Garmin | Edge® Explore | User manual | Garmin Edge® Explore Brugervejledning

Garmin Edge® Explore Brugervejledning
EDGE EXPLORE
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Connect IQ™, Garmin
Connect™, Garmin Express™ og Varia™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple , og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. STRAVA og Strava™ er varemærker tilhørende Peaksware, LLC. Windows er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation, der er registreret i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03490
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Taster .......................................................................................... 1
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Oversigt over skærmen Hjem ..................................................... 1
Visning af widgets .................................................................. 1
Brug af baggrundslys ............................................................. 1
Brug af touchscreen ............................................................... 1
Låsning af touchscreenen ...................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 2
Installation af standardholderen ................................................. 2
Frigørelse af Edge ................................................................. 2
Navigation ....................................................................... 2
Kør en tur .................................................................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ................................................. 2
Positioner .................................................................................... 3
Markering af din position ........................................................ 3
Lagring af positioner fra kortet ............................................... 3
Navigation til en position ........................................................ 3
Navigation til kendte koordinater ........................................... 3
Navigation tilbage til start ....................................................... 3
Afbrydelse af navigation ......................................................... 3
Projicering af en position ........................................................ 3
Redigering af positioner ......................................................... 3
Sletning af position ................................................................. 3
Ruter ........................................................................................... 3
Planlægning og gennemkøring af en rute .............................. 3
Følg en bane fra Garmin Connect ......................................... 4
Oprettelse af og kørsel på en tur-retur rute ............................ 4
Tips til kørsel af en rute .......................................................... 4
Visning af rutedetaljer ............................................................ 4
Afbrydelse af en bane ............................................................ 4
Sletning af en rute .................................................................. 4
Ruteindstillinger ..................................................................... 4
Kortindstillinger ........................................................................... 4
Ændring af kortretningen ....................................................... 5
Ruteindstillinger .......................................................................... 5
Bluetooth connectede funktioner................................. 5
Start en GroupTrack session ...................................................... 5
Tip til GroupTrack sessioner .................................................. 5
Hændelsesregistrering og hjælpefunktioner ............................... 6
Registrering af hændelse ....................................................... 6
Hjælp ...................................................................................... 6
Opsætning af hændelsesregistrering og hjælpefunktioner .... 6
Visning af nødkontakter ......................................................... 6
Anmodning om hjælp ............................................................. 6
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra ................... 6
Annullering af en automatisk meddelelse .............................. 6
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse .......... 6
Trådløse sensorer .......................................................... 6
Parring af dine trådløse sensorer ............................................... 6
Indstilling af dine pulszoner .................................................... 6
Situationsfornemmelse ............................................................... 7
Historik ............................................................................ 7
Visning af din tur ......................................................................... 7
Visning af samlede data ......................................................... 7
Sletning af en tur .........................................................................7
Personlige rekorder .................................................................... 7
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 7
Fortryd ændring af en personlig rekord .................................. 7
Sletning af en personlig rekord .............................................. 7
Garmin Connect .......................................................................... 7
Sådan sender du din tur til Garmin Connect .......................... 7
Indholdsfortegnelse
Datahåndtering ........................................................................... 8
Tilslutning af enheden til din computer .................................. 8
Overførsel af filer til din enhed ............................................... 8
Sletning af filer ....................................................................... 8
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 8
Tilpasning af din enhed................................................. 8
Connect IQ funktioner, der kan downloades .............................. 8
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren ............................................................................ 8
Indstilling af din brugerprofil ........................................................ 8
Opdatering af dine turindstillinger ............................................... 8
Tilføjelse af et dataskærmbillede ........................................... 8
Redigering af et dataskærmbillede ........................................ 9
Omarrangering af dataskærmbilleder .................................... 9
Alarmer .................................................................................. 9
Auto Lap® .............................................................................. 9
Brug af automatisk dvale ....................................................... 9
Brug af Auto Pause ................................................................ 9
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 10
Automatisk start af timeren .................................................. 10
Telefonindstillinger .................................................................... 10
Gæstetilstand ............................................................................ 10
Aktivering af gæstetilstand ................................................... 10
Slå gæstetilstand fra ............................................................ 10
Systemindstillinger .................................................................... 10
Aktivering eller deaktivering af GPS .................................... 10
Ændring af farvetonen ......................................................... 10
Displayindstillinger ............................................................... 10
Indstillinger for dataoptagelse .............................................. 10
Ændring af måleenhed ......................................................... 11
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner ..................... 11
Ændring af enhedens sprog ................................................ 11
Tidszoner ............................................................................. 11
Enhedsoplysninger...................................................... 11
Specifikationer .......................................................................... 11
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 11
Rengøring af enheden ......................................................... 11
Fejlfinding..................................................................... 11
Nulstilling af enheden ............................................................... 11
Gendannelse af fabriksindstillingerne .................................. 11
Sletning af brugerdata og indstillinger ................................. 11
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 11
Aktivering af batterisparetilstand .......................................... 11
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 11
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen .................................... 11
Indstilling af højden ................................................................... 12
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 12
Tætningsringe til udskiftning ..................................................... 12
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 12
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express ............ 12
Produktopdateringer ................................................................. 12
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 12
Appendiks..................................................................... 12
Datafelter .................................................................................. 12
Udregning af pulszone .............................................................. 13
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 13
Radiofrekvenseksponering ....................................................... 14
Indeks............................................................................ 15
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Visning af widgets
Enheden leveres med adskillige forudinstallerede widgets, og
flere er tilgængelige, når du parrer enheden med en smartphone
eller en anden kompatibel enhed.
1 Fra skærmen Hjem skal du stryge ned fra øverst på
skærmen.
Taster
À
Vælges for at gå i dvaletilstand og aktivere enheden.
Hold nede for at tænde og slukke enheden og låse berøringsskærmen.
Á
Vælg for at angive en ny omgang.
Â
Vælg for at starte og stoppe aktivitetstimeren.
Parring med din smartphone
For at bruge de connectede funktioner i Edge enheden skal den
parres direkte via Garmin Connect™ Mobile appen i stedet for fra
Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
nede for at tænde enheden.
2 Hold
Første gang du tænder enheden, skal du vælge enhedens
sprog. Næste skærmbillede beder dig parre enheden med
din smartphone.
TIP: Du kan stryge ned på startskærmbilledet for at få vist
widgetten med indstillinger og vælge Telefon > Par
smartphone for manuelt at gå i parringstilstand.
3 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile appen fra
eller
menuen, skal du
vælge Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge
instruktionerne på skærmen.
Når parringen er gennemført, vises en meddelelse, og din
enhed synkroniseres automatisk med din smartphone.
®
Oversigt over skærmen Hjem
Skærmen Hjem giver dig hurtig adgang til alle funktioner i Edge
enheden.
Vælg for at køre en tur.
Find
Vælg for at søge efter positioner, interessepunkter eller
adresser.
Baner Vælg for at oprette en ny bane eller at få adgang til en gemt
bane.
Vælg for at få adgang til din historik, personlige rekorder,
kontakter og indstillinger.
Vælg for at få adgang til dine Connect IQ™ apps, widgets og
datafelter.
Introduktion
Widgetten med indstillinger vises. Et blinkende ikon betyder,
at enheden søger. Du kan vælge et hvilket som helst ikon for
at ændre indstillingerne.
2 Stryg til venstre eller højre for at se flere widgets.
Næste gang du stryger nedad for at få vist widgets, vises den
seneste widget, som du fik vist.
Brug af baggrundslys
Du kan aktivere baggrundsbelysningen ved at trykke på
berøringsskærmen.
BEMÆRK: Du kan justere tiden, før baggrundslyset slukker
(Displayindstillinger, side 10).
1 Fra start- eller dataskærmbillet skal du stryge ned fra den
øverste del skærmen.
2 Vælg , og brug pilene til manuelt at justere lysstyrken.
Brug af touchscreen
• Tryk på skærmen, mens timeren kører, for at se timeroverlejringen.
Timer-overlejringen giver dig mulighed for at vende tilbage til
skærmen Hjem i løbet af en tur.
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
• Stryg eller vælg pilene for at rulle.
• Vælg
for at vende tilbage til den forrige side.
• Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.
• Vælg for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side.
• Vælg for at søge i nærheden af en position.
• Vælg for at slette et emne.
• Vælg for yderligere oplysninger.
Låsning af touchscreenen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.
• Hold
, og vælg Lås skærm.
• Under en aktivitet skal du vælge
.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
1
BEMÆRK: Enheden oplades ikke, når den er uden for
temperaturområdet for opladning (Specifikationer, side 11).
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
Frigørelse af Edge
1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2 Løft Edge af beslaget.
Navigation
Kør en tur
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad enheden helt.
Luk vejrhætten, når du har opladet enheden.
Hvis du bruger en trådløs sensor eller tilbehør, kan den/det
parres og aktiveres under den indledende opsætning (Parring af
dine trådløse sensorer, side 6).
nede for at tænde enheden.
1 Hold
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Satellitbjælken bliver grøn, når enheden er klar.
3 Vælg .
4 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Installation af standardholderen
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere
cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger
op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på
frempinden eller på styret.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen,
så det sidder godt fast.
5
6
7
8
9
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Á.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
cykelholderen Â.
6 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
klikker på plads.
2
BEMÆRK: Historik registreres kun, når aktivitetstimeren er
aktiveret.
Før fingeren til venstre eller højre for at få vist yderligere
dataskærmbilleder.
Du kan stryge ned fra toppen af datasiderne for at se
widgets.
Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på skærmen for at se
timer-overlejringen.
Vælg
for at stoppe aktivitetstimeren.
TIP: Du kan ændre turtypen, før du gemmer denne tur og
dele den på din Garmin Connect konto. Præcise turtypedata
er vigtige for oprettelse af cykelvenlige ruter.
Vælg Gem tur.
Vælg .
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
TIP: Du kan finde flere oplysninger om GPS under
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
Navigation
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.
Positioner
Du kan registrere og gemme positioner på enheden.
Markering af din position
Før du kan markere en position, skal du finde satellitsignaler.
Hvis du vil huske seværdigheder eller vende tilbage til et
bestemt sted, kan du markere en position.
1 Kør en tur.
> Marker position > .
2 Vælg Find >
Lagring af positioner fra kortet
> Vælg søgeområde > Et kortpunkt.
1 Vælg Find >
2 Gennemse kortet for positionen.
3 Vælg positionen.
Positionsoplysninger vises øverst på kortet.
4 Vælg positionsoplysningerne.
5 Vælg > .
Navigation til en position
1 Vælg Find.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Gennemse kort for at navigere til en position på
kortet.
• Vælg Søg for at navigere til et interessepunkt, en by, et
vejkryds eller kendte koordinater.
TIP: Du kan vælge for at begrænse søgeområdet.
• Vælg Find adresse for at angive en bestemt adresse.
• Vælg Gemte positioner for at navigere til en gemt
position.
TIP: Du kan vælge
for at indtaste specifikke
søgeoplysninger.
• Vælg Nyligt fundne for at navigere til en af de sidste 50
positioner, du har fundet.
• Vælg
> Vælg søgeområde for at indsnævre dit
søgeområde.
3 Vælg en position.
4 Vælg Kør.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
1 Kør en tur (Kør en tur, side 2).
2 Under turen kan du vælge et hvilket som helst punkt på
skærmen for at se timer-overlejringen.
3 Vælg > Find > Tilbage til Start.
4 Vælg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
5 Vælg Kør.
Enheden angiver vejen tilbage til startpunktet for din tur.
Afbrydelse af navigation
1 Rul til kortet.
2 Vælg > .
Projicering af en position
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Find > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg positionsoplysningerne øverst på skærmen.
4 Vælg > Projicer position.
5 Indtast pejlingen og afstanden til den projicerede position.
6 Vælg .
Redigering af positioner
1 Vælg Find > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
4 Vælg .
5 Vælg en attribut.
Du kan for eksempel vælge Skift højde for at angive en kendt
højde for positionen.
6 Indtast den nye information, og vælg .
Sletning af position
1 Vælg Find > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg positionsoplysningerne øverst på skærmen.
4 Vælg > Slet position > .
Ruter
Du kan sende en rute fra din Garmin Connect konto til enheden.
Når ruten er gemt på din enhed, kan du navigere den på din
enhed. Du kan også oprette og gemme en brugerdefineret rute
på din enhed.
Du kan følge en gemt rute, blot fordi det er en god rute. Du kan
f.eks. gemme og følge en cykelvenlig vej til arbejde.
Planlægning og gennemkøring af en rute
Navigation til kendte koordinater
1 Vælg Find > Søgeværktøjer > Koordinater.
2 Indtast koordinaterne, og vælg .
3 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
Navigation tilbage til start
På ethvert punkt under turen kan du vende tilbage til
startpunktet.
Navigation
Du kan oprette og gennemkøre en brugerdefineret rute. En rute
er en serie waypoints eller positioner, der fører dig til målet.
1 Vælg Baner > Baneoprettelse > Tilføj første position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du
vælge Aktuel position.
• Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte
og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position, som du har søgt efter for
nyligt, skal du vælge Nyligt fundne og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Brug kort og vælge en position.
• Hvis du vil gennemse efter og vælge et interessepunkt,
skal du vælge POI-kategorier og vælge et interessepunkt
i nærheden.
3
3
4
5
6
7
• Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Byer og vælge en
by i nærheden.
• Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge Adresser og
indtaste adressen.
• Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge Vejkryds og
indtaste gadenavnet.
• Hvis du skal bruge koordinater, skal du vælge
Koordinater og indtaste koordinaterne.
Vælg Brug.
TIP: Du kan vælge en anden position på kortet og vælge
Brug for at fortsætte med at filføje positioner.
Vælg Tilføj næste position.
Gentag trin 2 til 4, indtil du har valgt alle positioner til ruten.
Vælg Vis kort.
Enheden beregner din rute, og der vises et kort med ruten.
TIP: Du kan vælge for at vise et højdeplot for ruten.
Vælg Kør.
Følg en bane fra Garmin Connect
Før du kan indlæse en rute fra Garmin Connect, skal du have en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 7).
1 Vælg en funktion:
• Åbn Garmin Connect mobilappen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opret en ny rute, eller vælg en eksisterende rute.
3 Vælg Send til enhed.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
5 På Edge enheden skal du vælge Baner > Gemte baner.
6 Vælg banen.
7 Vælg Kør.
Oprettelse af og kørsel på en tur-retur rute
Enheden kan oprette en tur-retur rute baseret på en angivet
distance, startposition og navigationsretning.
1 Vælg Baner > Tur-retur bane.
2 Vælg Distance, og indtast den samlede distance for ruten.
3 Vælg Startposition.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du
vælge Aktuel position.
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Brug kort og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte
positioner og vælge en position.
• Hvis du vil søge efter og vælge et interessepunkt, skal du
vælge Søgeværktøjer > POI-kategorier og vælge et
interessepunkt i nærheden.
• Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Søgeværktøjer >
Byer og vælge en by i nærheden.
• Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge
Søgeværktøjer > Adresser og indtaste en adresse.
• Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge
Søgeværktøjer > Vejkryds og indtaste gadenavnene.
• Hvis du vil bruge koordinater, skal du vælge
Søgeværktøjer > Koordinater og indtaste koordinaterne.
5 Vælg Startretning, og vælg en retning.
6 Vælg Søg.
TIP: Du kan vælge for at søge igen.
7 Vælg en bane for at vise den på kortet.
TIP: Du kan vælge og for at se andre ruter.
4
8 Vælg Kør.
Tips til kørsel af en rute
• Brug svingvejledning (Ruteindstillinger, side 4).
• Hvis du vil angive en opvarmning, skal du vælge
for at
begynde på banen, og varm derefter op som normalt.
• Hold dig fra banen, mens du varmer op.
Når du er klar til at begynde, skal du begive dig mod banen.
Når du er på enhver del af banen, vises en meddelelse.
• Rul til kortet for at få vist banekortet.
Hvis du forvilder dig væk fra banen, vises en meddelelse.
Visning af rutedetaljer
1 Vælg Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Vælg Oversigt for at se oplysninger om ruten.
Vælg Kort for at se ruten på kortet.
Vælg Højde for at få vist et højdekort over ruten.
Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere
oplysninger om hver omgang.
Visning af en rute på kortet
For hver rute, der er gemt på enheden, kan du tilpasse, hvordan
den vises på kortet. Du kan f.eks. vælge, at din faste, daglige
rute altid skal vises med gult på kortet. Du kan få vist en
alternativ rute med grønt. På den måde kan du se ruterne, mens
du kører, men følger ikke/navigerer ikke på en bestemt rute.
1 Vælg Baner > Gemte baner.
2 Vælg banen.
3 Vælg Indstillinger.
4 Vælg Vis altid for at få vist ruten på kortet.
5 Vælg Farve, og vælg en farve.
6 Vælg Banepunkter for at medtage rutepunkter på kortet.
Næste gang, du kører i nærheden af ruten, vises den på kortet.
Afbrydelse af en bane
1 Rul til kortet.
2 Vælg > .
Sletning af en rute
1 Vælg Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg > .
Ruteindstillinger
Vælg Baner > Gemte baner > .
Svingvejledning: Aktiverer eller deaktiverer svingmeddelelser.
Kursafvigelsesadvarsler: Giver dig besked, hvis du forvilder
dig væk fra ruten.
Søg: Lader dig søge efter gemte ruter efter navn.
Filter: Lader dig filtrere efter rutetype, for eksempel Strava™
ruter.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte ruter fra enheden.
Kortindstillinger
Vælg
> Turindstillinger > Kort.
Orientering: Indstiller, hvordan kortet vises på siden.
Auto Zoom: Vælger automatisk zoomniveau på kortet. Når Fra
er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.
Hjælpetekst: Angiver, hvornår sving-for-sving
navigationsmeddelelserne vises (kræver detaljerede kort).
Navigation
Kortvisning: Giver dig mulighed for at indstille avancerede
kortfunktioner.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Ændring af kortretningen
> Turindstillinger.
1 Vælg
Vælg
Kort
> Orientering.
2
3 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at se nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at se din aktuelle rejseretning øverst på
siden.
• Vælg 3D-visning for at se kortet i tre dimensioner.
Ruteindstillinger
Vælg
> Turindstillinger > Ruteplanlægning.
Popularitetsbanelægning: Beregner ruter baseret på de mest
populære cykelture fra Garmin Connect.
Ruteplanlægningstilst.: Angiver transportmetode for at
optimere ruten.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås fast på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Undgå: Angiver de vejtyper, der skal undgås ved navigationen.
Ny beregning: Genberegner automatisk ruten, når du afviger
fra den.
Registrering af hændelse: Gør det muligt for Garmin Connect
mobilappen at sende en meddelelse til dine nødkontakter,
når Edge enheden registrerer en hændelse.
Hjælp: Gør det muligt for dig at sende en automatisk smsbesked med dit navn og GPS-position til dine nødkontakter
ved hjælp af Garmin Connect mobilappen.
Start en GroupTrack session
Før du kan starte en GroupTrack session, skal du have en
smartphone med Garmin Connect mobilappen parret til din
enhed (Parring med din smartphone, side 1).
Under en cykeltur kan du se kørerne i din GroupTrack session
på kortet.
> Connectede
1 På enheden Edge skal du vælge
funktioner > GroupTrack for at aktivere visning af
forbindelser på kortskærmen.
2 I Garmin Connect mobilappen skal du i indstillingsmenuen
vælge LiveTrack > GroupTrack.
Vælg
Synlig for > Alle forbindelser.
3
BEMÆRK: Hvis du har mere end én kompatibel enhed, skal
du vælge en enhed for GroupTrack sessionen.
4 Vælg Start LiveTrack.
5 På Edge enheden skal du vælge og tage på en tur.
6 Rul til skærmbilledet for at se dine forbindelser.
Bluetooth connectede funktioner
Edge enheden har Bluetooth connectede funktioner, der passer
til din kompatible smartphone eller fitnessenhed. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect Mobileappen på din smartphone. Gå til www.garmin.com/intosports
/apps for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til din Bluetooth
aktiverede smartphone, før du kan få fordel af disse funktioner.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
GroupTrack: Giver dig mulighed for at holde styr på andre
kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen og i realtid. Du kan sende foruddefinerede
meddelelser til andre ryttere i din GroupTrack session, som
har en kompatibel Edge enhed.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere aktiviteten.
Rute-downloads fra Garmin Connect: Lader dig søge efter
ruter på Garmin Connect ved brug af din smartphone og
sende dem til din enhed.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect.
Vejrudsigter: Sender vejrudsigter og -alarmer til din enhed i
realtid.
Meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din
enhed.
Meddelelser: Giver dig mulighed for at besvare et indgående
opkald eller en sms med en foruddefineret tekstbesked.
Denne funktion er tilgængelig med kompatible Android™
smartphones.
Bluetooth connectede funktioner
Du kan trykke på et ikon på kortet for at se position og
oplysninger om kurs for andre kørere i GroupTrack
sessionen.
7 Rul til listen GroupTrack.
Når du vælger en fra listen, vises den pågældende centreret
på kortet.
Tip til GroupTrack sessioner
Funktionen GroupTrack giver dig mulighed for at holde styr på
andre kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen. Alle kørere i gruppen skal være dine forbindelser på
din Garmin Connect konto.
• Kør en tur udenfor med GPS.
• Par din Edge Explore enhed med din smartphone med brug
af Bluetooth teknologi.
• I Garmin Connect Mobile app skal du i indstillingsmenuen
vælge Forbindelser for at opdatere listen med kørere til din
GroupTrack session.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger parres til deres
smartphones, og start en LiveTrack session i Garmin
Connect Mobile app.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde
(40 km eller 25 mi).
• Under en GroupTrack session skal du rulle til kortet for at se
dine tilknytninger.
5
• Stop op, før du forsøger at se position og oplysninger om
kurs for andre kørere i GroupTrack sessionen.
Hændelsesregistrering og hjælpefunktioner
Registrering af hændelse
FORSIGTIG
Registrering af hændelse er en supplerende funktion, der
primært er designet til brug på vejen. Registrering af hændelse
må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra
nødtjenester. Garmin Connect Mobile app kontakter ikke
nødtjenester for dig.
Hvis en hændelse registreres af din Edge enhed med GPS
aktiveret, kan Garmin Connect Mobile app sende en automatisk
tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine
nødkontakter.
Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede
smartphone angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når
der er gået 30 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du
annullere den automatiske nødopkaldsbesked.
Før du kan aktivere registrering af hændelse på din enhed, skal
du oprette nødkontaktoplysninger i Garmin Connect Mobile app.
Din parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning. Dine
nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-smstakst er muligvis gældende).
Hjælp
FORSIGTIG
Hjælp er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som
den primære metode til at få hjælp i en nødsituation. Garmin
Connect Mobile app kontakter ikke nødtjenester for dig.
Når din Edge enhed tilsluttes Garmin Connect Mobile appen
med GPS aktiveret, kan du sende en automatisk tekstbesked
med dit navn og din GPS-position til dine nødkontakter.
Før du kan aktivere hjælpefunktionen på din enhed, skal du
oprette nødkontaktoplysninger i Bluetooth Mobile appen. Din
Bluetooth parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning.Garmin
Connect Dine nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder
(standard-sms-takst er muligvis gældende).
Der vises en meddelelse på din enhed, der angiver, at dine
kontakter vil blive informeret, når en nedtælling er gennemført.
Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du annullere meddelelsen.
Opsætning af hændelsesregistrering og hjælpefunktioner
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
2 Par din smartphone med din enhed (Parring med din
smartphone, side 1).
3 Fra appindstillingerne i Garmin Connect Mobile appen skal
du vælge Nødkontakter og indtaste dine cyklistoplysninger
og dine nødkontakter.
Dine valgte kontakter modtager en meddelelse, der
identificerer dem som nødkontakter.
BEMÆRK: Når du indtaster nødkontakter, aktiveres
hændelsesregistrering automatisk på din enhed.
4 Aktiver GPS på din Edge enhed (Aktivering eller deaktivering
af GPS, side 10).
Visning af nødkontakter
Før du kan se dine nødkontakter på din enhed, skal du oprette
cyklistoplysninger og nødkontakter i Garmin Connect
mobilappen.
Vælg
> Connectede funktioner > Kontakter.
6
Dine nødkontakters navne og telefonnumre vises.
Anmodning om hjælp
Før du kan anmode om hjælp, skal du aktivere GPS på din
Edge enhed.
nede i fire sekunder for at aktivere hjælpefunktionen.
1 Hold
Enheden bipper og afsender meddelelsen, når nedtællingen
fra fem er gennemført.
2 Vælg om nødvendigt Send for at afsende meddelelsen med
det samme.
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra
Vælg
> Connectede funktioner > Registr hændelse.
Annullering af en automatisk meddelelse
Hvis en hændelse registreres af din enhed, kan du annullere
den automatiske nødopkaldsbesked på enheden eller din
parrede smartphone, før den sendes til dine nødkontakter.
Vælg Annuller > , før nedtællingen til 30 sekunder er
fuldført.
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse
Før du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter, skal
din enhed registrere en hændelse og sende en automatisk
nødmeddelelse til dine nødkontakter.
Du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter og give
dem besked om, at du ikke har brug for hjælp.
1 Stryg ned fra toppen af skærmen, og stryg til venstre eller
højre for at se widgetten med betjeningsenheder.
2 Vælg Hændelse registreret > Jeg er OK.
Der sendes en meddelelse til alle dine nødkontakter.
Trådløse sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Du kan finde flere oplysninger om
kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til
buy.garmin.com.
®
Parring af dine trådløse sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelse mellem ANT+ eller
Bluetooth trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler
til din Garmin enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre
cykelrytteres sensorer under parringen.
> Sensorer > Tilføj sensor.
2 Vælg
Vælg
en
funktion:
3
• Vælg en sensortype.
• Vælg Søg i alle for at søge efter alle sensorer i
nærheden.
Der vises en liste over tilgængelige sensorer.
4 Vælg en eller flere sensorer, der skal parres med din enhed.
5 Vælg Tilføj.
Når sensoren parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
®
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine pulszoner. Du kan manuelt indstille pulszonerne
efter dine konditionsmål (Træningsmål, side 7). For at få de
mest nøjagtige kaloriedata under din aktivitet skal du angive din
maksimale puls, din hvilepuls og dine pulszoner.
> Min statistik > Træningszoner > Pulszoner.
1 Vælg
Trådløse sensorer
2 Angiv værdierne for maksimal puls og hvilepuls.
Zoneværdierne opdateres automatisk, men du kan også
redigere de enkelte værdier manuelt.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
• Vælg %Maksimum for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 13) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Situationsfornemmelse
Din Edge enhed kan bruges sammen med Varia™ smarte
cykellygter og bakspejlsradar for forbedret
situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din Varia
enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Edge softwaren før
parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren ved hjælp af
Garmin Express, side 12).
Historik
2 Vælg en tur.
> Slet >
3 Vælg
.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur.
Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en
standarddistance, den længste tur og største stigning under en
tur.
Visning af dine personlige rekorder
Vælg
> Min statistik > Personlige rekorder.
Fortryd ændring af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
> Min statistik > Personlige rekorder.
1 Vælg
2 Vælg den rekord, hvor du vil fortryde ændringer.
3 Vælg Forrige rekord > .
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af en personlig rekord
> Min statistik > Personlige rekorder.
1 Vælg
2 Vælg en personlig rekord.
3 Vælg > .
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
opmuntre hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon
osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect
mobilappen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver tilbehør (ekstraudstyr), f.eks.
pulsmåler.
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata,
højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik
for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata.
Visning af din tur
> Historik > Ture.
1 Vælg
2 Vælg en tur.
3 Vælg en funktion.
Visning af samlede data
Du kan se de akkumulerede data, du har gemt på enheden,
herunder antal ture, tid, distance og kalorier.
Vælg
> Historik > Totaler.
Sletning af en tur
1 Vælg
Historik
> Historik > Ture.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
• Synkroniser din Edge enhed med Garmin Connect Mobileappen på din smartphone.
7
• Brug det USB-kabel, der fulgte med din Edge enhed til at
sende oplysninger om turen til din Garmin Connect konto på
computeren.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til USB-porten.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed. På Mac computere vises enheden
som en monteret disk.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse.
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
®
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
Tag
kablet ud af computeren.
2
8
Connect IQ funktioner, der kan downloades
Du kan føje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere med Connect IQ Mobile appen.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og meddelelser.
Programmer: Føj interaktive funktioner til din enhed, som f.eks.
nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp
af computeren
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Indstilling af din brugerprofil
Sletning af filer
1
2
3
4
Tilpasning af din enhed
Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt og højde.
Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige
turdata.
> Min statistik > Brugerprofil.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
Opdatering af dine turindstillinger
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Vælg Skærmbilleder for at tilpasse dataskærmbillederne
og datafelterne (Redigering af et dataskærmbillede,
side 9).
• Vælg Alarmer for at tilpasse dine træningsalarmer
(Alarmer, side 9).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap for at indstille,
hvordan omgange udløses (Markering af omgange efter
position, side 9).
• Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale for
automatisk at skifte til søvnfunktion efter fem minutters
inaktivitet (Brug af automatisk dvale, side 9).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause for at
ændre, hvornår timeren automatisk holder pause (Brug af
Auto Pause, side 9).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion for
at tilpasse visning af træningsdatasiderne, mens timeren
kører (Brug af automatisk rullefunktion, side 10).
• Vælg Starttilstand for timer for at tilpasse, hvordan
enheden registrerer starten af en tur, og start automatisk
timeren (Automatisk start af timeren, side 10).
• Vælg Navigationsbeskeder for at vise sving-for-sving
navigationsmeddelelser som tekst på kortet.
• Vælg Kort for at tilpasse kortindstillingerne
(Kortindstillinger, side 4).
• Vælg Ruteplanlægning for at tilpasse kortindstillingerne
(Ruteindstillinger, side 5).
Alle ændringer er gemt i turindstillingerne.
Tilføjelse af et dataskærmbillede
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Skærmbilleder > Tilføj ny > Dataskærm.
3 Vælg en kategori, og vælg et eller flere datafelter.
Tilpasning af din enhed
4 Vælg .
5 Vælg en funktion.
6
7
8
9
5 Indtast en værdi.
6 Vælg .
• Vælg en anden kategori for at vælge flere datafelter.
• Vælg .
Vælg eller for at skifte layout.
Vælg .
Vælg en funktion.
• Tryk to gange på et datafelt for at redigere det.
• Tryk på et datafelt, og tryk derefter på et andet datafelt for
at omarrangere dem.
Vælg .
Redigering af et dataskærmbillede
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Skærmbilleder.
3 Vælg et dataskærmbillede.
4 Vælg Layout- og datafelter.
5 Vælg en kategori, vælg så datafelter, der skal tilføjes eller
fjernes, og vælg
>
.
6 Vælg eller for at skifte layout.
7 Vælg .
8 Vælg en funktion.
• Tryk to gange på et datafelt for at redigere det.
• Tryk på et datafelt, og tryk på et andet datafelt for at
omarrangere dem.
9 Vælg .
Omarrangering af dataskærmbilleder
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Skærmbilleder > .
3 Vælg et dataskærmbillede.
eller
.
4 Vælg
5 Vælg .
Alarmer
Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid,
distance, kalorier, puls og kadence.
Indstilling af områdealarmer
Hvis du har en pulsmåler eller en kadencesensor (begge er
ekstraudstyr), kan du indstille områdealarmer. Med en
områdealarm får du besked, når målingen er over eller under et
bestemt værdiområde. Du kan for eksempel indstille enheden til
at advare dig, hvis din puls er under 90 eller over 160 slag pr.
minut (Indstilling af dine pulszoner, side 6).
> Turindstillinger > Alarmer.
1 Vælg
2 Vælg Pulsalarm eller Kadencealarm.
3 Tænd om nødvendigt for alarmen.
4 Vælg minimum- og maksimumværdier, eller vælg områder.
5 Vælg om nødvendigt .
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval,
vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner
slås til (Sådan tænder og slukker du for enhedstoner, side 11).
Indstilling af en tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30.
minut.
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Alarmer.
3 Vælg en alarmtype.
4 Slå alarmen til.
Tilpasning af din enhed
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
bipper også, hvis hørbare toner slås til (Sådan tænder og
slukker du for enhedstoner, side 11).
Auto Lap
®
Markering af omgange efter position
Du kan bruge funktionen Auto Lap til at markere omgangen ved
en specifik position automatisk. Denne funktion er nyttig, hvis du
vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. ved en lang stigning, eller når du træner spurter). Ved
baner kan du bruge funktionen Efter position til at aktivere
omgange på alle omgangspositioner, der er gemt på banen.
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter position > Omgang ved.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Tryk kun på Lap for at aktivere omgangstælleren,
hver gang du vælger
, og hver gang du passerer en af
disse positioner igen.
• Vælg Start og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
den GPS-position, hvor du vælger , samt ved alle
positioner under turen, hvor du vælger
.
• Vælg Mærke og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
en bestemt GPS-position markeret før turen og ved alle
positioner på turen, hvor du vælger
.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse omgangsdatafelterne
(Redigering af et dataskærmbillede, side 9).
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk markering af
omgangen ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en
tur (f.eks. for hver 10 miles eller 40 km).
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter distance > Omgang ved.
3 Indtast en værdi.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for
omgangen (Redigering af et dataskærmbillede, side 9).
Markering af omgange efter tid
Du kan bruge Auto Lap funktionen til automatisk at markere
omgangen ved et bestemt tidspunkt. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en
tur (f.eks. for hver 20 minutter).
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter tid > Omgang ved.
3 Indtast en værdi.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for
omgangen (Redigering af et dataskærmbillede, side 9).
Brug af automatisk dvale
Du kan bruge funktionen Automatisk dvale til automatisk at
skifte til dvaletilstand efter 5 minutter inaktivitet. I dvaletilstand
slukkes skærmen, og ANT+ sensorerne, Bluetooth og GPS
deaktiveres.
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale.
Brug af Auto Pause
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller
din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion
®
9
er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor
du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
• Vælg Brugerdefineret fart for automatisk at sætte
timeren på pause, når din fart falder til under en angivet
værdi.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse de valgfri
tidsdatafelter (Redigering af et dataskærmbillede, side 9).
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge funktionen Auto. rullefunktion til at navigere
automatisk gennem skærmbillederne med træningsdata, mens
timeren kører.
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion.
3 Vælg en visningshastighed.
Automatisk start af timeren
Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har
modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Den starter
aktivitetstimeren eller minder dig om at starte aktivitetstimeren,
så du kan registrere dine køredata.
> Turindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Starttilstand for timer.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Manuel, og vælg
for at starte aktivitetstimeren.
• Vælg Forespørg for at se en visuel påmindelse, når du
når startmeddelelseshastigheden.
• Vælg Automatisk for at starte aktivitetstimeren
automatisk, når du når starthastigheden.
Telefonindstillinger
Vælg
> Connectede funktioner > Telefon.
Aktiver: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
trådløs Bluetooth teknologi er aktiveret.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et genkendt navn, der
identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.
Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel
Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig
mulighed for at bruge Bluetooth tilsluttede funktioner inklusive
LiveTrack og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect.
Opkald og tekstbeskeder: Giver dig mulighed for at aktivere
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Mistede opkald og tekstbeskeder: Viser mistede
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Tekst til svarsignatur: Slår signaturer til i dine sms-svar.
Gæstetilstand
Gæstetilstanden gør det muligt at begrænse de funktioner og
indstillinger, der er tilgængelige, før du deler enheden med en
gæstebruger.
Aktivering af gæstetilstand
> Gæstetilstand > Aktiver.
1 Vælg
Vælg
en
funktion:
2
10
• For at aktivere gæstetilstand og anmode om en kode for
at slå den fra skal du vælge , indtaste en firecifret kode,
og vælge .
• For at aktivere gæstetilstand uden at anmode om en kode
skal du vælge .
Enheden bestemmer, hvilke indstillinger der er til rådighed for
tilpasning.
Slå gæstetilstand fra
> Gæstetilstand > Aktiver.
1 Vælg
2 Indtast om nødvendigt den firecifrede kode, og vælg
.
BEMÆRK: Efter tre forkerte forsøg bliver du bedt om at
indtaste universal-oplåsningskoden: Garmin.
3 Vælg en funktion:
• Vælg
for at gendanne de enhedsindstillinger, der blev
brugt, før gæstetilstand blev slået til.
• Vælg for at beholde enhedsindstillinger, der blev brugt,
mens gæstetilstand var slået til.
Systemindstillinger
Vælg
> System.
• GPS-indstillinger (Aktivering eller deaktivering af GPS,
side 10)
• Farveindstillinger (Ændring af farvetonen, side 10)
• Displayindstillinger (Displayindstillinger, side 10)
• Indstillinger for dataoptagelse (Indstillinger for dataoptagelse,
side 10)
• Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed, side 11)
• Toneindstillinger (Sådan tænder og slukker du for
enhedstoner, side 11)
• Sprogindstillinger (Ændring af enhedens sprog, side 11)
Aktivering eller deaktivering af GPS
Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare
batterilevetid.
Vælg
> System > GPS-tilstand.
Ændring af farvetonen
Du kan ændre farvetonen på enheden.
> System > Farve.
1 Vælg
2 Vælg en farvetone.
Displayindstillinger
Vælg
> System > Skærm.
Lysstyrke: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tid, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge indstillingen Automatisk for at tillade, at
enheden automatisk indstiller dag- eller natfarver afhængigt
af tidspunktet på dagen.
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet af
enhedens skærm.
Indstillinger for dataoptagelse
Vælg
> System > Dataregistrering.
Optageinterval: Kontrollerer, hvordan enheden optager
aktivitetsdata. Funktionen Smart optager nøglepunkter, hvor
du skifter retning, fart eller puls. Funktionen 1 sekund optager
punkter hvert sekund. Der oprettes en meget detaljeret
registrering af din aktivitet, hvilket får den lagrede aktivitetsfil
til at optage mere plads.
Kadencegennemsnit: Kontrollerer, om enheden indeholder
nulværdier for kadence, der opstår, når du ikke træder i
Tilpasning af din enhed
pedalerne. Standardindstillingen medregner ikke nulværdier,
der opstår, når du ikke træder i pedalerne.
Log HRV: Angiver den enhed, der skal registrere din
pulsvariation under en aktivitet.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, temperatur, vægt, positionsformat og tidsformat.
> System > Enheder.
1 Vælg
2 Vælg en måletype.
3 Vælg en måleenhed for indstillingen.
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner
Vælg
> System > Toner.
Ændring af enhedens sprog
Vælg
> System > Sprog.
Tidszoner
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller
synkroniserer med din smartphone, registrerer enheden
automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 12 timer.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/protokol
2,4 GHz ved 4 dBm nominelt
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
Tør
den af.
2
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter hverken dine data eller indstillinger.
Hold
nede i 10 sekunder.
Enheden nulstilles og tændes.
Enhedsoplysninger
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Du kan gendanne standardkonfigurationsindstillingerne og
aktivitetsprofilerne. Dette fjerner ikke din historik eller dine
aktivitetsdata som f.eks. cykelture, træninger og baner.
Vælg
> System > Nulstilling af enhed > Gendan
fabriksindstillinger > .
Sletning af brugerdata og indstillinger
Du kan slette alle brugerdata og gendanne enheden til dens
oprindelige opsætning. Dette sletter din historik og dine data,
f.eks. cykelture, træninger og baner, og nulstiller enhedens
indstillinger og aktivitetsprofiler. Dette sletter ikke eventuelle
filer, som du har tilføjet på enheden fra din computer.
Vælg
> System > Nulstilling af enhed > Ryd data og
indstillinger > .
Maksimering af batterilevetiden
• Aktiver Batterisparetilstand (Aktivering af
batterisparetilstand, side 11).
• Reducer lysstyrken for baggrundslyset (Brug af
baggrundslys, side 1), eller reducer tiden, før baggrundslyset
slukker (Displayindstillinger, side 10).
• Vælg optageintervallet Smart (Indstillinger for dataoptagelse,
side 10).
• Aktiver funktionen Automatisk dvale (Brug af automatisk
dvale, side 9).
• Deaktiver den trådløse Telefon-funktion (Telefonindstillinger,
side 10).
• Vælg GPS indstillingen (Aktivering eller deaktivering af GPS,
side 10).
• Fjern trådløse sensorer, som du ikke længere bruger.
Aktivering af batterisparetilstand
Batterisparetilstand justerer automatisk indstillingerne for at
forlænge batterilevetiden til længere ture. Skærmen slukkes
under en aktivitet. Du kan aktivere automatiske alarmer og
trykke på skærmen for at tænde for den. Batterisparetilstand
registrerer GPS-sporpunkter og sensordata mindre hyppigt.
Nøjagtigheden for hastighed, distance og spordata reduceres.
BEMÆRK: Historik registreres i batterisparetilstand, når timeren
er aktiveret.
> Batterisparetilstand > Aktiver.
1 Vælg
2 Vælg de alarmer, der vækker skærmen under en aktivitet.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Anbring enheden inden for din smartphones rækkevidde.
• Hvis dine enheder allerede er parret, skal du deaktivere
Bluetooth på begge enheder og aktivere det igen.
• Hvis dine enheder ikke er parret, skal du aktivere Bluetooth
trådløs teknologi på din smartphone.
• Åbn Garmin Connect mobilappen på din smartphone, vælg
eller , og vælg Garmin-enheder > Tilføj enhed for at
aktivere parringstilstand.
• Du kan stryge ned på startskærmbilledet på din enhed for at
få vist widgetten med indstillinger og vælge Telefon > Par
smartphone for manuelt at gå i parringstilstand.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express™ programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
11
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Indstilling af højden
Hvis du har de præcise højdedata for din aktuelle position, kan
du kalibrere højdemåleren manuelt på din enhed.
> Indstil højde.
1 Vælg Find >
Indtast
højden,
og
vælg .
2
Min enhed viser det forkerte sprog
1
2
3
4
Vælg .
Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
Rul ned til det syvende element på listen, og vælg det.
Vælg dit sprog.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Visning af enhedsoplysninger
> System > Om.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
• Vælg Lovgivningsmæssige oplysninger for at se de
lovgivningsmæssige oplysninger og modelnummeret.
• Vælg Copyright-oplysninger for at se
softwareoplysninger, enheds-id og licensaftalen.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin
Express
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Produktregistrering
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
12
Appendiks
Datafelter
Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data.
Bane punktafstand: Den resterende afstand til det næste punkt
på banen.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Batteristatus: Resterende batteristrøm i et cykellygtetilbehør.
Dist. t. næste: Den resterende distance til det næste waypoint
på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Dist. t destin.: Den resterende distance til den endelige
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance - omgang: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Dist tilb.: Den resterende afstand under en rute, når du
anvender et distancemål.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved nst.: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når
det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved
waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle aktivitet.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed for den aktuelle
aktivitet.
Fart - omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
Eksempelvis er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m
(12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence - gennemsnitlig: Cykling. Den gennemsnitlige
kadence for den aktuelle aktivitet.
Kadence - omgang: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Lygter tilsluttet: Antallet af tilsluttede lygter.
Lystilstand: Konfigurationstilstand for lygtenetværk.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
Opstigning til næste banepunkt: Den resterende stigning til
det næste punkt på banen.
Position ved destination: Det sidste punkt på ruten eller
banen.
Appendiks
Position ved næste: Det næste punkt på ruten eller banen.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls - %Maksimal: Procentdelen af maksimal puls.
Puls - gennemsnit: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Puls - omgang: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Resterende opstigninger: Den resterende stigning under en
bane, når du anvender et elevationsmål.
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Status for strålevinkel: Forlygtens stråletilstand.
Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Tid - gået: Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis
starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5
minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid - omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Tid - omgang gennemsnit: Den gennemsnitlige omgangstid for
den aktuelle aktivitet.
Tid tilbage: Den resterende tid under en rute, når du anvender
et tidsmål.
Tid til dest.: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Hjulstørrelse og -omkreds
Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse.
Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i
hastighedssensorens indstillinger.
Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også måle omkredsen af dit hjul
Appendiks
eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på
internettet.
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C lukket ring
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
13
Radiofrekvenseksponering
Denne enhed er en mobil sender og modtager, som bruger sin
antenne til at sende og modtage lave niveauer af radiofrekvent
(RF) energi til stemme- og datakommunikation. Enheden
udsender RF-energi under de offentliggjorte grænseværdier, når
den arbejder med maksimal udgangseffekt, og når den benyttes
med Garmin tilbehør godkendt af Garmin. For at overholde
kravene fra FCC om RF-eksponering må enheden kun
anvendes med et kompatibelt beslag eller monteret som
bekrevet i installationsvejledningen. Enheden må ikke anvendes
i andre opsætninger.
Denne enhed må ikke placeres eller bruges sammen med andre
sendere eller antenner.
14
Appendiks
Indeks
A
adresser, finde 3
alarmer 9
ANT+ sensorer 1, 6, 7
parre 6
applikationer 5, 8
smartphone 1
Auto Lap 9
Auto Pause 9
automatisk dvale 9
automatisk rullefunktion 10
B
baggrundslys 1, 10
baner 4
oprette 4
batteri
maksimere 11
oplade 1
type 2
Bluetooth sensorer 6
Bluetooth teknologi 5, 10
brugerdata, slette 8
brugerprofil 8
bånd 12
C
computer, tilslutte 8
Connect IQ 8
D
data
opbevare 7
optage 10
overføre 7, 8
skærmbilleder 8, 9
datafelter 8, 9, 12
displayindstillinger 10
distance, alarmer 9
E
enhed
nulstille 11
vedligeholdelse 11
enheds-ID 12
F
fejlfinding 11, 12
filer, overføre 8
første opsætning 11
G
Garmin Connect 1, 4–7
Garmin Express, opdatering af software 12
gemme aktiviteter 2
GPS 10
signal 1, 2, 11
GroupTrack 5
gæstetilstand 10
H
historik 2, 7
sende til computer 7
slette 7
hjulstørrelser 13
hjælp 6
højde 12
højdemåler, kalibrere 12
I
ikoner 1
indstillinger 8, 10, 11
enhed 11
installere 2
interessepunkter (POI), finde 3
K
kadence, alarmer 9
kalorie, alarmer 9
Indeks
knapper på skærmen 1
koordinater 3
kort 3, 4
indstillinger 4
opdatere 12
retning 5
søge efter positioner 3
touchscreen 1
træning
sider 2
skærmbilleder 8, 9
tætningsringe. Se bånd
U
L
USB 12
frakoble 8
LiveTrack 5
låse, skærm 1
W
M
montere enhed 2
måleenheder 11
N
waypoints, projicering 3
Wi-Fi 1
widgets 8
Z
zoner, tid 11
navigation 3
stoppe 3
tilbage til Start 3
nulstilling af enheden 11
nødkontakter 6
O
omgange 1
opbevare data 7, 8
opdateringer, software 12
P
parre 1
ANT+ sensorer 6
Bluetooth sensorer 6
smartphone 1, 11
personlige rekorder 7
slette 7
positioner 3
redigere 3
sende 6
slette 3
søge med kortet 3
profiler, bruger 8
puls
alarmer 9
zoner 6, 7, 13
R
registrering af hændelse 6
rengøre enhed 11
ruter 3, 4
indlæsning 4
indstillinger 5
oprette 3, 4
redigere 4
slette 4
S
satellitsignaler 1, 2, 11
skærm 10
låse 1
slette, alle brugerdata 8, 11
smartphone 1, 5, 8, 10
parre 1, 11
software
licens 12
opdatere 12
version 12
specifikationer 11
sportsmand hele livet 8
sprog 11, 12
startmeddelelse 10
systemindstillinger 10
søvntilstand 9
T
taster 1
tid, alarmer 9
tidszoner 11
tilbage til Start 3
tilbehør 6, 12
tilpasning af enheden 8, 9
timer 2, 7
toner 11
15
support.garmin.com
Juli 2018
190-02423-36_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising