Garmin | Edge® 1030 | Operating instructions | Garmin Edge® 1030 Návod k obsluze

Garmin Edge® 1030 Návod k obsluze
EDGE 1030
®
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc, registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth
a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související ochranné známky jsou
majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Di2™ a Shimano STEPS™ jsou ochranné známky společnosti Shimano, Inc. Shimano je
registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. microSD a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF)
a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peaksware, LLC. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Wi‑Fi je registrovaná ochranná známka
společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03164
Obsah
Odstranění osobního rekordu ................................................ 9
Tréninkové zóny ......................................................................... 9
Úvod ................................................................................ 1
Navigace .......................................................................... 9
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Párování s vaším smartphonem ................................................. 1
Přehled domovské obrazovky ..................................................... 1
Zobrazení doplňků ................................................................. 1
Používání dotykové obrazovky .............................................. 1
Uzamčení dotykové obrazovky .............................................. 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 2
Informace o baterii ................................................................. 2
Instalace standardního držáku ................................................... 2
Instalace držáku na řídítka .......................................................... 2
Uvolněte zařízení Edge .......................................................... 2
Vyhledání družicových signálů ................................................... 3
Polohy ......................................................................................... 9
Označení polohy .................................................................... 9
Uložení poloh z mapy ............................................................ 9
Navigace k poloze .................................................................. 9
Navigování zpět na start ........................................................ 9
Zastavení navigace ................................................................ 9
Úprava poloh .......................................................................... 9
Odstranění polohy .................................................................. 9
Projektování polohy ............................................................... 9
Kurzy ........................................................................................... 9
Plánování a jízda po trase ................................................... 10
Sledování trasy ze služby Garmin Connect ......................... 10
Vytvoření okružní trasy a jízda ............................................. 10
Tipy pro trénink s trasami ..................................................... 10
Zobrazení podrobností trasy ................................................ 10
Zobrazení trasy na mapě ................................................ 10
Zastavení trasy .................................................................... 11
Odstranění trasy .................................................................. 11
Možnosti trasy ...................................................................... 11
Nastavení mapy ........................................................................ 11
Změna orientace mapy ........................................................ 11
Nastavení trasování .................................................................. 11
Výběr aktivity pro výpočet trasy ........................................... 11
Trénink............................................................................ 3
Vyrážíme na projížďku ................................................................ 3
Segmenty ....................................................................................3
Segmenty Strava™ ................................................................ 3
Používání doplňku Procházení segmentů Strava ............. 3
Sledování segmentu ze služby Garmin Connect ................... 3
Aktivace segmentů ................................................................. 3
Závodění v segmentu ............................................................ 3
Zobrazení podrobností segmentů .......................................... 4
Možnosti segmentu ................................................................ 4
Odstranění segmentu ............................................................ 4
Tréninky ...................................................................................... 4
Vytvoření tréninku .................................................................. 4
Opakování kroků tréninku ...................................................... 4
Úprava tréninku ...................................................................... 4
Sledování tréninku z webové stránky .................................... 4
Zahájení tréninku ................................................................... 4
Zastavení tréninku ................................................................. 5
Odstranění tréninku ............................................................... 5
Informace o tréninkovém kalendáři ............................................. 5
Používání tréninkových plánů Garmin Connect ..................... 5
Indoorový trénink ........................................................................ 5
Párování cyklotrenažéru ANT+ .............................................. 5
Používání cyklotrenažéru ANT+ ............................................ 5
Nastavení odporu .............................................................. 5
Nastavení cílového výkonu ............................................... 5
Intervalové tréninky ..................................................................... 5
Vytvoření intervalového tréninku ............................................ 5
Zahájení intervalového tréninku ............................................. 6
Nastavení tréninkového cíle ....................................................... 6
Moje statistiky................................................................. 6
Měření výkonu ............................................................................ 6
Stav tréninku .......................................................................... 6
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální .................... 7
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max. ................................ 7
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na
kole .................................................................................... 7
Tréninková zátěž .................................................................... 7
Odhad tréninkové zátěže .................................................. 7
Doba regenerace ................................................................... 7
Zobrazení doby regenerace .............................................. 8
Odhad FTP ............................................................................ 8
Provedení testu FTP ......................................................... 8
Automatický výpočet FTP ................................................. 8
Zobrazení skóre stresu .......................................................... 8
Vypnutí oznámení výkonu ...................................................... 8
Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu ............. 8
Osobní rekordy ........................................................................... 8
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 8
Obnovení osobního rekordu .................................................. 9
Obsah
Připojené funkce.......................................................... 11
Připojené funkce Bluetooth ....................................................... 11
Přehrávání zvukových výstrah během aktivity ..................... 12
Zahájení relace GroupTrack ................................................ 12
Tipy k relacím GroupTrack .............................................. 12
Přenos souborů do jiného zařízení Edge ............................. 12
Detekce dopravních událostí ............................................... 12
Nastavení detekce dopravních událostí .......................... 12
Zobrazení nouzových kontaktů ....................................... 13
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí .............. 13
Zrušení automatické zprávy ............................................ 13
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události ............ 13
Online funkce Wi‑Fi .................................................................. 13
Nastavení připojení Wi‑Fi ..................................................... 13
Nastavení Wi‑Fi ................................................................... 13
Bezdrátové snímače ..................................................... 13
Instalace snímače rychlosti ....................................................... 13
Instalace snímače kadence ...................................................... 13
Snímače rychlosti a kadence ............................................... 14
Průměrování dat kadence nebo výkonu .............................. 14
Nasazování snímače srdečního tepu ....................................... 14
Nastavení zón srdečního tepu ............................................. 14
Rozsahy srdečního tepu ................................................. 14
Cíle aktivit typu fitness .................................................... 14
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ......................... 14
Párování bezdrátových snímačů .............................................. 15
Trénink s měřiči výkonů ............................................................ 15
Nastavení výkonnostních zón .............................................. 15
Kalibrace měřiče výkonu ...................................................... 15
Výkon na pedálech .............................................................. 15
Dynamika jízdy na kole ........................................................ 15
Používání dynamiky jízdy ................................................ 15
Aktualizace softwaru Vector pomocí zařízení Edge ............ 16
Přehled o situaci ....................................................................... 16
Používání elektronického řazení .............................................. 16
Použití elektrokola .................................................................... 16
Zobrazení podrobností snímače elektrokola ........................ 16
Historie.......................................................................... 16
Zobrazení jízdy ......................................................................... 16
i
Zobrazení času v jednotlivých tréninkových zónách ............ 16
Zobrazení souhrnů dat ......................................................... 16
Odstranění jízdy ........................................................................ 16
Služba Garmin Connect ............................................................ 16
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect ........................... 17
Nahrávaní dat ........................................................................... 17
Správa dat ................................................................................ 17
Připojení zařízení k počítači ................................................. 17
Přenos souborů do zařízení ................................................. 17
Odstranění souborů ............................................................. 17
Odpojení kabelu USB .......................................................... 17
Přizpůsobení zařízení................................................... 17
Stahovatelné prvky Connect IQ ................................................ 17
Profily ........................................................................................ 18
Nastavení uživatelského profilu ........................................... 18
Informace o nastavení tréninku ................................................ 18
Aktualizace profilu aktivity .................................................... 18
Přidání datové obrazovky .................................................... 18
Úprava datové obrazovky .................................................... 18
Změna uspořádání datových obrazovek .............................. 18
Změna nastavení satelitu ..................................................... 18
Upozornění .......................................................................... 19
Nastavení alarmů rozsahu .............................................. 19
Nastavení opakovaného upozornění .............................. 19
Auto Lap ...............................................................................19
Označování okruhů podle pozice .................................... 19
Označování okruhů podle vzdálenosti ............................ 19
Označování okruhů podle doby ...................................... 19
Používání automatického režimu spánku ............................ 19
Používání funkce Auto Pause .............................................. 19
Použití funkce Automatické procházení ............................... 20
Automatické spuštění časovače .......................................... 20
Nastavení telefonu .................................................................... 20
Nastavení systému ................................................................... 20
Nastavení displeje ................................................................ 20
Nastavení nahrávání dat ...................................................... 20
Změna měrných jednotek .................................................... 20
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje ........................................... 20
Změna jazyka zařízení ......................................................... 20
Časové zóny ........................................................................ 20
Nastavení režimu externího displeje ........................................ 20
Ukončení režimu externího displeje ..................................... 21
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 23
Aktualizace softwaru pomocí mobilní aplikace Garmin
Connect .................................................................................... 23
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express .............. 23
Aktualizace produktů ................................................................ 23
Další informace ......................................................................... 23
Dodatek ......................................................................... 23
Datová pole ...............................................................................23
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 25
Hodnocení FTP ......................................................................... 26
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 26
Velikost a obvod kola ................................................................ 26
Vystavení radiovým frekvencím ................................................ 27
Rejstřík .......................................................................... 28
Informace o zařízení..................................................... 21
Technické údaje ........................................................................ 21
Technické údaje zařízení Edge ........................................... 21
Technické údaje snímače srdečního tepu ........................... 21
Technické údaje snímače rychlosti a snímače kadence ...... 21
Péče o zařízení ......................................................................... 21
Čištění zařízení .................................................................... 21
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 21
Instalace paměťové karty ......................................................... 21
Vyměnitelné baterie .................................................................. 21
Výměna baterie snímače srdečního tepu ............................ 22
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence ..................... 22
Odstranění problémů................................................... 22
Resetování zařízení .................................................................. 22
Obnovení výchozího nastavení ........................................... 22
Vymazání uživatelských dat a nastavení ............................. 22
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 22
Zapínání režimu úspory baterie ........................................... 22
Zlepšení příjmu satelitů GPS .................................................... 22
Nastavení nadmořské výšky ..................................................... 22
Měření teploty ........................................................................... 23
Zařízení používá nesprávný jazyk. ........................................... 23
Náhradní O-kroužky .................................................................. 23
ii
Obsah
Úvod
Přehled domovské obrazovky
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Přehled zařízení
Z domovské obrazovky máte rychlý přístup ke všem funkcím
zařízení Edge.
Výběrem vyrazíte na projížďku.
Pomocí šipek můžete změnit profil aktivity.
Navigace
V této nabídce můžete označit polohu, vyhledat polohu
a vytvořit nebo nastavit navigaci po trase.
Trénink
V této nabídce si můžete otevřít své segmenty, cvičení
a další možnosti tréninku.
Historie
V této nabídce si můžete prohlédnout předchozí jízdy a
souhrny.
Moje statistiky V této nabídce si můžete prohlédnout své metriky
výkonu, osobní rekordy a uživatelský profil.
V této nabídce máte přístup k připojeným funkcím a
nastavením.
Zde si můžete otevřít datová pole, doplňky a aplikace
Connect IQ™.
Zobrazení doplňků
Zařízení se dodává s několika nahranými doplňky a další jsou
k dispozici po jeho spárování se smartphonem nebo jiným
kompatibilním zařízením.
1 Na domovské obrazovce potáhněte prstem z horní části
obrazovky dolů.
Výběrem přejdete do režimu spánku a
aktivujete zařízení.
Podržením zapnete a vypnete zařízení nebo
zamknete dotykovou obrazovku.
À
Á
Stisknutím označíte nový okruh.
Â
Stisknutím spustíte a zastavíte časovač
aktivity.
Ã
Slot paměťové karty
(pod krytem)
Vložte paměťovou kartu microSD (volitelné).
Ä
Elektrické kontakty
Nabíjení pomocí doplňkové externí baterie
Edge.
®
POZNÁMKA: Doplňkové příslušenství si můžete zakoupit na
adrese buy.garmin.com.
Párování s vaším smartphonem
Chcete-li používat připojené funkce zařízení Edge, musí být
zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin Connect™ Mobile,
nikoli v nastavení připojení Bluetooth ve smartphonu.
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
zařízení zapněte.
2 Podržením tlačítka
Při prvním zapnutí zařízení vyberte jazyk. Na další obrazovce
se zobrazí výzva ke spárování se smartphonem.
TIP: Posunutím prstem dolů na domovské obrazovce si
zobrazte doplněk nastavení a výběrem možnosti Telefon >
Párovat smartphone ručně vstupte do režimu párování.
3 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali
s aplikací Garmin Connect Mobile, postupujte podle
pokynů na obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v nabídce
nebo
vyberte
možnost Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Po úspěšném spárování se zobrazí zpráva a automaticky
proběhne synchronizace se smartphonem.
®
Úvod
Zobrazí se doplněk nastavení. Blikající ikona signalizuje, že
zařízení provádí vyhledávání. Pokud chcete změnit
nastavení, vyberte libovolnou ikonu.
2 Posunutím prstu doprava nebo doleva zobrazíte více
doplňků.
Až si příště posunutím dolů zobrazíte nabídku doplňků, zobrazí
se naposled prohlížený doplněk.
Používání dotykové obrazovky
• Pokud jsou stopky spuštěny, poklepejte na obrazovku a
zobrazte překryvné stopky.
Překryvné stopky vám umožní návrat na domovskou
obrazovku během jízdy.
• Výběrem možnosti
se vrátíte na domovskou obrazovku.
• Posouvat se můžete prstem nebo pomocí šipek.
• Výběrem možnosti
se vrátíte na předchozí stránku.
• Stisknutím tlačítka
uložíte změny a zavřete stránku.
• Výběrem ikony zavřete stránku a vrátíte se na předchozí
stránku.
• Výběrem ikony můžete vyhledávat v blízkosti polohy.
• Výběrem ikony odstraníte položku.
• Výběrem ikony si zobrazíte další informace
Uzamčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji
uzamknout.
1
• Přidržte tlačítko
a vyberte možnost Uz. obrazovku.
• Během aktivity stiskněte tlačítko
.
Nabíjení zařízení
5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů
sady na kolo Â.
6 Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček,
dokud nezapadne na místo.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nabíjení nebude probíhat (Technické údaje zařízení
Edge, strana 21).
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
Instalace držáku na řídítka
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde zařízení Edge
nebrání bezpečnému provozu kola.
Použijte
imbusový klíč, pokud chcete vyjmout šroub À ze
2
svorky na řídítka Á.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
4 Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Zařízení zcela nabijte.
3 Umístěte na řídítka pryžovou podložku:
Informace o baterii
• Pokud je průměr řídítek 25,4 mm, použijte silnější
podložku.
• Pokud je průměr řídítek 31,8 mm, použijte tenčí podložku.
4 Umístěte svorku na řídítka na pryžovou podložku.
5 Umístěte šrouby zpět a utáhněte je.
POZNÁMKA: Garmin doporučuje utáhnout šroub tak, aby
byl držák upevněn, s maximálním točivým momentem
7 silových liber na palec. (0,8 N-m). Měli byste pravidelně
kontrolovat, zda jsou šrouby pevně utaženy.
6 Jazýčky na zadní straně zařízení Edge zarovnejte podle
zářezů sady na kolo Â.
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
Instalace standardního držáku
Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když sadu na kolo
umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Sadu
na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání
bezpečnému provozu kola.
2 Pryžové kolečko À umístěte na zadní stranu sady na kolo.
Součástí balení jsou dvě pryžová kolečka; vyberte si to, které
je na vaše kolo vhodnější. Pryžové jazýčky zapadnou do
zadní strany sady na kolo, takže bude držet na místě.
®
7 Zařízení Edge mírně stlačte a otočte ve směru hodinových
ručiček, dokud nezapadne na místo.
Uvolněte zařízení Edge
1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček
3 Sadu na kolo umístěte na rám kola.
4 Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček Á.
2
zařízení odemkněte.
2 Zvedněte zařízení Edge z držáku.
Úvod
Vyhledání družicových signálů
Segmenty Strava™
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
Trénink
Vyrážíme na projížďku
Pokud je součástí balení vašeho zařízení i snímač ANT+ , je
tento snímač se zařízením spárován a lze jej během základního
nastavení zařízení aktivovat.
zařízení zapněte.
1 Podržením tlačítka
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu
zezelenají.
3 Na domovské obrazovce vyberte pomocí tlačítek nebo
profil aktivity.
4 Vyberte možnost .
5 Výběrem možnosti spustíte časovač aktivity.
®
POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze tehdy,
pokud běží časovač aktivity.
6 Chcete-li zobrazit další datové obrazovky, posuňte prstem
doleva nebo doprava.
Můžete posunout prstem dolů od horního okraje datové
obrazovky a zobrazit si doplňky.
7 V případě potřeby zobrazte překryvné stopky klepnutím na
obrazovku.
8 Stisknutím tlačítka časovač aktivity zastavíte.
TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet v účtu Garmin
Connect, můžete změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy
pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
9 Vyberte možnost Uložit jízdu.
10 Vyberte možnost .
Segmenty
Sledování segmentu: Segmenty je možné odeslat z účtu
Garmin Connect do zařízení. Po uložení segmentu do
zařízení jej můžete sledovat.
POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect,
všechny segmenty této trasy se automaticky stáhnou také.
Závodění v segmentu: V segmentu můžete závodit a snažit se
porazit vlastní rekord nebo jiné cyklisty, kteří segmentem
také jeli.
Trénink
Do svého zařízení Edge 1030 si můžete stáhnout i segmenty
Strava. Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon
porovnávat se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály,
kteří tento segment také jeli.
Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do
widgetu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další
informace naleznete na webové stránce www.strava.com.
Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin
Connect i Strava.
Používání doplňku Procházení segmentů Strava
Doplněk Procházení segmentů Strava umožňuje zobrazení a
využití segmentů Strava v okolí.
1 V doplňku Procházení segmentů Strava vyberte požadovaný
segment.
2 Vyberte možnost.
• Výběrem možnosti segment ve svém účtu Strava
označíte hvězdičkou.
• Výběrem možnosti Stáhnout > Jet! si segment stáhnete
do zařízení a můžete jej využít k jízdě.
• Výběrem možnosti Jet! zahájíte jízdu segmentu.
3 Výběrem možnosti nebo si můžete zobrazit své časy
v segmentu, nejlepší časy svých přátel a čas lídra segmentu.
Sledování segmentu ze služby Garmin Connect
Chcete-li stáhnout a sledovat segment ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Služba Garmin
Connect, strana 16).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
POZNÁMKA: Používáte-li segmenty Strava, vaše oblíbené
segmenty se do zařízení přenesou automaticky, když je
připojeno k aplikaci Garmin Connect Mobile nebo k počítači.
2 Přejděte na adresu connect.garmin.com.
3 Vytvořte nový segment nebo vyberte stávající segment.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení a zapněte je.
6 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
7 Vyberte segment.
8 Stiskněte tlačítko Mapa > Jet!.
Aktivace segmentů
Můžete si aktivovat závody v segmentech a upozornění, která
vám připomenou blížící se segmenty.
1 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost Zapnout.
POZNÁMKA: Upozornění na blížící se segmenty se zobrazí
pouze u aktivních segmentů.
Závodění v segmentu
Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na
určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí
aktivitou, s výkonem jiných jezdců, se svými kontakty v účtu
Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity cyklistů. Data
své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect
a zobrazit si svou pozici v daném segmentu.
POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem
Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava,
takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.
1 Výběrem možnosti spusťte časovač aktivity a vydejte se
na projížďku.
Když na své trase narazíte na aktivní segment, můžete začít
závodit.
2 Začněte závodit v segmentu.
3
Automaticky se zobrazí datová obrazovka segmentu.
3 V případě potřeby můžete pomocí
nebo změnit během
závodu cíl segmentu.
Můžete závodit s lídrem segmentu, se svým předchozím
výkonem nebo jinými cyklisty (je-li to možné). Cíl se
automaticky upraví podle vašeho aktuálního výkonu.
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.
Zobrazení podrobností segmentů
1 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte segment na mapě.
• Výběrem možnosti Nadmoř. výška zobrazíte graf
nadmořské výšky segmentu.
• Výběrem možnosti Žebříček si zobrazíte časy jízdy a
průměrné rychlosti lídra segmentu, lídra skupiny nebo
vyzyvatele a váš osobní nejlepší čas a průměrnou rychlost
a také další jízdy (pokud jsou k dispozici).
TIP: Můžete zvolit položku v žebříčku a změnit tak svůj
závodní cíl pro daný segment.
Možnosti segmentu
Vyberte možnost Trénink > Segmenty > .
Průvodce odboč.: Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.
Automatický výběr soupeření: Zapíná nebo vypíná
automatické upravení cíle podle vašeho aktuálního výkonu.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených segmentů podle
názvu.
Povolit/zakázat: Aktivuje nebo deaktivuje segmenty, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více segmentů ze
zařízení.
Odstranění segmentu
1 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost > .
Tréninky
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Můžete vytvořit tréninky prostřednictvím Garmin Connect
a přenést je do svého zařízení. Také můžete vytvořit a uložit
tréninky přímo na svém zařízení.
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
Vytvoření tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Tréninky > Nová položka.
4
2 Zadejte název tréninku a zvolte možnost .
3 Vyberte možnost Typ kroku a uveďte typ kroku tréninku.
Pokud například chcete krok použít jako odpočinkový okruh,
vyberte Odpoč..
Během zbývajícího okruhu dál běží stopky a zaznamenávají
se data.
4 K určení toho, jak se má krok měřit, vyberte možnost Trvání.
Chcete-li například krok ukončit po konkrétní vzdálenosti,
vyberte možnost Vzdálenost.
5 V případě potřeby zadejte vlastní hodnotu doby trvání.
6 Vyberte možnost Cíl a zvolte svůj cíl během kroku.
Chcete-li například během kroku udržovat stálý srdeční tep,
vyberte možnost Zóna srdečního tepu.
7 V případě potřeby zvolte cílový rozsah nebo zadejte vlastní
rozsah.
Můžete například zvolit zóny srdečního tepu. Pokaždé, když
překročíte nebo klesnete pod uvedený srdeční tep, zařízení
pípne a zobrazí se na něm zpráva.
8 Výběrem možnosti krok uložíte.
9 Chcete-li do tréninku přidat další kroky, vyberte možnost Př.
nový krok.
10 Výběrem možnosti trénink uložíte.
Opakování kroků tréninku
Před opakováním kroku tréninku je nutné vytvořit trénink
s alespoň jedním krokem.
1 Vyberte možnost Př. nový krok.
2 Vyberte možnost Typ kroku.
3 Vyberte možnost:
• Vybráním možnosti Opakovat opakujte krok jednou nebo
vícekrát. Můžete například desetkrát opakovat krok 5 km.
• Chcete-li krok opakovat po určitou dobu, vyberte možnost
Opakovat dokud. Můžete například opakovat krok 5 km
po dobu 60 minut nebo dokud váš srdeční tep nedosáhne
160 tepů za minutu.
4 Vyberte možnost Zpět na krok a zvolte krok, který se má
opakovat.
5 Výběrem možnosti krok uložíte.
Úprava tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte krok a pak vyberte možnost Upravit krok.
5 Změňte atributy kroku a vyberte .
6 Výběrem možnosti trénink uložíte.
Sledování tréninku z webové stránky
Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect, strana 16).
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte a uložte nový trénink.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 Odpojte zařízení.
Zahájení tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost Jet!.
Trénink
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl
(pokud je nastavený) a aktuální data z tréninků. Před
dokončením kroku tréninku se ozve zvukové upozornění.
Zobrazí se zpráva s odpočítáváním času nebo vzdálenosti do
zahájení nového kroku.
Zastavení tréninku
• Výběrem možnosti
můžete konkrétní krok tréninku kdykoli
ukončit a zahájit další krok.
• Posunutím prstu z dolní části obrazovky nahoru a výběrem
možnosti Restartovat krok můžete kdykoli ukončit aktuální
krok tréninku a restartovat jej.
• Výběrem možnosti
můžete časovač aktivity kdykoli
zastavit.
• Posunutím prstu od horní části obrazovky dolů a výběrem
možnosti Ukončit trénink >
můžete trénink kdykoli
ukončit.
Odstranění tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost > > .
Informace o tréninkovém kalendáři
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v seznamu
tréninkového kalendáře podle data. Pokud si v tréninkovém
kalendáři vyberte den, můžete si trénink zobrazit nebo spustit.
Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez ohledu na
to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Služba Garmin
Connect, strana 16).
Můžete procházet službu Garmin Connect a vyhledat tréninkový
plán, naplánovat tréninky a trasy a stáhnout si plán do zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
4 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
5 Vyberte možnost a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Indoorový trénink
Zařízení obsahuje profil pro indoorové aktivity, kdy je funkce
GPS je vypnuta. Systém GPS lze při indoorovém tréninku
vypnout a šetřit tak energii baterie.
POZNÁMKA: Jakákoli změna nastavení systému GPS je
uložena k aktivnímu profilu.
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
Vyberte
profil.
2
3 Vyberte možnost Režim GPS > Vypnuto.
Je-li funkce GPS vypnuta, budou rychlost a vzdálenost
dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač nebo
cyklotrenažér, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti
a vzdálenosti.
Párování cyklotrenažéru ANT+
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od cyklotrenažéru
ANT+.
Trénink
2 Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér > Spárovat tren.
ANT+.
3 Vyberte trenažér, který chcete se zařízením spárovat.
4 Vyberte možnost Přidat.
Když je cyklotrenažér se zařízením spárován, zobrazuje se
jako připojený snímač. Datová pole můžete přizpůsobit tak,
aby zobrazovala data snímače.
Používání cyklotrenažéru ANT+
Chcete-li použít kompatibilní cyklotrenažér ANT+, musíte na něj
nejprve upevnit kolo a spárovat jej se svým zařízením (Párování
cyklotrenažéru ANT+, strana 5).
Zařízení můžete používat v kombinaci s cyklotrenažérem, který
vám simuluje sledování trasy, aktivitu nebo trénink. Během
používání cyklotrenažéru je funkce GPS automaticky vypnuta.
1 Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li sledovat uloženou trasu, vyberte možnost
Sledovat trasu (Kurzy, strana 9).
• Chcete-li sledovat uloženou jízdu, vyberte možnost
Sledovat aktivitu (Vyrážíme na projížďku, strana 3).
• Chcete-li sledovat výkonnostní trénink stažený z vašeho
účtu Garmin Connect, vyberte možnost Sledovat trénink
(Tréninky, strana 4).
3 Vyberte trasu, aktivitu nebo trénink.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte profil aktivity.
6 Stisknutím tlačítka časovač spustíte.
Trenažér zvyšuje a snižuje odpor podle informací o
převýšení, které daná trasa nebo jízda obsahuje.
Nastavení odporu
1 Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér > Nastavit
odpor.
2 Nastavte odpor kladený cyklotrenažérem.
3 Vyberte profil aktivity.
4 Začněte šlapat.
5 Odpor můžete v případě potřeby upravit během aktivity.
Nastavení cílového výkonu
1 Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér > Nastavit
cílový výkon.
2 Zadejte cílovou hodnotu výkonu.
3 Vyberte profil aktivity.
4 Začněte šlapat.
Odpor trenažéru je upravován podle rychlosti šlapání tak,
abyste měli stále stejný výkon.
5 Cílový výkon můžete v případě potřeby upravit během
aktivity.
Intervalové tréninky
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Pokud jedete známou
vzdálenost, můžete použít otevřené intervaly. Pokud vyberete
možnost
, zařízení zaznamená interval a přesune se na
klidový interval.
Vytvoření intervalového tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Upravit > Intervaly
> Typ.
2 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otev..
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem
nastavením typu na možnost Otev..
5
3 V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu
4
5
6
7
časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .
Vyberte možnost Odpoč..
Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otev..
V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval a vyberte možnost .
Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnuto.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnuto.
Zahájení intervalového tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Spustit trénink.
2 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
3 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, výběrem
možnosti
zahájíte první interval.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.
Nastavení tréninkového cíle
Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner ,
takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené
vzdálenosti, vzdálenosti a času nebo vzdálenosti a rychlosti.
Během tréninkové aktivity vám zařízení v reálném čase
poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak blízko jste
k dosažení tréninkového cíle.
1 Vyberte možnost Trénink > Nastavit cíl.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete
vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní
vzdálenost.
• Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako
cíl vybrat vzdálenost a čas.
• Vyberte možnost Vzdálenost a rychlost, jestliže chcete
jako cíl vybrat vzdálenost a rychlost.
Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším
odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení
je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.
3 Vyberte možnost .
4 Výběrem možnosti spustíte časovač aktivity.
5 V případě potřeby si posunutím můžete zobrazit obrazovku
Virtual Partner.
6 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit jízdu.
®
Moje statistiky
Zařízení Edge 1030 může sledovat vaše osobní statistiky a
počítat metriky výkonu. Měření výkonu vyžaduje připojení
kompatibilního snímače srdečního tepu nebo měřiče výkonu.
Měření výkonu
Údaje o měření výkonu jsou odhadované hodnoty, které vám
pomohou pochopit váš výkon při tréninku nebo závodu. Tyto
údaje vyžadují provedení několika aktivit s měřením srdečního
tepu na zápěstí nebo kompatibilním snímačem srdečního tepu.
Měření výkonu při cyklistice vyžaduje snímač srdečního tepu a
měřič výkonu.
6
Tyto odhady jsou poskytovány a podporovány společností
Firstbeat. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/physio.
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
Stav tréninku: Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na vaši
kondici a výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn
tréninkové zátěže a hodnot VO2 max. v průběhu delšího
časového rozmezí.
VO2 Max.: Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem
kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu
na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu.
Doba regenerace: Doba regenerace ukazuje, kolik času zbývá
do úplné tělesné regenerace, kdy budete připraveni na další
intenzivní trénink.
Tréninková zátěž: Tréninková zátěž je souhrn hodnot
nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za
posledních 7 dní. Hodnota EPOC představuje odhad toho,
kolik energie vaše tělo potřebuje, aby se po aktivitě zotavilo.
Test zátěže VST: Test variability srdečního tepu (VST) vyžaduje
hrudní snímač srdečního tepu Garmin. Zařízení měří
odchylky tepové frekvence při klidovém postoji po dobu
3 minut. Tato hodnota vyjadřuje celkovou úroveň stresu. Měří
se na stupnici od 1 do 100; nižší hodnota označuje nižší
stres.
Zhodnocení výkonu: Zhodnocení výkonu je posouzení vašeho
aktuálního stavu po 6 až 20 minutách aktivity. Tuto hodnotu
je možné přidat jako datové pole, abyste si ji mohli kdykoli
v průběhu aktivity zobrazit. Jedná se o porovnání vaší
aktuální kondice s průměrným stavem.
Funkční limitní hodnota výkonu (FTP): Při určování FTP
používá zařízení informace z profilu uživatele z výchozího
nastavení. Pokud chcete hodnoty určit přesněji, můžete
provést test podle pokynů.
Stav tréninku
Stav tréninku ukazuje vliv tréninku na úroveň vaší kondice a na
výkon. Stav tréninku se posuzuje na základě změn tréninkové
zátěže a hodnot VO2 max. v průběhu delšího časového
rozmezí. Na základě hodnoty stavu tréninku můžete plánovat
další tréninky a zlepšovat si aktuální fyzickou kondici.
Stoupající: Stoupající stav znamená, že jste v ideálních
podmínkách pro závod. Snížení tréninkové zátěže, které jste
v nedávné době provedli, umožňuje vašemu tělu regenerovat
a dobře se vyrovnat s předchozím tréninkem. Dobře si vše
naplánujte, protože aktuální stoupající stav lze udržet pouze
krátkou dobu.
Produktivní: Vaše aktuální tréninková zátěž posouvá vaši
fyzickou kondici a výkon správným směrem. Abyste si
fyzickou kondici udrželi, měli byste vkládat do tréninku
i období regenerace.
Moje statistiky
Udržování: Aktuální tréninková zátěž je dostatečná pro udržení
aktuální fyzické kondice. Pokud chcete vidět zlepšení,
přidejte si další cvičební aktivity nebo zvyšte objem tréninku.
Regenerace: Lehčí tréninková zátěž umožňuje regeneraci těla,
která je nezbytná při delších obdobích intenzivního tréninku.
Až se budete cítit připraveni, můžete tréninkovou zátěž zase
zvýšit.
Neproduktivní: Vaše tréninková zátěž je na dobré úrovni,
fyzická kondice vám však klesá. Vaše tělo může mít potíže
s odpočinkem. Zaměřte se na celkové zdraví, například stres,
výživu nebo odpočinek.
Podtrénování: K podtrénování dochází v případě, pokud po
dobu týdne nebo déle trénujete výrazně méně než obvykle.
Tento stav má negativní vliv na vaši fyzickou kondici. Pokud
chcete vidět zlepšení, zvyšte tréninkovou zátěž.
Nadměrná: Vaše tréninková zátěž je příliš vysoká, což je
kontraproduktivní. Vaše tělo si potřebuje odpočinout. Zařaďte
si do rozvrhu lehčí trénink a umožněte tělu regeneraci.
Žádný stav: Aby mohlo zařízení stav tréninku určit, musí mít
záznamy o jednom či dvou týdnech vašeho tréninku včetně
aktivit běhu nebo cyklistiky s měřením hodnoty VO2 max.
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální
Hodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Odhady maximální
hodnoty VO2 jsou poskytovány a podporovány společností
Firstbeat. Zařízení Garmin můžete po spárování s kompatibilním
snímačem srdečního tepu a měřičem výkonu použít k zobrazení
odhadu maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole.
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 Max. si
musíte nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič
výkonu a spárovat jej se svým zařízením (Párování
bezdrátových snímačů, strana 15). Pokud byl snímač
srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již
spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu, strana 18) a nastavte svůj maximální
srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu, strana 14).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší
cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
Po
jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
2
3 Vyberte možnost Moje statistiky > Stav tréninku > VO2
maximální.
Váš odhad hodnoty VO2 Max. se zobrazuje jako číslo
a poloha na barevném měřidle.
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Moje statistiky
Data a analýza parametru VO2 max. jsou poskytována se
svolením institutu The Cooper Institute . Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální, strana 25) a na stránkách
www.CooperInstitute.org.
®
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole
Úspěšnost a přesnost výpočtů maximální hodnoty VO2 se
zlepšuje, jestliže vaše jízda představuje trvalou a mírně
náročnou zátěž a jestliže se srdeční tep a výkon příliš nemění.
• Před jízdou zkontrolujte, že vaše zařízení, snímač srdečního
tepu a měřič výkonu fungují správně, jsou spárované a mají
baterie s dostatečnou životností.
• Během 20minutové jízdy udržujte svůj srdeční tep na úrovni
vyšší než 70 % maximálního srdečního tepu.
• Během 20minutové jízdy udržujte dostatečně konstantní
výstupní výkon.
• Nejezděte ve zvlněném terénu.
• Nejezděte ve skupinách, kde často dochází k draftingu (jízdě
v závěsu).
Tréninková zátěž
Tréninková zátěž je hodnota objemu vašeho tréninku za
posledních sedm dní. Jedná se o souhrn hodnot nadměrné
spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za posledních
sedm dní. Graf ukazuje, zda je vaše aktuální zátěž nízká,
vysoká nebo v optimálním rozmezí, kdy si dokážete udržet nebo
zlepšovat fyzickou kondici. Optimální rozmezí se určuje na
základě vaší individuální fyzické kondice a tréninkové historie.
Pokud průměrná délka a intenzita vašich tréninků roste nebo
klesá, rozmezí je průběžně upravováno.
Odhad tréninkové zátěže
Před zobrazením odhadu tréninkové zátěže si musíte nasadit
snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu a spárovat jej
se svým zařízením (Párování bezdrátových snímačů,
strana 15). Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení
zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete získat
co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského
profilu (Nastavení uživatelského profilu, strana 18) a nastavte
svůj maximální srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu,
strana 14).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší
cyklistické výkonnosti.
1 Je potřeba absolvovat alespoň jednu jízdu týdně (během
sedmi dnů).
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Stav tréninku > Trénin.
zátěž.
Váš odhad tréninkové zátěže se zobrazuje jako číslo
a poloha na barevném měřidle.
Oranžová
Vysoká
Zelená
Optimální
Modrá
Slabá
Doba regenerace
Zařízení Garmin můžete používat v kombinaci se snímačem
srdečního tepu (na zápěstí nebo hruď) a zobrazit si, kolik času
vám zbývá do úplné regenerace, po které budete připraveni na
další náročný trénink.
7
POZNÁMKA: Doporučení doby regenerace využívá odhad
hodnoty VO2 max. a zpočátku se může zdát nepřesné. Zařízení
potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
Doba regenerace se zobrazí okamžitě po dokončení aktivity.
Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude optimální zahájit další
tvrdý trénink.
Zobrazení doby regenerace
Před použitím funkce doby regenerace si musíte nasadit snímač
srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením (Párování
bezdrátových snímačů, strana 15). Pokud byl snímač
srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již
spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu, strana 18) a nastavte svůj maximální
srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu, strana 14).
1 Vyberte možnost Moje statistiky > Regenerace > Zapnout.
2 Vyrazte na projížďku.
3 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba je 4 dny a
minimální doba je 6 hodin.
Odhad FTP
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu (FTP).
Chcete-li získat přesnější hodnotu FTP, můžete provést test
FTP pomocí spárovaného měřiče výkonu a snímače srdečního
tepu (Provedení testu FTP, strana 8).
Vyberte možnost Moje statistiky > FTP.
Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve
wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném
měřidle.
Automatický výpočet FTP
Aby mohlo zařízení vypočítat vaši funkční limitní hodnotu
výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat měřič výkonu a
snímač srdečního tepu (Párování bezdrátových snímačů,
strana 15).
1 Vyberte možnost Moje statistiky > FTP > Zapnout aut.
výpočet.
2 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
3 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
4 Vyberte možnost Moje statistiky > FTP.
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
Zobrazení skóre stresu
Aby mohlo být dostupné skóre stresu, musíte si nasadit hrudní
snímač srdečního tepu a spárovat ho se svým zařízením
(Párování bezdrátových snímačů, strana 15).
Skóre stresu je výsledkem tříminutového testu, který se provádí
v klidovém stoji, kdy zařízení Edge analyzuje odchylky
srdečního tepu a zjišťuje tak úroveň celkového stresu. Trénink,
spánek, výživa a celkový životní stres ovlivňují výkon sportovce.
Škála skóre stresu je 1 až 100, kdy 1 je stav velmi nízkého
stresu a 100 stav velmi vysokého stresu. Znalost vašeho skóre
stresu vám pomůže rozhodnout, zda je vaše tělo připraveno na
náročný trénink nebo na cvičení jógy.
TIP: Společnost Garmin doporučuje měřit vaše skóre stresu
přibližně ve stejnou dobu a za stejných podmínek každý den.
1 Vyberte možnost Moje statistiky > Skóre stresu > Změřit.
2 Zůstaňte stát v klidu po dobu 3 minut.
Vypnutí oznámení výkonu
Oznámení výkonu jsou ve výchozím nastavení zapnuta. Některá
oznámení výkonu jsou upozornění, která se zobrazí po
dokončení aktivity. Některá oznámení výkonu se zobrazí
v průběhu aktivity nebo pokud dosáhnete nové hodnoty,
například nový odhad hodnoty VO2 max.
1 Vyberte možnost Moje statistiky > Oznámení výkonu.
2 Vyberte možnost.
Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Netrénovaný člověk
Podrobnější informace naleznete v příloze (Hodnocení FTP,
strana 26).
Provedení testu FTP
Chcete-li provést test, na základě kterého určíte svou funkční
limitní hodnotu výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat
měřič výkonu a snímač srdečního tepu (Párování bezdrátových
snímačů, strana 15).
1 Vyberte možnost Moje statistiky > FTP > Test FTP > Jet!.
2 Stisknutím tlačítka časovač spustíte.
Po zahájení jízdy zařízení zobrazí každý krok testu, cíl a
aktuální výkonnostní data. Po dokončení testu se zobrazí
zpráva.
3 Stisknutím tlačítka časovač zastavíte.
4 Vyberte možnost Uložit jízdu.
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
8
Prostřednictvím účtu Garmin Connect si můžete do zařízení
Edge 1030 synchronizovat aktivity a naměřené hodnoty výkonu
z jiných zařízení Garmin. Zařízení tak bude moci přesněji
sledovat stav vašeho tréninku a kondice. Můžete si například
zaznamenat běh pomocí zařízení Forerunner a podrobnosti
aktivity a celkovou tréninkovou zátěž si pak zobrazit na zařízení
Edge 1030.
1 Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
nebo
vyberte možnost Zařízení Garmin
2 V nabídce
a vyberte své zařízení.
3 Vyberte možnost Nastavení zařízení > Physio TrueUp.
Když zařízení synchronizujete se smartphonem, nejnovější
aktivity a naměřené hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin se
zobrazí v zařízení Edge 1030.
®
Osobní rekordy
Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší
jízdu a největší výstup během jízdy. Když zařízení spárujete
s kompatibilním měřičem výkonu, zobrazuje maximální hodnotu
výkonu zaznamenanou během 20minutového intervalu.
Zobrazení osobních rekordů
Vyberte možnost Moje statistiky > Osobní rekordy.
Moje statistiky
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
1 Vyberte možnost Moje statistiky > Osobní rekordy.
2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
3 Vyberte možnost Předchozí rekord > .
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Odstranění osobního rekordu
1 Vyberte možnost Moje statistiky > Osobní rekordy.
2 Vyberte osobní rekord.
3 Vyberte možnost > .
Tréninkové zóny
• Zóny srdečního tepu (Nastavení zón srdečního tepu,
strana 14)
• Výkonnostní zóny (Nastavení výkonnostních zón, strana 15)
Navigování zpět na start
Navigace
Funkce a nastavení navigace platí také pro navigační trasy
(Kurzy, strana 9) a segmenty (Segmenty, strana 3).
• Polohy a hledání míst (Polohy, strana 9)
• Plánování trasy (Kurzy, strana 9)
• Nastavení trasy (Nastavení trasování, strana 11)
• Nastavení mapy (Nastavení mapy, strana 11)
Polohy
Polohy můžete nahrát a uložit do zařízení.
Označení polohy
Aby bylo možné označit polohu, je třeba vyhledat satelity.
Pokud si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na
konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.
1 Vyrazte na projížďku.
> Označit polohu > .
2 Vyberte možnost Navigace >
Uložení poloh z mapy
1 Vyberte možnost Navigace >
2
3
4
5
> Vyberte oblast
vyhledávání > Mapový bod.
Procházením mapy vyhledejte polohu.
Vyberte polohu.
Informace o poloze se zobrazí v horní části mapy.
Vyberte informace o poloze.
Vyberte ikonu > .
Navigace k poloze
1 Vyberte možnost Navigace.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat k poloze na mapě, vyberte možnost
Procházet mapu.
• Chcete-li navigovat k bodu zájmu, městu, adrese či
křižovatce nebo na známé souřadnice, vyberte možnost
Vyhledat.
TIP: Chcete-li zúžit oblast hledání, vyberte možnost .
• Chcete-li navigovat na uloženou polohu, vyberte možnost
Uložené pozice.
TIP: Můžete vybrat možnost
a zadat konkrétní
vyhledávací informace.
• Chcete-li navigovat na některé z posledních 50 míst, která
jste našli, vyberte možnost Naposledy nalezená místa.
• Chcete-li zúžit oblast hledání, vyberte možnost
>
Vyberte oblast vyhledávání.
Navigace
V kterémkoli bodě jízdy se můžete vrátit do výchozího bodu.
1 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 3).
2 Během jízdy vyberte libovolné místo na obrazovce, abyste
zobrazili překryvné stopky.
3 Vyberte možnost > Navigace > Zpět na start.
4 Vyberte možnost Na stejné trase nebo Nejpřímější trasa.
5 Vyberte možnost Jet!.
Zařízení vás bude navigovat zpět na výchozí bod jízdy.
Zastavení navigace
1 Posuňte se na mapu.
2 Vyberte možnost >
.
Úprava poloh
1 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte lištu Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte atribut.
Vyberte například možnost Změnit nadmoř. výšku a zadejte
známou nadmořskou výšku pro polohu.
6 Zadejte novou informaci a zvolte možnost .
Odstranění polohy
1 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
4 Vyberte možnost > Odstranit polohu > .
Projektování polohy
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
4 Vyberte možnost > Projektovaní polohy.
5 Zadejte azimut a vzdálenost projektované polohy.
6 Vyberte možnost .
Kurzy
Navigace podle zaznamenané aktivity: Můžete navigovat
podle uloženého kurzu. Například můžete uložit kurz, který je
vhodný pro dojíždění do práce na kole, a podle něj navigovat.
9
Překonání zaznamenané aktivity: Můžete také navigovat
podle uloženého kurzu a pokusit se vyrovnat nebo překonat
nastavené výkonnostní cíle. Pokud byl například původní
kurz dokončen za 30 minut, můžete se pokusit překonat
výsledek Virtual Partner a dokončit kurz v kratším čase, než
je 30 minut.
Navigace podle stávající jízdy ze služby Garmin Connect:
Můžete odeslat kurz ze služby Garmin Connect do zařízení.
Po uložení kurzu do zařízení můžete navigovat podle kurzu
nebo se pokusit na něm dosažené výsledky překonat.
1
2
3
4
Plánování a jízda po trase
Můžete vytvořit a projet si vlastní trasu. Trasa je posloupnost
trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy > Tvůrce tras > Přidat
první polohu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální pozice.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Oblíbené a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu, kterou jste nedávno hledali,
vyberte možnost Naposledy nalezená místa a vyberte
polohu.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Kategorie a vyberte bod zájmu v okolí.
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Města a vyberte
město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Adresy a
zadejte adresu.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Křižovatky a
zadejte názvy ulic.
• Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost Souřadnice
a zadejte souřadnice.
3 Vyberte možnost Použít.
4 Vyberte možnost Přidat další polohu.
5 Zopakujte kroky 2 až 4, dokud nevyberete všechny polohy
dané trasy.
6 Vyberte možnost Mapa.
Zařízení vypočítá trasu a zobrazí se její mapa.
TIP: Můžete vybrat možnost , a zobrazit tak graf
nadmořské výšky.
7 Vyberte možnost Jet!.
Sledování trasy ze služby Garmin Connect
Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect, strana 16).
1 Vyberte možnost:
• Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
• Přejděte na connect.garmin.com.
2 Vytvořte novou trasu nebo vyberte stávající trasu.
3 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5 Na zařízení Edge vyberte možnost Navigace > Trasy >
Uložené trasy.
6 Vyberte trasu.
7 Vyberte možnost Jet!.
Vytvoření okružní trasy a jízda
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu na základě
nastavené vzdálenosti, počáteční polohy a směru navigace.
10
5
6
7
8
Vyberte možnost Navigace > Trasy > Okružní trasa.
Vyberte možnost Vzdálenost a zadejte celkovou délku trasy.
Vyberte možnost Počáteční poloha.
Vyberte možnost:
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální pozice.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Uložené pozice a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Nástroje pro hledání > Kategorie a vyberte bod zájmu
v okolí.
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Nástroje pro
hledání > Města a vyberte město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Nástroje pro
hledání > Adresy a zadejte adresu.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Nástroje pro
hledání > Křižovatky a zadejte názvy ulic.
• Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost Nástroje
pro hledání > Souřadnice a zadejte souřadnice.
Vyberte možnost Spustit směr a vyberte směr trasy.
Vyberte možnost Vyhledat.
TIP: Pomocí můžete vyhledávat znovu.
Vyberte trasu, kterou chcete zobrazit na mapě.
TIP: Pomocí a můžete zobrazit další trasy.
Vyberte možnost Jet!.
Tipy pro trénink s trasami
• Používejte průvodce odbočováním (Možnosti trasy,
strana 11).
• Pokud trénink obsahuje zahřívací fázi, výběrem možnosti
trasu zahájíte a zahřejete se jako obvykle.
• Během zahřívací fáze zůstaňte mimo dráhu trasy.
Až budete připraveni, zamiřte k trase. Pokud se dostanete na
dráhu trasy, zobrazí se zpráva.
POZNÁMKA: Jakmile vyberete možnost , funkce Virtual
Partner zahájí trasu bez zahřívací fáze.
• Přejděte na mapu a zobrazte mapu trasy.
Pokud se od trasy odchýlíte, zobrazí se zpráva.
Zobrazení podrobností trasy
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Shrnutí si zobrazíte podrobnosti trasy.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte trasu na mapě.
• Výběrem možnosti Nadmoř. výška zobrazíte graf
nadmořské výšky trasy.
• Vyberte možnost Okruhy, pokud chcete vybrat okruh a
zobrazit další informace o jednotlivých okruzích.
Zobrazení trasy na mapě
U každé trasy uložené v zařízení můžete přizpůsobit, jak se
zobrazuje na mapě. Můžete například nastavit, aby se trasa pro
dojíždění na mapě vždy zobrazovala žlutě. Alternativní trasa se
může zobrazovat zeleně. Díky tomu můžete trasy během jízdy
vidět, i když konkrétní trasu nesledujete nebo po ní
nenavigujete.
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Nastavení.
Navigace
4 Výběrem možnosti Zobrazovat vždy se trasa zobrazí na
mapě.
5 Vyberte možnost Barva a zvolte barvu.
6 Vyberte možnost Body trasy a můžete do mapy vložit body
trasy.
Při další jízdě blízko trasy se trasa zobrazí na mapě.
Zastavení trasy
1 Posuňte se na mapu.
2 Vyberte ikonu > .
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost > .
Možnosti trasy
Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy > .
Průvodce odboč.: Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.
Up. na odch. od kurzu: Upozorní vás, pokud se od trasy
odchýlíte.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených tras podle názvu.
Filtr: Umožňuje filtrování podle typu trasy, například tras Strava.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více tras ze
zařízení.
Nastavení mapy
Vyberte možnost
> Profily aktivity, vyberte profil a poté
vyberte možnost Navigace > Mapa.
Orientace: Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.
Aut měřítko: Automaticky zvolí úroveň přiblížení mapy. Po
výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo
oddalovat ručně.
Navigační text: Nastavuje, kdy se zobrazují podrobné
navigační výzvy (vyžaduje navigační mapy).
Viditelnost mapy: Umožňuje nastavit pokročilé funkce mapy.
Mapové informace: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Změna orientace mapy
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Navigace > Mapa > Orientace.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u
horního okraje stránky aktuální směr trasy.
• Chcete-li mapu zobrazit trojrozměrně, vyberte možnost
Režim 3D.
Nastavení trasování
Vyberte možnost
> Profily aktivity, vyberte profil a poté
vyberte možnost Navigace > Trasování.
Trasov. podle oblíben.: Vypočítá trasy podle nejoblíbenějších
jízd ze služby Garmin Connect.
Režim trasování: Nastaví způsob přepravy pro optimalizaci
vaší trasy.
Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.
Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Nastavení objížděk: Nastaví typy silnic, kterým se chcete při
navigaci vyhnout.
Připojené funkce
Přepočet: Automaticky přepočítá trasu, pokud se od ní
odchýlíte.
Výběr aktivity pro výpočet trasy
Zařízení můžete nastavit tak, aby vypočítalo trasu podle typu
aktivity.
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
Vyberte
profil.
2
3 Vyberte možnost Navigace > Trasování > Režim trasování.
4 Vyberte možnost pro výpočet trasy.
Můžete například vybrat možnost Silniční cyklistika pro
navigaci po silnicích nebo Horská cyklistika pro navigaci
mimo silnice.
Připojené funkce
Pokud zařízení Edge připojíte k síti Wi‑Fi nebo ke
kompatibilnímu smartphonu prostřednictvím bezdrátové
technologie Bluetooth, získáte přístup k připojeným funkcím.
®
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení Edge má připojené funkce Bluetooth pro kompatibilní
smartphone nebo zařízení typu fitness. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect Mobile do vašeho
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
POZNÁMKA: Abyste mohli některé funkce využívat, musí být
zařízení připojeno ke smartphonu s podporou technologie
Bluetooth.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních jezdců ve skupině
prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce
v reálném čase. Ostatním jezdcům ve stejné relaci
GroupTrack, kteří mají kompatibilní zařízení Edge, můžete
zaslat přednastavenou zprávu.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam
aktivit dokončíte.
Stahování tras, segmentů a tréninků ze služby Garmin
Connect: Umožňuje vyhledávání aktivit ve službě Garmin
Connect pomocí smartphonu a jejich odesílání do vašeho
zařízení.
Přenosy ze zařízení do zařízení: Umožňuje bezdrátový přenos
souborů do jiného kompatibilního zařízení Edge.
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin
Connect.
Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném
čase a upozornění do vašeho zařízení.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení.
Zprávy: Můžete odpovědět na příchozí hovor nebo textovou
zprávu pomocí přednastavené textové zprávy. Tato funkce je
k dispozici u kompatibilních smartphonů se systémem
Android™.
Zvukové výzvy: Aplikace Garmin Connect Mobile vám může při
jízdě přehrávat na smartphonu oznámení o stavu.
Detekce dopravních událostí: Pokud zařízení Edge detekuje
dopravní událost, aplikace Garmin Connect Mobile může
zaslat zprávu nastaveným kontaktům pro případ nouze.
11
Přehrávání zvukových výstrah během aktivity
Před nakonfigurováním zvukových výstrah potřebujete
smartphone s aplikací Garmin Connect Mobile spárovanou
s vaším zařízením Edge .
Aplikaci Garmin Connect Mobile můžete nakonfigurovat na
přehrávání motivačních oznámení na vašem smartphonu při
běhu nebo jiné aktivitě. Zvukové výstrahy obsahují číslo okruhu
a čas okruhu, tempo nebo rychlost a data ze snímače ANT+.
Během přehrávání zvukové výstrahy aplikace Garmin Connect
Mobile ztlumí primární zvuk smartphonu, aby se mohlo přehrát
oznámení. Hlasitost si můžete upravit v aplikaci Garmin Connect
Mobile.
1 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Zařízení Garmin.
2 Vyberte své zařízení.
3 V případě potřeby vyberte možnost Nastavení zařízení.
4 Vyberte možnost Zvukové výzvy.
Zahájení relace GroupTrack
Abyste mohli zahájit relaci GroupTrack, musíte mít k dispozici
smartphone s aplikací Garmin Connect Mobile spárovaný se
zařízením (Párování s vaším smartphonem, strana 1).
Během jízdy si můžete zobrazit ostatní jezdce z relace
GroupTrack na mapě.
> Připojené funkce >
1 V zařízení Edge vyberte možnost
GroupTrack. Aktivujete tak zobrazení kontaktů na obrazovce
mapy.
2 V aplikaci Garmin Connect Mobile vyberte v menu nastavení
možnost LiveTrack > GroupTrack.
3 Vyberte možnost Viditelný pro > Všechny kontakty.
POZNÁMKA: Máte-li k dispozici více kompatibilních zařízení,
musíte vybrat zařízení, na kterém chcete relaci GroupTrack
použít.
4 Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
5 V zařízení Edge vyberte možnost a vydejte se na trasu.
6 Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.
Klepnutím na ikonu na mapě si můžete zobrazit polohu a
směr konkrétních jezdců v rámci relace GroupTrack.
7 Posunutím se přesunete na seznam GroupTrack.
Když v seznamu vyberete konkrétního jezdce, zobrazí se
mapa s jeho pozicí uprostřed.
Tipy k relacím GroupTrack
Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní jezdce ve
skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni
jezdci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin
Connect.
• Jeďte venku s použitím GPS.
• Zařízení Edge 1030 spárujte se smartphonem
prostřednictvím technologie Bluetooth.
12
• Chcete-li aktualizovat seznam jezdců v rámci relace
GroupTrack, vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile
v nabídce nastavení možnost Připojení.
• Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své smartphony, a
v aplikaci Garmin Connect Mobile zahajte relaci LiveTrack.
• Všechny kontakty musí být v dosahu (40 km nebo 25 mil).
• Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde
uvidíte své kontakty.
• Chcete-li si zobrazit údaje o poloze a směru jízdy ostatních
jezdců v rámci relace GroupTrack, zastavte.
Přenos souborů do jiného zařízení Edge
Trasy, segmenty a tréninky je možné bezdrátově přenášet
z jednoho kompatibilního zařízení Edge do jiného
prostřednictvím technologie Bluetooth.
1 Zapněte obě zařízení Edge a umístěte do vzájemné
vzdálenosti maximálně 3 m.
Na
zařízení, které obsahuje požadované soubory, vyberte
2
možnost
> Připojené funkce > Přenosy do zařízení >
Sdílet soubory.
3 Vyberte typ souboru ke sdílení.
4 Vyberte jeden nebo více souborů k přenosu.
5 Na zařízení, které bude přijímat požadované soubory,
vyberte možnost
> Připojené funkce > Přenosy do
zařízení.
6 Vyberte spojení.
7 Vyberte jeden nebo více souborů pro příjem.
Na obou zařízeních se zobrazí zpráva, že přenos souborů
proběhl úspěšně.
Detekce dopravních událostí
UPOZORNĚNÍ
Detekce dopravních událostí je doplňková funkce určená
především pro používání na silnicích. Nelze na ni spoléhat jako
na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.
Aplikace Garmin Connect Mobile za vás nezajišťuje kontakt se
službami první pomoci.
Dojde-li k detekci dopravní události zařízením Edge s aktivní
funkcí GPS, aplikace Garmin Connect Mobile může vašim
nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a email s vaším jménem a souřadnicemi GPS.
Na vašem zařízení a ve smartphonu se zobrazí zpráva, že po
uplynutí 30 vteřin bude odeslána informace vašim kontaktům.
Pokud nepotřebujete pomoci, můžete tuto automatickou zprávu
zrušit.
Abyste mohli funkci detekce dopravních událostí zapnout, je
třeba nejprve nastavit nouzové kontakty v aplikaci Garmin
Connect Mobile. Spárovaný smartphone musí mít aktivní datový
tarif a musí se nacházet v síti, kde je k dispozici datové pokrytí.
Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat textové
zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných
textových zpráv).
Nastavení detekce dopravních událostí
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
2 Spárujte smartphone se svým zařízením (Párování s vaším
smartphonem, strana 1).
3 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Nouzové kontakty a zadejte informace o jezdci
a údaje nouzových kontaktů.
Vámi uvedené kontakty obdrží zprávu se sdělením, že byli
vybráni jako nouzové kontakty.
Připojené funkce
POZNÁMKA: Pokud zadáte nouzové kontakty, na vašem
zařízení se automaticky zapne funkce detekce dopravních
událostí.
4 Aktivujte si na zařízení funkci GPS (Změna nastavení
satelitu, strana 18).
Zobrazení nouzových kontaktů
Když si v aplikaci Garmin Connect Mobile nastavíte informace o
jezdci a seznam nouzových kontaktů, můžete si tento seznam
později zobrazit.
Vyberte možnost Připojené funkce > Kontakty.
Zobrazí se jména a telefonní čísla vašich nouzových
kontaktů.
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí
Vyberte možnost
> Připojené funkce > Detek. dopr.
udál..
Zrušení automatické zprávy
Když vaše zařízení detekuje dopravní událost, můžete na svém
zařízení nebo na smartphonu zrušit odeslání automatické
nouzové zprávy dříve, než bude zaslána nouzovým kontaktům.
Před ukončením 30vteřinového odpočtu vyberte možnost
Zrušit >
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události
Funkci odeslání aktualizace stavu po dopravní události lze
využít poté, kdy dojde k detekci dopravní události a odeslání
automatické nouzové zprávy nastaveným nouzovým kontaktům.
Nastaveným nouzovým kontaktům pak můžete zaslat aktualizaci
stavu a sdělit jim, že nepotřebujete pomoci.
1 Posuňte prst dolů z horní části obrazovky a posunutím
doleva nebo doprava si zobrazte ovládací doplněk.
2 Vyberte možnost Detekována dopravní událost > Jsem
OK.
Vašim nouzovým kontaktům bude odeslána zpráva.
Online funkce Wi‑Fi
Zařízení Edge 1030 má připojené funkce Wi‑Fi. Mobilní aplikace
Garmin Connect není nutná, pokud používáte připojení Wi‑Fi.
POZNÁMKA: Aby mohlo tyto funkce využívat, musí být zařízení
připojeno k bezdrátové síti.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, jakmile
záznam dokončíte.
Tréninky a tréninkové plány: Aktivity a tréninkové plány dříve
vybrané ve službě Garmin Connect jsou bezdrátově odeslány
do zařízení.
Aktualizace softwaru: Zařízení bezdrátově stáhne nejnovější
aktualizaci softwaru. Při dalším spuštění zařízení můžete
postupovat podle pokynů na obrazovce a aktualizovat
software.
Nastavení připojení Wi‑Fi
1 Vyberte možnost:
• Stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile a spárujte
smartphone (Párování s vaším smartphonem, strana 1).
• Přejděte na stránku www.garmin.com/express a stáhněte
si aplikaci Garmin Express™.
2 Podle pokynů na obrazovce nastavte připojení k síti Wi‑Fi.
Přidat síť: Připojí zařízení k bezdrátové síti.
Bezdrátové snímače
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+ a
Bluetooth Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných
snímačů najdete na webu buy.garmin.com.
Instalace snímače rychlosti
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Umístěte a upevněte snímač rychlosti na horní stranu náboje
kola.
Protáhněte
poutko À okolo náboje kola a připevněte je
2
k háčku Á na snímači.
Pokud je snímač instalován na asymetrický náboj, může dojít
k jeho naklonění. Tato skutečnost nemá vliv na jeho
fungování.
3 Otáčejte kolem a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač by se neměl dotýkat ostatních částí kola.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
Instalace snímače kadence
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Vyberete velikost pásku, který bude možné bezpečně umístit
na kliku pedálů À.
Pásek, který vyberete, by měl být nejmenší z těch, které jsou
nataženy přes kliku pedálů.
2 Na opačné straně od pohonu umístěte a upevněte rovnou
část snímače kadence do vnitřní strany kliky pedálů.
3 Protáhněte pásky Á okolo kliky pedálů a připevněte je
k háčkům  na snímači.
Nastavení Wi‑Fi
Vyberte možnost
> Připojené funkce > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktivuje Wi‑Fi bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Wi‑Fi se zobrazí pouze
tehdy, je-li funkce Wi‑Fi zapnutá.
Automatické nahrávání: Umožňuje automatické nahrávání
aktivit pomocí známé bezdrátové sítě.
Bezdrátové snímače
4 Otáčejte klikou pedálů a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
13
Snímač ani pásky by se neměly dotýkat žádné čísti kola nebo
boty.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
5 Vykonejte 15minutovou zkušební jízdu a prohlédněte snímač
a pásky, zda nevykazují známky poškození.
Snímače rychlosti a kadence
Data kadence ze snímače kadence se vždy zaznamenávají.
Pokud se zařízením nejsou spárovány žádné snímače rychlosti
a kadence, k výpočtu rychlosti a vzdálenosti se používají data
GPS.
Kadence je vaše rychlost šlapání měřená počtem otáček kliky
pedálu za minutu.
Průměrování dat kadence nebo výkonu
Nastavení Průměrování nenulových dat je k dispozici při
tréninku s volitelným snímačem kadence nebo měřičem výkonu.
Ve výchozím nastavení jsou vyloučeny nulové hodnoty, které
vznikají, když nešlapete.
Hodnotu tohoto nastavení můžete změnit (Nastavení nahrávání
dat, strana 20).
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Připevněte modul snímače srdečního tepu À na pásek.
Loga Garmin na modulu i na pásku musí být správnou
stranou nahoru.
2 Navlhčete elektrody Á a kontaktní plošky  na zadní straně
pásku pro lepší vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku à ke
smyčce Ä.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich zón srdečního tepu. Zóny srdečního
tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness
(Cíle aktivit typu fitness, strana 14). Abyste získali nejpřesnější
data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep, klidový
srdeční tep a zóny srdečního tepu.
1 Vyberte možnost Moje statistiky > Tréninkové zóny > Zóny
srdečního tepu.
Zadejte
hodnoty maximálního a klidového srdečního tepu
2
a tepu při laktátovém prahu.
Můžete použít funkci automatické detekce, která váš srdeční
tep během aktivity sleduje automaticky. Hodnoty zón se
aktualizují automaticky, ale každou hodnotu můžete také
upravit ručně.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu, můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Výběrem možnosti % maximální zobrazíte a upravíte
zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
• Pokud vyberete možnost % RST, můžete prohlížet
a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
• Pokud vyberete možnost %LP, můžete prohlížet a upravit
zóny jako procento srdečního tepu laktátového prahu.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 26) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.
4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů (Tipy pro
nepravidelná data srdečního tepu, strana 14).
14
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi
snímač vybaven).
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu, strana 21).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Bezdrátové snímače
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Párování bezdrátových snímačů
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+
nebo Bluetooth, například připojení snímače srdečního tepu
k zařízení Garmin.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální
vzdálenost 10 m (33 stop) od snímačů ostatních jezdců.
Vyberte
možnost
> Snímače > Přidat snímač.
2
3 Vyberte možnost:
• Vyberte typ snímače.
• Chcete-li vyhledat všechny snímače v okolí, vyberte
možnost Vyhledat vše.
Zobrazí se seznam dostupných snímačů.
4 Vyberte jeden nebo více snímačů, které chcete spárovat se
zařízením.
5 Vyberte možnost Přidat.
Po spárování snímače se zařízením je stav snímače
Připojeno. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby
zobrazovalo data snímače.
Trénink s měřiči výkonů
• Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports,
kde naleznete seznam snímačů ANT+, které jsou
kompatibilní s vaším zařízením (například Vector™).
• Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče
výkonu.
• Upravte své výkonnostní zóny podle svých cílů a schopností
(Nastavení výkonnostních zón, strana 15).
• Použijte alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když
dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení
alarmů rozsahu, strana 19).
• Přizpůsobte si pole dat výkonu (Přidání datové obrazovky,
strana 18).
2 Vyberte měřič výkonu.
3 Vyberte možnost Kalibrovat.
4 Šlapáním udržujte měřič výkonu aktivní, dokud se nezobrazí
zpráva.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Výkon na pedálech
Snímač Vector měří výkon na pedálech.
Snímač Vector měří stokrát za sekundu sílu, kterou
působíte.Snímač Vector také měří kadenci neboli rotační
rychlost pedálů. Na základě měření intenzity a směru síly,
otáčení kliky pedálu a času dokáže snímač Vector vypočítat váš
výkon ve wattech. Vzhledem k tomu, že snímač Vector měří
nezávisle výkon levé a pravé nohy, vyhodnocuje zároveň i levé/
pravé vyvážení výkonu.
POZNÁMKA: Systém Vector S levé/pravé vyvážení výkonu
neumožňuje.
Dynamika jízdy na kole
Metrika dynamiky jízdy na kole měří způsob, jak používáte sílu
při šlapání do pedálů a kam tuto sílu směřujete. Pomáhá vám
tak lépe pochopit styl vaší jízdy. Údaje o způsobu a místu
aplikace síly vám pomohou trénovat efektivněji a trénink lépe
vyhodnotit.
POZNÁMKA: Musíte mít systém Edge se dvěma snímači,
pokud chcete používat měření dynamiky jízdy.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Používání dynamiky jízdy
Chcete-li používat funkci dynamiky jízdy na kole, musíte se
svým zařízením spárovat měřič výkonu Vector (Párování
bezdrátových snímačů, strana 15).
POZNÁMKA: Záznam dynamiky jízdy vyžaduje další místo
v paměti.
1 Vyrazte na projížďku.
2 Přejděte na stránku dynamiky jízdy, kde si můžete zobrazit
své údaje silových fází À, celkový výkon Á posunutí středu
základny Â.
Nastavení výkonnostních zón
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat
vašim schopnostem. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo
pomocí aplikace Garmin Connect. Pokud znáte funkční limitní
hodnotu výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru
automatický výpočet výkonnostních zón.
1 Vyberte možnost Moje statistiky > Tréninkové zóny >
Výkonnostní zóny.
2 Zadejte hodnotu FTP.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
Kalibrace měřiče výkonu
Před kalibrací musí být měřič výkonu správně nainstalovaný a
spárovaný se zařízením a musí aktivně zaznamenávat data.
Pokyny ke kalibraci vašeho měřiče výkonu najdete v návodu od
výrobce.
> Snímače.
1 Vyberte možnost
Bezdrátové snímače
3 Chcete-li upravit datové pole Ã, přidržte je (Přidání datové
obrazovky, strana 18).
POZNÁMKA: Přizpůsobit lze dvě datová pole v dolní části
obrazovky.
Data jízdy můžete odeslat do aplikace Garmin Connect Mobile
a zobrazit si další údaje o dynamice jízdy (Odeslání jízdy do
služby Garmin Connect, strana 17).
Špička silové fáze
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál (mezi začátkem a
koncem úhlu kliky pedálu), kde dochází k vyvinutí kladné síly.
Posunutí středu základny
Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při
použití síly.
15
Přizpůsobení funkcí Vector
Chcete-li si přizpůsobit funkce zařízení Vector, musíte se svým
zařízením spárovat měřič výkonu Vector.
> Snímače.
1 Vyberte možnost
Vyberte
měřič
výkonu
Vector.
2
3 Vyberte možnost Podrobnosti o snímači > Funkce
snímače Vector.
4 Vyberte možnost.
5 Podle potřeby pomocí přepínačů zapněte nebo vypněte
účinnost šlapání, plynulost šlapání a dynamiku jízdy.
Aktualizace softwaru Vector pomocí zařízení Edge
Než budete moci provést aktualizaci softwaru, musíte zařízení
Edge spárovat se systémem Vector.
1 Nahrajte údaje o jízdě do svého účtu Garmin Connect
(Odeslání jízdy do služby Garmin Connect, strana 17).
Aplikace Garmin Connect automaticky vyhledá aktualizace
softwaru a odešle je do zařízení Edge.
2 Umístěte zařízení Edge v dosahu (3 m) od snímače.
3 Několikrát otočte klikou pedálu. Zařízení Edge vás vyzve
k instalaci všech aktualizací softwaru, které jsou k dispozici.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přehled o situaci
Zařízení Edge lze používat společně se zařízením Varia Vision™
a s chytrými světly a zadním radarem na kolo Varia™, které
poskytují lepší přehled o okolní situaci. Další informace
naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru Edge (Aktualizace softwaru pomocí služby
Garmin Express, strana 23).
Používání elektronického řazení
Před použitím elektronického řazení, například Shimano Di2™,
je nutné spárovat je s vaším zařízením (Párování bezdrátových
snímačů, strana 15). Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole
(Přidání datové obrazovky, strana 18). Když je snímač
v režimu úprav, zobrazuje zařízení Edge 1030 aktuální hodnoty
úprav.
®
Použití elektrokola
Před použitím kompatibilního elektrokola, například se
systémem Shimano STEPS™, je nutné jej spárovat s vaším
zařízením (Párování bezdrátových snímačů, strana 15). Můžete
si přizpůsobit volitelné datové obrazovky a datová pole
elektrokola (Přidání datové obrazovky, strana 18).
Zobrazení podrobností snímače elektrokola
> Snímače.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte své elektrokolo.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit podrobnosti o elektrokole, jako je
počítadlo kilometrů nebo ujetá vzdálenost, vyberte
možnost Podrobnosti o snímači > Podrobnosti o
elektrickém kole.
• Chcete-li zobrazit chybové zprávy elektrokola, vyberte
ikonu .
Další informace naleznete v návodu k obsluze elektrokola.
Historie
Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení
vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje.
Nahrávejte historii pravidelně do Garmin Connect a udržujte si
tak přehled o všech svých údajích o jízdě.
Zobrazení jízdy
1 Vyberte možnost Historie > Jízdy.
2 Vyberte jízdu.
3 Vyberte možnost.
Zobrazení času v jednotlivých tréninkových zónách
Před prohlížením času v jednotlivých tréninkových zónách je
nutné zařízení spárovat s kompatibilním snímačem srdečního
tepu nebo měřičem výkonu a dokončit aktivitu a uložit ji.
Zobrazení času v jednotlivých zónách tepu a výkonu vám může
pomoci upravit intenzitu tréninku. Výkonnostní zóny (Nastavení
výkonnostních zón, strana 15) a zóny srdečního tepu (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 14) si můžete upravit tak, aby lépe
odpovídaly vašim cílům a možnostem. Datové pole si můžete
přizpůsobit, aby zobrazovalo váš čas v tréninkových zónách
během jízdy (Přidání datové obrazovky, strana 18).
1 Vyberte možnost Historie > Jízdy.
2 Vyberte jízdu.
3 Vyberte možnost:
• Pokud při jízdě získáváte údaje z jednoho snímače,
vyberte možnost Čas v zóně ST nebo Čas ve
výkonnostní zóně.
• Pokud při jízdě získáváte údaje z obou snímačů, vyberte
možnost Čas v zóně a zvolte možnost Zóny srdečního
tepu nebo Výkonnostní zóny.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložili do
zařízení, včetně počtu jízd, času, vzdálenosti a kalorií.
Vyberte možnost Historie > Souhrny.
Odstranění jízdy
1 Vyberte možnost Historie > Jízdy.
2 Vyberte jízdu.
> Odstranit >
3 Vyberte možnost
.
Služba Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, triatlonů a dalších aktivit.
Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když
spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile nebo přejdete na stránky connect.garmin.com.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin
Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení
výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení
zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, údaje o
kole, nadmořskou výšku a volitelné ANT+informace ze snímače.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
16
Historie
Zařízení se v počítačích se systémem Windows zobrazí
v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk a v počítačích se
systémem Mac jako připojený svazek.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit cíl aktivit typu
fitness a načíst jeden z denních tréninkových plánů.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli
a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na
své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
2
3
4
5
6
7
Na počítačích Windows se zařízení zobrazuje jako
vyjímatelný disk nebo přenosné zařízení. Na počítačích Mac
se zařízení zobrazuje jako připojený svazek.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple , je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
®
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
4 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nahrávaní dat
Zařízení používá úsporný záznam. Zaznamenává hlavní místa,
kdy dojde ke změně směru, rychlosti či srdečního tepu.
Po spárování s měřičem výkonu zařízení zaznamenává každou
sekundu. Záznam každé sekundy poskytuje velice podrobné
informace o prošlé trase a vyžaduje více dostupné paměti.
Další informace o průměrování dat kadence a výkonu naleznete
v části Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 14.
Správa dat
®
®
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu USB.
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu USB v počítači.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení zařízení
Stahovatelné prvky Connect IQ
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Pomocí mobilní aplikace Connect IQ Mobile můžete do zařízení
přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin i od jiných
poskytovatelů.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
17
Profily
Zařízení Edge nabízí několik způsobů, jak přizpůsobit zařízení,
včetně profilů. Profily jsou soubor nastavení umožňující
optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho
používáte. Můžete například vytvořit různá nastavení a
zobrazení pro tréninkovou jízdu na kole a horskou cyklistiku.
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo měrné jednotky, změny se automaticky uloží jako součást
profilu.
Profily aktivity: Můžete vytvořit profily aktivity pro každý typ
jízdy na kole. Můžete například vytvořit samostatný profil
aktivity pro trénink, pro závod a pro horskou cyklistiku. Profil
aktivity obsahuje přizpůsobit stránky s údaji, celkové součty
aktivit, upozornění, tréninkové zóny (například srdeční tep a
rychlost), nastavení tréninku (například Auto Pause a Auto
Lap ) a nastavení navigace.
Uživatelský profil: Můžete aktualizovat údaje o svém pohlaví,
věku, hmotnosti a výšce. Zařízení pomocí těchto údajů
vypočítává přesné údaje o jízdě.
®
®
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat údaje o svém pohlaví, věku, hmotnosti
a výšce. Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje
o jízdě.
1 Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil.
2 Vyberte možnost.
Informace o nastavení tréninku
Následující možnosti a nastavení vám umožní přizpůsobit
zařízení vlastním tréninkovým potřebám. Tato nastavení se
uloží do profilu aktivity. Můžete například nastavit časové
upozornění pro profil závodů a polohu samospouště Auto Lap
pro profil horské turistiky.
Aktualizace profilu aktivity
Upravit lze až deset profilů aktivity. Můžete přizpůsobit
nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu.
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
• Vyberte profil.
• Výběrem možnosti Nová položka přidejte nebo zkopírujte
profil.
3 V případě potřeby upravte název a barvu profilu.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Datové obrazovky upravíte stránky
dat a datová pole (Přidání datové obrazovky, strana 18).
• Výběrem možnosti Výchozí typ jízdy můžete nastavit typ
jízdy typický pro tento profil aktivity, například cesta do
práce.
TIP: Pokud není konkrétní jízda typická, můžete ji
následně ručně upravit. Přesná data o typu jízdy pomáhají
vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
• Výběrem možnosti Segmenty zapnete aktivní segmenty
(Aktivace segmentů, strana 3).
• Výběrem možnosti Alarmy upravíte tréninková
upozornění (Upozornění, strana 19).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Lap
nastavíte způsob aktivace okruhů (Označování okruhů
podle pozice, strana 19).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Pause
nastavíte, kdy má být časovač aktivity automaticky
pozastaven (Používání funkce Auto Pause, strana 19).
• Výběrem možností Automatické funkce > Automatický
spánekzařízení po pěti minutách nečinnosti automaticky
přejde do režimu spánku (Používání automatického
režimu spánku, strana 19).
18
• Výběrem možností Automatické funkce > Automatické
procházení upravíte zobrazení stránek s údaji o tréninku
při spuštěném časovači aktivity (Použití funkce
Automatické procházení, strana 20).
• Výběrem možnosti Rež. spuštění časovače můžete
nastavit, jak zařízení zjistí začátek jízdy, aby mohlo
automaticky spustit časovač aktivity (Automatické spuštění
časovače, strana 20).
• Výběrem možnosti Navigace upravíte nastavení map
(Nastavení mapy, strana 11) a tras (Nastavení trasování,
strana 11).
• Výběrem možnosti Režim GPS můžete vypnout GPS
(Indoorový trénink, strana 5) nebo změnit nastavení
družice (Změna nastavení satelitu, strana 18).
• Výběrem možnosti Citlivost na dotek můžete upravit
citlivost dotykové obrazovky.
Všechny změny se uloží do profilu aktivity.
Přidání datové obrazovky
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Datové obrazovky > Nová položka >
Datová obrazovka.
4 Vyberte kategorii a vyberte jedno či více datových polí.
5 Vyberte možnost .
6 Vyberte možnost.
• Chcete-li vybrat další datová pole, vyberte jinou kategorii.
• Vyberte možnost .
7 Výběrem možnosti nebo můžete přepnout rozložení.
8 Vyberte možnost .
9 Vyberte možnost.
• Dvakrát klepněte na datové pole, které chcete změnit.
• Chcete-li změnit umístění datového pole, klepněte na ně a
pak klepněte na pole, se kterým je chcete vyměnit.
10 Vyberte možnost .
Úprava datové obrazovky
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Datové obrazovky.
4 Vyberte datovou obrazovku.
5 Vyberte možnost Rozložení a dat. pole.
6 Výběrem možnosti nebo můžete přepnout rozložení.
7 Vyberte možnost .
8 Vyberte možnost.
• Dvakrát klepněte na datové pole, které chcete změnit.
• Chcete-li změnit umístění datového pole, klepněte na ně a
klepněte na pole, se kterým je chcete vyměnit.
9 Vyberte možnost .
Změna uspořádání datových obrazovek
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Datové obrazovky > .
4 Vyberte datovou obrazovku.
nebo
.
5 Zvolte možnost
Vyberte
možnost
.
6
Změna nastavení satelitu
Chcete-li zvýšit přesnost ve ztížených podmínkách a rychleji
vyhledávat pozici GPS, můžete zapnout nastavení GPS
+GLONASS. Pokud použijete nastavení GPS+GLONASS,
Přizpůsobení zařízení
vyčerpáte kapacitu baterie rychleji, než kdybyste použili pouze
systém GPS.
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte Režim GPS.
4 Vyberte možnost.
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií, srdečního tepu,
kadence a výkonu. Nastavení upozornění jsou uložena v profilu
aktivity.
Nastavení alarmů rozsahu
Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, snímač kadence
nebo měřič výkonu, můžete nastavit alarmy rozsahu. Alarm
rozsahu vás upozorní, pokud se bude hodnota naměřená
zařízením nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem
hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozornilo, když vaše kadence klesne pod 40 otáček za minutu
nebo přesáhne 90 otáček za minutu. Pro alarm rozsahu můžete
také použít tréninkovou zónu (Tréninkové zóny, strana 9).
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Alarmy.
4 Vyberte možnost Upoz. srd. tepu, Alarm kadence nebo
Alarm výkonu.
5 V případě potřeby upozornění zapněte.
6 Zadejte minimální a maximální hodnoty nebo vyberte zóny.
7 V případě potřeby zvolte .
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou
zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny,
zařízení také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje,
strana 20).
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Alarmy.
4 Vyberte typ upozornění.
5 Zapněte upozornění.
6 Zadejte hodnotu.
7 Vyberte možnost .
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení
také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 20).
Auto Lap
Označování okruhů podle pozice
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité pozici. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například při dlouhých
stoupáních nebo trénování sprintů). Na trasách lze pomocí
možnosti Dle pozice aktivovat okruhy na všech uložených
pozicích okruhu.
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle pozice > Okruh za.
4 Vyberte možnost:
Přizpůsobení zařízení
• Vyberete-li možnost Stisk. pouze kl. okruh, počitadlo
okruhů se aktivuje při každém výběru možnosti
a
pokaždé, když znovu projedete některou z těchto poloh.
• Vyberete-li možnost Start a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na poloze GPS, kde vyberete možnost , a na
každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
• Vyberete-li možnost Označit a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na konkrétní polohu GPS označenou před jízdou
a na každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
5 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu (Přidání
datové obrazovky, strana 18).
Označování okruhů podle vzdálenosti
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých
10 mil nebo 40 kilometrů).
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle vzdálenosti > Okruh za.
4 Zadejte hodnotu.
5 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu (Přidání
datové obrazovky, strana 18).
Označování okruhů podle doby
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy
v určitém čase. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých
20 minut).
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Podle času > Okruh za.
4 Zadejte hodnotu.
5 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu (Přidání
datové obrazovky, strana 18).
Používání automatického režimu spánku
Funkce Automatický spánek slouží k automatickému přechodu
zařízení do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti. Během
režimu spánku je vypnuta obrazovka a odpojeny snímače ANT+,
funkce Bluetooth a zařízení GPS.
Wi‑Fi zůstává v tomto režimu zapnuté.
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Automatický
spánek.
Používání funkce Auto Pause
Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení
stopek, když se zastavíte nebo když vaše rychlost klesne pod
určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže se na vaší
trase nachází semafory nebo jiná místa, kde budete nuceni
zpomalit nebo zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Pause.
4 Vyberte možnost:
• Po výběru možnosti Při zastavení se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.
19
• Po výběru možnosti Vlastní rychlost se stopky
automaticky zastaví, když vaše rychlost klesne pod
nastavenou hodnotu.
5 V případě potřeby lze upravit volitelná datová pole času
(Přidání datové obrazovky, strana 18).
Použití funkce Automatické procházení
Funkci Automatické procházení můžete použít k tomu, aby
automaticky procházela všechny datové obrazovky tréninků,
jestliže jsou zapnuty stopky.
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Automatické
procházení.
4 Vyberte rychlost zobrazování.
Automatické spuštění časovače
Pomocí této funkce se automaticky zjistí, že zařízení vyhledalo
družice a pohybuje se. Dojde ke spuštění časovače aktivity
nebo k připomenutí, abyste časovač spustili a začali nahrávat
data o jízdě.
> Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
Vyberte
profil.
2
3 Vyberte možnost Rež. spuštění časovače.
4 Vyberte možnost:
• Vyberete-li možnost Manuálně, můžete časovač aktivity
spustit tlačítkem .
• Vyberete-li možnost Na dotaz, zobrazí se při dosažení
nastavené počáteční rychlosti vizuální připomínka.
• Vyberete-li možnost Automaticky, časovač aktivity se při
dosažení nastavené počáteční rychlosti spustí
automaticky.
Nastavení telefonu
Vyberte možnost
> Připojené funkce > Telefon.
Zapnout: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí
pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.
Párovat smartphone: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
smartphonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení
umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například
LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect.
Upoz. na hovor a text. zpr.: Umožní zapnout telefonní
upozornění z kompatibilního smartphonu.
Zmeškané hovory a textové zprávy: Zobrazí upozornění na
zmeškané události z kompatibilního smartphonu.
Podpis odpovědi v textové zprávě: Aktivuje vkládání podpisu
do odpovědi ve formě textové zprávy.
Nastavení systému
Vyberte
> Systém.
• Nastavení displeje (Nastavení displeje, strana 20)
• Nastavení nahrávání dat (Nastavení nahrávání dat,
strana 20)
• Nastavení jednotek (Změna měrných jednotek, strana 20)
• Nastavení tónů (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 20)
• Nastavení jazyka (Změna jazyka zařízení, strana 20)
Nastavení displeje
Vyberte možnost
> Systém > Displej.
Jas: Nastavení jasu pozadí.
20
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Zachycení obraz.: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Nastavení nahrávání dat
Vyberte možnost
> Systém > Nahrávání dat.
Nahrát na: Nastavuje úložiště na vnitřní úložiště nebo na
volitelnou paměťovou kartu.
Interval nahrávání: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost Úsporné zaznamenává
hlavní místa, kdy dojde ke změně směru, rychlosti či
srdečního tepu. Možnost 1 s zaznamenává každou sekundu.
Vytváří velmi podrobný záznam vaší aktivity a zvyšuje
velikost souboru se záznamem aktivity.
Průměrování kadence: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat
kadence zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když
nešlapete (Průměrování dat kadence nebo výkonu,
strana 14).
Průměrování výkonu: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat
výkonu zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete
(Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 14).
Záznam VST: Nastavuje zařízení na záznam variability
srdečního tepu během aktivity.
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost
a rychlost, nadmořskou výšku, teplotu, hmotnost, formát
souřadnic a formát času.
> Systém > Jednotky.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje
Vyberte možnost
> Systém > Tóny.
Změna jazyka zařízení
Vyberte možnost
> Systém > Jazyk.
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo
synchronizaci se smartphonem zařízení automaticky detekuje
časovou zónu a aktuální denní dobu.
Nastavení režimu externího displeje
Zařízení Edge 1030 můžete používat jako externí displej
a zobrazovat si na něm datové obrazovky z kompatibilních
hodinek multisport Garmin. Můžete například spárovat
kompatibilní zařízení Forerunner a během triatlonu sledovat jeho
datové obrazovky na zařízení Edge.
> Režim
1 Na svém zařízení Edge vyberte možnost
externího displeje > Připojte hodinky.
2 Na kompatibilních hodinkách Garmin vyberte možnost
Nastavení > Snímače a příslušenství > Přidat novou
položku > Externí displej.
3 Podle pokynů na obrazovce zařízení Edge a hodinek Garmin
dokončete proces párování.
Po spárování se obrazovky s daty z propojených hodinek
zobrazí na zařízení Edge .
POZNÁMKA: V režimu externího displeje jsou běžné funkce
zařízení Edge deaktivovány.
Po spárování kompatibilních hodinek Garmin se zařízením Edge
se při dalším použití režimu externího displeje obě zařízení
znovu automaticky propojí.
Přizpůsobení zařízení
Ukončení režimu externího displeje
Když je zařízení v režimu externího displeje, klepněte na
obrazovku a vyberte možnost Ukončit režim externího
displeje > .
Informace o zařízení
Technické údaje
Technické údaje zařízení Edge
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 20 hodin
Rozsah provozních teplot -20 až 60 ºC (-4 až 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 ºC (32 až 113 ºF)
Bezdrátové frekvence/
protokoly
ANT+ Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 3 dBm
Bluetooth Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při
3 dBm
Wi‑Fi Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při
18 dBm
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače srdečního tepu
Typ baterie
Vyměnitelná baterie CR2032, 3 volty
Životnost baterie
Až 4,5 roku při 1 hodině denně
Odolnost proti vodě
3 ATM*
POZNÁMKA: Během plavání nepřenáší tento
produkt srdeční tep.
Rozsah provozních
teplot
Od -5° do 50 °C (od 23° do 122 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Před praním šňůrky musíte šňůrku odepnout a odstranit modul.
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Přejděte na webové stránky www.garmin.com/HRMcare, kde
se dozvíte podrobné informace pro praní.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Po každých sedmi použitích pásek vyperte v pračce.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
• Životnost snímače srdečního tepu lze prodloužit tím, že jej
odepnete, když není používán.
Instalace paměťové karty
Můžete instalovat paměťovou kartu jako doplňkové úložiště
nebo pro instalaci předem uložených map. Zařízení podporuje
paměťové karty microSD nebo microSDHC až do velikosti 2 TB
s formátováním FAT32.
1 Najděte kulatý kryt paměťové karty na zadní straně zařízení.
2 Pomocí mince otáčejte krytem proti směru hodinových
ručiček, dokud se neuvolní tak, že je možné ho vyjmout.
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 30 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače rychlosti a snímače
kadence
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
Přibližně 12 měsíců (1 hodina denně)
Rozsah provozních teplot
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
3 Sejměte kryt.
4 Posuňte držák karty À a zvedněte jej.
Rádiová frekvence/protokol Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Stupeň vodotěsnosti
1 atmosféra*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Informace o zařízení
5 Vložte paměťovou kartu Á do držáku tak, aby zlaté kontakty
směřovaly dolů.
6 Zavřete držák karty a posunutím ho zajistěte.
7 Vraťte kryt na místo. Šipka musí směřovat na symbol .
8 Pomocí mince zajistěte kryt otočením ve směru hodinových
ručiček. Šipka bude směřovat na symbol .
Vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
21
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Pomocí malého šroubováku Phillips vyjměte čtyři šroubky na
zadní straně modulu.
2 Vyjměte kryt a baterii.
Obnovení výchozího nastavení
Můžete obnovit výchozí konfiguraci zařízení a profily aktivit.
Nedojde přitom k odstranění historie nebo dat aktivit, například
jízd, tréninků nebo tras.
Vyberte možnost
> Systém > Vynulování zařízení >
Obnovit výchozí nastavení > .
Vymazání uživatelských dat a nastavení
3 Počkejte 30 sekund.
4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
5 Vraťte zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence
Po dvou otáčkách dioda LED bliká červeně a označuje, že je
baterie téměř vybitá.
1 Najděte kulatý kryt baterie À na zadní straně snímače.
Můžete vymazat veškerá uživatelská data a zařízení vrátit do
původního nastavení. Dojde k odstranění historie a veškerých
údajů, například jízd, tréninků nebo tras, a k obnovení
původního nastavení zařízení a profilů aktivit. Soubory, které
jste do zařízení přesunuli z počítače, odstraněny nebudou.
Vyberte možnost
> Systém > Vynulování zařízení >
Vymazat data a nastavení > .
Maximalizace výdrže baterie
• Zapněte Režim úspory baterie (Zapínání režimu úspory
baterie, strana 22).
• Snižte úroveň jasu podsvícení nebo zkraťte jeho prodlevu
(Nastavení displeje, strana 20).
• Nastavte Úsporné interval nahrávání (Nastavení nahrávání
dat, strana 20).
• Zapněte funkci Automatický spánek (Používání
automatického režimu spánku, strana 19).
• Vypněte bezdrátovou funkci v Telefon (Nastavení telefonu,
strana 20).
• Zvolte nastavení GPS (Změna nastavení satelitu, strana 18).
• Odstraňte nepoužívané bezdrátové snímače.
Zapínání režimu úspory baterie
2 Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud
značka není v odemknuté poloze a kryt je možné vyjmout.
3 Vyjměte kryt a baterii. Á.
TIP: Baterii můžete z pouzdra vyjmout pomocí pásky  nebo
magnetu.
Režim úspory baterie upravuje nastavení automaticky tak, aby
prodloužil výdrž baterie a umožnil vám tak delší jízdu. Během
aktivity se obrazovka vypne. Můžete si aktivovat automatická
upozornění a obrazovku klepnutím probudit. V režimu úspory
baterie zaznamenává zařízení trasové body GPS a údaje ze
snímačů méně často. Přesnost rychlosti, vzdálenosti a dat
trasových bodů je nižší.
POZNÁMKA: Pokud běží časovač, historie se v režimu úspory
baterie zaznamenává.
> Režim úspory baterie > Zapnout.
1 Vyberte možnost
2 Nastavte upozornění, které obrazovku během aktivity
probudí.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
4 Počkejte 30 sekund.
5 Vložte do pouzdra novou baterii a dbejte na polaritu.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
6 Otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud značka
není v zamknuté poloze.
POZNÁMKA: Po výměně baterie dioda LED několik sekund
bliká červeně a zeleně. Jakmile dioda LED bliká zeleně a
poté zhasne, zařízení je aktivní a je připraveno odesílat data.
Odstranění problémů
Resetování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné jej
resetovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
Podržte tlačítko
po dobu 10 sekund.
Zařízení se vynuluje a zapne.
22
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
◦ Připojte zařízení k účtu Garmin Connect prostřednictvím
bezdrátové sítě Wi‑Fi.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Nastavení nadmořské výšky
Pokud máte přesná data nadmořské výšky vaší aktuální polohy,
můžete kalibrovat výškoměr zařízení ručně.
> Nastavit nadm. výšku.
1 Vyberte možnost Navigace >
2 Zadejte nadmořskou výšku a vyberte možnost .
Odstranění problémů
Měření teploty
Další informace
V případě, že je zařízení vystaveno přímému slunečnímu světlu,
držíte jej v ruce nebo probíhá jeho nabíjení, může naměřit vyšší
než skutečné hodnoty teploty vzduchu. Kromě toho zařízení
zaznamenává se zpožděním výrazné teplotní změny.
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
Zařízení používá nesprávný jazyk.
1
2
3
4
Vyberte možnost .
Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
Přejděte na pátou položku v seznamu a vyberte ji.
Vyberte svůj jazyk.
Náhradní O-kroužky
Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.
POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené
z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou
stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce
Garmin.
Zobrazení informací o zařízení
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
> Systém > Informace o.
• Výběrem možnosti Informace o předpisech zobrazíte
informace o předpisech a číslo modelu.
• Výběrem možnosti Informace o autorských právech
zobrazíte informace o softwaru a licenčním ujednání.
Aktualizace softwaru pomocí mobilní
aplikace Garmin Connect
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí
mobilní aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby
Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním
smartphonem (Párování s vaším smartphonem, strana 1).
1 Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect.
Pokud je k dispozici nový software, zařízení vás na
aktualizaci upozorní.
Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
2
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin
Express
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
POZNÁMKA: Pokud jste již nastavili v zařízení připojení
Wi‑Fi, může aplikace Garmin Connect automaticky stáhnout
dostupné aktualizace softwaru do zařízení, pokud se připojí
pomocí sítě Wi‑Fi.
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
Dodatek
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat volitelné
příslušenství.
Aerobní TE: Vliv aktuální aktivity na vaši aerobní kondici.
Anaerobní TE: Vliv aktuální aktivity na vaši anaerobní kondici.
Bat. převodu: Stav baterie snímače polohy převodu.
Baterie eBike: Zbývající energie baterie elektrokola.
Čas: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příštímu bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas náskoku: Čas před nebo za funkcí Virtual Partner.
Čas okruhu vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas okruhu vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas - posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas - průměr okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Čas vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo
výkonu.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Cestovní vzdálenost: Odhadovaná vzdálenost, kterou můžete
ujet v závislosti na aktuálním nastavení elektrokola
a zbývající energii baterie.
Cílový výkon: Cílový výkon během aktivity.
Délka – poslední okruh: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Doba okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Graf kadence: Čárový graf zobrazující hodnoty kadence při
jízdě na kole pro aktuální aktivitu.
Graf nadmořské výšky: Čárový graf zobrazující aktuální
nadmořskou výšku, celkový výstup a celkový sestup pro
aktuální aktivitu.
Graf rychlosti: Čárový graf zobrazující vaši rychlost pro aktuální
aktivitu.
Graf ST: Čárový graf zobrazující aktuální, průměrný
a maximální srdeční tep při jízdě na kole pro aktuální aktivitu.
Graf výkonu: Čárový graf zobrazující aktuální, průměrný
a maximální výkon pro aktuální aktivitu.
23
Graf zóny ST: Čárový graf zobrazuje aktuální zónu srdečního
tepu (1 až 5).
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Krok tréninku: Během tréninku, označuje aktuální krok
z celkového počtu kroků.
Maxim. rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Nadmoř. výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Náskok: Vzdálenost před nebo za funkcí Virtual Partner.
Nastavení převodu: Aktuální kombinace převodu ze snímače
polohy převodu.
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odhadovaný čas v mezicíli: Odhadovaná denní doba, kdy
dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas
daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Odpor trenažéru: Odpor kladený trenažérem.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
PCO: Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí
umístění základny pedálu při použití síly.
Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro
všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud
vynulujete data cesty.
Poloha v cíli: Poslední bod na trase nebo v rámci trasy.
Poloha v příštím: Další bod na trase nebo v rámci trasy.
Pomoc s řazením: Doporučení k přeřazení nebo podřazení na
základě vašeho aktuálního výkonu. Elektrokolo musí být
v režimu manuálního řazení.
Přední převod: Převod předního kola ze snímače polohy
převodu.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Převod: Převody předního a zadního kola ze snímače polohy
převodu.
Převodový poměr: Počet zubů předního a zadního převodu na
základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.
Připojená světla: Počet připojených světel.
Průměr. rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
PSZ – okruh: Průměrný posun středu základny pro aktuální
okruh.
PSZ – průměr: Průměrný posun středu základny pro aktuální
aktivitu.
Režim asistenta: Aktuální asistenční režim elektrokola
Režim řazení Di2: Aktuální režim řazení snímače Di2.
Režim světla: Režim konfigurace sítě světel.
Režim úhlu paprsku: Režim paprsku předního světla.
Rovnoměrný chod pedálů: Měření rovnoměrné aplikace síly
nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost - poslední okruh: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
24
Silová fáze – L.: Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Silová fáze – L. Okruh: Průměrný úhel silové fáze pro levou
nohu a aktuální okruh.
Silová fáze – L. Průměr: Průměrný úhel silové fáze pro levou
nohu a aktuální aktivitu.
Silová fáze – L. Průměrná špička: Průměrný úhel špičky silové
fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.
Silová fáze – L. Špička: Aktuální úhel špičky silové fáze pro
levou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém
jezdec vyvíjí největší část síly.
Silová fáze – L. Špička okruhu: Průměrný úhel špičky silové
fáze pro levou nohu a aktuální okruh.
Silová fáze – P.: Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Silová fáze – P. Okruh: Průměrný úhel silové fáze pro pravou
nohu a aktuální okruh.
Silová fáze – P. Průměr: Průměrný úhel silové fáze pro pravou
nohu a aktuální aktivitu.
Silová fáze – P. Průměrná špička: Průměrný úhel špičky silové
fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.
Silová fáze – P. Špička: Aktuální úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém
jezdec vyvíjí největší část síly.
Silová fáze – P. Špička okruhu: Průměrný úhel špičky silové
fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.
Sklon: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ST – %maximální: Procento maximálního srdečního tepu.
ST – %RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální
srdeční tep minus klidový srdeční tep).
Stav baterie: Zbývající energie baterie doplňkového světla na
kolo.
ST - okruh: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
ST - okruh %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
ST - okruh %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
Stoupání k dalšímu: Zbývající stoupání k dalšímu trasovému
bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
ST - poslední okruh: Průměrný srdeční tep pro poslední
dokončený okruh.
ST – průměr: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
ST – průměr %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
ST – průměr %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Tempo - okruh: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální
okruh.
Tempo – průměr: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Dodatek
Účinnost točivého momentu: Měření účinnosti šlapání jezdce.
Uk. rychlosti: Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrnou
a maximální rychlost pro aktuální aktivitu.
Ukazatel kadence: Sloupcový graf zobrazující aktuální,
průměrnou a maximální kadenci při jízdě na kole pro aktuální
aktivitu.
Ukazatel ST: Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrný
a maximální srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Ukazatel výkonu: Sloupcový graf zobrazující aktuální,
průměrný a maximální výkon pro aktuální aktivitu.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Úroveň nabití baterie Di2: Zbývající energie baterie snímače
Di2.
VAM – okruh: Průměrná rychlost stoupání pro aktuální okruh.
VAM – průměr: Průměrná rychlost stoupání pro aktuální
aktivitu.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
VR – 30s průměr: 30sekundový průměr pohybu vertikální
rychlosti.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výkon: Aktuální výkon ve wattech. Zařízení musí být připojeno
ke kompatibilnímu snímači výkonu.
Výkon – %FTP: Aktuální výkon jako procento funkční limitní
hodnoty výkonu.
Výkon – 10 s průměr: 10sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon – 10 s průměr W/kg: 10sekundový průměr pohybu
výkonu ve wattech na kilogram.
Výkon – 30 s průměr: 30sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon – 30 s průměr W/kg: 30sekundový průměr pohybu
výkonu ve wattech na kilogram.
Výkon - 3s průměr: 3sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon – 3 s průměr W/kg: 3sekundový průměr pohybu výkonu
ve wattech na kilogram.
Výkon – IF: Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Výkon – kJ: Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Výkon – maximální: Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Výkon - maximum na okruh: Nejvyšší výkon pro aktuální
okruh.
Výkonnostní rozsah: Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na
základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Výkon – NP: Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.
Výkon - NP okruh: Průměrná Normalized Power pro aktuální
okruh.
Výkon - NP posledního okruhu: Průměrná Normalized Power
pro poslední dokončený okruh.
Výkon - okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon – poslední kolo: Průměrný výkon pro poslední
dokončený okruh.
Výkon – průměr: Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Výkon – TSS: Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
Výkon – W/kg okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh ve
wattech na kilogram.
Výkon – W/kg průměr: Průměr výkonu ve wattech na kilogram.
Výkon – watty/kg: Hodnota výkonu ve wattech na kilogram.
Vyvážení: Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 10 s průměr: 10sekundový průměr pohybu pro
levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 30 s průměr: 30sekundový průměr pohybu pro
levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 3 s průměr: Třísekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení - okruh: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální okruh.
Vyvážení – průměr: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální aktivitu.
Vzd. k nejb. tr. b.: Zbývající vzdálenost k dalšímu bodu v rámci
trasy.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost do cíle: Zbývající vzdálenost do cílové destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost k příštímu bodu: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vzdálenost okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Zadní převod: Převod zadního kola ze snímače polohy
převodu.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zbývající čas: Na trase či během tréninku označuje zbývající
čas, pokud používáte cílovou hodnotu pro čas.
Zbývající kCal: Během tréninku, označuje zbývající kalorie,
pokud používáte cílovou hodnotu pro kalorie.
Zbývající opakovaní: Během tréninku, označuje zbývající
opakování.
Zbývající ST: Během tréninku, označuje hodnotu nad nebo pod
cílovou hodnotou pro srdeční tep.
Zbývající stoupání: Na trase či během tréninku označuje
zbývající stoupání, pokud používáte cílovou hodnotu pro
stoupání.
Zbývající vzdálenost: Během tréninku či trasy. Označuje
zbývající vzdálenost, pokud používáte cílovou hodnotu pro
vzdálenost.
Zhodnocení výkonu: Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení
vaší kondice v reálném čase.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Dodatek
25
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Hodnocení FTP
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP) podle pohlaví.
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
Muži
Watty na kilogram (W/kg)
22 × 1–3/8
1 770
Skvělé
5,05 a více
22 × 1–1/2
1 785
Vynikající
3,93 až 5,04
24 × 1
1 753
Dobré
2,79 až 3,92
24 × 3/4 trubkový
1 785
2,23 až 2,78
24 × 1–1/8
1 795
Méně než 2,23
24 × 1,75
1 890
24 × 1–1/4
1 905
Uspokojivé
Netrénovaný člověk
Ženy
Watty na kilogram (W/kg)
24 × 2,00
1 925
Skvělé
4,30 a více
24 × 2,125
1 965
Vynikající
3,33 až 4,29
26 × 7/8
1 920
Dobré
2,36 až 3,32
26 × 1–1,0
1 913
Uspokojivé
1,90 až 2,35
26 × 1
1 952
Netrénovaný člověk
Méně než 1,90
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
Výpočty rozsahů srdečního tepu
26 × 1,95
2 050
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
26 × 2,00
2 055
26 × 1–3/8
2 068
1
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
26 × 1–1/2
2 100
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
29 × 2,1
2 288
29 × 2,2
2 298
29 × 2,3
2 326
650 × 20C
1 938
650 × 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C trubkový
2 130
Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a
Andrewa Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
2
3
4
5
50–60 %
60–70 %
70–80 %
80–90 %
90–100 %
Výhody
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Velikost a obvod kola
Váš snímač rychlosti může automaticky rozpoznat velikost kola.
V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení
snímače rychlosti.
Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky.
Níže uvedený seznam není úplný. Obvod kola také můžete
změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.
26
Dodatek
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2 235
700 × 45C
2 242
700 × 47C
2 268
Vystavení radiovým frekvencím
Toto zařízení je mobilní vysílač a přijímač, které používá anténu
pro odesílání a příjem radiofrekvenční energie (RF) nízké
úrovně pro přenos hlasu a dat. Toto zařízení během provozu při
režimu maximálního výkonu a za použití originálního
příslušenství Garmin vyzařuje nižší energii RF než jsou
předepsané limity. Aby byly splněny požadavky směrnice FCC
ohledně vystavení energii RF, zařízení by mělo být používáno
pouze v kompatibilním držáku nebo nainstalováno podle
oficiálních pokynů. Zařízení by se nemělo používat v jiných
konfiguracích.
Toto zařízení nesmí být společně umístěno nebo používáno
s jakýmkoli jiným vysílačem nebo anténou.
Dodatek
27
Rejstřík
A
adresy, hledání 9
aktualizace, software 16, 23
aplikace 11, 13, 17
smartphone 1
Auto Lap 19
Auto Pause 19
automatické procházení 20
automatický režim spánku 19
B
baterie
maximalizace 22
nabíjení 2
typ 2
výměna 21, 22
body zájmu (BZ), hledání 9
C
cíl 6
cíle 6
Connect IQ 17
Č
čas, upozornění 19
časovač 3
časové zóny 20
čištění zařízení 21
D
data
nahrávání 20
obrazovky 18
přenos 16, 17
sdílení 20, 21
ukládání 16
datová pole 17, 18, 23
detekce dopravních událostí 12, 13
doplňky 17
dotyková obrazovka 1
družicové signály 3, 22
dynamika jízdy na kole 15, 16
E
Elektrokolo 16
externí displej 20, 21
G
Garmin Connect 1, 3–5, 10, 11, 13, 16, 17, 23
Garmin Connect Mobile 12
Garmin Express 13
aktualizace softwaru 23
GLONASS 18
GPS 5, 18
signál 1, 3, 22
GroupTrack 12
H
kalibrace, měřič výkonu 15
kalorie, upozornění 19
Karta microSD. Viz paměťová karta
kurzy 9
L
LiveTrack 12
M
mapy 9, 10
aktualizace 23
hledání poloh 9
nastavení 11
orientace 11
měrné jednotky 20
N
nadmořská výška 22
nahrávání dat 17
nastavení 13, 16, 18, 20
zařízení 20, 22
nastavení displeje 20
nastavení systému 20
navigace 9
zastavení 9
zpět na start 9
nouzové kontakty 12, 13
O
O-kroužky. Viz pásky
obrazovka 20
uzamčení 1
odstranění, všechna uživatelská data 17, 22
odstranění problémů 14, 22, 23
okruhy 1
osobní rekordy 8, 9
odstranění 9
P
paměťová karta 21
párování 1
smartphone 1
Snímače ANT+ 5, 15
Snímače Bluetooth 15
pásky 23
pedály 15
počítač, připojení 17
podsvícení 20
polohy 9
hledání pomocí mapy 9
odstranění 9
úprava 9
posunutí středu základny 15
profily 18
aktivita 18
uživatelské 18
průměrování dat 14
přenos, soubory 12
příslušenství 13, 15, 23
přizpůsobení zařízení 18
historie 3, 16
odeslání do počítače 16, 17
odstranění 16
hřiště 11
R
I
S
ID zařízení 23
ikony 1
indoorový trénink 5
instalace 2, 13
instalace zařízení 2
intervaly, tréninky 5, 6
J
jazyk 20, 23
jízda na kole 7
K
kadence 14
upozornění 19
kalendář 5
28
regenerace 6–8
resetování zařízení 22
režim spánku 19
satelitní signály 1
sdílení dat 20, 21
segmenty 3, 4
odstranění 4
silová fáze 15
skóre stresu 8
smartphone 1, 11, 17, 20
aplikace 12
párování 1
Snímače ANT+ 1, 13, 15, 16
párování 5, 15
vybavení pro fitness 5
Snímače Bluetooth 13
párování 15
snímače rychlosti a kadence 13, 14, 22
software
aktualizace 16, 23
licence 23
verze 23
soubory, přenos 17
srdeční tep
rozsahy 14, 26
snímač 6–8, 14, 21, 22
upozornění 19
zóny 14, 16
stav tréninku 6, 8
stopky 16
T
technické údaje 21
Technologie Bluetooth 11, 12, 20
teplota 23
tlačítka 1
tlačítka na displeji 1
tóny 20
Training Effect 8
trasové body, projekce 9
trasy 10, 11
načítání 10
nastavení 11
odstranění 11
úprava 10
vytvoření 10
trénink 5, 6
obrazovky 18
plány 5
stránky 3
tréninková zátěž 7
tréninky 4, 5
načítání 4
odstranění 5
úprava 4
vytvoření 4
U
ukládání aktivit 3
ukládání dat 16, 17
upozornění 19
upozorňovací zpráva o spuštění 20
USB 23
odpojení 17
uzamčení, obrazovka 1
uživatelská data, odstranění 17
uživatelský profil 18
V
velikosti kol 26
Virtual Partner 6
VO2 Max. 6–8
VO2 maximální 7, 25
výchozí nastavení 22
výkon 15
zóny 16
výkon (síla) 5
metry 6–8, 14–16, 26
upozornění 19
zóny 15
výměna baterie 22
výškoměr, kalibrace 22
vzdálenost, upozornění 19
W
Wi-Fi 1
Wi‑Fi 11, 13, 23
připojení 13
Z
zařízení
péče 21
vynulování 22
zhodnocení výkonu 8
zóny
čas 20
výkon 15
zpět na start 9
Rejstřík
support.garmin.com
Srpen 2018
190-02220-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising