Garmin | Edge® 130 | Operating instructions | Garmin Edge® 130 Návod k obsluze

Garmin Edge® 130 Návod k obsluze
EDGE 130
®
Návod k obsluze
© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností.
Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související
ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava Inc. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03402
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Ikony stavu ............................................................................. 1
Párování s vaším smartphonem ................................................. 1
Instalace standardního držáku ................................................... 1
Uvolněte zařízení Edge .......................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Informace o baterii ................................................................. 2
Vyhledání satelitních signálů ...................................................... 2
Zobrazení doplňků ...................................................................... 2
Používání podsvícení ................................................................. 2
Trénink............................................................................ 2
Vyrážíme na projížďku ................................................................ 2
Sledování uložené jízdy .............................................................. 3
Segmenty ....................................................................................3
Segmenty Strava™ ................................................................ 3
Sledování segmentu ze služby Garmin Connect ................... 3
Závodění v segmentu ............................................................ 3
Nastavení automatické úpravy segmentu .............................. 3
Zobrazení podrobností segmentů .......................................... 3
Odstranění segmentu ............................................................ 3
Kurzy ...........................................................................................3
Sledování trasy ze služby Garmin Connect ........................... 4
Tipy pro trénink s trasami ....................................................... 4
Zobrazení podrobností trasy .................................................. 4
Odstranění trasy .................................................................... 4
Indoorový trénink ........................................................................ 4
Označování okruhů ..................................................................... 4
Použití funkce Auto Pause® ....................................................... 4
Použití funkce Automatické procházení ..................................... 4
Změny datových polí ................................................................... 4
Přidání datové obrazovky ........................................................... 4
Odstranění datové obrazovky ..................................................... 4
Moje statistiky ................................................................. 4
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 4
Osobní rekordy ........................................................................... 5
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 5
Obnovení osobního rekordu .................................................. 5
Odstranění osobního rekordu ................................................ 5
navigace.......................................................................... 5
Polohy ......................................................................................... 5
Označení polohy .................................................................... 5
Navigace k uložené poloze .................................................... 5
Navigování zpět na start ........................................................ 5
Zobrazení uložených poloh .................................................... 5
Zobrazení poloh uživatele na mapě ....................................... 5
Přizpůsobení ikon mapy ......................................................... 5
Přemístění polohy .................................................................. 5
Odstranění uložené polohy .................................................... 5
Připojené funkce Bluetooth........................................... 5
Služba Garmin Connect .............................................................. 6
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect ............................. 6
Asistent ....................................................................................... 6
Nastavení funkce asistenta .................................................... 6
Žádost o pomoc ..................................................................... 6
Zrušení nouzové zprávy ......................................................... 7
Stahovatelné prvky Connect IQ™ .............................................. 7
Bezdrátové snímače....................................................... 7
Instalace snímače rychlosti ......................................................... 7
Instalace snímače kadence ........................................................ 7
Snímače rychlosti a kadence ................................................. 7
Nasazování snímače srdečního tepu ......................................... 7
Obsah
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ........................... 8
Cíle aktivit typu fitness ........................................................... 8
Regenerační asistent ............................................................. 8
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální .................... 8
Párování bezdrátových snímačů ................................................ 9
Trénink s měřiči výkonů .............................................................. 9
Kalibrace měřiče výkonu ........................................................ 9
Výkon na pedálech ................................................................ 9
Přehled o situaci ......................................................................... 9
Historie............................................................................ 9
Zobrazení podrobností jízdy ....................................................... 9
Odstranění jízdy .......................................................................... 9
Správa dat .................................................................................. 9
Připojení zařízení k počítači ................................................... 9
Přenos souborů do zařízení ................................................... 9
Odstranění souborů ............................................................. 10
Odpojení kabelu USB .......................................................... 10
Zobrazení souhrnů dat ............................................................. 10
Přizpůsobení zařízení................................................... 10
Nastavení systému ................................................................... 10
Změna jazyka zařízení ......................................................... 10
Změna měrných jednotek .................................................... 10
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje ........................................... 10
Používání funkce automatického vypnutí ............................ 10
Nastavení jízdy ......................................................................... 10
Změna nastavení satelitu ..................................................... 10
Upozornění .......................................................................... 10
Nastavení telefonu .................................................................... 10
Nastavení režimu externího displeje ........................................ 11
Ukončení režimu externího displeje ......................................... 11
Informace o zařízení..................................................... 11
Technické údaje ........................................................................ 11
Technické údaje zařízení Edge ........................................... 11
Technické údaje snímače srdečního tepu ........................... 11
Technické údaje snímače rychlosti a snímače kadence ...... 11
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a
údaji o kompatibilitě .................................................................. 11
Péče o zařízení ......................................................................... 11
Čištění zařízení .................................................................... 11
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 11
Vyměnitelné baterie .................................................................. 12
Výměna baterie snímače srdečního tepu ............................ 12
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence ..................... 12
Odstranění problémů................................................... 12
Vynulování zařízení .................................................................. 12
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení .......................... 12
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 12
Zlepšení příjmu satelitů GPS .................................................... 12
Zařízení používá nesprávný jazyk ............................................ 12
Náhradní O-kroužky .................................................................. 12
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 13
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express .............. 13
Aktualizace produktů ................................................................ 13
Další informace ......................................................................... 13
Dodatek ......................................................................... 13
Datová pole ...............................................................................13
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 14
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 14
Velikost a obvod kola ................................................................ 14
Rejstřík .......................................................................... 16
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Tlačítka
3 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali
s aplikací Garmin Connect Mobile, postupujte podle
pokynů na obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
nebo
vyberte
spárovali jiné zařízení, v nabídce
možnost Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Po úspěšném spárování se zobrazí zpráva a automaticky
proběhne synchronizace se smartphonem.
Instalace standardního držáku
Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když sadu na kolo
umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Sadu
na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání
bezpečnému provozu kola.
2 Pryžové kolečko umístěte na zadní stranu sady na kolo.
Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo,
takže bude držet na místě.
Výběrem možnosti zařízení probudíte.
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a
nastavení.
Podržením na domovské obrazovce si zobrazíte menu
zařízení.
Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a
nastavení.
Stisknutím na domovské obrazovce si zobrazíte doplňky.
Stisknutím spustíte a zastavíte stopky.
Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu.
Stisknutím označíte nový okruh.
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
3 Sadu na kolo umístěte na rám kola.
4 Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček .
5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů
sady na kolo
.
6 Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček,
dokud nezapadne na místo.
Ikony stavu
Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen
signál a snímač je připojen.
Stav GPS
Stav Bluetooth
®
Stav srdečního tepu
Stav napájení
Stav LiveTrack
Stav rychlosti a kadence
Párování s vaším smartphonem
Chcete-li používat připojené funkce zařízení Edge, musí být
zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin Connect™ Mobile,
nikoli v nastavení připojení Bluetooth ve smartphonu.
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
zařízení zapněte.
2 Podržením tlačítka
Při prvním zapnutí zařízení vyberte jazyk. Na další obrazovce
se zobrazí výzva ke spárování se smartphonem.
TIP: Do režimu párování můžete přejít ručně podržením
tlačítka
a výběrem možnosti Telefon > Stav > Párovat s
telefon..
Úvod
Uvolněte zařízení Edge
1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček
zařízení odemkněte.
Zvedněte
zařízení Edge z držáku.
2
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
1
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nabíjení nebude probíhat (Technické údaje zařízení
Edge, strana 11).
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB .
Zařízení prochází seznamem doplňků.
• Když se nacházíte v aktivním doplňku, můžete výběrem
ikony
zobrazit další možnosti pro daný doplněk.
Používání podsvícení
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
4 Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Zařízení zcela nabijte.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
Vyhledání satelitních signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů
nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
TIP: Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.
• Podsvícení zapnete stisknutím libovolného tlačítka.
• Chcete-li upravit prodlevu, přidržte tlačítko , vyberte
nabídku Systém > Prodleva podsvícení a zvolte
požadovanou možnost.
Trénink
Vyrážíme na projížďku
Pokud je součástí balení vašeho zařízení i snímač ANT+ , je
tento snímač se zařízením spárován a lze jej během základního
nastavení zařízení aktivovat.
zařízení zapněte.
1 Podržením tlačítka
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Když je zařízení připraveno, kontrolka
trvale svítí.
3 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .
4 Výběrem možnosti spustíte časovač aktivity.
®
Zobrazení doplňků
Zařízení se dodává s několika nahranými doplňky. Abyste
zařízení Edge co nejlépe využili, je třeba ho spárovat se
smartphonem.
• Na domovské obrazovce vyberte ikonu
nebo .
2
POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze tehdy,
pokud běží časovač aktivity.
5 Stisknutím tlačítka časovač aktivity zastavíte.
6 Vyberte možnost:
• Pokud chcete pokračovat v jízdě, vyberte možnost
Obnovit.
• Pokud chcete zastavit jízdu a uložit ji, vyberte možnost
Uložit jízdu.
TIP: Můžete vybrat typ jízdy. Přesná data o typu jízdy
pomáhají vytvářet ve vašem účtu Garmin Connect trasy
vhodné pro cyklisty.
• Pokud chcete zastavit jízdu a odstranit ji ze zařízení,
vyberte možnost Zrušit jízdu.
Trénink
• Pokud chcete zastavit jízdu a navigovat zpět do výchozí
polohy, vyberte možnost Zpět na start.
• Pokud chcete označit svou polohu a uložit ji, vyberte
možnost Označit polohu.
Když na své trase narazíte na aktivní segment, můžete začít
závodit.
2 Začněte závodit v segmentu.
Automaticky se zobrazí datová obrazovka segmentu.
Sledování uložené jízdy
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Jízda dle aktivity.
3 Vyberte jízdu.
TIP: Tlačítkem
si můžete zobrazit podrobnější informace
o jízdě, například souhrn, polohu v mapě či podrobnosti
okruhu, nebo jízdu odstranit.
4 Vyberte možnost Jízda.
5 Výběrem možnosti spustíte časovač aktivity.
Segmenty
Sledování segmentu: Segmenty je možné odeslat z účtu
Garmin Connect do zařízení. Po uložení segmentu do
zařízení jej můžete sledovat.
POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect,
všechny segmenty této trasy se automaticky stáhnou také.
Závodění v segmentu: V segmentu můžete závodit a snažit se
porazit vlastní rekord nebo jiné cyklisty, kteří segmentem
také jeli.
Segmenty Strava™
Do svého zařízení Edge 130 si můžete stáhnout i segmenty
Strava. Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon
porovnávat se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály,
kteří tento segment také jeli.
Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do
widgetu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další
informace naleznete na webové stránce www.strava.com.
Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin
Connect i Strava.
Sledování segmentu ze služby Garmin Connect
Chcete-li stáhnout a sledovat segment ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Služba Garmin
Connect, strana 6).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
POZNÁMKA: Používáte-li segmenty Strava, vaše oblíbené
segmenty se do zařízení přenesou automaticky, když je
připojeno k aplikaci Garmin Connect Mobile nebo k počítači.
2 Přejděte na adresu connect.garmin.com.
3 Vytvořte nový segment nebo vyberte stávající segment.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení a zapněte je.
6 Výběrem možnosti spusťte časovač aktivity a vydejte se
na projížďku.
Když na své trase narazíte na aktivní segment, můžete začít
závodit.
Závodění v segmentu
Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na
určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí
aktivitou, s výkonem jiných jezdců, se svými kontakty v účtu
Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity cyklistů. Data
své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect
a zobrazit si svou pozici v daném segmentu.
POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem
Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava,
takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.
1 Výběrem možnosti spusťte časovač aktivity a vydejte se
na projížďku.
Trénink
3 Chcete-li změnit cíl během závodu, přidržte tlačítko
a vyberte možnost Hlavní menu > Navigace > Segmenty.
Můžete závodit s lídrem segmentu, se svým předchozím
výkonem nebo jinými cyklisty (je-li to možné). Cíl se
automaticky upraví podle vašeho aktuálního výkonu.
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.
Nastavení automatické úpravy segmentu
Můžete si nastavit, aby zařízení automaticky upravovalo cílový
závodní čas segmentu na základě vašeho výkonu v tomto
segmentu.
POZNÁMKA: Toto nastavení je u všech segmentů automaticky
zapnuto.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Segmenty > Aut. soupeření.
Zobrazení podrobností segmentů
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Segmenty.
3 Vyberte segment.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li si zobrazit čas vedoucího závodníka segmentu,
vyberte možnost Čas závodu.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte segment na mapě.
• Výběrem možnosti Nadm. výška zobrazíte graf
nadmořské výšky segmentu.
Odstranění segmentu
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Segmenty.
3 Vyberte segment.
4 Zvolte možnost Odstranit > Ano.
Kurzy
Navigace podle zaznamenané aktivity: Můžete navigovat
podle uloženého kurzu. Například můžete uložit kurz, který je
vhodný pro dojíždění do práce na kole, a podle něj navigovat.
Překonání zaznamenané aktivity: Můžete také navigovat
podle uloženého kurzu a pokusit se vyrovnat nebo překonat
nastavené výkonnostní cíle. Pokud byl například původní
kurz dokončen za 30 minut, můžete se pokusit překonat
výsledek Virtual Partner a dokončit kurz v kratším čase, než
je 30 minut.
Navigace podle stávající jízdy ze služby Garmin Connect:
Můžete odeslat kurz ze služby Garmin Connect do zařízení.
Po uložení kurzu do zařízení můžete navigovat podle kurzu
nebo se pokusit na něm dosažené výsledky překonat.
®
3
Sledování trasy ze služby Garmin Connect
Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect, strana 6).
1 Vyberte možnost:
• Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
• Přejděte na connect.garmin.com.
Vytvořte
novou trasu nebo vyberte stávající trasu.
2
3 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5 Na zařízení Edge přidržte tlačítko .
6 Vyberte možnost Navigace > Trasy.
7 Vyberte trasu.
8 Vyberte možnost Jízda.
Použití funkce Auto Pause
®
Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit
stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je
užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná
místa, kde musíte zastavit.
POZNÁMKA: Pozastavený čas se neukládá do dat historie.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení jízdy > Auto Pause.
Použití funkce Automatické procházení
Tipy pro trénink s trasami
• Pokud trénink obsahuje zahřívací fázi, výběrem možnosti
trasu zahájíte a zahřejete se jako obvykle.
• Během zahřívací fáze zůstaňte mimo dráhu trasy. Až budete
připraveni, zamiřte k trase. Pokud se dostanete na dráhu
trasy, zobrazí se zpráva.
POZNÁMKA: Jakmile vyberete možnost , funkce Virtual
Partner zahájí trasu bez zahřívací fáze.
• Přejděte na mapu a zobrazte mapu trasy.
Pokud se z kurzu odchýlíte, zobrazí se zpráva.
Zobrazení podrobností trasy
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Trasy.
3 Vyberte trasu.
4 Vyberte možnost:
•
•
•
•
Zařízení automaticky označuje kolo každých pět kilometrů
nebo mil (podle nastavení systému) (Nastavení systému,
strana 10).
• Chcete-li k označení okruhu během aktivity používat
tlačítko
, vyberte možnost Klávesa Okruh.
Chcete-li trasu jet, vyberte možnost Jízda.
Výběrem možnosti Shrnutí si zobrazíte podrobnosti trasy.
Výběrem možnosti Mapa zobrazíte trasu na mapě.
Výběrem možnosti Nadm. výška zobrazíte graf
nadmořské výšky trasy.
Funkci Aut procházení můžete použít k tomu, aby procházela
všechny datové obrazovky tréninků, jestliže jsou zapnuty stopky.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení jízdy > Aut procházení.
3 Vyberte rychlost zobrazování.
Změny datových polí
Můžete změnit kombinace datových polí na stránkách, které se
zobrazují, když je spuštěný časovač (Datová pole, strana 13).
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení jízdy > Stránky s údaji.
3 Vyberte možnost > Rozvržení.
4 Výběrem možnosti nebo můžete přepnout rozložení.
5 Výběrem možnosti můžete aktivovat rozložení.
6 Výběrem možnosti nebo můžete upravit datová pole.
Přidání datové obrazovky
Odstranění trasy
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Trasy.
3 Vyberte trasu.
4 Zvolte možnost Odstranit > Ano.
Můžete si nastavit, aby se při spuštěném časovači zobrazovaly
další obrazovky s daty.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení jízdy > Stránky s údaji.
3 Vyberte možnost > Přidat novou položku.
4 Vyberte obrazovku, kterou chcete přidat.
Některé obrazovky si můžete přizpůsobit podle svých
představ (Změny datových polí, strana 4).
Indoorový trénink
Odstranění datové obrazovky
Systém GPS lze při indoorovém tréninku vypnout a šetřit tak
energii baterie.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení jízdy > GPS > Vypnuto.
Je-li funkce GPS vypnuta, budou rychlost a vzdálenost
dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač nebo
cyklotrenažér, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti
a vzdálenosti.
Označování okruhů
Můžete používat funkci Auto Lap pro automatické označování
okruhů po určité vzdálenosti. Okruhy můžete označovat i ručně.
Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých
částech aktivity.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení jízdy > Okruhy.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li používat funkci Auto Lap, vyberte možnost Auto
Lap.
®
4
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení jízdy > Stránky s údaji.
3 Tlačítkem otevřete datovou obrazovku, kterou chcete
odstranit.
4 Vyberte možnost
> Odebrat > Ano.
Moje statistiky
Zařízení Edge 130 může sledovat vaše osobní statistiky a
počítat metriky výkonu. Měření výkonu vyžaduje připojení
kompatibilního snímače srdečního tepu nebo měřiče výkonu.
Nastavení uživatelského profilu
Můžete upravit své pohlaví, věk, hmotnost, výšku a maximální
srdeční tep. Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné
údaje o jízdě.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil.
Moje statistiky
3 Vyberte možnost.
Osobní rekordy
Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší
jízdu a největší výstup během jízdy. Když zařízení spárujete
s kompatibilním měřičem výkonu, zobrazuje maximální hodnotu
výkonu zaznamenanou během 20minutového intervalu.
Zobrazení osobních rekordů
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Osobní rekordy.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Osobní rekordy.
3 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
4 Vyberte Možnosti > Použít předchozí > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Odstranění osobního rekordu
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Osobní rekordy.
3 Vyberte osobní rekord.
4 Vyberte Možnosti > Vymazat záznam > Ano.
navigace
Funkce a nastavení navigace platí také pro navigační trasy
(Kurzy, strana 3) a segmenty (Segmenty, strana 3).
• Polohy (Polohy, strana 5)
• Nastavení mapy (Zobrazení poloh uživatele na mapě,
strana 5)
Polohy
Polohy můžete nahrát a uložit do zařízení.
Označení polohy
Aby bylo možné označit polohu, je třeba vyhledat satelity.
Poloha je bod, který zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pokud
si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na
konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.
1 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 2).
2 Přidržte tlačítko .
3 Vyberte možnost Označit polohu.
Zobrazí se zpráva. Výchozí ikona každé polohy je vlajka
(Přizpůsobení ikon mapy, strana 5).
Navigace k uložené poloze
Před tím, než je možné navigovat k uložené poloze, je třeba
vyhledat satelity.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Přejít na.
5 Stisknutím tlačítka zahájíte jízdu.
Navigování zpět na start
V kterémkoli bodě jízdy se můžete vrátit do výchozího bodu.
1 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 2).
2 Výběrem možnosti jízdu přerušte.
navigace
3 Vyberte možnost Zpět na start.
4 Vyberte možnost Na stejné trase nebo Přímo.
5 Stisknutím tlačítka znovu spusťte jízdu.
Zařízení vás bude navigovat zpět na výchozí bod jízdy.
Zobrazení uložených poloh
Můžete si zobrazit informace o uložených polohách, například
nadmořskou výšku nebo souřadnice.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
3 Vyberte umístění pro ukládání.
4 Vyberte možnost Podrobnosti.
Zobrazení poloh uživatele na mapě
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Mapa > Polohy uživatele.
3 Vyberte možnost Zobrazit.
Přizpůsobení ikon mapy
Můžete si upravit ikony mapy tak, aby přehledně označovaly
různé typy uložených lokalit. Můžete si například označit polohu
vašeho domova nebo místa, kam chodíte jíst nebo pít.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
3 Vyberte umístění pro ukládání.
4 Vyberte možnost Změnit ikonu.
5 Vyberte možnost.
Přemístění polohy
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
3 Vyberte uloženou polohu.
4 Vyberte možnost Přemístit sem > Ano.
Aktuální poloha se změní na vaši stávající polohu.
Odstranění uložené polohy
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
3 Vyberte polohu.
4 Zvolte možnost Odstranit > Ano.
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení Edge má připojené funkce Bluetooth pro kompatibilní
smartphone nebo zařízení typu fitness. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect Mobile do vašeho
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
POZNÁMKA: Abyste mohli některé funkce využívat, musí být
zařízení připojeno ke smartphonu s podporou technologie
Bluetooth.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam
aktivit dokončíte.
Stahování tras a segmentů ze služby Garmin Connect:
Umožňuje vyhledat trasy a segmenty ve službě Garmin
Connect pomocí smartphonu a odesílat je do vašeho
zařízení.
5
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin
Connect.
Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném
čase a upozornění do vašeho zařízení.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení.
Asistent: Umožňuje odeslat prostřednictvím aplikace Garmin
Connect Mobile automatickou textovou zprávu s vaším
jménem a polohou GPS nastaveným nouzovým kontaktům.
Služba Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, triatlonů a dalších aktivit.
Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když
spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile nebo přejdete na stránky connect.garmin.com.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin
Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení
výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení
zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit cíl aktivit typu
fitness a načíst jeden z denních tréninkových plánů.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli
a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na
své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt
z portu USB
.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
4 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Asistent
UPOZORNĚNÍ
Asistent je doplňková funkce a nelze na ni spoléhat jako na
hlavní způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace
Garmin Connect Mobile za vás nezajišťuje kontakt se službami
první pomoci.
Pokud je vaše zařízení Edge s aktivní funkcí GPS připojeno
k aplikaci Garmin Connect Mobile, můžete svým nouzovým
kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu s vaším
jménem a souřadnicemi GPS.
Abyste mohli funkci asistenta zapnout, je třeba nejprve nastavit
nouzové kontakty v aplikaci Garmin Connect Mobile.
Smartphone spárovaný se zařízením Bluetooth musí mít aktivní
datový tarif a musí se nacházet v síti, kde je k dispozici datové
pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat
textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání
běžných textových zpráv).
Na vašem zařízení se zobrazí zpráva, že jakmile skončí
odpočítávání, budou vašim kontaktům odeslány informace.
Pokud nepotřebujete pomoc, můžete zprávu zrušit.
Nastavení funkce asistenta
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
2 Spárujte smartphone se svým zařízením (Párování s vaším
smartphonem, strana 1).
3 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Nouzové kontakty a zadejte informace o jezdci
a údaje nouzových kontaktů.
Vámi uvedené kontakty obdrží zprávu se sdělením, že jsou
vybráni jako nouzové kontakty pro případ incidentu.
4 Aktivujte si na zařízení Edge funkci GPS (Změna nastavení
satelitu, strana 10).
Žádost o pomoc
Chcete-li požádat o pomoc, musíte ve svém zařízení Edge
nejprve aktivovat GPS a otevřít aplikaci Garmin Connect Mobile.
na pět sekund aktivujte asistenční
1 Přidržením tlačítka
funkci.
Zařízení začne pípat a po dokončení odpočítávání odešle
nouzovou zprávu.
6
Připojené funkce Bluetooth
TIP: Před ukončením odpočítávání můžete tlačítkem
odeslání zprávy zrušit.
2 V případě potřeby můžete zprávu tlačítkem odeslat
okamžitě.
Zrušení nouzové zprávy
Odeslání nouzové zprávy můžete na svém zařízení Edge nebo
na spárovaném smartphonu zrušit dříve, než bude zaslána
nouzovým kontaktům.
Před ukončením 30vteřinového odpočtu vyberte možnost
Zrušit > Ano.
Pásek, který vyberete, by měl být nejmenší z těch, které jsou
nataženy přes kliku pedálů.
2 Na opačné straně od pohonu umístěte a upevněte rovnou
část snímače kadence do vnitřní strany kliky pedálů.
Protáhněte
pásky
okolo kliky pedálů a připevněte je
3
k háčkům
na snímači.
Stahovatelné prvky Connect IQ™
Pomocí mobilní aplikace Connect IQ Mobile můžete do zařízení
přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin i od jiných
poskytovatelů.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
®
Bezdrátové snímače
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+ a
Bluetooth Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných
snímačů najdete na http://buy.garmin.com.
Instalace snímače rychlosti
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Umístěte a upevněte snímač rychlosti na horní stranu náboje
kola.
2 Protáhněte poutko okolo náboje kola a připevněte je
k háčku
na snímači.
Pokud je snímač instalován na asymetrický náboj, může dojít
k jeho naklonění. Tato skutečnost nemá vliv na jeho
fungování.
3 Otáčejte kolem a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač by se neměl dotýkat ostatních částí kola.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
Instalace snímače kadence
4 Otáčejte klikou pedálů a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač ani pásky by se neměly dotýkat žádné čísti kola nebo
boty.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
5 Vykonejte 15minutovou zkušební jízdu a prohlédněte snímač
a pásky, zda nevykazují známky poškození.
Snímače rychlosti a kadence
Data kadence ze snímače kadence se vždy zaznamenávají.
Pokud se zařízením nejsou spárovány žádné snímače rychlosti
a kadence, k výpočtu rychlosti a vzdálenosti se používají data
GPS.
Kadence je vaše rychlost šlapání měřená počtem otáček kliky
pedálu za minutu.
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Připevněte modul snímače srdečního tepu na pásek.
Loga Garmin na modulu i na pásku musí být správnou
stranou nahoru.
2 Navlhčete elektrody a kontaktní plošky na zadní straně
pásku pro lepší vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku
ke
smyčce .
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Vyberete velikost pásku, který bude možné bezpečně umístit
na kliku pedálů .
Bezdrátové snímače
7
Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.
4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů (Tipy pro
nepravidelná data srdečního tepu, strana 8).
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi
snímač vybaven).
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu, strana 11).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Cíle aktivit typu fitness
spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
dokončete nastavení uživatelského profilu a nastavte svůj
maximální srdeční tep (Nastavení uživatelského profilu,
strana 4).
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Regenerace.
3 Vyrazte na projížďku.
4 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba je 4 dny a
minimální doba je 6 hodin.
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální
Hodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Odhady maximální
hodnoty VO2 jsou poskytovány a podporovány společností
Firstbeat. Zařízení Garmin můžete po spárování s kompatibilním
snímačem srdečního tepu a měřičem výkonu použít k zobrazení
odhadu maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole.
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 si musíte
nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu
a spárovat jej se svým zařízením (Párování bezdrátových
snímačů, strana 9). Pokud byl snímač srdečního tepu
součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud
chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení
uživatelského profilu a nastavte svůj maximální srdeční tep
(Nastavení uživatelského profilu, strana 4).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší
cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
3 Přidržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Moje statistiky > VO2 max..
Váš odhad hodnoty VO2 Max. se zobrazuje jako číslo
a poloha na měřidle.
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 14) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Regenerační asistent
Můžete používat zařízení Garmin se snímačem srdečního tepu
a zobrazit si, kolik času vám zbývá do úplné regenerace, po
které budete připraveni na další tvrdý trénink.
Doba regenerace: Doba regenerace se zobrazí okamžitě po
dokončení aktivity. Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude
optimální zahájit další tvrdý trénink.
Zobrazení doby regenerace
Před použitím funkce doby regenerace si musíte nasadit snímač
srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením (Párování
bezdrátových snímačů, strana 9). Pokud byl snímač
srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již
8
Data a analýza parametru VO2 max. jsou poskytována se
svolením institutu The Cooper Institute . Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální, strana 14) a na stránkách
www.CooperInstitute.org.
®
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole
Úspěšnost a přesnost výpočtů maximální hodnoty VO2 se
zlepšuje, jestliže vaše jízda představuje trvalou a mírně
náročnou zátěž a jestliže se srdeční tep a výkon příliš nemění.
Bezdrátové snímače
• Před jízdou zkontrolujte, že vaše zařízení, snímač srdečního
tepu a měřič výkonu fungují správně, jsou spárované a mají
baterie s dostatečnou životností.
• Během 20minutové jízdy udržujte svůj srdeční tep na úrovni
vyšší než 70 % maximálního srdečního tepu.
• Během 20minutové jízdy udržujte dostatečně konstantní
výstupní výkon.
• Nejezděte ve zvlněném terénu.
• Nejezděte ve skupinách, kde často dochází k draftingu (jízdě
v závěsu).
Párování bezdrátových snímačů
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování znamená připojení bezdrátových snímačů ANT+ nebo
Bluetooth. K zařízení Garmin můžete například připojit snímač
srdečního tepu.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální
vzdálenost 10 m (33 stop) od snímačů ostatních jezdců.
2 Přidržte tlačítko .
3 Vyberte možnost Snímače > Přidat snímač.
Zobrazí se seznam dostupných snímačů.
4 Vyberte jeden nebo více snímačů, které chcete spárovat se
zařízením.
Po spárování snímače se zařízením je stav snímače Připojeno.
Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo data
snímače.
Trénink s měřiči výkonů
• Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports,
kde naleznete seznam snímačů ANT+, které jsou
kompatibilní s vaším zařízením (například Vector™).
• Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče
výkonu.
Kalibrace měřiče výkonu
Před kalibrací musí být měřič výkonu správně nainstalovaný a
spárovaný se zařízením a musí aktivně zaznamenávat data.
Pokyny ke kalibraci vašeho měřiče výkonu najdete v návodu od
výrobce.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Snímače.
3 Vyberte měřič výkonu.
4 Vyberte Možnosti > Kalibrovat.
5 Šlapáním udržujte měřič výkonu aktivní, dokud se nezobrazí
zpráva.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru Edge (Aktualizace softwaru pomocí služby
Garmin Express, strana 13).
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, údaje o
kole, nadmořskou výšku a volitelné ANT+informace ze snímače.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení
vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje.
Nahrávejte historii pravidelně do Garmin Connect a udržujte si
tak přehled o všech svých údajích o jízdě.
Zobrazení podrobností jízdy
1
2
3
4
Odstranění jízdy
1
2
3
4
Přehled o situaci
Zařízení Edge lze používat společně s chytrými světly a zadním
radarem na kolo Varia™, které poskytují lepší přehled o okolní
situaci. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro
zařízení Varia.
Historie
Přidržte tlačítko .
Vyberte možnost Historie > Jízdy.
Vyberte jízdu, kterou chcete odstranit.
Zvolte možnost Odstranit > Ano.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu USB.
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu USB v počítači.
Zařízení se v počítačích se systémem Windows zobrazí
v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk a v počítačích se
systémem Mac jako připojený svazek.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
Výkon na pedálech
Snímač Vector měří výkon na pedálech.
Snímač Vector měří stokrát za sekundu sílu, kterou
působíte.Snímač Vector také měří kadenci neboli rotační
rychlost pedálů. Na základě měření intenzity a směru síly,
otáčení kliky pedálu a času dokáže snímač Vector vypočítat váš
výkon ve wattech.
Přidržte tlačítko .
Vyberte možnost Historie > Jízdy.
Vyberte jízdu.
Vyberte možnost.
2
3
4
5
6
7
Na počítačích Windows se zařízení zobrazuje jako
vyjímatelný disk nebo přenosné zařízení. Na počítačích Mac
se zařízení zobrazuje jako připojený svazek.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení.
9
Odstranění souborů
2 Vyberte možnost Systém > Jednotky.
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Systém > Zvuky.
1
2
3
4
Tato funkce slouží k automatickému vypnutí zařízení po
10 minutách nečinnosti.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Systém > Automatické vypnutí.
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple , je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
Používání funkce automatického vypnutí
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložili do
zařízení, včetně počtu jízd, času, vzdálenosti a kalorií.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Historie > Souhrny.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení systému
Přidržte tlačítko
a vyberte možnost Systém.
Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk zobrazovaný v zařízení (Změna
jazyka zařízení, strana 10).
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Zvuky: Aktivuje a deaktivuje tóny kláves a zpráv s upozorněním
(Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 10).
Jednotky: Nastaví měrné jednotky zařízení.
Čas: Upravuje nastavení času.
Formát souřadnic: Umožňuje nastavit formát zobrazení
informací o pozici podle zeměpisných souřadnic.
Automatické vypnutí: Umožňuje nastavit automatické vypnutí
zařízení po 10 minutách nečinnosti.
Obnovit: Umožňuje resetovat nastavení systému a mazat
uživatelská data (Obnovení výchozích hodnot všech
nastavení, strana 12).
Informace o: Zobrazí verzi softwaru a ID zařízení a umožňuje
kontrolovat dostupnost aktualizací softwaru (Zobrazení
elektronického štítku s informacemi o předpisech a údaji o
kompatibilitě, strana 11).
Změna jazyka zařízení
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Systém > Jazyk.
Změna měrných jednotek
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti a rychlosti.
1 Přidržte tlačítko .
10
Nastavení jízdy
Přidržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení jízdy.
Stránky s údaji: Umožní upravit datové obrazovky a přidat nové
datové obrazovky pro jízdu (Změny datových polí, strana 4).
Alarmy: Umožňuje nastavit tréninková upozornění pro jízdu
(Upozornění, strana 10).
Okruhy: Umožňuje nastavit možnosti funkce Auto Lap
(Označování okruhů, strana 4).
Auto Pause: Umožňuje nastavit, aby zařízení při ukončení
pohybu přestalo zaznamenávat data (Použití funkce Auto
Pause , strana 4).
Aut procházení: Umožní procházení všech datových
obrazovek, když je zapnutý časovač (Použití funkce
Automatické procházení, strana 4).
Upoz. segm.: Zapíná nebo vypíná upozornění na blížící se
segmenty (Segmenty, strana 3)
Výzvy navigace: Zapíná nebo vypíná podrobné navigační
pokyny a varování ohledně opuštění trasy.
GPS: Umožňuje vypnout GPS (Indoorový trénink, strana 4)
nebo změnit nastavení družice (Změna nastavení satelitu,
strana 10).
®
Změna nastavení satelitu
Chcete-li zvýšit přesnost ve ztížených podmínkách a rychleji
vyhledávat pozici GPS, můžete zapnout nastavení GPS +
GLONASS nebo GPS + GALILEO. Pokud použijete systém
GPS společně s dalším satelitním systémem, vyčerpáte
kapacitu baterie rychleji, než kdybyste použili pouze systém
GPS.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení jízdy > GPS.
3 Vyberte možnost.
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií a srdečního tepu.
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení jízdy > Alarmy.
3 Vyberte typ upozornění.
4 Zapněte upozornění.
5 Zadejte hodnotu.
6 Vyberte možnost .
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení
také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 10).
Nastavení telefonu
Přidržte tlačítko
a vyberte možnost Telefon.
Přizpůsobení zařízení
Získat pomoc: Umožňuje odeslat automatickou textovou zprávu
s vaším jménem a polohou GPS nouzovým kontaktům
nastaveným ve službě Garmin Connect (Žádost o pomoc,
strana 6).
Stav: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí
pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
Oznámení: Umožní zapnout telefonní upozornění
z kompatibilního smartphonu.
Párovat s telefon.: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
smartphonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení
umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například
LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect.
Nastavení režimu externího displeje
Zařízení Edge 130 můžete používat jako externí displej
a zobrazovat si na něm datové obrazovky z kompatibilních
hodinek multisport Garmin. Můžete například spárovat
kompatibilní zařízení Forerunner a během triatlonu sledovat
jeho datové obrazovky na zařízení Edge.
1 Na zařízení Edge přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Externí displej > Připojit nové hodinky.
3 Na kompatibilních hodinkách Garmin vyberte možnost
Nastavení > Snímače a příslušenství > Přidat novou
položku > Externí displej.
4 Podle pokynů na obrazovce zařízení Edge a hodinek Garmin
dokončete proces párování.
Po spárování se obrazovky s daty z propojených hodinek
zobrazí na zařízení Edge .
POZNÁMKA: V režimu externího displeje jsou běžné funkce
zařízení Edge deaktivovány.
Po spárování kompatibilních hodinek Garmin se zařízením Edge
se při dalším použití režimu externího displeje obě zařízení
znovu automaticky propojí.
®
Ukončení režimu externího displeje
1 Když je zařízení v režimu externího displeje, přidržte tlačítko
.
2 Vyberte možnost Ukončit režim externího displeje > Ano.
Informace o zařízení
Technické údaje
Technické údaje zařízení Edge
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 15 hodin
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 ºC (-4 až 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 ºC (32 až 113 ºF)
Bezdrátové frekvence/
protokoly
ANT+ 2,4 GHz při jmenovité hodnotě
1 dBm
Bluetooth 2,4 GHz při jmenovité hodnotě
1 dBm
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače srdečního tepu
Typ baterie
Vyměnitelná baterie CR2032, 3 volty
Životnost baterie
Až 4,5 roku při 1 hodině denně
Informace o zařízení
Odolnost proti vodě
3 ATM*
POZNÁMKA: Během plavání nepřenáší tento
produkt srdeční tep.
Rozsah provozních
teplot
Od -5° do 50 °C (od 23° do 122 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 30 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače rychlosti a snímače
kadence
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
Přibližně 12 měsíců (1 hodina denně)
Rozsah provozních teplot
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Rádiová frekvence/protokol Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Stupeň vodotěsnosti
1 atmosféra*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Zobrazení elektronického štítku
s informacemi o předpisech a údaji o
kompatibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a
údaje o produktu.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Systém > Informace o.
3 Vyberte možnost .
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Po každém použití snímač srdečního tepu opláchněte.
• Po sedmi použitích snímač srdečního tepu vyperte v ruce
s malým množstvím jemného čisticího prostředku (například
na nádobí).
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete snímač poškodit.
11
Odstranění problémů
• Neperte snímač v pračce a nesušte jej v sušičce.
• Při sušení snímač pověste nebo jej položte.
Vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Pomocí malého šroubováku Phillips vyjměte čtyři šroubky na
zadní straně modulu.
2 Vyjměte kryt a baterii.
3 Počkejte 30 sekund.
4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
5 Vraťte zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence
Po dvou otáčkách dioda LED bliká červeně a označuje, že je
baterie téměř vybitá.
1 Najděte kulatý kryt baterie na zadní straně snímače.
2 Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud
značka není v odemknuté poloze a kryt je možné vyjmout.
.
TIP: Baterii můžete z pouzdra vyjmout pomocí pásky
nebo
magnetu.
3 Vyjměte kryt a baterii.
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
po dobu 15 sekund.
1 Podržte tlačítko
Zařízení se vypne.
po dobu jedné sekundy zařízení
2 Podržením tlačítka
zapněte.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
1 Podržením ikony otevřete hlavní menu.
2 Vyberte možnost Systém > Obnovit.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete pouze vynulovat nastavení zařízení a jízd,
vyberte možnost Vynulovat nast..
POZNÁMKA: Nedojde přitom k odstranění historie aktivit,
například jízd, tréninků nebo tras.
• Pokud chcete vynulovat nastavení zařízení a jízd
a odstranit všechnu uživatelskou historii a data, vyberte
možnost Odstranit vše.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatelem a historii aktivity.
Maximalizace výdrže baterie
• Zkraťte prodlevu podsvícení (Nastavení systému, strana 10).
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Nastavení
telefonu, strana 10).
• Zvolte nastavení GPS (Změna nastavení satelitu, strana 10).
• Odstraňte nepoužívané bezdrátové snímače.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express™.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení používá nesprávný jazyk
4 Počkejte 30 sekund.
5 Vložte do pouzdra novou baterii a dbejte na polaritu.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
6 Otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud značka
není v zamknuté poloze.
POZNÁMKA: Po výměně baterie dioda LED několik sekund
bliká červeně a zeleně. Jakmile dioda LED bliká zeleně a
poté zhasne, zařízení je aktivní a je připraveno odesílat data.
12
1
2
3
4
Přidržte tlačítko .
Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
Vyberte první položku ze seznamu.
Pomocí tlačítek
a
vyberte požadovaný jazyk.
Náhradní O-kroužky
Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.
POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené
z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou
stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce
Garmin.
Odstranění problémů
Aktualizace softwaru pomocí aplikace
Garmin Connect Mobile
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí
mobilní aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby
Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním
smartphonem (Párování s vaším smartphonem, strana 1).
Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect Mobile.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect
Mobile automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin
Express
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
Další informace
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat volitelné
příslušenství.
%max. ST: Procento maximálního srdečního tepu.
Čas: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příš. bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
ČAS v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové
destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Dodatek
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Max. rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Nadm. výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Odh. čas v MC: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Počítadlo kilom.: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny
cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete
data cesty.
Poloha v cíli: Poslední bod na trase nebo v rámci trasy.
Poloha v příštím: Další bod na trase nebo v rámci trasy.
Prům. čas okr.: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Prům. kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální
aktivitu.
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Rež. úhlu paprsku: Režim paprsku předního světla.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Směr poh.: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
Stav baterie: Zbývající energie baterie doplňkového světla na
kolo.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Východ sl.: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výkon. rozsah: Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na základě
vašeho vlastního nastavení.
Výkon - 3s průměr: 3sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon – kJ: Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Výkon – max.: Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Výkon - okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon – průměr: Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Vzdál. k příští: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu
na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
13
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
1
2
3
4
5
50–60 %
60–70 %
70–80 %
80–90 %
90–100 %
Vnímaná námaha
Výhody
D (mm)
24 × 1–1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
1 925
24 × 2,125
1 965
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
24 × 2,00
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1–3/8
2 068
26 × 1–1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
700C trubkový
2 130
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Velikost a obvod kola
Velikost kola je uvedena na obou stranách pneumatiky. Níže
uvedený seznam není úplný. Použít lze rovněž kalkulátory
dostupné na internetu.
Velikost kola
D (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1 020
14 × 1,75
1 055
16 × 1,5
1 185
16 × 1,75
1 195
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
14
Velikost kola
Dodatek
Velikost kola
D (mm)
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
Dodatek
15
Rejstřík
A
aktivity, zahájení 2
aktualizace, software 10, 13
aplikace 5
smartphone 1
asistent 6, 7
Auto Lap 4
Auto Pause 4
Automatické procházení 4
B
baterie
maximalizace 10, 12
nabíjení 1
typ 2
výměna 12
C
Connect IQ 7
Č
čas, upozornění 10
časovač 1–3
čištění zařízení 11
D
data
obrazovky 4
přenos 6, 9
sdílení 11
ukládání 6
datová pole 4, 7, 13
detekce dopravních událostí 6, 7
doplňky 2
družicové signály 12
E
externí displej 11
G
Garmin Connect 1, 3–6, 13
Garmin Express, aktualizace softwaru 13
GLONASS 10
GPS 1, 4, 10
signál 2, 12
H
historie 2–4, 9, 10, 12
odeslání do počítače 6
odstranění 9
zobrazení 9
I
ikony 1, 5
indoorový trénink 4
instalace 1, 7
instalace zařízení 1
J
jazyk 10, 12
jízda na kole 8
K
kadence 7
kalibrace, měřič výkonu 9
kalorie, upozornění 10
kurzy 3
nouzové kontakty 6, 7
O
O-kroužky. Viz pásky
odstranění, všechna uživatelská data 10
odstranění problémů 8, 12, 13
okruhy 1, 4
osobní rekordy 5
odstranění 5
R
regenerace 8
resetování zařízení 12
S
satelitní signály 2, 10
sdílení dat 11
segmenty 3
odstranění 3
smartphone 5, 7, 10
párování 1
Snímače ANT+ 4, 7, 9
měřiče výkonu 9
párování 9
Snímače Bluetooth 4, 7
snímače pro bicykl 9
snímače rychlosti a kadence 1, 7, 12
software, aktualizace 13
soubory, přenos 9
srdeční tep 1, 4
rozsahy 14
snímač 4, 7, 8, 11, 12
zóny 8
stopky 9
T
technické údaje 11
Technologie Bluetooth 1, 5, 10
tlačítka 1
tóny 10
trasy 4
načítání 4
odstranění 4
trénink 2
obrazovky 4
plány 3
U
N
V
16
zařízení, péče 11
zpět na start 5
párování
smartphone 1
Snímače ANT+ 9
pásky 12
pedály 9
počítač, připojení 9
podsvícení 2
polohy 5
hledání pomocí mapy 5
kategorie 5
možnosti mapy 5
odesílání 6
odstranění 5
uložení 5
vyhledávání 5
profily, uživatelské 4
příslušenství 7, 9, 13
přizpůsobení zařízení 4, 5
mapy 5
mazání dat 12
měrné jednotky 10
možnosti jízdy 3
nastavení 1, 10, 12
zařízení 10
nastavení systému 10
navigace 5
zpět na start 5
Z
P
ukládání aktivit 2, 3
ukládání dat 6, 9
upozornění 10
USB 13
odpojení 10
uživatelská data, odstranění 10
uživatelský profil 4
M
výkon 9
výkon (síla), metry 8, 9
výměna baterie 12
vynulování zařízení 12
vzdálenost, upozornění 10
velikosti kol 14
vlastní datová pole 4
VO2 Max. 8
VO2 maximální 8, 14
Rejstřík
support.garmin.com
Únor 2019
190-02321-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising