Garmin | Edge® 520 | Operating instructions | Garmin Edge® 520 Návod k obsluze

Garmin Edge® 520 Návod k obsluze
Edge 520
®
Návod k obsluze
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA
a dalších zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití
tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního
tepu od společnosti Firstbeat. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF)
a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peaksware, LLC. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Windows je registrovaná ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02564
Obsah
Nastavení nadmořské výšky .................................................. 7
Přiblížení mapy ........................................................................... 7
Úvod ................................................................................ 1
Připojené funkce Bluetooth®........................................ 7
Začínáme .................................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Informace o baterii ................................................................. 1
Instalace standardního držáku ................................................... 1
Instalace držáku na řídítka .......................................................... 1
Uvolněte zařízení Edge .......................................................... 2
Zapnutí zařízení .......................................................................... 2
Tlačítka .................................................................................. 2
Zobrazení stavové stránky ................................................ 2
Používání podsvícení ........................................................ 2
Používání kontextového menu .......................................... 2
Vyhledání družicových signálů ................................................... 2
Párování s vaším smartphonem ................................................. 7
Přenos souborů do jiného zařízení Edge ................................... 7
Detekce dopravních událostí ...................................................... 8
Nastavení detekce dopravních událostí ................................. 8
Zobrazení nouzových kontaktů .............................................. 8
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí ..................... 8
Zrušení automatické zprávy ................................................... 8
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události .................. 8
Trénink............................................................................ 2
Vyrážíme na projížďku ................................................................ 2
Použití funkce Virtual Partner® .................................................. 3
Kurzy ........................................................................................... 3
Vytvoření trasy v zařízení ...................................................... 3
Sledování trasy ze služby Garmin Connect ........................... 3
Tipy pro trénink s trasami ....................................................... 3
Zastavení trasy ...................................................................... 3
Zobrazení trasy na mapě ....................................................... 3
Zobrazení podrobností trasy .................................................. 3
Možnosti trasy ........................................................................ 4
Odstranění trasy .................................................................... 4
Segmenty ....................................................................................4
Segmenty Strava™ ................................................................ 4
Stáhnutí segmentu z webové stránky .................................... 4
Aktivace segmentů ................................................................. 4
Závodění v segmentu ............................................................ 4
Zobrazení podrobností segmentů .......................................... 4
Možnosti segmentu ................................................................ 4
Odstranění segmentu ............................................................ 4
Tréninky ...................................................................................... 4
Sledování tréninku z webové stránky .................................... 4
Zahájení tréninku ................................................................... 5
Zastavení tréninku ................................................................. 5
Náhled tréninku ...................................................................... 5
Odstranění tréninku ............................................................... 5
Odstranění většího množství tréninků ................................... 5
Informace o tréninkovém kalendáři ............................................. 5
Používání tréninkových plánů Garmin Connect ..................... 5
Intervalové tréninky ..................................................................... 5
Vytvoření intervalového tréninku ............................................ 5
Zahájení intervalového tréninku ............................................. 5
Indoorový trénink ........................................................................ 5
Párování cyklotrenažéru ANT+ .............................................. 5
Používání cyklotrenažéru ANT+ ............................................ 6
Nastavení odporu .............................................................. 6
Nastavení cílového výkonu ............................................... 6
Nastavení tréninkového cíle ....................................................... 6
Zrušení tréninkového cíle ....................................................... 6
Osobní rekordy ........................................................................... 6
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 6
Obnovení osobního rekordu .................................................. 6
Odstranění všech osobních rekordů ...................................... 6
Tréninkové zóny ......................................................................... 6
navigace.......................................................................... 6
Polohy ......................................................................................... 6
Označení polohy .................................................................... 6
Navigace k uložené poloze .................................................... 7
Úprava poloh .......................................................................... 7
Odstranění polohy .................................................................. 7
Obsah
Snímače ANT+................................................................ 8
Nasazování snímače srdečního tepu ......................................... 8
Doba regenerace ................................................................... 8
Zobrazení doby regenerace .............................................. 8
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální .................... 9
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max. ................................ 9
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na
kole .................................................................................... 9
Nastavení zón srdečního tepu ............................................... 9
Rozsahy srdečního tepu ................................................... 9
Cíle aktivit typu fitness ...................................................... 9
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ........................... 9
Instalace snímače rychlosti ....................................................... 10
Instalace snímače kadence ...................................................... 10
Snímače rychlosti a kadence ............................................... 10
Průměrování dat kadence nebo výkonu .............................. 10
Párování snímačů ANT+ .......................................................... 10
Trénink s měřiči výkonů ............................................................ 10
Nastavení výkonnostních zón .............................................. 11
Kalibrace měřiče výkonu ...................................................... 11
Výkon na pedálech .............................................................. 11
Dynamika jízdy na kole ........................................................ 11
Používání dynamiky jízdy ................................................ 11
Aktualizace softwaru Vector pomocí zařízení Edge ............ 11
Odhad FTP .......................................................................... 11
Provedení testu FTP ....................................................... 12
Automatický výpočet FTP ............................................... 12
Používání elektronického řazení .............................................. 12
Přehled o situaci ....................................................................... 12
Používání váhy ......................................................................... 12
Data chytré váhy Garmin Index™ ........................................ 12
Historie.......................................................................... 12
Zobrazení jízdy ......................................................................... 12
Zobrazení času v jednotlivých tréninkových zónách ............ 12
Odstraňování jízd ................................................................. 12
Zobrazení souhrnů dat ............................................................. 12
Odstranění souhrnů dat ....................................................... 12
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect ............................... 13
Služba Garmin Connect ....................................................... 13
Nahrávaní dat ........................................................................... 13
Správa dat ................................................................................ 13
Připojení zařízení k počítači ................................................. 13
Přenos souborů do zařízení ................................................. 13
Odstranění souborů ............................................................. 13
Odpojení kabelu USB .......................................................... 13
Přizpůsobení zařízení................................................... 13
Stahovatelné prvky Connect IQ™ ............................................ 13
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ................... 14
Profily ........................................................................................ 14
Nastavení uživatelského profilu ........................................... 14
Informace o položce Celoživotní sportovec ......................... 14
Informace o nastavení tréninku ................................................ 14
Aktualizace profilu aktivity .................................................... 14
Přizpůsobení datových obrazovek ....................................... 14
i
Změna nastavení satelitu ..................................................... 14
Nastavení mapy ................................................................... 14
Změna orientace mapy ................................................... 14
Upozornění .......................................................................... 15
Nastavení alarmů rozsahu .............................................. 15
Nastavení opakovaného upozornění .............................. 15
Auto Lap ...............................................................................15
Označování okruhů podle pozice .................................... 15
Označování okruhů podle vzdálenosti ............................ 15
Používání funkce Auto Pause .............................................. 15
Používání automatického režimu spánku ............................ 15
Použití funkce Automatické procházení ............................... 15
Změna upozorňovací zprávy o spuštění .............................. 16
Nastavení Bluetooth ................................................................. 16
Nastavení systému ................................................................... 16
Nastavení displeje ................................................................ 16
Nastavení nahrávání dat ...................................................... 16
Změna měrných jednotek .................................................... 16
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje ........................................... 16
Změna jazyka zařízení ......................................................... 16
Změna nastavení konfigurace ............................................. 16
Časové zóny ........................................................................ 16
Informace o zařízení..................................................... 16
Technické údaje ........................................................................ 16
Technické údaje zařízení Edge ........................................... 16
Technické údaje snímače srdečního tepu ........................... 16
Technické údaje snímače rychlosti a snímače kadence ...... 16
Péče o zařízení ......................................................................... 17
Čištění zařízení .................................................................... 17
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 17
Vyměnitelné baterie .................................................................. 17
Výměna baterie snímače srdečního tepu ............................ 17
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence ..................... 17
Odstranění problémů................................................... 17
Resetování zařízení .................................................................. 17
Vymazání uživatelských dat ................................................. 17
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 17
Zlepšení příjmu satelitů GPS .................................................... 18
Zařízení používá nesprávný jazyk. ........................................... 18
Měření teploty ........................................................................... 18
Náhradní O-kroužky .................................................................. 18
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 18
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express .............. 18
Aktualizace produktů ................................................................ 18
Další informace ......................................................................... 18
Dodatek ......................................................................... 18
Datová pole ...............................................................................18
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 20
Hodnocení FTP ......................................................................... 20
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 21
Velikost a obvod kola ................................................................ 21
Rejstřík .......................................................................... 22
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Začínáme
Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste
zařízení připravili k použití a získali informace o základních
funkcích.
1 Zařízení nabijte (Nabíjení zařízení, strana 1).
2 Upevněte zařízení pomocí standardního držáku (Instalace
standardního držáku, strana 1) nebo držáku na řídítka
(Instalace držáku na řídítka, strana 1).
3 Zapněte zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
4 Vyhledejte satelity (Vyhledání družicových signálů,
strana 2).
5 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 2).
6 Nahrajte jízdu do služby Garmin Connect™ (Odeslání jízdy do
služby Garmin Connect, strana 13).
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nabíjení nebude probíhat (Technické údaje zařízení
Edge, strana 16).
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
Instalace standardního držáku
Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když sadu na kolo
umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Sadu
na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání
bezpečnému provozu kola.
2 Pryžové kolečko À umístěte na zadní stranu sady na kolo.
Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo,
takže bude držet na místě.
3 Sadu na kolo umístěte na rám kola.
4 Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček Á.
5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů
sady na kolo Â.
6 Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček,
dokud nezapadne na místo.
Instalace držáku na řídítka
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde zařízení Edge
nebrání bezpečnému provozu kola.
2 Použijte imbusový klíč, pokud chcete vyjmout šroub À ze
svorky na řídítka Á.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
4 Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Zařízení zcela nabijte.
3 V případě potřeby, vyjměte dva šrouby ze zadní strany
držáku Â, otočte svorku à a vraťte šrouby zpět, abyste mohli
změnit orientaci držáku.
Informace o baterii
4 Umístěte na řídítka pryžovou podložku:
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
• Pokud je průměr řídítek 25,4 mm, použijte silnější
podložku.
• Pokud je průměr řídítek 31,8 mm, použijte tenčí podložku.
5 Umístěte svorku na řídítka na pryžovou podložku.
6 Umístěte šrouby zpět a utáhněte je.
POZNÁMKA: Společnost Garmin doporučuje specifikaci
točivého momentu o hodnotě 7 silových liber na palec (0,8 N®
Úvod
1
m). Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou šrouby pevně
utaženy.
7 Jazýčky na zadní straně zařízení Edge zarovnejte podle
zářezů sady na kolo Ä.
Å
Æ
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu.
Stisknutím během jízdy si zobrazíte nabídky menu,
například upozornění nebo datová pole.
Zobrazení stavové stránky
Stavová stránka zobrazuje stav GPS, snímačů ANT+ a
smartphonu.
Vyberte možnost:
• Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .
• Během jízdy vyberte možnost > Stavová stránka.
8 Zařízení Edge mírně stlačte a otočte ve směru hodinových
ručiček, dokud nezapadne na místo.
Uvolněte zařízení Edge
1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček
zařízení odemkněte.
2 Zvedněte zařízení Edge z držáku.
Zapnutí zařízení
Při prvním zapnutí zařízení budete vyzvání k provedení
konfigurace nastavení systému a profilů.
1 Podržte ikonu .
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud vaše zařízení obsahuje snímače ANT+ (například
snímač srdečního tepu, snímač rychlosti nebo snímač kadence),
můžete je během konfigurace aktivovat.
Další informace o snímačích ANT+ naleznete v části Snímače
ANT+, strana 8.
®
Tlačítka
Zobrazí se stavová stránka. Pokud bude ikona svítit
nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je
připojen.
Používání podsvícení
• Výběrem libovolného tlačítka zapnete podsvícení.
• Stisknutím tlačítka upravíte jas podsvícení.
• Na domovské obrazovce vyberte jednu nebo více možností:
◦ Chcete-li upravit jas, vyberte možnost > Jas > Jas.
◦ Chcete-li upravit prodlevu, vyberte nabídku > Jas >
Prodleva podsvícení a zvolte požadovanou možnost.
Používání kontextového menu
Možnosti kontextového menu jsou k dispozici u datových
obrazovek a u funkcí příslušenství. Během jízdy se na datové
obrazovce zobrazuje ikona .
Podržením ikony zobrazíte možnosti kontextových menu.
Vyhledání družicových signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
À
Á
Â
Stisknutím upravíte jas podsvícení.
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a
nastavení.
Stisknutím na domovské obrazovce si zobrazíte stavovou
stránku.
Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a
nastavení.
Stisknutím na domovské obrazovce si zobrazíte menu
zařízení.
Ã
Stisknutím označíte nový okruh.
Ä
Stisknutím spustíte a zastavíte stopky.
2
Trénink
Vyrážíme na projížďku
Pokud je součástí balení vašeho zařízení i snímač ANT+, je
tento snímač se zařízením spárován a lze jej během základního
nastavení zařízení aktivovat.
1 Podržením tlačítka zařízení zapněte.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu
zezelenají.
3 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .
4 Vyberte profil aktivity.
Trénink
5 Stisknutím tlačítka
6
7
8
9
Vytvoření trasy v zařízení
stopky spustíte.
POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou
spuštěny stopky.
Stisknutím tlačítka nebo zobrazíte další datové
obrazovky.
Stisknutím tlačítka zobrazíte nabídky menu, například
upozornění nebo datová pole.
Stisknutím tlačítka
stopky zastavíte.
TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet v účtu Garmin
Connect, můžete změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy
pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
Vyberte možnost Uložit jízdu.
Použití funkce Virtual Partner
®
Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má
pomoci dosáhnout vašich cílů.
1 V případě potřeby povolte obrazovku funkce Virtual Partner
pro profil aktivity (Přizpůsobení datových obrazovek,
strana 14).
2 Vyrazte na projížďku.
3 Výběrem možnosti si otevřete obrazovku Virtual Partner,
kde se zobrazuje vedoucí závodník.
Před vytvořením trasy je nutné mít v zařízení uloženou aktivitu
s daty sledování GPS.
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Trasy > Možnosti trasy
> Nová položka.
Vyberte
aktivitu, podle které má být trasa založena.
2
3 Zadejte název trasy a vyberte možnost .
Trasa se zobrazí na seznamu.
4 Vyberte trasu a zkontrolujte její vlastnosti.
5 V případě potřeby vyberte možnost Nastavení a vlastnosti
upravte.
Můžete například změnit název nebo barvu trasy.
6 Vyberte možnost > Jet!.
Sledování trasy ze služby Garmin Connect
Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect, strana 13).
1 Vyberte možnost:
• Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
• Přejděte na www.garminconnect.com.
2 Vytvořte novou trasu nebo vyberte stávající trasu.
3 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5 Na zařízení Edge vyberte možnost Menu > Trénink > Trasy.
6 Vyberte trasu.
7 Vyberte možnost Jet!.
Tipy pro trénink s trasami
• Používejte průvodce odbočováním (Možnosti trasy,
strana 4).
• Pokud trénink obsahuje zahřívací fázi, výběrem možnosti
trasu zahájíte a zahřejete se jako obvykle.
• Během zahřívací fáze zůstaňte mimo dráhu trasy. Až budete
připraveni, zamiřte k trase. Pokud se dostanete na dráhu
trasy, zobrazí se zpráva.
POZNÁMKA: Jakmile vyberete možnost , funkce Virtual
Partner zahájí trasu bez zahřívací fáze.
• Přejděte na mapu a zobrazte mapu trasy.
Pokud se od trasy odchýlíte, zobrazí se zpráva.
Zastavení trasy
Vyberte možnost
> Ukončit trasu > OK.
Zobrazení trasy na mapě
4 V případě potřeby vyberte během jízdy možnost
>
Rychlost funkce VP a změňte rychlost nástroje Virtual
Partner.
Kurzy
Navigace podle zaznamenané aktivity: Můžete navigovat
podle uloženého kurzu. Například můžete uložit kurz, který je
vhodný pro dojíždění do práce na kole, a podle něj navigovat.
Překonání zaznamenané aktivity: Můžete také navigovat
podle uloženého kurzu a pokusit se vyrovnat nebo překonat
nastavené výkonnostní cíle. Pokud byl například původní
kurz dokončen za 30 minut, můžete se pokusit překonat
výsledek Virtual Partner a dokončit kurz v kratším čase, než
je 30 minut.
Navigace podle stávající jízdy ze služby Garmin Connect:
Můžete odeslat kurz ze služby Garmin Connect do zařízení.
Po uložení kurzu do zařízení můžete navigovat podle kurzu
nebo se pokusit na něm dosažené výsledky překonat.
Trénink
U každé trasy uložené v zařízení můžete přizpůsobit, jak se
zobrazuje na mapě. Můžete například nastavit, aby se trasa pro
dojíždění na mapě vždy zobrazovala žlutě. Alternativní trasa se
může zobrazovat zeleně. Díky tomu můžete trasy během jízdy
vidět, i když konkrétní trasu nesledujete nebo po ní
nenavigujete.
1 Stiskněte tlačítko Menu > Trénink > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Nastavení.
4 Výběrem možnosti Zobrazovat vždy se trasa zobrazí na
mapě.
5 Vyberte možnost Barva a zvolte barvu.
6 Vyberte možnost Body trasy a můžete do mapy vložit body
trasy.
Při další jízdě blízko trasy se trasa zobrazí na mapě.
Zobrazení podrobností trasy
1 Stiskněte tlačítko Menu > Trénink > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Shrnutí si zobrazíte podrobnosti trasy.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte trasu na mapě.
• Výběrem možnosti Nadmořská výška zobrazíte graf
nadmořské výšky trasy.
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další
informace o jednotlivých okruzích.
Možnosti trasy
Vyberte možnost Menu > Trénink > Trasy > Možnosti trasy.
Průvodce odboč.: Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.
Odch. od trasy vyp.: Upozorní vás, pokud se od trasy
odchýlíte.
Segmenty: Můžete závodit v rámci aktivních segmentů trasy.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených tras podle názvu.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více tras ze
zařízení.
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit > OK.
Segmenty
Segmenty je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení.
Po uložení segmentu do zařízení můžete v segmentu závodit a
snažit se překonat vlastní rekord nebo výkony ostatních cyklistů,
kteří segmentem také jeli.
POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect,
všechny segmenty této trasy se automaticky stáhnou také.
Segmenty Strava™
Do svého zařízení Edge 520 si můžete stáhnout i segmenty
Strava. Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon
porovnávat se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály,
kteří tento segment také jeli.
Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do
widgetu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další
informace naleznete na webové stránce www.strava.com.
Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin
Connect i Strava.
Stáhnutí segmentu z webové stránky
Chcete-li stáhnout segment ze služby Garmin Connect, musíte
mít účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect, strana 13).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
POZNÁMKA: Používáte-li segmenty Strava, vaše oblíbené
segmenty se do zařízení přenesou automaticky, když je
připojeno k aplikaci Garmin Connect Mobile nebo k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte nový segment nebo vyberte stávající segment.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení a zapněte je.
6 Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty.
Segment se zobrazí na seznamu.
Aktivace segmentů
Můžete si aktivovat závody v segmentech a upozornění, která
vám připomenou blížící se segmenty.
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost Zapnout.
POZNÁMKA: Upozornění na blížící se segmenty se zobrazí
pouze u aktivních segmentů.
4
Závodění v segmentu
Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na
určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí
aktivitou, s výkonem jiných jezdců, se svými kontakty v účtu
Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity cyklistů. Data
své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect a
zobrazit si svou pozici v daném segmentu.
POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem
Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava,
takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.
1 Výběrem možnosti spusťte časovač a vydejte se na
projížďku.
Když na své trase narazíte na aktivní segment, můžete začít
závodit.
Začněte
závodit v segmentu.
2
3 Přejděte na obrazovku Virtual Partner, kde si můžete zobrazit
své výkony.
4 V případě potřeby můžete pomocí změnit během závodu
cíl segmentu.
Můžete závodit s vedoucím závodníkem skupiny,
s vyzyvatelem nebo jinými cyklisty (je-li to možné).
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.
Zobrazení podrobností segmentů
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte segment na mapě.
• Výběrem možnosti Nadmořská výška zobrazíte graf
nadmořské výšky segmentu.
• Výběrem možnosti Žebříček si zobrazíte časy jízdy a
průměrné rychlosti lídra segmentu, lídra skupiny nebo
vyzyvatele a váš osobní nejlepší čas a průměrnou rychlost
a také další jízdy (pokud jsou k dispozici).
TIP: Můžete zvolit položku v žebříčku a změnit tak svůj
závodní cíl pro daný segment.
Možnosti segmentu
Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty > Možnosti
segmentu.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených segmentů podle
názvu.
Povolit/zakázat: Aktivuje nebo deaktivuje segmenty, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více segmentů ze
zařízení.
Odstranění segmentu
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost Odstranit > OK.
Tréninky
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Můžete vytvořit tréninky pomocí Garmin Connect nebo vybrat
tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky Garmin
Connect a přenést je do svého zařízení.
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
Sledování tréninku z webové stránky
Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect, strana 13).
1 Připojte zařízení k počítači.
Trénink
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte a uložte nový trénink.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 Odpojte zařízení.
Zahájení tréninku
Chcete-li zahájit trénink, musíte si jej stáhnout ze svého účtu
Garmin Connect.
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost Spustit trénink.
4 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl
(pokud nějaký je) a aktuální data z tréninků.
Zastavení tréninku
• Krok tréninku můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka
.
• Trénink můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka (zobrazí
se stránka kroků tréninku) a volbou možnosti > Ukončit
trénink > OK.
• Kdykoli také můžete stisknutím tlačítka
> Ukončit trénink
zastavit časovač a trénink tak ukončit.
TIP: Trénink bude automaticky ukončen i ve chvíli, kdy jízdu
uložíte.
Náhled tréninku
Můžete si zobrazit náhled jednotlivých kroků tréninku.
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost Náhled tréninku.
Odstranění tréninku
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost Odstranit trénink > OK.
Odstranění většího množství tréninků
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Tréninky > Odstranit.
2 Vyberte jeden nebo více tréninků.
3 Vyberte možnost Odstranit tréninky > OK.
Informace o tréninkovém kalendáři
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v seznamu
tréninkového kalendáře podle data. Pokud si v tréninkovém
kalendáři vyberte den, můžete si trénink zobrazit nebo spustit.
Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez ohledu na
to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Služba Garmin
Connect, strana 13).
Můžete procházet službu Garmin Connect a vyhledat tréninkový
plán, naplánovat tréninky a trasy a stáhnout si plán do zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
4 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
Trénink
5 Vyberte možnost
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Intervalové tréninky
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Pokud jedete známou
vzdálenost, můžete použít otevřené intervaly. Pokud vyberete
, zařízení zaznamená interval a přesune se na
možnost
klidový interval.
Vytvoření intervalového tréninku
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Intervaly > Upravit >
2
3
4
5
6
7
Intervaly > Typ.
Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem
nastavením typu na možnost Otevřený.
Vyberte možnost Trvání, zadejte vzdálenost nebo hodnotu
časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .
Vyberte možnost Odpočinek > Typ.
Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval a vyberte možnost .
Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnuto.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnuto.
Zahájení intervalového tréninku
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Intervaly > Spustit
trénink.
2 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
3 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, výběrem
možnosti
zahájíte první interval.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.
Indoorový trénink
Zařízení obsahuje profil pro indoorové aktivity, kdy je funkce
GPS je vypnuta. Systém GPS lze při indoorovém tréninku
vypnout a šetřit tak energii baterie.
POZNÁMKA: Jakákoli změna nastavení systému GPS je
uložena k aktivnímu profilu.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Režim GPS > Vypnuto.
Je-li zařízení GPS vypnuto, budou rychlost a vzdálenost
dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač, který
do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti.
Párování cyklotrenažéru ANT+
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od cyklotrenažéru
ANT+.
2 Vyberte možnost Menu > Trénink > Cyklotrenažér >
Spárovat tren. ANT+.
3 Vyberte trenažér, který chcete se zařízením spárovat.
4 Vyberte možnost Přidat snímač.
Když je cyklotrenažér se zařízením spárován, zobrazuje se
jako připojený snímač. Datová pole můžete přizpůsobit tak,
aby zobrazovala data snímače.
5
Používání cyklotrenažéru ANT+
Chcete-li použít kompatibilní cyklotrenažér ANT+, musíte na něj
nejprve upevnit kolo a spárovat jej se svým zařízením (Párování
cyklotrenažéru ANT+, strana 5).
Zařízení můžete používat v kombinaci s cyklotrenažérem, který
vám simuluje sledování trasy, aktivitu nebo trénink. Během
používání cyklotrenažéru je funkce GPS automaticky vypnuta.
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Cyklotrenažér.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li sledovat uloženou trasu, vyberte možnost
Sledovat trasu (Kurzy, strana 3).
• Chcete-li sledovat uloženou jízdu, vyberte možnost
Sledovat aktivitu (Vyrážíme na projížďku, strana 2).
• Chcete-li sledovat výkonnostní trénink stažený z vašeho
účtu Garmin Connect, vyberte možnost Sledovat trénink
(Tréninky, strana 4).
3 Vyberte trasu, aktivitu nebo trénink.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte profil aktivity.
6 Stisknutím tlačítka časovač spustíte.
Trenažér zvyšuje a snižuje odpor podle informací o
převýšení, které daná trasa nebo jízda obsahuje.
7 Pomocí tlačítka si zobrazíte obrazovku trenažéru.
poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak blízko jste
k dosažení tréninkového cíle.
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Nastavit cíl.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete
vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní
vzdálenost.
• Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako
cíl vybrat vzdálenost a čas.
• Vyberte možnost Vzdálenost a rychlost, jestliže chcete
jako cíl vybrat vzdálenost a rychlost.
Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším
odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení
je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.
3 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
4 V případě potřeby zobrazte pomocí tlačítka obrazovku
Virtual Partner.
5 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit jízdu.
Zrušení tréninkového cíle
Vyberte možnost
> Zrušit cíl > OK.
Osobní rekordy
Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší
jízdu a největší výstup během jízdy. Když zařízení spárujete
s kompatibilním měřičem výkonu, zobrazuje maximální hodnotu
výkonu zaznamenanou během 20minutového intervalu.
Zobrazení osobních rekordů
Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > Osobní rekordy.
Obnovení osobního rekordu
Můžete si zobrazit úroveň odporu À a odchylku vzdálenosti
Á nebo času  proti původně zaznamenaným údajům u
trasy či aktivity.
Nastavení odporu
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Cyklotrenažér >
2
3
4
5
Nastavit odpor.
Pomocí tlačítek nebo nastavte odpor cyklotrenažéru.
Vyberte profil aktivity.
Začněte šlapat.
Pokud potřebujete upravit odpor během aktivity, vyberte
možnost > Nastavit odpor.
Nastavení cílového výkonu
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Cyklotrenažér >
Nastavit cílový výkon.
2 Zadejte cílovou hodnotu výkonu.
3 Vyberte profil aktivity.
4 Začněte šlapat.
Odpor trenažéru je upravován podle rychlosti šlapání tak,
abyste měli stále stejný výkon.
5 Pokud potřebujete upravit cílový výkon během aktivity,
vyberte možnost > Nastavit cílový výkon.
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
1 Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > Osobní rekordy.
2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
3 Vyberte možnost Předchozí rekord > OK.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Odstranění všech osobních rekordů
Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > Osobní rekordy
> Odstranit vše > OK.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Tréninkové zóny
• Zóny srdečního tepu (Nastavení zón srdečního tepu,
strana 9)
• Výkonnostní zóny (Nastavení výkonnostních zón, strana 11)
navigace
Funkce a nastavení navigace platí také pro navigační trasy
(Kurzy, strana 3) a segmenty (Segmenty, strana 4).
• Polohy (Polohy, strana 6)
• Nastavení mapy (Nastavení mapy, strana 14)
Polohy
Polohy můžete nahrát a uložit do zařízení.
Nastavení tréninkového cíle
Označení polohy
Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner,
takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené
vzdálenosti, vzdálenosti a času nebo vzdálenosti a rychlosti.
Během tréninkové aktivity vám zařízení v reálném čase
Aby bylo možné označit polohu, je třeba vyhledat satelity.
Poloha je bod, který zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pokud
si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na
konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.
6
navigace
1 Vyrazte na projížďku.
2 Vyberte možnost > Označit polohu > OK.
Navigace k uložené poloze
Před tím, než je možné navigovat k uložené poloze, je třeba
vyhledat satelity.
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Polohy.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Mapa.
4 Vyberte možnost Jet!.
Úprava poloh
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Polohy.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze.
Vyberte například možnost Změnit nadmoř. výšku a zadejte
známou nadmořskou výšku pro polohu.
4 Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko .
Odstranění polohy
1 Vyberte možnost Menu > Trénink > Polohy.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Odstranit polohu > OK.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam
aktivit dokončíte.
Stahování tras, segmentů a tréninků ze služby Garmin
Connect: Umožňuje vyhledávání aktivit ve službě Garmin
Connect pomocí smartphonu a jejich odesílání do vašeho
zařízení.
Přenosy ze zařízení do zařízení: Umožňuje bezdrátový přenos
souborů do jiného kompatibilního zařízení Edge.
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin
Connect.
Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném
čase a upozornění do vašeho zařízení.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení.
Detekce dopravních událostí: Pokud zařízení Edge detekuje
dopravní událost, aplikace Garmin Connect Mobile může
zaslat zprávu nastaveným kontaktům pro případ nouze.
Párování s vaším smartphonem
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
2
Nastavení nadmořské výšky
Pokud máte přesná data nadmořské výšky vaší aktuální polohy,
můžete kalibrovat výškoměr zařízení ručně.
1 Vyrazte na projížďku.
2 Vyberte možnost > Nastavit nadmořskou výšku.
3 Zadejte nadmořskou výšku a vyberte možnost .
3
4
Přiblížení mapy
1
2
3
4
Vyrazte na projížďku.
Pomocí tlačítka zobrazíte mapu.
Vyberte možnost > Přiblížit/oddálit mapu.
Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavovat optimální přiblížení mapy
automaticky, vyberte možnost Aut měřítko.
• Pokud chcete přibližovat ručně, možnost Aut měřítko
vypněte.
5 V případě potřeby vyberte možnost Nastavit úroveň
přiblížení.
6 Vyberte možnost:
• Ruční přiblížení provedete tlačítkem .
• Ruční oddálení provedete tlačítkem .
7 Pomocí tlačítka můžete úroveň přiblížení uložit.
Připojené funkce Bluetooth
®
Zařízení Edge má připojené funkce Bluetooth pro kompatibilní
smartphone nebo zařízení typu fitness. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect Mobile do vašeho
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
POZNÁMKA: Abyste mohli některé funkce využívat, musí být
zařízení připojeno ke smartphonu s podporou technologie
Bluetooth.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Připojené funkce Bluetooth
®
5
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
V zařízení vyberte možnost Menu > Nastavení > Bluetooth
> Zapnout > Párovat smartphone, a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali
s aplikací Garmin Connect Mobile, postupujte podle
pokynů na obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v nabídce
nebo
vyberte
možnost Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Podle pokynů na obrazovce můžete zapnout oznámení
z telefonu.
POZNÁMKA: Zasílání upozornění z telefonu vyžaduje
kompatibilní smartphone s technologií Bluetooth. Informace
o kompatibilitě naleznete na webové stránce
www.garmin.com/ble.
Přenos souborů do jiného zařízení Edge
Trasy, segmenty a tréninky je možné bezdrátově přenášet
z jednoho kompatibilního zařízení Edge do jiného
prostřednictvím technologie Bluetooth.
1 Zapněte obě zařízení Edge a umístěte do vzájemné
vzdálenosti maximálně 3 m.
2 Na zařízení, které obsahuje požadované soubory, vyberte
možnost Menu > Nastavení > Přenosy do zařízení > Sdílet
soubory.
3 Vyberte typ souboru ke sdílení.
4 Vyberte jeden nebo více souborů k přenosu.
5 Na zařízení, které bude přijímat požadované soubory,
vyberte možnost Menu > Nastavení > Přenosy do zařízení.
6 Vyberte spojení.
7 Vyberte jeden nebo více souborů pro příjem.
Na obou zařízeních se zobrazí zpráva, že přenos souborů
proběhl úspěšně.
7
Detekce dopravních událostí
UPOZORNĚNÍ
Detekce dopravních událostí je doplňková funkce určená
především pro používání na silnicích. Nelze na ni spoléhat jako
na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.
Aplikace Garmin Connect Mobile za vás nezajišťuje kontakt se
službami první pomoci.
Dojde-li k detekci dopravní události zařízením Edge s aktivní
funkcí GPS, aplikace Garmin Connect Mobile může vašim
nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a email s vaším jménem a souřadnicemi GPS.
Na vašem zařízení a ve smartphonu se zobrazí zpráva, že po
uplynutí 30 vteřin bude odeslána informace vašim kontaktům.
Pokud nepotřebujete pomoci, můžete tuto automatickou zprávu
zrušit.
Abyste mohli funkci detekce dopravních událostí zapnout, je
třeba nejprve nastavit nouzové kontakty v aplikaci Garmin
Connect Mobile. Spárovaný smartphone musí mít aktivní datový
tarif a musí se nacházet v síti, kde je k dispozici datové pokrytí.
Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat textové
zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných
textových zpráv).
Nastavení detekce dopravních událostí
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
2 Spárujte smartphone se svým zařízením (Párování s vaším
smartphonem, strana 7).
3 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Nouzové kontakty a zadejte informace o jezdci
a údaje nouzových kontaktů.
Vámi uvedené kontakty obdrží zprávu se sdělením, že byli
vybráni jako nouzové kontakty.
POZNÁMKA: Pokud zadáte nouzové kontakty, na vašem
zařízení se automaticky zapne funkce detekce dopravních
událostí.
4 Aktivujte si na zařízení funkci GPS (Změna nastavení
satelitu, strana 14).
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Připevněte modul snímače srdečního tepu À na pásek.
Loga Garmin na modulu i na pásku musí být správnou
stranou nahoru.
2 Navlhčete elektrody Á a kontaktní plošky  na zadní straně
pásku pro lepší vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku à ke
smyčce Ä.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
Zobrazení nouzových kontaktů
Když si v aplikaci Garmin Connect Mobile nastavíte informace o
jezdci a seznam nouzových kontaktů, můžete si tento seznam
později zobrazit.
Vyberte možnost Menu > Kontakty.
Zobrazí se jména a telefonní čísla vašich nouzových
kontaktů.
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Detekce
dopr. udál..
Zrušení automatické zprávy
Když vaše zařízení detekuje dopravní událost, můžete na svém
zařízení nebo na smartphonu zrušit odeslání automatické
nouzové zprávy dříve, než bude zaslána nouzovým kontaktům.
Před ukončením 30vteřinového odpočtu vyberte možnost
Zrušit > Ano.
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události
Funkci odeslání aktualizace stavu po dopravní události lze
využít poté, kdy dojde k detekci dopravní události a odeslání
automatické nouzové zprávy nastaveným nouzovým kontaktům.
Nastaveným nouzovým kontaktům pak můžete zaslat aktualizaci
stavu a sdělit jim, že nepotřebujete pomoci.
Na stavové stránce vyberte možnost Detekována dopr.
udál. > Jsem OK.
Vašim nouzovým kontaktům bude odeslána zpráva.
8
Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.
4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů (Tipy pro
nepravidelná data srdečního tepu, strana 9).
Doba regenerace
Zařízení Garmin můžete používat v kombinaci se snímačem
srdečního tepu (na zápěstí nebo hruď) a zobrazit si, kolik času
vám zbývá do úplné regenerace, po které budete připraveni na
další náročný trénink.
POZNÁMKA: Doporučení doby regenerace využívá odhad
hodnoty VO2 max. a zpočátku se může zdát nepřesné. Zařízení
potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší
výkonnosti.
Doba regenerace se zobrazí okamžitě po dokončení aktivity.
Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude optimální zahájit další
tvrdý trénink.
Zobrazení doby regenerace
Před použitím funkce doby regenerace si musíte nasadit snímač
srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením (Párování
snímačů ANT+, strana 10). Pokud byl snímač srdečního tepu
součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud
chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení
Snímače ANT+
uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 14) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 9).
1 Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > Regenerace >
Zapnout.
2 Vyrazte na projížďku.
3 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba je 4 dny a
minimální doba je 6 hodin.
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální
Hodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Odhady maximální
hodnoty VO2 jsou poskytovány a podporovány společností
Firstbeat. Zařízení Garmin můžete po spárování s kompatibilním
snímačem srdečního tepu a měřičem výkonu použít k zobrazení
odhadu maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole.
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 Max. si
musíte nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič
výkonu a spárovat jej se svým zařízením (Párování snímačů
ANT+, strana 10). Pokud byl snímač srdečního tepu součástí
balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete
získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení
uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 14) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 9).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší
cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
3 Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > VO2 maximální.
Váš odhad hodnoty VO2 Max. se zobrazuje jako číslo
a poloha na barevném měřidle.
• Před jízdou zkontrolujte, že vaše zařízení, snímač srdečního
tepu a měřič výkonu fungují správně, jsou spárované a mají
baterie s dostatečnou životností.
• Během 20minutové jízdy udržujte svůj srdeční tep na úrovni
vyšší než 70 % maximálního srdečního tepu.
• Během 20minutové jízdy udržujte dostatečně konstantní
výstupní výkon.
• Nejezděte ve zvlněném terénu.
• Nejezděte ve skupinách, kde často dochází k draftingu (jízdě
v závěsu).
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich zón srdečního tepu. Zóny srdečního
tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness
(Cíle aktivit typu fitness, strana 9). Abyste získali nejpřesnější
data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep, klidový
srdeční tep a zóny srdečního tepu.
1 Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > Tréninkové
zóny > Zóny srdečního tepu.
2 Zadejte hodnoty maximálního a klidového srdečního tepu.
Hodnoty zón se aktualizují automaticky, ale každou hodnotu
můžete také upravit ručně.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Výběrem možnosti % maximální zobrazíte a upravíte
zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
• Výběrem možnosti % RST zobrazíte a upravíte zóny jako
procento svého klidového srdečního tepu.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 21) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Oranžová
Uspokojivé
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Červená
Špatné
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi
snímač vybaven).
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu, strana 17).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Data a analýza parametru VO2 max. jsou poskytována se
svolením institutu The Cooper Institute . Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální, strana 20) a na stránkách
www.CooperInstitute.org.
®
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole
Úspěšnost a přesnost výpočtů maximální hodnoty VO2 se
zlepšuje, jestliže vaše jízda představuje trvalou a mírně
náročnou zátěž a jestliže se srdeční tep a výkon příliš nemění.
Snímače ANT+
9
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Instalace snímače rychlosti
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Umístěte a upevněte snímač rychlosti na horní stranu náboje
kola.
2 Protáhněte poutko À okolo náboje kola a připevněte je
k háčku Á na snímači.
4 Otáčejte klikou pedálů a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač ani pásky by se neměly dotýkat žádné čísti kola nebo
boty.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
5 Vykonejte 15minutovou zkušební jízdu a prohlédněte snímač
a pásky, zda nevykazují známky poškození.
Snímače rychlosti a kadence
Data kadence ze snímače kadence se vždy zaznamenávají.
Pokud se zařízením nejsou spárovány žádné snímače rychlosti
a kadence, k výpočtu rychlosti a vzdálenosti se používají data
GPS.
Kadence je vaše rychlost šlapání měřená počtem otáček kliky
pedálu za minutu.
Průměrování dat kadence nebo výkonu
Nastavení Průměrování nenulových dat je k dispozici při
tréninku s volitelným snímačem kadence nebo měřičem výkonu.
Ve výchozím nastavení jsou vyloučeny nulové hodnoty, které
vznikají, když nešlapete.
Hodnotu tohoto nastavení můžete změnit (Nastavení nahrávání
dat, strana 16).
Pokud je snímač instalován na asymetrický náboj, může dojít
k jeho naklonění. Tato skutečnost nemá vliv na jeho
fungování.
3 Otáčejte kolem a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač by se neměl dotýkat ostatních částí kola.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
Instalace snímače kadence
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Vyberete velikost pásku, který bude možné bezpečně umístit
na kliku pedálů À.
Pásek, který vyberete, by měl být nejmenší z těch, které jsou
nataženy přes kliku pedálů.
2 Na opačné straně od pohonu umístěte a upevněte rovnou
část snímače kadence do vnitřní strany kliky pedálů.
3 Protáhněte pásky Á okolo kliky pedálů a připevněte je
k háčkům  na snímači.
Párování snímačů ANT+
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu k zařízení Garmin.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od snímačů ANT+ ostatních jezdů.
2 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Snímače > Přidat
snímač.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte typ snímače.
• Chcete-li vyhledat všechny snímače v okolí, vyberte
možnost Vyhledat vše.
Zobrazí se seznam dostupných snímačů.
4 Vyberte jeden nebo více snímačů, které chcete spárovat se
zařízením.
5 Vyberte možnost Přidat snímač.
Po spárování snímače se zařízením je stav snímače
Připojeno. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby
zobrazovalo data snímače.
Trénink s měřiči výkonů
• Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports,
kde naleznete seznam snímačů ANT+, které jsou
kompatibilní s vaším zařízením (například Vector™).
• Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče
výkonu.
10
Snímače ANT+
• Upravte své výkonnostní zóny podle svých cílů a schopností
(Nastavení výkonnostních zón, strana 11).
• Použijte alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když
dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení
alarmů rozsahu, strana 15).
• Přizpůsobte si pole dat výkonu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 14).
2 Přejděte na stránku dynamiky jízdy, kde si můžete zobrazit
své údaje silových fází À, celkový výkon Á posunutí středu
základny Â.
Nastavení výkonnostních zón
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat
vašim schopnostem. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo
pomocí aplikace Garmin Connect. Pokud znáte funkční limitní
hodnotu výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru
automatický výpočet výkonnostních zón.
1 Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > Tréninkové
zóny > Výkonnostní zóny.
2 Zadejte hodnotu FTP.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
Kalibrace měřiče výkonu
Před kalibrací musí být měřič výkonu správně nainstalovaný a
spárovaný se zařízením a musí aktivně zaznamenávat data.
Pokyny ke kalibraci vašeho měřiče výkonu najdete v návodu od
výrobce.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Snímače.
2 Vyberte měřič výkonu.
3 Vyberte možnost Kalibrovat.
4 Šlapáním udržujte měřič výkonu aktivní, dokud se nezobrazí
zpráva.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Výkon na pedálech
Snímač Vector měří výkon na pedálech.
Snímač Vector měří stokrát za sekundu sílu, kterou
působíte.Snímač Vector také měří kadenci neboli rotační
rychlost pedálů. Na základě měření intenzity a směru síly,
otáčení kliky pedálu a času dokáže snímač Vector vypočítat váš
výkon ve wattech. Vzhledem k tomu, že snímač Vector měří
nezávisle výkon levé a pravé nohy, vyhodnocuje zároveň i levé/
pravé vyvážení výkonu.
POZNÁMKA: Systém Vector S levé/pravé vyvážení výkonu
neumožňuje.
Dynamika jízdy na kole
Metrika dynamiky jízdy na kole měří způsob, jak používáte sílu
při šlapání do pedálů a kam tuto sílu směřujete. Pomáhá vám
tak lépe pochopit styl vaší jízdy. Údaje o způsobu a místu
aplikace síly vám pomohou trénovat efektivněji a trénink lépe
vyhodnotit.
POZNÁMKA: Musíte mít systém Edge se dvěma snímači,
pokud chcete používat měření dynamiky jízdy.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Používání dynamiky jízdy
Chcete-li používat funkci dynamiky jízdy na kole, musíte se
svým zařízením spárovat měřič výkonu Vector (Párování
snímačů ANT+, strana 10).
POZNÁMKA: Záznam dynamiky jízdy vyžaduje další místo
v paměti.
1 Vyrazte na projížďku.
Snímače ANT+
3 Chcete-li některé datové pole upravit, vyberte možnost
Datová pole (Přizpůsobení datových obrazovek, strana 14).
POZNÁMKA: Přizpůsobit lze dvě datová pole v dolní části
obrazovky Ã.
Data jízdy můžete odeslat do aplikace Garmin Connect Mobile
a zobrazit si další údaje o dynamice jízdy (Odeslání jízdy do
služby Garmin Connect, strana 13).
Špička silové fáze
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál (mezi začátkem a
koncem úhlu kliky pedálu), kde dochází k vyvinutí kladné síly.
Posunutí středu základny
Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při
použití síly.
Aktualizace softwaru Vector pomocí zařízení Edge
Než budete moci provést aktualizaci softwaru, musíte zařízení
Edge spárovat se systémem Vector.
1 Nahrajte údaje o jízdě do svého účtu Garmin Connect
(Odeslání jízdy do služby Garmin Connect, strana 13).
Aplikace Garmin Connect automaticky vyhledá aktualizace
softwaru a odešle je do zařízení Edge.
2 Umístěte zařízení Edge v dosahu (3 m) od snímače.
3 Několikrát otočte klikou pedálu. Zařízení Edge vás vyzve
k instalaci všech aktualizací softwaru, které jsou k dispozici.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Odhad FTP
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu (FTP).
Chcete-li získat přesnější hodnotu FTP, můžete provést test
FTP pomocí spárovaného měřiče výkonu a snímače srdečního
tepu (Provedení testu FTP, strana 12).
Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > FTP.
Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve
wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném
měřidle.
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
11
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Netrénovaný člověk
TIP: Pokud se vyskytne chyba, sestupte z váhy. Stoupněte
na ni, až se zobrazí výzva.
Data chytré váhy Garmin Index™
Podrobnější informace naleznete v příloze (Hodnocení FTP,
strana 20).
Provedení testu FTP
Chcete-li provést test, na základě kterého určíte svou funkční
limitní hodnotu výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat
měřič výkonu a snímač srdečního tepu (Párování snímačů
ANT+, strana 10).
1 Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > FTP > Test FTP
> Jet!.
2 Stisknutím tlačítka časovač spustíte.
Po zahájení jízdy zařízení zobrazí každý krok testu, cíl a
aktuální výkonnostní data. Po dokončení testu se zobrazí
zpráva.
3 Stisknutím tlačítka časovač zastavíte.
4 Vyberte možnost Uložit jízdu.
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
Automatický výpočet FTP
Aby mohlo zařízení vypočítat vaši funkční limitní hodnotu
výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat měřič výkonu a
snímač srdečního tepu (Párování snímačů ANT+, strana 10).
1 Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > FTP > Zapnout
aut. výpočet.
2 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
3 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
4 Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > FTP.
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
Používání elektronického řazení
Před použitím elektronického řazení, například Shimano Di2™,
je nutné spárovat je s vaším zařízením (Párování snímačů
ANT+, strana 10). Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 14). Když je snímač
v režimu úprav, zobrazuje zařízení Edge 520 aktuální hodnoty
úprav.
®
Přehled o situaci
Zařízení Edge lze používat společně se zařízením Varia Vision™
a s chytrými světly a zadním radarem na kolo Varia™, které
poskytují lepší přehled o okolní situaci. Další informace
naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru Edge (Aktualizace softwaru pomocí služby
Garmin Express, strana 18).
Používání váhy
Pokud máte váhu kompatibilní se zařízením ANT+, může
zařízení číst údaje z váhy.
1 Vybere možnost Menu > Nastavení > Snímače > Přidat
snímač > Váha.
Když je nalezena váha, zobrazí se příslušná zpráva.
2 Po zobrazení výzvy si stoupněte na váhu.
POZNÁMKA: Pokud používáte váhu pro měření stavby těla,
sundejte si boty i ponožky, aby mohly být přečteny
a zaznamenány všechny parametry týkající se tělesné
stavby.
Po
zobrazení výzvy sestupte z váhy.
3
12
Pokud máte zařízení Garmin Index, jsou ve vašem účtu Garmin
Connect uloženy nejaktuálnější data z váhy. Při každém
připojení zařízení Edge 520 k účtu Garmin Connect se údaje
z váhy načtou do vašeho uživatelského profilu Edge 520.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, údaje o
kole, nadmořskou výšku a volitelné ANT+informace ze snímače.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení
vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje.
Nahrávejte historii pravidelně do Garmin Connect a udržujte si
tak přehled o všech svých údajích o jízdě.
Zobrazení jízdy
1 Vyberte možnost Menu > Historie > Jízdy.
2 Vyberte jízdu.
3 Vyberte možnost.
Zobrazení času v jednotlivých tréninkových zónách
Před prohlížením času v jednotlivých tréninkových zónách je
nutné zařízení spárovat s kompatibilním snímačem srdečního
tepu nebo měřičem výkonu a dokončit aktivitu a uložit ji.
Zobrazení času v jednotlivých zónách tepu a výkonu vám může
pomoci upravit intenzitu tréninku. Výkonnostní zóny (Nastavení
výkonnostních zón, strana 11) a zóny srdečního tepu (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 9) si můžete upravit tak, aby lépe
odpovídaly vašim cílům a možnostem. Datové pole si můžete
přizpůsobit, aby zobrazovalo váš čas v tréninkových zónách
během jízdy (Přizpůsobení datových obrazovek, strana 14).
1 Vyberte možnost Menu > Historie > Jízdy.
2 Vyberte jízdu.
3 Vyberte možnost:
• Pokud při jízdě získáváte údaje z jednoho snímače,
vyberte možnost Čas v zóně ST nebo Čas ve
výkonnostní zóně.
• Pokud při jízdě získáváte údaje z obou snímačů, vyberte
možnost Čas v zóně a zvolte možnost Zóny srdečního
tepu nebo Výkonnostní zóny.
Odstraňování jízd
1 Vyberte možnost Menu > Historie > Jízdy > Odstranit.
2 Vyberte jednu nebo více jízd pro odstranění.
3 Vyberte možnost Odstranit jízdy > OK.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložili do
zařízení, včetně počtu jízd, času, vzdálenosti a kalorií.
1 Vyberte možnost Menu > Historie > Souhrny.
2 Vyberte možnost zobrazení souhrnů pro konkrétní profil
aktivity nebo pro celé zařízení.
Odstranění souhrnů dat
1 Vyberte možnost Menu > Historie > Souhrny > Odstranit
celkové souhrny.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Odstranit všechny celkové souhrny
odstraníte z historie všechna data.
• Pokud chcete odstranit souhrn dat pouze pro jeden profil
aktivity, vyberte požadovaný profil.
Historie
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
3 Vyberte možnost OK.
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect
• Synchronizujte zařízení Edge s aplikací Garmin Connect
Mobile ve smartphonu.
• Použijte kabel USB dodaný se zařízením Edge, pokud chcete
odeslat údaje o jízdě do svého účtu služby Garmin Connect
v počítači.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu USB.
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu USB v počítači.
Zařízení se v počítačích se systémem Windows zobrazí
v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk a v počítačích se
systémem Mac jako připojený svazek.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
Služba Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, triatlonů a dalších aktivit.
Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když
spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile nebo přejdete na stránky www.garminconnect.com.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin
Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení
výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení
zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
2
3
4
5
6
7
Na počítačích Windows se zařízení zobrazuje jako
vyjímatelný disk nebo přenosné zařízení. Na počítačích Mac
se zařízení zobrazuje jako připojený svazek.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple , je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
®
Odpojení kabelu USB
Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit cíl aktivit typu
fitness a načíst jeden z denních tréninkových plánů.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli
a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na
své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Nahrávaní dat
Zařízení používá úsporný záznam. Zaznamenává hlavní místa,
kdy dojde ke změně směru, rychlosti či srdečního tepu.
Po spárování s měřičem výkonu zařízení zaznamenává každou
sekundu. Záznam každé sekundy poskytuje velice podrobné
informace o prošlé trase a vyžaduje více dostupné paměti.
Další informace o průměrování dat kadence a výkonu naleznete
v části Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 10.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení zařízení
Stahovatelné prvky Connect IQ™
Správa dat
®
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Pomocí mobilní aplikace Connect IQ Mobile můžete do zařízení
přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin i od jiných
poskytovatelů.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
13
Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Profily
Zařízení Edge nabízí několik způsobů, jak přizpůsobit zařízení,
včetně profilů. Profily jsou soubor nastavení umožňující
optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho
používáte. Můžete například vytvořit různá nastavení a
zobrazení pro tréninkovou jízdu na kole a horskou cyklistiku.
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo měrné jednotky, změny se automaticky uloží jako součást
profilu.
Profily aktivity: Můžete vytvořit profily aktivity pro každý typ
jízdy na kole. Můžete například vytvořit samostatný profil
aktivity pro trénink, pro závod a pro horskou cyklistiku. Profil
aktivity obsahuje přizpůsobit stránky s údaji, celkové součty
aktivit, upozornění, tréninkové zóny (například srdeční tep a
rychlost), nastavení tréninku (například Auto Pause a Auto
Lap ) a nastavení navigace.
Uživatelský profil: Můžete aktualizovat své pohlaví, věk,
hmotnost, výšku a nastavení pro celoživotní sportovce.
Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o
jízdě.
®
®
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat své pohlaví, věk, hmotnost, výšku a
nastavení pro celoživotní sportovce. Zařízení pomocí těchto
údajů vypočítává přesné údaje o jízdě.
1 Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > Uživatelský
profil.
2 Vyberte možnost.
Informace o položce Celoživotní sportovec
Za celoživotní sportovce jsou pokládány osoby, které intenzivně
trénovaly po dobu mnoha let (s výjimkou lehkých zranění) a mají
klidový srdeční tep 60 tepů za minutu (bpm) nebo nižší.
Informace o nastavení tréninku
Následující možnosti a nastavení vám umožní přizpůsobit
zařízení vlastním tréninkovým potřebám. Tato nastavení se
uloží do profilu aktivity. Můžete například nastavit časové
upozornění pro profil závodů a polohu samospouště Auto Lap
pro profil horské turistiky.
Aktualizace profilu aktivity
Upravit lze až deset profilů aktivity. Můžete přizpůsobit
nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte profil.
• Výběrem možnosti Nová položka přidejte nový profil.
3 V případě potřeby upravte název a barvu profilu.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Datové obrazovky upravíte stránky
dat a datová pole (Přizpůsobení datových obrazovek,
strana 14).
• Výběrem možnosti Výchozí typ jízdy můžete nastavit typ
jízdy typický pro tento profil aktivity, například cesta do
práce.
14
TIP: Pokud není konkrétní jízda typická, můžete ji
následně ručně upravit. Přesná data o typu jízdy pomáhají
vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
• Výběrem možnosti Režim GPS můžete vypnout GPS
(Indoorový trénink, strana 5) nebo změnit nastavení
družice (Změna nastavení satelitu, strana 14).
• Výběrem možnosti Mapa můžete přizpůsobit nastavení
mapy (Nastavení mapy, strana 14).
• Výběrem možnosti Alarmy upravíte tréninkové alarmy
(Upozornění, strana 15).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Lap
nastavíte způsob aktivace okruhů (Označování okruhů
podle pozice, strana 15).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Pause
nastavíte, kdy mají být stopky automaticky pozastaveny
(Používání funkce Auto Pause, strana 15).
• Výběrem možností Automatické funkce > Automatický
spánekzařízení po pěti minutách nečinnosti automaticky
přejde do režimu spánku (Používání automatického
režimu spánku, strana 15).
• Výběrem možností Automatické funkce > Autom.
procházení upravíte zobrazení stránek s údaji o tréninku
při spuštěných stopkách (Použití funkce Automatické
procházení, strana 15).
• Výběrem možnosti Up. o spuštění stopek upravíte
upozorňovací zprávu o spuštění (Změna upozorňovací
zprávy o spuštění, strana 16).
Všechny změny se uloží do profilu aktivity.
Přizpůsobení datových obrazovek
Můžete přizpůsobit stránky s údaji pro jednotlivé profily aktivity.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Datové obrazovky.
4 Vyberte datovou obrazovku.
5 V případě potřeby zapněte datovou obrazovku.
6 Vyberte počet datových polí, která se mají zobrazit na
obrazovce.
7 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
Změna nastavení satelitu
Chcete-li zvýšit přesnost ve ztížených podmínkách a rychleji
vyhledávat pozici GPS, můžete zapnout nastavení GPS
+GLONASS. Pokud použijete nastavení GPS+GLONASS,
vyčerpáte kapacitu baterie rychleji, než kdybyste použili pouze
systém GPS.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte Režim GPS.
4 Vyberte možnost.
Nastavení mapy
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity, vyberte
profil a zvolte možnost Mapa.
Orientace: Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.
Aut měřítko: Automaticky zvolí úroveň přiblížení mapy. Po
výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo
oddalovat ručně.
Navigační text: Nastavení zobrazování navigačních pokynů.
Změna orientace mapy
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Mapa > Orientace.
Přizpůsobení zařízení
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u
horního okraje stránky aktuální směr trasy.
• Chcete-li mapu zobrazit trojrozměrně, vyberte možnost
Režim 3D.
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií, srdečního tepu,
kadence a výkonu. Nastavení upozornění jsou uložena v profilu
aktivity.
Nastavení alarmů rozsahu
Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, snímač kadence
nebo měřič výkonu, můžete nastavit alarmy rozsahu. Alarm
rozsahu vás upozorní, pokud se bude hodnota naměřená
zařízením nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem
hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozornilo, když vaše kadence klesne pod 40 otáček za minutu
nebo přesáhne 90 otáček za minutu. Pro alarm rozsahu můžete
také použít tréninkovou zónu (Tréninkové zóny, strana 6).
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Alarmy.
4 Vyberte možnost Upoz. srd. tepu, Alarm kadence nebo
Alarm výkonu.
5 V případě potřeby upozornění zapněte.
6 Zadejte minimální a maximální hodnoty nebo vyberte zóny.
7 V případě potřeby zvolte .
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou
zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny,
zařízení také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje,
strana 16).
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Alarmy.
4 Vyberte typ upozornění.
5 Zapněte upozornění.
6 Zadejte hodnotu.
7 Vyberte možnost .
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení
také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 16).
Auto Lap
Označování okruhů podle pozice
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité pozici. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například při dlouhých
stoupáních nebo trénování sprintů). Na trasách lze pomocí
možnosti Dle pozice aktivovat okruhy na všech uložených
pozicích okruhu.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle pozice > Okruh za.
4 Vyberte možnost:
Přizpůsobení zařízení
• Vyberete-li možnost Stisk. pouze kl. okruh, počitadlo
okruhů se aktivuje při každém výběru možnosti
a
pokaždé, když znovu projedete některou z těchto poloh.
• Vyberete-li možnost Start a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na poloze GPS, kde vyberete možnost , a na
každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
• Vyberete-li možnost Označit a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na konkrétní polohu GPS označenou před jízdou
a na každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
5 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 14).
Označování okruhů podle vzdálenosti
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých
10 mil nebo 40 kilometrů).
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle vzdálenosti > Okruh za.
4 Zadejte hodnotu.
5 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 14).
Používání funkce Auto Pause
Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení
stopek, když se zastavíte nebo když vaše rychlost klesne pod
určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže se na vaší
trase nachází semafory nebo jiná místa, kde budete nuceni
zpomalit nebo zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Pause.
4 Vyberte možnost:
• Po výběru možnosti Při zastavení se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.
• Po výběru možnosti Vlastní rychlost se stopky
automaticky zastaví, když vaše rychlost klesne pod
nastavenou hodnotu.
5 V případě potřeby lze upravit volitelná datová pole času
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 14).
Používání automatického režimu spánku
Funkce Automatický spánek slouží k automatickému přechodu
zařízení do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti. Během
režimu spánku je vypnuta obrazovka a odpojeny snímače ANT+,
funkce Bluetooth a zařízení GPS.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Automatický
spánek.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci Autom. procházení můžete použít k tomu, aby
automaticky procházela všechny datové obrazovky tréninků,
jestliže jsou zapnuty stopky.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Autom.
procházení.
4 Vyberte rychlost zobrazování.
15
Změna upozorňovací zprávy o spuštění
Pomocí této funkce se automaticky zjistí, že zařízení vyhledalo
družice a pohybuje se. Jde o připomínku, abyste zapnuli stopky
a mohli nahrát data o jízdě.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Profily aktivity.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Up. o spuštění stopek.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Jednou.
• Výběrem možností Opakovat > Zpož. opakov. můžete
změnit prodlevu připomínky.
Nastavení Bluetooth
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Bluetooth.
Zapnout: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí
pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.
Párovat smartphone: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
smartphonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení
umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například
LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect.
Upoz. na hovor a text. zpr.: Umožní zapnout telefonní
upozornění z kompatibilního smartphonu.
Zmeškané hovory a textové zprávy: Zobrazí upozornění na
zmeškané události z kompatibilního smartphonu.
Nastavení systému
Vyberte Menu > Nastavení > Systém.
• Nastavení displeje (Nastavení displeje, strana 16)
• Nastavení nahrávání dat (Nastavení nahrávání dat,
strana 16)
• Nastavení jednotek (Změna měrných jednotek, strana 16)
• Nastavení tónů (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 16)
• Nastavení jazyka (Změna jazyka zařízení, strana 16)
Nastavení displeje
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Displej.
Jas: Nastavení jasu pozadí.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Zachycení obrazov.: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Nastavení nahrávání dat
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Nahrávání
dat.
Interval nahrávání: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost Úsporné zaznamenává
hlavní místa, kdy dojde ke změně směru, rychlosti či
srdečního tepu. Možnost 1 s zaznamenává každou sekundu.
Vytváří velmi podrobný záznam vaší aktivity a zvyšuje
velikost souboru se záznamem aktivity.
Průměrování kadence: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat
kadence zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když
nešlapete (Průměrování dat kadence nebo výkonu,
strana 10).
16
Průměrování výkonu: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat
výkonu zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete
(Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 10).
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost
a rychlost, nadmořskou výšku, teplotu, hmotnost, formát
souřadnic a formát času.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Tóny.
Změna jazyka zařízení
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Jazyk.
Změna nastavení konfigurace
Všechna nastavení nakonfigurovaná při výchozím nastavení lze
upravit.
1 Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém >
Vynulování zařízení > Výchozí nastavení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo
synchronizaci se smartphonem zařízení automaticky detekuje
časovou zónu a aktuální denní dobu.
Informace o zařízení
Technické údaje
Technické údaje zařízení Edge
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
15 hodin při běžném použití
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátová frekvence/protokol Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 3 dBm
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače srdečního tepu
Typ baterie
Vyměnitelná baterie CR2032, 3 volty
Životnost baterie
Až 4,5 roku při 1 hodině denně
Odolnost proti vodě
3 ATM*
POZNÁMKA: Během plavání nepřenáší tento
produkt srdeční tep.
Rozsah provozních
teplot
Od -5° do 50 °C (od 23° do 122 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 30 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače rychlosti a snímače
kadence
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
Přibližně 12 měsíců (1 hodina denně)
Rozsah provozních teplot
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Informace o zařízení
Rádiová frekvence/protokol Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Stupeň vodotěsnosti
1 atmosféra*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence
Po dvou otáčkách dioda LED bliká červeně a označuje, že je
baterie téměř vybitá.
1 Najděte kulatý kryt baterie À na zadní straně snímače.
2 Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud
značka není v odemknuté poloze a kryt je možné vyjmout.
Vyjměte
kryt a baterii. Á.
3
TIP: Baterii můžete z pouzdra vyjmout pomocí pásky  nebo
magnetu.
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Před praním šňůrky musíte šňůrku odepnout a odstranit modul.
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Přejděte na webové stránky www.garmin.com/HRMcare, kde
se dozvíte podrobné informace pro praní.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Po každých sedmi použitích pásek vyperte v pračce.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
• Životnost snímače srdečního tepu lze prodloužit tím, že jej
odepnete, když není používán.
Vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Pomocí malého šroubováku Phillips vyjměte čtyři šroubky na
zadní straně modulu.
2 Vyjměte kryt a baterii.
4 Počkejte 30 sekund.
5 Vložte do pouzdra novou baterii a dbejte na polaritu.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
6 Otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud značka
není v zamknuté poloze.
POZNÁMKA: Po výměně baterie dioda LED několik sekund
bliká červeně a zeleně. Jakmile dioda LED bliká zeleně a
poté zhasne, zařízení je aktivní a je připraveno odesílat data.
Odstranění problémů
Resetování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné jej
resetovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
Podržte tlačítko po dobu 10 sekund.
Zařízení se vynuluje a zapne.
Vymazání uživatelských dat
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všech informace zadané
uživatelem, ale neodstraní vaši historii.
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém >
Vynulování zařízení > Obnovení nastavení z výroby > OK.
Maximalizace výdrže baterie
3 Počkejte 30 sekund.
4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
Vraťte
zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.
5
Odstranění problémů
• Snižte úroveň jasu podsvícení nebo zkraťte jeho prodlevu
(Používání podsvícení, strana 2).
• Vyberte interval nahrávání Úsporné (Nastavení nahrávání
dat, strana 16).
• Zapněte funkci Automatický spánek (Používání
automatického režimu spánku, strana 15).
• Vypněte bezdrátovou funkci Bluetooth (Nastavení Bluetooth,
strana 16).
• Zvolte nastavení GPS (Změna nastavení satelitu, strana 14).
• Odstraňte nepoužívané bezdrátové snímače.
17
Zlepšení příjmu satelitů GPS
Další informace
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express™.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
Zařízení používá nesprávný jazyk.
1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .
2 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte možnost
.
3 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte možnost
.
Přejděte
na šestou položku v seznamu a vyberte možnost .
4
5 Přejděte na svůj jazyk a vyberte možnost .
Měření teploty
V případě, že je zařízení vystaveno přímému slunečnímu světlu,
držíte jej v ruce nebo probíhá jeho nabíjení, může naměřit vyšší
než skutečné hodnoty teploty vzduchu. Kromě toho zařízení
zaznamenává se zpožděním výrazné teplotní změny.
Náhradní O-kroužky
Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.
POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené
z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou
stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce
Garmin.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru
a licenční dohodu.
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Systém > Informace
o.
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin
Express
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
18
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+.
Baterie převodu: Stav baterie snímače polohy převodu.
Čas: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příštímu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího
trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Čas náskoku: Čas před nebo za funkcí Virtual Partner.
Čas okruhu vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas okruhu vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas - posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas - průměr okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Čas vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo
výkonu.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Cílový výkon: Cílový výkon během aktivity.
Délka – poslední okruh: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Doba okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Graf ST: Čárový graf zobrazuje aktuální zónu srdečního tepu (1
až 5).
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Krok tréninku: Během tréninku, označuje aktuální krok
z celkového počtu kroků.
Maxim. rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Náskok: Vzdálenost před nebo za funkcí Virtual Partner.
Nastavení převodu: Aktuální kombinace převodu ze snímače
polohy převodu.
Dodatek
Odh. čas v MC: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odpor trenažéru: Odpor kladený trenažérem.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
PCO: Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí
umístění základny pedálu při použití síly.
Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro
všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud
vynulujete data cesty.
Poloha v cíli: Poslední bod na trase nebo v rámci trasy.
Poloha v příštím: Další bod na trase nebo v rámci trasy.
Přední převod: Převod předního kola ze snímače polohy
převodu.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Převod: Převody předního a zadního kola ze snímače polohy
převodu.
Převodový poměr: Počet zubů předního a zadního převodu na
základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.
Připojená světla: Počet připojených světel.
Průměr. rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
PSZ – okruh: Průměrný posun středu základny pro aktuální
okruh.
PSZ – průměr: Průměrný posun středu základny pro aktuální
aktivitu.
Režim Di2: Aktuální režim řazení snímače Di2.
Režim světla: Režim konfigurace sítě světel.
Režim úhlu paprsku: Režim paprsku předního světla.
Rovnoměrný chod pedálů: Měření rovnoměrné aplikace síly
nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost - poslední okruh: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Sil. fáze – L. Prům. špička: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro levou nohu a aktuální aktivitu.
Sil. fáze – P. Prům. špička: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro pravou nohu a aktuální aktivitu.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Sil fáze – L. Špička okruhu: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro levou nohu a aktuální okruh.
Sil fáze – P. Špička okruhu: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro pravou nohu a aktuální okruh.
Silová fáze – L.: Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Silová fáze – L. Okruh: Průměrný úhel silové fáze pro levou
nohu a aktuální okruh.
Silová fáze – L. Průměr: Průměrný úhel silové fáze pro levou
nohu a aktuální aktivitu.
Silová fáze – L. Špička: Aktuální úhel špičky silové fáze pro
levou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém
jezdec vyvíjí největší část síly.
Dodatek
Silová fáze – P.: Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Silová fáze – P. Okruh: Průměrný úhel silové fáze pro pravou
nohu a aktuální okruh.
Silová fáze – P. Průměr: Průměrný úhel silové fáze pro pravou
nohu a aktuální aktivitu.
Silová fáze – P. Špička: Aktuální úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém
jezdec vyvíjí největší část síly.
Sklon: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ST – %maximální: Procento maximálního srdečního tepu.
ST – %RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální
srdeční tep minus klidový srdeční tep).
Stav baterie: Zbývající energie baterie doplňkového světla na
kolo.
ST - okruh: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
ST - okruh %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
ST - okruh %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
ST - poslední okruh: Průměrný srdeční tep pro poslední
dokončený okruh.
ST – průměr: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
ST – průměr %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
ST – průměr %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Tempo - okruh: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální
okruh.
Tempo – průměr: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Účinnost toč. momentu: Měření účinnosti šlapání jezdce.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Úroveň nabití baterie Di2: Zbývající energie baterie snímače
Di2.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
VR – 30s průměr: 30sekundový průměr pohybu vertikální
rychlosti.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výkon: Aktuální výkon ve wattech. Zařízení musí být připojeno
ke kompatibilnímu snímači výkonu.
Výkon – %FTP: Aktuální výkon jako procento funkční limitní
hodnoty výkonu.
Výkon – 10 s průměr: 10sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon – 30 s průměr: 30sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon - 3s průměr: 3sekundový průměr pohybu výkonu.
19
Výkon – IF: Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Výkon – kJ: Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Výkon - max. na okruh: Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.
Výkon – maximální: Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Výkonnostní rozsah: Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na
základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Výkon – NP: Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.
Výkon - NP okruh: Průměrná Normalized Power pro aktuální
okruh.
Výkon - NP posl. okruhu: Průměrná Normalized Power pro
poslední dokončený okruh.
Výkon - okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon – poslední kolo: Průměrný výkon pro poslední
dokončený okruh.
Výkon – průměr: Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Výkon – TSS: Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
Výkon – watty/kg: Hodnota výkonu ve wattech na kilogram.
Vyvážení: Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 10 s průměr: 10sekundový průměr pohybu pro
levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 30 s průměr: 30sekundový průměr pohybu pro
levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 3 s průměr: Třísekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení - okruh: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální okruh.
Vyvážení – průměr: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální aktivitu.
Vzd. do cíle: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzd. k nejb. tr. b.: Zbývající vzdálenost k dalšímu bodu v rámci
trasy.
Vzdál. do MC: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu
na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Zadní převod: Převod zadního kola ze snímače polohy
převodu.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zbýv. opak.: Během tréninku, označuje zbývající opakování.
Zbývající čas: Během tréninku, označuje zbývající čas, pokud
používáte cílovou hodnotu pro čas.
Zbývající kCal: Během tréninku, označuje zbývající kalorie,
pokud používáte cílovou hodnotu pro kalorie.
Zbývající ST: Během tréninku, označuje hodnotu nad nebo pod
cílovou hodnotou pro srdeční tep.
Zbývající vzdálenost: Během tréninku či trasy. Označuje
zbývající vzdálenost, pokud používáte cílovou hodnotu pro
vzdálenost.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Hodnocení FTP
Ženy
Watty na kilogram (W/kg)
Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP) podle pohlaví.
Dobré
2,36 až 3,32
Uspokojivé
1,90 až 2,35
Muži
Watty na kilogram (W/kg)
Netrénovaný člověk
Méně než 1,90
Skvělé
5,05 a více
Vynikající
3,93 až 5,04
Dobré
2,79 až 3,92
Uspokojivé
2,23 až 2,78
Netrénovaný člověk
Méně než 2,23
Ženy
Watty na kilogram (W/kg)
Skvělé
4,30 a více
Vynikající
3,33 až 4,29
20
Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a
Andrewa Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Dodatek
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
1
2
3
4
5
50–60 %
60–70 %
70–80 %
80–90 %
90–100 %
Vnímaná námaha
Výhody
Obvod kola (mm)
29 × 2,2
2 298
29 × 2,3
2 326
650 × 20C
1 938
650 × 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
700 × 25C
2 105
700C trubkový
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2 235
700 × 45C
2 242
700 × 47C
2 268
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Velikost a obvod kola
Váš snímač rychlosti může automaticky rozpoznat velikost kola.
V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení
snímače rychlosti.
Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky.
Níže uvedený seznam není úplný. Obvod kola také můžete
změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1,75
1 890
24 × 1–1/4
1 905
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1–1,0
1 913
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 1–3/8
2 068
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 1–1/2
2 100
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
29 × 2,1
2 288
Dodatek
Velikost pneumatiky
21
Rejstřík
A
aktualizace, software 11, 18
aplikace 7, 13
asistent 8
Auto Lap 15
Auto Pause 15
automatické procházení 15
automatický režim spánku 15
B
baterie
maximalizace 17
nabíjení 1
typ 1
výměna 17
C
celoživotní sportovec 14
cíl 6
cíle 6
Connect IQ 13, 14
Č
čas, upozornění 15
časové zóny 16
čištění zařízení 17
D
data
nahrávání 16
obrazovky 2, 14
přenos 13
ukládání 13
datová pole 13, 14, 18
detekce dopravních událostí 8
doplňky 13
družicové signály 2, 18
dynamika jízdy na kole 11
G
Garmin Connect 3–5, 7, 13
Garmin Express, aktualizace softwaru 18
Garmin Index 12
GLONASS 14
GPS 5, 14
signál 2, 18
H
historie 2, 12
odeslání do počítače 13
odstranění 12
I
ID zařízení 18
indoorový trénink 5, 6
instalace 1, 10
instalace zařízení 1
intervaly, tréninky 5
J
jazyk 16, 18
jízda na kole 9
K
kadence 10
upozornění 15
kalendář 5
kalibrace, měřič výkonu 11
kalorie, upozornění 15
kontextová menu 2
kurzy 3
M
mapy 3, 6, 7
aktualizace 18
nastavení 14
orientace 14
přiblížení nebo oddálení 7
měrné jednotky 16
22
N
nadmořská výška 7
nahrávání dat 13
nastavení 2, 14, 16
zařízení 16
nastavení displeje 16
nastavení systému 16
navigace 6, 7
nouzové kontakty 8
O
O-kroužky. Viz pásky
obrazovka 16
odstranění
osobní rekordy 6
všechna uživatelská data 13, 17
odstranění problémů 9, 17, 18
okruhy 2
osobní rekordy 6
odstranění 6
P
párování 2, 7
Snímače ANT+ 5, 10
pásky 18
pedály 11
počítač, připojení 13
podsvícení 2, 16
polohy 6
posunutí středu základny 11
pozice 6, 7
odstranění 7
úprava 7
profily 14
aktivita 14
uživatelské 14
průměrování dat 10
přenos, soubory 7
přiblížení/oddálení, mapy 7
příslušenství 8, 10, 18
přizpůsobení zařízení 14
plány 5
trénink uvnitř 6
tréninkové, plány 4
tréninky 4, 5
načítání 4
odstranění 5
U
ukládání aktivit 2
ukládání dat 13
upozornění 15
upozorňovací zpráva o spuštění 16
USB 18
odpojení 13
uživatelská data, odstranění 13
uživatelský profil 2, 14
V
váha 12
velikosti kol 21
Virtual Partner 3, 6
VO2 Max. 9
VO2 maximální 9, 20
výchozí nastavení 16
výkon 11
zóny 12
výkon (síla) 6
metry 8–12, 20
upozornění 15
zóny 11
výměna baterie 17
výškoměr, kalibrace 7
vzdálenost, upozornění 15
Z
zařízení
péče 17
vynulování 17
zóny
čas 16
výkon 11
R
regenerace 8
resetování zařízení 17
režim spánku 15
S
segmenty 4
odstranění 4
silová fáze 11
Služba Garmin Connect 12
smartphone 2, 7, 13, 16
Snímače ANT+ 2, 8, 10, 12
párování 5, 10
vybavení pro fitness 6
snímače rychlosti a kadence 10, 17
software
aktualizace 11, 18
verze 18
softwarová licenční dohoda 18
soubory, přenos 13
srdeční tep
rozsahy 9, 21
snímač 8, 9, 17
upozornění 15
zóny 9, 12
stopky 2, 12
T
technické údaje 16
Technologie Bluetooth 7, 16
teplota 18
tlačítka 2
tóny 16
trasy 3, 4
načítání 3
odstranění 4
úprava 3
trénink 5, 6
obrazovky 2, 14
Rejstřík
support.garmin.com
Červenec 2018
190-01844-41_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising