Garmin | Edge® 520 Plus | User manual | Garmin Edge® 520 Plus Brukerveiledning

Garmin Edge® 520 Plus Brukerveiledning
EDGE 520 PLUS
®
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA eller andre
land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Di2™ er et
varemerke for Shimano, Inc. Shimano er et registrert varemerke for Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for
Peaksware, LLC. STRAVA og Strava™ er varemerker for Strava, Inc. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører
sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: AA3001
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 1
Vise statussiden .......................................................................... 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installere standardbraketten ....................................................... 1
Installere frontbraketten .............................................................. 2
Løse ut Edge .......................................................................... 2
Montere terrengsykkelbraketten ................................................. 2
Innhente satellittsignaler ............................................................. 3
Bruke bakgrunnslyset ................................................................. 3
Trening............................................................................ 3
Legge ut på tur ............................................................................3
Bruke snarveismenyen .......................................................... 3
Bruke Virtual Partner® ........................................................... 3
Segmenter .................................................................................. 3
Strava™ segmenter ............................................................... 4
Følge et segment fra Garmin Connect ................................... 4
Aktivere segmenter ................................................................ 4
Konkurrere mot et segment ................................................... 4
Vise segmentdetaljer ............................................................. 4
Segmentalternativer ............................................................... 4
Slette et segment ................................................................... 4
Treningsøkter .............................................................................. 4
Følge en treningsøkt fra Internett ........................................... 4
Starte en treningsøkt .............................................................. 5
Stoppe en treningsøkt ............................................................ 5
Slette treningsøkter ................................................................ 5
Om treningskalenderen .............................................................. 5
Bruke Garmin Connect treningsplaner ................................... 5
Intervalltreningsøkter .................................................................. 5
Opprette en intervalltreningsøkt ............................................. 5
Starte en intervalltreningsøkt ................................................. 5
Trene innendørs ......................................................................... 5
Parkoble ANT+ sykkelrulle ..................................................... 5
Bruke en ANT+ sykkelrulle .................................................... 5
Angi motstand ................................................................... 6
Angi målkraft ..................................................................... 6
Angi et treningsmål ..................................................................... 6
Avbryte et treningsmål ........................................................... 6
Personlige rekorder .................................................................... 6
Vise personlige rekorder ........................................................ 6
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 6
Slette alle personlige rekorder ............................................... 6
Treningssoner ............................................................................. 6
navigasjon....................................................................... 6
Posisjoner ................................................................................... 6
Merke posisjonen ................................................................... 6
Navigere til en lagret posisjon ................................................ 6
Redigere posisjoner ............................................................... 7
Slette en posisjon ................................................................... 7
Angi høyde ............................................................................. 7
Løyper .........................................................................................7
Opprette en løype på enheten ............................................... 7
Følge en løype fra Garmin Connect ....................................... 7
Tips for trening med løyper .................................................... 7
Stoppe en løype ..................................................................... 7
Vise en løype på kartet .......................................................... 7
Vise løypedetaljer .................................................................. 7
Løypealternativer ................................................................... 7
Slette en løype ....................................................................... 8
Zoome på kartet .......................................................................... 8
Innholdsfortegnelse
Kartinnstillinger ........................................................................... 8
Endre kartorienteringen ......................................................... 8
Ruteinnstillinger .......................................................................... 8
Velge en aktivitet for ruteberegning ....................................... 8
Bluetooth tilkoblede funksjoner....................................8
Starte en GroupTrack økt ........................................................... 8
Tips for GroupTrack økter ...................................................... 9
Overføre filer til en annen Edge enhet ........................................ 9
Spille av talemeldinger på smarttelefonen .................................. 9
Hendelsesregistrering og assistansefunksjoner ......................... 9
Hendelsesregistrering ............................................................ 9
Assistent ................................................................................ 9
Konfigurere hendelsesregistrering og
assistansefunksjoner ............................................................. 9
Vise nødkontakter ................................................................ 10
Be om hjelp .......................................................................... 10
Slå hendelsesregistrering av og på ..................................... 10
Avbryte en automatisk melding ............................................ 10
Sende en statusoppdatering etter en hendelse ................... 10
Sensorer med ANT+ ..................................................... 10
Sette på pulsmåleren ................................................................ 10
Restitusjonstid ...................................................................... 10
Se restitusjonstiden din ................................................... 10
Om kondisjonsberegninger .................................................. 10
Beregne VO2-maks ......................................................... 11
Tips for kondisjonsberegning for sykling ......................... 11
Angi pulssoner ..................................................................... 11
Om pulssoner .................................................................. 11
Treningsmål .................................................................... 11
Tips for unøyaktige pulsdata ................................................ 11
Installere hastighetssensoren ................................................... 11
Installere pedalfrekvenssensoren ............................................. 12
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens .................... 12
Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft .................... 12
Pare sensorer med ANT+ ......................................................... 12
Trene med kraftmålere ............................................................. 12
Stille inn kraftsoner .............................................................. 12
Kalibrere kraftmåleren .......................................................... 12
Pedalbasert kraft .................................................................. 13
Sykkeldynamikk ................................................................... 13
Bruke sykkeldynamikk ..................................................... 13
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
enheten ................................................................................ 13
Få beregnet FTP .................................................................. 13
Gjennomføre en FTP-test ............................................... 13
Automatisk beregning av FTP ......................................... 13
Bruke elektroniske girskiftere .................................................... 13
Situasjonsoppfattelse ............................................................... 14
Bruke vekten ............................................................................. 14
Garmin Index™ smartvektdata ............................................ 14
Logg............................................................................... 14
Vise turen ..................................................................................14
Vise tiden din i hver treningssone ........................................ 14
Sletter sykkelturer ................................................................ 14
Vise totalverdier for data ........................................................... 14
Slette totalverdier for data .................................................... 14
Garmin Connect ........................................................................ 14
Sende turen din til Garmin Connect ..................................... 14
Dataregistrering ........................................................................ 15
Databehandling ........................................................................ 15
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 15
Overføre filer til enheten ...................................................... 15
Slette filer ............................................................................. 15
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 15
Tilpasse enheten.......................................................... 15
i
Connect IQ™ Nedlastbare funksjoner ...................................... 15
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ....................................................................... 15
Profiler ...................................................................................... 15
Konfigurere brukerprofilen ................................................... 15
Om treningsinnstillinger ............................................................ 15
Oppdatere aktivitetsprofilen ................................................. 16
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 16
Endre satellittinnstillingen .................................................... 16
Varsler .................................................................................. 16
Angi områdevarsler ......................................................... 16
Angi et regelmessig varsel .............................................. 16
Auto Lap ............................................................................... 16
Markere runder etter posisjon ......................................... 16
Markere runder etter avstand .......................................... 17
Bruke Auto Pause ................................................................ 17
Bruke automatisk dvalemodus ............................................. 17
Bruke Bla automatisk ........................................................... 17
Starte tidtakeren automatisk ................................................ 17
Telefoninnstillinger .................................................................... 17
Systeminnstillinger .................................................................... 17
Skjerminnstillinger ................................................................ 17
Innstillinger for dataregistrering ............................................ 17
Endre måleenhetene ........................................................... 17
Slå enhetstoner på og av ..................................................... 18
Endre enhetsspråk ............................................................... 18
Tidssoner ............................................................................. 18
Konfigurere modus for utvidet visning ...................................... 18
Lukke modus for utvidet visning ........................................... 18
Informasjon om enheten.............................................. 18
Spesifikasjoner ......................................................................... 18
Edge – spesifikasjoner ......................................................... 18
Spesifikasjoner for pulsmåler ............................................... 18
Spesifikasjoner for hastighetssensor og
pedalfrekvenssensor ............................................................ 18
Ta vare på enheten .................................................................. 18
Rengjøre enheten ................................................................ 18
Ta vare på pulsmåleren ....................................................... 18
Batterier som kan byttes ut av brukeren ................................... 18
Skifte batteriet i pulsmåleren ................................................ 18
Bytte batteri på hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor ............................................................ 19
Feilsøking...................................................................... 19
Nullstille enheten ...................................................................... 19
Gjenopprette standardinnstillingene .................................... 19
Fjerne brukerdata og innstillinger ........................................ 19
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 19
Forbedre GPS-satellittmottaket ................................................ 19
Enheten bruker feil språk .......................................................... 19
Temperaturmålinger ................................................................. 19
Utbyttbare tetningsringer .......................................................... 19
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 19
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 19
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express .......... 20
Produktoppdateringer ............................................................... 20
Få mer informasjon ................................................................... 20
Tillegg............................................................................ 20
Datafelter .................................................................................. 20
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 22
FTP-verdier ............................................................................... 22
Pulssoneberegninger ................................................................ 22
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 22
Indeks............................................................................ 24
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Taster
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
Vise statussiden
Statussiden viser tilkoblingsstatus for GPS, ANT+ sensorer og
smarttelefon.
Velg et alternativ:
• Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
• Under en tur velger du > Statusside.
®
Statussiden vises. Et solid ikon betyr at signalet ble registrert
eller at sensoren er koblet til.
Lade enheten
À
Á
Â
Brukes til å justere bakgrunnslyset.
Hold nede for å slå enheten av og på.
Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer og
innstillinger.
På startskjermbildet velger du denne for å vise statussiden.
Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer og
innstillinger.
På startskjermbildet velger du denne for å vise enhetsmenyen.
Ã
Velg for å markere en ny runde.
Ä
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.
Å
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Æ
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Edge – spesifikasjoner, side 18).
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
Velg for å velge et alternativ eller for å bekrefte en melding.
Under sykkelturer brukes denne tasten til å vise menyalternativer som varsler og datafelter.
Parkoble smarttelefonen
For at du skal kunne bruke funksjonene til Edge enheten, må
den parkobles direkte via Garmin Connect™ Mobile-appen og
ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
2 Hold nede for å slå på enheten.
Den første gangen du slår på enheten, må du velge
enhetsspråket. Det neste skjermbildet ber deg om å parkoble
med smarttelefonen.
TIPS: Du kan velge Meny > Innstillinger > Telefon > Par
smarttelefon for å åpne parkoblingsmodus manuelt.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra - eller -menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
®
Innledning
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad enheten helt opp.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten
slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du
kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.
1
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.
7 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.
2 Løft Edge ut av braketten.
Montere terrengsykkelbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Bruk en 3 mm unbrakonøkkel til å fjerne skruen À fra
styrekoblingen Á.
Installere frontbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra koblingen på
styret Á.
3 Velg et alternativ:
3 Plasser gummiputen rundt styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten.
4 Plasser styretilkoblingen rundt gummiputen.
5 Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Garmin anbefaler at du strammer skruen slik at
braketten er festet, med et maksimalt dreiemoment på
0,8 Nm. Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
Juster
tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene
6
på sykkelbraketten Â.
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten rundt styret.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten rundt styret.
• Hvis styrets diameter er 35 mm, bruker du ikke noen
gummipute.
4 Plasser styretilkoblingen rundt styret, slik at brakettarmen er
over styrestammen.
5 Bruk en 3 mm unbrakonøkkel til å løsne skruen  på
brakettarmen, plasser brakettarmen, og fest skruen.
MERK: Garmin anbefaler at du strammer skruen slik at
brakettarmen er festet, med et maksimalt dreiemoment på
2,26 N-m (20 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
®
2
Innledning
Satellittstolpene blir grønne når enheten er klar.
.
3 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
4 Velg en aktivitetsprofil.
5 Velg for å starte tidtakeren.
6 Bruk eventuelt en 2 mm unbrakonøkkel til å fjerne de to
skruene på baksiden av braketten Ã, løsne og vri
tilkoblingen, og fest skruene igjen for å endre retningen på
braketten.
7 Fest skruen på styretilkoblingen.
MERK: Garmin anbefaler at du strammer skruen slik at
braketten er helt festet, med et maksimalt dreiemoment på
0,8 N-m (7 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
8 Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene
på sykkelbraketten Ä.
6
7
8
9
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren
går.
Velg eller for å se flere dataskjermbilder.
Velg eventuelt for å vise menyalternativer som varsler og
datafelter.
Velg
for å stoppe tidtakeren.
TIPS: Du kan endre turtypen før du lagrer og deler denne
turen på Garmin Connect kontoen. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
Velg Lagre tur.
Bruke snarveismenyen
Det finner snarveismenyalternativer for dataskjermbilder og
tilbehørsfunksjoner. Under sykkelturer vises
på
dataskjermbildene.
Velg for å vise snarveismenyalternativene.
Bruke Virtual Partner
®
9 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe
deg med å nå målene dine.
1 Aktiver eventuelt Virtual Partner skjermbildet for
aktivitetsprofilen (Tilpasse dataskjermbildene, side 16).
Ta
deg en tur.
2
3 Velg for å se Virtual Partner skjermbildet og hvem som
leder.
Bruke bakgrunnslyset
• Velg en hvilken som helst tast for å slå på bakgrunnslyset.
• Velg for å justere styrken på bakgrunnslyset.
• Velg ett eller flere alternativer på startskjermbildet:
◦ Hvis du vil justere lysstyrken, velger du > Lysstyrke >
Lysstyrke.
◦ Hvis du vil justere tidsavbruddet, velger du > Lysstyrke
> Tidsavbrudd for bakgr. og deretter et alternativ.
Trening
Legge ut på tur
Hvis det fulgte med en ANT+ sensor sammen med enheten, er
de allerede parkoblet og kan aktiveres under
førstegangsoppsettet.
1 Hold nede for å slå på enheten.
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Trening
4 Velg eventuelt
> Virtual Partner-hastighet for å endre
hastigheten for Virtual Partner mens du sykler.
Segmenter
Følge et segment: Du kan sende segmenter fra Garmin
Connect kontoen din til enheten. Når et segment er lagret på
enheten, kan du følge det.
MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect
kontoen din, lastes alle segmentene i løypen ned automatisk.
3
Konkurrere mot et segment: Du kan konkurrere mot et
segment for å prøve å matche eller slå din egen personlige
rekord eller andre syklister som har syklet segmentet.
Strava™ segmenter
Du kan laste ned Strava segmenter til Edge 520 Plus enheten
din. Følg Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din
med andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det
samme segmentet.
Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til
segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du
finner mer informasjon på www.strava.com.
Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Følge et segment fra Garmin Connect
Før du kan laste ned og følge et segment fra Garmin Connect,
må du ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect,
side 14).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
MERK: Hvis du bruker Strava segmenter, overføres
favorittsegmentene dine automatisk til enheten når den er
koblet til Garmin Connect mobiltelefon eller datamaskinen
din.
2 Gå til connect.garmin.com.
3 Opprett et nytt segment, eller velg et eksisterende segment.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten, og slå den på.
6 Velg Meny > Trening > Segmenter.
7 Velg segmentet.
8 Velg Kjør.
Aktivere segmenter
Du kan aktivere konkurrering med og varsler for segmenter du
nærmer deg.
1 Velg Meny > Trening > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg Aktiver.
MERK: Du mottar bare varsler for segmenter som nærmer
seg hvis du har aktivert de aktuelle segmentene.
Konkurrere mot et segment
Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot
et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere
aktiviteter, andre syklisters prestasjoner, kontakter i Garmin
Connect kontoen din eller andre medlemmer av
sykkelfellesskapet. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til
Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er
sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava
kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.
1 Velg for å starte aktivitetstidtakeren og dra på sykkeltur.
Når du kommer til et segment, kan du konkurrere mot
segmentet.
2 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Segmentdataskjermbildet vises automatisk.
3 Velg om nødvendig
for å endre målet mens du konkurrerer
mot segmentet.
Du kan konkurrere mot segmentlederen, dine tidligere
prestasjoner eller eventuelle andre syklister. Målet justeres
automatisk basert på hvordan du presterer.
Det vises en melding når segmentet er fullført.
Vise segmentdetaljer
1 Velg Meny > Trening > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å vise segmentet på kartet.
• Velg Høyde for å vise et stigningsplott for segmentet.
• Velg Ledertavlen for å se tid og gjennomsnittsfart for
segmentlederen, gruppelederen eller utfordreren, din
personlige bestetid og gjennomsnittsfart og andre syklister
(hvis det er aktuelt).
TIPS: Du kan velge en oppføring på ledertavlen for å
endre segmentmålet ditt.
Segmentalternativer
Velg Meny > Trening > Segmenter > Segmentalternativer.
Automatisk valg av innsats: Aktiverer eller deaktiverer
automatisk justering av mål basert på hvordan du presterer.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede segmenter ved navn.
Aktiver/deaktiver: Aktiverer eller deaktiverer segmentene som
er lastet inn på enheten.
Slett: Gjør det mulig å slette flere segmenter eller alle
segmentene på enheten.
Slette et segment
1 Velg Meny > Trening > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg Slett > OK.
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect
eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra
Garmin Connect, og overføre dem til enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Internett
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 14).
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
4 Velg Send til enhet, og følg instruksjonene på skjermen.
5 Koble fra enheten.
4
Trening
Starte en treningsøkt
Du må laste ned en treningsøkt fra kontoen din på Garmin
Connect før du kan starte en treningsøkt.
1 Velg Meny > Trening > Treningsøkter.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg Kjør.
4 Velg for å starte tidtakeren.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, målet (hvis du har lagt inn dette) og gjeldende
treningsøktdata.
Stoppe en treningsøkt
• Du kan når som helst velge
for å avslutte et trinn i en
treningsøkt.
• Du kan når som helst velge for å se skjermbildet for
treningsøkttrinn og deretter velge > Stopp treningsøkt >
OK for å avslutte treningsøkten.
• Du kan når som helst velge
> Stopp treningsøkt for å
stoppe tidtakeren og avslutte treningsøkten.
TIPS: Når du lagrer sykkelturen, avsluttes treningsøkten
automatisk.
Slette treningsøkter
1 Velg Meny > Trening > Treningsøkter >
Treningsøktalternativer > Slett flere.
2 Velg én eller flere treningsøkter.
3 Velg Slette treningsøkter > OK.
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i
treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i
treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den
planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du
fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte
treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende treningskalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin
Connect, må du ha en konto på Garmin Connect (Garmin
Connect, side 14).
Du kan bla gjennom Garmin Connect for å finne en treningsplan,
planlegge treningsøkter og løyper, og laste ned planen til
enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Velg og planlegg en treningsplan.
4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
5 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller når du sykler en kjent avstand. Når du velger
,
registrerer enheten et intervall og går over til et hvileintervall.
Opprette en intervalltreningsøkt
1 Velg Meny > Trening > Intervaller > Rediger > Intervaller >
Type.
2 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
Trening
3
4
5
6
7
TIPS: Du kan velge et åpent intervall ved å angi typen som
Åpen.
Velg Varighet, angi en distanse eller tid for treningsøkten, og
velg .
Velg Hvile > Type.
Velg Distanse, Tid eller Åpen.
Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for
hvileintervallet, og velg .
Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Repeter.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
• Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten,
velger du Nedvarming > På.
Starte en intervalltreningsøkt
1 Velg Meny > Trening > Intervaller > Kjør.
2 Velg for å starte tidtakeren.
3 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du
for å starte første intervall.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Trene innendørs
Enheten har også en aktivitetsprofil for innendørsaktiviteter hvor
GPS er slått av. Du kan slå av GPS når du trener innendørs for
å spare batterilevetid.
MERK: Eventuelle endringer i GPS-innstillingene lagres til den
aktive profilen.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg GPS-modus > Av.
Når GPS er slått av, er ikke hastighet og avstand tilgjengelig
med mindre du har en kompatibel sensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten.
Parkoble ANT+ sykkelrulle
1 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av ANT+
sykkelrullen.
2 Velg Meny > Trening > Sykkelrulle > Parkoble ANT+s.rulle.
3 Velg sykkelrullen du vil parkoble med enheten.
4 Velg Legg til sensor.
Når sykkelrullen er parkoblet med enheten din, vises
sykkelrullen som en tilkoblet sensor. Du kan tilpasse
datafeltene dine for å vise sensordata.
Bruke en ANT+ sykkelrulle
Før du kan bruke en kompatibel ANT+ sykkelrulle, må du sette
sykkelen på rullen og parkoble rullen med enheten din (Parkoble
ANT+ sykkelrulle, side 5).
Du kan bruke enheten din sammen med en sykkelrulle for å
simulere motstand mens du følger en løype, aktivitet eller
treningsøkt. GPS slås av automatisk mens du bruker en
sykkelrulle.
1 Velg Meny > Trening > Sykkelrulle.
2 Velg et alternativ:
• Velg Følg en løype for å følge en lagret løype (Løyper,
side 7).
• Velg Følg en aktivitet for å følge en lagret sykkeltur
(Legge ut på tur, side 3).
• Velg Følg en treningsøkt for å følge en kraftbasert
treningsøkt du har lastet ned fra Garmin Connect kontoen
din (Treningsøkter, side 4).
5
3
4
5
6
Velg en løype, aktivitet eller treningsøkt.
Velg Kjør.
Velg en aktivitetsprofil.
Velg
for å starte tidtakeren.
Sykkelrullen øker eller senker motstanden basert på
høydeinformasjonen i løypen eller sykkelturen.
7 Velg for å vise sykkelrulleskjermbildet.
Personlige rekorder
Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige
rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste
tur og høyeste stigning under en tur. Når enheten er parkoblet
med en kompatibel kraftmåler, viser enheten en maksimal
kraftavlesning som er tatt opp i løpet av en 20 minutters periode.
Vise personlige rekorder
Velg Meny > Min statistikk > Personlige rekorder.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Velg Meny > Min statistikk > Personlige rekorder.
2 Velg rekorden du vil gjenopprette.
3 Velg Tidligere rekord > OK.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette alle personlige rekorder
Du kan se motstanden À og hvor langt du ligger foran eller
bak i avstand Á eller tid  sammenlignet med den
opprinnelige avstanden og tiden for løypen eller aktiviteten.
Angi motstand
1 Velg Meny > Trening > Sykkelrulle > Angi motstand.
2 Velg eller for å angi motstanden fra sykkelrullen.
3 Velg en aktivitetsprofil.
4 Begynn å tråkke.
5 Velg eventuelt > Angi motstand for å justere mostanden
under aktiviteten.
Angi målkraft
1 Velg Meny > Trening > Sykkelrulle > Angi kraftmål.
2 Angi målkraftverdien.
3 Velg en aktivitetsprofil.
4 Begynn å tråkke.
Motstandskraften justeres på sykkelrullen for å opprettholde
et konstant krafteffekt basert på hastigheten din.
5 Velg eventuelt > Angi kraftmål for å justere
målkrafteffekten under aktiviteten.
Angi et treningsmål
Funksjonen for treningsmål fungerer med funksjonen Virtual
Partner slik at du kan trene mot et mål for avstand, avstand og
tid, eller avstand og hastighet som du selv har angitt. Mens du
trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor nære du
er ved å oppnå treningsmålet ditt.
1 Velg Meny > Trening > Angi et mål.
2 Velg et alternativ:
• Velg Bare distanse for å velge en forhåndsinnstilt
avstand eller angi en egendefinert avstand.
• Velg Distanse og Tid for å velge et mål for avstand og tid.
• Velg Distanse og hastighet for å velge et mål for avstand
og hastighet.
Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på
gjeldende ytelse og gjenværende tid.
3 Velg for å starte tidtakeren.
4 Velg eventuelt for å se skjermbildet Virtual Partner.
5 Når du har fullført aktiviteten, velger du > Lagre tur.
Velg Meny > Min statistikk > Personlige rekorder > Slett
alle > OK.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Treningssoner
• Pulssoner (Angi pulssoner, side 11)
• Kraftsoner (Stille inn kraftsoner, side 12)
navigasjon
Navigasjonsfunksjoner og innstillinger gjelder også når du
navigerer etter løyper (Løyper, side 7) og segmenter
(Segmenter, side 3).
• Posisjoner (Posisjoner, side 6)
• Kartinnstillinger (Kartinnstillinger, side 8)
Posisjoner
Du kan registrere og lagre posisjoner på enheten.
Merke posisjonen
Før du kan merke en posisjon, må du innhente satellitter.
En posisjon er et punkt som du registrerer og lagrer i enheten.
Du kan merke en posisjon hvis du for eksempel vil huske
landemerker eller komme tilbake til et bestemt sted senere.
1 Ta deg en tur.
2 Velg > Marker posisjon > OK.
Navigere til en lagret posisjon
Før du kan navigere til en lagret posisjon, må du lokalisere
satellitter.
1 Velg Meny > Navigasjon > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg Se på kart.
4 Velg Kjør.
5 Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
Avbryte et treningsmål
Velg
6
> Avbryt mål > OK.
navigasjon
2
3
4
5
6
7
• Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
• Gå til connect.garmin.com.
Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
Velg Send til enhet.
Følg instruksjonene på skjermen.
På Edge enheten velger du Meny > Navigasjon > Løyper.
Velg løypen.
Velg Kjør.
Tips for trening med løyper
Redigere posisjoner
1 Velg Meny > Navigasjon > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg Rediger.
4 Velg detaljene for en posisjon.
Velg for eksempel Endre høyde for å angi en kjent høyde for
posisjonen.
5 Rediger verdien, og velg .
Slette en posisjon
1 Velg Meny > Navigasjon > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg Slett posisjon > OK.
Angi høyde
Hvis du har nøyaktige høydedata for din aktuelle posisjon, kan
du kalibrere høydemåleren på enheten manuelt.
1 Ta deg en tur.
2 Velg > Angi høyde.
3 Angi høyden, og velg .
Løyper
Følge en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan følge en
lagret løype rett og slett fordi det er en god løype. Du kan for
eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei til jobben.
Konkurrer mot en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan
også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller overgå
tidligere innstilte innsatsmål. Hvis for eksempel den
opprinngelige løypen ble fullført på 30 minutter, kan du
konkurrere mot en Virtual Partner og prøve å fullføre løypen
på under 30 minutter.
Følge en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en løype fra Garmin Connect til enheten. Når den er lagret på
enheten, kan du følge løypen eller konkurrere mot løypen.
Opprette en løype på enheten
Før du kan opprette en løype, må du ha lagret en aktivitet med
GPS-data på enheten.
1 Velg Meny > Navigasjon > Løyper > Løypealternativer >
Opprett ny.
2 Velg en aktivitet du vil forme løypen etter.
3 Angi et navn på løypen, og velg .
Løypen vises på listen.
4 Velg løypen, og se gjennom løypedetaljene.
5 Velg eventuelt Innstillinger for å endre løypedetaljene.
Du kan for eksempel endre navnet eller fargen på løypen.
6 Velg > Kjør.
Følge en løype fra Garmin Connect
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 14).
1 Velg et alternativ:
navigasjon
• Bruk svingveiledning (Løypealternativer, side 7).
• Hvis du tar med oppvarming, velger du
for å begynne
løypen og varmer opp som vanlig.
• Sørg for at du holder deg utenfor løypen når du varmer opp.
Når du er klar til å begynne, setter du kursen mot løypen. Når
du befinner deg innenfor løypen, vises en melding.
MERK: Virtual Partner starter løypen med en gang du velger
. Den venter ikke til du er ferdig med å varme opp.
• Bla til kartet for å vise løypekartet.
Det vises en melding hvis du beveger deg utenfor løypen.
Stoppe en løype
Velg
> Stopp løype > OK.
Vise en løype på kartet
Du kan tilpasse hvordan hver løype som er lagret på enheten,
vises på kartet. Du kan for eksempel angi at veien til jobben
alltid vises i gult på kartet. Du kan angi at en alternativ rute skal
vises i grønt. På denne måten kan du se løypene mens du
kjører uten at du trenger å følge eller navigere etter en bestemt
løype.
1 Velg Meny > Navigasjon > Løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Innstillinger.
4 Velg Vis alltid for å vise løypen på kartet.
5 Velg Farge, og velg en farge.
6 Velg Løypepunkter for å vise løypepunkter på kartet.
Neste gang du kjører i nærheten av løypen, vises den på kartet.
Vise løypedetaljer
1 Velg Meny > Navigasjon > Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Sammendrag for å se detaljer om løypen.
Velg Kart for å vise løypen på kartet.
Velg Høyde for å vise et stigningsplott for løypen.
Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
Løypealternativer
Velg Meny > Navigasjon > Løyper > Løypealternativer.
Svingveiledning: Aktiverer eller deaktiverer svingvarsler.
Ute av kurs-varsler: Varsler deg hvis du beveger deg utenfor
løypen.
Segmenter: Gjør at du kan trene mot tiden på aktiverte
segmenter i løypen.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede løyper ved navn.
Filtrer: Gjør det mulig å filtrere etter løypetype, for eksempel
Strava løyper.
Slett: Gjør det mulig å slette alle løyper eller flere lagrede løyper
på enheten.
7
Slette en løype
1 Velg Meny > Navigasjon > Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg Slett > OK
Zoome på kartet
1
2
3
4
Ta deg en tur.
Velg for å vise kartet.
Velg > Zoom kartet inn/ut.
Velg et alternativ:
• Velg Autozoom for å angi et zoomnivå på kartet
automatisk.
• Deaktiver Autozoom for å zoome inn og ut manuelt.
5 Velg om nødvendig Angi zoomnivå.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn manuelt, velger du .
• Hvis du vil zoome ut manuelt, velger du .
7 Velg for å lagre zoomnivået (valgfritt).
Kartinnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler, velg en profil og
velg deretter Navigasjon > Kart.
Orientering: Angir hvordan kartet vises på siden.
Autozoom: Velger automatisk et zoomnivå for kartet. Når Av er
valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Veiledningstekst: Angir når de detaljerte
navigasjonsmeldingene skal vises (krever rutbare kart).
Kartsynlighet: Her kan du konfigurere avanserte
kartfunksjoner.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
Endre kartorienteringen
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Navigasjon > Kart > Orientering.
4 Velg et alternativ:
• Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning øverst på
siden.
• Velg 3D-modus for å vise kartet tredimensjonalt.
Ruteinnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler, velg en profil, og
velg deretter Navigasjon > Ruting.
Popularitetsruting: Beregner ruter basert på de mest populære
sykkelturene i Garmin Connect.
Metode for ruting: Angir transportmetoden for å optimalisere
ruten.
Beregningsmetode: Angir metoden som brukes til å beregne
ruten.
Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer
posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.
Oppsett for unngåelse: Angir veitypene som skal unngås
under navigasjon.
Omberegning: Beregner automatisk ruten på nytt hvis du
avviker fra den.
8
Velge en aktivitet for ruteberegning
Du kan konfigurere enheten til å beregne ruten etter
aktivitetstype.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Navigasjon > Ruting > Metode for ruting.
4 Velg et alternativ for å beregne ruten.
Du kan for eksempel velge Landeveissykling for navigering
på vei eller Terrengsykling for navigering utenfor vei.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Edge enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner eller treningsenheter. Enkelte funksjoner krever
at du installerer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/intosports/apps.
MERK: Du må koble enheten til smarttelefonen med Bluetooth
for at du skal kunne benytte deg av enkelte funksjoner.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
GroupTrack: Gir deg mulighet til å spore de andre personene i
gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i
sanntid. Du kan sende forhåndsdefinerte meldinger til andre
syklister i GroupTrack-økten som har en kompatibel Edge
enhet.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Løyper, segmenter og treningsøkter kan lastes ned fra
Garmin Connect: Gjør det mulig å søke etter aktiviteter på
Garmin Connect ved hjelp av smarttelefonen og sende dem
til enheten.
Overføringer mellom enheter: Gjør det mulig å overføre filer
trådløst til en annen kompatibel Edge enhet.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Meldinger: Gjør det mulig å svare på et innkommende anrop
eller en tekstmelding med en forhåndsdefinert tekstmelding.
Denne funksjonen er tilgjengelig med kompatible Android™
smarttelefoner.
Lydvarsler: Gjør det mulig for Garmin Connect Mobile-appen å
spille av statusmeddelelser under en sykkeltur.
Hendelsesregistrering: Gjør det mulig for Garmin Connect
Mobile-appen å sende meldinger til nødkontaktene dine hvis
Edge enheten registrerer en hendelse.
Assistent: Gjør det mulig å bruke Garmin Connect Mobileappen til å sende en automatisert tekstmelding med navnet
ditt og GPS-posisjonen din til nødkontakter.
Starte en GroupTrack økt
Før du kan starte en GroupTrack økt, må du ha parkoblet
enheten din med en smarttelefon som har Garmin Connect
Mobile-appen (Parkoble smarttelefonen, side 1).
Under sykkelturer kan du se syklistene i GroupTrack økten din
på kartet.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
1 Velg Meny > Innstillinger > GroupTrack på Edge-enheten
2
3
4
5
6
din for å gjøre det mulig å se kontakter på kartskjermbildet.
I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du LiveTrack > GroupTrack.
Velg Synlig for > Alle kontakter.
MERK: Hvis du har mer enn én kompatibel enhet, må du
velge en enhet for GroupTrack økten.
Velg Start LiveTrack.
Velg
på Edge-enheten, og ta en sykkeltur.
Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.
Det vises en melding på begge enhetene når filoverføringen er
fullført.
Spille av talemeldinger på smarttelefonen
Før du kan konfigurere talemeldinger, må du ha en smarttelefon
med Garmin Connect Mobile-appen parkoblet til Edge enheten.
Du kan angi at Garmin Connect Mobile-appen skal spille av
motiverende statusvarsler på smarttelefonen under en tur eller
annen aktivitet. Talemeldinger spilles av for rundetid og nummer, navigasjon, kraftmålinger, tempo eller hastighet og
pulsdata. Når en talemelding spilles av, demper Garmin
Connect Mobile-appen annen lyd på smarttelefonen for å spille
av meldingen. Du kan tilpasse lydvolumet i Garmin Connect
mobilappen.
1 Gå til innstillingene i Garmin Connect Mobile-appen, og velg
Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg Enhetsinnstillinger > Lydvarsler.
Hendelsesregistrering og assistansefunksjoner
Hendelsesregistrering
Du kan trykke på ikonet på kartet for å vise informasjon om
posisjon og kurs for de andre personene i GroupTrack økten.
7 Bla til GroupTrack listen.
Du kan velge en syklist fra listen, slik at syklisten vises midt
på kartet.
FORSIKTIG
Hendelsesregistrering er en tilleggsfunksjon, og er utformet for
bruk på veien. Hendelsesregistrering skal ikke brukes som
eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect Mobileappen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Tips for GroupTrack økter
Når Edge enheten registrerer en hendelse, og hvis GPS er
aktivert, kan Garmin Connect Mobile-appen sende en
automatisk tekstmelding og e-post med navnet ditt og GPSposisjonen din til nødkontaktene dine.
Det vises en melding på enheten og den parkoblede
smarttelefonen din om at nødkontaktene dine blir kontaktet etter
30 sekunder. Hvis du ikke trenger hjelp, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen.
Før du kan aktivere hendelsesregistrering på enheten din, må
du angi nødkontaktinformasjon i Garmin Connect Mobile-appen.
Den parkoblede smarttelefonen din må ha et mobilabonnement
med datatrafikk og befinne seg i et område med datadekning.
Nødkontaktene dine må kunne motta tekstmeldinger
(standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde).
GroupTrack funksjonen gir deg mulighet til å spore de andre
personen i gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på
skjermen. Alle personene i gruppen må være kontakter i Garmin
Connect kontoen din.
• Sykle utendørs med GPS.
• Du kan parkoble Edge 520 Plus enheten med smarttelefonen
med Bluetooth teknologi.
• I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du Kontakter for å oppdater listen over personer for
GroupTrack økten.
• Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med
smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin
Connect Mobile -appen.
• Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde
på 40 km (eller 25 mi).
• Du kan bla til kartet for å vise kontaktene dine under en
GroupTrack økt.
• Du må slutte å sykle før du kan vise informasjon om posisjon
og kurs for de andre personene i GroupTrack økten.
Overføre filer til en annen Edge enhet
Du kan overføre løyper, segmenter og treningsøkter trådløst fra
en kompatibel Edge enhet til en annen ved hjelp av Bluetooth
teknologi.
1 Slå på begge Edge enhetene, og hold dem innenfor
hverandres rekkevidde (3 m).
2 På enheten som inneholder filene, velger du Meny >
Innstillinger > Enhetsoverføringer > Del filer.
3 Velg en filtype for deling.
4 Velg en eller flere filer til overføringen.
5 På enheten som skal motta filene, velger du Meny >
Innstillinger > Enhetsoverføringer.
6 Velg en tilkobling i nærheten.
7 Velg en eller flere filer for mottak.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Assistent
FORSIKTIG
Assistanse er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som
eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect Mobileappen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Når Edge enheten med GPS aktivert er koblet til Garmin
Connect Mobile-appen, kan du sende en automatisert
tekstmelding med navn og GPS-posisjon til nødkontaktene dine.
Før du kan aktivere assistansefunksjonen på enheten din, må
du angi nødkontaktinformasjon i Garmin Connect Mobile-appen.
Den Bluetooth parkoblede smarttelefonen din må ha et
mobilabonnement med datatrafikk og befinne seg i et område
med datadekning. Nødkontaktene dine må kunne motta
tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde).
På enheten vises en melding som sier at kontaktene dine blir
informert etter at en nedtelling er fullført. Hvis du ikke trenger
hjelp, kan du avbryte meldingen.
Konfigurere hendelsesregistrering og assistansefunksjoner
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
9
2 Parkoble smarttelefonen med enheten (Parkoble
smarttelefonen, side 1).
3 Gå til appinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen, velg
Nødkontakter, og angi førerinformasjonen og nødkontakter.
De valgte kontaktene mottar en melding som identifiserer
dem som nødkontakter.
MERK: Når du angir en nødkontakt, aktiveres
hendelsesregistrering automatisk på enheten.
4 Aktiver GPS på Edge enheten (Endre satellittinnstillingen,
side 16).
Vise nødkontakter
Logoene for Garmin på modulen og stroppen skal vises med
rett side opp.
2 Fukt elektrodene Á og kontaktlappene  på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og
senderen.
Før du kan vise nødkontakter på enheten, må du konfigurere
informasjon om syklisten og nødkontakter i Garmin Connect
Mobile-appen.
Velg Meny > Kontakter.
Navnene og telefonnumrene til nødkontaktene vises.
3 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen Ã
til løkken Ä.
MERK: Vaskelappen bør ikke brettes over.
Be om hjelp
Før du kan be om assistanse, må du aktivere GPS på Edge
enheten.
1 Hold nede i fire sekunder for å aktivere
assistansefunksjonen.
Enheten piper og sender meldingen når nedtellingen på fem
sekunder er fullført.
TIPS: Du kan velge
før nedtellingen er fullført for å avbryte
meldingen.
2 Hvis det er nødvendig, velger du for å sende meldingen
umiddelbart.
Slå hendelsesregistrering av og på
Velg Meny > Innstillinger > System > Hendelsesreg..
Avbryte en automatisk melding
Når en hendelse registreres av enheten, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen fra enheten eller den parkoblede
smarttelefonen før meldingen sendes til nødkontaktene.
Velg Avbryt > Ja før den 30 sekunder lange nedtellingen er
fullført.
Sende en statusoppdatering etter en hendelse
Før du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene, må
enheten registrere en hendelse og sende en automatisk
nødmelding til nødkontaktene.
Du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene for å
melde at du ikke trenger hjelp.
Fra statussiden velger du Hendelse oppdaget > Jeg er OK.
En melding sendes til alle nødkontakter.
Sensorer med ANT+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Knepp pulsmålermodulen À på stroppen.
Logoene for Garmin skal være med høyre side opp.
4 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
TIPS: Hvis pulsmåleren er unøyaktig eller ikke vises, kan du
finne informasjon i feilsøkingstipsene (Tips for unøyaktige
pulsdata, side 11).
Restitusjonstid
Du kan bruke en Garmin enhet med pulsmåling på håndleddet
eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å se hvor mye
tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.
MERK: Den anbefalte restitusjonstiden beregnes ut fra
kondisjonsberegningen din og kan virke unøyaktig til å begynne
med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtakeren
teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard
treningsøkt.
Se restitusjonstiden din
Før du kan bruke restitusjonstidsfunksjonen må du ta på deg
pulsmåleren og parkoble den med enheten din (Pare sensorer
med ANT+, side 12). Hvis enheten ble levert med en
pulsmåler, er enheten og sensoren allerede paret. Du får det
mest nøyaktige resultatet hvis du fullfører oppsettet av
brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen, side 15) og angir
makspulsen din (Angi pulssoner, side 11).
1 Velg Meny > Min statistikk > Restitusjonsrådgiver >
Aktiver.
2 Ta deg en tur.
3 Etter turen velger du Lagre tur.
Restitusjonstiden vises. Maksimumstiden er 4 dager, og
minimumstiden er 6 timer.
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
10
Sensorer med ANT+
Kondisjonsberegninger er gitt og støttes av Firstbeat. Du kan
bruke Garmin enheten parkoblet med en kompatibel pulsmåler
og kraftmåler for å vise kondisjonsberegningen for sykling.
Beregne VO2-maks
Før du kan se din beregnede VO2-maks, må du ta på deg
pulsmåleren, montere kraftmåleren og parkoble dem med
enheten din (Pare sensorer med ANT+, side 12). Hvis enheten
ble levert med en pulsmåler, er enheten og sensoren allerede
paret. Du får det mest nøyaktige resultatet hvis du fullfører
oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen,
side 15) og angir makspulsen din (Angi pulssoner, side 11).
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.
1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
2 Etter turen velger du Lagre tur.
3 Velg Meny > Min statistikk > Kondisjonsberegning.
Kondisjonsberegningen vises som et tall og en posisjon på
fargemåleren.
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Dårlig
Kondisjonsberegningsdata og analyse gis med tillatelse av
The Cooper Institute . Du finner mer informasjon i tillegget
(Standardverdier for kondisjonsberegning, side 22) og på
www.CooperInstitute.org.
®
Tips for kondisjonsberegning for sykling
Suksessgraden og nøyaktigheten ved kondisjonsberegning
forbedres når turen foregår med opprettholdt og moderat sterk
innsats, og når puls og kraft ikke varierer svært mye.
• Før du legger ut på tur må du kontrollere et enheten,
pulsmåleren og kraftmåleren fungerer som de skal, er
parkoblet og er ladet tilstrekkelig.
• I løpet av turen på 20 minutter holder du pulsen over 70 % av
makspulsen.
• I løpet av turen på 20 minutter opprettholder du et ganske
konstant kraftforbruk.
• Unngå kupert terreng.
• Unngå å sykle i grupper der det er mye dragsug.
Angi pulssoner
Enheten benytter informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme pulssonene. Du kan justere
pulssonene manuelt etter treningsmålene dine (Treningsmål,
side 11). Du bør stille inn maksimal puls, hvilepuls og
pulssoner for å få mest mulig nøyaktige kaloridata under
aktiviteten.
1 Velg Meny > Min statistikk > Treningssoner > Pulssoner.
2 Angi verdier for maksimal puls og hvilepuls.
Sensorer med ANT+
Soneverdiene oppdateres automatisk, men du kan også
redigere hver verdi manuelt.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg % maksimum for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din maksimale puls.
• Velg % pulsreserve for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din hvilepuls.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 22) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5 til 10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren, side 18).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Installere hastighetssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Plasser hastighetssensoren på hjulnavet, og hold den der.
2 Strekk stroppen À rundt navet, og fest den til kroken Á på
sensoren.
11
Du kan endre verdien på denne innstillingen (Innstillinger for
dataregistrering, side 17).
Pare sensorer med ANT+
Sensoren vil kanskje stå skjevt hvis den installeres på et
ujevnt nav. Dette påvirker ikke bruken.
3 Snurr på hjulet for å kontrollere klareringen.
Sensoren skal ikke komme i kontakt med andre deler av
sykkelen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
Installere pedalfrekvenssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen À.
Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes
over krankarmen.
2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av
krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede.
3 Dra stroppene Á rundt krankarmen, og fest dem til krokene
 på sensoren.
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Paring vil si å koble sammen trådløse sensorer med ANT+, for
eksempel å koble en pulsmåler til enheten fra Garmin.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når
du skal pare enhetene.
2 Velg Meny > Innstillinger > Sensorer > Legg til sensor.
3 Velg et alternativ:
• Velg en sensortype.
• Velg Søk på alle for å søke etter alle sensorer i nærheten.
Det vises en liste over tilgjengelige sensorer.
4 Velg én eller flere enheter du vil pare med enheten.
5 Velg Legg til sensor.
Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status
som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise
sensordata.
Trene med kraftmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for å se en liste over ANT+
sensorer som er kompatible med enheten (for eksempel
Vector™).
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
kraftmåleren.
• Juster kraftsonene slik at de samsvarer med mål og
ferdigheter (Stille inn kraftsoner, side 12).
• Bruk områdevarsler hvis du vil bli varslet når du når en
bestemt kraftsone (Angi områdevarsler, side 16).
• Tilpass datafeltene for kraft (Tilpasse dataskjermbildene,
side 16).
Stille inn kraftsoner
4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med
sykkelen eller skoen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og
stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade.
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens
Pedalfrekvensdata fra pedalfrekvenssensoren registreres alltid.
Hvis det ikke har blitt paret noen hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor med enheten, brukes GPS-data til å
beregne hastigheten og avstanden.
Pedalfrekvens er frekvensen på tråkkingen, og måles etter antall
omdreininger på pedalarmen per minutt (o/min).
Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft
Innstillingen for ikke-null-gjennomsnitt er tilgjengelig hvis du
trener med en pedalfrekvenssensor eller kraftmåler
(tilleggsutstyr). Standardinnstillingen utelater nullverdier som
oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
12
Verdiene for sonene er standardverdier og stemmer kanskje
ikke overens med ferdighetene dine. Du kan justere sonene på
enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect. Hvis du
kjenner til FTP-verdien din (terskelwatt), kan du angi den og
tillate at programvaren beregner kraftsonene dine automatisk.
1 Velg Meny > Min statistikk > Treningssoner > Kraftsoner.
2 Angi FTP-verdi.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP.
Kalibrere kraftmåleren
Du må installere kraftmåleren, parkoble den med enheten og
begynne å registrere data aktivt før den kan kalibreres.
Hvis du vil ha kalibreringsinstruksjoner som er spesifikke for
kraftmåleren din, kan du se produsentens instruksjoner.
1 Velg Meny > Innstillinger > Sensorer.
2 Velg kraftmåleren.
3 Velg Kalibrer.
4 Sørg for å holde kraftmåleren i aktivitet ved å tråkke på
pedalene til meldingen vises.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Sensorer med ANT+
Pedalbasert kraft
Vector måler pedalbasert kraft.
Vector måler kraften et par hundre ganger hvert sekund. Vector
måler også pedalfrekvens eller roteringshastighet for pedalen.
Ved å måle kraft, kraftretning, pedalarmens omdreininger og tid
kan Vector fastslå kraft (watt). Vector måler kraften fra venstre
og høyre ben separat og rapporterer balansen mellom høyre og
venstre.
MERK: Vector S-systemet gir ikke balanse mellom høyre og
venstre.
Sykkeldynamikk
Sykkeldynamikkmålinger måler hvordan du bruker kraft gjennom
hele pedaltråkket, og hvor du bruker kraft på pedalen, slik at du
kan forstå måten du sykler på. Det å forstå hvordan og hvor du
produserer kraft, gjør det mulig for deg å trene mer effektivt og
evaluere sykkelformen din.
MERK: Du må ha et Edge system med dobbel sensor for å
kunne bruke sykkeldynamikkmålinger.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Bruke sykkeldynamikk
Før du kan bruke sykkeldynamikk, må du parkoble Vector
kraftmåleren med enheten (Pare sensorer med ANT+, side 12).
MERK: Registrering av sykkeldynamikk bruker ytterligere
enhetsminne.
1 Ta deg en tur.
2 Bla til skjermbildet for sykkeldynamikk for å se kraftfasedata
À, total kraft Á og pedalsenterforskyvning Â.
3 Roter krankarmen noen ganger. Edge enheten ber deg om å
installere alle ventende programvareoppdateringer.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Få beregnet FTP
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å beregne FTP (Functional Threshold Power). Hvis
du vil ha en mer nøyaktig FTP-verdi, kan du utføre en FTP-test
ved hjelp av en parkoblet kraftmåler og pulsmåler (Gjennomføre
en FTP-test, side 13).
Velg Meny > Min statistikk > FTP.
Beregnet FTP vises som en verdi målt i watt per kilo,
utgangseffekt i watt og en stilling på fargemåleren.
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Har ikke trent
Du finner mer informasjon i tillegget (FTP-verdier, side 22).
3 Velg eventuelt Datafelter for å endre et datafelt (Tilpasse
dataskjermbildene, side 16).
MERK: De to datafeltene nederst i skjermbildet à kan
tilpasses.
Du kan sende turen til Garmin Connect Mobile-appen for å se
ytterligere sykkeldynamikkdata (Sende turen din til Garmin
Connect, side 14).
Kraftfasedata
Kraftfase er området i pedaltråkket (mellom start- og
sluttvinkelen til krankarmen) der du produserer positiv kraft.
Pedalsenterforskyvning
Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du
bruker kraft.
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
enheten
Før du kan oppdatere programvaren, må du parkoble Edge
enheten med Vector systemet.
1 Send kjørehistorikken til Garmin Connect kontoen (Sende
turen din til Garmin Connect, side 14).
Garmin Connect søker automatisk etter
programvareoppdateringer, og sender dem til Edge enheten.
2 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
Sensorer med ANT+
Gjennomføre en FTP-test
Du må parkoble en kraftmåler og pulsmåler før du kan utføre en
test og fastslå FTP (Functional Threshold Power) (Pare
sensorer med ANT+, side 12).
1 Velg Meny > Min statistikk > FTP > FTP-test > Kjør.
2 Velg for å starte tidtakeren.
Når du starter sykkelturen, viser enheten hvert trinn av
testen, målet og gjeldende kraftdata. Det vises en melding
når testen er fullført.
3 Velg for å stoppe tidtakeren.
4 Velg Lagre tur.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
Automatisk beregning av FTP
Du må parkoble en kraftmåler og en pulsmåler med enheten din
før den kan beregne terskelwatt (FTP, functional threshold
power) (Pare sensorer med ANT+, side 12).
1 Velg Meny > Min statistikk > FTP > Aktiver automatisk
beregning.
2 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
3 Etter turen velger du Lagre tur.
4 Velg Meny > Min statistikk > FTP.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
Bruke elektroniske girskiftere
Før du kan bruke kompatible elektroniske girskiftere, for
eksempel Shimano Di2™, må du pare dem med enheten (Pare
sensorer med ANT+, side 12). Du kan tilpasse de valgfrie
datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene, side 16). Edge 520
®
13
Plus enheten viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i
justeringsmodus.
Situasjonsoppfattelse
Edge enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten, Varia™
smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre
situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Edge programvaren før
du parkobler Varia enheter (Oppdatere programvaren ved hjelp
av Garmin Express, side 20).
Bruke vekten
Hvis du har en vekt som er kompatibel med ANT+, kan enheten
lese data fra vekten.
1 Velg Meny > Innstillinger > Sensorer > Legg til sensor >
Vekt.
Det vises en melding når vekten er funnet.
2 Stå på vekten når det indikeres.
MERK: Hvis du bruker en vekt for å måle
kroppssammensetning, må du ta av sko og sokker slik at alle
parametrene for kroppssammensetning blir lest og registrert.
Gå
av vekten når det indikeres.
3
TIPS: Hvis det oppstår en feil, må du gå av vekten. Gå på
vekten når det indikeres.
Garmin Index™ smartvektdata
hvis du har en Garmin Index enhet, lagres de siste vektdataene i
Garmin Connect kontoen din. Neste gang du kobler Edge 520
Plus enheten til Garmin Connect kontoen, oppdateres
vektdataene i Edge 520 Plus brukerprofilen.
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.
Vise turen
1 Velg Meny > Historikk > Turer.
2 Velg en tur.
3 Velg et alternativ.
• Hvis sykkelturen inneholder data fra begge sensorene,
velger du Tid i sone og deretter Pulssoner eller
Kraftsoner.
Sletter sykkelturer
1 Velg Meny > Historikk > Turer > Slett.
2 Velg en eller flere turer som skal slettes.
3 Velg Slett sykkelturer > OK.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlede data som er lagret på enheten,
inkludert antall turer, tid, avstand og kalorier.
1 Velg Meny > Historikk > Totalverdier.
2 Velg et alternativ for å vise totalverdier for enheten eller
aktivitetsprofiler.
Slette totalverdier for data
1 Velg Meny > Historikk > Totalverdier > Slett totaler.
2 Velg et alternativ:
• Velg Slett alle totaler for å slette alle totalverdier for data
fra historikken.
• Velg en aktivitetsprofil der oppsamlede totalverdier for
data skal slettes for en enkelt profil.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
3 Velg OK.
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
Vise tiden din i hver treningssone
Før du kan vise tiden din i hver treningssone, må du parkoble
enheten din med en kompatibel pulsmåler eller kraftmåler,
fullføre en aktivitet og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone og kraftsone, kan det
hjelpe deg med å justere treningsintensiteten. Du kan justere
kraftsonene (Stille inn kraftsoner, side 12) og pulssonene (Angi
pulssoner, side 11) for å samsvare med mål og evner. Du kan
tilpasse datafelter for å vise tid i treningssoner under turen
(Tilpasse dataskjermbildene, side 16).
1 Velg Meny > Historikk > Turer.
2 Velg en tur.
3 Velg et alternativ:
• Hvis sykkelturen inneholder har data fra én sensor, velger
du Tid i HF-sone eller Tid i kraftsone.
14
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Sende turen din til Garmin Connect
• Synkroniser Edge enheten med Garmin Connect Mobileappen på smarttelefonen.
Logg
• Bruk USB-kabelen som fulgte med Edge enheten til å sende
turdata til Garmin Connect kontoen din på datamaskinen.
Dataregistrering
Enheten bruker smart registrering. Den registrerer
nøkkelpunkter der du endrer retning, hastighet eller puls.
Når enheten kobles til en kraftmåler, registrerer enheten punkter
hvert sekund. Når enheten registrerer punkter hvert sekund, får
du et ekstremt detaljert spor. Dette bruker også mer av det
tilgjengelige minnet.
Du finner mer informasjon om datagjennomsnitt for
pedalfrekvens og kraft på Datagjennomsnitt for pedalfrekvens
eller kraft, side 12.
Databehandling
®
®
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows og som et aktivert volum i Mac.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
2
3
4
5
6
7
Tilpasse enheten
Connect IQ™ Nedlastbare funksjoner
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
Koble
kabelen fra datamaskinen.
2
På Windows vises enheten som en flyttbar stasjon eller en
bærbar enhet. På Mac vises enheten som en tilkoblet
stasjon.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises i listen over filer i minnet på enheten.
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på enheten fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av programmet Connect IQ
Mobile.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på enheten. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.
3 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Profiler
Edge tilbyr flere muligheter å tilpasse enheten på, inkludert
profiler. Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer
enheten etter hvordan du bruker den. Du kan for eksempel
opprette ulike innstillinger og visninger for trening og
terrengsykling.
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller
måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.
Aktivitetsprofiler: Du kan opprette aktivitetsprofiler for alle
typer sykling. Du kan for eksempel opprette en egen
aktivitetsprofil for trening, for løp og for terrengsykling.
Aktivitetsprofilen inkluderer tilpassede datasider,
aktivitetstotaler, varsler, treningssoner (for eksempel puls og
hastighet), treningsinnstillinger (for eksempel Auto Pause og
Auto Lap ) og navigasjonsinnstillinger.
Brukerprofil: Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder,
vekt, høyde og permanent idrettsutøver. Enheten bruker
denne informasjonen til å beregne nøyaktige turdata.
®
Slette filer
®
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
®
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
Tilpasse enheten
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder, vekt og høyde.
Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige
turdata.
1 Velg Meny > Min statistikk > Brukerprofil.
2 Velg et alternativ.
Om treningsinnstillinger
Med følgende alternativer og innstillinger kan du tilpasse
enheten etter treningsbehov. Disse innstillingene lagres til en
aktivitetsprofil. Du kan for eksempel angi tidsvarsler for profilen
15
for sykkelløp, og du kan angi en posisjonsutløser med Auto Lap
for profilen for terrengsykling.
Oppdatere aktivitetsprofilen
Du kan tilpasse ti aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse innstillingene
og datafeltene for en spesiell aktivitet eller tur.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg et alternativ:
• Velg en profil.
• Velg Alternativer for å legge til eller kopiere en profil.
3 Rediger eventuelt navn og farge for profilen.
4 Velg et alternativ:
• Velg Dataskjermer for å tilpasse dataskjermbildene og
datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene, side 16).
• Velg Standard turtype for å angi turtypen som er typisk
for denne aktivitetsprofilen, for eksempel pendling.
TIPS: Du kan oppdater turtypen manuelt etter at du har
utført en tur som ikke er typisk. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
• Velg Segmenter for å slå på de aktiverte segmentene
dine (Aktivere segmenter, side 4).
• Velg Varsler for å tilpasse treningsvarslene (Varsler,
side 16).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap for å angi
hvordan runder skal utløses (Markere runder etter
posisjon, side 16).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause for å endre
når tidtakeren stanser midlertidig (Bruke Auto Pause,
side 17).
• Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale for å
aktivere dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt
brukt på fem minutter (Bruke automatisk dvalemodus,
side 17).
• Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk for å
tilpasse visningen for treningsdataskjermbildene når
aktivitetstidtakeren går (Bruke Bla automatisk, side 17).
• Velg Startmodus for tidtaker for å tilpasse hvordan
enheten registrerer begynnelsen av en tur og starter
aktivitetstidtakeren automatisk (Starte tidtakeren
automatisk, side 17).
• Velg Navigasjon for å tilpasse innstillinger for kart
(Kartinnstillinger, side 8) og ruteinnstillinger
(Ruteinnstillinger, side 8).
• Velg GPS-modus for å slå av GPS (Trene innendørs,
side 5) eller endre satellittinnstillingen (Endre
satellittinnstillingen, side 16).
Alle endringer lagres til aktivitetsprofilen.
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan tilpasse dataskjermbilder for hver aktivitetsprofil.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Dataskjermer.
4 Velg et dataskjermbilde.
5 Aktiver eventuelt dataskjermbildet.
6 Velg hvor mange datafelter som skal vises på skjermen.
7 Velg et datafelt for å endre det.
Endre satellittinnstillingen
Du kan få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av posisjon ved å aktivere GPS+GLONASS. Bruk av
GPS+GLONASS reduserer batterilevetiden mer enn når du bare
bruker GPS.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
16
2 Velg en profil.
3 Velg GPS-modus.
4 Velg et alternativ.
Varsler
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte mål om tid,
avstand, kalori, puls, pedalfrekvens og kraft. Varselsinnstillinger
lagres sammen med aktivitetsprofilen.
Angi områdevarsler
Hvis du har en valgfri pulsmåler, pedalfrekvenssensor eller
kraftmåler, kan du angi områdevarsler. Et områdevarsel varsler
deg når enhetsmålingene er over eller under et angitt
verdiområde. Du kan for eksempel angi at enheten varsler deg
når pedalfrekvensen er under 40 o/min og over 90 o/min. Du
kan også bruke en treningssone (Treningssoner, side 6) for
områdevarselet.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Varsler.
4 Velg Pulsvarsel, Pedalfrekvensvarsel eller Kraftvarsel.
5 Slå på varselet om nødvendig.
6 Velg verdier for minimum og maksimum, eller velg soner.
7 Velg eventuelt .
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå
enhetstoner på og av, side 18).
Angi et regelmessig varsel
Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer
en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel
angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Varsler.
4 Velg en varseltype.
5 Slå på varselet.
6 Angi en verdi.
7 Velg .
Det vises en melding hver gang du når verdien for varselet.
Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå enhetstoner på og
av, side 18).
Auto Lap
Markere runder etter posisjon
Du kan bruke Auto Lap til å markere runden automatisk ved en
bestemt posisjon. Denne funksjonen er til god hjelp når du vil
sammenligne ytelsen din over forskjellige deler av turen (for
eksempel en lang stigning eller når du trener sprint). Du kan
bruke alternativet etter posisjon langs løypen for å utløse runder
ved alle rundeposisjonene som er lagret på løypen.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > etter posisjon > Runde ved.
4 Velg et alternativ:
• Velg Bare LAP-trykk for å utløse rundetelleren hver gang
du velger
, og hver gang du passerer en av disse
posisjonene igjen.
• Velg Start og Lap for å utløse rundetelleren ved GPSposisjonen der du velger , og hvor som helst i løpet av
løpeturen der du velger
.
• Velg Marker og Lap for å utløse rundetelleren ved en
bestemt GPS-posisjon som er merket før turen, og hvor
som helst under turen der du velger
.
Tilpasse enheten
5 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Tilpasse
dataskjermbildene, side 16).
Markere runder etter avstand
Du kan bruke funksjonen Auto Lap til å markere en runde ved
en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god
hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av
turen (for eksempel etter hver 40. kilometer eller 10. mile).
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter distanse > Runde ved.
4 Angi en verdi.
5 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Tilpasse
dataskjermbildene, side 16).
Bruke Auto Pause
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til å sette tidtakeren på
pause automatisk når du slutter å bevege deg, eller når
hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er
nyttig hvis turen omfatter trafikklys eller andre steder der du må
senke farten eller stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause.
4 Velg et alternativ:
• Velg Når stoppet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege deg.
• Velg Tilpasset hastighet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når hastigheten faller under en bestemt verdi.
5 Tilpass eventuelt valgfrie datafelt for tid (Tilpasse
dataskjermbildene, side 16).
Bruke automatisk dvalemodus
Du kan bruke funksjonen Automatisk dvale til å aktivere
dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt brukt på fem
minutter. Under dvalemodus slås skjermen av, og ANT+
sensoren, Bluetooth og GPSen kobles fra.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk.
4 Velg en visningshastighet.
Starte tidtakeren automatisk
Denne funksjonen oppdager automatisk når enheten har
innhentet satellitter og er i bevegelse. Den starter
aktivitetstidtakeren eller er en påminnelse om at du må starte
tidtakeren, slik at du kan registrere data for turen.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Startmodus for tidtaker.
4 Velg et alternativ:
• Velg Manuelt og deretter
for å starte
aktivitetstidtakeren.
Tilpasse enheten
• Velg Etterspørsel for å vise en visuell påminnelse når du
når hastigheten for startvarsel.
• Velg Automatisk for å starte aktivitetstidtakeren
automatisk når du når starthastigheten.
Telefoninnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > Telefon.
Aktiver: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
trådløs Bluetooth teknologi er aktivert.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth.
Par smarttelefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
med Bluetooth. Denne innstillingen gjør at du kan bruke
Bluetooth tilkoblede funksjoner, inkludert LiveTrack og
aktivitetsopplasting til Garmin Connect.
Anrops- og SMS-varsler: Gjør det mulig å aktivere
telefonvarsler fra en kompatibel smarttelefon.
Tapte anrop og tekstmeldinger: Viser tapte anrop fra en
kompatibel smarttelefon.
Systeminnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > System.
• Skjerminnstillinger (Skjerminnstillinger, side 17)
• Innstillinger for dataregistrering (Innstillinger for
dataregistrering, side 17)
• Innstillinger for enheter (Endre måleenhetene, side 17)
• Innstillinger for toner (Slå enhetstoner på og av, side 18)
• Språkinnstillinger (Endre enhetsspråk, side 18)
Skjerminnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > System > Skjerm.
Lysstyrke: Angir lysstyrken på bakgrunnslyset.
Tidsavbrudd for bakgr.: Angir hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslettet.
Skjermlagring: Gjør at du kan lagre bildet som vises på
enhetsskjermen.
Innstillinger for dataregistrering
Velg Meny > Innstillinger > System > Dataregistrering.
Registreringsintervall: Kontrollerer hvordan enheten
registrerer aktivitetsdata. Smart-alternativet registrerer
nøkkelpunkter hvor du endrer retning, hastighet eller puls. 1
sek-alternativet registrerer punkter hvert sekund. Dette
alternativet oppretter en svært detaljert opptegning av
aktiviteten, men den øker også størrelsen på den lagrede
aktivitetsfilen.
Gj.sn. pedalfrekvens: Kontrollerer om enheten inkluderer
nullverdier for pedalfrekvensdata som oppstår når du ikke
tråkker på pedalene (Datagjennomsnitt for pedalfrekvens
eller kraft, side 12).
Gjennomsnittlig kraft: Kontrollerer om enheten inkluderer
nullverdier for kraftdata som oppstår når du ikke tråkker på
pedalene (Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft,
side 12).
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
temperatur, vekt, posisjonsformat og tidsformat.
1 Velg Meny > Innstillinger > System > Enheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg måleenhet for innstillingen.
17
Slå enhetstoner på og av
Spesifikasjoner for hastighetssensor og pedalfrekvenssensor
Velg Meny > Innstillinger > System > Toner.
Endre enhetsspråk
Velg Meny > Innstillinger > System > Språk.
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time hver dag)
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller
synkroniserer med smarttelefonen, finner enheten automatisk
riktig tidssone og klokkeslett.
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Konfigurere modus for utvidet visning
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Du kan bruke Edge 520 Plus-enheten til utvidet visning for å
vise dataskjermbilder fra en kompatibel Garmin multisportklokke.
For eksempel kan du parkoble en kompatibel Forerunner enhet
for å vise dataskjermbilder på Edge enheten under et triatlon.
1 Fra Edge enheten velger du Meny > Innstillinger > Utvidet
visningsmodus > Koble til klokken.
2 På den kompatible Garmin klokken velger du Innstillinger >
Sensorer og tilbehør > Legg til ny > Utvidet visning.
3 Følg instruksjonene på Edge enhetens skjerm og Garmin
klokken for å fullføre parkoblingen.
Dataskjermbildene fra den parkoblede klokken vises på Edge
enheten når enheten er parkoblet.
MERK: Normale funksjoner på Edge enheten er deaktivert
når man bruker modusen for utvidet visning.
Når du har parkoblet den kompatible Garmin klokken med Edge
enheten, kobler de til hverandre automatisk neste gang du
bruker modus for utvidet visning.
®
Lukke modus for utvidet visning
Når enheten er i utvidet visningsmodus, velger du
av utvidet visningsmodus > OK.
> Gå ut
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Edge – spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 15 timer
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 60 ºC (fra –4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ved 0 dBm nominell
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Opptil 4,5 år ved 1 time per dag
Vanntetthet
3 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
Driftstemperaturområde
Fra -5 til 50 °C (fra 23 til 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Grad av vanntetthet
1 ATM*
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Du må ta av modulen før du rengjør stroppen.
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Du finner detaljerte instruksjoner for hvordan du vasker
stroppen, på www.garmin.com/HRMcare.
• Skyll stroppen etter hver bruk.
• Vask stroppen i vaskemaskin etter hver 7. bruk.
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.
• Pulsmålerens levetid blir forlenget hvis du tar av modulen når
den ikke er i bruk.
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Skifte batteriet i pulsmåleren
1 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på
baksiden av modulen.
2 Fjern dekselet og batteriet.
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 30 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
3 Vent i 30 sekunder.
18
Informasjon om enheten
4 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
Sett
dekselet og de fire skruene tilbake på plass.
5
MERK: Ikke stram for hardt til.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
den med enheten på nytt.
Bytte batteri på hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor
Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at
batterinivået er lavt.
1 Finn det runde batteridekselet À på baksiden av sensoren.
Maksimere batterilevetiden
• Reduser lysstyrken for bakgrunnslyset eller forkort
tidsavbruddet (Bruke bakgrunnslyset, side 3).
• Velg registreringsintervallet Smart (Innstillinger for
dataregistrering, side 17).
• Slå på funksjonen Automatisk dvale (Bruke automatisk
dvalemodus, side 17).
• Slå av trådløsfunksjonen Telefon (Telefoninnstillinger,
side 17).
• Velg GPS-innstillingen (Endre satellittinnstillingen, side 16).
• Fjern trådløse sensorer som du ikke bruker lenger.
Forbedre GPS-satellittmottaket
2 Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og
dekselet er løst nok til å fjernes.
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet Á.
TIPS: Du kan bruke en teipbit  eller en magnet til å fjerne
batteriet fra dekselet.
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express™ appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten bruker feil språk
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det
inn riktig vei.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Vri dekselet med klokken til markøren peker mot låst.
MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder
etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og
så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
Hold nede i ti sekunder.
Enheten nullstilles og slår seg på.
Gjenopprette standardinnstillingene
Du kan gjenopprette standardinnstillingene og aktivitetsprofilene. Dette fjerner ikke historikken og dataene,
som turer, treningsøkter og løyper.
Velg Meny > Innstillinger > System > Nullstilling av enhet
> Nullstill standardinnstillinger > OK.
Fjerne brukerdata og innstillinger
Du kan slette alle brukerdata og tilbakestille enheten til
førstegangsoppsettet. Dette fjerner historikken og dataene, som
turer, treningsøkter og løyper, og tilbakestiller
enhetsinnstillingene og aktivitetsprofilene. Dette fjerner ikke
eventuelle filer du har lagt til på enheten fra datamaskinen.
Velg Meny > Innstillinger > System > Nullstilling av enhet
> Slett data og nullstill innstillinger > OK.
Feilsøking
1
2
3
4
5
Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
Bla ned til det siste elementet i listen og velg .
Bla ned til det siste elementet i listen og velg .
Bla ned til det sjette elementet i listen og velg .
Bla ned til språket ditt og velg .
Temperaturmålinger
Enheten kan vise temperaturmålinger som er høyere enn faktisk
lufttemperatur hvis enheten er plassert i direkte sollys, holdes i
hånden eller lades opp med en ekstern batteripakke. Det tar
også en stund for enheten å tilpasse avlesningen hvis det er
snakk om store temperaturendringer.
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Vise enhetsinformasjon
1 Velg Meny > Innstillinger > System > Om.
2 Velg et alternativ.
• Velg Informasjon om forskrifter for å vise informasjon
om forskrifter og modellnummeret.
• Velg Informasjon om opphavsrett for å vise informasjon
om programvaren, enhets-ID-en og lisensavtalen.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Connect Mobile
Du må ha en Garmin Connect konto og parkoble enheten med
en kompatibel smarttelefon før du kan oppdatere programvaren
på enheten ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen
(Parkoble smarttelefonen, side 1).
1 Synkroniser enheten med Garmin Connect Mobile-appen.
Når det finnes ny tilgjengelig programvare, gir enheten deg
beskjed om å oppdatere programvaren.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
19
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Tillegg
Datafelter
Enkelte datafelt krever ANT+ tilbehør for å kunne vise data.
Avst. til dest.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand foran: Avstanden foran eller bak Virtual Partner.
Avstand til løypepunkt: Gjenværende avstand til neste punkt
på løypen.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Bakre gir: Bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Batteristatus: Gjenværende batteristrøm til et sykkellykttilbehør.
Di2 – batterinivå: Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.
Di2-skiftemodus: Gjeldende skiftemodus til en Di2-sensor.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 10 s gj.sn.: 10 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 30 s gj.sn.: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 3 s gj.sn.: Tre sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftdifferanse
venstre/høyre for gjeldende aktivitet.
Differanse - runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/
høyre for gjeldende runde.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
20
Distanse - runde: Avstanden som er tilbakelagt under
gjeldende runde.
Distanse – siste runde: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Eff. for dreiningsm.: Målingen for hvor effektivt du trår.
ETA ved best.sted: Beregnet tidspunkt for ankomst til
bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fremre gir: Frontgiret fra en sensor for girposisjon.
Gir: Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Girbatteri: Batteristatusen for en sensor for girposisjon.
Girforhold: Antall tenner på de front- og bakgirene, som
registrert av en sensor for girposisjon.
Girkombinasjon: Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for
girposisjon.
Gjenværende distanse: Under en treningsøkt eller løype er
dette avstanden som gjenstår når du bruker et avstandsmål.
GPS-nøyaktighet: Feilmargin for din nøyaktige posisjon. GPSposisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m
(12 fot).
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Hastighet - maksimal: Høyeste hastighet for gjeldende
aktivitet.
Hastighet - runde: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
runde.
Hastighet - siste runde: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høyre kraftfase, gj.sn.: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen
for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Kalorier igjen: Under en treningsøkt er dette antallet kalorier
som gjenstår når du bruker et kalorimål.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt. Enheten må være koblet til
en kompatibel kraftmåler.
Kraft - %FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av
FTP (Functional Threshold Power).
Kraft - 10 s gjennomsnitt: 10 sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraft - 30 s gjennomsnitt: 30 sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraft - 3 s gjennomsnitt: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Tillegg
Kraftfase – H: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Kraftfase – H runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
høyrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – H topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraftfase – H topp, gj.sn.: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – H topp, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
runden.
Kraftfase – V: Den gjeldende kraftfasevinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du
produserer positiv kraft.
Kraftfase – V runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
venstrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – V topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraftfase – V topp, gj.snitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – V topp, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
runden.
Kraft – gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
aktivitet.
Kraft - IF: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - kJ: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Kraft - maksimum: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Kraft - maksimum runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende
runde.
Kraftmål: Målkraften som produseres under en aktivitet.
Kraft - NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - NP - runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
gjeldende runde.
Kraft - NP - siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
siste fullførte runde.
Kraft - runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraft - siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste
fullførte runde.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Kraft - TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Kraft – watt/kg: Kraftforbruk i watt per kilo.
Lysmodus: Konfigurasjonsmodus for lyktnettverket.
PCO: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er
plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Pedalfrekvens - gj.sn.: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens - runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Posisjon ved destinasjon: Siste punkt på ruten eller løypen.
Posisjon ved neste: Neste punkt på ruten eller løypen.
PSF – gjennomsnitt: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning
for den gjeldende aktiviteten.
Tillegg
PSF – runde: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende runden.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls - %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls - %pulsres. for runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
Puls - %pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
Puls - gj.sn. %maksimum: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende aktivitet.
Puls - gj.sn. %pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Puls - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Pulsgraf: Linjegraf som viser gjeldende pulssone (1 til 5).
Puls igjen: Under en treningsøkt er dette mengden du er over
eller under pulsmålet.
Puls - runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls - runde %maksimum: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls - siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte
runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Repetisjoner igjen: Gjenværende repetisjoner i en treningsøkt.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Strålevinkelstatus: Strålemodus for frontlykten.
Sykkelrullemotstand: Motstanden fra en sykkelrulle.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tid: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid foran: Tiden foran eller bak Virtual Partner.
Tid - gj.sn. runde: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende
aktivitet.
Tid igjen: Under en treningsøkt er dette tiden som gjenstår når
du bruker et tidsmål.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tid - runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Tid - siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid sittende – runde: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid som er gått: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid stående – runde: Hvor lang tid du har stått og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid til bestemmelsessted: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du
navigerer.
21
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tilkoblede lykter: Antall tilkoblede lykter.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Treningsøkttrinn: Under en treningsøkt, gjeldende trinn av
totalt antall trinn.
Venstre kraftfase, gj.sn.: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
VH - 30s gjennomsnitt: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for vertikal hastighet.
Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonsverdi er en
sanntidsvurdering av prestasjonsevnen din.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
FTP-verdier
Diss tabellene omfatter FTP-klassifiseringer (functional
threshold power), beregnet etter kjønn.
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Menn
Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent
5,05 og høyere
Utmerket
Fra 3,93 til 5,04
Bra
Fra 2,79 til 3,92
OK
Fra 2,23 til 2,78
Har ikke trent
Lavere enn 2,23
Kvinner
Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent
4,30 og høyere
Utmerket
Fra 3,33 til 4,29
Bra
Fra 2,36 til 3,32
OK
Fra 1,90 til 2,35
Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du
kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for
hastighetssensoren.
Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen
av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på
Internett.
Har ikke trent
Lavere enn 1,90
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
Hjulstørrelse og -omkrets
FTP-verdiene er basert på forskning utført av Hunter Allen og
Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
1
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
2
3
22
50–60 %
60–70 %
70–80 %
Fordeler
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
Tillegg
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C rørformet
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Tillegg
23
Indeks
A
ANT+ sensorer 1, 12, 14
parkobling 5, 12
treningsutstyr 5, 6
assistent 9, 10
Auto Lap 16, 17
Auto Pause 17
automatisk dvalemodus 17
avstand, varsler 16
B
bakgrunnslys 1, 3, 17
baner 7
laste inn 7
redigere 7
slette 8
batteri
bytte 18, 19
lade 1
maksimere 19
type 1
bla automatisk 17
Bluetooth teknologi 8, 9, 17
brukerdata, slette 15
brukerprofil 15
bytte batteriet 18
C
K
lagre aktiviteter 3
lagre data 14, 15
LiveTrack 8, 9
logg 3, 14
sende til datamaskin 14
slette 14
løyper 7
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 11,
12, 19
sensorer med ANT+ 10
sette inn 2
skjermbilde 17
skjerminnstillinger 17
slette
alle brukerdata 15, 19
personlige rekorder 6
smart registrering 15
smarttelefon 1, 8, 15, 17
apper 9
parkobling 1
snarveier 3
soner
kraft 12
tid 18
spesifikasjoner 18
språk 18, 19
startvarselmelding 17
sykkeldynamikk 13
sykling 11
systeminnstillinger 17
søvnmodus 17
M
T
kalender 5
kalibrere, kraftmåler 12
kalori, varsler 16
kart 6, 7
innstillinger 8
oppdatere 20
orientering 8
zoom 8
kondisjonsberegning 10, 11, 22
kraft 6, 13
målere 10–13, 22
soner 12, 14
varsler 16
kraftfase 13
L
montere 2
montere enheten 1, 2
mål 6
måleenheter 17
Connect IQ 15
N
D
navigasjon 6
nullstille enheten 19
nødkontakter 9, 10
data
dele 18
lagre 14
opptak 17
overføre 14, 15
skjermbilder 3, 16
datafelter 15, 16, 20
datagjennomsnitt 12
datamaskin, koble til 15
dataregistrering 15
dele data 18
E
enhet
nullstille 19
vedlikehold 18
enhets-ID 19
F
feilsøking 11, 19, 20
filer, overføre 15
første oppsett 19
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 7–9, 14, 19
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express, oppdatere programvare 20
Garmin Index 14
GLONASS 16
GPS 5, 16
signal 1, 3, 19
GroupTrack 8, 9
H
hendelsesregistrering 9, 10
historikk, sende til datamaskin 14
hjulstørrelser 22
høyde 7
høydemåler, kalibrere 7
I
innendørstrening 5, 6
innstillinger 15, 17, 18
enhet 18, 19
installere 1, 11, 12
intervaller, treningsøkter 5
24
O
oppdateringer, programvare 13, 19, 20
overføre, filer 9
P
parkobling 1
ANT+ sensorer 5, 12
smarttelefon 1
pedaler 13
pedalfrekvens 12
varsler 16
pedalsenterforskyvning 13
permanent idrettsutøver 15
personlige rekorder 6
slette 6
posisjoner 6
redigere 7
sende 10
slette 7
profiler 15
aktivitet 16
bruker 15
programmer 8, 15
smarttelefon 1
programvare
lisens 19
oppdatere 13, 19, 20
versjon 19
puls
måler 10, 11, 18
overvåk 18
soner 11, 14, 22
varsler 16
taster 1
temperatur 19
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tid, varsler 16
tidssoner 18
tidtaker 3, 14
tilbehør 10, 12, 20
tilpasse enheten 16
toner 18
trening 5, 6
planer 4, 5
skjermbilder 3, 16
treningsøkter 4, 5
laste inn 4
slette 5
U
USB 20
koble fra 15
utvidet visning 18
V
varsler 16
vekt 14
Virtual Partner 3, 6
W
widgets 15
Z
zoome, kart 8
R
remmer 19
rengjøre enheten 18
restitusjon 10
runder 1
ruter, innstillinger 8
S
satellittsignaler 1, 3, 19
segmenter 3, 4
slette 4
Indeks
support.garmin.com
Mai 2018
190-02424-38_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising