Garmin | Edge® 520 Plus | Garmin Edge® 520 Plus Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin Edge® 520 Plus Príručka používateľa (vo formáte PDF)
EDGE 520 PLUS
®
Príručka používateľa
© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner a Virtual Partner sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností registrované v USA
a v iných krajinách. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™, a Vector™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Slovnú známku a logá Bluetooth
vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. The Cooper Institute a ďalšie súvisiace ochranné známky sú vlastníctvom
organizácie The Cooper Institute. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje spoločnosť Firstbeat. Di2™ je ochranná známka spoločnosti Shimano, Inc. Shimano je
registrovaná ochranná známka spoločnosti Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) sú ochranné známky spoločnosti Peaksware, LLC.
STRAVA a Strava™ sú ochranné známky spoločnosti Strava, Inc. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. Ostatné ochranné
známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
®
®
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
M/N: AA3001
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Tlačidlá ....................................................................................... 1
Párovanie smartfónu ................................................................... 1
Zobrazenie stavovej stránky ....................................................... 1
Nabíjanie zariadenia ................................................................... 1
Informácie o batérii ................................................................ 1
Inštalácia štandardného držiaka ................................................. 2
Inštalácia vysunutého držiaka na riadidlá ................................... 2
Uvoľnenie zariadenia Edge .................................................... 2
Inštalácia zariadenia na horský bicykel ...................................... 2
Vyhľadanie satelitných signálov ................................................. 3
Používanie podsvietenia ............................................................. 3
Tréning............................................................................ 3
Jazda na bicykli .......................................................................... 3
Používanie ponuky so skratkami ........................................... 3
Používanie funkcie Virtual Partner® ...................................... 3
Segmenty ....................................................................................3
Segmenty Strava™ ................................................................ 4
Sledovanie segmentu zo služby Garmin Connect ................. 4
Zapnutie segmentov .............................................................. 4
Pretekanie v segmente .......................................................... 4
Zobrazenie údajov o segmente ............................................. 4
Možnosti segmentov .............................................................. 4
Vymazanie segmentu ............................................................ 4
Cvičenia ...................................................................................... 4
Trénovanie podľa cvičenia z webu ........................................ 4
Začatie cvičenia ..................................................................... 5
Ukončiť cvičenie ..................................................................... 5
Odstraňujú sa cvičenia ........................................................... 5
Informácie o kalendári tréningov ................................................ 5
Používanie tréningových plánov Garmin Connect ................. 5
Intervalové cvičenia .................................................................... 5
Vytvorenie intervalového cvičenia .......................................... 5
Začatie intervalového cvičenia ............................................... 5
Tréning v interiéri ........................................................................ 5
Spárovanie interiéroveho trenažéra ANT+ ............................ 5
Používanie interiérového trenažéra ANT+ ............................. 5
Nastavenie odporu ............................................................ 6
Nastavenie cieľového výkonu ........................................... 6
Nastavenie tréningového cieľa ................................................... 6
Zrušenie tréningového cieľa .................................................. 6
Osobné rekordy .......................................................................... 6
Zobrazenie vašich osobných rekordov .................................. 6
Vrátenie osobného rekordu ................................................... 6
Odstránenie všetkých osobných rekordov ............................. 6
Tréningové zóny ......................................................................... 6
Navigácia......................................................................... 6
Miesta ......................................................................................... 6
Označenie lokality .................................................................. 6
Navigácia do uloženej polohy ................................................ 7
Úprava polôh .......................................................................... 7
Odstránenie lokality ............................................................... 7
Nastavenie nadmorskej výšky ............................................... 7
Dráhy .......................................................................................... 7
Vytvorenie dráhy na vašom zariadení ................................... 7
Sledovanie dráhy zo zariadenia Garmin Connect ................. 7
Tipy na tréning s dráhami ...................................................... 7
Zastavenie dráhy ................................................................... 7
Zobrazenie dráhy na mape .................................................... 7
Prezeranie podrobností o dráhe ............................................ 7
Možnosti dráhy ....................................................................... 8
Vymazanie dráhy ................................................................... 8
Priblíženie mapy ......................................................................... 8
Obsah
Nastavenia mapy ........................................................................ 8
Zmena orientácie mapy ......................................................... 8
Nastavenia trasy ......................................................................... 8
Vyberte aktivitu na výpočet trasy ........................................... 8
Funkcie s pripojením cez Bluetooth............................. 8
Spustenie relácie GroupTrack .................................................... 9
Tipy k reláciám GroupTrack ................................................... 9
Prenos súborov do iného Edge zariadenia ................................. 9
Prehrávanie zvukových signálov na smartfóne .......................... 9
Funkcie rozpoznania dopravnej udalosti a asistenta .................. 9
Rozpoznanie dopravnej udalosti ............................................ 9
Asistent ................................................................................ 10
Nastavenie funkcií rozpoznania dopravnej udalosti a
asistenta ............................................................................... 10
Zobraziť vaše núdzové kontakty .......................................... 10
Vyžiadanie asistenta ............................................................ 10
Zapnutie a vypnutie rozpoznania dopravnej udalosti ........... 10
Zrušenie automatickej správy .............................................. 10
Odoslanie aktualizácie stavu po dopravnej udalosti ............ 10
Snímače ANT+ .............................................................. 10
Nasadenie monitora srdcového tepu ........................................ 10
Čas zotavenia ...................................................................... 11
Zobrazenie vášho času zotavenia .................................. 11
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max. .............. 11
Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max. ...................... 11
Tipy na odhady hodnoty VO2 max. pre bicyklovanie ...... 11
Nastavenie zón srdcového tepu .......................................... 11
Informácie o zónach srdcového tepu .............................. 11
Kondičné ciele ................................................................. 12
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe ............ 12
Inštalácia snímača rýchlosti ...................................................... 12
Inštalácia snímača kadencie .................................................... 12
Informácie o snímačoch rýchlosti a kadencie ...................... 12
Dátové priemery kadencie alebo výkonu ............................. 12
Párovanie vašich ANT+ snímačov ............................................ 12
Tréning s meračmi výkonu ........................................................ 13
Nastavenie zón výkonu ........................................................ 13
Kalibrácia merača výkonu .................................................... 13
Výkon na základe pedálov ................................................... 13
Dynamika cyklistiky .............................................................. 13
Používanie dynamiky cyklistiky ....................................... 13
Aktualizácia softvéru Vector pomocou zariadenia Edge ...... 13
Získanie odhadu FTP ........................................................... 14
Vykonanie testu FTP ....................................................... 14
Automatické počítanie FTP ............................................. 14
Používanie elektronického radenia ........................................... 14
Prehľad o situácii ...................................................................... 14
Používanie váhy ....................................................................... 14
Údaje osobnej váhy Garmin Index™ ................................... 14
História.......................................................................... 14
Zobrazenie jazdy ...................................................................... 14
Zobrazenie vášho času v každej tréningovej zóne .............. 14
Odstraňujú sa jazdy ............................................................. 15
Zobrazenie súhrnov dát ............................................................ 15
Odstránenie súhrnov údajov ................................................ 15
Garmin Connect ........................................................................ 15
Odoslanie jazdy do zariadenia Garmin Connect ................. 15
Záznam údajov ......................................................................... 15
Správa údajov ........................................................................... 15
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 15
Prenos súborov do zariadenia ............................................. 15
Vymazávanie súborov .......................................................... 15
Odpojenie kábla USB ........................................................... 16
Prispôsobenie zariadenia............................................ 16
Stiahnuteľné funkcie Connect IQ™ .......................................... 16
i
Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača .............. 16
Profily ........................................................................................ 16
Nastavenie vášho profilu používateľa .................................. 16
Informácie o nastaveniach tréningu .......................................... 16
Aktualizácia profilu aktivít ..................................................... 16
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi ..................................... 16
Zmena nastavenia satelitu ................................................... 17
Upozornenia ......................................................................... 17
Nastavenie rozsahu upozornení ..................................... 17
Nastavenie opakujúceho sa upozornenia ....................... 17
Auto Lap ...............................................................................17
Označovanie okruhov podľa polohy ................................ 17
Označovanie okruhov podľa vzdialenosti ....................... 17
Používanie funkcie Auto Pause ........................................... 17
Používanie automatického režimu spánku .......................... 17
Používanie automatického rolovania ................................... 18
Automatické zapnutie časovača .......................................... 18
Nastavenia telefónu .................................................................. 18
Nastavenia systému ................................................................. 18
Nastavenia displeja .............................................................. 18
Nastavenia nahrávanie údajov ............................................ 18
Zmena merných jednotiek .................................................... 18
Zapnutie a vypnutie zvukov zariadenia ................................ 18
Zmena jazyka zariadenia ..................................................... 18
Časové pásma ..................................................................... 18
Nastavenie režimu rozšíreného displeja ................................... 18
Ukončenie režimu rozšíreného displeja ............................... 19
Informácie o zariadení................................................. 19
Technické údaje ........................................................................ 19
Technické údaje Edge ......................................................... 19
Technické údaje monitora srdcového tepu .......................... 19
Technické údaje snímača rýchlosti a snímača kadencie ..... 19
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 19
Čistenie zariadenia .............................................................. 19
Starostlivosť o monitor srdcového tepu ............................... 19
Používateľom vymeniteľná batéria ........................................... 19
Výmena batérie monitora srdcového tepu ........................... 19
Výmena batérie v snímači rýchlosti alebo v snímači
kadencie ............................................................................... 19
Riešenie problémov..................................................... 20
Reštartovanie zariadenia .......................................................... 20
Obnova predvolených nastavení ......................................... 20
Vymazanie údajov používateľa a nastavení ........................ 20
Maximalizácia výdrže batérie .................................................... 20
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS ................................ 20
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku .................................. 20
Hodnoty teploty ......................................................................... 20
Náhradné krúžky ....................................................................... 20
Zobrazenie informácií o zariadení ............................................ 20
Aktualizácia softvéru prostredníctvom mobilnej aplikácie Garmin
Connect .................................................................................... 20
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express ........... 20
Aktualizácie produktov .............................................................. 21
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 21
Príloha ........................................................................... 21
Dátové polia .............................................................................. 21
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max. ........... 23
Hodnoty FTP ............................................................................. 23
Výpočty zón srdcového tepu .................................................... 23
Veľkosť a obvod kolesa ............................................................ 23
Register ......................................................................... 25
ii
Obsah
Úvod
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým
poraďte s lekárom.
Tlačidlá
Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Po úspešnom spárovaní sa zobrazí správa a vaše zariadenie sa
automaticky zosynchronizuje so smartfónom.
Zobrazenie stavovej stránky
Stavová stránka zobrazuje stav spojenia GPS navigácie, ANT+
snímačov a vášho smartfónu.
Vyberte možnosť:
• Na hlavnej obrazovke vyberte položku .
• Počas jazdy vyberte položku > Stránka stavu.
®
Zobrazí sa stavová stránka. Neprerušovane svietiaca ikona
znamená, že sa našiel signál z pripojeného snímača.
À
Á
Â
Vyberte na nastavenie jasu obrazovky.
Podržaním tlačidla zapnete a vypnete zariadenie.
Stlačením tlačidla sa môžete posúvať na obrazovkách
s údajmi, možnostiach a nastaveniach.
Z domovskej obrazovky si môžete pozrieť stavovú stránku.
Stlačením tlačidla sa môžete posúvať na obrazovkách
s údajmi, možnostiach a nastaveniach.
Stlačením tlačidla na domovskej obrazovke si môžete
pozrieť ponuku zariadenia.
Ã
Výberom tlačidla označíte nový okruh.
Ä
Stlačením tlačidla spustíte a zastavíte stopky.
Å
Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Æ
Nabíjanie zariadenia
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
Zariadenie je napájané zo zabudovanej lítium-iónovej batérie,
ktorú možno nabíjať cez štandardnú stenovú zásuvku alebo port
USB na počítači.
POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa
zariadenie nebude nabíjať (Technické údaje Edge, strana 19).
1 Potiahnite nahor ochranný kryt À z portu USB Á.
Stlačením tlačidla vyberiete možnosť alebo potvrdíte správu.
Počas jazdy slúži na zobrazenie možností, ako sú
upozornenia a polia údajov.
Párovanie smartfónu
Ak chcete používať funkcie pripojenia zariadenia Edge,
zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin
Connect™ Mobile, nie cez nastavenia Bluetooth v smartfóne.
1 Z obchodu App Store prevezmite aplikáciu Garmin Connect
Mobile, nainštalujte ju a otvorte.
2 Podržaním tlačidla zapnite zariadenie.
Pri prvom zapnutí zariadenia vyberiete jazyk zariadenia. Na
ďalšej obrazovke sa zobrazí výzva na spárovanie so
smartfónom.
TIP: do režimu párovania môžete manuálne prejsť, keď
vyberiete položky Ponuka > Nastavenia > Telefón >
Spárovať Smartphone.
3 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin
Connect:
• Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou
Garmin Connect Mobile, postupujte podľa zobrazených
pokynov.
• Ak ste s aplikáciou Garmin Connect Mobile už spárovali
iné zariadenie, z ponuky
alebo
vyberte položky
®
Úvod
2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB na zariadení.
3 Väčší koniec kábla USB zapojte do sieťového adaptéra alebo
portu USB na počítači.
4 Pripojte sieťový adaptér do štandardnej stenovej zásuvky.
Po pripojení zariadenia k zdroju napájania sa zariadenie
zapne.
5 Úplne nabite zariadenie.
Informácie o batérii
VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné
dôležité informácie.
1
Inštalácia štandardného držiaka
Najlepší príjem signálu GPS získate, keď umiestnite držiak na
bicykel tak, aby predná časť zariadenia smerovala k oblohe.
Držiak na bicykel môžete nainštalovať na rám alebo riadidlá.
1 Zariadenie nainštalujte na bezpečné miesto, kde to nenaruší
bezpečnú prevádzku vášho bicykla.
2 Umiestnite gumený kotúč À na zadnú stranu držiaka bicykla.
Gumené jazýčky sú zarovnané so zadnou stranou držiaka na
bicykel tak, aby držiak zostal na svojom mieste.
6 Zarovnajte jazýčky na zadnej strane zariadenia Edge
s drážkami držiaka Â.
7 Ľahko stlačte a otočte Edge zariadenie v smere hodinových
ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.
Uvoľnenie zariadenia Edge
1 Otočením zariadením Edge v smere hodinových ručičiek ho
3 Umiestnite držiak na bicykel na rám bicykla.
4 Pripevnite držiak na bicykel pevne pomocou dvoch
remienkov Á.
Zarovnajte
jazýčky na zadnej strane zariadenia s drážkami
5
držiaka Â.
6 Ľahko stlačte a otočte zariadenie v smere hodinových
ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.
uvoľníte.
2 Následne zariadenie Edge zložte z držiaka.
Inštalácia zariadenia na horský bicykel
1 Zariadenie Edge nainštalujte na bezpečné miesto, kde to
nenaruší bezpečnú prevádzku vášho bicykla.
2 Použite 3 mm šesťhranný kľúč na odstránenie skrutky À z
konektora riadidiel Á.
Inštalácia vysunutého držiaka na riadidlá
1 Zariadenie Edge nainštalujte na bezpečné miesto, kde to
nenaruší bezpečnú prevádzku vášho bicykla.
2 Použite šesťhranný kľúč na odstránenie skrutky À z objímky
riadidiel Á.
3 Umiestnite gumovú podložku okolo riadidiel:
• Ak je priemer riadidiel 25,4 mm, použite hrubšiu podložku.
• Ak je priemer riadidiel 31,8 mm, použite tenšiu podložku.
4 Okolo gumovej podložky upevnite držiak na riadidlá.
5 Vymeňte a utiahnite skrutku.
POZNÁMKA: Garmin odporúča skrutku tesne utiahnuť, aby
bolo rameno zariadenia dobre pripevnené s maximálnou
špecifikáciou točivého momentu 7 lbf-in. (0,8 N-m).
Pravidelne kontrolujte tesnosť skrutky.
3 Vyberte možnosť:
• Ak je priemer riadidiel 25,4 mm, umiestnite okolo riadidiel
hrubšiu podložku.
• Ak je priemer riadidiel 31,8 mm, umiestnite okolo riadidiel
tenšiu podložku.
• Ak je priemer riadidiel 35 mm, nepoužívajte gumenú
podložku.
4 Umiestnite konektor riadidiel okolo riadidiel tak, aby rameno
zariadenia bolo nad predstavcom bicykla.
5 Použite 3 mm šesťstranný kľúč na povolenie skrutky  na
ramene zariadenia, umiestnite rameno zariadenia a
zatiahnite skrutku.
POZNÁMKA: Garmin odporúča skrutku tesne utiahnuť, aby
bolo rameno zariadenia dobre pripevnené s maximálnou
špecifikáciou točivého momentu 20 lbf-in. (2,26 N-m).
Pravidelne kontrolujte tesnosť skrutky.
®
2
Úvod
Keď je zariadenie pripravené, farba pruhov satelitu sa zmení
na zelenú.
3 Na hlavnej obrazovke vyberte položku .
4 Vyberte profil aktivity.
5 Výberom položky spustite časovač.
6 Ak je to potrebné, odstráňte dve skrutky zo zadnej strany
zariadenia Ã, odstráňte a otočte konektor a vymeňte skrutky
na zmenu orientácie zariadenia.
7 Vymeňte a zatiahnite skrutku na konektore riadidiel.
POZNÁMKA: Garmin odporúča skrutku tesne utiahnuť, aby
bolo rameno zariadenia dobre pripevnené s maximálnou
špecifikáciou točivého momentu 7 lbf-in. (0,8 N-m).
Pravidelne kontrolujte tesnosť skrutky.
8 Zarovnajte jazýčky na zadnej strane Edge zariadenia s
drážkami držiaka Ä.
6
7
8
9
POZNÁMKA: história sa zaznamenáva len vtedy, keď je
spustený časovač.
Výberom položky alebo zobrazíte obrazovky s ďalšími
údajmi.
V prípade potreby vyberte položku a zobrazíte možnosti
ponuky, ako sú upozornenia a údajové polia.
Výberom položky
zastavte časovač.
TIP: pred uložením tejto jazdy a jej zdieľaním v účte Garmin
Connect môžete zmeniť typ jazdy. Presné údaje typu jazdy
sú dôležité na vytváranie dráh vhodných pre cyklistov.
Vyberte možnosť Uložiť jazdu.
Používanie ponuky so skratkami
9 Ľahko stlačte a otočte Edge zariadenie v smere hodinových
ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.
V prípade obrazoviek s údajmi a funkcií príslušenstva sú k
dispozícii možnosti ponuky so skratkami. Počas jazdy sa na
obrazovke s údajmi zobrazí .
Možnosti ponuky so skratkami zobrazíte výberom .
Používanie funkcie Virtual Partner
®
Vyhľadanie satelitných signálov
Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov
vyžadovať priamy výhľad na oblohu. Čas a dátum sa nastaví
automaticky na základe polohy GPS.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.
Virtual Partner je tréningový nástroj, ktorý vám pomáha plniť
vaše ciele.
1 V prípade potreby zapnite obrazovku Virtual Partner pre profil
aktivít (Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 16).
2 Jazda na bicykli.
3 Výberom položky zobrazíte obrazovku Virtual Partner, aby
ste videli, kto vedie.
Používanie podsvietenia
• Podsvietenie zapnete výberom ľubovoľného tlačidla.
• Vyberte na nastavenie jasu podsvietenia.
• Na domovskej obrazovke vyberte jednu alebo viacero
možností:
◦ Ak chcete nastaviť jas, vyberte položky > Jas > Jas.
◦ Ak chcete nastaviť časový limit, vyberte položky > Jas >
Čas podsvietenia a vyberte možnosť.
Tréning
Jazda na bicykli
Ak je zariadenie vybavené snímačom ANT+, ich spárovanie je
už nastavené a je ho možné aktivovať v priebehu úvodného
nastavenia.
1 Podržaním tlačidla zapnite zariadenie.
2 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
Tréning
4 V prípade potreby vyberte položku
> Rýchlosť Virtual
Partner a upravte rýchlosť Virtual Partner počas jazdy.
Segmenty
Nasledovanie segmentu: zo svojho účtu Garmin Connect
môžete segmenty odoslať na svoje zariadenie. Po uložení
segmentu do zariadenia, môžete daný segment nasledovať.
POZNÁMKA: pri stiahnutí trasy z účtu Garmin Connect sa
všetky segmenty na trasy stiahnu automaticky.
3
Pretekanie v segmente: v segmente môžete pretekať a pokúsiť
sa vyrovnať alebo prekonať svoj osobný rekord alebo rekord
iných cyklistov, ktorí v danom segmente jazdili.
Segmenty Strava™
Do svojho zariadenia Edge 520 Plus si môžete stiahnuť
segmenty Strava. Sledovaním segmentov Strava môžete
porovnať svoj výkon s výkonom pri minulých jazdách alebo
s výkonov priateľov a profesionálov, ktorí absolvovali rovnaký
segment.
Ak sa chcete zaregistrovať a získať členstvo v službe Strava,
prejdite na miniaplikáciu segmentov vo svojom účte Garmin
Connect. Ďalšie informácie nájdete na webe www.strava.com.
Informácie v tomto návode sa vzťahujú na segmenty Garmin
Connect aj na segmenty Strava.
Sledovanie segmentu zo služby Garmin Connect
Skôr než budete môcť prevziať a sledovať segment zo služby
Garmin Connect, musíte si vytvoriť účet Garmin Connect
(Garmin Connect, strana 15).
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
POZNÁMKA: ak používate segmenty služby Strava, vaše
obľúbené segmenty sa automaticky prenesú do zariadenia
po jeho pripojení k aplikácii Garmin Connect Mobile alebo
počítaču.
2 Prejdite na stránku connect.garmin.com.
3 Vytvorte nový segment alebo vyberte existujúci segment.
4 Vyberte položku Odoslať do zariadenia.
5 Odpojte zariadenie a zapnite ho.
6 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Segmenty.
7 Vyberte segment.
8 Vyberte položky Jazda.
Zapnutie segmentov
Môžete zapnúť pretekanie v segmente a pokyny, ktoré vás
upozornia na blížiace sa segmenty.
1 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte položku Zapnúť.
POZNÁMKA: pokyny, ktoré vás upozornia na blížiace sa
segmenty, sa zobrazia len pre zapnuté segmenty.
Pretekanie v segmente
Segmenty sú virtuálne pretekárske trate. Môžete pretekať v
segmente a porovnávať svoj výkon s predchádzajúcimi
aktivitami, výkonmi iných jazdcov, pripojenými kontaktmi vo
vašom účte Garmin Connect alebo inými členmi cyklistickej
komunity. Svoje údaje o aktivite môžete nahrať na svoj účet
Garmin Connect a pozrieť si svoju pozíciu v segmente.
POZNÁMKA: ak sú váš účet Garmin Connect a účet Strava
prepojené, vaša aktivita sa automaticky odošle na váš účet
Strava, aby ste si mohli skontrolovať pozíciu v segmente.
1 Výberom položky spustite časovač aktivity a vydajte sa na
jazdu.
Keď počas cesty prejdete cez zapnutý segment, môžete v
danom segmente pretekať.
2 Začnite pretekať v segmente.
Obrazovka s údajmi segmentu sa zobrazí automaticky.
3 V prípade potreby môžete výberom položky
zmeniť cieľ v
priebehu pretekov.
Môžete pretekať proti lídrovi segmentu, svojmu výkonu z
minulosti alebo iným jazdcom (ak sú k dispozícii). Cieľ sa
automaticky nastaví na základe vášho aktuálneho výkonu.
Po dokončení segmentu sa zobrazí správa.
Zobrazenie údajov o segmente
1 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Mapa zobrazíte segment na mape.
• Výberom položky Nadmorská výška zobrazíte graf výšky
pre daný segment.
• Vyberte položku Súťaže na zobrazenie časov jazdy a
priemerných rýchlosti lídra segmentu, lídra skupiny alebo
vyzývateľa, svojho najlepšieho osobného času a
priemernej rýchlosti, a tiež ostatných jazdcov (ak je to
relevantné).
TIP: môžete si vybrať záznam v tabuľke lídrov na zmenu
vášho cieľa pre segment preteku.
Možnosti segmentov
Vyberte položky Ponuka > Tréning > Segmenty > Možnosti
segmentov.
Automaticky vybrať námahu: zapína alebo vypína
automatické nastavenie cieľov na základe aktuálneho
výkonu.
Hľadať: umožňuje vyhľadávať uložené segmenty podľa názvu.
Zapnúť/vypnúť: zapína alebo vypína segmenty, ktoré sú v
zariadení aktuálne načítané.
Vymazať: umožňuje odstrániť všetky alebo viacero uložených
segmentov zo zariadenia.
Vymazanie segmentu
1 Vybrať položku Ponuka > Tréning > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vybrať položku Vymazať > OK.
Cvičenia
Môžete si vytvoriť vlastné cvičenia, ktoré zahŕňajú ciele pre
každú časť cvičenia a pre rozličné vzdialenosti, časy a kalórie.
Cvičenia si môžete vytvoriť pomocou aplikácie Garmin Connect,
alebo si z aplikácie Garmin Connect vybrať tréningový plán, v
ktorom sú zahrnuté cvičenia, a odoslať ich do svojho zariadenia.
Pomocou aplikácie Garmin Connect si môžete naplánovať
cvičenia. Cvičenia si môžete naplánovať vopred a uložiť ich vo
svojom zariadení.
Trénovanie podľa cvičenia z webu
Ak si chcete stiahnuť cvičenie z aplikácie Garmin Connect,
musíte mať vytvorený účet Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 15).
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
4
Tréning
2 Prejdite na stránku www.garminconnect.com.
3 Vytvorte a uložte si nové cvičenie.
4 Vyberte položku Odoslať do zariadenia a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
5 Odpojte zariadenie.
Začatie cvičenia
Skôr ako budete môcť začať s cvičením, musíte prevziať
cvičenie zo svojho účtu Garmin Connect.
1 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Tréningy.
2 Vyberte cvičenie.
3 Vyberte položku Jazda.
4 Výberom položky spustite časovač.
Po začatí cvičenia zariadenie zobrazí každý krok cvičenia, cieľ
(ak nejaký je) a aktuálne údaje o cvičení.
Ukončiť cvičenie
• Kedykoľvek vyberte položku
na skončenie kroku cvičenia.
• Kedykoľvek vyberte položku na zobrazenie obrazovky s
krokmi cvičenia a vyberte položku > Zastaviť cvičenie >
OK na skončenie cvičenia.
• Kedykoľvek vyberte položku
> Zastaviť cvičenie na
zastavenie časovača a skončenie cvičenia.
TIP: keď uložíte svoj tréning, vaše cvičenie sa automaticky
skončí.
Odstraňujú sa cvičenia
1 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Tréningy > Možnosti
cvičenia > Odstrániť viaceré.
2 Vyberte jedno alebo viaceré cvičenia.
3 Vyberte položky Odstrániť cvičenia > OK.
Informácie o kalendári tréningov
Kalendár tréningov v zariadení je rozšírením kalendáru
tréningov alebo plánu, ktorý si nastavíte v aplikácii Garmin
Connect. Keď do kalendára v aplikácii Garmin Connect pridáte
niekoľko cvičení, môžete si ich odoslať do svojho zariadenia.
Všetky naplánované cvičenia odoslané do zariadenia sa budú
zobrazovať v kalendári tréningov zoradené podľa dátumu. Keď
v kalendári tréningov vyberiete niektorý deň, môžete si pozrieť
príslušné cvičenie a absolvovať ho. Naplánované cvičenie
zostane v zariadení bez ohľadu na to, či ho absolvujete alebo
preskočíte. Keď z aplikácie Garmin Connect odošlete
naplánované cvičenia, existujúci kalendár tréningov sa nimi
prepíše.
Používanie tréningových plánov Garmin Connect
Skôr než budete môcť prevziať a používať tréningový plán
z aplikácie Garmin Connect, musíte si vytvoriť účet Garmin
Connect (Garmin Connect, strana 15).
V aplikácii Garmin Connect môžete vyhľadať tréningový plán,
naplánovať cvičenia a kurzy a prevziať plán do svojho
zariadenia.
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
2 Prejdite na stránku www.garminconnect.com.
3 Vyberte a naplánujte tréningový plán.
4 Skontrolujte tréningový plán vo svojom kalendári.
5 Vyberte položku a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Intervalové cvičenia
Intervalové cvičenia si môžete vytvoriť na základe vzdialenosti
alebo času. V zariadení sa uloží vaše vlastné intervalové
cvičenie, kým si nevytvoríte iné intervalové cvičenie. V prípade
jazdy na vopred známu vzdialenosť môžete použiť otvorené
Tréning
intervaly. Po výbere položky
zariadenie zaznamená interval
a prejde na interval odpočinku.
Vytvorenie intervalového cvičenia
1 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Intervaly > Upraviť >
Intervaly > Typ.
2 Vyberte položku Vzdialenosť, Čas alebo Otvorené.
3
4
5
6
7
TIP: nastavením typu na možnosť Otvorené vytvoríte
neobmedzený interval.
Vyberte položku Trvanie, zadajte vzdialenostnú alebo
časovú hodnotu intervalu cvičenia a vyberte možnosť .
Vyberte položky Oddych > Typ.
Vyberte položku Vzdialenosť, Čas alebo Otvorené.
V prípade potreby zadajte vzdialenostnú alebo časovú
hodnotu intervalu odpočinku a vyberte možnosť .
Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
• Ak chcete nastaviť počet opakovaní, vyberte položku
Opakovať.
• Ak chcete k vášmu cvičeniu pridať neobmedzenú
rozcvičku, vyberte položky Rozcvička > Zapnúť.
• Ak chcete k vášmu cvičeniu pridať neobmedzené
ukľudnenie, vyberte položkyUkľudnenie > Zapnúť.
Začatie intervalového cvičenia
1 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Intervaly > Jazda.
2 Výberom položky spustite časovač.
3 Keď má intervalové cvičenie rozcvičku, výberom položky
začnete prvý interval.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení všetkých intervalov sa zobrazí správa.
Tréning v interiéri
Zariadenie obsahuje profil vnútorných aktivít, pri ktorom je
navigácia GPS vypnutá. Keď trénujete v interiéri alebo keď
chcete šetriť energiu batérie, môžete vypnúť systém GPS.
POZNÁMKA: akákoľvek zmena nastavenia GPS navigácie sa
uloží do aktívneho profilu.
1 Vyberte položku Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku GPS režim > Vypnúť.
Keď je systém GPS vypnutý, rýchlosť a vzdialenosť nie sú k
dispozícii, ak nemáte kompatibilný snímač alebo nepoužívate
interiérový trenažér, ktorý odosiela do zariadenia údaje o
rýchlosti a vzdialenosti.
Spárovanie interiéroveho trenažéra ANT+
1 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od
interiéroveho trenažéra ANT+.
2 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Trenažér >
Spár.cyklotr. ANT+.
3 Vyberte interiérový trenažér, ktorý chcete spárovať so
zariadením.
4 Vyberte položku Pridať snímač.
Po spárovaní interiérového trenažéra so zariadením sa
interiérový trenažér zobrazí ako pripojený snímač. Môžete si
prispôsobiť údajové polia tak, aby sa v nich zobrazovali údaje
snímača.
Používanie interiérového trenažéra ANT+
Pred použitím kompatibilného interiérového trenažéra ANT+
musíte mať bicykel upevnený v trenažéri a spárovať ho so
zariadením (Spárovanie interiéroveho trenažéra ANT+,
strana 5).
Zariadenie môžete používať s interiérovým trenažérom na
simuláciu odporu počas sledovania dráhy, aktivity alebo
5
cvičenia. Počas používania interiérového trenažéra sa GPS
automaticky vypne.
1 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Trenažér.
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Podľa dráhy budete sledovať uloženú
dráhu (Dráhy, strana 7).
• Výberom položky Podľa aktivity budete sledovať uloženú
jazdu (Jazda na bicykli, strana 3).
• Výberom položky Podľa cvičenia budete sledovať
výkonnostné cvičenie stiahnuté z účtu Garmin Connect
(Cvičenia, strana 4).
3 Vyberte dráhu, aktivitu alebo cvičenie.
4 Vyberte položku Jazda.
5 Vyberte profil aktivity.
6 Výberom položky spustite časovač.
Trenažér zvýši alebo zníži odpor na základe informácií o
nadmorskej výške pri dráhe alebo jazde.
7 Výberom položky zobrazíte obrazovku trenažéra.
• Ak chcete zvoliť vopred nastavenú vzdialenosť alebo
vlastnú vzdialenosť, vyberte položku Len vzdialenosť.
• Ak chcete zvoliť cieľ z hľadiska vzdialenosti a času,
vyberte položku Vzdialenosť a čas.
• Ak chcete zvoliť cieľ z hľadiska vzdialenosti a rýchlosti,
vyberte položku Vzdialenosť a rýchlosť.
Objaví sa obrazovka tréningového cieľa so zobrazením
odhadovaného času v cieli. Odhadovaný čas v cieli vychádza
z vášho aktuálneho výkonu a zostávajúceho času.
3 Výberom položky spustite časovač.
4 V potreby vyberte a zobrazí sa obrazovka Virtual Partner.
5 Po dokončení aktivity vyberte položku > Uložiť jazdu.
Zrušenie tréningového cieľa
Vyberte položky
> Zrušiť cieľ > OK.
Osobné rekordy
Po ukončení jazdy sa na zariadení zobrazia nové osobné
rekordy, ktoré ste počas tejto jazdy dosiahli. Osobné rekordy
zahŕňajú váš najrýchlejší čas na štandardnej vzdialenosti,
najdlhšiu jazdu a najväčšie stúpanie počas jazdy. Po spárovaní
s kompatibilným meračom výkonu sa na zariadení zobrazí
záznam maximálneho výkonu zaznamenaný počas 20 minút.
Zobrazenie vašich osobných rekordov
Vyberte položky Ponuka > Moje štatistiky > Osobné
rekordy.
Vrátenie osobného rekordu
Môžete zobraziť úroveň odporu À, vzdialenosť pred alebo za
Á a čas pred alebo za  vzdialenosťou a časom pôvodne
zaznamenaných pre kurz alebo aktivitu.
Nastavenie odporu
1 Vyberte položku Ponuka > Tréning > Trenažér > Nastavte
2
3
4
5
odpor.
Vyberte položku alebo na nastavenie sily odporu
trenažéra.
Vyberte profil aktivity.
Začnite šliapať.
Ak je to potrebné, vyberte položku > Nastavte odpor na
nastavenie odporu počas vašej aktivity.
Nastavenie cieľového výkonu
1 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Trenažér > Nastavte
cieľový výkon.
2 Nastavte hodnotu cieľového výkonu.
3 Vyberte profil aktivity.
4 Začnite pedálovať.
Sila odporu použitá trenažérom je upravená tak, aby sa
udržal konštantný výkon na základe vašej rýchlosti.
V
5 prípade potreby vyberte položku > Nastavte cieľový
výkon a upravte cieľový výkon počas aktivity.
Nastavenie tréningového cieľa
Funkcia tréningového cieľa spolupracuje s funkciou Virtual
Partner, aby ste sa pri tréningu mohli zameriavať na nastavenú
vzdialenosť, vzdialenosť a čas alebo vzdialenosť a rýchlosť.
Počas vašej tréningovej aktivity vám zariadenie poskytuje
spätnú väzbu. Táto vás v reálnom čase informuje o tom, ako
blízko ste k dosiahnutiu vášho tréningového cieľa.
1 Vyberte položky Ponuka > Tréning > Stanoviť cieľ.
2 Vyberte možnosť:
6
Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný
údaj.
1 Vyberte položky Ponuka > Moje štatistiky > Osobné
rekordy.
2 Vyberte rekord, ktorý chcete vrátiť.
3 Vyberte položku Predošlé rekordy > OK.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Odstránenie všetkých osobných rekordov
Vyberte položky Ponuka > Moje štatistiky > Osobné
rekordy > Vymazať všetko > OK.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
Tréningové zóny
• Zóny srdcového tepu (Nastavenie zón srdcového tepu,
strana 11)
• Zóny výkonu (Nastavenie zón výkonu, strana 13)
Navigácia
Funkcie a nastavenia navigácie sa vzťahujú aj na navigovanie
na dráhy (Dráhy, strana 7) a segmenty (Segmenty, strana 3).
• Miesta (Miesta, strana 6)
• Nastavenia mapy (Nastavenia mapy, strana 8)
Miesta
Na zariadenie je možné zaznamenávať a ukladať polohy.
Označenie lokality
Lokalitu môžete označiť až po určení umiestnenia satelitov.
Lokalita je bod, ktorý si zaznamenáte a uložíte v zariadení. Ak si
chcete zapamätať významné miesta alebo sa vrátiť na určité
miesto, môžete lokalitu označiť.
1 Jazda na bicykli.
2 Vyberte položku > Označiť pozíciu > OK.
Navigácia
Navigácia do uloženej polohy
Najskôr musíte určiť umiestnenie satelitov, až potom môžete
využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.
1 Vyberte položku Ponuka > Navigácia > Uložené polohy.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte položku Zobraziť mapu.
4 Vyberte položku Jazda.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste sa dostali
do vašej destinácie.
Úprava polôh
1 Vyberte položku Ponuka > Navigácia > Uložené polohy.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte položku Upraviť.
4 Vyberte podrobnosť polohy.
Vyberte napríklad položku Zmeniť nadm. výšku na zadanie
známej nadmorskej výšky pre danú polohu.
5 Upravte hodnotu a vyberte položku .
Odstránenie lokality
1 Vyberte položky Ponuka > Navigácia > Uložené polohy.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte položky Odstrániť polohu > OK.
Nastavenie nadmorskej výšky
Ak máte k dispozícii presné údaje o nadmorskej výške aktuálnej
polohy, môžete manuálne kalibrovať výškomer zariadenia.
1 Jazda na bicykli.
2 Vyberte položku > Nastaviť nadm. výšku.
3 Zadajte nadmorskú výšku a vyberte položku .
Dráhy
Sledovanie uloženej aktivity: uloženú dráhu môžete sledovať
jednoducho preto, že je to dobrá trasa. Môžete si napríklad
uložiť a sledovať trasu na dochádzanie do práce, ktorá je
vhodná pre bicykle.
Pretekanie proti predchádzajúcej zaznamenanej aktivite:
môžete tiež sledovať uloženú dráhu a pokúsiť sa znova
dosiahnuť alebo prekonať predtým stanovené výkonnostné
ciele. Napríklad, keď ste pôvodnú dráhu prešli za 30 minút,
môžete pretekať proti času Virtual Partner a pokúsiť sa prejsť
dráhu za menej ako 30 minút.
Sledovanie existujúcej jazdy zo služby Garmin Connect: zo
služby Garmin Connect môžete dráhu odoslať do svojho
zariadenia. Po jej uložení do zariadenia môžete sledovať
dráhu alebo pretekať proti dráhe.
Vytvorenie dráhy na vašom zariadení
Predtým než si môžete vytvoriť dráhu, musíte mať na svojom
zariadení uloženú aktivitu s údajmi z GPS navigácie.
1 Vyberte položku Ponuka > Navigácia > Dráhy > Možnosti
dráhy > Vytvoriť novú.
2 Vyberte si aktivitu, na ktorej bude vaša dráha založená.
Navigácia
3 Zadajte názov dráhy a vyberte
.
Dráha sa objaví na zozname.
4 Vyberte si dráhu a skontrolujte si podrobnosti dráhy.
5 Ak je to potrebné, vyberte položku Nastavenia na úpravu
podrobností dráhy.
Môžete napríklad zmeniť názov alebo farbu dráhy.
6 Vyberte položku > Jazda.
Sledovanie dráhy zo zariadenia Garmin Connect
Ak si chcete stiahnuť dráhu z aplikácie Garmin Connect, musíte
mať vytvorený účet Garmin Connect (Garmin Connect,
strana 15).
1 Vyberte možnosť:
• Otvorte aplikáciu Garmin Connect Mobile.
• Prejdite na stránku connect.garmin.com.
2 Vytvorte novú dráhu alebo vyberte existujúcu dráhu.
3 Vyberte položku Odoslať do zariadenia.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5 Na zariadení Edge vyberte položky Ponuka > Navigácia >
Dráhy.
6 Vyberte dráhu.
7 Vyberte položku Jazda.
Tipy na tréning s dráhami
• Použite riadenie otáčok (Možnosti dráhy, strana 8).
• Ak je súčasťou vášho tréningu zahriatie, začnite dráhu
výberom položky
a zahrejte sa, ako to robíte bežne.
• Počas zahrievania zostaňte mimo dráhy. Keď už môžete
začať, prejdite na dráhu. Keď sa nachádzate v ktorejkoľvek
časti dráhy, zobrazí sa správa.
POZNÁMKA: ihneď po výbere položky
spustí Virtual
Partner dráhu a nebude čakať na to, kým sa zahrejete.
• Prejdite na mapu a zobrazte mapu dráhy.
Ak zídete z dráhy, objaví sa správa.
Zastavenie dráhy
Vyberte položku
> Zastaviť dráhu > OK.
Zobrazenie dráhy na mape
V prípade každej dráhy uloženej v zariadení môžete prispôsobiť
spôsob jej zobrazenia na mape. Môžete nastaviť napríklad
dráhu dochádzania tak, aby sa na mape vždy zobrazovala žltou
farbou. Alternatívna dráha sa môže zobrazovať zelenou.
Umožní vám to zobraziť dráhy počas jazdy, ale nepostupovať a
nenavigovať po špecifickej dráhe.
1 Vyberte položky Ponuka > Navigácia > Dráhy.
2 Vyberte dráhu.
3 Vyberte položku Nastavenia.
4 Vyberte položku Vždy zobrazovať, aby sa dráha zobrazila
na mape.
5 Vyberte položku Farba a vyberte farbu.
6 Vyberte položku Body dráhy, aby sa na mape zobrazili body
dráhy.
Pri najbližšej jazde v blízkosti dráhy sa dráha zobrazí na mape.
Prezeranie podrobností o dráhe
1 Vyberte položku Ponuka > Navigácia > Dráhy.
2 Vyberte dráhu.
3 Vyberte možnosť:
• Pre zobrazenie podrobností o danej dráhe vyberte
položku Zhrnutie.
• Výberom položky Mapa zobrazíte dráhu na mape.
7
• Výberom položky Nadmorská výška zobrazíte graf výšky
pre danú dráhu.
• Vyberte položku Okruhy, vyberte okruh a zobrazte
dodatočné informácie o každom okruhu.
Možnosti dráhy
Vyberte položky Ponuka > Navigácia > Dráhy > Možnosti
dráhy.
Sprievodca odbočk.: zapína alebo vypína signály.
Výstr.mimo dráhy: upozorňuje, ak sa odkloníte od dráhy.
Segmenty: umožňuje pretekať v zapnutých segmentoch
nachádzajúcich sa v rámci dráhy.
Hľadať: umožňuje vyhľadávať uložené dráhy podľa názvu.
Filtrovať: umožňuje filtrovať podľa typu dráhy, napr. dráhy
Strava.
Vymazať: umožňuje odstrániť všetky alebo viacero uložených
dráh zo zariadenia.
Vymazanie dráhy
1 Vyberte položku Ponuka > Navigácia > Dráhy.
2 Vyberte dráhu.
3 Vyberte položku Vymazať > OK
Priblíženie mapy
1
2
3
4
Jazda na bicykli.
Ak chcete zobraziť mapu, vyberte možnosť .
Vyberte položku > Priblížiť/oddialiť mapu.
Vyberte možnosť:
• Zapnutím možnosti Autom. zväčšovanie automaticky
nastavíte úroveň priblíženia mapy.
• Vypnutím možnosti Autom. zväčšovanie budete
približovať alebo odďaľovať manuálne.
5 V prípade potreby vyberte položku Nastaviť úroveň
priblíženia.
6 Vyberte možnosť:
• Ak chcete manuálne priblížiť, vyberte položku .
• Ak chcete manuálne oddialiť, vyberte položku .
7 Výberom položky uložíte úroveň priblíženia (voliteľné).
Nastavenia mapy
Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít,
vyberte profil a vyberte položky Navigácia > Mapa.
Orientácia: nastavuje, akým spôsobom sa mapa zobrazuje na
stránke.
Autom. zväčšovanie: automaticky vyberá úroveň priblíženia
mapy. Keď je vybratá možnosť Vypnúť, musíte približovať
alebo odďaľovať manuálne.
Detailnosť mapy: nastavenie úrovne detailov na mape.
Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie
prekresľovanie mapy.
Text navádzania: nastavuje, kedy sa zobrazia pokyny pre
navigáciu krok za krokom (vyžadujú sa navigovateľné mapy).
Viditeľnosť mapy: umožňuje nastaviť rozšírené funkcie mapy.
Mapové údaje: zapína alebo vypína mapy, ktoré sú v zariadení
aktuálne načítané.
Zmena orientácie mapy
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položky Navigácia > Mapa > Orientácia.
4 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Trasa hore sa zobrazí váš aktuálny
smer pohybu v hornej časti stránky.
• Výberom položky Režim 3D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
Nastavenia trasy
Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít,
vyberte profil a vyberte položky Navigácia > Smerovanie.
Smerovanie podľa obľ.: vypočítava cesty podľa
najpopulárnejších jázd z aplikácie Garmin Connect.
Režim smerovania: nastavuje spôsob dopravy na optimalizáciu
vašej trasy.
Spôsob výpočtu: nastavuje spôsob použitý na výpočet vašej
trasy.
Uzamknúť na cestu: uzamkne ikonu polohy, ktorá predstavuje
vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu.
Nastavenie obmedzení: nastavuje typy ciest, ktorým sa počas
navigácie treba vyhnúť.
Prepočet: automaticky prepočítava trasu v prípade, že sa od
trasy odchýlite.
Vyberte aktivitu na výpočet trasy
Môžete zariadenie nastaviť tak, aby vypočítalo trasu na základe
typu aktivity.
1 Vyberte položku Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku Navigácia > Smerovanie > Režim
smerovania.
4 Vyberte si jednu z možností na vypočítanie vašej trasy.
Môžete si napríklad vybrať položku Cestná cyklistika alebo
cestná navigácia alebo Horské bicyklovanie alebo navigácia
mimo cesty.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Zariadenie Edge má funkcie vyžadujúcich pripojenie Bluetooth,
ktoré môžete používať s kompatibilným smartfónom alebo
športovým zariadením. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do
smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect Mobile. Ďalšie
informácie nájdete na stránke www.garmin.com/intosports/apps.
POZNÁMKA: použitie niektorých funkcií vyžaduje pripojenie ku
smartfónu s rozhraním Bluetooth.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby,
ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou
e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie
vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.
GroupTrack: umožňuje vám sledovať ďalších jazdcov vo vašej
skupine pomocou aplikácie LiveTrack priamo na obrazovke
a v reálnom čase. Ak majú ďalší jazdci v relácii GroupTrack
zariadenie Edge, môžete im posielať prednastavené správy.
Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect: vaša aktivita
sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do
služby Garmin Connect.
Stiahnutie dráhy, segmentu a cvičenia zo služby Garmin
Connect: umožňuje v službe Garmin Connect vyhľadať
aktivity pomocou smartfónu a odoslať ich do zariadenia.
Prenosy medzi zariadeniami: umožňuje bezdrôtovo preniesť
súbory do iného kompatibilného zariadenia Edge.
Interakcie prostredníctvom sociálnych médií: umožňuje
zverejňovať najnovšie informácie na webovej stránke vášho
obľúbeného sociálneho média pri nahrávaní aktivity do
služby Garmin Connect.
• Výberom položky Sever hore sa zobrazí sever v hornej
časti stránky.
8
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Aktuálne správy o počasí: odošle informácie a upozornenia
o aktuálnych poveternostných podmienkach do vášho
zariadenia.
Upozornenia: zobrazí upozornenia a správy telefónu na
zariadení.
Správy: umožňuje vám odpovedať na prichádzajúci hovor alebo
textovú správu s prednastavenou textovou správou. Táto
funkcia je dostupná na kompatibilných smartfónoch Android™.
Zvukové signály: umožňuje, aby aplikácia Garmin Connect
Mobile prehrala hlásenia o stave na vašom smartfóne počas
jazdy.
Rozpoznanie dopravnej udalosti: umožňuje aplikácii Garmin
Connect Mobile odoslať správu núdzovým kontaktom, keď
zariadenie Edge rozpozná dopravnú udalosť.
Asistent: umožňuje vám odoslať automatizovanú textovú
správu s vaším menom a polohou GPS vašim núdzovým
kontaktom pomocou aplikácie Garmin Connect Mobile.
Spustenie relácie GroupTrack
Pred spustením relácie GroupTrack musíte mať spárovaný
smartfón s aplikáciou Garmin Connect Mobile s vaším
zariadením (Párovanie smartfónu, strana 1).
Počas jazdy môžete vidieť jazdcov v relácii GroupTrack na
mape.
1 Na zariadení Edge vyberte položky Ponuka > Nastavenia >
GroupTrack a zobrazíte pripojenia na obrazovke mapy.
2 V aplikácii Garmin Connect Mobile v časti ponuky nastavení
vyberte položky LiveTrack > GroupTrack.
Vyberte
položky Komu sa zobrazuje > Všetky pripojenia.
3
POZNÁMKA: ak máte viac ako jedno kompatibilné
zariadenie, musíte vybrať zariadenie, ktoré chcete použiť pre
reláciu GroupTrack.
4 Vyberte možnosť Spustiť LiveTrack.
5 Na zariadení Edge vyberte položku a vydajte sa na jazdu.
6 Posuňte mapu a zobrazíte svoje pripojenia.
Môžete ťuknúť na ikonu na mape, aby sa zobrazili poloha a
informácie o kurze iných jazdcov v relácii GroupTrack.
7 Posuňte sa na zoznam GroupTrack.
V zozname môžete vybrať jazda a ten sa zobrazí v strede
mapy.
Tipy k reláciám GroupTrack
Funkcia GroupTrack umožňuje sledovať ďalších jazdcov vo
vašej skupine pomocou aplikácie LiveTrack priamo na
obrazovke. Všetci jazdci skupiny musia byť pripojení ako kontakt
vo vašom účte Garmin Connect.
• Jazdite vonku pomocou funkcie GPS.
• Spárujte svoje zariadenie Edge 520 Plus so smartfónom
pomocou technológie Bluetooth.
• V aplikácii Garmin Connect Mobile v ponuke nastavení
vyberte položku Pripojenia a aktualizujte zoznam jazdcov
pre reláciu GroupTrack.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
• Používatelia pripojení ako kontakt musia spárovať svoj
smartfón a spustiť reláciu LiveTrack v aplikácii Garmin
Connect Mobile.
• Všetci pripojení používatelia sa musia nachádzať v dosahu
(40 km alebo 25 mi.).
• Počas relácie GroupTrack posuňte mapu a zobrazíte svoje
pripojenia.
• Pred pokusom zobraziť polohu a informácie o kurze iným
jazdcom v relácii GroupTrack zastavte jazdu.
Prenos súborov do iného Edge zariadenia
Môžete prenášať dráhy, segmenty a cvičenia bezdrôtovo z
jedného kompatibilného Edge zariadenia do druhého pomocou
Bluetooth technológie.
1 Zapnite obe Edge zariadenia a udržiavajte medzi nimi blízku
vzdialenosť (do 3 m).
2 Na zariadení, na ktorom sa nachádzajú súbory, vyberte
položku Ponuka > Nastavenia > Prenosy zariadení >
Zdieľať súbory.
3 Vybrať typ súboru na zdieľanie.
4 Vyberte jeden alebo viac súborov na prenos.
5 Na zariadení, ktoré prijíma súbory vyberte položku Ponuka >
Nastavenia > Prenosy zariadení.
6 Vyberte neďaleké pripojenie.
7 Vyberte jeden alebo viac súborov, ktoré chcete prijať.
Po dokončení prenosu sa na oboch zariadeniach objaví správa.
Prehrávanie zvukových signálov na
smartfóne
Pred nastavením zvukových signálov musíte mať spárovaný
smartfón s aplikáciou Garmin Connect Mobile s vaším
zariadením Edge.
V aplikácii Garmin Connect Mobile môžete nastaviť, aby vám v
smartfóne prehrávala motivačné hlásenia o stave počas jazdy
alebo inej aktivity. Zvukové signály zahŕňajú počet okruhov a
čas okruhu, navigáciu, výkon, tempo alebo rýchlosť a údaje o
srdcovom tepe. Počas zvukového signálu aplikácia Garmin
Connect Mobile stíši primárny zvuk v smartfóne a prehrá
hlásenie. V aplikácii Garmin Connect Mobile môžete prispôsobiť
úrovne hlasitosti.
1 V nastaveniach aplikácie Garmin Connect Mobile vyberte
položku Zariadenia Garmin.
2 Vyberte zariadenie.
3 Vyberte položky Nastavenia zariadenia > Zvukové signály.
Funkcie rozpoznania dopravnej udalosti a
asistenta
Rozpoznanie dopravnej udalosti
UPOZORNENIE
Rozoznanie dopravnej udalosti je doplnková funkcia primárne
navrhnutá na používanie na cestách. Na rozpoznanie dopravnej
udalosti by ste sa nemali spoliehať ako na primárny spôsob
získania pomoci v núdzovej situácii. Mobilná aplikácia Garmin
Connect vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.
Keď vaše Edge zariadenie s povolenou navigáciou GPS
rozozná dopravnú udalosť mobilná aplikácia Garmin Connect
môže poslať automatickú sms správu a e-mail s vašim menom a
polohou z GPS vašim núdzovým kontaktom.
Na vašom zariadení a spárovanom smartfóne sa ukáže správa,
ktorá oznamuje, že po uplynutí 30 sekúnd budú informované
vaše kontakty. Ak pomoc nepotrebujete, automatickú núdzovú
správu môžete zrušiť.
9
Ak chcete na zariadení aktivovať funkciu rozoznania dopravnej
udalosti, musíte najskôr v aplikácii Garmin Connect Mobile
nastaviť kontaktné údaje núdzového kontaktu. Váš spárovaný
smartfón musí byť vybavený dátovým plánom a musí sa
nachádzať v oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové
pripojenie. Vaše núdzové kontakty musia byť schopné prijímať
textové správy (môžu sa použiť štandardné sadzby pre textové
správy).
Asistent
UPOZORNENIE
Asistent je doplnková funkcia a nemali by ste sa na ňu spoliehať
ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii.
Aplikácia Garmin Connect Mobile vo vašom mene nekontaktuje
núdzové služby.
Keď je zariadenie Edge so systémom GPS pripojené ku aplikácii
Garmin Connect Mobile, môžete odoslať automatizovanú
textovú správu s vaším menom a polohou GPS vašim
núdzovým kontaktom.
Ak chcete na zariadení aktivovať funkciu asistenta, musíte
najskôr v aplikácii Garmin Connect Mobile nastaviť kontaktné
údaje núdzového kontaktu. Smartfón spárovaný cez Bluetooth
musí byť vybavený dátovým plánom a musí sa nachádzať v
oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Vaše
núdzové kontakty musia byť schopné prijímať textové správy
(môžu sa použiť štandardné sadzby pre textové správy).
V zariadení sa zobrazí správa, že vaše kontakty budú
informované po uplynutí odpočítavania. Ak pomoc
nepotrebujete, správu môžete zrušiť.
Nastavenie funkcií rozpoznania dopravnej udalosti a
asistenta
1 Z obchodu App Store prevezmite aplikáciu Garmin Connect
Mobile, nainštalujte ju a otvorte.
2 Spárovanie smartfónu so zariadením (Párovanie smartfónu,
strana 1).
Zapnutie a vypnutie rozpoznania dopravnej udalosti
Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Systém > Rozp.
dop. udalosti.
Zrušenie automatickej správy
Keď vaše zariadenie zistí dopravnú udalosť, môžete
automatickú núdzovú správu na vašom zariadení alebo
spárovanom smartfóne zrušiť ešte predtým, ako sa odošle
núdzovým kontaktom.
Pred ukončením 30-sekundového odpočítavania vyberte
položku Zrušiť > Áno.
Odoslanie aktualizácie stavu po dopravnej udalosti
Predtým, ako budete môcť odoslať aktualizáciu stavu núdzovým
kontaktom, musí zariadenie rozpoznať dopravnú udalosť a
odoslať automatickú núdzovú správu núdzovým kontaktom.
Môžete odoslať aktualizáciu stavu núdzovým kontaktom s
informáciou, že nepotrebujete pomoc.
Na stránke stavu vyberte položky Bola rozpoznaná
dopravná udalosť > Som OK.
Správa sa odošle všetkým núdzovým kontaktom.
Snímače ANT+
Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi
ANT+. Ďalšie informácie o kompatibilite a zakúpení voliteľných
snímačov nájdete na webovej stránke http://buy.garmin.com.
Nasadenie monitora srdcového tepu
POZNÁMKA: ak nemáte monitor srdcového tepu, túto úlohu
môžete preskočiť.
Monitor srdcového tepu noste priamo na koži a pod hrudnou
kosťou. Zariadenie by malo dostatočne priliehať, aby sa počas
vykonávania aktivity neposúvalo.
1 Modul monitora srdcového tepu À pripevnite na pás.
3 V nastaveniach aplikácie Garmin Connect Mobile vyberte
položku Núdzové kontakty a zadajte svoje informácie a
núdzové kontakty.
Vami vybrané kontakty dostanú správu s informáciou, že ste
ich vybrali ako núdzové kontakty.
POZNÁMKA: po zadaní núdzových kontaktov sa v zariadení
automaticky zapne rozpoznanie dopravnej udalosti.
4 Povoľte na zariadení Edge systém GPS (Zmena nastavenia
satelitu, strana 17).
Zobraziť vaše núdzové kontakty
Predtým, než budete môcť zobraziť vaše núdzové kontakty vo
vašom zariadení, musíte si nastaviť vaše vodičské informácie a
núdzové kontakty v Garmin Connect mobilnej aplikácií.
Vyberte položku Ponuka > Kontakty.
Zobrazia sa mená a telefónne čísla vašich núdzových
kontaktov.
Vyžiadanie asistenta
Skôr ako začnete vyžadovať pomoc asistenta, musíte na
zariadení Edge zapnúť systém GPS.
1 Podržaním ikony na štyri sekundy aktivujete funkciu
asistenta.
Zariadenie zapípa a po skončení odpočítavania piatich
sekúnd odošle správu.
TIP: správu zrušíte, ak pred ukončením odpočítavania
vyberiete ikonu .
2 V prípade potreby vyberte ikonu a odošlite správu hneď.
10
Logá Garmin na module a páse by mali smerovať pravou
stranou nahor.
2 Navlhčite elektródy Á a priliehajúce náplaste  na zadnej
strane pásu, čím vytvoríte silné spojenie medzi hrudníkom
a vysielačom.
3 Oviňte pás okolo hrudníka a prevlečte háčik pásu à cez
slučku Ä.
POZNÁMKA: štítok na ošetrovanie by sa nemal prehnúť.
Logá Garmin by mali smerovať pravou stranou nahor.
4 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od
monitora srdcového tepu.
Snímače ANT+
Po nasadení je monitor srdcového tepu aktívny a odosiela
údaje.
TIP: ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
pozrite si tipy na riešenie problémov (Tipy týkajúce sa chybných
údajov o srdcovom tepe, strana 12).
Čas zotavenia
Zariadenie Garmin môžete používať spolu s monitorom
srdcového tepu na zápästí alebo s hrudným monitorom
srdcového tepu a zobraziť si, koľko času zostáva, kým sa úplne
zotavíte a budete pripravený/-á na ďalšie náročné cvičenie.
POZNÁMKA: odporúčaný čas zotavenia vychádza z vašej
odhadovanej hodnoty VO2 max. a spočiatku sa môže zdať
nepresný. Zariadenie potrebuje, aby ste absolvovali niekoľko
aktivít, aby získalo informácie o vašej výkonnosti.
Čas zotavenia sa zobrazí ihneď po skončení aktivity. Čas sa
odpočítava do chvíle, kedy je pre vás optimálne pustiť sa do
ďalšieho náročného cvičenia.
Zobrazenie vášho času zotavenia
Pred použitím funkcie času zotavenia si musíte nasadiť monitor
srdcového tepu a spárovať ho so zariadením (Párovanie vašich
ANT+ snímačov, strana 12). Ak bol monitor srdcového tepu
súčasťou balenia vášho zariadenia, tak sú už spárované. Pre čo
najpresnejší odhad dokončite nastavenie profilu používateľa
(Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 16) a nastavte
svoj maximálny srdcový tep (Nastavenie zón srdcového tepu,
strana 11).
1 Vyberte položky Ponuka > Moje štatistiky > Poradca pre
zotavenie > Zapnúť.
2 Jazda na bicykli.
3 Po skončení jazdy vyberte položku Uložiť jazdu.
Zobrazí sa čas zotavenia. Maximálny čas sú 4 dni
a minimálny čas je 6 hodín.
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max.
Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka
(v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram
telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané,
hodnota VO2 max. je ukazovateľom športovej výkonnosti a so
zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať. Tieto
odhady hodnoty VO2 max. poskytuje a zabezpečuje spoločnosť
Firstbeat. Zariadenie Garmin spárované s kompatibilným
monitorom srdcového tepu a meračom výkonu môžete použiť na
zobrazenie odhadu hodnoty VO2. max.
Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max.
Predtým, než budete môcť zobraziť odhad hodnoty VO2 max.,
musíte zapnúť monitor srdcového tepu, nainštalovať merač
výkonu a spárovať ich so svojim zariadením (Párovanie vašich
ANT+ snímačov, strana 12). Ak bol monitor srdcového tepu
súčasťou balenia vášho zariadenia, tak sú už spárované. Pre čo
najpresnejší odhad dokončite nastavenie profilu používateľa
(Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 16) a nastavte
váš maximálny srdcový tep (Nastavenie zón srdcového tepu,
strana 11).
POZNÁMKA: odhad sa spočiatku môže zdať nepresný.
Zariadenie vyžaduje niekoľko jázd, aby zistilo viac informácií o
vašej cyklistickej výkonnosti.
1 Jazdite aspoň 20 minút vonku pri stálej, vysokej intenzite.
2 Po skončení jazdy vyberte položku Uložiť jazdu.
3 Vybrať položkyPonuka > Moje štatistiky > VO2 Max..
Vaša odhadovaná hodnota VO2 max. sa zobrazí ako číslo a
poloha na farebnom ukazovateli.
Snímače ANT+
Purpurová
Nadpriemerné
Modrá
Vynikajúce
Zelená
Dobré
Oranžová
Priemerné
Červená
Slabé
Údaje o hodnotách VO2 max. a ich analýzy sa poskytujú so
súhlasom organizácie The Cooper Institute . Ďalšie
informácie nájdete v prílohe (Štandardná klasifikácia na
základe hodnoty VO2 Max., strana 23) a na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
®
Tipy na odhady hodnoty VO2 max. pre bicyklovanie
Úspešnosť a presnosť výpočtu hodnoty VO2 max. sa zlepšuje
pri rovnomernej jazde a mierne ťažkej námahe, keď srdcový tep
a výkon nie sú príliš premenlivé.
• Pred jazdou skontrolujte, či zariadenie, monitor srdcového
tepu a merač výkonu pracujú správne, sú spárované a majú
dobrú výdrž batérie.
• Počas 20 minút jazdy udržiavajte svoj srdcový tep na viac
ako 70 % maximálneho srdcového tepu.
• Počas 20 minút jazdy udržujte pomerne konštantný výkon.
• Vyhnite sa stúpajúcemu a klesajúcemu terénu.
• Vyhnite sa jazde v skupinách, kde je veľa predbiehania.
Nastavenie zón srdcového tepu
Na určenie vašich zón srdcového tepu zariadenie používa vaše
informácie z profilu používateľa, ktoré ste zadali pri úvodnom
nastavení. Zóny srdcového tepu je možné manuálne upraviť
podľa kondičných cieľov (Kondičné ciele, strana 12). Ak chcete
počas svojej aktivity dostávať čo najpresnejšie údaje o kalóriách,
mali by ste nastaviť svoj maximálny srdcový tep, srdcový tep v
pokoji a zóny srdcového tepu.
1 Vyberte položky Ponuka > Moje štatistiky > Tréningové
zóny > Zóny srdcového tepu.
2 Zadajte hodnoty maximálneho srdcového tepu a srdcového
tepu v pokoji.
Hodnoty zón sa automaticky aktualizujú, avšak každú
hodnotu môžete upraviť aj manuálne.
3 Vyberte položku Založené na:.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny na základe počtu
úderov za minútu, vyberte možnosť ÚDEROV/MIN..
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
maximálneho srdcového tepu, vyberte položku % Max..
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
srdcového tepu v pokoji, vyberte položku % HRR.
Informácie o zónach srdcového tepu
Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie
a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna
srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť
bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1
po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo
11
všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt
maximálneho srdcového tepu.
Kondičné ciele
Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu
pochopením a aplikovaním týchto zásad.
• Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
• Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže
pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.
Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej
najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku
(Výpočty zón srdcového tepu, strana 23).
Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu
z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne
a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny
srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe
Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Znovu použite vodu na elektródy a kontaktné náplasti (ak je
to možné).
• Utiahnite popruh na hrudi.
• Zahrejte sa 5 až 10 minút.
• Postupujte podľa pokynov na starostlivosť (Starostlivosť
o monitor srdcového tepu, strana 19).
• Noste bavlnené tričko alebo dôkladne navlhčiť obidve strany
popruhu.
Syntetické tkaniny, ktoré sa otierajú alebo udierajú do
monitora srdcovej frekvencie, môžu vytvárať statickú
elektrinu zasahujúcu do signálov srdcového tepu.
• Vzdiaľte sa od zdrojov, ktoré môžu interferovať s monitorom
srdcového tepu.
Medzi zdroje rušenia môžu patriť silné elektromagnetické
polia, niektoré 2,4 GHz bezdrôtové snímače,
vysokonapäťové elektrické vedenia, elektrické motory, rúry,
mikrovlnné rúry, 2,4 GHz bezdrôtové telefóny a prístupové
body bezdrôtovej siete LAN.
Inštalácia snímača rýchlosti
POZNÁMKA: ak nemáte tento snímač, túto úlohu môžete
preskočiť.
TIP: spoločnosť Garmin odporúča, aby ste počas inštalácie
snímača zaistili bicykel na stojane.
1 Snímač rýchlosti umiestnite a pripevnite na náboj kolesa.
2 Remienok À obtočte okolo náboja kolesa a pripojte ho
k háčiku Á na snímači.
POZNÁMKA: kontrolka LED bliká päť sekúnd nazeleno, čo
signalizuje aktivitu po dvoch otáčkach.
Inštalácia snímača kadencie
POZNÁMKA: ak nemáte tento snímač, túto úlohu môžete
preskočiť.
TIP: spoločnosť Garmin odporúča, aby ste počas inštalácie
snímača zaistili bicykel na stojane.
1 Vyberte si veľkosť remienka, ktorá bude presne zodpovedať
ramenu kľuky À.
Remienok, ktorý si vyberiete, by mal byť ten najmenší, ktorý
sa dá natiahnuť okolo ramena kľuky.
Na
nejazdenú stranu na vnútornej strane ramena kľuky
2
umiestnite a podržte plochú stranu snímača kadencie.
3 Remienky Á obtočte okolo ramena kľuky a pripojte ich
k háčikom  na snímači.
4 Potočte ramenom kľuky a skontrolujte vôľu.
Snímače ani remienky by nemali byť v kontakte so žiadnou
časťou bicykla ani topánky.
POZNÁMKA: kontrolka LED bliká päť sekúnd nazeleno, čo
signalizuje aktivitu po dvoch otáčkach.
5 Vykonajte 15-minútovú testovaciu jazdu a dôkladne
skontrolujte snímač aj remienky, aby ste sa ubezpečili, že nie
sú poškodené.
Informácie o snímačoch rýchlosti a kadencie
Údaje o kadencii zo snímača kadencie sa zaznamenávajú vždy.
Ak so zariadením nie sú spárované žiadne snímače rýchlosti
a kadencie, na výpočet rýchlosti a vzdialenosti sa použijú údaje
zo systému GPS.
Kadencia predstavuje rýchlosť šliapania do pedálov alebo
točivého pohybu nôh na pedáloch meranú počtom otáčok
ramena kľuky za minútu (ot/min).
Dátové priemery kadencie alebo výkonu
Nastavenie priemerovania nenulových hodnôt je dostupné, ak
trénujete s voliteľným snímačom kadencie alebo meračom
výkonu. Predvolené nastavenie vynecháva nulové hodnoty,
ktoré sa vyskytujú, keď nešliapete na pedále.
Hodnotu tohto nastavenia môžete zmeniť (Nastavenia
nahrávanie údajov, strana 18).
Párovanie vašich ANT+ snímačov
Ak je snímač nainštalovaný na asymetrickom náboji kolesa,
môže sa nakláňať. Toto nemá vplyv na prevádzku.
3 Potočte kolesom a skontrolujte vôľu.
Snímač by nemal prísť do kontaktu s inými časťami bicykla.
12
Pred párovaním si musíte nasadiť monitor srdcového tepu alebo
nainštalovať snímač.
Párovať znamená prepojiť bezdrôtové snímače ANT+, napríklad
pripojiť k zariadeniu Garmin monitor srdcového tepu.
1 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od
snímača.
POZNÁMKA: počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m
(33 stôp) od ANT+ snímačov ďalších jazdcov.
2 Vyberte položku Ponuka > Nastavenia > Snímače > Pridať
snímač.
Snímače ANT+
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte typ snímača.
• Vyberte položku Hľadať všetko na vyhľadávanie všetkých
senzorov v okolí.
Zobrazí sa zoznam dostupných snímačov.
4 Vyberte jeden alebo viac snímačov, ktoré chcete spárovať so
zariadením.
5 Vyberte položku Pridať snímač.
Keď je snímač spárovaný so zariadením, stav snímača je
Pripojené. Môžete si prispôsobiť niektoré dátové pole tak,
aby sa v ňom zobrazovali dáta snímača.
Tréning s meračmi výkonu
• Prejdite na stránku www.garmin.com/intosports, kde nájdete
zoznam snímačov ANT+ kompatibilných s vaším zariadením
(napr. Vector™).
• Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k vášmu
meraču výkonu.
• Upravte zóny výkonu tak, aby zodpovedali vašim cieľom a
schopnostiam (Nastavenie zón výkonu, strana 13).
• Použite upozornenia rozsahu, ktoré sa aktivujú, keď
dosiahnete určenú zónu výkonu (Nastavenie rozsahu
upozornení, strana 17).
• Prispôsobte si dátové polia výkonu (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 16).
POZNÁMKA: systém Vector S neposkytuje rovnovážnu
hodnotu výkonu ľavej a pravej nohy.
Dynamika cyklistiky
Metrika dynamiky cyklistiky meria, akým spôsobom používate
tlak počas záberu pedálov a kde používate tlak na pedál, čo
umožňuje pochopiť konkrétny spôsob jazdy. Pochopenie
spôsobu a miesta produkcie tlaku umožňuje efektívnejšie
trénovať a hodnotiť stav bicykla.
POZNÁMKA: na používanie metriky dynamiky cyklistiky musíte
mať k dispozícii systém dvojitého snímania Edge.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Používanie dynamiky cyklistiky
Pred použitím dynamiky cyklistiky musíte spárovať merač
výkonu Vector so zariadením (Párovanie vašich ANT+
snímačov, strana 12).
POZNÁMKA: nahrávanie dynamiky cyklistiky využíva
dodatočnú pamäť zariadenia.
1 Jazda na bicykli.
2 Posunutím obrazovky dynamiky cyklistiky zobrazíte údaje
fázy výkonu À, celkový výkon Á a stredové vyváženie plochy
Â.
Nastavenie zón výkonu
Hodnoty zón sú predvolenými hodnotami a nemusia sa
zhodovať s vašimi osobnými schopnosťami. Zóny môžete
manuálne upraviť v zariadení alebo pomocou Garmin Connect.
Ak nepoznáte hodnotu svojho funkčného prahového výkonu
(FTP), môžete ju zadať a povoliť softvéru, aby automaticky
vypočítal vaše zóny výkonu.
1 Vyberte položky Ponuka > Moje štatistiky > Tréningové
zóny > Zóny výkonu.
2 Zadajte svoju hodnotu FTP.
3 Vyberte položku Založené na:.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny vo wattoch, vyberte
možnosť watty.
• Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer
svojho funkčného prahového výkonu, vyberte položku %
FTP.
Kalibrácia merača výkonu
Ak chcete kalibrovať merač výkonu, musíte ho najskôr
nainštalovať, spárovať so zariadením a začať s ním aktívne
zaznamenávať údaje.
Pokyny na kalibráciu pre váš merač výkonu nájdete v pokynoch
od výrobcu.
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Snímače.
2 Vyberte svoj merač výkonu.
3 Vyberte položku Kalibrovať.
4 Udržiavajte merač výkonu aktívny a pedálujte, až kým sa
nezobrazí správa.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Výkon na základe pedálov
Vector meria výkon pomocou pedálov.
Vector meria vynaloženú silu niekoľko stoviek krát za sekundu.
Vector tiež meria vašu kadenciu alebo rotačnú rýchlosť
šliapania. Meraním sily, smeru sily, rotácie ramena kľuky a času
dokáže Vector určiť výkon (watty). Keďže Vector nezávisle
meria výkon ľavej a pravej nohy, hlási rovnovážnu hodnotu
výkonu ľavej a pravej nohy.
Snímače ANT+
3 V prípade potreby vyberte položku Dátové políčka, aby ste
zmenili údajové pole (Prispôsobenie obrazoviek s údajmi,
strana 16).
POZNÁMKA: prispôsobiť je možné dve údajové polia v
spodnej časti obrazovky Ã.
Jazdu môžete odoslať do aplikácie Garmin Connect Mobile a
zobraziť tak dodatočné údaje dynamiky cyklistiky (Odoslanie
jazdy do zariadenia Garmin Connect, strana 15).
Údaje fázy výkonu
Fáza výkonu je oblasť záberu pedála (medzi počiatočným uhlom
kľuky a koncovým uhlom kľuky), v ktorej vytvárate pozitívny
výkon.
Stredové vyváženie plochy
Stredové vyváženie plochy je miesto na ploche pedálu, na ktoré
aplikujete tlak.
Aktualizácia softvéru Vector pomocou zariadenia
Edge
Pred aktualizáciou softvéru je potrebné spárovať zariadenie
Edge so systémom Vector.
1 Odošlite údaje o jazde do Garmin Connect účtu (Odoslanie
jazdy do zariadenia Garmin Connect, strana 15).
Garmin Connect automaticky vyhľadá aktualizácie softvéru a
odošle ich do zariadenia Edge.
2 Zariadenie Edge umiestnite v rámci dosahu (3 m) snímača.
3 Niekoľkokrát otočte ramenom kľuky. Zariadenie Edge vás
vyzve na inštaláciu všetkých čakajúcich aktualizácií softvéru.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
13
Získanie odhadu FTP
Zariadenie určuje odhad funkčného prahového výkonu (FTP) na
základe vašich informácií z profilu používateľa, ktoré ste zadali
pri úvodnom nastavení. Ak chcete získať presnejšiu hodnotu
FTP, môžete vykonať test FTP pomocou spárovaného merača
výkonu a monitora srdcového tepu (Vykonanie testu FTP,
strana 14).
Vyberte položky Ponuka > Moje štatistiky > FTP.
Zobrazí sa odhad FTP ako hodnota nameraná vo wattoch na
kilogram, výkon vo wattoch a poloha na farebnom
ukazovateli.
úprav, zariadenie Edge 520 Plus zobrazuje aktuálne nastavené
hodnoty.
Prehľad o situácii
Zariadenie Edge môžete používať spolu so zariadením Varia
Vision™, inteligentnými cyklo-svetlami Varia™ a zadným radarom
na bicykel a zdokonaliť tak svoj prehľad o situácii. Ďalšie
informácie nájdete v príručke používateľa k vášmu zariadeniu
Varia.
POZNÁMKA: pred spárovaním zariadení Varia bude
pravdepodobne potrebné aktualizovať softvér Edge
(Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express,
strana 20).
Používanie váhy
Purpurová
Nadpriemerné
Modrá
Vynikajúce
Zelená
Dobré
Oranžová
Priemerné
Červená
Bez tréningu
Ďalšie informácie nájdete v prílohe (Hodnoty FTP,
strana 23).
Vykonanie testu FTP
Pred vykonaním testu na stanovenie funkčného prahového
výkonu (FTP) musíte mať spárovaný merač výkonu a monitor
srdcového tepu (Párovanie vašich ANT+ snímačov, strana 12).
1 Vyberte položky Ponuka > Moje štatistiky > FTP > Test
FTP > Jazda.
2 Výberom položky spustite časovač.
Po začatí jazdy zariadenie zobrazí každý krok testu, cieľ a
údaje o aktuálnom výkone. Po dokončení testu sa zobrazí
správa.
3 Výberom položky zastavte časovač.
4 Vyberte možnosť Uložiť jazdu.
Zobrazí sa FTP ako hodnota nameraná vo wattoch na
kilogram, výkon vo wattoch a poloha na farebnom
ukazovateli.
Automatické počítanie FTP
Aby zariadenie mohlo vypočítať váš funkčný prahový výkonr
(FTP), musíte mať spárovaný merač výkonu a monitor
srdcového tepu (Párovanie vašich ANT+ snímačov, strana 12).
1 Vyberte položku Ponuka > Moje štatistiky > FTP > Zapnúť
auto.výpočet.
2 Jazdite aspoň 20 minút vonku pri stálej, vysokej intenzite.
3 Po skončení jazdy vyberte položku Uložiť jazdu.
4 Vyberte položkuPonuka > Moje štatistiky > FTP.
Váš FTP sa zobrazí ako hodnota vo wattoch na kilogram, váš
výkon vo wattoch a ako pozícia na farebnej stupnici.
Používanie elektronického radenia
Pred použitím kompatibilného elektronického radenia (ako
napríklad Shimano Di2™) musíte toto radenie spárovať so
zariadením (Párovanie vašich ANT+ snímačov, strana 12).
Môžete si prispôsobiť voliteľné údajové polia (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 16). Keď sú snímače v režime
®
14
Ak máte váhu kompatibilnú s ANT+, zariadenie dokáže čítať
údaje z váhy.
1 Vyberte položku Ponuka > Nastavenia > Snímače > Pridať
snímač > Váha.
Keď zariadenie nájde váhu, objaví sa správa.
2 Po výzve sa postavte na váhu.
POZNÁMKA: pri použití váhy na určenie skladby tela si
vyzujte obuv aj ponožky, aby sa správne načítali
a zaznamenali všetky parametre skladby tela.
Po
výzve zostúpte z váhy.
3
TIP: ak sa vyskytne chyba, zostúpte z váhy. Po výzve sa na
ňu opäť postavte.
Údaje osobnej váhy Garmin Index™
Ak vlastníte zariadenie Garmin Index, posledné údaje váhy sa
ukladajú do účtu Garmin Connect. Keď najbližšie pripojíte
zariadenie Edge 520 Plus k účtu Garmin Connect, údaje váhy
sa vo vašom používateľskom profile Edge 520 Plus aktualizujú.
História
História zahŕňa tieto údaje: čas, vzdialenosť, kalórie, rýchlosť,
údaje okruhu, nadmorská výška a informácie z voliteľných
snímačov ANT+.
POZNÁMKA: keď je časovač zastavený alebo pozastavený,
história sa nezaznamenáva.
Keď je pamäť zariadenia plná, zobrazí sa hlásenie. Zariadenie
automaticky nezmaže ani neprepíše vašu históriu. Pravidelným
nahrávaním histórie do aplikácie Garmin Connect získate
prehľad o všetkých vašich údajoch o jazde.
Zobrazenie jazdy
1 Vyberte položky Ponuka > História > Jazdy.
2 Vyberte jazdu.
3 Vyberte možnosť.
Zobrazenie vášho času v každej tréningovej zóne
Predtým, než si budete môcť zobraziť svoj čas v každej
tréningovej zóne, musíte zariadenie spárovať s kompatibilným
monitorom srdcového tepu alebo meračom výkonu, dokončiť
aktivitu a uložiť ju.
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu a zóne výkonu
vám môže pomôcť pri úprave intenzity tréningu. Môžete si
nastaviť vaše zóny výkonu (Nastavenie zón výkonu, strana 13) a
zóny srdcového tepu (Nastavenie zón srdcového tepu,
strana 11) tak, aby zodpovedali vašim cieľom a schopnostiam.
Môžete si prispôsobiť dátové pole, aby počas jazdy zobrazovalo
váš čas v tréningových zónach (Prispôsobenie obrazoviek s
údajmi, strana 16).
1 Vyberte položku Ponuka > História > Jazdy.
2 Vyberte jazdu.
História
3 Vyberte možnosť:
• Ak má vaša jazda dáta z jedeného snímača, vyberte
položku Čas v zóne tepu alebo Čas v zóne výkonu.
• Ak má vaša jazda dáta z oboch snímačov, vyberte
položku Časová zóna, a vyberte položku Zóny
srdcového tepu alebo Zóny výkonu.
Odstraňujú sa jazdy
1 Vyberte položky Ponuka > História > Jazdy > Vymazať.
2 Vyberte jednu alebo viacerých jázd, ktoré chcete odstrániť.
3 Vyberte položky Odstrániť jazdy > OK.
Zobrazenie súhrnov dát
Môžete si pozrieť zhromaždené dáta, ktoré boli uložené do
zariadenia, vrátane počtu jázd, času, vzdialenosti a kalórií.
1 Vybrať položku Ponuka > História > Celkové hodnoty.
2 Vyberte možnosť na zobrazenie súhrnov na zariadení alebo
profile aktivít.
Odstránenie súhrnov údajov
1 Vyberte položky Ponuka > História > Celkové hodnoty >
Odstrániť súhrny.
Vyberte
možnosť:
2
• Výberom položky Odstrániť všetky súhrny odstránite
údaje všetkých súhrnov z histórie.
• Vyberte profil aktivity, v ktorom chcete odstrániť súhrny
zhromaždených údajov pre jeden profil.
POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
3 Vyberte položku OK.
Garmin Connect
Pomocou zariadenia Garmin Connect sa môžete spojiť so
svojimi priateľmi. Garmin Connect vám poskytuje nástroje na
vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie
a povzbudzovanie. Zaznamenávajte udalosti vášho aktívneho
životného štýlu vrátane behu, jazdenia, plávania, triatlonu
a ďalších aktivít.
Bezplatný účet Garmin Connect si môžete vytvoriť spárovaním
zariadenia a telefónu pomocou aplikácie Garmin Connect
Mobile alebo prejdením na adresu connect.garmin.com.
Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení aktivity
pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahrať do služby
Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.
Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie
informácie o svojej aktivite vrátane času, vzdialenosti,
nadmorskej výšky, srdcového tepu, spálených kalórií,
kadencie, prehľadného zobrazenia na mape, grafov tempa a
rýchlosti a prispôsobiteľných správ.
POZNÁMKA: niektoré údaje si vyžadujú voliteľné
príslušenstvo ako napríklad monitor srdcového tepu.
Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať
si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše
aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.
Odoslanie jazdy do zariadenia Garmin Connect
• Synchronizujte zariadenie Edge s aplikáciou Garmin Connect
Mobile v smartfóne.
• Pomocou kábla USB dodaného so zariadením Edge odošlite
údaje o jazde do účtu Garmin Connect v počítači.
Záznam údajov
Zariadenie používa inteligentný záznam. Zaznamenáva kľúčové
body, kedy zmeníte smer, rýchlosť alebo sa vám zmení srdcový
tep.
Keď je so zariadením spárovaný merač výkonu, zariadenie
zaznamenáva body každú sekundu. Zaznamenávanie bodov
každú sekundu poskytuje mimoriadne podrobnú dráhu a
používa viac dostupnej pamäte.
Informácie o priemerovaní dát kadencie a výkonu nájdete v časti
Dátové priemery kadencie alebo výkonu, strana 12.
Správa údajov
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
®
®
Pripojenie zariadenia k počítaču
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
1 Potiahnite nahor ochranný kryt portu USB.
2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB.
3 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.
Zariadenie sa zobrazí ako vymeniteľný disk cez Tento
počítač pri počítačoch s operačným systémom Windows
a ako pripojený oddiel pri počítačoch Mac.
Prenos súborov do zariadenia
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
2
3
4
5
6
7
Na počítačoch so systémom Windows sa zariadenie
zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo prenosné
zariadenie. Na počítačoch Mac sa zariadenie zobrazuje ako
pripojený oddiel.
POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými
jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne.
Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste
sa naučili, ako mapovať jednotku.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Otvorte prenosné zariadenie, jednotku alebo oddiel
zariadenia.
Prejdite na priečinok.
Vyberte položky Upraviť > Prilepiť.
Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia.
Vymazávanie súborov
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
Naplánujte si tréning: môžete si zvoliť kondičný cieľ a načítať
jeden z každodenných tréningových plánov.
História
1 Otvorte mechaniku alebo jednotku Garmin.
2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
3 Vyberte súbor.
15
4 Na klávesnici stlačte kláves Vymazať.
1 Vyberte položky Ponuka > Moje štatistiky > Profil
POZNÁMKA: ak používate počítač Apple , musíte vyprázdniť
priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.
®
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako
prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie
zariadenia.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte
položky Súbor > Vysunúť.
2 Odpojte kábel od počítača.
používateľa.
2 Vyberte možnosť.
Informácie o nastaveniach tréningu
Nasledujúce možnosti a nastavenia umožňujú prispôsobiť
zariadenie podľa vašich tréningových potrieb. Tieto nastavenia
sa ukladajú do profilu aktivít. Môžete napríklad nastaviť časové
upozornenia profilu pretekania a nastaviť spúšťač polohy Auto
Lap pre profil horskej cyklistiky.
Aktualizácia profilu aktivít
Edge má rôzne spôsoby, pomocou ktorých si môžete
prispôsobiť zariadenie, vrátane profilov. Profily sú kolekcie
nastavení, ktoré optimalizujú vaše zariadenie na základe toho,
akým spôsobom ho používate. Môžete napríklad vytvoriť rôzne
nastavenia a zobrazenia pre tréningovú a horskú cyklistiku.
Keď používate profil a zmeníte nastavenia napríklad dátových
polí alebo meracích jednotiek, zmeny sa automaticky uložia ako
súčasť profilu.
Profily aktivít: môžete si vytvoriť profily aktivít pre každý druh
cyklistiky. Môžete si napríklad vytvoriť osobitný profil aktivity
pre tréning, preteky a pre horskú cyklistiku. Profil aktivít
obsahuje prispôsobené stránky s dátami, súčty aktivít,
výstrahy, tréningové zóny (napríklad srdcový tep a rýchlosť),
tréningové nastavenia (napríklad Auto Pause a Auto Lap ) a
nastavenia navigácie.
Profil používateľa: môžete aktualizovať nastavenie pohlavia,
veku, hmotnosti, výšky a celoživotného športovania.
Zariadenie využíva tieto informácie na výpočet presných
údajov o jazde.
Je možné prispôsobiť desať profilov aktivít. Môžete prispôsobiť
nastavenia a údajovú polia pre určitú aktivitu alebo trasu.
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte profil.
• Vyberte položku Možnosti, aby ste pridali alebo
skopírovali profil.
3 V prípade potreby upravte názov alebo farbu profilu.
4 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Obrazovky s údajmi prispôsobíte
obrazovky s údajmi a údajové polia (Prispôsobenie
obrazoviek s údajmi, strana 16).
• Výberom položky Predvolený typ jazdy nastavíte typ
jazdy, ktorý je typický pre tento profil aktivít, ako je napr.
dochádzanie.
TIP: po jazde, ktorá nie je typická, môžete manuálne
aktualizovať typ jazdy. Presné údaje typu jazdy sú dôležité
na vytváranie dráh vhodných pre cyklistov.
• Výberom položky Segmenty zapnete aktivované
segmenty (Zapnutie segmentov, strana 4).
• Výberom položky Upozornenia prispôsobíte tréningové
upozornenia (Upozornenia, strana 17).
• Výberom položiek Automatické funkcie > Auto Lap
nastavíte spôsob spúšťania okruhov (Označovanie
okruhov podľa polohy, strana 17).
• Výberom položiek Automatické funkcie > Auto Pause
zmeníte, kedy sa časovač aktivít automaticky pozastaví
(Používanie funkcie Auto Pause, strana 17).
• Výberom položiek Automatické funkcie > Automat.
režim spánku aktivujete automatický vstup do režimu
spánku po piatich minútach nečinnosti (Používanie
automatického režimu spánku, strana 17).
• Výberom položiek Automatické funkcie > Automatické
rolovanie prispôsobíte zobrazenie obrazoviek s údajmi
tréningu počas spustenia časovača aktivít (Používanie
automatického rolovania, strana 18).
• Výberom položky Režim spust. časovača prispôsobíte
spôsob rozpoznania spustenia jazdy a aktivujete
automatické spustenie časovača aktivít (Automatické
zapnutie časovača, strana 18).
• Výberom položky Navigácia prispôsobíte nastavenia
mapy (Nastavenia mapy, strana 8) a nastavenia
smerovania (Nastavenia trasy, strana 8).
• Výberom položky GPS režim vypnete GPS (Tréning
v interiéri, strana 5) alebo zmeníte nastavenie satelitu
(Zmena nastavenia satelitu, strana 17).
Všetky zmeny sa ukladajú do profilu aktivít.
Nastavenie vášho profilu používateľa
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi
Prispôsobenie zariadenia
Stiahnuteľné funkcie Connect IQ™
Do zariadenia môžete pridať funkcie Connect IQ od spoločnosti
Garmin a iných poskytovateľov pomocou aplikácie Connect IQ
Mobile.
Dátové polia: umožňuje prevziať nové dátové políčka, ktoré
poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít
a údajov histórie. Dátové políčka aplikácie Connect IQ
môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.
Miniaplikácie: poskytuje okamžité informácie vrátane údajov
snímača a upozornení.
Aplikácie: umožňuje pridať do vášho zariadenia interaktívne
funkcie, ako napr. nové typy exteriérových a fitnes aktivít.
Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na lokalitu apps.garmin.com a prihláste sa.
3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ a prevezmite ju.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Profily
®
®
Môžete aktualizovať nastavenie pohlavie, veku, hmotnosti a
výšky. Zariadenie využíva tieto informácie na výpočet presných
údajov o jazde.
16
V prípade každého profilu aktivít je možné prispôsobiť
obrazovky s údajmi.
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
Prispôsobenie zariadenia
3
4
5
6
Vyberte položku Obrazovky s údajmi.
Vyberte obrazovku s údajmi.
V prípade potreby zapnite obrazovku s údajmi.
Vyberte počet údajových polí, ktoré sa majú zobraziť na
obrazovke.
7 Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.
Zmena nastavenia satelitu
Na zvýšenie výkonu v náročných podmienkach a na rýchlejšie
vyhľadávanie polohy prostredníctvom systému GPS môžete
zapnúť nastavenie GPS+GLONASS. Používanie nastavení GPS
+GLONASS skracuje výdrž batérie rýchlejšie než používanie
samotného systému GPS.
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku GPS režim.
4 Vyberte možnosť.
Upozornenia
Pomocou upozornení sa môžete v rámci tréningov dopracovať
ku konkrétnym cieľom času, vzdialenosti, kalórií, srdcového tepu
kadencie a výkonu. Nastavenia upozornení sa ukladajú do
profilu aktivít.
Nastavenie rozsahu upozornení
Ak máte k dispozícii voliteľný monitor srdcového tepu, snímač
kadencie alebo merač výkonu, môžete nastaviť upozornenia
rozsahu. Upozornenie rozsahu vás upozorní, keď je meranie
zariadenia nad alebo pod stanoveným rozsahom hodnôt.
Zariadenie môžete napríklad nastaviť, aby vás upozornilo, keď
vaša kadencia klesne pod 40 ot./min alebo stúpne nad 90 ot./
min. Na upozornenie rozsahu môžete použiť aj tréningovú zónu
(Tréningové zóny, strana 6).
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku Upozornenia.
4 Vyberte položku Upoz. na srdcový tep, Upoz. na kadenciu
alebo Upozornenie na výkon.
5 V prípade potreby upozornenie aktivujte.
6 Vyberte minimálne a maximálne hodnoty alebo vyberte zóny.
7 V prípade potreby vyberte položku .
Hlásenie sa zobrazí vždy, keď stanovený rozsah prekročíte
alebo ho nedosiahnete. Ak sú zapnuté zvukové tóny, zariadenie
zároveň pípa (Zapnutie a vypnutie zvukov zariadenia,
strana 18).
Nastavenie opakujúceho sa upozornenia
Opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď zariadenie
zaznamená stanovenú hodnotu alebo interval. Zariadenie
môžete napríklad nastaviť tak, aby vás upozorňovalo každých
30 minút.
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku Upozornenia.
4 Vyberte typ upozornenia.
5 Zapnite upozornenie.
6 Zadajte hodnotu.
7 Vyberte ikonu .
Vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia, zobrazí sa
hlásenie. Ak sú zapnuté zvukové tóny, zariadenie zároveň pípa
(Zapnutie a vypnutie zvukov zariadenia, strana 18).
Prispôsobenie zariadenia
Auto Lap
Označovanie okruhov podľa polohy
Funkciu Auto Lap môžete použiť na automatické označovanie
okruhu v určitej polohe. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní
výkonu v rámci jednotlivých úsekov jazdy (napríklad po dlhom
stúpaní alebo tréningových šprintoch). V rámci dráh môžete
použiť možnosť Podľa polohy a spustiť okruhy pri všetkých
polohách okruhov uložených v dráhe.
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položky Automatické funkcie > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Podľa polohy > Okruh pri.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Len stlačte okruh, aby ste spustili
počítadlo okruhov pri každom výbere položky
a pri
každom ďalšom prejdení niektorého z týchto miest.
• Vyberte položku Štart a začať okruh, aby ste spustili
počítadlo okruhov v polohe GPS, v ktorej vyberiete
položku
a v akejkoľvek polohe počas jazdy, v ktorej
vyberiete položku
.
• Vyberte položku Označiť a nový okruh, aby ste spustili
počítadlo okruhov v určitej polohe GPS označenej pred
jazdou a v akejkoľvek polohe počas jazdy, v ktorej
vyberiete položku
.
5 V prípade potreby prispôsobte polia s údajmi okruhov
(Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 16).
Označovanie okruhov podľa vzdialenosti
Funkciu Auto Lap môžete použiť na automatické označovanie
okruhu po určitej vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pri
porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov jazdy
(napríklad po 10 míľach alebo 40 kilometroch).
1 Vyberte položkuPonuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku Automatické funkcie > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Podľa vzdialenosti > Okruh pri.
4 Zadajte hodnotu.
5 Ak je to potrebné, prispôsobte si polia s údajmi o okruhu
(Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 16).
Používanie funkcie Auto Pause
Pomocou funkcie Auto Pause môžete nastaviť automatické
pozastavenie časovača, keď sa prestanete pohybovať alebo
keď vaša rýchlosť klesne pod určitú hodnotu. Táto funkcia je
užitočná, ak vaša jazda obsahuje semafory alebo iné miesta,
kde musíte spomaliť alebo zastaviť.
POZNÁMKA: keď je časovač zastavený alebo pozastavený,
história sa nezaznamenáva.
1 Vyberte položkuPonuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vybrať položku Automatické funkcie > Auto Pause.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď sa
prestanete pohybovať, vyberte možnosť Pri zastavení.
• Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď
vaša rýchlosť klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť
Vlastná rýchlosť.
5 Ak je to potrebné, prispôsobte si polia s voliteľnými časovými
údajmi (Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 16).
Používanie automatického režimu spánku
Funkciu Automat. režim spánku môžete použiť na automatický
vstup do režim spánku po 5 minútach nečinnosti. Počas režimu
spánku je obrazovka vypnutá a snímače ANT+, Bluetooth a
GPS sú odpojené.
17
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položky Automatické funkcie > Automat. režim
spánku.
Používanie automatického rolovania
Pomocou funkcie Automatické rolovanie môžete automaticky
prechádzať cez všetky obrazovky údajov o trénovaní, keď je
zapnutý časovač.
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položky Automatické funkcie > Automatické
rolovanie.
4 Vyberte rýchlosť zobrazovania.
Automatické zapnutie časovača
Táto funkcia automaticky zistí, keď vaše zariadenie získa prístup
k satelitom a pohybuje sa. Spustí časovač aktivity alebo vám
pripomenie, nech ho pustíte, aby ste mohli zaznamenať údaje
zo svojej jazdy.
1 Vyberte položku Ponuka > Nastavenia > Profily aktivít.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku Režim spust. časovača.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Manuálne a vyberte
na zapnutie
časovača aktivity.
• Vyberte položku Na dotaz na zobrazenie vizuálnej
pripomienky, keď dosiahnete štartovaciu rýchlosť.
• Vyberte položku Automatický na automatické spustenie
časovača aktivity, keď dosiahnete štartovaciu rýchlosť.
Nastavenia telefónu
Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Telefón.
Zapnúť: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.
POZNÁMKA: ďalšie nastavenia technológie Bluetooth sa
zobrazia len vtedy, ak je zapnutá bezdrôtová technológia
Bluetooth.
Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré
identifikuje vaše zariadenie s bezdrôtovou technológiou
Bluetooth.
Spárovať Smartphone: prepojí zariadenie s kompatibilným
smartfónom s aktivovanou technológiou Bluetooth. Toto
nastavenie vám umožňuje používať funkcie s pripojením cez
Bluetooth vrátane LiveTrack a nahrávania aktivít do aplikácie
Garmin Connect.
Upozornenia správ a hovorov: umožní vám zapnúť telefónne
upozornenia z kompatibilného smartfónu.
Zmeškané hovory a textové správy: zobrazuje zmeškané
telefónne upozornenia z kompatibilného smartfónu.
Nastavenia systému
Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Systém.
• Nastavenia displeja (Nastavenia displeja, strana 18)
• Nastavenia nahrávania údajov (Nastavenia nahrávanie
údajov, strana 18)
• Nastavenia jednotiek (Zmena merných jednotiek, strana 18)
• Nastavenia zvukov (Zapnutie a vypnutie zvukov zariadenia,
strana 18)
• Nastavenia jazyka (Zmena jazyka zariadenia, strana 18)
Nastavenia displeja
Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Systém > Zobraziť.
Jas: umožňuje nastaviť jas podsvietenia.
18
Čas podsvietenia: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím
podsvietenia.
Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných
farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť Automatický, aby
ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo
nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.
Snímka obrazovky: umožňuje uloženie obrázka obrazovky
zariadenia.
Nastavenia nahrávanie údajov
Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Systém > Záznam
údajov.
Interval záznamu: umožňuje regulovať, ako zariadenie nahráva
údaje aktivít. Pomocou možnosti Inteligentné sa nahrávajú
kľúčové body, keď zmeníte smer, rýchlosť alebo srdcový tep.
Pomocou možnosti 1 s sa nahrávajú body každú sekundu.
Vytvára veľmi podrobný záznam o vašej aktivite a zvyšuje
veľkosť uloženého súboru aktivity.
Priemer. kadencie: kontroluje, či zariadenie zahŕňa nulové
hodnoty údajov o kadencii, ktoré sa vyskytujú, keď
nepedálujete (Dátové priemery kadencie alebo výkonu,
strana 12).
Priemerovanie výkonu: kontroluje, či zariadenie zahŕňa nulové
hodnoty údajov o výkone, ktoré sa vyskytujú, keď
nepedálujete (Dátové priemery kadencie alebo výkonu,
strana 12).
Zmena merných jednotiek
Môžete prispôsobiť merné jednotky pre vzdialenosť a rýchlosť,
nadmorskú výšku, teplotu, hmotnosť, formát polohy a formát
času.
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Systém >
Jednotky.
2 Vyberte typ merania.
3 Vyberte mernú jednotku pre nastavenie.
Zapnutie a vypnutie zvukov zariadenia
Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Systém > Tóny.
Zmena jazyka zariadenia
Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Systém > Jazyk.
Časové pásma
Po každom zapnutí zariadenia a vyhľadaní satelitov alebo po
synchronizácii so smartfónom zariadenie automaticky zistí
časové pásmo a aktuálny čas.
Nastavenie režimu rozšíreného displeja
Zariadenie Edge 520 Plus môžete použiť v režime rozšíreného
displeja a prezerať si obrazovky s údajmi prostredníctvom
kompatibilných multišportových hodiniek Garmin. Napríklad
spárovaním s kompatibilným zariadením Forerunner môžete
zobraziť jeho obrazovky s údajmi na svojom zariadení Edge
počas triatlonu.
1 Na zariadení Edge vyberte položky Ponuka > Nastavenia >
Režim rozšíreného zobrazenia > Pripojiť hodinky.
2 Na kompatibilných hodinkách Garmin vyberte položku
Nastavenia > Snímače a doplnky > Pridať nové >
Rozšírený displej.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia Edge
a hodinkách Garmin a dokončite proces párovania.
Obrazovky s údajmi zo spárovaných hodiniek sa po
spárovaní zobrazia na zariadení Edge.
POZNÁMKA: bežné funkcie zariadenia Edge sú počas
používania režimu rozšíreného displeja vypnuté.
Po spárovaní kompatibilných hodiniek Garmin so zariadením
Edge sa pri ďalšom použití režimu rozšíreného displeja pripoja
automaticky.
®
Prispôsobenie zariadenia
Ukončenie režimu rozšíreného displeja
Keď je zariadenie v režime rozšíreného displeja, vyberte
položky > Ukončiť rež. rozšír. zobrazenia > OK.
Informácie o zariadení
Technické údaje
Technické údaje Edge
Typ batérie
Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová
batéria
Výdrž batérie
Až 15 hodín
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od –20 º do 60 ºC (od – 4 º do 140 ºF)
Rozsah teploty pri nabíjaní Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bezdrôtová frekvencia/
protokol
2,4 GHz pri menovitom výkone 0 dBm
Odolnosť voči vode
IEC 60529 IPX7*
*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max.
30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com
/waterrating.
Technické údaje monitora srdcového tepu
Typ batérie
Používateľom vymeniteľná batéria CR2032,
3-voltová
Výdrž batérie
Až 4,5 roka pri prevádzke 1 hod/deň
Odolnosť voči vode
3 ATM*
POZNÁMKA: tento produkt pri plávaní
neprenáša údaje o srdcovom tepe.
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od -5° do 50 °C (od 23° do 122 °F)
Rádiová frekvencia/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol bezdrôtovej
komunikácie
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
Starostlivosť o monitor srdcového tepu
OZNÁMENIE
Pred umývaním remienka musíte odistiť a vybrať modul.
Nahromadený pot a soľ na páse môžu znížiť schopnosť
monitora srdcového tepu poskytovať presné údaje.
• Podrobné pokyny na pranie nájdete na stránke
www.garmin.com/HRMcare.
• Po každom použití opláchnite pás.
• Po každých siedmych použitiach vyperte pás v práčke.
• Nedávajte pás do sušičky.
• Keď chcete pás vysušiť, zaveste ho alebo ho položte na
rovný povrch.
• Odistite modul, keď sa nepoužíva, aby ste predĺžili životnosť
monitora srdcového tepu.
Používateľom vymeniteľná batéria
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Výmena batérie monitora srdcového tepu
1 Na zadnej strane modulu odstráňte pomocou malého
krížového skrutkovača štyri skrutky.
2 Odstráňte kryt a vyberte batériu.
*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 30 m. Viac
informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímača rýchlosti a snímača
kadencie
Typ batérie
Batéria CR2032 vymeniteľná používateľom,
3 volty
Výdrž batérie
Zhruba 12 mesiacov (1 hodina za deň)
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od –20 º do 60 ºC (od – 4 º do 140 ºF)
Rádiová frekvencia/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol bezdrôtovej
komunikácie
Odolnosť voči vode
1 ATM*
3 Počkajte 30 sekúnd.
4 Vložte novú batériu kladnou stranou nahor.
POZNÁMKA: dbajte na to, aby ste nepoškodili alebo
nestratili krúžkové tesnenie.
5 Namontujte späť zadný kryt a štyri skrutky.
POZNÁMKA: nezaťahujte príliš veľkou silou.
Po výmene batérie monitora srdcového tepu ho možno budete
musieť znova spárovať so zariadením.
*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 10 m. Viac
informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Výmena batérie v snímači rýchlosti alebo v snímači
kadencie
Starostlivosť o zariadenie
Dióda LED bliká načerveno na indikáciu nízkej úrovne nabitia
batérie po dvoch otáčkach.
1 Nájdite okrúhly kryt batérie À na zadnej strane snímača.
OZNÁMENIE
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu
portu USB.
Čistenie zariadenia
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
2 Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, kým značka
nebude smerovať do odomknutej polohy a kryt nebude
dostatočne voľný na jeho odstránenie.
3 Odstráňte kryt a vyberte batériu Á.
čistiaceho prostriedku.
Informácie o zariadení
19
TIP: na výber batérie z krytu môžete použiť kúsok pásky Â
alebo magnet.
4 Počkajte 30 sekúnd.
5 Vložte novú batériu do krytu, pričom dodržte správnu polaritu.
POZNÁMKA: dbajte na to, aby ste nepoškodili alebo
nestratili krúžkové tesnenie.
6 Otočte kryt v smere hodinových ručičiek, kým značka
nesmeruje do zamknutej polohy.
POZNÁMKA: dióda LED bliká načerveno a nazeleno
niekoľko sekúnd po výmene batérie. Keď dióda LED zabliká
nazeleno a potom prestane blikať, zariadenie je aktívne a
pripravené na odosielanie údajov.
Riešenie problémov
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne je potrebné
ho reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani
nastavenia.
10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo .
Zariadenie sa reštartuje a zapne.
Obnova predvolených nastavení
Predvolené nastavenia konfigurácie a profily aktivít môžete
obnoviť. Neodstráni sa tým vaša história ani údaje aktivít, napr.
jazdy, cvičenia a dráhy.
Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Systém >
Vynulovanie zariadenia > Obnoviť predvolené nastavenia
> OK.
Vymazanie údajov používateľa a nastavení
Môžete vymazať všetky údaje používateľa a obnoviť pôvodné
nastavenia zariadenia. Týmto sa odstráni vaša história a údaje,
napr. jazdy, cvičenia a dráhy a obnovia sa nastavenia
zariadenia a profily aktivít. Toto odstráni akékoľvek súbory, ktoré
ste do zariadenia pridali z počítača.
Vybrať položku Ponuka > Nastavenia > Systém >
Vynulovanie zariadenia > Odstrán. údajov a obnov.
nastavení > OK.
Maximalizácia výdrže batérie
• Znížte jas podsvietenia alebo časový limit podsvietenia
(Používanie podsvietenia, strana 3).
• Vyberte položku Inteligentné interval zaznamenávania
(Nastavenia nahrávanie údajov, strana 18).
• Zapnite Automat. režim spánkuAutomatický spánok
(Používanie automatického režimu spánku, strana 17).
• Vypnite TelefónBluetooth (Nastavenia telefónu, strana 18).
• Vyberte nastavenie GPS (Zmena nastavenia satelitu,
strana 17).
• Odstráňte bezdrôtové snímače, ktoré už nepoužívate.
Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS
• Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom
Garmin Connect:
◦ Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express™ pripojte
zariadenie k počítaču.
◦ Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
Mobile pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
20
Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie
preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle
vyhľadanie satelitných signálov.
• Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú
vysoké budovy ani stromy.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku
1 Na hlavnej obrazovke vyberte položku .
2 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte
možnosť .
Posuňte
sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte
3
možnosť .
4 Posuňte sa nadol na šiestu položku v zozname a vyberte
možnosť .
5 Posuňte sa nadol na svoj jazyk a vyberte možnosť .
Hodnoty teploty
Zariadenie môže zobrazovať hodnoty teploty, ktoré sú vyššie
ako skutočná teplota vzduchu, ak je zariadenie umiestnené na
priamom slnku, držané v ruke alebo sa nabíja externým
akumulátorom. Zariadeniu bude trvať určitý čas, kým
nedosiahne významné zmeny teploty.
Náhradné krúžky
Náhradné remienky (krúžky) pre upevnenie sú k dispozícii.
POZNÁMKA: používajte len náhradné remienky vyrobené
z etylén-propylén-diénového monoméru (EPDM). Prejdite na
adresu http://buy.garmin.com alebo sa obráťte na predajcu
Garmin.
Zobrazenie informácií o zariadení
1 Vyberte položky Ponuka > Nastavenia > Systém > Info.
2 Vyberte možnosť.
• Vyberte položky Regulačné informácie a zobrazíte
informácie o predpisoch a číslo modelu.
• Vyberte položky Informácie o autorských právach a
zobrazíte informácie o autorských právach, ID jednotky a
licenčnú zmluvu.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom
mobilnej aplikácie Garmin Connect
Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom mobilnej aplikácie
Garmin Connect je potrebné disponovať účtom Garmin Connect
a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (Párovanie
smartfónu, strana 1).
1 Synchronizujte svoje zariadenie s mobilnou aplikáciou
Garmin Connect.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, vaše zariadenie
vás vyzve na jeho aktualizáciu.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom
Garmin Express
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia je potrebné disponovať
účtom Garmin Connect a stiahnuť si aplikáciu Garmin Express.
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, Garmin Express
ju odošle do vášho zariadenia.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3 Počas aktualizácie zariadenie neodpájajte od počítača.
Riešenie problémov
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express
(www.garmin.com/express). Do svojho smartfónu si nainštalujte
mobilnú aplikáciu Garmin Connect.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
Ako získať ďalšie informácie
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/intosports.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/learningcenter.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
Príloha
Dátové polia
Niektoré dátové polia vyžadujú na zobrazenie údajov
príslušenstvo ANT+.
Čas: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.
Čas do nas b: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho
zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase
zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Čas k cieľu: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do cieľa.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do
príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Čas napred: čas napred alebo pozadu voči Virtual Partner.
Čas – okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
Čas okruhu postojačky: čas postojačky počas pedálovania v
rámci aktuálneho okruhu.
Čas okruhu v sede: čas posediačky počas pedálovania v rámci
aktuálneho okruhu.
Časová zóna: čas uplynutý v každej zóne srdcového tepu alebo
výkonnostnej zóne.
Čas – posledné kolo: čas odmeraný stopkami pre posledný
dokončený okruh.
Čas postojačky: čas postojačky počas pedálovania v rámci
aktuálnej aktivity.
Čas – priemerný okruh: priemerný čas okruhu pre aktuálnu
aktivitu.
Čas – uplynutý: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak
spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na
5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút,
váš uplynutý čas je 35 minút.
Čas v sede: čas posediačky počas pedálovania v rámci
aktuálnej aktivity.
Celkové klesanie: celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej
výšky od posledného vynulovania.
Celkové stúpanie: celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej
výšky od posledného vynulovania.
Cieľový výkon: cieľový výkon počas aktivity.
Ďaľší bod na trase: ďalší bod na trase alebo dráhe.
Príloha
Efektivita pedálovania: meranie účinnosti pedálovania jazdca.
Graf tepu: lineárny graf zobrazujúci vašu aktuálnu zónu
srdcového tepu (1 až 5).
Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo, letný čas).
Kadencia: cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete,
aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť
pripojené k príslušenstvu kadencie.
Kadencia – okruh: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
aktuálneho okruhu.
Kadencia – priemer: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Kalórie: celkový počet spálených kalórií.
Krok cvičenia: aktuálny krok z celkového počtu krokov počas
cvičenia.
Kurz: smer vášho pohybu.
Max. tep %: percentuálna hodnota maximálneho srdcového
tepu.
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad alebo pod morskou hladinou.
Nast. prevodu: Aktuálne nastavenie prevodu zo snímača
polohy prevodu.
Odhadovaný čas v cieli: odhadovaný čas príchodu do
konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Odpor trenažéra: sila odporu pôsobiaca na vnútorný trenažér.
Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.
PCO: stredové vyváženie plochy. Stredové vyváženie plochy je
poloha na ploche pedálu, na ktorú pôsobí sila.
PCO – okruh: priemerné stredové vyváženie plochy v rámci
aktuálneho okruhu.
PCO – priem.: priemerné stredové vyváženie plochy v rámci
aktuálnej aktivity.
Plynulosť pedálovania: meranie rovnomernosti sily, ktorou
jazdec pôsobí na pedále počas každého stúpnutia na pedál.
Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti
za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase
nevymaže.
Poloha cieľa: posledný bod na trase alebo dráhe.
Pred. prevod: predný prevod bicykla zo snímača polohy
prevodu.
Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej
polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/3,65 m (12 stôp).
Prevodová batéria: stav batérie snímača polohy prevodu.
Prevodový pomer: počet zubov na prednom a zadnom prevode
bicykla zistený snímačom polohy prevodu.
Prevody: predný a zadný prevod bicykla zo snímača polohy
prevodu.
Priemerný tep: priemerný srdcový tep v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný tep %HRR: priemerná percentuálna hodnota rezervy
srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep
v pokoji) v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný tep %Max.: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej aktivity.
Pripojené svetlá: počet pripojených svetiel.
Režim prehadzovania Di2: aktuálny režim prehadzovania
snímača Di2.
Režim svetla: režim konfigurácie siete svetiel.
Rovnov. – 10 s priem.: priemerná rovnováha výkonu ľavej a
pravej nohy pri 10-sekundovom pohybe.
21
Rovnov. – 30 s priem.: tridsaťsekundový kĺzavý priemer
rovnováhy výkonu ľavej a pravej nohy.
Rovnov. – 3 s priem.: trojsekundový kĺzavý priemer rovnováhy
výkonu ľavej a pravej nohy.
Rovnováha: aktuálna rovnováha výkonu ľavej a pravej nohy.
Rovnováha – kolo: priemerná rovnováha výkonu ľavej a pravej
nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Rovnováha – priemerná: priemerná rovnováha výkonu ľavej a
pravej nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.
Rýchlosť – max.: maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.
Rýchlosť - okruh: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Rýchlosť – posledné kolo: priemerná rýchlosť v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Rýchlosť – priemerná: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej
aktivity.
Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.
Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu
(vzdialenosť). Ak napríklad na každé 3 m (10 stôp)
prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 60 m (200 stôp),
sklon je 5 %.
Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).
Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru
srdcového tepu.
Stav batérie: zostávajúca kapacita batérie príslušenstva cyklosvetiel.
Stav uhla svetla: režim predného svetlometu.
Tep – %HRR: percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu
(maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji).
Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje
teplotný snímač.
Tep – okruh: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho okruhu.
Tep – okruh %HRR: priemerná percentuálna hodnota rezervy
srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep
v pokoji) v rámci aktuálneho okruhu.
Tep – okruh %Max.: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.
Tep - posledného okruhu: priemerný srdcový tep v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.
Úroveň batérie Di2: zostávajúca výdrž batérie snímača Di2.
Ver.rých.–30s pr.: priemerná vertikálna rýchlosť pri 30sekundovom pohybe.
Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania
v priebehu času.
Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS
polohy.
Výk. fáza – Ľ. vrch. priem.: priemerný uhol fázy výkonu ľavej
nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Výk. fáza – Ľ. vrchol okruh: priemerný uhol fázy výkonu ľavej
nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Výk.fáza–P. priem.vrchol: priemerný uhol fázy výkonu pravej
nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Výk. fáza – P. vrchol okruh: priemerný uhol fázy výkonu pravej
nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Výkon: Aktuálny výkon vo wattoch. Zariadenie musí byť
pripojené ku kompatibilnému meraču výkonu.
Výkon – %FTP: aktuálny výkon ako percento funkčného prahu
výkonu.
Výkon - 10 s priemerne: priemerný výkon pri 10-sekundovom
pohybe.
22
Výkon – 30 s priemerne: priemerný výkon pri 30-sekundovom
pohybe.
Výkon – 3 s priemerne: priemerný výkon pri 3-sekundovom
pohybe.
Výkon – IF: Intensity Factor™ v rámci aktuálnej aktivity.
Výkon – kJ: nahromadená vykonaná práca (výkon)
v kilojouloch.
Výkon – kolo: priemerný výkon v rámci aktuálneho okruhu.
Výkon – kolo max.: maximálny výkon v rámci aktuálneho
okruhu.
Výkon – max.: maximálny výkon v rámci aktuálnej aktivity.
Výkonnostná podmienka: skóre podmienky výkonu
predstavuje aktuálny odhad vašej spôsobilosti podať výkon.
Výkon – NP: Normalized Power™ v rámci aktuálnej aktivity.
Výkon – NP kolo: priemerná Normalized Power v rámci
aktuálneho okruhu.
Výkon – NP posledné kolo: priemerná Normalized Power
v rámci posledného dokončeného okruhu.
Výkonová fáza – Ľ.: aktuálny uhol výkonovej fázy ľavej nohy.
Fáza výkonu je oblasť zdvihu pedálu, kde sa vytvára
pozitívny výkon.
Výkonová fáza – Ľ. okruh: priemerný uhol fázy výkonu ľavej
nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Výkonová fáza – Ľ. priem.: priemerný uhol fázy výkonu ľavej
nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Výkonová fáza – Ľ. vrchol: aktuálny uhol vrcholu fázy výkonu
ľavej nohy. Vrchol fázy výkonu je rozpätie uhla, počas
ktorého jazdec podáva vrcholovú časť jazdného výkonu.
Výkonová fáza – P.: aktuálny uhol fázy výkonu pravej nohy.
Fáza výkonu je oblasť zdvihu pedálu, kde sa vytvára
pozitívny výkon.
Výkonová fáza – P. okruh: priemerný uhol fázy výkonu pravej
nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Výkonová fáza – P. priem.: priemerný uhol fázy výkonu pravej
nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Výkonová fáza – P. vrchol: aktuálny uhol vrcholu fázy výkonu
pravej nohy. Vrchol fázy výkonu je rozpätie uhla, počas
ktorého jazdec podáva vrcholovú časť jazdného výkonu.
Výkon – posledné kolo: priemerný výkon v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Výkon – priemerný: priemerný výkon v rámci aktuálnej aktivity.
Výkon – TSS: Training Stress Score™ v rámci aktuálnej aktivity.
Výkon – watty/kg: hodnota výkonu v wattoch na kilogram.
Vzd. k nasl.: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu
zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len
keď používate navigáciu.
Vzd. k tra. bodu: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu
bodu na trase.
Vzdial. – posledný okruh: prejdená vzdialenosť v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Vzdialenosť: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo
aktivity.
Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného
cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vzdialenosť – okruh: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Vzdialenosť pred vami: vzdialenosť pred alebo po Virtual
Partner.
Zadný prevod: zadný prevod bicykla zo snímača polohy
prevodu.
Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
Príloha
Zóna srdcového tepu: aktuálny rozsah vášho srdcového tepu
(1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho
používateľského profilu a maximálneho srdcového tepu (220
mínus váš vek).
Zóna výkonu: aktuálny rozsah výkonu (1 až 7) vychádzajúci
z hodnoty FTP alebo vlastných nastavení.
Zostávaj. tep: hodnota, o ktorú ste nad alebo pod cieľovým
srdcovým tepom počas cvičenia.
Zostávajúca vzdialenosť: zostávajúca vzdialenosť počas
cvičenia alebo dráhy, keď používate časový cieľ.
Zostávajúce kalórie: počet zostávajúcich kalórií počas
cvičenia, keď používate kalórie ako cieľ.
Zostávajúce opakovania: zostávajúce opakovania počas
cvičenia.
Zostávajúci čas: zostávajúca vzdialenosť počas cvičenia alebo
dráhy, keď používate časový cieľ.
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.
V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia odhadovaných hodnôt VO2 Max podľa veku a pohlavia.
Muži
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikajúce
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobrý
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Pekné počasie
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabé
0 – 40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Ženy
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikajúce
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobrý
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Priemerné
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabé
0 – 40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
Hodnoty FTP
Tieto tabuľky obsahujú klasifikácie odhadov funkčného
prahového výkonu (FTP) podľa pohlavia.
Muži
Watty na kilogram (W/kg)
Nadpriemerné
5,05 a viac
Vynikajúce
Od 3,93 do 5,04
Dobré
Od 2,79 do 3,92
Priemerné
Od 2,23 do 2,78
Bez tréningu
Menej ako 2,23
Ženy
Watty na kilogram (W/kg)
Nadpriemerné
4,3 a viac
Vynikajúce
Od 3,33 do 4,29
Dobré
Od 2,36 do 3,32
Priemerné
Od 1,90 do 2,35
Bez tréningu
Menej ako 1,9
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
Vnímaná námaha
Výhody
4
80 – 90 %
Rýchle tempo, ktoré
môže byť mierne
náročné, intenzívne
dýchanie
Zlepšovanie
aeróbnej kapacity
a prahu, zlepšovanie
rýchlosti
5
90 – 100 %
Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné
tempo, namáhavé
dýchanie
Anaeróbny tréning
a odolnosť svalstva,
zvyšovanie sily
Veľkosť a obvod kolesa
Váš snímač rýchlosti automaticky zistí vašu veľkosť kolesa. Ak
je to potrebné, môžete manuálne zadať obvod vášho kolesa do
nastavení snímača rýchlosti.
Veľkosť pneumatiky je označená na oboch stranách
pneumatiky. Toto nie je kompletný zoznam. Môžete tiež
odmerať obvod vášho kolesa alebo použiť jednu z kalkulačiek
dostupnú na internete.
Hodnoty FTP sú založené na výskume Training and Racing with
a Power Meter (Tréning a závodenie s meraním výkonu)
(Boulder, CO: VeloPress, 2010), ktorý vykonali Hunter Allen a
Andrew Coggan, PhD.
Veľkosť pneumatiky
Obvod kolesa (mm)
20 x 1,75
1 515
20 x 1 – 3/8
1 615
22 x 1 – 3/8
1 770
Výpočty zón srdcového tepu
22 x 1 – 1/2
1 785
24 x 1
1 753
24 x 3/4 – tubulárna pneumatika
1 785
24 x 1 – 1/8
1 795
24 x 1,75
1 890
24 x 1 – 1/4
1 905
24 x 2,00
1 925
24 x 2,125
1 965
26 x 7/8
1 920
26 × 1-1,0
1 913
26 x 1
1 952
26 x 1,25
1 953
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
Vnímaná námaha
1
Uvoľnené
a nenáročné tempo,
rytmické dýchanie
Počiatočná úroveň
aeróbneho tréningu,
znižuje stres
Pozvoľné tempo,
mierne hlbšie
dýchanie, rozhovor
stále možný
Základný kardiovaskulárny tréning,
dobré tempo
zotavovania
2
3
Príloha
50 – 60 %
60 – 70 %
70 – 80 %
Výhody
Priemerné tempo,
Zlepšovanie
náročnejšie
aeróbnej kapacity,
udržiavanie rozhovoru optimálny kardiovaskulárny tréning
23
Veľkosť pneumatiky
Obvod kolesa (mm)
26 x 1 – 1/8
1 970
26 x 1,40
2 005
26 x 1,50
2 010
26 x 1,75
2 023
26 x 1,95
2 050
26 x 2,00
2 055
26 x 1 – 3/8
2 068
26 x 2,10
2 068
26 x 2,125
2 070
26 x 2,35
2 083
26 x 1 – 1/2
2 100
26 x 3,00
2 170
27 x 1
2 145
27 1 – 1/8
2 155
27 x 1 – 1/4
2 161
27 x 1 – 3/8
2 169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 x 35A
2 090
650 x 38B
2 105
650 x 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C – tubulárna pneumatika
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
24
Príloha
Register
A
aktualizácie, softvér 13, 20
ANT+snímače 14
aplikácie 8, 16
smartfón 1
asistent 10
Auto Lap 17
Auto Pause 17
automatické rolovanie 18
automatický režim spánku 17
B
L
LiveTrack 9
M
mapy 6, 7
aktualizácia 21
lupa 8
nastavenia 8
orientácia 8
merné jednotky 18
miniaplikácie 16
montáž zariadenia 2
N
batéria
maximalizácia 20
nabíjanie 1
typ 1
výmena 19
bicyklovanie 11
nadmorská výška 7
nastavenia 16, 18
zariadenie 18, 20
nastavenia displeja 18
nastavenia systému 18
navigácia 6, 7
núdzové kontakty 9, 10
C
O
celoživotný športovec 16
cieľ 6
ciele 6
Connect IQ 16
cvičenia 4, 5
načítavanie 4
odstránenie 5
Č
čas, upozornenia 17
časovač 3, 14
časové pásma 18
čistenie zariadenia 19
D
dátové polia 16, 21
dátový priemer 12
dráhy 7, 8
načítavanie 7
odstránenie 8
úprava 7
dynamika cyklistiky 13
F
fáza výkonu 13
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 20
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express, aktualizácia softvéru 21
Garmin Index 14
GLONASS 17
GPS 5, 17
signál 1, 3, 20
GroupTrack 9
H
história 3, 14, 15
odosielanie do počítača 15
odstránenie 15
I
ID jednotky 20
inštalácia 2, 12
inteligentný záznam 15
intervaly, cvičenia 5
J
jazyk 18, 20
K
kadencia 12
upozornenia 17
kalendár 5
kalibrácia, merač výkonu 13
kalória, upozornenia 17
kolá 1
krúžky. Pozrite si remienky
Register
obrazovka 18
odstránenie
osobné rekordy 6
všetkých údajov používateľa 20
osobné rekordy 6
odstránenie 6
P
párovanie 1
smartfón 1
snímače ANT+ 5, 12
pedále 13
počítač, pripájanie 15
podsvietenie 1, 3, 18
polohy 6, 7
odosielanie 10
odstránenie 7
úprava 7
používateľské údaje, vymazanie 15
prenos, súbory 9
priblíženie, mapy 8
príslušenstvo 10, 13, 21
prispôsobenie zariadenia 16
profil používateľa 16
profily 16
aktivita 16
používateľ 16
prvotné nastavenie 20
srdcový tep
monitor 10–12, 19
upozornenia 17
zóny 11, 12, 14, 23
stredové vyváženie plochy 13
súbory, prenos 15
T
technické údaje 19
technológia Bluetooth 8, 9, 18
teplota 20
tlačidlá 1
trasy, nastavenia 8
tréning 5, 6
obrazovky 3, 16
plány 4, 5
tréning v interiéri 5, 6
U
ukladanie aktivít 3
ukladanie údajov 15
upozornenia 17
upozornenie na začiatok 18
USB 20
odpojenie 16
V
váha 14
veľkosti kolesa 23
Virtual Partner 3, 6
VO2 max. 11
VO2 Max. 23
výkon 13
zóny 14
vymazanie, všetkých údajov používateľa 15
výmena batérie 19
výškomer, kalibrácia 7
vzdialenosť, upozornenia 17
Z
zariadenie
starostlivosť 19
vynulovanie 20
záznam údajov 15
zdieľanie údajov 18, 19
zóny
čas 18
výkon 13
zotavenie 11
zvuky 18
R
remienky 20
reštartovanie zariadenia 20
režim spánku 17
riešenie problémov 12, 20, 21
rozpoznanie dopravnej udalosti 9, 10
rozšírený displej 18, 19
S
satelitné signály 1, 3, 20
segmenty 3, 4
odstránenie 4
sila 6
metre 11–14, 23
upozornenia 17
zóny 13
skratky 3
smartfón 1, 8, 16, 18
aplikácie 9
párovanie 1
snímače ANT+ 1, 10, 13
fitnes zariadenie 5, 6
párovanie 5, 12
snímače rýchlosti a kadencie 12, 19
softvér
aktualizácia 13, 20, 21
licencia 20
verzia 20
25
support.garmin.com
Máj 2018
190-02424-44_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising