Garmin | Edge® 130 | User guide | Garmin Edge® 130 מדריך למשתמש

Garmin Edge® 130 מדריך למשתמש
‫‪EDGE 130‬‬
‫®‬
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪ Garmin Ltd.2018‬או החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬על‪-‬פי חוקי זכויות היוצרים‪ ,‬אין להעתיק את מדריך זה‪ ,‬במלואו או בחלק‪ ,‬ללא אישור בכתב מאת ‪ Garmin .Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של‬
‫מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com‬לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫‪ ,Garmin‬הלוגו של ‪ Forerunner ,Edge ,Auto Pause ,Auto Lap ,ANT+ ,Garmin‬ו‪ Virtual Partner -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ ,‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪Connect .‬‬
‫™‪ IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia‬ו‪ Vector™-‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ .‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫סימני הלוגו וסימן המילה של ‪ Bluetooth‬מצויים בבעלותה של ‪ ,Bluetooth SIG, Inc.‬וכל שימוש בסימנים אלו על‪-‬ידי ‪ Garmin‬נעשה בכפוף לרישיון‪ The Cooper Institute .‬וכל הסימנים המסחריים הקשורים הם רכוש‬
‫של ‪ .The Cooper Institute‬ניתוח דופק מתקדם באמצעות ‪ Apple .Firstbeat‬ו‪ Mac -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Apple Inc.‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪ STRAVA .‬ו‪ Strava™-‬הם סימנים מסחריים של ‪Strava, Inc..‬‬
‫‪ Windows‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Microsoft Corporation‬בארה"ב ובמדינות אחרות‪ .‬סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫מוצר זה מאושר על‪-‬ידי ‪ .ANT+‬לרשימה של מוצרים ויישומים תואמים‪ ,‬בקר בכתובת ‪.www.thisisant.com/directory‬‬
‫®‬
‫‪M/N: A03402‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫מבוא ‪1 ..................................................................................‬‬
‫מקשים ‪1 ..........................................................................................‬‬
‫סמלי מצב ‪1 .................................................................................‬‬
‫שיוך הטלפון החכם ‪1 ........................................................................‬‬
‫התקנת התושבת הסטנדרטית ‪1 ..........................................................‬‬
‫שחרור ‪1 ............................................................................ Edge‬‬
‫טעינת ההתקן ‪1 ................................................................................‬‬
‫אודות הסוללה ‪2 ..........................................................................‬‬
‫השגת אותות לוויין ‪2 .........................................................................‬‬
‫הצגת ווידג'טים ‪2 ..............................................................................‬‬
‫שימוש בתאורה האחורית ‪2 ................................................................‬‬
‫אימון כושר ‪2 .........................................................................‬‬
‫יציאה לרכיבה על אופניים ‪2 ...............................................................‬‬
‫מעקב אחר רכיבה שמורה ‪2 ................................................................‬‬
‫מקטעים ‪2 ........................................................................................‬‬
‫מקטעים של ™‪3 ............................................................... Strava‬‬
‫מעקב אחר מקטע מ‪3 ....................................... Garmin Connect -‬‬
‫תזמון מקטע ‪3 ..............................................................................‬‬
‫הגדרת מקטע להתאמה אוטומטית ‪3 ...............................................‬‬
‫הצגת פרטי מקטע ‪3 ......................................................................‬‬
‫מחיקת מקטע ‪3 ............................................................................‬‬
‫מסלולים ‪3 ........................................................................................‬‬
‫מעקב אחר מסלול מ‪3 ...................................... Garmin Connect -‬‬
‫עצות לאימונים עם מסלולים ‪3 ........................................................‬‬
‫הצגת פרטי מסלול ‪3 .....................................................................‬‬
‫מחיקת מסלול ‪4 ...........................................................................‬‬
‫אימון במקום סגור ‪4 ..........................................................................‬‬
‫סימון הקפות ‪4 .................................................................................‬‬
‫שימוש ב‪4 ................................................................. Auto Pause®-‬‬
‫שימוש בגלילה אוטומטית ‪4 ................................................................‬‬
‫שינוי שדות נתונים ‪4 ..........................................................................‬‬
‫הוספת מסך נתונים ‪4 .........................................................................‬‬
‫מחיקת מסך נתונים ‪4 .........................................................................‬‬
‫הסטטיסטיקה שלי ‪4 ................................................................‬‬
‫הגדרת פרופיל המשתמש שלך ‪4 .........................................................‬‬
‫שיאים אישיים ‪4 ................................................................................‬‬
‫הצגת שיאים אישיים ‪4 ..................................................................‬‬
‫ביטול שיא אישי ‪4 ........................................................................‬‬
‫מחיקת שיא אישי ‪4 .......................................................................‬‬
‫ניווט ‪4 ...................................................................................‬‬
‫מיקומים ‪4 ........................................................................................‬‬
‫סימון המיקום שלך ‪4 ....................................................................‬‬
‫ניווט למיקום שמור ‪5 ....................................................................‬‬
‫ניווט מנקודת הסיום להתחלה ‪5 ......................................................‬‬
‫הצגת מיקומים שמורים ‪5 ..............................................................‬‬
‫הצגת המיקומים שלך על המפה ‪5 ...................................................‬‬
‫התאמה אישית של סמלי המפה ‪5 ...................................................‬‬
‫הגדרת המיקום מחדש ‪5 ................................................................‬‬
‫מחיקת מיקום שמור ‪5 ...................................................................‬‬
‫תכונות עם חיבור ‪5 ............................................... Bluetooth‬‬
‫‪5 .......................................................................... Garmin Connect‬‬
‫שליחת הרכיבה אל ‪5 ......................................... Garmin Connect‬‬
‫סיוע ‪6 .............................................................................................‬‬
‫הגדרת תכונת הסיוע ‪6 ..................................................................‬‬
‫בקשת סיוע ‪6 ...............................................................................‬‬
‫ביטול הודעת סיוע ‪6 .....................................................................‬‬
‫תכונות להורדה של ™‪6 .................................................. Connect IQ‬‬
‫חיישנים אלחוטיים ‪6 ...............................................................‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר ‪7 .........................................................‬‬
‫יעדי כושר ‪7 ................................................................................‬‬
‫יועץ התאוששות ‪7 ........................................................................‬‬
‫אודות ערכי ‪ VO2‬מרבי משוערים ‪7 ................................................‬‬
‫שיוך החיישנים האלחוטיים ‪8 ..............................................................‬‬
‫הדרכה עם מדי כוח ‪8 ........................................................................‬‬
‫כיול מד הכוח ‪8 ............................................................................‬‬
‫כוח מבוסס דוושות ‪8 ....................................................................‬‬
‫מודעות למצבים ‪8 .............................................................................‬‬
‫היסטוריה ‪8 ............................................................................‬‬
‫הצגת פרטי רכיבה ‪8 ..........................................................................‬‬
‫מחיקת רכיבה ‪8 ................................................................................‬‬
‫ניהול נתונים ‪8 ..................................................................................‬‬
‫חיבור ההתקן למחשב ‪8 ................................................................‬‬
‫העברת קבצים להתקן שלך ‪8 .........................................................‬‬
‫מחיקת קבצים ‪9 ...........................................................................‬‬
‫ניתוק כבל ה‪9 ..................................................................... USB-‬‬
‫הצגת סיכומי נתונים כוללים ‪9 ............................................................‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪9 .....................................................‬‬
‫הגדרות מערכת ‪9 ..............................................................................‬‬
‫שינוי שפת ההתקן ‪9 .....................................................................‬‬
‫שינוי יחידות המידה ‪9 ...................................................................‬‬
‫הפעלה וכיבוי של צלילי ההתקן ‪9 ...................................................‬‬
‫שימוש בתכונת הכיבוי האוטומטי ‪9 ................................................‬‬
‫הגדרות רכיבה ‪9 ...............................................................................‬‬
‫שינוי הגדרת לוויין ‪9 .....................................................................‬‬
‫התראות ‪9 ...................................................................................‬‬
‫הגדרות הטלפון ‪9 ..............................................................................‬‬
‫הגדרת מצב תצוגה מורחבת ‪10 ...........................................................‬‬
‫יציאה ממצב תצוגה מורחבת ‪10 ..........................................................‬‬
‫פרטי ההתקן ‪10 ......................................................................‬‬
‫מפרטים ‪10 ......................................................................................‬‬
‫‪Edge‬מפרטים ‪10 .........................................................................‬‬
‫מפרטים של חיישן הדופק ‪10 .........................................................‬‬
‫חיישן מהירות ומפרטי חיישן תנועות לדקה‪10 ................................ .‬‬
‫הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה ותאימות ‪10 .......................‬‬
‫טיפול בהתקן ‪10 ...............................................................................‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪10 ...........................................................................‬‬
‫טיפול בחיישן הדופק ‪10 ...............................................................‬‬
‫סוללות הניתנות להחלפה על‪-‬ידי המשתמש ‪10 .....................................‬‬
‫החלפת הסוללה של חיישן הדופק ‪10 ..............................................‬‬
‫החלפת הסוללה של חיישן המהירות או של חיישן התנועות לדקה ‪10 ..‬‬
‫פתרון בעיות ‪11 ......................................................................‬‬
‫איפוס ההתקן ‪11 ..............................................................................‬‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל ‪11 ...................................................‬‬
‫הארכת חיי הסוללה ‪11 ......................................................................‬‬
‫שיפור קליטת לוויין ‪11 .............................................................. GPS‬‬
‫השפה המוצגת בהתקן שלי שגויה ‪11 ..................................................‬‬
‫אטמי ‪ O-ring‬חלופיים ‪11 ...................................................................‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪11 ......................... Garmin Connect Mobile‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪11 ..................................... Garmin Express‬‬
‫עדכוני מוצרים ‪11 .............................................................................‬‬
‫קבלת מידע נוסף ‪11 ..........................................................................‬‬
‫נספח ‪11 ................................................................................‬‬
‫שדות נתונים ‪11 ................................................................................‬‬
‫דירוגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי ‪12 .................................................‬‬
‫חישובי אזור דופק ‪12 ........................................................................‬‬
‫גודל גלגל והיקף ‪12 ...........................................................................‬‬
‫אינדקס ‪14 .............................................................................‬‬
‫התקנת חיישן המהירות ‪6 ...................................................................‬‬
‫התקנת חיישן סיבובי הגלגל ‪6 ............................................................‬‬
‫אודות חיישני מהירות וסיבובי גלגל ‪7 .............................................‬‬
‫לבישת חיישן הדופק ‪7 .......................................................................‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪i‬‬
‫מבוא‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‪,‬‬
‫לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫חשוב להתייעץ תמיד עם הרופא שלך לפני שאתה מתחיל בתוכנית‬
‫אימונים או עורך בה שינויים‪.‬‬
‫מקשים‬
‫בחר כדי להעיר את ההתקן‪.‬‬
‫לחץ ממושכות כדי להפעיל או לכבות את ההתקן‪.‬‬
‫בחר כדי לגלול במסכי הנתונים‪ ,‬באפשרויות ובהגדרות‪.‬‬
‫ממסך הבית‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת כדי להציג את תפריט ההתקן‪.‬‬
‫• אם כבר שייכת התקן אחר בעזרת היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫או ‪ ,‬בחר התקני ‪> Garmin‬הוסף‬
‫‪ ,Mobile‬מתוך תפריט‬
‫התקן ובצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫לאחר שיוך מוצלח‪ ,‬תופיע הודעה וההתקן יסתנכרן באופן אוטומטי עם‬
‫הטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫התקנת התושבת הסטנדרטית‬
‫להשגת קליטת ‪ GPS‬מיטבית‪ ,‬מקם את התושבת לאופניים כך שהחלק‬
‫הקדמי של ההתקן יכוון כלפי השמיים‪ .‬תוכל להתקין את התושבת‬
‫לאופניים על מוט הכידון או על ידיות הכידון‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר מיקום בטוח להרכבת ההתקן‪ ,‬שבו הוא לא יפריע להפעלה‬
‫בטוחה של האופניים‪.‬‬
‫על גב התושבת לאופניים‪.‬‬
‫‪ 2‬הנח את דיסקית הגומי‬
‫לשוניות הגומי מתואמות לגב של התושבת לאופניים כדי לקבע אותה‬
‫למקומה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הנח את התושבת לאופניים על מוט הכידון‪.‬‬
‫חבר היטב את התושבת לאופניים באמצעות שתי רצועות ‪.‬‬
‫התאם את הלשוניות בגב ההתקן לחריצים בתושבת לאופניים ‪.‬‬
‫לחץ גלות וסובב את התקן בכיוון השעון עד שהוא יינעל למקומו‪.‬‬
‫בחר כדי לגלול במסכי הנתונים‪ ,‬באפשרויות ובהגדרות‪.‬‬
‫ממסך הבית‪ ,‬בחר כדי להציג את הווידג'טים‪.‬‬
‫בחר כדי להפעיל ולעצור את שעון העצר‪.‬‬
‫בחר כדי לבחור אפשרות או לאשר הודעה‪.‬‬
‫בחר כדי לציין הקפה חדשה‪.‬‬
‫בחר כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫סמלי מצב‬
‫מופע רצוף של הסמל פירושו שאותר אות או שהחיישן מחובר‪.‬‬
‫מצב ‪GPS‬‬
‫מצב ‪Bluetooth‬‬
‫®‬
‫מצב דופק‬
‫מצב כוח‬
‫מצב ‪LiveTrack‬‬
‫מצב מהירות ותנועות לדקה‬
‫שיוך הטלפון החכם‬
‫כדי להשתמש בתכונות החיבור של התקן ‪ ,Edge‬יש לשייך אותו ישירות‬
‫דרך היישום ‪ Garmin Connect™ Mobile‬ולא מהגדרות ‪Bluetooth‬‬
‫בטלפון החכם‪.‬‬
‫‪ 1‬מחנות היישומים בטלפון החכם שלך‪ ,‬התקן ופתח את היישום‬
‫‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫כדי להפעיל את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ לחיצה ממושכת על‬
‫בפעם הראשונה שתפעיל את ההתקן‪ ,‬תבחר את שפת ההתקן‪ .‬במסך‬
‫הבא תתבקש לשייך את ההתקן לטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך ללחוץ לחיצה ממושכת על ‪ ,‬ובחר טלפון >מצב>‬
‫שייך את הטלפון כדי להיכנס באופן ידני למצב שיוך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות כדי להוסיף את ההתקן לחשבון ‪:Garmin Connect‬‬
‫• אם זהו ההתקן הראשון שאתה משייך בעזרת היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect Mobile‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫מבוא‬
‫שחרור ‪Edge‬‬
‫‪ 1‬סובב את ‪ Edge‬עם כיוון השעון כדי לבטל את נעילת ההתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬הרם את ‪ Edge‬מהתושבת‪.‬‬
‫טעינת ההתקן‬
‫הודעה‬
‫כדי למנוע קורוזיה‪ ,‬ייבש היטב את יציאת ה‪ ,USB-‬מכסה המגן והאזור‬
‫מסביבם לפני הטעינה או החיבור למחשב‪.‬‬
‫ההתקן מופעל על‪-‬ידי סוללת ליתיום‪-‬יון מובנית שניתן לטעון באמצעות‬
‫שקע סטנדרטי או יציאת ‪ USB‬במחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן לא ייטען כשהוא מחוץ לטווח הטמפרטורה המאושר‬
‫(‪Edge‬מפרטים‪ ,‬עמוד ‪.)10‬‬
‫מיציאת ה‪. USB-‬‬
‫‪ 1‬משוך את מכסה המגן‬
‫‪1‬‬
‫שימוש בתאורה האחורית‬
‫• כדי להפעיל את התאורה האחורית‪ ,‬בחר מקש כלשהו‪.‬‬
‫• כדי לכוונן את הזמן הקצוב‪ ,‬לחץ ממושכות על ‪ ,‬בחר מערכת>‬
‫פסק זמן לתאורה אחורית ובחר אפשרות‪.‬‬
‫אימון כושר‬
‫יציאה לרכיבה על אופניים‬
‫אם ההתקן שלך הגיע עם חיישן ‪ ,ANT+‬הוא כבר משויך וניתן להפעילו‬
‫במהלך ההגדרה ההתחלתית‪.‬‬
‫כדי להפעיל את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ממושכת על‬
‫‪ 2‬צא החוצה והמתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫דולק באופן קבוע כאשר ההתקן מוכן‪.‬‬
‫‪ 3‬ממסך הבית‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫כדי להפעיל את טיימר הפעילות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר‬
‫®‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ USB-‬בהתקן‪.‬‬
‫חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה‪ USB-‬למתאם ‪ AC‬או יציאת‬
‫‪ USB‬במחשב‪.‬‬
‫חבר את מתאם ה‪ AC-‬לשקע רגיל‪.‬‬
‫כאשר אתה מחבר את ההתקן למקור מתח‪ ,‬ההתקן מופעל‪.‬‬
‫המתן עד לטעינה מלאה של ההתקן‪.‬‬
‫אודות הסוללה‬
‫אזהרה‬
‫התקן זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬עיין במדריך מידע חשוב אודות‬
‫הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‪ ,‬לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע‬
‫חשוב אחר‪.‬‬
‫השגת אותות לוויין‬
‫ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה ישיר לשמיים‪ ,‬ללא מכשולים‪ ,‬לקבלת‬
‫אותות לוויין‪ .‬השעה והתאריך מכוונים באופן אוטומטי לפי מיקום‬
‫ה‪.GPS-‬‬
‫עצה‪ :‬לקבלת מידע נוסף על ‪ ,GPS‬בקר באתר ‪www.garmin.com‬‬
‫‪./aboutGPS‬‬
‫‪ 1‬צא החוצה לשטח פתוח‪.‬‬
‫הפנה את חזית ההתקן כלפי השמיים‪.‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך ‪ 30-60‬שניות‪.‬‬
‫הצגת ווידג'טים‬
‫ההתקן שלך מגיע עם כמה ווידג'טים שנטענו מראש‪ .‬יש לשייך את ההתקן‬
‫עם טלפון חכם כדי להפיק את המרב מהתקן ‪ Edge‬שברשותך‪.‬‬
‫או ‪.‬‬
‫• ממסך הבית‪ ,‬בחר‬
‫הערה‪ :‬ההיסטוריה מתועדת רק בזמן שטיימר הפעילות פועל‪.‬‬
‫כדי לעצור את טיימר הפעילות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר‬
‫‪ 6‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר המשך כדי להמשיך ברכיבה‪.‬‬
‫• בחר שמור רכיבה כדי לעצור את הרכיבה ולשמור אותה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך לבחור את סוג הרכיבה‪ .‬נתונים מדויקים על סוג‬
‫הרכיבה חשובים ליצירת מסלולים ידידותיים לרכיבה בחשבון‬
‫‪ Garmin Connect‬שלך‪.‬‬
‫• בחר מחק רכיבה כדי לעצור את הרכיבה ולמחוק אותה מההתקן‪.‬‬
‫• בחר חזור להתחלה כדי לנווט בחזרה למיקום ההתחלתי שלך‪.‬‬
‫• בחר סמן מיקום כדי לסמן את המיקום ולשמור אותו‪.‬‬
‫מעקב אחר רכיבה שמורה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫בחר ניווט >חזור על רכיבה‪.‬‬
‫בחר רכיבה‪.‬‬
‫כדי להציג מידע מפורט יותר אודות‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך לבחור‬
‫הרכיבה שלך‪ ,‬כגון סיכום‪ ,‬מיקום על מפה‪ ,‬פרטי הקפה‪ ,‬או למחוק את‬
‫הרכיבה‪.‬‬
‫בחר רכיבה‪.‬‬
‫כדי להפעיל את הטיימר בפעילות‪.‬‬
‫בחר‬
‫מקטעים‬
‫ההתקן יגלול בלולאת הווידג'טים‪.‬‬
‫כדי להציג אפשרויות נוספות עבור‬
‫• בעודך בווידג'ט פעיל‪ ,‬בחר‬
‫ווידג'ט‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מעקב אחר מקטע‪ :‬ניתן לשלוח מקטעים מחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‬
‫אל ההתקן‪ .‬לאחר שמקטע נשמר בהתקן שלך‪ ,‬באפשרותך לעקוב אחר‬
‫המקטע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כאשר אתה מעלה מסלול מחשבון ‪ Garmin Connect‬שלך‪ ,‬כל‬
‫המקטעים במסלול מורדים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫תזמון מקטע‪ :‬באפשרותך לתזמן מקטע כדי לנסות לעבור את השיא‬
‫האישי שלך או של רוכבי אופניים אחרים שרכבו את המקטע‪.‬‬
‫אימון כושר‬
‫מקטעים של ™‪Strava‬‬
‫אפשר להוריד מקטעי ‪ Strava‬להתקן ‪ Edge 130‬שלך‪ .‬עקוב אחר מקטעי‬
‫‪ Strava‬כדי להשוות את הנתונים שלך עם הרכיבות הקודמות שלך‪ ,‬של‬
‫חברים ושל מקצוענים שרכבו באותו המקטע‪.‬‬
‫כדי להירשם לחברות ב‪ ,Strava-‬עבור לווידג'ט המקטעים בחשבון‬
‫‪ Garmin Connect‬שלך‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר‬
‫‪.www.strava.com‬‬
‫המידע במדריך זה תקף הן למקטעי ‪ Garmin Connect‬ולמקטעי ‪.Strava‬‬
‫מעקב אחר מקטע מ‪Garmin Connect -‬‬
‫כדי שתוכל להוריד מקטע מ‪ Garmin Connect-‬ולפעול על‪-‬פיו‪ ,‬דרוש לך‬
‫חשבון ‪ ,Garmin Connect( Garmin Connect‬עמוד ‪.)5‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה משתמש במקטעים של ‪ ,Strava‬המקטעים המועדפים‬
‫עליך מועברים באופן אוטומטי להתקן כאשר הוא מתחבר ליישום‬
‫‪ Garmin Connect Mobile‬או למחשב שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬בקר בכתובת ‪.connect.garmin.com‬‬
‫‪ 3‬צור מקטע חדש או בחר מקטע קיים‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר באפשרות שלח להתקן‪.‬‬
‫‪ 5‬נתק את ההתקן והפעל אותו‪.‬‬
‫כדי להפעיל את טיימר הפעילות ולהתחיל רכיבה‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר‬
‫כאשר הנתיב חוצה מקטע מופעל‪ ,‬תוכל להתחרות במקטע‪.‬‬
‫תזמון מקטע‬
‫מקטעים הם מסלולי מרוץ וירטואליים‪ .‬באפשרותך לתזמן מקטע‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן להשוות את ביצועיך לפעילויות קודמות‪ ,‬לביצועים של רוכבים‬
‫אחרים‪ ,‬לאנשי קשר בחשבון ‪ Garmin Connect‬או לחברים אחרים‬
‫בקהילת רוכבי האופניים‪ .‬באפשרותך להעלות את נתוני הפעילויות אל‬
‫חשבון ‪ Garmin Connect‬כדי להציג את מיקום המקטע שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם חשבון ‪ Garmin Connect‬וחשבון ‪ Strava‬שלך מקושרים‪,‬‬
‫הפעילות נשלחת באופן אוטומטי לחשבון ‪ Strava‬כדי לאפשר לך לבדוק‬
‫את מיקום המקטע‪.‬‬
‫כדי להפעיל את טיימר הפעילות ולהתחיל רכיבה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫כאשר הנתיב חוצה מקטע מופעל‪ ,‬תוכל להתחרות במקטע‪.‬‬
‫‪ 2‬התחל לתזמן את המקטע‪.‬‬
‫מסך נתוני המקטע מופיע באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הצגת פרטי מקטע‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫‪ 2‬בחר ניווט >מקטעים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מקטע‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫• בחר זמן המירוץ כדי להציג את זמן הרכיבה של המוביל במקטע‪.‬‬
‫• בחר מפה כדי להציג את המקטע על המפה‪.‬‬
‫• בחר גובה כדי להציג תרשים גובה של המקטע‪.‬‬
‫מחיקת מקטע‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫‪ 2‬בחר ניווט >מקטעים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מקטע‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר מחק >כן‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫מסלולים‬
‫מעקב אחר פעילות שתועדה בעבר‪ :‬באפשרותך להשתמש במסלול שמור‬
‫פשוט בגלל היותו נתיב מוצלח‪ .‬למשל‪ ,‬ניתן לשמור מסלול טוב‬
‫לרכיבת אופניים בדרך לעבודה‪ ,‬ולאחר מכן להשתמש בו‪.‬‬
‫מירוץ נגד פעילות שתועדה בעבר‪ :‬באפשרותך גם להשתמש במסלול‬
‫שמור תוך ניסיון לעמוד ביעדי ביצועים שהצבת קודם לכן‪ .‬למשל‪ ,‬אם‬
‫המסלול המקורי הושלם תוך ‪ 30‬דקות‪ ,‬ניתן לתזמן כנגד ‪Virtual‬‬
‫‪ Partner‬בניסיון להשלים את המסלול תוך פחות מ‪ 30-‬דקות‪.‬‬
‫מעקב אחר רכיבה קיימת מ‪ :Garmin Connect-‬ניתן לשלוח מסלול‬
‫מ‪ Garmin Connect-‬להתקן שלך‪ .‬לאחר שהמסלול נשמר בהתקן‪,‬‬
‫תוכל לעקוב אחריו או להתחרות נגדו‪.‬‬
‫®‬
‫מעקב אחר מסלול מ‪Garmin Connect -‬‬
‫כדי שתוכל להוריד מסלול מ‪ ,Garmin Connect-‬דרוש לך חשבון‬
‫‪ ,Garmin Connect( Garmin Connect‬עמוד ‪.)5‬‬
‫‪ 1‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• פתח את היישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫• עבור לכתובת ‪.connect.garmin.com‬‬
‫‪ 2‬צור מסלול חדש או בחר מסלול קיים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר באפשרות שלח להתקן‪.‬‬
‫‪ 4‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪ 5‬בהתקן ‪ ,Edge‬לחץ ממושכות על ‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר ניווט >מסלולים‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר את המסלול‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר רכיבה‪.‬‬
‫עצות לאימונים עם מסלולים‬
‫ובחר תפריט ראשי >ניווט>‬
‫‪ 3‬בעת הצורך‪ ,‬לחץ ממושכות על‬
‫מקטעים כדי לשנות את היעד במהלך המרוץ‪.‬‬
‫באפשרותך להתחרות נגד המוביל במקטע‪ ,‬ביצועים קודמים שלך או‬
‫רוכבים אחרים( אם ישים ‪).‬היעד מתכוונן באופן אוטומטי בהתבסס על‬
‫הביצועים הנוכחיים‪.‬‬
‫לאחר השלמת המקטע מופיעה הודעה‪.‬‬
‫הגדרת מקטע להתאמה אוטומטית‬
‫ניתן להגדיר את ההתקן כך שהוא יתאים אוטומטית את זמן המרוץ‬
‫המיועד של מקטע‪ ,‬בהתאם לביצועים שלך במקטע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כברירת מחדל‪ ,‬ההגדרה מופעלת עבור כל המקטעים‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ניווט >מקטעים >מאמץ אוטומטי‪.‬‬
‫אימון כושר‬
‫כדי להתחיל במסלול ולהתחמם כרגיל‪.‬‬
‫• אם תכלול חימום‪ ,‬בחר‬
‫• בזמן שאתה מתחמם‪ ,‬התרחק מנתיב המסלול שלך‪ .‬כאשר תהיה מוכן‬
‫להתחיל‪ ,‬פנה לכיוון המסלול‪ .‬כאשר תימצא בחלק כלשהו של נתיב‬
‫המסלול‪ ,‬תופיע הודעה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ברגע שתבחר ב‪ Virtual Partner , -‬שלך יתחיל את המסלול‬
‫ולא ימתין עד שתתחמם‪.‬‬
‫• גלול אל המפה כדי להציג את מפת המסלול‪.‬‬
‫אם תתרחק מהמסלול‪ ,‬ההתקן הודעה‪.‬‬
‫הצגת פרטי מסלול‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫בחרניווט >מסלולים‪.‬‬
‫בחר מסלול‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר רכיבה כדי לרכוב במסלול‪.‬‬
‫• בחר סיכום כדי להציג פרטים אודות המסלול‪.‬‬
‫• בחר מפה כדי להציג את המסלול על המפה‪.‬‬
‫• בחר גובה כדי להציג תרשים גובה של המסלול‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מחיקת מסלול‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫בחר ניווט >מסלולים‪.‬‬
‫בחר מסלול‪.‬‬
‫בחר מחק >כן‪.‬‬
‫ניתן להתאים אישית חלק מהמסכים (שינוי שדות נתונים‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫‪.‬‬
‫אימון במקום סגור‬
‫ניתן לכבות את ה‪ GPS-‬כאשר אתה מתאמן במקום סגור כדי לחסוך‬
‫בצריכת הסוללה‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות רכיבה >‪> GPS‬כבוי‪.‬‬
‫כאשר ‪ GPS‬כבוי‪ ,‬המהירות והמרחק אינם זמינים‪ ,‬אלא אם יש לך‬
‫חיישן תואם או מאמן במקום סגור ששולח נתוני מהירות ומרחק‬
‫להתקן‪.‬‬
‫סימון הקפות‬
‫תוכל להשתמש בתכונה ‪ Auto Lap‬לסימון הקפה באופן אוטומטי במרחק‬
‫מוגדר‪-‬מראש ותוכל לסמן הקפות באופן ידני‪ .‬תכונה זו שימושית‬
‫להשוואת הביצועים שלך בחלקים השונים של הפעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות רכיבה >הקפות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר ‪ Auto Lap‬כדי להשתמש בתכונה ‪.Auto Lap‬‬
‫ההתקן מסמן באופן אוטומטי הקפה בכל ‪ 5‬מיילים או ‪5‬‬
‫קילומטרים‪ ,‬בהתאם להגדרות המערכת (הגדרות מערכת‪,‬‬
‫עמוד ‪.)9‬‬
‫לסימון הקפה במהלך‬
‫• בחר מקש הקפה כדי להשתמש ב‪-‬‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫®‬
‫שימוש ב‪Auto Pause -‬‬
‫®‬
‫ניתן להשתמש בתכונה ‪ Auto Pause‬כדי להשהות את הטיימר באופן‬
‫אוטומטי כאשר אתה מפסיק לנוע‪ .‬תכונה זו שימושית אם הפעילות שלך‬
‫כוללת רמזורים אדומים או מקומות אחרים שעליך לעצור בהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬זמן ההשהיה לא נשמר עם נתוני ההיסטוריה שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות רכיבה >‪.Auto Pause‬‬
‫שימוש בגלילה אוטומטית‬
‫תוכל להשתמש בתכונה גלילה אוטומטית כדי לעבור בין דפי הנתונים של‬
‫האימונים באופן אוטומטי בזמן שהטיימר פועל‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות רכיבה >גלילה אוטומטית‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מהירות תצוגה‪.‬‬
‫שינוי שדות נתונים‬
‫ניתן לשנות את שילובי שדות הנתונים עבור הדפים המופיעים כאשר שעון‬
‫העצר פועל (שדות נתונים‪ ,‬עמוד ‪.)11‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות רכיבה >דפי נתונים‪.‬‬
‫ >פריסה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫כדי לשנות את הפריסה‪.‬‬
‫או‬
‫‪ 4‬בחר‬
‫כדי להפעיל את הפריסה‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר‬
‫כדי לערוך את שדות הנתונים‪.‬‬
‫או‬
‫‪ 6‬בחר‬
‫הוספת מסך נתונים‬
‫באפשרותך להוסיף מסכי נתונים נוספים שיופיעו בזמן שהטיימר פועל‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות רכיבה >דפי נתונים‪.‬‬
‫ >הוסף חדשה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר מסך להוספה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מחיקת מסך נתונים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫בחר הגדרות רכיבה >דפי נתונים‪.‬‬
‫כדי לפתוח את מסך הנתונים שיש למחוק‪.‬‬
‫בחר‬
‫ >הסר >כן‪.‬‬
‫בחר‬
‫הסטטיסטיקה שלי‬
‫התקן ‪ Edge 130‬יכול לעקוב אחר הסטטיסטיקות האישיות שלך ולחשב‬
‫מדידות ביצועים‪ .‬מדידות ביצועים דורשות חיישן דופק או מד כוח‬
‫תואמים‪.‬‬
‫הגדרת פרופיל המשתמש שלך‬
‫באפשרותך לעדכן את הגדרות המין‪ ,‬הגיל‪ ,‬המשקל‪ ,‬הגובה והדופק‬
‫המרבי שלך‪ .‬ההתקן משתמש במידע הזה כדי לחשב נתוני רכיבה‬
‫מדויקים‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סטטיסטיקות שלי >פרופיל משתמש‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫שיאים אישיים‬
‫כאשר אתה משלים רכיבה‪ ,‬ההתקן מציג שיאים אישיים חדשים שהגעת‬
‫אליהם במהלך הרכיבה‪ ,‬אם יש כאלה‪ .‬שיאים אישיים כוללים את הזמן‬
‫המהיר ביותר שלך במרחק רגיל‪ ,‬הרכיבה הארוכה ביותר והעלייה הגדולה‬
‫ביותר שהשגת במהלך רכיבה‪ .‬כאשר ההתקן משויך למד כוח תואם‪ ,‬הוא‬
‫מציג את קריאת הכוח המרבי שתועדה במהלך פרק זמן של ‪ 20‬דקות‪.‬‬
‫הצגת שיאים אישיים‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סטטיסטיקות שלי >שיאים אישיים‪.‬‬
‫ביטול שיא אישי‬
‫ניתן להחזיר כל שיא אישי לערך השיא הקודם‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סטטיסטיקות שלי >שיאים אישיים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שיא לביטול‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרויות >השתמש בקודם >כן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעילויות שנשמרו אינן נמחקות‪.‬‬
‫מחיקת שיא אישי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫בחר סטטיסטיקות שלי >שיאים אישיים‪.‬‬
‫בחר שיא אישי‪.‬‬
‫בחר אפשרויות >נקה שיא >כן‪.‬‬
‫ניווט‬
‫תכונות ניווט והגדרות חלות גם על ניווט במסלולים (מסלולים‪ ,‬עמוד ‪)3‬‬
‫ומקטעים (מקטעים‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫• מיקומים (מיקומים‪ ,‬עמוד ‪)4‬‬
‫• הגדרות מפה (הצגת המיקומים שלך על המפה‪ ,‬עמוד ‪)5‬‬
‫מיקומים‬
‫באפשרותך לתעד ולאחסן מיקומים בהתקן‪.‬‬
‫סימון המיקום שלך‬
‫כדי שתוכל לסמן מיקום‪ ,‬עליך לאתר לוויינים‪.‬‬
‫מיקום הוא נקודה שאתה מתעד ושומר בהתקן‪ .‬אם ברצונך לזכור נקודות‬
‫ציון או לחזור לנקודה מסוימת‪ ,‬ניתן לסמן מיקום‪.‬‬
‫‪ 1‬צא לרכיבה (יציאה לרכיבה על אופניים‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫‪ 2‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫הסטטיסטיקה שלי‬
‫‪ 3‬בחר סמן מיקום‪.‬‬
‫תופיע הודעה‪ .‬סמל ברירת המחדל לכל מיקום הוא דגל (התאמה‬
‫אישית של סמלי המפה‪ ,‬עמוד ‪.)5‬‬
‫ניווט למיקום שמור‬
‫כדי שתוכל לנווט למיקום שמור‪ ,‬עליך לאתר לוויינים‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ניווט >מיקומים שמורים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר התקדם אל‪.‬‬
‫כדי להתחיל ברכיבה‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר‬
‫ניווט מנקודת הסיום להתחלה‬
‫בכל שלב במהלך הרכיבה תוכל לחזור לנקודת ההתחלה שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬צא לרכיבה (יציאה לרכיבה על אופניים‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫כדי להשהות את הרכיבה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר חזור להתחלה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר באותו מסלול או קו ישר‪.‬‬
‫כדי לחדש את הרכיבה שלך‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר‬
‫ההתקן מנווט אותך בחזרה אל נקודת ההתחלה של הרכיבה שלך‪.‬‬
‫הצגת מיקומים שמורים‬
‫באפשרותך להציג פרטים על מיקומים שמורים‪ ,‬כמו הגובה וקואורדינטות‬
‫המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ניווט >מיקומים שמורים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום שמור‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר פרטים‪.‬‬
‫הצגת המיקומים שלך על המפה‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מפה >מיקומי משתמש‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר הצג‪.‬‬
‫התאמה אישית של סמלי המפה‬
‫באפשרותך להתאים אישית את סמלי המפה כדי לזהות את הסוגים‬
‫השונים של מיקומים שמורים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬מיקום הבית שלך או המיקומים‬
‫שבהם אתה יכול לאכול או לשתות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ניווט >מיקומים שמורים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום שמור‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר שנה סמל‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫הגדרת המיקום מחדש‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫בחר ניווט >מיקומים שמורים‪.‬‬
‫בחר מיקום שמור‪.‬‬
‫בחר מקם מחדש כאן >כן‪.‬‬
‫המיקום ישתנה למיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫מחיקת מיקום שמור‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫בחר ניווט >מיקומים שמורים‪.‬‬
‫בחר מיקום‪.‬‬
‫בחר מחק >כן‪.‬‬
‫תכונות עם חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן חייב להיות מחובר לטלפון החכם התומך ב‪Bluetooth-‬‬
‫כדי לנצל את היתרונות של כמה מהתכונות‪.‬‬
‫‪ :LiveTrack‬מאפשר לחברים ולבני משפחה לעקוב אחר המרוצים‬
‫ופעילויות האימון שלך בזמן אמת‪ .‬תוכל להזמין עוקבים באמצעות‬
‫דואר אלקטרוני או מדיה חברתית‪ ,‬כדי לאפשר להם להציג את‬
‫הנתונים שלך בזמן אמת בדף מעקב של ‪.Garmin Connect‬‬
‫הפעילות מועלית ל‪ :Garmin Connect -‬שליחה אוטומטית של הפעילות‬
‫שלך ל‪ Garmin Connect-‬מיד לאחר שאתה מסיים לתעד את‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫הורדות מסלולים ומקטעים מ‪ :Garmin Connect-‬מאפשר לחפש‬
‫מסלולים ומקטעים ב‪ Garmin Connect-‬באמצעות הטלפון החכם‬
‫ושליחתן להתקן שלך‪.‬‬
‫אינטראקציות ברשתות החברתיות‪ :‬אפשרות לפרסם עדכון ברשת‬
‫החברתית המועדפת שלך בעת העלאת פעילות ליישום ‪Garmin‬‬
‫‪.Connect‬‬
‫עדכוני מזג אוויר‪ :‬שליחת תנאים והתראות בזמן אמת על מזג האוויר‬
‫להתקן שלך‪.‬‬
‫התראות‪ :‬הצגת הודעות הטלפון והודעות בהתקן שלך‪.‬‬
‫סיוע‪ :‬מאפשר לשלוח הודעת טקסט אוטומטית עם שמך ומיקום ה‪GPS-‬‬
‫שלך לאנשי הקשר לשעת חירום באמצעות היישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪.Mobile‬‬
‫‪Garmin Connect‬‬
‫באפשרותך להיות בקשר עם חבריך ב‪Garmin .Garmin Connect-‬‬
‫‪ Connect‬מעניק לך כלים המאפשרים לכם לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח‪,‬‬
‫לשתף ולעודד זה את זה‪ .‬תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך‪,‬‬
‫כולל אירועי ריצה‪ ,‬הליכה‪ ,‬רכיבה‪ ,‬שחייה‪ ,‬טיולי שטח‪ ,‬טריאטלונים ועוד‪.‬‬
‫תוכל ליצור חשבון ‪ Garmin Connect‬בחינם בעת שיוך ההתקן עם‬
‫הטלפון באמצעות היישום ‪ ,Mobile Garmin Connect‬או לעבור לכתובת‬
‫‪.connect.garmin.com‬‬
‫שמור את הפעילויות שלך‪ :‬לאחר שתסיים ותשמור את הפעילות בהתקן‪,‬‬
‫תוכל להעלות אותה אל ‪ Garmin Connect‬ולשמור אותה לפרק זמן‬
‫ארוך ככל שתרצה‪.‬‬
‫נתח את הנתונים שלך‪ :‬ניתן להציג פרטים נוספים על הפעילות שלך‪ ,‬כולל‬
‫זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬גובה‪ ,‬דופק‪ ,‬שריפת קלוריות‪ ,‬תנועות לדקה‪ ,‬תצוגת מפה‬
‫כוללת‪ ,‬טבלאות קצב ומהירות ודוחות בהתאמה אישית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לחלק מהנתונים דרוש אביזר אופציונלי כגון חיישן דופק‪.‬‬
‫תכנן את האימון‪ :‬ניתן לבחור יעד כושר ולטעון את אחת מתוכניות‬
‫האימונים היום‪-‬יומיות‪.‬‬
‫שתף את הפעילויות שלך‪ :‬באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי‬
‫שתוכלו לעקוב זה אחר הפעילויות של זה‪ ,‬או להעלות קישורים‬
‫לפעילויות שלך באתרי הרשתות החברתיות האהובות עליך‪.‬‬
‫שליחת הרכיבה אל ‪Garmin Connect‬‬
‫הודעה‬
‫כדי למנוע קורוזיה‪ ,‬ייבש היטב את יציאת ה‪ ,USB-‬מכסה המגן והאזור‬
‫מסביבם לפני הטעינה או החיבור למחשב‪.‬‬
‫‪ 1‬הרם את מכסה המגן‬
‫מיציאת ה‪-‬‬
‫‪.USB‬‬
‫ההתקן ‪ Edge‬מכיל תכונות מחוברות באמצעות ‪ Bluetooth‬עבור הטלפון‬
‫החכם התואם או התקן הכושר שלך‪ .‬כדי להשתמש בחלק מהתכונות‪,‬‬
‫עליך להתקין את היישום ‪ Garmin Connect‬לנייד בטלפון החכם‪ .‬למידע‬
‫נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/intosports/apps‬‬
‫תכונות עם חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫‪5‬‬
‫תכונות להורדה של ™‪Connect IQ‬‬
‫תוכל להוסיף תכונות של ‪ Connect IQ‬להתקן שלך מ‪ Garmin -‬ומספקים‬
‫אחרים המשתמשים ביישום ‪.Connect IQ Mobile‬‬
‫שדות נתונים‪ :‬מאפשרים לך להוריד שדות נתונים חדשים להצגת נתוני‬
‫חיישן‪ ,‬פעילות והיסטוריה בדרכים חדשות‪ .‬ניתן להוסיף שדות נתונים‬
‫של ‪ Connect IQ‬לתכונות מובנות ולדפים מובנים‪.‬‬
‫®‬
‫חיישנים אלחוטיים‬
‫ניתן להשתמש בהתקן עם חיישני ‪ ANT+‬או ‪ Bluetooth‬אלחוטיים‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על תאימות ולרכישת חיישנים אופציונליים‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.http://buy.garmin.com‬‬
‫התקנת חיישן המהירות‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ USB-‬בהתקן‪.‬‬
‫חבר את הקצה הגדול של כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ USB-‬במחשב‪.‬‬
‫עבור לכתובת ‪.www.garminconnect.com/start‬‬
‫בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אין ברשותך חיישן זה‪ ,‬אתה יכול לדלג על משימה זו‪.‬‬
‫עצה‪ Garmin :‬ממליצה שתקשור את האופניים למעמד בעת התקנת‬
‫החיישן‪.‬‬
‫‪ 1‬הנח והחזק את חיישן המהירות מעל רכזת הגלגל‪.‬‬
‫מסביב לרכזת הגלגל‪ ,‬וחבר אותה לוו‬
‫‪ 2‬משוך את הרצועה‬
‫בחיישן‪.‬‬
‫סיוע‬
‫זהירות‬
‫תכונת הסיוע היא תכונה משלימה‪ ,‬ואין להסתמך עליה כשיטה עיקרית‬
‫לקבלת סיוע במצב חירום‪ .‬היישום ‪ Garmin Connect Mobile‬לא פונה‬
‫לשירותי חירום בשמך‪.‬‬
‫כאשר התקן ‪ Edge‬שבו מופעל ‪ GPS‬מחובר ליישום ‪Garmin Connect‬‬
‫‪ ,Mobile‬באפשרותך לשלוח הודעת טקסט אוטומטי עם שמך ועם מיקום‬
‫ה‪ GPS-‬שלך לאנשי הקשר לשעת חירום‪.‬‬
‫כדי שתוכל להפעיל את תכונת הסיוע בהתקן שלך‪ ,‬עליך להגדיר את‬
‫פרטי אנשי הקשר לשעת חירום ביישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫הטלפון החכם המשויך להתקן באמצעות ‪ Bluetooth‬חייב להיות מצויד‬
‫בתכנית נתונים ולהימצא באזור עם קליטה ונתונים זמינים‪ .‬אנשי הקשר‬
‫לשעת חירום חייבים להיות מסוגלים לקבל ממך הודעת טקסט( ייתכן‬
‫שתחויב בתעריפים הסטנדרטיים החלים על הודעות טקסט‪).‬‬
‫בהתקן תוצג הודעה שתציין כי אנשי הקשר שלך יקבלו הודעה בסיום‬
‫הספירה לאחור‪ .‬אם אינך זקוק לסיוע‪ ,‬תוכל לבטל את ההודעה‪.‬‬
‫הגדרת תכונת הסיוע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מחנות היישומים בטלפון החכם שלך‪ ,‬התקן ופתח את היישום‬
‫‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫שייך את הטלפון החכם שלך להתקן (שיוך הטלפון החכם‪ ,‬עמוד ‪.)1‬‬
‫מהגדרות היישום ביישום ‪ ,Garmin Connect Mobile‬בחר אנשי קשר‬
‫לשעת חירום‪ ,‬והזן את פרטי הרכב ואת אנשי הקשר לשעת חירום‪.‬‬
‫אנשי הקשר שתבחר יקבלו הודעה שמזהה אותם כאנשי קשר להגשת‬
‫סיוע בשעת חירום‪.‬‬
‫הפעל את ה‪ GPS-‬בהתקן ‪( Edge‬שינוי הגדרת לוויין‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫בקשת סיוע‬
‫לפני שתוכל לבקש סיוע‪ ,‬עליך להפעיל את ה‪ GPS-‬בהתקן ‪ Edge‬ולפתוח‬
‫את היישום לנייד ‪. Garmin Connect‬‬
‫למשך חמש שניות כדי להפעיל את‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ממושכת על‬
‫תכונת הסיוע‪.‬‬
‫ההתקן מצפצף ושולח את ההודעה לאחר שהספירה לאחור הושלמה‪.‬‬
‫לפני שהספירה לאחור הושלמה כדי‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך לבחור‬
‫לבטל את ההודעה‪.‬‬
‫כדי לשלוח את ההודעה באופן מיידי‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר‬
‫ייתכן שהחיישן יהיה נטוי כאשר יותקן על רכזת א‪-‬סימטרית‪ .‬אין לכך‬
‫השפעה על הפעולה שלו‪.‬‬
‫‪ 3‬סובב את הגלגל כדי לבדוק את המרחק‪.‬‬
‫אין לאפשר לחיישן לגעת בחלקים אחרים של האופניים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬נורית ה‪ LED-‬מהבהבת בירוק למשך חמש שניות כדי לציין‬
‫פעילות לאחר שני סיבובים‪.‬‬
‫התקנת חיישן סיבובי הגלגל‬
‫הערה‪ :‬אם אין ברשותך חיישן זה‪ ,‬אתה יכול לדלג על משימה זו‪.‬‬
‫עצה‪ Garmin :‬ממליצה שתקשור את האופניים למעמד בעת התקנת‬
‫החיישן‪.‬‬
‫בבטחה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את גודל הרצועה שמתאים לזרוע הדיווש שלך‬
‫הרצועה שתבחר צריכה להיות הקטנה ביותר שנמתחת לאורך זרוע‬
‫הדיווש‪.‬‬
‫‪ 2‬בצד שאינו צד הרכיבה‪ ,‬הנח והחזק את הצד השטוח של חיישן סיבובי‬
‫הגלגל בחלק הפנימי של זרוע הדיווש‪.‬‬
‫מסביב לזרוע הדיווש‪ ,‬וחבר אותן לווים‬
‫‪ 3‬משוך את הרצועות‬
‫בחיישן‪.‬‬
‫ביטול הודעת סיוע‬
‫באפשרותך לבטל את הודעת הסיוע בהתקן ‪ Edge‬שלך או בטלפון החכם‬
‫המשויך לפני שתישלח אל אנשי הקשר לשעת חירום שלך‪.‬‬
‫בחר ביטול >כן לפני סוף הספירה לאחור של שלושים שניות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חיישנים אלחוטיים‬
‫‪ 4‬סובב את זרוע הדיווש כדי לבדוק את המרחק‪.‬‬
‫אין לאפשר לחיישן ולרצועות לגעת בחלק כלשהו מהאופניים או הנעל‪.‬‬
‫הערה‪ :‬נורית ה‪ LED-‬מהבהבת בירוק למשך חמש שניות כדי לציין‬
‫פעילות לאחר שני סיבובים‪.‬‬
‫‪ 5‬בצע נסיעת מבחן של ‪ 15‬דקות ובדוק את החיישן ואת הרצועות כדי‬
‫לוודא שאין סימן לנזק‪.‬‬
‫אודות חיישני מהירות וסיבובי גלגל‬
‫נתוני תנועות בדקה מחיישן סיבובי הגלגל מתועדים תמיד‪ .‬אם לא שויכו‬
‫חיישני מהירות וסיבובי גלגל להתקן‪ ,‬נתוני ‪ GPS‬משמשים לחישוב‬
‫המהירות והמרחק‪.‬‬
‫תנועות בדקה הן קצב הדיווש או "הסיבובים" שנמדד על‪-‬ידי מספר‬
‫סיבובי זרוע הדיווש בדקה( סל"ד‪).‬‬
‫לבישת חיישן הדופק‬
‫הערה‪ :‬אם אין לך חיישן דופק‪ ,‬אתה יכול לדלג על משימה זו‪.‬‬
‫עליך ללבוש את חיישן הדופק ישירות על העור‪ ,‬מתחת לעצם החזה‪.‬‬
‫החיישן צריך להיות צמוד מספיק כדי שישאר במקומו במהלך הפעילות‪.‬‬
‫אל הרצועה‪.‬‬
‫‪ 1‬קבע את יחידת חיישן הדופק‬
‫חשמליים‪ ,‬תנורים‪ ,‬מכשירי מיקרוגל‪ ,‬טלפונים אלחוטיים בעוצמה‬
‫‪ GHz 2.4‬ונקודות גישה לרשת ‪ LAN‬אלחוטית‪.‬‬
‫יעדי כושר‬
‫הכרת אזורי הדופק שלך יכולה לעזור לך למדוד ולשפר את הכושר שלך‬
‫כאשר תבין את העקרונות ותיישם אותם‪.‬‬
‫• הדופק שלך הוא דרך טובה למדוד את האינטנסיביות של הפעילות‬
‫הגופנית‪.‬‬
‫• אימון באזורי דופק מסוימים יכול לעזור לך לשפר את כוח וסיבולת‬
‫הלב‪.‬‬
‫אם אתה יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬תוכל להשתמש בטבלה( חישובי‬
‫אזור דופק‪ ,‬עמוד ‪) 12‬כדי לקבוע מה אזור הדופק הטוב ביותר עבור‬
‫מטרות הכושר שלך‪.‬‬
‫אם אינך יודע מה הדופק המרבי שלך‪ ,‬השתמש באחד המחשבונים‬
‫הזמינים באינטרנט‪ .‬מכוני כושר ומרכזי בריאות מסוימים יכולים לספק‬
‫מבדק המודד את הדופק המרבי‪ .‬הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל‬
‫הוא ‪ 220‬פחות הגיל שלך‪.‬‬
‫יועץ התאוששות‬
‫ניתן להשתמש בהתקן ‪ Garmin‬ביחד עם חיישן דופק כדי לראות בעוד‬
‫כמה זמן תסיים להתאושש ותהיה מוכן לאימון המאומץ הבא‪.‬‬
‫זמן התאוששות‪ :‬זמן ההתאוששות מופיע מיד לאחר הפעילות‪ .‬המערכת‬
‫מבצעת ספירה לאחור עד לרגע האופטימלי שבו תוכל להתחיל אימון‬
‫מאומץ חדש‪.‬‬
‫הצגת זמן ההתאוששות‬
‫סמלי הלוגו של ‪ Garmin‬שעל‪-‬גבי היחידה והרצועה צריכים להיות‬
‫ממוקמים כך שניתן לקרוא אותם מלפנים‪.‬‬
‫בגב הרצועה כדי‬
‫ואת נקודות המגע‬
‫‪ 2‬הרטב את האלקטרודות‬
‫ליצור חיבור טוב בין החה למשדר‪.‬‬
‫‪ 3‬כרוך את הרצועה סביב החזה וחבר את וו הרצועה‬
‫הערה‪ :‬הקפד שתגית הטיפול לא תתקפל‪.‬‬
‫אל הלולאה‬
‫‪.‬‬
‫לפני שתוכל להשתמש במאפיין זמן ההתאוששות‪ ,‬עליך ללבוש את מד‬
‫הדופק צמוד לחזה ולשייך אותו להתקן שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים‪,‬‬
‫עמוד ‪ .)8‬אם צורף להתקן חיישן דופק‪ ,‬ההתקן והחיישן כבר משויכים‬
‫זה לזה‪ .‬לקבלת ההערכה המדויקת ביותר‪ ,‬השלם את תהליך הגדרת‬
‫פרופיל המשתמש שלך והגדר את הדופק המרבי (הגדרת פרופיל‬
‫המשתמש שלך‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סטטיסטיקות שלי >יועץ התאוששות‪.‬‬
‫‪ 3‬צא לרכיבה‪.‬‬
‫‪ 4‬לאחר הרכיבה‪ ,‬בחר שמור רכיבה‪.‬‬
‫מופיע זמן ההתאוששות‪ .‬הזמן המרבי הוא ‪ 4‬ימים‪ ,‬והזמן המינימלי‬
‫הוא ‪ 6‬שעות‪.‬‬
‫אודות ערכי ‪ VO2‬מרבי משוערים‬
‫ה‪ VO2-‬המרבי הוא נפח החמצן המרבי( במיליליטרים )שאתה מסוגל‬
‫לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא‪ .‬במילים‬
‫פשוטות‪ ,‬ה‪ VO2-‬המרבי מצביע על רמת הביצועים האתלטיים והוא אמור‬
‫לגדול עם השיפור ברמת הכושר שלך‪ .‬הערכות ‪ VO2‬מרבי מסופקות‬
‫ונתמכות על‪-‬ידי ‪ .Firstbeat‬ניתן להשתמש בהתקן ‪ Garmin‬המשויך‬
‫לחיישן דופק ולמד כוח תואמים כדי להציג את ה‪ VO2-‬המרבי המשוער‬
‫שלך ברכיבה‪.‬‬
‫הסמלים של ‪ Garmin‬אמורים להופיע כך שניתן לקרוא אותם מלפנים‪.‬‬
‫‪ 4‬מקם את ההתקן בטווח ‪ 3‬מטרים( ‪ 10‬רגל )מחיישן הדופק‪.‬‬
‫ברגע שתלבש את חיישן הדופק‪ ,‬הוא יפעל וישלח נתונים‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם נתוני הדופק נעלמים לסירוגין או שאינם מופיעים‪ ,‬עיין בעצות‬
‫לפתרון בעיות (עצות לנתוני דופק לא סדיר‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫עצות לנתוני דופק לא סדיר‬
‫אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים‪ ,‬תוכל לנסות את העצות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫• הרטב שוב את האלקטרודות ואת רפידות המגע( אם קיימות‪).‬‬
‫• הדק את הרצועה בחזה‪.‬‬
‫• בצע תרגילי חימום במשך ‪ 5‬עד ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫• פעל לפי הוראות הטיפול (טיפול בחיישן הדופק‪ ,‬עמוד ‪.)10‬‬
‫• לבש חולצת כותנה או הרטב היטב את שני צידי הרצועה‪.‬‬
‫בדים סינתטיים המשתפשפים כנגד חיישן הדופק עלולים ליצור חשמל‬
‫סטטי שמפריע לאותות הדופק‪.‬‬
‫• התרחק ממקורות שעלולים להפריע לפעולת חיישן הדופק‪.‬‬
‫מקורות הפרעה כאלו עשויים לכלול שדות אלקטרומגנטיים חזקים‪,‬‬
‫חיישנים אלחוטיים בעוצמה ‪ ,GHz 2.4‬קווי מתח גבוה‪ ,‬מנועים‬
‫חיישנים אלחוטיים‬
‫בדיקת הערכת ‪ VO2‬מרבי‬
‫לפני שתוכל להציג לבצע את הערכת ה‪ VO2-‬המרבית שלך‪ ,‬עליך ללבוש‬
‫מד דופק צמוד לחזה‪ ,‬להתקין את מד המתח ולשייך אותם להתקן שלך‬
‫(שיוך החיישנים האלחוטיים‪ ,‬עמוד ‪ .)8‬אם צורף להתקן חיישן דופק‪,‬‬
‫ההתקן והחיישן כבר משויכים זה לזה‪ .‬לקבלת ההערכה המדויקת ביותר‪,‬‬
‫השלם את הגדרת פרופיל המשתמש והגדר את הדופק המרבי (הגדרת‬
‫פרופיל המשתמש שלך‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫הערה‪ :‬לעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות‪ .‬להתקן‬
‫דרושות כמה רכיבות כדי ללמוד על ביצועי הרכיבה שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬רכב בחוץ בעצימות קבועה וגבוהה במשך ‪ 20‬דקות לפחות‪.‬‬
‫‪ 2‬לאחר הרכיבה‪ ,‬בחר שמור רכיבה‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר סטטיסטיקות שלי >‪.VO2 Max‬‬
‫ה‪ VO2-‬המרבי המשוער מוצג כמספר וכמיקום בסולם‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הכוח‪ ,‬כיוון הכוח‪ ,‬הסיבוב של זרוע הדיווש והזמן‪ Vector ,‬יכול לקבוע‬
‫את הכוח( בוואטים‪).‬‬
‫מודעות למצבים‬
‫ניתן להשתמש בהתקן ‪ Edge‬ביחד עם אורות אופניים חכמים של ™‪Varia‬‬
‫ועם רדאר מבט אחורי כדי לשפר את המודעות למצבים‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף להתקן ‪.Varia‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שתצטרך לעדכן את תוכנת ‪ Edge‬כדי שתוכל לשייך התקני‬
‫‪( Varia‬עדכון התוכנה באמצעות ‪ ,Garmin Express‬עמוד ‪.)11‬‬
‫היסטוריה‬
‫נתוני ה‪ VO2-‬המרבי והניתוחים שלהם מסופקים באישור ‪The‬‬
‫‪ .Cooper Institute‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בנספח (דירוגים סטנדרטיים של‬
‫‪ VO2‬מרבי‪ ,‬עמוד ‪ )12‬ועבור לאתר ‪.www.CooperInstitute.org‬‬
‫®‬
‫עצות למיחזור הערכות של ‪ VO2‬מרבי‬
‫ההצלחה והדיוק של חישוב ‪ VO2‬מרבי ישתפרו ככל שתתמיד ברכיבה‬
‫במאמץ מתון‪ ,‬וכאשר הדופק והכוח לא משתנים במידה רבה‪.‬‬
‫• לפני שתרכב‪ ,‬בדוק שההתקן‪ ,‬חיישן הדופן ומד הכוח פועלים כראוי‪,‬‬
‫משויכים והסוללה שלהם טעונה‪.‬‬
‫• במהלך רכיבה של ‪ 20‬דקות‪ ,‬שמור את הדופק ברמה גבוהה מ‪70%-‬‬
‫מהדופק המרבי שלך‪.‬‬
‫• במהלך רכיבה של ‪ 20‬דקות‪ ,‬שמור על תפוקת כוח קבועה יחסית‪.‬‬
‫• הימנע מתנאי קרקע לא יציבים‪.‬‬
‫• הימנע מרכיבה בקבוצות כאשר יש הרבה דראפטינג( ‪).drafting‬‬
‫שיוך החיישנים האלחוטיים‬
‫כדי שתוכל לשייך‪ ,‬עליך להשתמש בחיישן דופק או להתקין את החיישן‪.‬‬
‫שיוך הוא חיבור לחיישנים האלחוטיים של ‪ ANT+‬או ‪ .Bluetooth‬לדוגמה‪,‬‬
‫חיבור חיישן דופק להתקן ‪ Garmin‬שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬מקם את ההתקן בטווח ‪ 3‬מטרים( ‪ 10‬רגל )מהחיישן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בעת השיוך הקפד לשמור על מרחק של ‪ 10‬מטרים( ‪ 33‬רגל)‬
‫מהחיישנים של רוכבים אחרים‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר חיישנים >הוסף חיישן‪.‬‬
‫תופיע רשימה של החיישנים הזמינים‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר חיישן אחד או יותר לשיוך להתקן‪.‬‬
‫כאשר החיישן ישויך להתקן שלך‪ ,‬מצב החיישן יהיה מחובר‪ .‬ניתן‬
‫להתאים אישית שדה נתונים מסוים כך שיציג את נתוני החיישן‪.‬‬
‫הדרכה עם מדי כוח‬
‫• עבור אל ‪ www.garmin.com/intosports‬להצגת רשימה של חיישני‬
‫‪ +ANT‬התואמים להתקן שלך( כמו ™‪).Vector‬‬
‫• לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך למשתמש עבור מד הכוח‪.‬‬
‫כיול מד הכוח‬
‫לפני שתכייל את מד הכוח שלך‪ ,‬עליך להתקין אותו‪ ,‬לשייך אותו להתקן‬
‫ולהתחיל לתעד בו נתונים באופן פעיל‪.‬‬
‫לקבלת הוראות כיול ספציפיות למד הכוח שברשותך‪ ,‬עיין בהוראות‬
‫היצרן‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר חיישנים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את מד הכוח שלך‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרויות >כיול‪.‬‬
‫‪ 5‬השאר את מד הכוח פעיל על‪-‬ידי דיווש עד להופעת ההודעה‪.‬‬
‫‪ 6‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫כוח מבוסס דוושות‬
‫‪ Vector‬מודד את הכוח המבוסס על דוושות‪.‬‬
‫‪ Vector‬מודד את הכוח שאתה מפעיל כמה מאות פעמים בשנייה‪Vector .‬‬
‫מודד גם את התנועות לדקה או מהירות הדיווש הסיבובי‪ .‬על‪-‬ידי מדידת‬
‫‪8‬‬
‫ההיסטוריה כוללת נתוני זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬קלוריות‪ ,‬מהירות‪ ,‬נתוני הקפה‪ ,‬גובה‬
‫ונתוני חיישן‪ +ANT‬אופציונליים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן מפסיק לתעד את ההיסטוריה בעת עצירה או השהיה של‬
‫שעון העצר‪.‬‬
‫כאשר זיכרון ההתקן מלא‪ ,‬מופיעה הודעה‪ .‬ההתקן אינו מוחק או דורס את‬
‫ההיסטוריה באופן אוטומטי‪ .‬העלה את ההיסטוריה שלך אל ‪Garmin‬‬
‫‪ Connect‬מעת לעת כדי לעקוב אחר כל נתוני הרכיבה שלך‪.‬‬
‫הצגת פרטי רכיבה‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫בחר היסטוריה >רכיבות‪.‬‬
‫בחר רכיבה‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מחיקת רכיבה‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫בחר היסטוריה >רכיבות‪.‬‬
‫בחר רכיבה למחיקה‪.‬‬
‫בחר מחק >כן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ניהול נתונים‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו תואם ל‪ Windows -‬בגרסאות ‪,Me ,98 ,95‬‬
‫ל‪ Windows NT -‬ול‪ Mac OS 10.3-‬וגרסאות קודמות יותר‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫חיבור ההתקן למחשב‬
‫הודעה‬
‫כדי למנוע קורוזיה‪ ,‬ייבש היטב את יציאת ה‪ ,USB-‬מכסה המגן והאזור‬
‫מסביבם לפני הטעינה או החיבור למחשב‪.‬‬
‫‪ 1‬משוך את מכסה המגן מיציאת ה‪.USB-‬‬
‫‪ 2‬חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪.USB-‬‬
‫‪ 3‬חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה‪ USB-‬ליציאת ‪ USB‬במחשב‪.‬‬
‫ההתקן שלך מופיע ככונן נייד ב'מחשב שלי' במחשבי ‪Windows‬‬
‫וכאמצעי אחסון מותקן במחשבי ‪.Mac‬‬
‫העברת קבצים להתקן שלך‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן למחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫במחשבי ‪ ,Windows‬ההתקן נראה ככונן נשלח או כהתקן נייד‪.‬‬
‫במחשבי ‪ ,Mac‬ההתקן מופיע באמצעות אחסון מותקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שחלק מהמחשבים עם כונני רשת מרובים לא יציגו כראוי‬
‫כונני התקנים‪ .‬עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה לקבלת מידע בנושא‬
‫מיפוי הכונן‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬פתח את דפדפן הקובץ‪.‬‬
‫בחר קובץ‪.‬‬
‫בחרערוך >העתק‪.‬‬
‫פתח את ההתקן הנייד‪ ,‬הכונן או אמצעי האחסון עבור ההתקן‪.‬‬
‫עיין לתיקייה‪.‬‬
‫בחר ערוך >הדבק‪.‬‬
‫הקובץ מופיע ברשימת הקבצים שבזיכרון ההתקן‪.‬‬
‫היסטוריה‬
‫מחיקת קבצים‬
‫שימוש בתכונת הכיבוי האוטומטי‬
‫הודעה‬
‫אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ‪ ,‬אל תמחק אותו‪ .‬זיכרון ההתקן מכיל‬
‫קובצי מערכת חשובים שאין למחוק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫פתח את הכונן או את אמצעי האחסון ‪.Garmin‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬פתח תיקייה או אמצעי אחסון‪.‬‬
‫בחר קובץ‪.‬‬
‫הקש על מחק במקלדת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה משתמש במחשב ‪ ,Apple‬עליך לרוקן את תיקיית פח‬
‫האשפה כדי להסיר את הקבצים לגמרי‪.‬‬
‫®‬
‫ניתוק כבל ה‪USB-‬‬
‫אם ההתקן שברשותך למחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים‪,‬‬
‫עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים‪ .‬אם‬
‫ההתקן שברשותך למחובר למחשב ‪ Windows‬כהתקן נייד‪ ,‬אין צורך‬
‫לנתקו באופן בטוח‪.‬‬
‫‪ 1‬בצע פעולה‪:‬‬
‫• עבור מחשבי ‪ ,Windows‬בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח'‬
‫במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך‪.‬‬
‫• במחשבי ‪ ,Apple‬בחר את ההתקן ובחר קובץ >הוצא‪.‬‬
‫‪ 2‬נתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫הצגת סיכומי נתונים כוללים‬
‫באפשרותך להציג את הנתונים המצטברים ששמרת בהתקן‪ ,‬כולל מספר‬
‫הרכיבות‪ ,‬הזמן‪ ,‬המרחק והקלוריות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר היסטוריה >סה"כ‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫הגדרות מערכת‬
‫ובחר מערכת‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על‬
‫שפה‪ :‬הגדרת השפה שתוצג בהתקן (שינוי שפת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫פסק זמן לתאורה אחורית‪ :‬הגדרת משך הזמן שצריך לחלוף לפני כיבוי‬
‫התאורה האחורית‪.‬‬
‫צלילים‪ :‬הפעלה או כיבוי של צלילי שמע עבור מקשים והודעות התראה‬
‫(הפעלה וכיבוי של צלילי ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫יחידות‪ :‬להגדרת יחידות המדידה שבהן נעשה שימוש בהתקן‪.‬‬
‫שעה‪ :‬קביעת הגדרות הזמן‪.‬‬
‫תבנית מיקום‪ :‬מאפשרת לקבוע את התבנית לצפייה בפרטי מיקום של‬
‫קואורדינטות גאוגרפיות‪.‬‬
‫‪ :Auto Power Off‬מאפשר לך להגדיר את ההתקן לכיבוי אוטומטי לאחר‬
‫‪ 10‬דקות של חוסר פעילות‪.‬‬
‫איפוס‪ :‬מאפשר לאפס הגדרות המערכת או למחיקת כל נתוני המשתמש‬
‫(שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‪ ,‬עמוד ‪.)11‬‬
‫מידע על‪ :‬הצגת גרסת התוכנה ומזהה היחידה‪ ,‬ומתן אפשרות לבדוק אם‬
‫קיימים עדכוני תוכנה (הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה‬
‫ותאימות‪ ,‬עמוד ‪.)10‬‬
‫שינוי שפת ההתקן‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫‪ 2‬בחר מערכת >שפה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫שינוי יחידות המידה‬
‫באפשרותך להתאים אישית את יחידות המדידה למרחק ולמהירות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מערכת >יחידות‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי של צלילי ההתקן‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מערכת >צלילים‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫תכונה זו מכבה באופן אוטומטי את ההתקן לאחר ‪ 10‬דקות של חוסר‬
‫פעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מערכת >‪.Auto Power Off‬‬
‫הגדרות רכיבה‬
‫החזק את ‪ ,‬ובחר הגדרות רכיבה‪.‬‬
‫דפי נתונים‪ :‬מאפשרים לך להתאים אישית מסכי נתונים ולהוסיף מסכי‬
‫נתונים חדשים עבור הרכיבה שלך (שינוי שדות נתונים‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫התראות‪ :‬להגדרת התראות תרגול עבור הרכיבה שלך (התראות‪,‬‬
‫עמוד ‪.)9‬‬
‫הקפות‪ :‬להגדרת האפשרויות עבור התכונה ‪( Auto Lap‬סימון הקפות‪,‬‬
‫עמוד ‪.)4‬‬
‫‪ :Auto Pause‬להגדרת ההתקן להפסיק את ההקלטה כאשר אתה מפסיק‬
‫לזוז (שימוש ב‪ ,Auto Pause -‬עמוד ‪.)4‬‬
‫גלילה אוטומטית‪ :‬למעבר בין כל מסכי הנתונים באופן אוטומטי‬
‫כשהטיימר פועל (שימוש בגלילה אוטומטית‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫התראות מקטע‪ :‬הפעלה או השבתה של ההנחיות המתריעות על‬
‫התקרבות למקטעים (מקטעים‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫הנחיות ניווט‪ :‬להפעלה או השבתה של הנחיות ניווט פנייה‪-‬אחר‪-‬פנייה‬
‫ואזהרות סטייה מהמסלול‪.‬‬
‫‪ :GPS‬מאפשר לך לכבות את ה‪( GPS-‬אימון במקום סגור‪ ,‬עמוד ‪ ,)4‬או‬
‫לשנות את הגדרת הלוויין (שינוי הגדרת לוויין‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫®‬
‫שינוי הגדרת לוויין‬
‫כדי לשפר את הביצועים בסביבות קשות ולהאיץ את איתור המיקום של‬
‫ה‪ ,GPS-‬ניתן להפעיל את ההגדרה ‪ GPS + GLONASS‬או ‪GPS +‬‬
‫‪ .GALILEO‬השימוש ב‪ GPS-‬ובלוויין אחר ביחד מקצר את חיי הסוללה‬
‫במהירות רבה יותר לעומת שימוש ב‪ GPS-‬בלבד‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות רכיבה >‪.GPS‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫התראות‬
‫באפשרותך להשתמש בהתראות כדי להתאמן לקראת יעדי ספציפיים של‬
‫זמן‪ ,‬מרחק‪ ,‬קלוריות ודופק‪.‬‬
‫הגדרת התראה חוזרת‬
‫התראה חוזרת מופיעה בכל פעם שההתקן מתעד ערך או מרווח‬
‫שהגדרת‪-‬מראש‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל להגדיר את ההתקן כך שיציג התראה בכל‬
‫‪ 30‬דקות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות רכיבה >התראות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר סוג התראה‪.‬‬
‫‪ 4‬הפעל את ההתראה‪.‬‬
‫‪ 5‬הזן ערך‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר ‪.‬‬
‫הודעה תופיע בכל פעם שתגיע לערך שהגדרת עבור ההתראה‪ .‬ההתקן גם‬
‫מצפצף אם צלילי השמע מופעלים (הפעלה וכיבוי של צלילי ההתקן‪,‬‬
‫עמוד ‪.)9‬‬
‫הגדרות הטלפון‬
‫ובחר טלפון‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על‬
‫קבל עזרה‪ :‬מאפשר לך לשלוח הודעת טקסט אוטומטית עם שמך ומיקום‬
‫ה‪ GPS-‬שלך אל ‪ Garmin Connect‬אנשי הקשר לשעת חירום (בקשת‬
‫סיוע‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫מצב‪ :‬הפעלת טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרות ‪ Bluetooth‬אחרות מופיעות רק כאשר מפעילים את‬
‫טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫התראות‪ :‬מאפשר להפעיל התראות טלפון מהטלפון החכם התואם‪.‬‬
‫שייך את הטלפון‪ :‬חיבור ההתקן לטלפון חכם התומך ב‪.Bluetooth-‬‬
‫הגדרה זו מאפשרת לך להשתמש בתכונות המחוברות של ‪Bluetooth‬‬
‫כולל ‪ LiveTrack‬והעלאת פעילויות אל ‪.Garmin Connect‬‬
‫‪9‬‬
‫הגדרת מצב תצוגה מורחבת‬
‫באפשרותך להשתמש בהתקן ‪ Edge 130‬שלך כתצוגה מורחבת כדי‬
‫להציג מסכי נתונים משעון ספורט משולב ‪ Garmin‬תואם‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫באפשרותך לשייך התקן ‪ Forerunner‬תואם כדי להציג את מסכי‬
‫הנתונים שלו בהתקן ‪ Edge‬שלך במהלך טריאתלון‪.‬‬
‫‪ 1‬מתוך התקן ‪ Edge‬שלך‪ ,‬החזק את ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר תצוגה מורחבת >חבר שעון חדש‪.‬‬
‫‪ 3‬מתוך שעון ‪ Garmin‬התואם‪ ,‬בחר הגדרות >חיישנים ואביזרים>‬
‫הוסף חדשה >תצוגה מורחבת‪.‬‬
‫‪ 4‬בצע את ההוראות על‪-‬גבי המסך בהתקן ‪ Edge‬ובשעון ‪ Garmin‬שלך‬
‫כדי להשלים את תהליך השיוך‪.‬‬
‫מסכי הנתונים מהשעון ששייכת מופיעים בהתקן ‪ Edge‬שלך לאחר‬
‫שההתקנים שויכו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פונקציות התקן ‪ Edge‬רגילות מושבתות בעת השימוש במצב‬
‫'תצוגה מורחבת'‪.‬‬
‫לאחר שיוך שעון ‪ Garmin‬התואם להתקן ‪ Edge‬שלך‪ ,‬הם מתחברים‬
‫באופן אוטומטי בפעם הבאה שאתה משתמש במצב 'תצוגה מורחבת'‪.‬‬
‫®‬
‫יציאה ממצב תצוגה מורחבת‬
‫‪ 1‬כאשר ההתקן נמצא במצב תצוגה מורחבת‪ ,‬לחץ ממושכות על‬
‫‪ 2‬בחר צא מתצוגה מורחבת >כן‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫רשות ה‪ FCC-‬או סימוני תאימות אזוריים‪ ,‬וכן פרטי מוצר ופרטי רישוי‬
‫רלוונטיים‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מערכת >מידע על‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫טיפול בהתקן‬
‫הודעה‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושך‬
‫לטמפרטורות קיצוניות‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים‪ ,‬בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי‬
‫חרקים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי‪.‬‬
‫הדק את מכסה המגן כדי למנוע נזק ליציאת ה‪.USB-‬‬
‫ניקוי ההתקן‬
‫‪ 1‬נגב את ההתקן במטלית ועליה כמות קטנה של חומר ניקוי עדין‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן לייבוש‪.‬‬
‫לאחר הניקוי‪ ,‬המתן עד שההתקן יתייבש לגמרי‪.‬‬
‫טיפול בחיישן הדופק‬
‫הודעה‬
‫הצטברות של זיעה ומלח על הרצועה עלולה לפגום ביכולת של חיישן‬
‫הדופק לדווח על הנתונים באופן מדויק‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מפרטים‬
‫‪Edge‬מפרטים‬
‫שטוף את חיישן הדופק לאחר כל שימוש‪.‬‬
‫כבס את חיישן הדופק בכביסה ידנית לאחר כל שבעה שימושים‪,‬‬
‫באמצעות כמות קטנה של חומר ניקוי עדין‪ ,‬כגון נוזל לשטיפת כלים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬שימוש בכמות גדולה של חומר ניקוי עלול להזיק לחיישן‬
‫הדופק‪.‬‬
‫אין להכניס את חיישן הדופק למכונת כביסה או למייבש כביסה‪.‬‬
‫תלה את חיישן הדופק או הנח אותו על משטח לייבוש‪.‬‬
‫סוג סוללה‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון נטענת מובנית‬
‫אורך חיי הסוללה‬
‫עד ‪ 15‬שעות‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה‬
‫מ‪ -20ºC-‬עד ‪ (60ºC‬מ‪ -4ºF-‬עד ‪)140ºF‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‬
‫מ‪ 0ºC-‬עד ‪ (45ºC‬מ‪ 32ºF-‬עד ‪)113ºF‬‬
‫•‬
‫•‬
‫פרוטוקולים‪/‬תדרים אלחוטיים‬
‫‪ 2.4 GHz +ANT‬ב‪ 1 dBm-‬נומינלי‬
‫‪ 2.4 GHz Bluetooth‬ב‪ 1 dBm-‬נומינלי‬
‫סוללות הניתנות להחלפה על‪-‬ידי המשתמש‬
‫דירוג מים‬
‫‪*IEC 60529 IPX7‬‬
‫*ההתקן יעמוד בטבילה מקרית במים בעומק של עד מטר אחד למשך ‪30‬‬
‫דקות‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫מפרטים של חיישן הדופק‬
‫סוג סוללה‬
‫סוללת ‪ CR2032‬הניתנת להחלפה על‪-‬ידי המשתמש‪3 ,‬‬
‫וולט‬
‫אורך חיי הסוללה‬
‫עד ‪ 4.5‬שנים בהפעלה של שעה ביום‬
‫עמידות במים‬
‫‪*ATM 3‬‬
‫הערה‪ :‬מוצר זה אינו משדר נתוני דופק בעת שחייה‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‪,‬‬
‫לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫החלפת הסוללה של חיישן הדופק‬
‫‪ 1‬השתמש במברג פיליפס קטן כדי להסיר את ארבעת הברגים שבחזית‬
‫המודול‪.‬‬
‫‪ 2‬הסר את המכסה והסוללה‪.‬‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה מ‪ -5°-‬עד ‪( 50°C‬מ‪ 23°-‬עד ‪)122°F‬‬
‫פרוטוקול‪/‬תדר רדיו‬
‫פרוטוקול תקשורת אלחוטית ‪+2.4 GHz ANT‬‬
‫*ההתקן יעמוד בלחץ שווה ערך לשהות בעומק ‪ 30‬מטרים‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫חיישן מהירות ומפרטי חיישן תנועות לדקה‪.‬‬
‫סוג סוללה‬
‫סוללת ‪ CR2032‬הניתנת להחלפה על‪-‬ידי המשתמש‪3 ,‬‬
‫וולט‬
‫אורך חיי הסוללה‬
‫כ‪ 12-‬חודשים( שעה אחת ביום)‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה מ‪ -20ºC-‬עד ‪ (60ºC‬מ‪ -4ºF-‬עד ‪)140ºF‬‬
‫פרוטוקול‪/‬תדר רדיו‬
‫פרוטוקול תקשורת אלחוטית ‪ ANT+‬של ‪2.4 GHz‬‬
‫דירוג מים‬
‫‪*1 ATM‬‬
‫*ההתקן יעמוד בלחץ שווה ערך לשהות בעומק ‪ 10‬מטרים‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה ותאימות‬
‫התווית של ההתקן הזה מסופקת באופן אלקטרוני‪ .‬התווית האלקטרונית‬
‫עשויה לכלול פרטים בנוגע לתקינה‪ ,‬כגון מספרי הזיהוי שסופקו על‪-‬ידי‬
‫‪10‬‬
‫‪ 3‬חכה ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫‪ 4‬הכנס את הסוללה החדשה כשהקוטב החיובי פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אל תגרום נזק לאטם הטבעתי ואל תאבד אותו‪.‬‬
‫‪ 5‬החזר את המכסה האחורי ואת ארבעת הברגים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אל תהדק חזק מדי את הברגים‪.‬‬
‫לאחר החלפת הסוללה של חיישן הדופק‪ ,‬ייתכן שתצטרך להתאים מחדש‬
‫את חיישן הדופק להתקן‪.‬‬
‫החלפת הסוללה של חיישן המהירות או של חיישן התנועות לדקה‬
‫נורית ה‪ LED-‬מהבהבת באדום כדי לציין רמת סוללה חלשה אחרי שני‬
‫סיבובים‪.‬‬
‫‪ 1‬אתר את מכסה הסוללה העגול בגב החיישן‪.‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫בזמן שאתה מחובר לחשבון ‪ ,Garmin Connect‬ההתקן מוריד נתוני‬
‫לוויין שהצטברו במשך כמה ימים כדי שיוכל לאתר אותות לוויין‬
‫במהירות‪.‬‬
‫• צא עם ההתקן החוצה לאזור פתוח‪ ,‬הרחק מעצים ומבניינים גבוהים‪.‬‬
‫• הישאר במקומך למשך כמה דקות‪.‬‬
‫‪ 2‬סובב את המכסה בניגוד לכיוון השעון עד שנקודות הסמן ייפתחו‬
‫והמכסה יהיה מספק משוחרר כדי להסירו‪.‬‬
‫‪ 3‬הסר את המכסה והסוללה ‪.‬‬
‫או במגנט כדי להסיר את‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך להשתמש בפיסת סרט‬
‫הסוללה מהמכסה‪.‬‬
‫השפה המוצגת בהתקן שלי שגויה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫גלול למטה לפריט האחרון ברשימה‪ ,‬ובחר אותו‪.‬‬
‫בחר את פריט הראשון ברשימה‪.‬‬
‫השתמש ב‪ -‬וב‪ -‬כדי לבחור את השפה‪.‬‬
‫אטמי ‪ O-ring‬חלופיים‬
‫‪ 4‬חכה ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫‪ 5‬הכנס את הסוללה החדשה למכסה‪ ,‬בהתאם לקוטביות הנכונה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אל תגרום נזק לאטם הטבעתי ואל תאבד אותו‪.‬‬
‫‪ 6‬סובב את המכסה בכיוון השעון עד שנקודות הסמן יינעלו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הנורית הבהבת באדום וירוק במשך כמה שניות לאחר החלפת‬
‫הסוללה‪ .‬כאשר נורית ה‪ LED-‬מהבהבת בירוק ולאחר מכן ההבהוב‬
‫נפסק‪ ,‬ההתקן פעיל ומוכן לשליחת נתונים‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫איפוס ההתקן‬
‫אם ההתקן מפסיק להגיב‪ ,‬ייתכן שעליך לאפס אותו‪ .‬הנתונים וההגדרות‬
‫אינם נמחקים‪.‬‬
‫למשך ‪ 15‬שניות‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על‬
‫ההתקן ייכבה‪.‬‬
‫למשך שנייה כדי להפעיל את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ על‬
‫שחזור כל הגדרות ברירת המחדל‬
‫תוכל לשחזר את כל הגדרות ההתקן לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫כדי לפתוח את התפריט הראשי‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ ממושכות על‬
‫‪ 2‬בחר מערכת >איפוס‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לאפס רק את הגדרות ההתקן והרכיבה‪ ,‬בחר איפוס הגדרות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעולה זו לא תמחק את היסטוריית הפעילות שלך‪ ,‬כמו‬
‫רכיבות‪ ,‬אימונים ומסלולים‪.‬‬
‫• כדי לאפס את הגדרות ההתקן והרכיבה‪ ,‬ולמחוק את כל‬
‫היסטוריית המשתמש והנתונים‪ ,‬בחר מחק הכל‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעולה זו מוחקת את כל המידע שהוזן על‪-‬ידי המשתמש‬
‫ואת היסטוריית הפעילויות‪.‬‬
‫הארכת חיי הסוללה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫קצר את הזמן הקצוב לתאורה האחורית (הגדרות מערכת‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫כבה טכנולוגיה אלחוטית של ‪( Bluetooth‬הגדרות הטלפון‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫בחר את הגדרת ‪( GPS‬שינוי הגדרת לוויין‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫הסר חיישנים אלחוטיים שאינך משתמש בהם עוד‪.‬‬
‫שיפור קליטת לוויין ‪GPS‬‬
‫• הקפד לסנכרן לעתים קרובות את ההתקן עם חשבון ‪Garmin‬‬
‫‪:Connect‬‬
‫◦ חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪ USB‬והיישום ‪Garmin‬‬
‫™‪.Express‬‬
‫◦ חבר את ההתקן ליישום ‪ Garmin Connect Mobile‬באמצעות‬
‫הטלפון החכם שלך התואם ל‪.Bluetooth-‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫רצועות חלופיות( אטמי ‪) O-ring‬זמינות לתושבות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬השתמש אך ורק ברצועות חלופיות העשויות מאתילן פרופילן דיאן‬
‫מונומר( ‪ .)EPDM‬עבור לכתובת ‪ http://buy.garmin.com‬או פנה למפיץ‬
‫‪ Garmin‬שלך‪.‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪Garmin Connect Mobile‬‬
‫לפני שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן באמצעות יישום ‪Mobile Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬דרוש לך חשבון ‪ Garmin Connect‬ועליך לשייך את ההתקן‬
‫לטלפון חכם תואם (שיוך הטלפון החכם‪ ,‬עמוד ‪.)1‬‬
‫סנכרן את ההתקן עם היישום ‪. Mobile Garmin Connect‬‬
‫כאשר תוכנה חדשה הופכת לזמינה‪ ,‬היישום ‪Mobile Garmin‬‬
‫‪ Connect‬שולח באופן אוטומטי את העדכון להתקן שלך‪.‬‬
‫עדכון התוכנה באמצעות ‪Garmin Express‬‬
‫כדי שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן‪ ,‬דרוש לך חשבון ‪Garmin‬‬
‫‪ ,Connect‬ועליך להוריד את היישום ‪.Garmin Express‬‬
‫‪ 1‬ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫כאשר יש תוכנה חדשה זמינה‪ Garmin Express ,‬שולח אותה להתקן‬
‫שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬בצע את ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪ 3‬אל תנתק את ההתקן מהמחשב בזמן תהליך העדכון‪.‬‬
‫עדכוני מוצרים‬
‫במחשב‪ ,‬התקן את ‪).Garmin Express (www.garmin.com/express‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬התקן את היישום ‪.Garmin Connect Mobile‬‬
‫דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני ‪.Garmin‬‬
‫• עדכוני תוכנה‬
‫• מתבצעת העלאה של הנתונים אל ‪Garmin Connect‬‬
‫• רישום מוצר‬
‫קבלת מידע נוסף‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לקבלת מדריכים‪ ,‬מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪.support.garmin.com‬‬
‫עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/intosports‬‬
‫עבור לכתובת ‪.www.garmin.com/learningcenter‬‬
‫כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף‪ ,‬עבור‬
‫לכתובת ‪ buy.garmin.com‬או פנה לספק ‪ Garmin‬שלך‪.‬‬
‫נספח‬
‫שדות נתונים‬
‫חלק משדות הנתונים מחייבים אביזרים אופציונליים כדי שניתן יהיה‬
‫להציג נתונים‪.‬‬
‫‪ %‬מדופק מרבי‪ :‬אחוז מהדופק המרבי‪.‬‬
‫אזור דופק‪ :‬הטווח הנוכחי של הדופק( ‪ 1‬עד ‪). 5‬אזורי ברירת המחדל לפי‬
‫פרופיל המשתמש והדופק המרבי( ‪ 220‬פחות הגיל שלך‪).‬‬
‫אזור כוח‪ :‬הטווח הנוכחי של תפוקת הכוח( מ‪ 1-‬עד ‪) 7‬בהתבסס על‬
‫ההגדרות המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫גובה‪ :‬הגובה של המיקום הנוכחי שלך מעל או מתחת לפני הים‪.‬‬
‫דופק‪ :‬הדופק שלך בפעימות לשנייה( ‪). bpm‬ההתקן חייב להיות מחובר‬
‫לחיישן דופק תואם‪.‬‬
‫דופק בהקפה‪ :‬הדופק הממוצע עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫דופק ממוצע‪ :‬הדופק הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫דירוג‪ :‬חישוב העלייה( גובה )במהלך הריצה( מרחק ‪).‬למשל‪ ,‬אם על כל ‪3‬‬
‫מ( '‪ 10‬רגל )שטיפסת עברת ‪ 60‬מ( '‪ 200‬רגל ‪),‬הדירוג הוא ‪.5%‬‬
‫הקפות‪ :‬מספר ההקפות שהושלמו עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫זמן הג' מש'‪ :‬השעה המשוערת במהלך היום שבה תגיע לנקודת הציון‬
‫הבאה בנתיב( לפי השעון המקומי באזור נקודת הציון ‪).‬הנתון הזה‬
‫מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫זמן הגעה משוער‪ :‬השעה המשוערת במהלך היום שבה תגיע ליעד הסופי‬
‫(לפי השעון המקומי באזור היעד ‪).‬הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה‬
‫מנווט‪.‬‬
‫זמן הקפה‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫זמן הקפה ממוצע‪ :‬משך ההקפה הממוצע עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫זמן ליעד‪ :‬הזמן המשוער שנותר עד להגעה אל היעד‪ .‬הנתון הזה מופיע רק‬
‫כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫זמן ליעד הבא‪ :‬הזמן המשוער שנותר לפני ההגעה לנקודת הציון הבאה‬
‫בנתיב‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫זמן שעבר‪ :‬סך כל הזמן שתועד‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אתה מתחיל את הטיימר ורץ‬
‫במשך ‪ 10‬דקות‪ ,‬לאחר מכן עוצר את הטיימר למשך ‪ 5‬דקות ואז‬
‫מתחיל שוב את הטיימר ורץ במשך ‪ 20‬דקות‪ ,‬סך כל הזמן שיתועד‬
‫יהיה ‪ 35‬דקות‪.‬‬
‫זריחה‪ :‬שעת הזריחה על סמך מיקום ה‪.GPS-‬‬
‫ירידה כוללת‪ :‬סך כל הגובה שירדת מאז האיפוס האחרון‪.‬‬
‫כוח ‪ -‬הקפה‪ :‬תפוקת הכוח הממוצעת עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫כוח ‪ -‬ממוצע‪ :‬תפוקת הכוח הממוצעת עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫כוח ממוצע ל‪ 3-‬שנ'‪ :‬תפוקת כוח ממוצעת ב‪ 3-‬שניות של תנועה‪.‬‬
‫כוח ‪ -‬מרבי‪ :‬תפוקת הכוח המרבית עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫כוח ‪ -‬קילוג'אול‪ :‬העבודה המצטברת שבוצעה( תפוקת כוח )בקילוג'אול‪.‬‬
‫כיוון‪ :‬הכיוון שאליו אתה פונה‪.‬‬
‫מד מרחק‪ :‬חישוב המרחק הכולל עבור כל הנסיעות‪ .‬סכום כולל זה אינו‬
‫נמחק בעת איפוס נתוני הנסיעה‪.‬‬
‫מהיר' ממוצ'‪ :‬המהירות הממוצעת עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות‪ :‬מהירות ההליכה הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות הקפה‪ :‬המהירות הממוצעת עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫מהירות מרבית‪ :‬המהירות המרבית עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מיקום ביעד הבא‪ :‬הנקודה הבאה בנתיב או במסלול‪.‬‬
‫מיקום בנק' היעד‪ :‬הנקודה האחרונה בנתיב או במסלול‪.‬‬
‫מצב זווית האור‪ :‬מצב האור הקדמי‪.‬‬
‫מצב סוללה‪ :‬עוצמת הסוללה הנותרת של אביזר פנס אופניים‪.‬‬
‫מרחק‪ :‬המרחק שעבר עבור המסלול הנוכחי או הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק הקפה‪ :‬המרחק שעבר עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫מרחק ליעד‪ :‬המרחק שנותר עד היעד הסופי‪ .‬הנתון הזה מופיע רק כאשר‬
‫אתה מנווט‪.‬‬
‫מרחק ליעד הבא‪ :‬המרחק הנותר עד לנקודת הציון הבאה בנתיב‪ .‬הנתון‬
‫הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט‪.‬‬
‫עלייה כוללת‪ :‬סך כל הגובה שעלית מאז האיפוס האחרון‪.‬‬
‫קלוריות‪ :‬כמות סך כל הקלוריות שנשרפו‪.‬‬
‫רמת סוללה‪ :‬עוצמת הסוללה הנותרת‪.‬‬
‫שעה‪ :‬משך הזמן בשעון העצר עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫שעה ביום‪ :‬השעה ביום על סמך המיקום הנוכחי שלך והגדרות הזמן‬
‫(תבנית‪ ,‬אזור זמן‪ ,‬שעון קיץ‪).‬‬
‫שקיעה‪ :‬שעת השקיעה על סמך מיקום ה‪.GPS-‬‬
‫תנועות לדקה‪ :‬אופניים‪ .‬מספר הסיבובים של זרוע הדיווש‪ .‬ההתקן חייב‬
‫להיות מחובר לאביזר סל"ד כדי להציג נתונים אלו‪.‬‬
‫תנועות לדקה‪ :‬אופניים‪ .‬ממוצע סיבובי גלגל עבור הפעילות הנוכחית‪.‬‬
‫תנועות לדקה‪ :‬אופניים‪ .‬ממוצע סיבובי גלגל עבור ההקפה הנוכחית‪.‬‬
‫דירוגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי‬
‫הטבלאות הבאות מציגות סיווגים סטנדרטיים של ‪ VO2‬מרבי משוער לפי גיל ומין‪.‬‬
‫גברים‬
‫אחוזון‬
‫‪29–20‬‬
‫‪39–30‬‬
‫מעולה‬
‫‪95‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪54‬‬
‫‪52.5‬‬
‫מצוין‬
‫‪80‬‬
‫‪51.1‬‬
‫‪48.3‬‬
‫‪46.4‬‬
‫טוב‬
‫‪60‬‬
‫‪45.4‬‬
‫‪44‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪39.2‬‬
‫סביר‬
‫‪40‬‬
‫‪41.7‬‬
‫‪40.5‬‬
‫‪38.5‬‬
‫‪35.6‬‬
‫‪32.3‬‬
‫חלש‬
‫‪40–0‬‬
‫‪<41.7‬‬
‫‪<40.5‬‬
‫‪<38.5‬‬
‫‪<35.6‬‬
‫‪<32.3‬‬
‫‪<29.4‬‬
‫נשים‬
‫אחוזון‬
‫‪29–20‬‬
‫‪39–30‬‬
‫‪49–40‬‬
‫‪59–50‬‬
‫‪69–60‬‬
‫‪79–70‬‬
‫מעולה‬
‫‪95‬‬
‫‪49.6‬‬
‫‪47.4‬‬
‫‪45.3‬‬
‫‪41.1‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪36.7‬‬
‫מצוין‬
‫‪80‬‬
‫‪43.9‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪39.7‬‬
‫‪36.7‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30.9‬‬
‫‪49–40‬‬
‫‪59–50‬‬
‫‪69–60‬‬
‫‪79–70‬‬
‫‪48.9‬‬
‫‪45.7‬‬
‫‪42.1‬‬
‫‪43.4‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪36.7‬‬
‫‪35.5‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪29.4‬‬
‫טוב‬
‫‪60‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪36.3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28.1‬‬
‫סביר‬
‫‪40‬‬
‫‪36.1‬‬
‫‪34.4‬‬
‫‪33‬‬
‫‪30.1‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪25.9‬‬
‫חלש‬
‫‪40–0‬‬
‫‪<36.1‬‬
‫‪<34.4‬‬
‫‪<33‬‬
‫‪<30.1‬‬
‫‪<27.5‬‬
‫‪<25.9‬‬
‫הנתונים הודפסו מחדש באישור ‪ .The Cooper Institute‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.CooperInstitute.org‬‬
‫חישובי אזור דופק‬
‫אזור ‪ %‬הדופק‬
‫המרבי‬
‫‪1‬‬
‫‪–50%‬‬
‫‪60%‬‬
‫מאמץ מורגש‬
‫תועלת‬
‫רגוע‪ ,‬קצב קליל‪ ,‬נשימה מהירה אימון אירובי ברמה‬
‫למתחילים‪ ,‬מאמץ קל‬
‫‪2‬‬
‫‪–60%‬‬
‫‪70%‬‬
‫קצב נוח‪ ,‬נשימה קצת יותר‬
‫כבדה‪ ,‬אפשר לנהל שיחה‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי בסיסי‪,‬‬
‫קצב התאוששות טוב‬
‫‪3‬‬
‫‪–70%‬‬
‫‪80%‬‬
‫קצב מתון‪ ,‬קשה יותר לנהל‬
‫שיחה‬
‫יכולת אירובית משופרת‪,‬‬
‫אימון קרדיו‪-‬וסקולרי‬
‫אופטימלי‬
‫‪12‬‬
‫אזור ‪ %‬הדופק‬
‫המרבי‬
‫‪4‬‬
‫‪–80%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪–90%‬‬
‫‪100%‬‬
‫מאמץ מורגש‬
‫תועלת‬
‫קצב מהיר ומעט לא נוח‪ ,‬נשימה יכולת אנאירובית משופרת‪,‬‬
‫מהירות משופרת‬
‫מאומצת‬
‫קצב ריצה מתפרצת‪ ,‬לא ניתן‬
‫לשמור על הקצב לאורך זמן‪,‬‬
‫מאמץ נשימתי רב‬
‫סיבולת אנאירובית ושרירית‪,‬‬
‫כוח מוגבר‬
‫גודל גלגל והיקף‬
‫גודל הגלגל מסומן משני צידי הצמיג‪ .‬הרשימה הבאה חלקית בלבד‪ .‬תוכל‬
‫להשתמש גם באחד מהמחשבונים הזמינים באינטרנט‪.‬‬
‫נספח‬
‫גודל הגלגל‬
‫‪( L‬מ"מ)‬
‫‪1.75 × 12‬‬
‫‪935‬‬
‫‪1.5 × 14‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪1.75 × 14‬‬
‫‪1055‬‬
‫‪1.5 × 16‬‬
‫‪1185‬‬
‫‪1.75 × 16‬‬
‫‪1195‬‬
‫‪1.5 × 18‬‬
‫‪1340‬‬
‫‪1.75 × 18‬‬
‫‪1350‬‬
‫‪1.75 × 20‬‬
‫‪1515‬‬
‫‪1-3/8 × 20‬‬
‫‪1615‬‬
‫‪1-3/8 × 22‬‬
‫‪1770‬‬
‫‪1-1/2 × 22‬‬
‫‪1785‬‬
‫‪1 × 24‬‬
‫‪1753‬‬
‫‪ 3/4 × 24‬צינורי‬
‫‪1785‬‬
‫‪1-1/8 × 24‬‬
‫‪1795‬‬
‫‪1-1/4 × 24‬‬
‫‪1905‬‬
‫‪1.75 × 24‬‬
‫‪1890‬‬
‫‪2.00 × 24‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪2.125 × 24‬‬
‫‪1965‬‬
‫‪7/8 × 26‬‬
‫‪1920‬‬
‫‪)59(1 × 26‬‬
‫‪1913‬‬
‫‪)65(1 × 26‬‬
‫‪1952‬‬
‫‪1.25 × 26‬‬
‫‪1953‬‬
‫‪1-1/8 × 26‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1-3/8 × 26‬‬
‫‪2068‬‬
‫‪1-1/2 × 26‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪1.40 × 26‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪1.50 × 26‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪1.75 × 26‬‬
‫‪2023‬‬
‫‪1.95 × 26‬‬
‫‪2050‬‬
‫‪2.00 × 26‬‬
‫‪2055‬‬
‫‪2.10 × 26‬‬
‫‪2068‬‬
‫‪2.125 × 26‬‬
‫‪2070‬‬
‫‪2.35 × 26‬‬
‫‪2083‬‬
‫‪3.00 × 26‬‬
‫‪2170‬‬
‫‪1 × 27‬‬
‫‪2145‬‬
‫‪1-1/8 × 27‬‬
‫‪2155‬‬
‫‪1-1/4 × 27‬‬
‫‪2161‬‬
‫‪1-3/8 × 27‬‬
‫‪2169‬‬
‫‪35A × 650‬‬
‫‪2090‬‬
‫‪38A × 650‬‬
‫‪2125‬‬
‫‪38B × 650‬‬
‫‪2105‬‬
‫‪18C × 700‬‬
‫‪2070‬‬
‫‪19C × 700‬‬
‫‪2080‬‬
‫‪20C × 700‬‬
‫‪2086‬‬
‫‪23C × 700‬‬
‫‪2096‬‬
‫‪25C × 700‬‬
‫‪2105‬‬
‫‪28C × 700‬‬
‫‪2136‬‬
‫‪30C × 700‬‬
‫‪2170‬‬
‫‪32C × 700‬‬
‫‪2155‬‬
‫‪ 700C‬צינורי‬
‫‪2130‬‬
‫‪35C × 700‬‬
‫‪2168‬‬
‫‪38C × 700‬‬
‫‪2180‬‬
‫‪40C × 700‬‬
‫‪2200‬‬
‫נספח‬
‫‪13‬‬
‫אינדקס‬
‫חשמל ‪8‬‬
‫ט‬
‫‪4 Auto Lap‬‬
‫‪4 Auto Pause‬‬
‫טיימר ‪8 ,2 ,1‬‬
‫טכנולוגיית ‪9 ,5 ,1 Bluetooth‬‬
‫טלפון חכם ‪9 ,6 ,5‬‬
‫שיוך ‪1‬‬
‫‪6 Connect IQ‬‬
‫י‬
‫‪11 ,6 ,5 ,3 ,1 Garmin Connect‬‬
‫‪ ,‬מעדכן תוכנה ‪11‬‬
‫‪Garmin Express‬‬
‫‪9 GLONASS‬‬
‫‪9 ,4 ,1 GPS‬‬
‫אות ‪11 ,2‬‬
‫כ‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪U‬‬
‫‪11 USB‬‬
‫ניתוק ‪9‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ VO2‬מרבי ‪12 ,8 ,7‬‬
‫א‬
‫אביזרים ‪11 ,8 ,6‬‬
‫אופניים ‪8‬‬
‫אותות לוויין ‪11 ,9 ,2‬‬
‫אחסון נתונים ‪8 ,5‬‬
‫אטמי ‪ .O-ring‬ראה רצועות‬
‫אימון ‪2‬‬
‫מסכים ‪4‬‬
‫תוכניות ‪2‬‬
‫אימון במקום סגור ‪4‬‬
‫איפוס ההתקן ‪11‬‬
‫אנשי קשר לשעת חירום ‪6‬‬
‫אפשרויות רכיבה ‪2‬‬
‫ג‬
‫גדלי גלגלים ‪12‬‬
‫גלילה אוטומטית ‪4‬‬
‫ד‬
‫דוושות ‪8‬‬
‫דופק ‪4 ,1‬‬
‫אזורים ‪12‬‬
‫חיישן ‪10 ,7 ,4‬‬
‫תחומים ‪7‬‬
‫ה‬
‫הגדרות ‪11 ,9 ,1‬‬
‫התקן ‪9‬‬
‫הגדרות מערכת ‪9‬‬
‫החלפת הסוללה ‪10‬‬
‫היסטוריה ‪11 ,9 ,8 ,4 ,2‬‬
‫הצגה ‪8‬‬
‫מחיקה ‪8‬‬
‫שליחה למחשב ‪5‬‬
‫הקפות ‪4 ,1‬‬
‫התאוששות ‪7‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪5 ,4‬‬
‫‪ ,‬טיפול ‪10‬‬
‫התקן‬
‫התקנה ‪6 ,1‬‬
‫התקנת ההתקן ‪1‬‬
‫התראות ‪9‬‬
‫ו‬
‫ווידג'טים ‪2‬‬
‫ז‬
‫זיהוי תקריות ‪6‬‬
‫‪ ,‬התראות ‪9‬‬
‫זמן‬
‫ח‬
‫חזור להתחלה ‪5‬‬
‫חיישני ‪8 ,6 ,4 ANT+‬‬
‫מדי כוח ‪8‬‬
‫שיוך ‪8‬‬
‫חיישני ‪6 ,4 Bluetooth‬‬
‫חיישני אופניים ‪8‬‬
‫חיישני מהירות וסיבובי גלגל ‪10 ,7 ,6 ,1‬‬
‫חיסכון באנרגיה ‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫יחידות מידה ‪9‬‬
‫יישומים ‪5‬‬
‫טלפון חכם ‪1‬‬
‫כוח‬
‫כיול‬
‫‪ ,‬מטר ‪8 ,7‬‬
‫‪ ,‬מד כוח ‪8‬‬
‫שיאים אישיים ‪4‬‬
‫מחיקה ‪4‬‬
‫שיוך‬
‫חיישני ‪8 ANT+‬‬
‫טלפון חכם ‪1‬‬
‫שיתוף נתונים ‪10‬‬
‫שמירת פעילויות ‪2‬‬
‫שפה ‪11 ,9‬‬
‫ת‬
‫תאורה אחורית ‪2‬‬
‫‪ ,‬עדכון ‪11‬‬
‫תוכנה‬
‫תנועות בדקה ‪7‬‬
‫תצוגה מורחבת ‪10‬‬
‫מ‬
‫‪ ,‬כל נתוני המשתמש ‪9‬‬
‫מחיקה‬
‫‪ ,‬התחברות ‪8‬‬
‫מחשב‬
‫מיקומים ‪5 ,4‬‬
‫איתור באמצעות המפה ‪5‬‬
‫אפשרויות מפה ‪5‬‬
‫חיפוש ‪5‬‬
‫מחיקה ‪5‬‬
‫קטגוריות ‪5‬‬
‫שולח ‪6‬‬
‫שמירה ‪4‬‬
‫מסלולים ‪3‬‬
‫טעינה ‪3‬‬
‫מחיקה ‪4‬‬
‫מפות ‪5 ,4‬‬
‫מפרטים ‪10‬‬
‫מקטעים ‪3 ,2‬‬
‫מחיקה ‪3‬‬
‫מקשים ‪1‬‬
‫מרחק ‪ ,‬התראות ‪9‬‬
‫נ‬
‫ניווט ‪5 ,4‬‬
‫חזור להתחלה ‪5‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪10‬‬
‫ניקוי נתונים ‪11‬‬
‫‪ ,‬מחיקה ‪9‬‬
‫נתוני משתמש‬
‫נתונים‬
‫אחסון ‪5‬‬
‫העברה ‪8 ,5‬‬
‫מסכים ‪4‬‬
‫שיתוף ‪10‬‬
‫ס‬
‫סוללה‬
‫החלפה ‪10‬‬
‫טעינה ‪1‬‬
‫ניצול מרבי ‪11 ,9‬‬
‫סוג ‪2‬‬
‫סיוע ‪6‬‬
‫סמלים ‪5 ,1‬‬
‫ע‬
‫‪ ,‬תוכנה ‪11 ,9‬‬
‫עדכונים‬
‫פ‬
‫פעילויות ‪ ,‬התחלה ‪2‬‬
‫פרופיל משתמש ‪4‬‬
‫‪ ,‬משתמש ‪4‬‬
‫פרופילים‬
‫פתרון בעיות ‪11 ,7‬‬
‫צ‬
‫צלילים ‪9‬‬
‫ק‬
‫קבצים‬
‫קלוריה‬
‫‪ ,‬העברה ‪8‬‬
‫‪ ,‬התראות ‪9‬‬
‫ר‬
‫רצועות ‪11‬‬
‫ש‬
‫שדות נתונים ‪11 ,6 ,4‬‬
‫שדות נתונים מותאמים אישית ‪4‬‬
‫אינדקס‬
support.garmin.com
2019 ‫פברואר‬
190-02321-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising