Garmin | Edge® 130 | Garmin Edge® 130 Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin Edge® 130 Príručka používateľa (vo formáte PDF)
EDGE 130
®
Príručka používateľa
© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner a Virtual Partner sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností registrované v USA
a v iných krajinách. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ a Vector™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky
sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Slovnú známku a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. The Cooper Institute a ďalšie súvisiace ochranné
známky sú vlastníctvom organizácie The Cooper Institute. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje spoločnosť Firstbeat. Apple a Mac sú ochranné známky spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. STRAVA a Strava™ sú ochranné známky spoločnosti Strava, Inc. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
M/N: A03402
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Tlačidlá ....................................................................................... 1
Informačné ikony .................................................................... 1
Párovanie smartfónu ................................................................... 1
Inštalácia štandardného držiaka ................................................. 1
Uvoľnenie zariadenia Edge .................................................... 1
Nabíjanie zariadenia ................................................................... 1
Informácie o batérii ................................................................ 2
Vyhľadanie satelitných signálov ................................................. 2
Zobrazenie miniaplikácií ............................................................. 2
Používanie podsvietenia ............................................................. 2
Tréning............................................................................ 2
Jazda na bicykli .......................................................................... 2
Sledovanie uloženej jazdy .......................................................... 3
Segmenty ....................................................................................3
Segmenty Strava™ ................................................................ 3
Sledovanie segmentu zo služby Garmin Connect ................. 3
Pretekanie v segmente .......................................................... 3
Nastavenie automatickej úpravy segmentov ......................... 3
Zobrazenie údajov o segmente ............................................. 3
Vymazanie segmentu ............................................................ 3
Dráhy .......................................................................................... 3
Sledovanie dráhy zo zariadenia Garmin Connect ................. 4
Tipy na tréning s dráhami ...................................................... 4
Prezeranie podrobností o dráhe ............................................ 4
Vymazanie dráhy ................................................................... 4
Tréning v interiéri ........................................................................ 4
Označovanie kôl ......................................................................... 4
Používanie funkcie Auto Pause® ............................................... 4
Používanie automatického rolovania .......................................... 4
Zmena dátových polí .................................................................. 4
Pridanie obrazovky s údajmi ....................................................... 4
Odstránenie obrazovky s údajmi ................................................ 4
Moje štatistiky ................................................................. 5
Nastavenie vášho profilu používateľa ......................................... 5
Osobné rekordy .......................................................................... 5
Zobrazenie vašich osobných rekordov .................................. 5
Vrátenie osobného rekordu ................................................... 5
Odstránenie osobného rekordu ............................................. 5
Navigácia......................................................................... 5
Miesta ......................................................................................... 5
Označenie lokality .................................................................. 5
Navigácia do uloženej polohy ................................................ 5
Navigácia späť na štart .......................................................... 5
Zobrazenie uložených polôh .................................................. 5
Zobrazenie polôh používateľa na mape ................................ 5
Prispôsobenie ikon mapy ....................................................... 5
Zmena vašej polohy ............................................................... 5
Vymazanie uloženej polohy ................................................... 5
Funkcie s pripojením cez Bluetooth............................. 5
Garmin Connect .......................................................................... 6
Odoslanie jazdy do zariadenia Garmin Connect ................... 6
Asistent ....................................................................................... 6
Nastavenie funkcie asistenta ................................................. 6
Vyžiadanie asistenta .............................................................. 7
Zrušenie správy asistenta ...................................................... 7
Stiahnuteľné funkcie Connect IQ™ ............................................ 7
Bezdrôtové snímače...................................................... 7
Inštalácia snímača rýchlosti ........................................................ 7
Inštalácia snímača kadencie ....................................................... 7
Informácie o snímačoch rýchlosti a kadencie ........................ 7
Nasadenie monitora srdcového tepu .......................................... 7
Obsah
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe .............. 8
Kondičné ciele ........................................................................ 8
Poradca pre zotavenie ........................................................... 8
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max. ................ 8
Párovanie bezdrôtových snímačov ............................................. 9
Tréning s meračmi výkonu .......................................................... 9
Kalibrácia merača výkonu ...................................................... 9
Výkon na základe pedálov ..................................................... 9
Prehľad o situácii ........................................................................ 9
História............................................................................ 9
Prezeranie podrobností o jazde .................................................. 9
Vymazanie jazdy ......................................................................... 9
Správa údajov ............................................................................. 9
Pripojenie zariadenia k počítaču ............................................ 9
Prenos súborov do zariadenia ............................................... 9
Vymazávanie súborov .......................................................... 10
Odpojenie kábla USB ........................................................... 10
Zobrazenie súhrnov údajov ...................................................... 10
Prispôsobenie zariadenia............................................ 10
Nastavenia systému ................................................................. 10
Zmena jazyka zariadenia ..................................................... 10
Zmena merných jednotiek .................................................... 10
Zapnutie a vypnutie zvukov zariadenia ................................ 10
Používanie funkcie Automatické vypnutie ........................... 10
Nastavenia jazdy ...................................................................... 10
Zmena nastavenia satelitu ................................................... 10
Upozornenia ......................................................................... 10
Nastavenia telefónu .................................................................. 11
Nastavenie režimu rozšíreného displeja ................................... 11
Ukončenie režimu rozšíreného displeja .................................... 11
Informácie o zariadení................................................. 11
Technické údaje ........................................................................ 11
Technické údaje Edge ......................................................... 11
Technické údaje monitora srdcového tepu .......................... 11
Technické údaje snímača rýchlosti a snímača kadencie ..... 11
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a
ich dodržiavaní .......................................................................... 11
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 11
Čistenie zariadenia .............................................................. 11
Starostlivosť o monitor srdcového tepu ............................... 12
Používateľom vymeniteľná batéria ........................................... 12
Výmena batérie monitora srdcového tepu ........................... 12
Výmena batérie v snímači rýchlosti alebo v snímači
kadencie ............................................................................... 12
Riešenie problémov..................................................... 12
Reštartovanie zariadenia .......................................................... 12
Obnova všetkých predvolených nastavení ............................... 12
Maximalizácia výdrže batérie .................................................... 12
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS ................................ 12
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku .................................. 13
Náhradné krúžky ....................................................................... 13
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 13
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express ........... 13
Aktualizácie produktov .............................................................. 13
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 13
Príloha........................................................................... 13
Dátové polia .............................................................................. 13
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max. ........... 14
Výpočty zón srdcového tepu .................................................... 14
Veľkosť a obvod kolesa ............................................................ 14
Register ......................................................................... 16
i
Úvod
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým
poraďte s lekárom.
Tlačidlá
TIP: do režimu párovania môžete manuálne vstúpiť, keď
podržíte tlačidlo
a vyberiete položky Telefón > Stav >
Spárovať telefón.
3 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin
Connect:
• Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou
Garmin Connect Mobile, postupujte podľa zobrazených
pokynov.
• Ak ste s aplikáciou Garmin Connect Mobile už spárovali
iné zariadenie, z ponuky
alebo
vyberte položky
Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Po úspešnom spárovaní sa zobrazí správa a vaše zariadenie sa
automaticky zosynchronizuje so smartfónom.
Inštalácia štandardného držiaka
Najlepší príjem signálu GPS získate, keď umiestnite držiak na
bicykel tak, aby predná časť zariadenia smerovala k oblohe.
Držiak na bicykel môžete nainštalovať na rám alebo riadidlá.
1 Zariadenie nainštalujte na bezpečné miesto, kde to nenaruší
bezpečnú prevádzku vášho bicykla.
2 Umiestnite gumený kotúč na zadnú stranu držiaka bicykla.
Gumené jazýčky sú zarovnané so zadnou stranou držiaka na
bicykel tak, aby držiak zostal na svojom mieste.
Zariadenie prebuďte výberom položky.
Podržaním tlačidla zapnete a vypnete zariadenie.
Stlačením tlačidla sa môžete posúvať na obrazovkách
s údajmi, možnostiach a nastaveniach.
Podržaním tlačidla na domovskej obrazovke si môžete
pozrieť ponuku zariadenia.
Stlačením tlačidla sa môžete posúvať na obrazovkách
s údajmi, možnostiach a nastaveniach.
Stlačením tlačidla na domovskej obrazovke si môžete pozrieť
miniaplikácie.
Stlačením tlačidla spustíte a zastavíte stopky.
Stlačením tlačidla vyberiete možnosť alebo potvrdíte správu.
Výberom tlačidla označíte nový okruh.
Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Informačné ikony
3 Umiestnite držiak na bicykel na rám bicykla.
4 Pripevnite držiak na bicykel pevne pomocou dvoch
remienkov
.
5 Zarovnajte jazýčky na zadnej strane zariadenia s drážkami
držiaka .
6 Ľahko stlačte a otočte zariadenie v smere hodinových
ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.
Neprerušovane svietiaca ikona znamená, že sa našiel signál
z pripojeného snímača.
Stav GPS
Stav funkcie Bluetooth
®
Stav monitora srdcového tepu
Stav výkonu
Stav funkcie LiveTrack
Stav rýchlosti a kadencie
Párovanie smartfónu
Ak chcete používať funkcie pripojenia zariadenia Edge,
zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin
Connect™ Mobile, nie cez nastavenia Bluetooth v smartfóne.
1 Z obchodu App Store prevezmite aplikáciu Garmin Connect
Mobile, nainštalujte ju a otvorte.
zapnite zariadenie.
2 Podržaním tlačidla
Pri prvom zapnutí zariadenia vyberiete jazyk zariadenia. Na
ďalšej obrazovke sa zobrazí výzva na spárovanie so
smartfónom.
Úvod
Uvoľnenie zariadenia Edge
1 Otočením zariadením Edge v smere hodinových ručičiek ho
uvoľníte.
2 Následne zariadenie Edge zložte z držiaka.
Nabíjanie zariadenia
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
1
Zariadenie je napájané zo zabudovanej lítium-iónovej batérie,
ktorú možno nabíjať cez štandardnú stenovú zásuvku alebo port
USB na počítači.
POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa
zariadenie nebude nabíjať (Technické údaje Edge, strana 11).
1 Potiahnite nahor ochranný kryt z portu USB .
Zariadenie vám umožní prechádzať okruhom miniaplikácií.
• V miniaplikácii, ktorá je aktívna, vyberte ikonu
a zobrazíte
jej ďalšie možnosti.
Používanie podsvietenia
2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB na zariadení.
3 Väčší koniec kábla USB zapojte do sieťového adaptéra alebo
portu USB na počítači.
4 Pripojte sieťový adaptér do štandardnej stenovej zásuvky.
Po pripojení zariadenia k zdroju napájania sa zariadenie
zapne.
5 Úplne nabite zariadenie.
Informácie o batérii
VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné
dôležité informácie.
• Ak chcete zapnúť podsvietenie, vyberte ľubovoľné tlačidlo.
• Ak chcete nastaviť časový limit, podržte položku , vyberte
položky Systém > Čas podsvietenia a zvoľte požadovanú
možnosť.
Tréning
Jazda na bicykli
Ak je zariadenie vybavené snímačom ANT+ , ich spárovanie je
už nastavené a je ho možné aktivovať v priebehu úvodného
nastavenia.
zapnite zariadenie.
1 Podržaním tlačidla
2 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
Keď je zariadenie pripravené, zobrazí sa ikona
.
3 Na hlavnej obrazovke vyberte položku .
4 Výberom položky spustite časovač aktivity.
®
Vyhľadanie satelitných signálov
Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov
vyžadovať priamy výhľad na oblohu. Čas a dátum sa nastaví
automaticky na základe polohy GPS.
TIP: ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.
Zobrazenie miniaplikácií
Vaše zariadenie sa dodáva s niekoľkými vopred nahratými
miniaplikáciami. Ak chcete zo svojho zariadenia Edge vyťažiť čo
najviac, spárujte ho so smartfónom.
• Na domovskej obrazovke vyberte ikonu
alebo .
2
POZNÁMKA: história sa zaznamenáva len vtedy, keď je
spustený časovač aktivity.
5 Výberom položky zastavte časovač aktivity.
6 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Pokračovať obnovíte jazdu.
• Výberom položky Uložiť jazdu zastavíte jazdu a uložíte
ju.
TIP: môžete vybrať typ jazdy. Presné údaje typu jazdy sú
dôležité na vytváranie dráh vhodných pre cyklistov v účte
Garmin Connect.
• Výberom položky Odhodiť jazdu zastavíte jazdu a
odstránite ju zo zariadenia.
Tréning
• Výberom položky Späť na Štart spustíte navigáciu späť
na východiskovú polohu.
• Výberom položky Označiť pozíciu označíte vašu polohu
a uložíte ju.
Sledovanie uloženej jazdy
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Jazda z pred. akt..
3 Vyberte jazdu.
1 Výberom položky
spustite časovač aktivity a vydajte sa na
jazdu.
Keď počas cesty prejdete cez zapnutý segment, môžete v
danom segmente pretekať.
2 Začnite pretekať v segmente.
Obrazovka s údajmi segmentu sa zobrazí automaticky.
TIP: výberom ikony
si môžete prezrieť podrobnejšie
informácie o svojej jazde, ako sú napríklad súhrn, poloha na
mape, podrobnosti o okruhu alebo túto jazdu zrušiť.
4 Vyberte položku Jazda.
5 Výberom ikony spustíte časovač aktivity.
Segmenty
Nasledovanie segmentu: zo svojho účtu Garmin Connect
môžete segmenty odoslať na svoje zariadenie. Po uložení
segmentu do zariadenia, môžete daný segment nasledovať.
POZNÁMKA: pri stiahnutí trasy z účtu Garmin Connect sa
všetky segmenty na trasy stiahnu automaticky.
Pretekanie v segmente: v segmente môžete pretekať a pokúsiť
sa vyrovnať alebo prekonať svoj osobný rekord alebo rekord
iných cyklistov, ktorí v danom segmente jazdili.
Segmenty Strava™
Do svojho zariadenia Edge 130 si môžete stiahnuť segmenty
Strava. Sledovaním segmentov Strava môžete porovnať svoj
výkon s výkonom pri minulých jazdách alebo s výkonov priateľov
a profesionálov, ktorí absolvovali rovnaký segment.
Ak sa chcete zaregistrovať a získať členstvo v službe Strava,
prejdite na miniaplikáciu segmentov vo svojom účte Garmin
Connect. Ďalšie informácie nájdete na webe www.strava.com.
Informácie v tomto návode sa vzťahujú na segmenty Garmin
Connect aj na segmenty Strava.
Sledovanie segmentu zo služby Garmin Connect
Skôr než budete môcť prevziať a sledovať segment zo
služby Garmin Connect, musíte si vytvoriť účet Garmin Connect
(Garmin Connect, strana 6).
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
POZNÁMKA: ak používate segmenty služby Strava, vaše
obľúbené segmenty sa automaticky prenesú do zariadenia
po jeho pripojení ku aplikácii Garmin Connect Mobile alebo
počítaču.
2 Prejdite na stránku connect.garmin.com.
3 Vytvorte nový segment alebo vyberte existujúci segment.
4 Vyberte položku Odoslať do zariadenia.
5 Odpojte zariadenie a zapnite ho.
6 Výberom položky spustite časovač aktivity a vydajte sa na
jazdu.
Keď počas cesty prejdete cez zapnutý segment, môžete v
danom segmente pretekať.
Pretekanie v segmente
Segmenty sú virtuálne pretekárske trate. Môžete pretekať v
segmente a porovnávať svoj výkon s predchádzajúcimi
aktivitami, výkonmi iných jazdcov, pripojenými kontaktmi vo
vašom účte Garmin Connect alebo inými členmi cyklistickej
komunity.. Svoje údaje o aktivite môžete nahrať na svoj účet
Garmin Connect a pozrieť si svoju pozíciu v segmente.
POZNÁMKA: ak sú váš účet Garmin Connect a účet Strava
prepojené, vaša aktivita sa automaticky odošle na váš účet
Strava, aby ste si mohli skontrolovať pozíciu v segmente.
3 Ak chcete zmeniť svoj cieľ v priebehu pretekov, podržte
položku
a vyberte položky Hlavná ponuka > Navigácia >
Segmenty.
Môžete pretekať proti lídrovi segmentu, svojmu výkonu z
minulosti alebo iným jazdcom (ak sú k dispozícii). Cieľ sa
automaticky nastaví na základe vášho aktuálneho výkonu.
Po dokončení segmentu sa zobrazí správa.
Nastavenie automatickej úpravy segmentov
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby automaticky upravilo
cieľový súťažný čas segmentu podľa vášho výkonu v priebehu
segmentu.
POZNÁMKA: toto nastavenie je pre všetky segmenty
predvolene zapnuté.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Segmenty > Autom. pokusy.
Zobrazenie údajov o segmente
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Navigácia > Segmenty.
3 Vyberte segment.
4 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Čas pretekov zobrazíte čas lídra
segmentu.
• Výberom položky Mapa zobrazíte segment na mape.
• Výberom položky Nadm. výška zobrazíte graf výšky pre
daný segment.
Vymazanie segmentu
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Navigácia > Segmenty.
3 Vyberte segment.
4 Vyberte položku Vymazať > Áno.
Dráhy
Sledovanie uloženej aktivity: uloženú dráhu môžete sledovať
jednoducho preto, že je to dobrá trasa. Môžete si napríklad
uložiť a sledovať trasu na dochádzanie do práce, ktorá je
vhodná pre bicykle.
Pretekanie proti predchádzajúcej zaznamenanej aktivite:
môžete tiež sledovať uloženú dráhu a pokúsiť sa znova
dosiahnuť alebo prekonať predtým stanovené výkonnostné
ciele. Napríklad, keď ste pôvodnú dráhu prešli za 30 minút,
môžete pretekať proti času Virtual Partner a pokúsiť sa
prejsť dráhu za menej ako 30 minút.
®
Tréning
3
Sledovanie existujúcej jazdy zo služby Garmin Connect: zo
služby Garmin Connect môžete dráhu odoslať do svojho
zariadenia. Po jej uložení do zariadenia môžete sledovať
dráhu alebo pretekať proti dráhe.
Sledovanie dráhy zo zariadenia Garmin Connect
Ak si chcete stiahnuť dráhu z aplikácie Garmin Connect, musíte
mať vytvorený účet Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 6).
1 Vyberte možnosť:
• Otvorte aplikáciu Garmin Connect Mobile.
• Prejdite na stránku connect.garmin.com.
2 Vytvorte novú dráhu alebo vyberte existujúcu dráhu.
3 Vyberte položku Odoslať do zariadenia.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5 Na zariadení Edge podržte položku .
6 Vyberte položky Navigácia > Dráhy.
7 Vyberte dráhu.
8 Vyberte položku Jazda.
Tipy na tréning s dráhami
• Ak je súčasťou vášho tréningu zahriatie, začnite dráhu
výberom položky
a zahrejte sa, ako to robíte bežne.
• Počas zahrievania zostaňte mimo dráhy. Keď už môžete
začať, prejdite na dráhu. Keď sa nachádzate v ktorejkoľvek
časti dráhy, zobrazí sa správa.
POZNÁMKA: ihneď po výbere položky
spustí Virtual
Partner dráhu a nebude čakať na to, kým sa zahrejete.
• Prejdite na mapu a zobrazte mapu dráhy.
Ak sa odkloníte od dráhy, zariadenie zobrazí správu.
Prezeranie podrobností o dráhe
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Dráhy.
3 Vyberte dráhu.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Jazda pre jazdu na zvolenej dráhe.
• Pre zobrazenie podrobností o danej dráhe vyberte
položku Zhrnutie.
• Výberom položky Mapa zobrazíte dráhu na mape.
• Výberom položky Nadm. výška zobrazíte graf výšky pre
danú dráhu.
Vymazanie dráhy
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Navigácia > Dráhy.
3 Vyberte dráhu.
4 Vyberte položku Vymazať > Áno.
Tréning v interiéri
Keď trénujete v interiéri alebo keď chcete šetriť energiu batérie,
môžete vypnúť systém GPS.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia jazdy > GPS > Vypnúť.
Keď je systém GPS vypnutý, rýchlosť a vzdialenosť nie sú k
dispozícii, ak nemáte kompatibilný snímač alebo nepoužívate
interiérový trenažér, ktorý odosiela do zariadenia údaje o
rýchlosti a vzdialenosti.
Označovanie kôl
Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu v rámci
jednotlivých úsekov aktivity.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia jazdy > Okruhy.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete použiť funkciu Auto Lap, vyberte položku Auto
Lap.
Zariadenie automaticky označí kolo každých 5 míľ alebo
kilometrov podľa nastavení systému (Nastavenia systému,
strana 10).
• Ak chcete v priebehu aktivity označovať kolo pomocou
tlačidla
, vyberte položku Tlačidlo Lap.
Používanie funkcie Auto Pause
®
Pomocou funkcie Auto Pause môžete automaticky pozastaviť
časovač, keď sa prestanete pohybovať. Táto funkcia je užitočná
pri aktivitách, ktorých súčasťou sú semafory alebo iné miesta,
na ktorých musíte zastaviť.
POZNÁMKA: pozastavený čas sa neuloží spolu s údajmi
histórie.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia jazdy > Auto Pause.
Používanie automatického rolovania
Pomocou funkcie Autom. rolovanie môžete automaticky
prechádzať cez stránky údajov o trénovaní, keď je zapnutý
časovač.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia jazdy > Autom. rolovanie.
3 Vyberte rýchlosť zobrazovania.
Zmena dátových polí
Kombinácie dátových polí pre stránky, ktoré sa zobrazujú, keď
je zapnutý časovač, môžete meniť (Dátové polia, strana 13).
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia jazdy > Stránky údajov.
3 Vyberte položku > Rozloženie.
4 Pomocou ikony alebo zmeňte rozloženie.
5 Výberom ikony aktivujte dané rozloženie.
6 Výberom ikony alebo upravte dátové polia.
Pridanie obrazovky s údajmi
Doplnkové obrazovky s údajmi môžete pridať tak, aby sa
zobrazili keď je spustený časovač.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia jazdy > Stránky údajov.
3 Vyberte položku > Pridať nové.
4 Vyberte obrazovku, ktorú chcete pridať.
Niektoré obrazovky je možné prispôsobiť (Zmena dátových
polí, strana 4).
Odstránenie obrazovky s údajmi
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia jazdy > Stránky údajov.
3 Vyberte ikonu a otvorte obrazovku s údajmi, ktorú chcete
odstrániť.
4 Vyberte položku
> Odstrániť > Áno.
Pomocou funkcie Auto Lap môžete automaticky označovať kolo
v určitej vzdialenosti alebo môžete kolá označovať manuálne.
®
4
Tréning
Moje štatistiky
Zariadenie Edge 130 dokáže sledovať osobné štatistiky
a vypočítať merania výkonnosti. K meraniam výkonnosti je
potrebný kompatibilný monitor srdcového tepu alebo merač
výkonu.
Nastavenie vášho profilu používateľa
Môžete aktualizovať nastavenie pohlavia, veku, hmotnosti,
výšky a maximálneho srdcového tepu. Zariadenie využíva tieto
informácie na výpočet presných údajov o jazde.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Moje štatistiky > Profil používateľa.
3 Vyberte možnosť.
Osobné rekordy
Po ukončení jazdy sa na zariadení zobrazia nové osobné
rekordy, ktoré ste počas tejto jazdy dosiahli. Osobné rekordy
zahŕňajú váš najrýchlejší čas na štandardnej vzdialenosti,
najdlhšiu jazdu a najväčšie stúpanie počas jazdy. Po spárovaní
s kompatibilným meračom výkonu sa na zariadení zobrazí
záznam maximálneho výkonu zaznamenaný počas 20 minút.
Zobrazenie vašich osobných rekordov
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Moje štatistiky > Osobné rekordy.
Vrátenie osobného rekordu
Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný
údaj.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Moje štatistiky > Osobné rekordy.
3 Vyberte rekord, ktorý chcete vrátiť.
4 Vyberte položky Možnosti > Použiť predch. > Áno.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Odstránenie osobného rekordu
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Moje štatistiky > Osobné rekordy.
3 Zvoľte osobný rekord.
4 Vyberte položku Možnosti > Vymazať záznam > Áno.
Navigácia
Funkcie a nastavenia navigácie sa vzťahujú aj na navigovanie
na dráhy (Dráhy, strana 3) a segmenty (Segmenty, strana 3).
• Miesta (Miesta, strana 5)
• Nastavenia mapy (Zobrazenie polôh používateľa na mape,
strana 5)
Miesta
Na zariadenie je možné zaznamenávať a ukladať polohy.
Označenie lokality
Lokalitu môžete označiť až po určení umiestnenia satelitov.
Lokalita je bod, ktorý si zaznamenáte a uložíte v zariadení. Ak si
chcete zapamätať významné miesta alebo sa vrátiť na určité
miesto, môžete lokalitu označiť.
1 Zajazdite si (Jazda na bicykli, strana 2).
2 Podržte položku .
3 Vyberte položku Označiť pozíciu.
Zobrazí sa správa. Predvolená ikona pre lokality je vlajka
(Prispôsobenie ikon mapy, strana 5).
Moje štatistiky
Navigácia do uloženej polohy
Najskôr musíte určiť umiestnenie satelitov, až potom môžete
využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Uložené polohy.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte položku Prejsť na.
5 Výberom položky spustite jazdu.
Navigácia späť na štart
Počas jazdy sa môžete kedykoľvek vrátiť do svojho
začiatočného bodu.
1 Zajazdite si (Jazda na bicykli, strana 2).
2 Pomocou ikony pozastavíte jazdu.
3 Vyberte položku Späť na Štart.
4 Vyberte položku Po tej istej ceste alebo Vzdušnou čiarou.
5 Ak chcete jazdu obnoviť, vyberte ikonu .
Zariadenie vás bude navigovať späť do začiatočného bodu
vašej jazdy.
Zobrazenie uložených polôh
Môžete zobraziť podrobnosti o uložených polohách, ako sú
nadmorská výška a súradnice mapy.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Uložené polohy.
3 Vyberte uloženú polohu.
4 Vyberte položku Podrobnosti.
Zobrazenie polôh používateľa na mape
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Mapa > Použ. lokality.
3 Vyberte položku Zobraziť.
Prispôsobenie ikon mapy
Môžete si prispôsobiť ikony mapy, aby ste mohli identifikovať
rôzne typy uložených lokalít. Napríklad vaše lokalitu vášho
bydliska alebo lokality, kde sa môžete najesť alebo napiť.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Uložené polohy.
3 Vyberte uloženú polohu.
4 Vyberte položku Zmeniť ikonu.
5 Vyberte možnosť.
Zmena vašej polohy
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Uložené polohy.
3 Vyberte uloženú polohu.
4 Vyberte položku Premiestniť sem > Áno.
Poloha sa zmení na vašu aktuálnu pozíciu.
Vymazanie uloženej polohy
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Navigácia > Uložené polohy.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte položku Vymazať > Áno.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Zariadenie Edge má funkcie vyžadujúcich pripojenie Bluetooth,
ktoré môžete používať s kompatibilným smartfónom alebo
športovým zariadením. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do
smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect Mobile. Ďalšie
informácie nájdete na stránke www.garmin.com/intosports/apps.
5
POZNÁMKA: použitie niektorých funkcií vyžaduje pripojenie ku
smartfónu s rozhraním Bluetooth.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby,
ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou
e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie
vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.
Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect: vaša aktivita
sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do
služby Garmin Connect.
Stiahnutie dráhy a segmentu zo služby Garmin Connect:
umožňuje v službe Garmin Connect vyhľadať dráhy a
segmenty pomocou smartfónu a odoslať ich do zariadenia.
Interakcie prostredníctvom sociálnych médií: umožňuje
zverejňovať najnovšie informácie na webovej stránke vášho
obľúbeného sociálneho média pri nahrávaní aktivity do
služby Garmin Connect.
Aktuálne správy o počasí: odošle informácie a upozornenia
o aktuálnych poveternostných podmienkach do vášho
zariadenia.
Upozornenia: zobrazí upozornenia a správy telefónu na
zariadení.
Asistent: umožňuje vám odoslať automatizovanú textovú
správu s vaším menom a polohou GPS vašim núdzovým
kontaktom pomocou aplikácie Garmin Connect Mobile.
Garmin Connect
Pomocou zariadenia Garmin Connect sa môžete spojiť so
svojimi priateľmi. Garmin Connect vám poskytuje nástroje na
vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie
a povzbudzovanie. Zaznamenávajte udalosti vášho aktívneho
životného štýlu vrátane behu, jazdenia, plávania, triatlonu
a ďalších aktivít.
Bezplatný účet Garmin Connect si môžete vytvoriť spárovaním
zariadenia a telefónu pomocou aplikácie Garmin Connect
Mobile alebo prejdením na adresu connect.garmin.com.
Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení aktivity
pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahrať do služby
Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.
Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie
informácie o svojej aktivite vrátane času, vzdialenosti,
nadmorskej výšky, srdcového tepu, spálených kalórií,
kadencie, prehľadného zobrazenia na mape, grafov tempa a
rýchlosti a prispôsobiteľných správ.
POZNÁMKA: niektoré údaje si vyžadujú voliteľné
príslušenstvo ako napríklad monitor srdcového tepu.
Odoslanie jazdy do zariadenia Garmin Connect
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
1 Potiahnite nahor ochranný kryt
2
3
4
5
z portu USB
.
Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB na zariadení.
Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.
Prejdite na webovú stránku www.garminconnect.com/start.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Asistent
UPOZORNENIE
Asistent je doplnková funkcia a nemali by ste sa na ňu spoliehať
ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii.
Aplikácia Garmin Connect Mobile vo vašom mene nekontaktuje
núdzové služby.
Keď je zariadenie Edge so systémom GPS pripojené ku aplikácii
Garmin Connect Mobile, môžete odoslať automatizovanú
textovú správu s vaším menom a polohou GPS vašim
núdzovým kontaktom.
Ak chcete na zariadení aktivovať funkciu asistenta, musíte
najskôr v aplikácii Garmin Connect Mobile nastaviť kontaktné
údaje núdzového kontaktu. Smartfón spárovaný cez Bluetooth
musí byť vybavený dátovým plánom a musí sa nachádzať v
oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Vaše
núdzové kontakty musia byť schopné prijímať textové správy
(môžu sa použiť štandardné sadzby pre textové správy).
V zariadení sa zobrazí správa, že vaše kontakty budú
informované po uplynutí odpočítavania. Ak pomoc
nepotrebujete, správu môžete zrušiť.
Nastavenie funkcie asistenta
1 Z obchodu App Store prevezmite aplikáciu Garmin Connect
Naplánujte si tréning: môžete si zvoliť kondičný cieľ a načítať
jeden z každodenných tréningových plánov.
Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať
si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše
aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.
6
Mobile, nainštalujte ju a otvorte.
2 Spárovanie smartfónu so zariadením (Párovanie smartfónu,
strana 1).
3 V nastaveniach aplikácie Garmin Connect Mobile vyberte
položku Núdzové kontakty a zadajte svoje informácie a
núdzové kontakty.
Vami vybrané kontakty dostanú správu s informáciou, že ste
ich vybrali ako núdzové kontakty.
4 Povoľte na zariadení Edge systém GPS (Zmena nastavenia
satelitu, strana 10).
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Vyžiadanie asistenta
Inštalácia snímača kadencie
Skôr ako začnete vyžadovať pomoc asistenta, musíte na
zariadení Edge zapnúť systém GPS a otvoriť mobilnú aplikáciu
Garmin Connect.
na päť sekúnd aktivujete funkciu
1 Podržaním ikony
asistenta.
Zariadenie zapípa a po skončení odpočítavania odošle
správu.
TIP: správu zrušíte, ak pred ukončením odpočítavania
vyberiete ikonu
.
2 V prípade potreby vyberte ikonu a odošlite správu hneď.
POZNÁMKA: ak nemáte tento snímač, túto úlohu môžete
preskočiť.
TIP: spoločnosť Garmin odporúča, aby ste počas inštalácie
snímača zaistili bicykel na stojane.
1 Vyberte si veľkosť remienka, ktorá bude presne zodpovedať
ramenu kľuky .
Remienok, ktorý si vyberiete, by mal byť ten najmenší, ktorý
sa dá natiahnuť okolo ramena kľuky.
2 Na nejazdenú stranu na vnútornej strane ramena kľuky
umiestnite a podržte plochú stranu snímača kadencie.
3 Remienky obtočte okolo ramena kľuky a pripojte ich
k háčikom
na snímači.
Zrušenie správy asistenta
Správu asistenta môžete na svojom zariadení Edge alebo
spárovanom smartfóne zrušiť ešte predtým, ako sa odošle
núdzovým kontaktom.
Pred ukončením 30-sekundového odpočítavania vyberte
položku Zrušiť > Áno.
Stiahnuteľné funkcie Connect IQ™
Do zariadenia môžete pridať funkcie Connect IQ od spoločnosti
Garmin a iných poskytovateľov pomocou aplikácie Connect IQ
Mobile.
Dátové polia: umožňuje prevziať nové dátové políčka, ktoré
poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít
a údajov histórie. Dátové políčka aplikácie Connect IQ
môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.
®
Bezdrôtové snímače
Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi
ANT+ alebo Bluetooth. Ďalšie informácie o kompatibilite
a zakúpení voliteľných snímačov nájdete na webovej stránke
http://buy.garmin.com.
Inštalácia snímača rýchlosti
POZNÁMKA: ak nemáte tento snímač, túto úlohu môžete
preskočiť.
TIP: spoločnosť Garmin odporúča, aby ste počas inštalácie
snímača zaistili bicykel na stojane.
1 Snímač rýchlosti umiestnite a pripevnite na náboj kolesa.
2 Remienok obtočte okolo náboja kolesa a pripojte ho
k háčiku
na snímači.
4 Potočte ramenom kľuky a skontrolujte vôľu.
Snímače ani remienky by nemali byť v kontakte so žiadnou
časťou bicykla ani topánky.
POZNÁMKA: kontrolka LED bliká päť sekúnd nazeleno, čo
signalizuje aktivitu po dvoch otáčkach.
5 Vykonajte 15-minútovú testovaciu jazdu a dôkladne
skontrolujte snímač aj remienky, aby ste sa ubezpečili, že nie
sú poškodené.
Informácie o snímačoch rýchlosti a kadencie
Údaje o kadencii zo snímača kadencie sa zaznamenávajú vždy.
Ak so zariadením nie sú spárované žiadne snímače rýchlosti
a kadencie, na výpočet rýchlosti a vzdialenosti sa použijú údaje
zo systému GPS.
Kadencia predstavuje rýchlosť šliapania do pedálov alebo
točivého pohybu nôh na pedáloch meranú počtom otáčok
ramena kľuky za minútu (ot/min).
Nasadenie monitora srdcového tepu
POZNÁMKA: ak nemáte monitor srdcového tepu, túto úlohu
môžete preskočiť.
Monitor srdcového tepu noste priamo na koži a pod hrudnou
kosťou. Zariadenie by malo dostatočne priliehať, aby sa počas
vykonávania aktivity neposúvalo.
1 Modul monitora srdcového tepu pripevnite na pás.
Ak je snímač nainštalovaný na asymetrickom náboji kolesa,
môže sa nakláňať. Toto nemá vplyv na prevádzku.
3 Potočte kolesom a skontrolujte vôľu.
Snímač by nemal prísť do kontaktu s inými časťami bicykla.
POZNÁMKA: kontrolka LED bliká päť sekúnd nazeleno, čo
signalizuje aktivitu po dvoch otáčkach.
Bezdrôtové snímače
Logá Garmin na module a páse by mali smerovať pravou
stranou nahor.
2 Navlhčite elektródy a priliehajúce náplaste na zadnej
strane pásu, čím vytvoríte silné spojenie medzi hrudníkom
a vysielačom.
7
3 Oviňte pás okolo hrudníka a prevlečte háčik pásu
cez
slučku .
POZNÁMKA: štítok na ošetrovanie by sa nemal prehnúť.
Logá Garmin by mali smerovať pravou stranou nahor.
4 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od
monitora srdcového tepu.
Po nasadení je monitor srdcového tepu aktívny a odosiela
údaje.
TIP: ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
pozrite si tipy na riešenie problémov (Tipy týkajúce sa chybných
údajov o srdcovom tepe, strana 8).
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe
Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Znovu použite vodu na elektródy a kontaktné náplasti (ak je
to možné).
• Utiahnite popruh na hrudi.
• Zahrejte sa 5 až 10 minút.
• Postupujte podľa pokynov na starostlivosť (Starostlivosť
o monitor srdcového tepu, strana 12).
• Noste bavlnené tričko alebo dôkladne navlhčiť obidve strany
popruhu.
Syntetické tkaniny, ktoré sa otierajú alebo udierajú do
monitora srdcovej frekvencie, môžu vytvárať statickú
elektrinu zasahujúcu do signálov srdcového tepu.
• Vzdiaľte sa od zdrojov, ktoré môžu interferovať s monitorom
srdcového tepu.
Medzi zdroje rušenia môžu patriť silné elektromagnetické
polia, niektoré 2,4 GHz bezdrôtové snímače,
vysokonapäťové elektrické vedenia, elektrické motory, rúry,
mikrovlnné rúry, 2,4 GHz bezdrôtové telefóny a prístupové
body bezdrôtovej siete LAN.
Zobrazenie vášho času zotavenia
Pred použitím funkcie času zotavenia si musíte nasadiť monitor
srdcového tepu a spárovať ho so svojím zariadením (Párovanie
bezdrôtových snímačov, strana 9). Ak bol monitor srdcového
tepu súčasťou balenia vášho zariadenia, tak sú už spárované.
Pre čo najpresnejší odhad dokončite nastavenie profilu
používateľa a nastavte váš maximálny srdcový tep (Nastavenie
vášho profilu používateľa, strana 5).
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Moje štatistiky > Porad. zotavenie.
3 Jazda na bicykli.
4 Po skončení jazdy vyberte položku Uložiť jazdu.
Zobrazí sa čas zotavenia. Maximálny čas sú 4 dni
a minimálny čas je 6 hodín.
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max.
Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka
(v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram
telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané,
hodnota VO2 max. je ukazovateľom športovej výkonnosti a so
zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať. Tieto
odhady hodnoty VO2 max. poskytuje a zabezpečuje spoločnosť
Firstbeat. Zariadenie Garmin spárované s kompatibilným
monitorom srdcového tepu a meračom výkonu môžete použiť na
zobrazenie odhadu hodnoty VO2. max.
Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max.
Predtým, než budete môcť zobraziť odhad hodnoty VO2 max.,
musíte zapnúť monitor srdcového tepu, nainštalovať merač
výkonu a spárovať ich so svojim zariadením (Párovanie
bezdrôtových snímačov, strana 9). Ak bol monitor srdcového
tepu súčasťou balenia zariadenia, ich spárovanie už bolo
nastavené. Pre čo najpresnejší odhad dokončite nastavenie
profilu používateľa a nastavte váš maximálny srdcový tep
(Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 5).
POZNÁMKA: odhad sa spočiatku môže zdať nepresný.
Zariadenie vyžaduje niekoľko jázd, aby zistilo viac informácií o
vašej cyklistickej výkonnosti.
1 Jazdite aspoň 20 minút vonku pri stálej, vysokej intenzite.
2 Po skončení jazdy vyberte položku Uložiť jazdu.
3 Podržte položku .
4 Vyberte položky Moje štatistiky > VO2 Max.
Vaša odhadovaná hodnota VO2 max. sa zobrazí ako číslo a
poloha na ukazovateli.
Kondičné ciele
Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu
pochopením a aplikovaním týchto zásad.
• Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
• Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže
pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.
Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej
najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku
(Výpočty zón srdcového tepu, strana 14).
Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu
z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne
a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny
srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.
Poradca pre zotavenie
Zariadenie Garmin môžete používať spolu s monitorom
srdcového tepu a zobraziť si, koľko času zostáva, kým sa úplne
zotavíte a budete pripravený/-á na ďalšie náročné cvičenie.
Čas zotavenia: čas zotavenia sa zobrazí ihneď po skončení
aktivity. Čas sa odpočítava do chvíle, kedy je pre vás
optimálne pustiť sa do ďalšieho náročného cvičenia.
8
Údaje o hodnotách VO2 max. a ich analýzy sa poskytujú so
súhlasom organizácie The Cooper Institute . Ďalšie
informácie nájdete v prílohe (Štandardná klasifikácia na
základe hodnoty VO2 Max., strana 14) a na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
®
Bezdrôtové snímače
Tipy na odhady hodnoty VO2 max. pre bicyklovanie
Úspešnosť a presnosť výpočtu hodnoty VO2 max. sa zlepšuje
pri rovnomernej jazde a mierne ťažkej námahe, keď srdcový tep
a výkon nie sú príliš premenlivé.
• Pred jazdou skontrolujte, či zariadenie, monitor srdcového
tepu a merač výkonu pracujú správne, sú spárované a majú
dobrú výdrž batérie.
• Počas 20 minút jazdy udržiavajte svoj srdcový tep na viac
ako 70 % maximálneho srdcového tepu.
• Počas 20 minút jazdy udržujte pomerne konštantný výkon.
• Vyhnite sa stúpajúcemu a klesajúcemu terénu.
• Vyhnite sa jazde v skupinách, kde je veľa predbiehania.
Párovanie bezdrôtových snímačov
Pred párovaním si musíte nasadiť monitor srdcového tepu alebo
nainštalovať snímač.
Párovanie je prepojenie bezdrôtových snímačov ANT+ alebo
Bluetooth. Napríklad prepojenie monitora srdcového tepu so
zariadením Garmin.
1 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od
snímača.
POZNÁMKA: počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m
(33 stôp) od snímačov ďalších jazdcov.
Podržte
položku .
2
3 Vyberte položky Snímače > Pridať snímač.
Zobrazí sa zoznam dostupných snímačov.
4 Vyberte jeden alebo viac snímačov, ktoré chcete spárovať so
zariadením.
Keď je snímač spárovaný so zariadením, stav snímača je
Pripojené. Môžete si prispôsobiť niektoré údajové pole tak, aby
sa v ňom zobrazovali údaje snímača.
Tréning s meračmi výkonu
• Prejdite na stránku www.garmin.com/intosports, kde nájdete
zoznam snímačov ANT+ kompatibilných s vaším zariadením
(napr. Vector™).
• Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k vášmu
meraču výkonu.
Kalibrácia merača výkonu
Ak chcete kalibrovať merač výkonu, musíte ho najskôr
nainštalovať, spárovať so zariadením a začať s ním aktívne
zaznamenávať údaje.
Pokyny na kalibráciu pre váš merač výkonu nájdete v pokynoch
od výrobcu.
1 Podržte položku .
2 Vybrať položku Snímače.
3 Vyberte svoj merač výkonu.
4 Vyberte položky Možnosti > Kalibrovať.
5 Udržiavajte merač výkonu aktívny a pedálujte, až kým sa
nezobrazí správa.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
svoj prehľad o situácii. Ďalšie informácie nájdete v príručke
používateľa k vášmu zariadeniu Varia.
POZNÁMKA: pred spárovaním zariadení Varia bude
pravdepodobne potrebné aktualizovať softvér Edge
(Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express,
strana 13).
História
História zahŕňa tieto údaje: čas, vzdialenosť, kalórie, rýchlosť,
údaje okruhu, nadmorská výška a informácie z voliteľných
snímačov ANT+.
POZNÁMKA: keď je časovač zastavený alebo pozastavený,
história sa nezaznamenáva.
Keď je pamäť zariadenia plná, zobrazí sa hlásenie. Zariadenie
automaticky nezmaže ani neprepíše vašu históriu. Pravidelným
nahrávaním histórie do aplikácie Garmin Connect získate
prehľad o všetkých vašich údajoch o jazde.
Prezeranie podrobností o jazde
1
2
3
4
Vymazanie jazdy
1
2
3
4
Prehľad o situácii
Zariadenie Edge môžete používať spolu s inteligentnými cyklosvetlami Varia™ a zadným radarom na bicykel a zdokonaliť tak
História
Podržte položku .
Vyberte položky História > Jazdy.
Vyberte jazdu, ktorú chcete vymazať.
Vyberte položku Vymazať > Áno.
Správa údajov
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
®
®
Pripojenie zariadenia k počítaču
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
1 Potiahnite nahor ochranný kryt portu USB.
2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB.
3 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.
Zariadenie sa zobrazí ako vymeniteľný disk cez Tento
počítač pri počítačoch s operačným systémom Windows
a ako pripojený oddiel pri počítačoch Mac.
Prenos súborov do zariadenia
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
Výkon na základe pedálov
Vector meria výkon pomocou pedálov.
Vector meria vynaloženú silu niekoľko stoviek krát za sekundu.
Vector tiež meria vašu kadenciu alebo rotačnú rýchlosť
šliapania. Meraním sily, smeru sily, rotácie ramena kľuky a času
dokáže Vector určiť výkon (watty).
Podržte položku .
Vyberte položky História > Jazdy.
Vyberte jazdu.
Vyberte možnosť.
2
3
4
5
6
Na počítačoch so systémom Windows sa zariadenie
zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo prenosné
zariadenie. Na počítačoch Mac sa zariadenie zobrazuje ako
pripojený oddiel.
POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými
jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne.
Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste
sa naučili, ako mapovať jednotku.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Otvorte prenosné zariadenie, jednotku alebo oddiel
zariadenia.
Prejdite na priečinok.
9
7 Vyberte položky Upraviť > Prilepiť.
2 Vyberte položky Systém > Jazyk.
Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia.
Vymazávanie súborov
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
1
2
3
4
Otvorte mechaniku alebo jednotku Garmin.
V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
Vyberte súbor.
Na klávesnici stlačte kláves Vymazať.
POZNÁMKA: ak používate počítač Apple , musíte vyprázdniť
priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.
®
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako
prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie
zariadenia.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte
položky Súbor > Vysunúť.
2 Odpojte kábel od počítača.
Zobrazenie súhrnov údajov
Môžete si pozrieť zhromaždené údaje, ktoré boli uložené do
zariadenia, vrátane počtu jázd, času, vzdialenosti a kalórií.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky História > Celk. hod..
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia systému
Podržte
a vyberte položku Systém.
Jazyk: nastaví zobrazovaný jazyk na zariadení (Zmena jazyka
zariadenia, strana 10).
Čas podsvietenia: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím
podsvietenia.
Zvuky: zapína alebo vypína zvukové tóny pre tlačidlá a hlásenia
upozornení (Zapnutie a vypnutie zvukov zariadenia,
strana 10).
Jednotky: nastavuje jednotky merania použité v zariadení.
Čas: ovláda nastavenia času.
Formát pozície: umožňuje nastaviť formát pre zobrazenie
podrobností súradníc geografickej polohy.
Automatické vypnutie: umožňuje nastaviť zariadenie na
automatické vypnutie po 10 minútach nečinnosti.
Obnoviť: umožňuje obnoviť nastavenia systému alebo vymazať
všetky údaje používateľa (Obnova všetkých predvolených
nastavení, strana 12).
Info: zobrazuje verziu softvéru a ID jednotky a umožňuje
skontrolovať aktualizácie softvéru (Zobrazenie elektronického
štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní,
strana 11).
Zmena jazyka zariadenia
1 Podržte položku .
10
Zmena merných jednotiek
Môžete prispôsobiť merné jednotky pre vzdialenosť a rýchlosť.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Systém > Jednotky.
Zapnutie a vypnutie zvukov zariadenia
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Systém > Zvuky.
Používanie funkcie Automatické vypnutie
Táto funkcia automaticky vypne zariadenie po 10 minútach
nečinnosti.
1 Podržte tlačidlo .
2 Vyberte položku Systém > Automatické vypnutie.
Nastavenia jazdy
Podržte ikonu
a vyberte položku Nastavenia jazdy.
Stránky údajov: umožňuje prispôsobiť obrazovky s údajmi
a pridať nové obrazovky s údajmi pre jazdu (Zmena dátových
polí, strana 4).
Upozornenia: nastaví tréningové upozornenia pre jazdu
(Upozornenia, strana 10).
Okruhy: nastaví možnosti pre funkciu Auto Lap (Označovanie
kôl, strana 4).
Auto Pause: nastaví zariadenie tak, aby prestalo
zaznamenávať údaje, keď sa prestanete hýbať (Používanie
funkcie Auto Pause , strana 4).
Autom. rolovanie: umožní automatické prechádzanie všetkými
obrazovkami s údajmi, kým je spustený časovač (Používanie
automatického rolovania, strana 4).
Upoz. segmentu: aktivuje pokyny, ktoré vás upozornia na
blížiace sa segmenty (Segmenty, strana 3).
Navigačné výzvy: zapne alebo vypne pokyny pre navigáciu
krok za krokom a upozornenia odchýlok od kurzu.
GPS: umožňuje vypnúť systém GPS (Tréning v interiéri,
strana 4) alebo zmeniť nastavenie satelitu (Zmena
nastavenia satelitu, strana 10).
®
Zmena nastavenia satelitu
Na zvýšenie výkonu v náročných podmienkach a na rýchlejšie
vyhľadávanie polohy prostredníctvom systému GPS môžete
povoliť nastavenie GPS + GLONASS alebo GPS + GALILEO.
Používanie systému GPS spolu s iným satelitom znižuje
životnosť batérie rýchlejšie ako používanie samotného systému
GPS.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položku Nastavenia jazdy > GPS.
3 Vyberte možnosť.
Upozornenia
Pomocou upozornení sa môžete v rámci tréningov dopracovať
ku konkrétnym cieľom času, vzdialenosti, kalórií alebo
srdcového tepu.
Nastavenie opakujúceho sa upozornenia
Opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď zariadenie
zaznamená stanovenú hodnotu alebo interval. Zariadenie
môžete napríklad nastaviť tak, aby vás upozorňovalo každých
30 minút.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Nastavenia jazdy > Upozornenia.
3 Vyberte typ upozornenia.
4 Zapnite upozornenie.
5 Zadajte hodnotu.
Prispôsobenie zariadenia
6 Vyberte ikonu
.
Vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia, zobrazí sa
hlásenie. Ak sú zapnuté zvukové tóny, zariadenie zároveň pípa
(Zapnutie a vypnutie zvukov zariadenia, strana 10).
Bezdrôtové frekvencie/
protokoly
ANT+ 2,4 GHz pri menovitom výkone 1 dBm
Bluetooth 2,4 GHz pri menovitom výkone
1 dBm
Odolnosť voči vode
IEC 60529 IPX7*
Nastavenia telefónu
*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max.
30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com
/waterrating.
Podržte ikonu
a vyberte položku Telefón.
Získať pomoc: umožňuje odoslať automatickú textovú správu
s vaším menom a polohou GPS vašim núdzovým kontaktom
Garmin Connect (Vyžiadanie asistenta, strana 7).
Stav: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.
POZNÁMKA: ďalšie nastavenia technológie Bluetooth sa
zobrazia len vtedy, ak je zapnutá bezdrôtová technológia
Bluetooth.
Upozornenia: umožní vám zapnúť telefónne upozornenia
z kompatibilného smartfónu.
Spárovať telefón: prepojí zariadenie s kompatibilným
smartfónom s aktivovanou technológiou Bluetooth. Toto
nastavenie vám umožňuje používať funkcie s pripojením cez
Bluetooth vrátane LiveTrack a nahrávania aktivít do aplikácie
Garmin Connect.
Nastavenie režimu rozšíreného displeja
Zariadenie Edge 130 môžete použiť v režime rozšíreného
displeja a prezerať si obrazovky s údajmi prostredníctvom
kompatibilných multišportových hodiniek Garmin. Napríklad
spárovaním s kompatibilným zariadením Forerunner môžete
zobraziť jeho obrazovky s údajmi na svojom zariadení Edge
počas triatlonu.
1 Na zariadení Edge podržte ikonu .
2 Vyberte položku Rozšírený displej > Pripojiť nové
hodinky.
3 Na kompatibilných hodinkách Garmin vyberte položku
Nastavenia > Snímače a doplnky > Pridať nové >
Rozšírený displej.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia Edge
a hodinkách Garmin a dokončite proces párovania.
Obrazovky s údajmi zo spárovaných hodiniek sa po
spárovaní zobrazia na zariadení Edge .
POZNÁMKA: bežné funkcie zariadenia Edge sú počas
používania režimu rozšíreného displeja vypnuté.
Po spárovaní kompatibilných hodiniek Garmin so zariadením
Edge sa pri ďalšom použití režimu rozšíreného displeja pripoja
automaticky.
®
Ukončenie režimu rozšíreného displeja
1 Keď sa zariadenie nachádza v režime rozšíreného displeja,
podržte položku .
2 Vyberte položky Ukončiť rozšírený displej > Áno.
Informácie o zariadení
Technické údaje
Technické údaje Edge
Typ batérie
Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová
batéria
Výdrž batérie
Až 15 hodín
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od –20 º do 60 ºC (od – 4 º do 140 ºF)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Technické údaje monitora srdcového tepu
Typ batérie
Používateľom vymeniteľná batéria CR2032,
3-voltová
Výdrž batérie
Až 4,5 roka pri prevádzke 1 hod/deň
Odolnosť voči vode
3 ATM*
POZNÁMKA: tento produkt pri plávaní
neprenáša údaje o srdcovom tepe.
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od -5° do 50 °C (od 23° do 122 °F)
Rádiová frekvencia/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol bezdrôtovej
komunikácie
*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 30 m. Viac
informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímača rýchlosti a snímača
kadencie
Typ batérie
Batéria CR2032 vymeniteľná používateľom,
3 volty
Výdrž batérie
Zhruba 12 mesiacov (1 hodina za deň)
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od –20 º do 60 ºC (od – 4 º do 140 ºF)
Rádiová frekvencia/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol bezdrôtovej
komunikácie
Odolnosť voči vode
1 ATM*
*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 10 m. Viac
informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Zobrazenie elektronického štítku s
informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní
Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky.
Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch,
ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne
označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a
licenciách.
1 Podržte položku .
2 Vyberte položky Systém > Info.
3 Vyberte položku .
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu
portu USB.
Čistenie zariadenia
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
čistiaceho prostriedku.
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
Informácie o zariadení
11
Starostlivosť o monitor srdcového tepu
OZNÁMENIE
Nahromadený pot a soľ na páse môžu znížiť schopnosť
monitora srdcového tepu poskytovať presné údaje.
• Monitor srdcového tepu po každom použití opláchnite.
• Po každom siedmom použití monitor srdcového tepu
v rukách umyte malým množstvom šetrného čistiaceho
prostriedku, napríklad saponátom na riad.
POZNÁMKA: použitím priveľa čistiaceho prostriedku môžete
monitor srdcového tepu poškodiť.
• Monitor srdcového tepu nie je vôbec vhodný do umývačky
riadu ani sušičky.
• Keď chcete monitor srdcového tepu vysušiť, zaveste ho
alebo ho položte na rovný povrch.
4 Počkajte 30 sekúnd.
5 Vložte novú batériu do krytu, pričom dodržte správnu polaritu.
POZNÁMKA: dbajte na to, aby ste nepoškodili alebo
nestratili krúžkové tesnenie.
6 Otočte kryt v smere hodinových ručičiek, kým značka
nesmeruje do zamknutej polohy.
POZNÁMKA: dióda LED bliká načerveno a nazeleno
niekoľko sekúnd po výmene batérie. Keď dióda LED zabliká
nazeleno a potom prestane blikať, zariadenie je aktívne a
pripravené na odosielanie údajov.
Používateľom vymeniteľná batéria
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Výmena batérie monitora srdcového tepu
1 Na zadnej strane modulu odstráňte pomocou malého
krížového skrutkovača štyri skrutky.
2 Odstráňte kryt a vyberte batériu.
Riešenie problémov
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne je potrebné
ho reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani
nastavenia.
1 15 sekúnd podržte stlačené tlačidlo .
Zariadenie sa vypne.
na jednu sekundu.
2 Zariadenie zapnete podržaním tlačidla
Obnova všetkých predvolených nastavení
3 Počkajte 30 sekúnd.
4 Vložte novú batériu kladnou stranou nahor.
POZNÁMKA: dbajte na to, aby ste nepoškodili alebo
nestratili krúžkové tesnenie.
5 Namontujte späť zadný kryt a štyri skrutky.
POZNÁMKA: nezaťahujte príliš veľkou silou.
Po výmene batérie monitora srdcového tepu ho možno budete
musieť znova spárovať so zariadením.
Výmena batérie v snímači rýchlosti alebo v snímači
kadencie
Dióda LED bliká načerveno na indikáciu nízkej úrovne nabitia
batérie po dvoch otáčkach.
1 Nájdite okrúhly kryt batérie na zadnej strane snímača.
Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení
zariadenia.
1 Stlačením otvorte hlavnú ponuku.
2 Vyberte položky Systém > Obnoviť.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete obnoviť iba nastavenia zariadenia a jazdy,
vyberte položku Resetovať nastav..
POZNÁMKA: tým sa nevymaže história vašich aktivít,
napríklad jázd, tréningov a dráh.
• Ak chcete obnoviť nastavenia zariadenia a jazdy a
vymazať celú používateľskú históriu a údaje, vyberte
položku Vymazať všetko.
POZNÁMKA: vymažú sa tým všetky údaje zadané
používateľom a história aktivity.
Maximalizácia výdrže batérie
• Skráťte časový limit podsvietenia (Nastavenia systému,
strana 10).
• Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Nastavenia
telefónu, strana 11).
• Vyberte nastavenie GPS (Zmena nastavenia satelitu,
strana 10).
• Odstráňte bezdrôtové snímače, ktoré už nepoužívate.
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS
2 Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, kým značka
nebude smerovať do odomknutej polohy a kryt nebude
dostatočne voľný na jeho odstránenie.
3 Odstráňte kryt a vyberte batériu .
TIP: na výber batérie z krytu môžete použiť kúsok pásky
alebo magnet.
12
• Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom
Garmin Connect:
◦ Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express™ pripojte
zariadenie k počítaču.
◦ Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
Mobile pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie
preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle
vyhľadanie satelitných signálov.
Riešenie problémov
• Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú
vysoké budovy ani stromy.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku
1 Podržte položku .
2 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte
ju.
3 Vyberte prvú položku zo zoznamu.
4 Pomocou šípok a vyberte svoj jazyk.
Náhradné krúžky
Náhradné remienky (krúžky) pre upevnenie sú k dispozícii.
POZNÁMKA: používajte len náhradné remienky vyrobené
z etylén-propylén-diénového monoméru (EPDM). Prejdite na
adresu http://buy.garmin.com alebo sa obráťte na predajcu
Garmin.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom
aplikácie Garmin Connect Mobile
Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom mobilnej aplikácie
Garmin Connect Mobile je potrebné disponovať účtom Garmin
Connect a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom
(Párovanie smartfónu, strana 1).
Synchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
Mobile.
Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect
Mobile automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom
Garmin Express
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia je potrebné disponovať
účtom Garmin Connect a stiahnuť si aplikáciu Garmin Express.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, Garmin Express
ju odošle do vášho zariadenia.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3 Počas aktualizácie zariadenie neodpájajte od počítača.
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express
(www.garmin.com/express). Do svojho smartfónu si nainštalujte
mobilnú aplikáciu Garmin Connect.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
Ako získať ďalšie informácie
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/intosports.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/learningcenter.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
Príloha
Príloha
Dátové polia
Niektoré dátové polia vyžadujú na zobrazenie údajov voliteľné
príslušenstvo.
%max. ST: percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.
Čas: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.
Čas k cieľu: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do cieľa.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Čas k nasled.: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do
nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Čas kola: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
Čas - nasl. bod: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho
zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase
zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Celkové klesanie: celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej
výšky od posledného vynulovania.
Celkové stúpanie: celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej
výšky od posledného vynulovania.
Ďalší bod na trase: ďalší bod na trase alebo dráhe.
Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo, letný čas).
Kadencia: bicyklovanie. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete,
aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť
pripojené k príslušenstvu kadencie.
Kadencia okruhu: bicyklovanie. Priemerná kadencia v rámci
aktuálneho okruhu.
Kalórie: celkový počet spálených kalórií.
Kurz: smer vášho pohybu.
Max. rýchlosť: maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.
Nadm. výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad
alebo pod morskou hladinou.
Od. č. v cieli: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa
(vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú,
len keď používate navigáciu.
Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.
Počítad. km: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti za všetky
trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase nevymaže.
Poloha cieľa: posledný bod na trase alebo dráhe.
Priem.čas okr.: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.
Priem. kadencia: bicyklovanie. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Priem. rýchl.: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný ST: priemerný srdcový tep v rámci aktuálnej aktivity.
Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.
Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu
(vzdialenosť). Ak napríklad na každé 3 m (10 stôp)
prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 60 m (200 stôp),
sklon je 5 %.
Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).
Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru
srdcového tepu.
Stav batérie: zostávajúca kapacita batérie príslušenstva cyklosvetiel.
Stav uhla svetla: režim predného svetlometu.
ST okruhu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho okruhu.
13
Uplynutý čas: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak
spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na
5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút,
váš uplynutý čas je 35 minút.
Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.
Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS
polohy.
Výk. – 3 s priem.: priemerný výkon pri 3-sekundovom pohybe.
Výkon – kJ: nahromadená vykonaná práca (výkon)
v kilojouloch.
Výkon – kolo: priemerný výkon v rámci aktuálneho okruhu.
Výkon – max.: maximálny výkon v rámci aktuálnej aktivity.
Výkon – priemer.: priemerný výkon v rámci aktuálnej aktivity.
Vzdial. do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vzdial. k nasled.: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu
zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len
keď používate navigáciu.
Vzdial. okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Vzdialenosť: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo
aktivity.
Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
Zóna ST: aktuálny rozsah vášho srdcového tepu (1 až 5).
Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho používateľského
profilu a maximálneho srdcového tepu (220 mínus váš vek).
Zóna výkonu: aktuálny rozsah výkonu (1 až 7) vychádzajúci
z vlastných nastavení.
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.
V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia odhadovaných hodnôt VO2 Max podľa veku a pohlavia.
Muži
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikajúce
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobrý
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Pekné počasie
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabé
0 – 40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Ženy
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikajúce
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobrý
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Priemerné
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabé
0 – 40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
Výpočty zón srdcového tepu
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
1
2
3
4
5
50 – 60 %
60 – 70 %
70 – 80 %
80 – 90 %
90 – 100 %
Vnímaná námaha
Výhody
D (mm)
12 x 1,75
935
14 x 1,5
1 020
1 055
16 x 1,5
1 185
Uvoľnené
a nenáročné tempo,
rytmické dýchanie
Počiatočná úroveň
aeróbneho tréningu,
znižuje stres
14 x 1,75
Pozvoľné tempo,
mierne hlbšie
dýchanie, rozhovor
stále možný
Základný kardiovaskulárny tréning,
dobré tempo
zotavovania
16 x 1,75
1 195
18 x 1,5
1 340
18 x 1,75
1 350
20 x 1,75
1 515
Priemerné tempo,
Zlepšovanie
náročnejšie
aeróbnej kapacity,
udržiavanie rozhovoru optimálny kardiovaskulárny tréning
20 x 1 – 3/8
1 615
22 x 1 – 3/8
1 770
22 x 1 – 1/2
1 785
Rýchle tempo, ktoré
môže byť mierne
náročné, intenzívne
dýchanie
Zlepšovanie
aeróbnej kapacity
a prahu, zlepšovanie
rýchlosti
24 x 1
1 753
24 x 3/4 – tubulárna pneumatika
1 785
24 x 1 – 1/8
1 795
Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné
tempo, namáhavé
dýchanie
Anaeróbny tréning
a odolnosť svalstva,
zvyšovanie sily
24 x 1 – 1/4
1 905
24 x 1,75
1 890
24 x 2,00
1 925
24 x 2,125
1 965
26 x 7/8
1 920
26 x 1 (59)
1 913
26 x 1 (65)
1 952
26 x 1,25
1 953
26 x 1 – 1/8
1 970
26 x 1 – 3/8
2 068
26 x 1 – 1/2
2 100
Veľkosť a obvod kolesa
Veľkosť kolesa je označená na oboch stranách pneumatiky
kolesa. Toto nie je kompletný zoznam. Môžete použiť aj jednu
z kalkulačiek dostupných na internete.
14
Veľkosť kolesa
Príloha
Veľkosť kolesa
D (mm)
26 x 1,40
2 005
26 x 1,50
2 010
26 x 1,75
2 023
26 x 1,95
2 050
26 x 2,00
2 055
26 x 2,10
2 068
26 x 2,125
2 070
26 x 2,35
2 083
26 x 3,00
2 170
27 x 1
2 145
27 1 – 1/8
2 155
27 x 1 – 1/4
2 161
27 x 1 – 3/8
2 169
650 x 35A
2 090
650 x 38A
2 125
650 x 38B
2 105
700 x 18C
2 070
700 x 19C
2 080
700 x 20C
2 086
700 x 23C
2 096
700 x 25C
2 105
700 x 28C
2 136
700 x 30C
2 170
700 x 32C
2 155
700C – tubulárna pneumatika
2 130
700 x 35C
2 168
700 x 38C
2 180
700 x 40C
2 200
Príloha
15
Register
A
aktivity, spustenie 2
aktualizácie, softvér 10, 13
aplikácie 5
smartfón 1
asistent 6, 7
Auto Lap 4
Auto Pause 4
Automatické rolovanie 4
B
batéria
maximalizácia 10, 12
nabíjanie 1
typ 2
výmena 12
bicyklovanie 9
C
Connect IQ 7
P
R
čas, upozornenia 10
časovač 1–3, 9
čistenie zariadenia 11, 12
remienky 13
reštartovanie zariadenia 12
riešenie problémov 8, 12, 13
rozpoznanie dopravnej udalosti 6, 7
rozšírený displej 11
D
S
Č
dátové polia 4, 7, 13
dráhy 3, 4
načítavanie 4
vymazanie 4
G
Garmin Connect 1, 3–6, 13
Garmin Express, aktualizácia softvéru 13
GLONASS 10
GPS 1, 4, 10
signál 2, 12
H
história 2–4, 9, 10, 12
odosielanie do počítača 6
vymazanie 9
zobraziť 9
I
ikony 1, 5
inštalácia 1, 7
J
jazyk 10, 13
K
kadencia 7
kalibrácia, merač výkonu 9
kalória, upozornenia 10
kolá 1, 4
krúžky. Pozrite si remienky
M
mapy 5
merné jednotky 10
miniaplikácie 2
montáž zariadenia 1
možnosti jazdy 3
N
nastavenia 1, 10–12
zariadenie 10
nastavenia systému 10
navigácia 5
späť na štart 5
núdzové kontakty 6, 7
O
osobné rekordy 5
vymazanie 5
16
zvuky 10
párovanie
smartfón 1
snímače ANT+ 9
pedále 9
počítač, pripájanie 9
podsvietenie 2
polohy 5
kategórie 5
možnosti mapy 5
odosielanie 7
ukladanie 5
vyhľadanie na mape 5
vyhľadávanie 5
vymazanie 5
používateľské údaje, vymazanie 10
príslušenstvo 7, 9, 13
prispôsobenie zariadenia 4, 5
profil používateľa 5
profily, používateľ 5
satelitné signály 2, 10, 12
segmenty 3
vymazanie 3
sila
metre 8
metrov 8, 9
smartfón 5, 7, 11
párovanie 1
snímače ANT+ 5, 7, 9
merače výkonu 9
párovanie 9
snímače Bluetooth 5, 7
snímače na bicykel 9
snímače rýchlosti a kadencie 1, 7, 12
softvér, aktualizácia 13
späť na štart 5
srdcový tep 1, 5
monitor 5, 7, 8, 12
zóny 8, 14
súbory, prenos 9
T
technické údaje 11
technológia Bluetooth 1, 5, 11
tlačidlá 1
tréning 2
obrazovky 4
plány 3
tréning v interiéri 4
U
ukladanie aktivít 2, 3
ukladanie údajov 6, 9
upozornenia 10
USB 13
odpojenie 10
V
veľkosti kolesa 14
vlastné dátové polia 4
VO2 max. 8, 9
VO2 Max. 14
výkon 9
vymazanie, všetkých údajov používateľa 10
vymazanie údajov 12
výmena batérie 12
vzdialenosť, upozornenia 10
Z
zariadenie, starostlivosť 11
zdieľanie údajov 11
zotavenie 8
Register
support.garmin.com
Február 2019
190-02321-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising