Garmin | Edge® 130 | User manual | Garmin Edge® 130 Brukerveiledning

Garmin Edge® 130 Brukerveiledning
EDGE 130
®
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA eller andre
land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede varemerker tilhører The
Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Strava og Strava™ er varemerker for Strava, Inc.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03402
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Statusikoner ........................................................................... 1
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 1
Installere standardbraketten ....................................................... 1
Løse ut Edge .......................................................................... 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Om batteriet ........................................................................... 2
Innhente satellittsignaler ............................................................. 2
Vise widgeter .............................................................................. 2
Bruke bakgrunnslyset ................................................................. 2
Trening............................................................................ 2
Legge ut på tur ............................................................................2
Følge en lagret tur ...................................................................... 2
Segmenter .................................................................................. 3
Strava™ segmenter ............................................................... 3
Følge et segment fra Garmin Connect ................................... 3
Konkurrere mot et segment ................................................... 3
Angi et segment til å justere automatisk ................................ 3
Vise segmentdetaljer ............................................................. 3
Slette et segment ................................................................... 3
Løyper .........................................................................................3
Følge en løype fra Garmin Connect ....................................... 3
Tips for trening med løyper .................................................... 4
Vise løypedetaljer .................................................................. 4
Slette en løype ....................................................................... 4
Trene innendørs ......................................................................... 4
Markere runder ........................................................................... 4
Bruke Auto Pause® .................................................................... 4
Bruke Bla automatisk .................................................................. 4
Endre datafelter .......................................................................... 4
Legge til et dataskjermbilde ........................................................ 4
Slette et dataskjermbilde ............................................................ 4
Min statistikk................................................................... 4
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 4
Personlige rekorder .................................................................... 4
Vise personlige rekorder ........................................................ 5
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 5
Slette en personlig rekord ...................................................... 5
navigasjon....................................................................... 5
Posisjoner ................................................................................... 5
Merke posisjonen ................................................................... 5
Navigere til en lagret posisjon ................................................ 5
Navigere tilbake til start .......................................................... 5
Vise lagrede posisjoner .......................................................... 5
Vise brukerposisjoner på kartet ............................................. 5
Tilpasse ikonene på kartet ..................................................... 5
Endre posisjonen din ............................................................. 5
Slette en lagret posisjon ......................................................... 5
Bluetooth tilkoblede funksjoner....................................5
Garmin Connect .......................................................................... 6
Sende turen til Garmin Connect ............................................. 6
Assistent ..................................................................................... 6
Konfigurere assistansefunksjonen ......................................... 6
Be om hjelp ............................................................................ 6
Avbryte en assistansemelding ............................................... 6
Connect IQ™ Nedlastbare funksjoner ........................................ 6
Trådløse sensorer .......................................................... 6
Installere hastighetssensoren ..................................................... 7
Installere pedalfrekvenssensoren ............................................... 7
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens ...................... 7
Sette på pulsmåleren .................................................................. 7
Innholdsfortegnelse
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 7
Treningsmål ........................................................................... 8
Restitusjonsrådgiver .............................................................. 8
Om kondisjonsberegninger .................................................... 8
Parkoble trådløse sensorer ......................................................... 8
Trene med kraftmålere ............................................................... 8
Kalibrere kraftmåleren ............................................................ 8
Pedalbasert kraft .................................................................... 9
Situasjonsoppfattelse .................................................................. 9
Logg................................................................................. 9
Vise kjøreturdetaljer .................................................................... 9
Slette en tur ................................................................................ 9
Databehandling ...........................................................................9
Koble enheten til datamaskinen ............................................. 9
Overføre filer til enheten ........................................................ 9
Slette filer ............................................................................... 9
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 9
Vise totalverdier for data ............................................................. 9
Tilpasse enheten............................................................ 9
Systeminnstillinger ...................................................................... 9
Endre enhetsspråk ............................................................... 10
Endre måleenhetene ........................................................... 10
Slå enhetstoner på og av ..................................................... 10
Bruke funksjonen Automatisk avslåing ................................ 10
Kjøreturinnstillinger ................................................................... 10
Endre satellittinnstillingen .................................................... 10
Varsler .................................................................................. 10
Telefoninnstillinger .................................................................... 10
Konfigurere modus for utvidet visning ...................................... 10
Lukke modus for utvidet visning ............................................... 10
Informasjon om enheten.............................................. 10
Spesifikasjoner ......................................................................... 10
Edge – spesifikasjoner ......................................................... 10
Spesifikasjoner for pulsmåler ............................................... 11
Spesifikasjoner for hastighetssensor og
pedalfrekvenssensor ............................................................ 11
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske
etiketten .................................................................................... 11
Ta vare på enheten .................................................................. 11
Rengjøre enheten ................................................................ 11
Ta vare på pulsmåleren ....................................................... 11
Batterier som kan byttes ut av brukeren ................................... 11
Skifte batteriet i pulsmåleren ................................................ 11
Bytte batteri på hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor ............................................................ 11
Feilsøking...................................................................... 12
Nullstille enheten ...................................................................... 12
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ......................................... 12
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 12
Forbedre GPS-satellittmottaket ................................................ 12
Enheten min bruker feil språk ................................................... 12
Utbyttbare tetningsringer .......................................................... 12
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 12
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express .......... 12
Produktoppdateringer ............................................................... 12
Få mer informasjon ................................................................... 12
Tillegg............................................................................ 12
Datafelter .................................................................................. 12
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 13
Pulssoneberegninger ................................................................ 13
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 14
Indeks............................................................................ 15
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Taster
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra - eller -menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten
slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du
kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Plasser gummiplaten på baksiden av sykkelbraketten.
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.
Velg for å aktivere enheten.
Hold nede for å slå enheten av og på.
Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer og
innstillinger.
På startskjermbildet holder du nede for å vise enhetsmenyen.
Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer og
innstillinger.
På startskjermbildet velger du denne for å vise kontrollprogrammene.
Trykk for å starte og stoppe tidtakeren.
Velg for å velge et alternativ eller for å bekrefte en melding.
Velg for å markere en ny runde.
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene .
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten
.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Statusikoner
Et solid ikon betyr at signalet ble registrert eller at sensoren er
koblet til.
GPS-status
Status for Bluetooth
®
Pulsstatus
Strømstatus
Status for LiveTrack
Status for hastighet og pedalfrekvens
Parkoble smarttelefonen
For at du skal kunne bruke funksjonene til Edge enheten, må
den parkobles direkte via Garmin Connect™ Mobile-appen og
ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
for å slå på enheten.
2 Hold nede
Den første gangen du slår på enheten, må du velge
enhetsspråket. Det neste skjermbildet ber deg om å parkoble
med smarttelefonen.
TIPS: Du kan hold inne
og velge Telefon > Status >
Parkoble telefon for å starte parkoblingsmodus manuelt.
Innledning
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.
2 Løft Edge ut av braketten.
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Edge – spesifikasjoner, side 10).
1
1 Fjern gummihetten
fra USB-porten
.
• Når du er i et aktivt kontrollprogram, velger du
flere alternativer for det kontrollprogrammet.
for å vise
Bruke bakgrunnslyset
• Trykk på en tast for å så på bakgrunnslyset.
• Du kan justere tidsavbruddet ved å holde inne , velge
System > Tidsavbrudd for bakgrunnslys, og velge et
alternativ.
Trening
Legge ut på tur
Hvis det fulgte med en ANT+ sensor sammen med enheten, er
de allerede parkoblet og kan aktiveres under
førstegangsoppsettet.
for å slå på enheten.
1 Hold nede
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
lyser kontinuerlig når enheten er klar.
3 Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
4 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
®
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad enheten helt opp.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
TIPS: Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Vise widgeter
Enheten er forhåndslastet med flere kontrollprogrammer. Du bør
parkoble enheten med en smarttelefon for å få mest mulig ut av
Edge enheten.
• Gå til hjemskjermbildet, og velg
eller .
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når
aktivitetstidtakeren går.
5 Velg for å stoppe aktivitetstidtakeren.
6 Velg et alternativ:
• Velg Fortsett for å gjenoppta sykkelturen.
• Velg Lagre tur for å stoppe sykkelturen og lagre den.
TIPS: Du kan velge turtype. Det er viktig med nøyaktige
turtypedata for å opprette sykkelvennlige løyper på
Garmin Connect kontoen.
• Velg Forkast tur for å stoppe sykkelturen og slette den fra
enheten.
• Velg Tilbake til start for å navigere tilbake til
startposisjonen.
• Velg Marker posisjon for å markere posisjonen, og lagre
den.
Følge en lagret tur
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Turtype for aktiv..
3 Velg en tur.
TIPS: Du kan velge
for å vise mer detaljert informasjon
om sykkelturen, som oppsummering, kartposisjon,
rundedetaljer, eller du kan slette turen.
4 Velg Kjør.
5 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
Enheten blar gjennom kontrollprogramløkken.
2
Trening
Segmenter
Følge et segment: Du kan sende segmenter fra Garmin
Connect kontoen din til enheten. Når et segment er lagret på
enheten, kan du følge det.
MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect
kontoen din, lastes alle segmentene i løypen ned automatisk.
Konkurrere mot et segment: Du kan konkurrere mot et
segment for å prøve å matche eller slå din egen personlige
rekord eller andre syklister som har syklet segmentet.
Strava™ segmenter
Du kan laste ned Strava segmenter til Edge 130 enheten din.
Følg Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med
andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det
samme segmentet.
Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til
segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du
finner mer informasjon på www.strava.com.
Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Følge et segment fra Garmin Connect
Før du kan laste ned og følge et segment fra Garmin Connect,
må du ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect,
side 6).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
MERK: Hvis du bruker Strava segmenter, overføres
favorittsegmentene dine automatisk til enheten når den er
koblet til Garmin Connect Mobile-appen eller datamaskinen
din.
2 Gå til connect.garmin.com.
3 Opprett et nytt segment, eller velg et eksisterende segment.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten, og slå den på.
6 Velg for å starte aktivitetstidtakeren og dra på sykkeltur.
Når du kommer til et segment, kan du konkurrere mot
segmentet.
Konkurrere mot et segment
Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot
et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere
aktiviteter, andre syklisters prestasjoner, kontakter i Garmin
Connect kontoen din eller andre medlemmer av
sykkelfellesskapet. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til
Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er
sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava
kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.
1 Velg for å starte aktivitetstidtakeren og dra på sykkeltur.
Når du kommer til et segment, kan du konkurrere mot
segmentet.
2 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Segmentdataskjermbildet vises automatisk.
3 Hvis det er nødvendig, kan du holde inne
og velge
Hovedmeny > Navigasjon > Segmenter for å endre målet
ditt under løpet.
Du kan konkurrere mot segmentlederen, dine tidligere
prestasjoner eller eventuelle andre syklister. Målet justeres
automatisk basert på hvordan du presterer.
Det vises en melding når segmentet er fullført.
Angi et segment til å justere automatisk
Du kan angi enheten til å automatisk justere måltiden til et
segment basert på ytelsen din i løpet av segmentet.
MERK: Denne innstillingen er aktivert for alle segmenter som
standard.
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Segmenter > Auto. innsats.
Vise segmentdetaljer
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Segmenter.
3 Velg et segment.
4 Velg et alternativ:
• Velg Kappseilas – tid for å se segmentlederens løpstid.
• Velg Kart for å vise segmentet på kartet.
• Velg Høyde for å vise et stigningsplott for segmentet.
Slette et segment
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Segmenter.
3 Velg et segment.
4 Velg Slett > Ja.
Løyper
Følge en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan følge en
lagret løype rett og slett fordi det er en god løype. Du kan for
eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei til jobben.
Konkurrer mot en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan
også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller overgå
tidligere innstilte innsatsmål. Hvis for eksempel den
opprinngelige løypen ble fullført på 30 minutter, kan du
konkurrere mot en Virtual Partner og prøve å fullføre løypen
på under 30 minutter.
Følge en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en løype fra Garmin Connect til enheten. Når den er lagret på
enheten, kan du følge løypen eller konkurrere mot løypen.
®
Følge en løype fra Garmin Connect
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
konto for Garmin Connect (Garmin Connect, side 6).
1 Velg et alternativ:
• Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
• Gå til connect.garmin.com.
Trening
3
2
3
4
5
6
7
8
Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
Velg Send til enhet.
Følg instruksjonene på skjermen.
Hold inne
på Edge enheten.
Velg Navigasjon > Løyper.
Velg løypen.
Velg Kjør.
Tips for trening med løyper
• Hvis du tar med oppvarming, velger du
for å begynne
løypen og varmer opp som vanlig.
• Sørg for at du holder deg utenfor løypen når du varmer opp.
Når du er klar til å begynne, setter du kursen mot løypen. Når
du befinner deg innenfor løypen, vises en melding.
MERK: Virtual Partner starter løypen med en gang du velger
. Den venter ikke til du er ferdig med å varme opp.
• Bla til kartet for å vise løypekartet.
Enheten viser en melding hvis du beveger deg utenfor ruten.
Vise løypedetaljer
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Løyper.
3 Velg en løype.
4 Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Kjør for å kjøre banen.
Velg Sammendrag for å se detaljer om løypen.
Velg Kart for å vise løypen på kartet.
Velg Høyde for å vise et stigningsplott for løypen.
Slette en løype
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Løyper.
3 Velg en løype.
4 Velg Slett > Ja.
Trene innendørs
Du kan slå av GPS når du trener innendørs for å spare
batterilevetid.
1 Hold nede .
2 Velg Kjøreturinnstill. > GPS > Av.
Når GPS er slått av, er ikke hastighet og avstand tilgjengelig
med mindre du har en kompatibel sensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten.
Markere runder
Du kan bruke Auto Lap funksjonen til å markere en runde ved
en bestemt avstand automatisk. Du kan også markere runder
manuelt. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne
ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
1 Hold nede .
2 Select Kjøreturinnstill. > Runder.
3 Velg et alternativ:
• Velg Auto Lap for å bruke Auto Lap funksjonen.
Enheten markerer en runde automatisk hver femte
imperiske mil eller hver femte kilometer, avhengig av
systeminnstillingene (Systeminnstillinger, side 9).
• Velg Rundetast for å bruke
til å markere en runde i
løpet av en aktivitet.
®
Bruke Auto Pause
®
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
4
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
MERK: Pausetiden lagres ikke i historikken.
1 Hold nede .
2 Velg Kjøreturinnstill. > Auto Pause.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Hold nede .
2 Velg Kjøreturinnstill. > Bla automatisk.
3 Velg en visningshastighet.
Endre datafelter
Du kan endre kombinasjonen av datafelter på de sidene som
vises mens tidtakeren går (Datafelter, side 12).
1 Hold nede .
2 Velg Kjøreturinnstill. > Datasider.
3 Velg > Oppsett.
4 Velg eller for å endre oppsettet.
5 Velg for å aktivere oppsettet.
6 Velg eller for å redigere datafeltene.
Legge til et dataskjermbilde
Du kan legge til flere dataskjermbilder til å vises når tidtakeren
går.
1 Hold nede .
2 Velg Kjøreturinnstill. > Datasider.
3 Velg > Legg til ny.
4 Velg et skjermbilde å legge til.
Noen skjermbilder kan tilpasses (Endre datafelter, side 4).
Slette et dataskjermbilde
1
2
3
4
Hold nede .
Velg Kjøreturinnstill. > Datasider.
Velg
for å åpne dataskjermen for å slette.
Velg
> Fjern > Ja.
Min statistikk
Edge 130-enheten kan registrere din personlige statistikk og
beregne ytelsesmålinger. Ytelsesmålinger krever en kompatibel
pulsmåler eller kraftmåler.
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere kjønn, alder, vekt, høyde og innstillinger for
makspuls. Enheten bruker denne informasjonen til å beregne
nøyaktige turdata.
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ.
Personlige rekorder
Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige
rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste
tur og høyeste stigning under en tur. Når enheten er parkoblet
med en kompatibel kraftmåler, viser enheten en maksimal
kraftavlesning som er tatt opp i løpet av en 20 minutters periode.
Min statistikk
Vise personlige rekorder
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Pers. rekorder.
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisj..
3 Velg en lagret posisjon.
4 Velg Detaljer.
Gjenopprette en personlig rekord
Vise brukerposisjoner på kartet
1 Hold nede .
2 Velg Kart > Brukerposisjoner.
3 Velg Vis.
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Pers. rekorder.
3 Velg rekorden du vil gjenopprette.
4 Velg Alternativer > Bruk tidligere > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Pers. rekorder.
3 Velge en personlig rekord.
4 Velg Alternativer > Slett post > Ja.
navigasjon
Navigasjonsfunksjoner og innstillinger gjelder også når du
navigerer etter løyper (Løyper, side 3) og segmenter
(Segmenter, side 3).
• Posisjoner (Posisjoner, side 5)
• Kartinnstillinger (Vise brukerposisjoner på kartet, side 5)
Posisjoner
Du kan registrere og lagre posisjoner på enheten.
Merke posisjonen
Før du kan merke en posisjon, må du innhente satellitter.
En posisjon er et punkt som du registrerer og lagrer i enheten.
Du kan merke en posisjon hvis du for eksempel vil huske
landemerker eller komme tilbake til et bestemt sted senere.
1 Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 2).
2 Hold nede .
3 Velg Marker posisjon.
Det vises en melding. Standardikonet for hver posisjon er et
flagg (Tilpasse ikonene på kartet, side 5).
Navigere til en lagret posisjon
Før du kan navigere til en lagret posisjon, må du lokalisere
satellitter.
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisj..
3 Velg en posisjon.
4 Velg Gå til.
5 Velg for å starte turen.
Navigere tilbake til start
Du kan når som helst i løpet av turen returnere til startpunktet.
1 Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 2).
2 Velg for å sette turen på pause.
3 Velg Tilbake til start.
4 Velg Langs samme rute eller Rett linje.
5 Velg for å gjenoppta turen.
Enheten navigerer deg tilbake til startpunktet for turen.
Vise lagrede posisjoner
Du kan vise informasjon om lagrede posisjoner, f.eks. høyde
over havet og koordinater på kartet.
1 Hold nede .
navigasjon
Tilpasse ikonene på kartet
Du kan tilpasse ikonene på kartet for å identifisere ulike typer
lagrede posisjoner. For eksempel hjemmet ditt eller steder der
du spiser eller drikker.
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisj..
3 Velg en lagret posisjon.
4 Velg Endre ikon.
5 Velg et alternativ.
Endre posisjonen din
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisj..
3 Velg en lagret posisjon.
4 Velg Flytt hit > Ja.
Plasseringen endres til gjeldende posisjon.
Slette en lagret posisjon
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Lagrede posisj..
3 Velg en posisjon.
4 Velg Slett > Ja.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Edge enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner eller treningsenheter. Enkelte funksjoner krever
at du installerer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/intosports/apps.
MERK: Du må koble enheten til smarttelefonen med Bluetooth
for at du skal kunne benytte deg av enkelte funksjoner.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Løyper og segmenter kan lastes ned fra Garmin Connect:
Gjør det mulig å søke etter løyper og segmenter på Garmin
Connect ved hjelp av smarttelefonen og sende dem til
enheten.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Assistent: Gjør det mulig å bruke Garmin Connect Mobileappen til å sende en automatisert tekstmelding med navnet
ditt og GPS-posisjonen din til nødkontakter.
5
Assistent
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
FORSIKTIG
Assistanse er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som
eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect Mobileappen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Når Edge enheten med GPS aktivert er koblet til Garmin
Connect Mobile-appen, kan du sende en automatisert
tekstmelding med navn og GPS-posisjon til nødkontaktene dine.
Før du kan aktivere assistansefunksjonen på enheten din, må
du angi nødkontaktinformasjon i Garmin Connect Mobile-appen.
Den Bluetooth parkoblede smarttelefonen din må ha et
mobilabonnement med datatrafikk og befinne seg i et område
med datadekning. Nødkontaktene dine må kunne motta
tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde).
På enheten vises en melding som sier at kontaktene dine blir
informert etter at en nedtelling er fullført. Hvis du ikke trenger
hjelp, kan du avbryte meldingen.
Konfigurere assistansefunksjonen
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
2 Parkoble smarttelefonen med enheten (Parkoble
smarttelefonen, side 1).
3 Gå til appinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen, velg
Nødkontakter, og angi førerinformasjonen og nødkontakter.
De valgte kontaktene mottar en melding som identifiserer
dem som nødkontakter for assistanse.
4 Aktiver GPS på Edge enheten (Endre satellittinnstillingen,
side 10).
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Sende turen til Garmin Connect
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Fjern gummihetten
fra USB-porten
.
Be om hjelp
Før du kan be om assistanse, må du aktivere GPS på Edge
enheten og åpne Garmin Connect Mobile-appen.
i fem sekunder for å aktivere
1 Hold nede
assistansefunksjonen.
Enheten piper og sender meldingen når nedtellingen er
fullført.
TIPS: Du kan velge
før nedtellingen er fullført for å
avbryte meldingen.
2 Hvis det er nødvendig, velger du for å sende meldingen
umiddelbart.
Avbryte en assistansemelding
Du kan avbryte assistansemeldingen på Edge enheten eller den
parkoblede smarttelefonen før den sendes til nødkontaktene
dine.
Velg Avbryt > Ja før den 30 sekunder lange nedtellingen er
fullført.
Connect IQ™ Nedlastbare funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på enheten fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av programmet Connect IQ
Mobile.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
®
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
6
Trådløse sensorer
Enheten kan brukes med trådløse ANT+ eller Bluetooth
sensorer. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og
kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til
http://buy.garmin.com.
Trådløse sensorer
Installere hastighetssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Plasser hastighetssensoren på hjulnavet, og hold den der.
2 Strekk stroppen rundt navet, og fest den til kroken på
sensoren.
Sensoren vil kanskje stå skjevt hvis den installeres på et
ujevnt nav. Dette påvirker ikke bruken.
3 Snurr på hjulet for å kontrollere klareringen.
Sensoren skal ikke komme i kontakt med andre deler av
sykkelen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
Installere pedalfrekvenssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen .
Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes
over krankarmen.
2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av
krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede.
3 Dra stroppene rundt krankarmen, og fest dem til krokene
på sensoren.
pedalfrekvenssensor med enheten, brukes GPS-data til å
beregne hastigheten og avstanden.
Pedalfrekvens er frekvensen på tråkkingen, og måles etter antall
omdreininger på pedalarmen per minutt (o/min).
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Knepp pulsmålermodulen på stroppen.
Logoene for Garmin på modulen og stroppen skal vises med
rett side opp.
2 Fukt elektrodene og kontaktlappene på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og
senderen.
3 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen
til løkken .
MERK: Vaskelappen bør ikke brettes over.
Logoene for Garmin skal være med høyre side opp.
4 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
TIPS: Hvis pulsmåleren er unøyaktig eller ikke vises, kan du
finne informasjon i feilsøkingstipsene (Tips for unøyaktige
pulsdata, side 7).
Tips for unøyaktige pulsdata
4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med
sykkelen eller skoen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og
stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade.
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens
Pedalfrekvensdata fra pedalfrekvenssensoren registreres alltid.
Hvis det ikke har blitt paret noen hastighetssensor eller
Trådløse sensorer
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5 til 10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren, side 11).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
7
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 13) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Restitusjonsrådgiver
Du kan bruke Garmin enheten sammen med en pulsmåler for å
se hvor mye tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard
treningsøkt.
Restitusjonstid: Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en
aktivitet. Tidtakeren teller ned til tilstanden er optimal for å
starte på en ny, hard treningsøkt.
Se restitusjonstiden din
Før du kan bruke restitusjonsrådgiverfunksjonen, må du ta på
deg pulsmåleren og parkoble den med enheten (Parkoble
trådløse sensorer, side 8). Hvis enheten ble levert med en
pulsmåler, er enheten og sensoren allerede paret. For at du skal
få den mest nøyaktige beregningen, må du gjennomføre
konfigurasjonen av brukerprofilen og angi makspuls
(Konfigurere brukerprofilen, side 4).
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Restitusjonsrådg..
3 Ta deg en tur.
4 Etter turen velger du Lagre tur.
Restitusjonstiden vises. Maksimumstiden er 4 dager, og
minimumstiden er 6 timer.
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
Kondisjonsberegninger er gitt og støttes av Firstbeat. Du kan
bruke Garmin enheten parkoblet med en kompatibel pulsmåler
og kraftmåler for å vise kondisjonsberegningen for sykling.
Beregne VO2-maks
Før du kan se kondisjonsberegningen, må du ta på deg
pulsmåleren, montere kraftmåleren og parkoble dem med
enheten din (Parkoble trådløse sensorer, side 8). Hvis
enheten ble levert med en pulsmåler, er enheten og sensoren
allerede paret. For at du skal få den mest nøyaktige
beregningen, må du gjennomføre konfigurasjonen av
brukerprofilen og angi makspuls (Konfigurere brukerprofilen,
side 4).
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.
1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
2 Etter turen velger du Lagre tur.
3 Hold nede .
4 Velg Min statistikk > Kondisjon.
Kondisjonsberegningen vises som et tall og en posisjon på
måleren.
8
Kondisjonsberegningsdata og analyse gis med tillatelse av
The Cooper Institute . Du finner mer informasjon i tillegget
(Standardverdier for kondisjonsberegning, side 13) og på
www.CooperInstitute.org.
®
Tips for kondisjonsberegning for sykling
Suksessgraden og nøyaktigheten ved kondisjonsberegning
forbedres når turen foregår med opprettholdt og moderat sterk
innsats, og når puls og kraft ikke varierer svært mye.
• Før du legger ut på tur må du kontrollere et enheten,
pulsmåleren og kraftmåleren fungerer som de skal, er
parkoblet og er ladet tilstrekkelig.
• I løpet av turen på 20 minutter holder du pulsen over 70 % av
makspulsen.
• I løpet av turen på 20 minutter opprettholder du et ganske
konstant kraftforbruk.
• Unngå kupert terreng.
• Unngå å sykle i grupper der det er mye dragsug.
Parkoble trådløse sensorer
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT+ eller Bluetooth
sensorer. For eksempel koble sammen en pulsmåler og Garmin
enheten.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre sensorene til andre
syklister når du skal parkoble enhetene.
2 Hold nede .
3 Velg Sensorer > Legg til sensor.
Det vises en liste over tilgjengelige sensorer.
4 Velg én eller flere enheter du vil pare med enheten.
Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status
som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise sensordata.
Trene med kraftmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for å se en liste over ANT+
sensorer som er kompatible med enheten (for eksempel
Vector™).
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
kraftmåleren.
Kalibrere kraftmåleren
Du må installere kraftmåleren, parkoble den med enheten og
begynne å registrere data aktivt før den kan kalibreres.
Hvis du vil ha kalibreringsinstruksjoner som er spesifikke for
kraftmåleren din, kan du se produsentens instruksjoner.
1 Hold nede .
2 Velg Sensorer.
3 Velg kraftmåleren.
Trådløse sensorer
4 Velg Alternativer > Kalibrer.
5 Sørg for å holde kraftmåleren i aktivitet ved å tråkke på
pedalene til meldingen vises.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Pedalbasert kraft
Vector måler pedalbasert kraft.
Vector måler kraften et par hundre ganger hvert sekund. Vector
måler også pedalfrekvens eller roteringshastighet for pedalen.
Ved å måle kraft, kraftretning, pedalarmens omdreininger og tid
kan Vector fastslå kraft (watt).
Situasjonsoppfattelse
Edge enheten kan brukes med Varia™ smartsykkellys og
bakspeilradar for å gi en bedre situasjonsoppfattelse. Du finner
mer informasjon i brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Edge programvaren før
du parkobler Varia enheter (Oppdatere programvaren ved hjelp
av Garmin Express, side 12).
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.
Hold nede .
Velg Historikk > Turer.
Velg en tur.
Velg et alternativ.
Hold nede .
Velg Historikk > Turer.
Velg turen du vil slette.
Velg Slett > Ja.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows og som et aktivert volum i Mac.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
Logg
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
®
Vise totalverdier for data
Databehandling
®
Slette filer
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette en tur
1
2
3
4
6
7
Koble fra USB-kabelen
Vise kjøreturdetaljer
1
2
3
4
2
3
4
5
På Windows vises enheten som en flyttbar stasjon eller en
bærbar enhet. På Mac vises enheten som en tilkoblet
stasjon.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises i listen over filer i minnet på enheten.
Du kan vise oppsamlede data som er lagret på enheten,
inkludert antall turer, tid, avstand og kalorier.
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Totalt.
Tilpasse enheten
Systeminnstillinger
Hold inne , og velg System.
Språk: Angir språket som vises på enheten (Endre enhetsspråk,
side 10).
Tidsavbrudd for bakgrunnslys: Angir hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Lyder: Slår lyder av eller på for taster og varsler (Slå
enhetstoner på og av, side 10).
Enheter: Angir måleenheten som brukes på enheten.
Tid: Angir tidsinnstillingene.
9
Posisjonsformat: Gjør at du kan angi formatet du ser
posisjonsdetaljer i form av geografiske koordinater i.
Slå av automatisk: Lar deg angi at enheten automatisk skal
slås av etter 10 minutter uten aktivitet.
Nullstill: Gjør at du kan tilbakestille systeminnstillingene eller
slette av brukerdata (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger,
side 12).
Om: Viser programvareversjonen og enhets-ID-en og kan søke
etter programvareoppdateringer (Vise informasjon om
forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten,
side 11).
Endre enhetsspråk
1 Hold nede .
2 Velg System > Språk.
Angi et regelmessig varsel
Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer
en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel
angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.
1 Hold nede .
2 Velg Kjøreturinnstill. > Varsler.
3 Velg en varseltype.
4 Slå på varselet.
5 Angi en verdi.
6 Velg .
Det vises en melding hver gang du når verdien for varselet.
Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå enhetstoner på og
av, side 10).
Telefoninnstillinger
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet.
1 Hold nede .
2 Velg System > Enheter.
Slå enhetstoner på og av
1 Hold nede .
2 Velg System > Lyder.
Bruke funksjonen Automatisk avslåing
Denne funksjonen slår automatisk av enheten når den har vært
inaktiv i 10 minutter.
1 Hold nede .
2 Velg System > Slå av automatisk.
Kjøreturinnstillinger
Hold inne , og velg Telefon.
Få assistanse: Du kan sende en automatisert tekstmelding med
navn og GPS-posisjon til Garmin Connect nødkontakter (Be
om hjelp, side 6).
Status: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
trådløs Bluetooth teknologi er aktivert.
Varsler: Gjør det mulig å aktivere telefonvarsler fra en
kompatibel smarttelefon.
Parkoble telefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
med Bluetooth. Denne innstillingen gjør at du kan bruke
Bluetooth tilkoblede funksjoner, inkludert LiveTrack og
aktivitetsopplasting til Garmin Connect.
Konfigurere modus for utvidet visning
Hold inne , og velg Kjøreturinnstill..
Datasider: Du kan legge til nye og tilpasse dataskjermbilder for
sykkelturen (Endre datafelter, side 4).
Varsler: Angir treningsvarsler for sykkelturen (Varsler,
side 10).
Runder: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen (Markere
runder, side 4).
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å ta opp data når du
slutter å bevege deg (Bruke Auto Pause , side 4).
Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle
dataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i gang
(Bruke Bla automatisk, side 4).
Segmentvarsler: Aktiverer meldinger som varsler deg om
kommende segmenter (Segmenter, side 3).
Navigasjonsmld.: Aktiverer eller deaktiverer detaljerte
navigasjonsmeldinger og varsler om at du er ute av kurs.
GPS: Gjør at du kan slå av GPS (Trene innendørs, side 4) eller
endre satellittinnstillingen (Endre satellittinnstillingen,
side 10).
Du kan bruke Edge 130-enheten til utvidet visning for å vise
dataskjermbilder fra en kompatibel Garmin multisportklokke. For
eksempel kan du parkoble en kompatibel Forerunner enhet for
å vise dataskjermbilder på Edge enheten under et triatlon.
1 Hold nede på Edge enheten.
2 Velg Utvidet visning > Koble til en ny klokke.
3 På den kompatible Garmin klokken velger du Innstillinger >
Sensorer og tilbehør > Legg til ny > Utvidet visning.
4 Følg instruksjonene på Edge enhetens skjerm og Garmin
klokken for å fullføre parkoblingen.
Dataskjermbildene fra den parkoblede klokken vises på Edge
enheten når enheten er parkoblet.
MERK: Normale funksjoner på Edge enheten er deaktivert
når man bruker modusen for utvidet visning.
Når du har parkoblet den kompatible Garmin klokken med Edge
enheten, kobler de til hverandre automatisk neste gang du
bruker modus for utvidet visning.
Endre satellittinnstillingen
1 Hold inne i modusen for utvidet visning.
2 Velg Avslutt utvidet visning > Ja.
®
Du kan få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av GPS-posisjon ved å aktivere GPS + GLONASS
eller GPS + GALILEO. Bruk av GPS sammen med en annen
satellitt reduserer batterilevetiden mer enn når du bare bruker
GPS.
1 Hold nede .
2 Velg Kjøreturinnstill. > GPS.
3 Velg et alternativ.
®
Lukke modus for utvidet visning
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Edge – spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Varsler
Batteritid
Opptil 15 timer
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte mål når det gjelder
tid, avstand, kalorier og puls.
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 60 ºC (fra –4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
10
Informasjon om enheten
Trådløse frekvenser/protokoller ANT+ 2,4 GHz ved 1 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz ved 1 dBm nominell
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Opptil 4,5 år ved 1 time per dag
Vanntetthet
3 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
Driftstemperaturområde
Fra -5 til 50 °C (fra 23 til 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 30 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
• Vask pulsmåleren for hånd etter hver sjuende bruk. Bruk en
liten mengde mildt vaskemiddel, for eksempel
oppvaskmiddel.
MERK: Pulsmåleren kan bli ødelagt hvis du bruker for mye
vaskemiddel.
• Ikke legg pulsmåleren i en vaskemaskin eller en
tørketrommel.
• Heng opp pulsmåleren eller legg den flatt når du skal tørke
den.
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Skifte batteriet i pulsmåleren
1 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på
baksiden av modulen.
2 Fjern dekselet og batteriet.
Spesifikasjoner for hastighetssensor og pedalfrekvenssensor
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time hver dag)
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Grad av vanntetthet
1 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar
fra den elektroniske etiketten
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Hold nede .
2 Velg System > Om.
3 Velg .
3 Vent i 30 sekunder.
4 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
5 Sett dekselet og de fire skruene tilbake på plass.
MERK: Ikke stram for hardt til.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
den med enheten på nytt.
Bytte batteri på hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor
Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at
batterinivået er lavt.
1 Finn det runde batteridekselet på baksiden av sensoren.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
2 Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og
dekselet er løst nok til å fjernes.
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet
TIPS: Du kan bruke en teipbit
batteriet fra dekselet.
.
eller en magnet til å fjerne
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Skyll pulsmåleren etter hver bruk.
Informasjon om enheten
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det
inn riktig vei.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
11
6 Vri dekselet med klokken til markøren peker mot låst.
MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder
etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og
så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
nede i 15 sekunder.
1 Hold
Enheten slår seg av.
nede i ett sekund for å slå på enheten.
2 Hold
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
1 Hold inne for å åpne hovedmenyen.
2 Velg System > Nullstill.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du bare ønsker å nullstille enhets- og
turinnstillingene, velger du Nullstill innstill..
MERK: Dette sletter ikke aktivitetshistorikken din, f.eks.
turer, treningsøkter og løyper.
• Du nullstiller enhets- og turinnstillingene og sletter all
brukerhistorikk og -data ved å velge Slett alle.
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt
informasjon og alt innhold i aktivitetsloggen.
Maksimere batterilevetiden
• Reduser tidsavbruddet for bakgrunnslys (Systeminnstillinger,
side 9).
• Slå av trådløs Bluetooth-teknologi (Telefoninnstillinger,
side 10).
• Velg GPS-innstillingen (Endre satellittinnstillingen, side 10).
• Fjern trådløse sensorer som du ikke bruker lenger.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express™ appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten min bruker feil språk
1
2
3
4
Hold nede .
Bla ned til det siste elementet i listen, og velg det.
Velg det første elementet i listen
Bruk
og
for å velge språk.
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
12
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Connect Mobile
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen, må du ha en Garmin Connect konto og
parkoble enheten med en kompatibel smarttelefon (Parkoble
smarttelefonen, side 1).
Synkroniser enheten med Garmin Connect Mobile-appen.
Garmin Connect Mobile-appen sender automatisk
oppdateringer til enheten når ny programvare er tilgjengelig.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Tillegg
Datafelter
Enkelte felt kan ikke vise data uten at du bruke tilleggsutstyr.
Avst. t. best.sted: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Batteristatus: Gjenværende batteristrøm til et sykkellykttilbehør.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
ETA best.st.: Beregnet tidspunkt for ankomst til
bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Gj.sn. hastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
aktivitet.
Gj.sn. pedalfr.: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende
aktivitet.
Feilsøking
Gj.sn. rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
Gj.snittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Km-teller: En løpende oversikt over den tilbakelagte avstanden
for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien fjernes ikke når
du nullstiller tripdataene.
Kraft - 3 s gj.sn.: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Kraft – gj.snitt: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
aktivitet.
Kraft - kJ: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Kraft - maksimum: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Kraft - runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
egendefinerte innstillinger.
Maks. hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Pedalfr., runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende
runde.
Pedalfrekv.: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Pos.ved neste: Neste punkt på ruten eller løypen.
Posisjon ved dest.: Siste punkt på ruten eller løypen.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls %maks.: Prosent av maksimal puls.
Puls for runden: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Strålevinkelstatus: Strålemodus for frontlykten.
Tid: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid til best.sted: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til
destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
3
70–80 %
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Tillegg
13
Hjulstørrelse og -omkrets
Størrelsen på hjulet er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også bruke en av
kalkulatorene som finnes på Internett.
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C rørformet
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
14
Tillegg
Indeks
A
aktiviteter, starte 2
alternativer for tur 2
ANT+ sensorer 4, 6, 9
kraftmålere 8
parkobling 8
assistent 6
Auto Lap 4
Auto Pause 4
avstand, varsler 10
B
bakgrunnslys 2
baner 4
laste inn 3
slette 4
batteri
bytte 11
lade 1
maksimere 9, 12
type 2
Bla automatisk 4
Bluetooth sensorer 4, 6
Bluetooth teknologi 1, 5, 10
brukerdata, slette 9
brukerprofil 4
bytte batteriet 11
C
Connect IQ 6
D
data
dele 10
lagre 6
overføre 6, 9
skjermbilder 4
datafelter 4, 6, 12
datamaskin, koble til 9
dele data 10
E
egendefinerte datafelter 4
enhet, vedlikehold 11
F
feilsøking 7, 12
filer, overføre 9
G
Garmin Connect 1, 3, 5, 6, 12
Garmin Express, oppdatere programvare 12
GLONASS 10
GPS 1, 4, 10
signal 2, 12
H
hendelsesregistrering 6
historikk 2, 4, 9, 12
slette 9
vise 9
hjulstørrelser 14
I
ikoner 1, 5
innendørstrening 4
innstillinger 1, 9, 10, 12
enhet 9, 10
installere 1, 7
K
kalibrere, kraftmåler 8
kalori, varsler 10
kart 5
kondisjonsberegning 8, 13
kraft 9
målere 8
Indeks
L
skjermbilder 4
lagre aktiviteter 2
lagre data 6, 9
logg 9
sende til datamaskin 6
løyper 3, 4
USB 12
koble fra 9
utvidet visning 10
U
M
V
montere enheten 1
måleenheter 10
W
N
widgets 2
varsler 10
navigasjon 5
tilbake til start 5
nullstille enheten 12
nødkontakter 6
O
oppbevare data 6
oppdateringer, programvare 9, 12
P
parkobling
ANT+ sensorer 8
smarttelefon 1
pedaler 9
pedalfrekvens 7
personlige rekorder 4, 5
slette 5
posisjoner 5
finne med kartet 5
kartalternativer 5
kategorier 5
lagre 5
sende 6
slette 5
søke etter 5
profiler, bruker 4
programmer 5
smarttelefon 1
programvare, oppdatere 12
puls 1, 4
måler 4, 7, 8, 11
overvåk 11
soner 8, 13
R
remmer 12
rengjøre enheten 11
restitusjon 8
runder 1, 4
S
satellittsignaler 2, 10, 12
segmenter 3
slette 3
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 1, 7,
11
slette, alle brukerdata 9
slette data 12
smarttelefon 5, 6, 10
parkobling 1
spesifikasjoner 10, 11
språk 10, 12
strømsparing 10
sykkelsensorer 8
sykling 8
systeminnstillinger 9
T
taster 1
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tid, varsler 10
tidtaker 1, 2, 9
tilbake til start 5
tilbehør 6, 8, 12
tilpasse enheten 4, 5
toner 10
trening 2
planer 2
15
support.garmin.com
Februar 2019
190-02321-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising