Garmin | Edge® Explore | Operating instructions | Garmin Edge® Explore Návod k obsluze

Garmin Edge® Explore Návod k obsluze
EDGE EXPLORE
®
Návod k obsluze
© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause a Edge jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™ a Varia™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc, registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth
a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava Inc.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03490
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Párování s vaším smartphonem ................................................. 1
Přehled domovské obrazovky ..................................................... 1
Zobrazení doplňků ................................................................. 1
Používání podsvícení ............................................................. 1
Používání dotykové obrazovky .............................................. 1
Uzamčení dotykové obrazovky .............................................. 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Informace o baterii ................................................................. 2
Instalace standardního držáku ................................................... 2
Uvolněte zařízení Edge .......................................................... 2
Navigace.......................................................................... 2
Vyrážíme na projížďku ................................................................ 2
Vyhledání satelitních signálů ................................................. 2
Polohy ......................................................................................... 3
Označení polohy .................................................................... 3
Uložení poloh z mapy ............................................................ 3
Navigace k poloze .................................................................. 3
Navigování na známé souřadnice ......................................... 3
Navigování zpět na start ........................................................ 3
Zastavení navigace ................................................................ 3
Projektování polohy ............................................................... 3
Úprava poloh .......................................................................... 3
Odstranění polohy .................................................................. 3
Trasy ........................................................................................... 3
Plánování a jízda po trase ..................................................... 3
Sledování trasy ze služby Garmin Connect ........................... 4
Vytvoření okružní trasy a jízda ............................................... 4
Tipy ohledně jízdy po trase .................................................... 4
Zobrazení podrobností trasy .................................................. 4
Zastavení trasy ...................................................................... 4
Odstranění trasy .................................................................... 4
Možnosti trasy ........................................................................ 5
Nastavení mapy .......................................................................... 5
Změna orientace mapy .......................................................... 5
Nastavení trasování .................................................................... 5
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect ............................. 8
Správa dat .................................................................................. 8
Připojení zařízení k počítači ................................................... 8
Přenos souborů do zařízení ................................................... 8
Odstranění souborů ............................................................... 8
Odpojení kabelu USB ............................................................ 8
Přizpůsobení zařízení..................................................... 8
Stahovatelné prvky Connect IQ .................................................. 8
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ..................... 8
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 8
Úprava nastavení jízdy ............................................................... 8
Přidání datové obrazovky ...................................................... 9
Úprava datové obrazovky ...................................................... 9
Změna uspořádání datových obrazovek ................................ 9
Upozornění ............................................................................ 9
Auto Lap® .............................................................................. 9
Používání automatického režimu spánku ............................ 10
Používání funkce Auto Pause .............................................. 10
Použití funkce Automatické procházení ............................... 10
Automatické spuštění časovače .......................................... 10
Nastavení telefonu .................................................................... 10
Režim hosta .............................................................................. 10
Zapnutí režimu hosta ........................................................... 10
Vypnutí režimu hosta ........................................................... 10
Nastavení systému ................................................................... 10
Zapnutí nebo vypnutí GPS .................................................. 11
Změna zdůrazněné barvy .................................................... 11
Nastavení displeje ................................................................ 11
Nastavení nahrávání dat ...................................................... 11
Změna měrných jednotek .................................................... 11
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje ........................................... 11
Změna jazyka zařízení ......................................................... 11
Časové zóny ........................................................................ 11
Informace o zařízení..................................................... 11
Technické údaje ........................................................................ 11
Péče o zařízení ......................................................................... 11
Čištění zařízení .................................................................... 11
Odstranění problémů................................................... 11
Zahájení relace GroupTrack ....................................................... 5
Tipy k relacím GroupTrack ..................................................... 6
Funkce detekce dopravních událostí a funkce asistence ........... 6
Detekce dopravních událostí ................................................. 6
Asistent .................................................................................. 6
Nastavení funkce detekce dopravních událostí a funkce
asistence ................................................................................ 6
Zobrazení nouzových kontaktů .............................................. 6
Žádost o pomoc ..................................................................... 6
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí ..................... 6
Zrušení automatické zprávy ................................................... 6
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události .................. 6
Resetování zařízení .................................................................. 11
Obnovení výchozího nastavení ........................................... 11
Vymazání uživatelských dat a nastavení ............................. 11
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 11
Zapínání režimu úspory baterie ........................................... 12
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 12
Zlepšení příjmu satelitů GPS .................................................... 12
Nastavení nadmořské výšky ..................................................... 12
Zařízení používá nesprávný jazyk. ........................................... 12
Náhradní O-kroužky .................................................................. 12
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 12
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express .............. 12
Aktualizace produktů ................................................................ 12
Další informace ......................................................................... 12
Bezdrátové snímače....................................................... 6
Dodatek ......................................................................... 12
Párování bezdrátových snímačů ................................................ 7
Nastavení zón srdečního tepu ............................................... 7
Přehled o situaci ......................................................................... 7
Datová pole ...............................................................................12
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 13
Velikost a obvod kola ................................................................ 13
Vystavení radiovým frekvencím ................................................ 14
Připojené funkce Bluetooth........................................... 5
Historie............................................................................ 7
Zobrazení jízdy ........................................................................... 7
Zobrazení souhrnů dat ........................................................... 7
Odstranění jízdy .......................................................................... 7
Osobní rekordy ........................................................................... 7
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 7
Obnovení osobního rekordu .................................................. 7
Odstranění osobního rekordu ................................................ 7
Služba Garmin Connect .............................................................. 7
Obsah
Rejstřík .......................................................................... 15
i
Úvod
Zobrazení doplňků
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Zařízení se dodává s několika nahranými doplňky a další jsou
k dispozici po jeho spárování se smartphonem nebo jiným
kompatibilním zařízením.
1 Na domovské obrazovce potáhněte prstem z horní části
obrazovky dolů.
Tlačítka
À
Výběrem přejdete do režimu spánku a aktivujete zařízení.
Podržením zapnete a vypnete zařízení nebo zamknete
dotykovou obrazovku.
Á
Stisknutím označíte nový okruh.
Â
Stisknutím spustíte a zastavíte časovač aktivity.
Párování s vaším smartphonem
Chcete-li používat připojené funkce zařízení Edge, musí být
zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin Connect™ Mobile,
nikoli v nastavení připojení Bluetooth ve smartphonu.
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
zařízení zapněte.
2 Podržením tlačítka
Při prvním zapnutí zařízení vyberte jazyk. Na další obrazovce
se zobrazí výzva ke spárování se smartphonem.
TIP: Posunutím prstem dolů na domovské obrazovce si
zobrazte doplněk nastavení a výběrem možnosti Telefon >
Párovat smartphone ručně vstupte do režimu párování.
3 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali
s aplikací Garmin Connect Mobile, postupujte podle
pokynů na obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v nabídce
nebo
vyberte
možnost Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Po úspěšném spárování se zobrazí zpráva a automaticky
proběhne synchronizace se smartphonem.
®
Zobrazí se doplněk nastavení. Blikající ikona signalizuje, že
zařízení provádí vyhledávání. Pokud chcete změnit
nastavení, vyberte libovolnou ikonu.
2 Posunutím prstu doprava nebo doleva zobrazíte více
doplňků.
Až si příště posunutím dolů zobrazíte nabídku doplňků, zobrazí
se naposled prohlížený doplněk.
Používání podsvícení
Klepnutím na obrazovku můžete zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Můžete si upravit prodlevu podsvícení (Nastavení
displeje, strana 11).
1 Na domovské nebo datové obrazovce přejeďte prstem
z horní části obrazovky dolů.
2 Klepněte na ikonu a pomocí posuvníku jas ručně upravte.
Používání dotykové obrazovky
Přehled domovské obrazovky
• Pokud jsou stopky spuštěny, poklepejte na obrazovku a
zobrazte překryvné stopky.
Překryvné stopky vám umožní návrat na domovskou
obrazovku během jízdy.
• Výběrem možnosti
se vrátíte na domovskou obrazovku.
• Posouvat se můžete prstem nebo pomocí šipek.
• Výběrem možnosti
se vrátíte na předchozí stránku.
• Stisknutím tlačítka
uložíte změny a zavřete stránku.
• Výběrem ikony zavřete stránku a vrátíte se na předchozí
stránku.
• Výběrem ikony můžete vyhledávat v blízkosti polohy.
• Výběrem ikony odstraníte položku.
• Výběrem ikony si zobrazíte další informace
Z domovské obrazovky máte rychlý přístup ke všem funkcím
zařízení Edge.
Uzamčení dotykové obrazovky
Výběrem vyrazíte na projížďku.
Kam vést? V této nabídce můžete vyhledávat polohy, body zájmu
nebo adresy.
Trasy
Zde si můžete vytvořit novou trasu nebo si otevřít uloženou
trasu.
V této nabídce si můžete otevřít historii, osobní rekordy,
kontakty a nastavení.
Zde si můžete otevřít datová pole, doplňky a aplikace
Connect IQ™.
Úvod
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji
uzamknout.
• Přidržte tlačítko
a vyberte možnost Uzamk.obr..
• Během aktivity stiskněte tlačítko
.
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 11).
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
6 Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček,
dokud nezapadne na místo.
Uvolněte zařízení Edge
1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček
zařízení odemkněte.
2 Zvedněte zařízení Edge z držáku.
Navigace
Vyrážíme na projížďku
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
Napájecí
adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
4
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Zařízení zcela nabijte.
Po dokončení nabíjení zavřete ochranný kryt.
Pokud používáte bezdrátový snímač nebo příslušenství, lze je
se zařízením spárovat a aktivovat během základního nastavení
(Párování bezdrátových snímačů, strana 7).
zařízení zapněte.
1 Podržením tlačítka
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu
zezelenají.
3 Vyberte možnost .
4 Výběrem možnosti spustíte časovač aktivity.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
Instalace standardního držáku
Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když sadu na kolo
umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Sadu
na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání
bezpečnému provozu kola.
2 Pryžové kolečko À umístěte na zadní stranu sady na kolo.
Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo,
takže bude držet na místě.
5
6
7
3 Sadu na kolo umístěte na rám kola.
4 Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček Á.
5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů
sady na kolo Â.
2
8
9
POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze tehdy,
pokud běží časovač aktivity.
Chcete-li zobrazit další datové obrazovky, posuňte prstem
doleva nebo doprava.
Můžete posunout prstem dolů od horního okraje datové
obrazovky a zobrazit si doplňky.
V případě potřeby zobrazte překryvné stopky klepnutím na
obrazovku.
Stisknutím tlačítka
časovač aktivity zastavíte.
TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet v účtu Garmin
Connect, můžete změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy
pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
Vyberte možnost Uložit jízdu.
Vyberte možnost .
Vyhledání satelitních signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů
nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
Navigace
TIP: Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.
Polohy
Polohy můžete nahrát a uložit do zařízení.
Označení polohy
Aby bylo možné označit polohu, je třeba vyhledat satelity.
Pokud si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na
konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.
1 Vyrazte na projížďku.
> Označit polohu > .
2 Vyberte možnost Kam vést? >
Uložení poloh z mapy
1 Vyberte možnost Kam vést? >
2
3
4
5
> Vyberte oblast
vyhledávání > Mapový bod.
Procházením mapy vyhledejte polohu.
Vyberte polohu.
Informace o poloze se zobrazí v horní části mapy.
Vyberte informace o poloze.
Vyberte ikonu > .
Navigace k poloze
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat k poloze na mapě, vyberte možnost
Procházet mapu.
• Chcete-li navigovat k bodu zájmu, městu či křižovatce
nebo na známé souřadnice, vyberte možnost Vyhledat.
TIP: Chcete-li zúžit oblast hledání, vyberte možnost .
• Chcete-li zadat konkrétní adresu, vyberte možnost Najít
adresu.
• Chcete-li navigovat na uloženou polohu, vyberte možnost
Uložené pozice.
TIP: Můžete vybrat možnost
a zadat konkrétní
vyhledávací informace.
• Chcete-li navigovat na některé z posledních 50 míst, která
jste našli, vyberte možnost Naposledy nal. místa.
• Chcete-li zúžit oblast hledání, vyberte možnost
>
Vyberte oblast vyhledávání.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Navigování na známé souřadnice
1 Vyberte možnost Kam vést? > Nástroje pro hledání >
Souřadnice.
2 Zadejte souřadnice a vyberte .
3 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Navigování zpět na start
V kterémkoli bodě jízdy se můžete vrátit do výchozího bodu.
1 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 2).
2 Během jízdy vyberte libovolné místo na obrazovce, abyste
zobrazili překryvné stopky.
3 Vyberte možnost > Kam vést? > Zpět na start.
4 Vyberte možnost Na stejné trase nebo Nejpřímější trasa.
5 Vyberte možnost Jet!.
Zařízení vás bude navigovat zpět na výchozí bod jízdy.
Zastavení navigace
1 Posuňte se na mapu.
2 Vyberte možnost >
.
Projektování polohy
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
4 Vyberte možnost > Projektovaní polohy.
5 Zadejte azimut a vzdálenost projektované polohy.
6 Vyberte možnost .
Úprava poloh
1 Vyberte možnost Kam vést? > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte lištu Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky.
4 Vyberte možnost
5 Vyberte atribut.
.
Vyberte například možnost Změnit nadmoř. výšku a zadejte
známou nadmořskou výšku pro polohu.
6 Zadejte novou informaci a zvolte možnost .
Odstranění polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
4 Vyberte možnost > Odstranit polohu > .
Trasy
Trasu je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení.
Jakmile je trasa uložena do zařízení, je možné pomocí zařízení
provádět navigaci po trase. Také můžete vytvořit a uložit vlastní
trasu přímo na svém zařízení.
Můžete navigovat podle uložené trasy. Například můžete uložit
trasu, která je vhodná pro dojíždění do práce na kole, a podle ní
navigovat.
Plánování a jízda po trase
Můžete vytvořit a projet si vlastní trasu. Trasa je posloupnost
trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.
1 Vyberte možnost Trasy > Tvůrce tras > Přidat první
polohu.
Navigace
3
2 Vyberte možnost:
3
4
5
6
7
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální pozice.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Oblíbené a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu, kterou jste nedávno hledali,
vyberte možnost Naposledy nal. místa a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Kategorie a vyberte bod zájmu v okolí.
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Města a vyberte
město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Adresy a
zadejte adresu.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Křižovatky a
zadejte názvy ulic.
• Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost Souřadnice
a zadejte souřadnice.
Vyberte možnost Použít.
TIP: Další polohu můžete přidat také tak, že na mapě
požadovanou polohu zvolíte a vyberete možnost Použít.
Vyberte možnost Přidat další polohu.
Zopakujte kroky 2 až 4, dokud nevyberete všechny polohy
dané trasy.
Vyberte možnost Mapa.
Zařízení vypočítá trasu a zobrazí se její mapa.
TIP: Můžete vybrat možnost , a zobrazit tak graf
nadmořské výšky.
Vyberte možnost Jet!.
Sledování trasy ze služby Garmin Connect
Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect, strana 7).
1 Vyberte možnost:
• Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
• Přejděte na connect.garmin.com.
2 Vytvořte novou trasu nebo vyberte stávající trasu.
3 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5 Na zařízení Edge vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
6 Vyberte trasu.
7 Vyberte možnost Jet!.
Vytvoření okružní trasy a jízda
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu na základě
nastavené vzdálenosti, počáteční polohy a směru navigace.
1 Vyberte možnost Trasy > Okružní trasa.
2 Vyberte možnost Vzdálenost a zadejte celkovou délku trasy.
3 Vyberte možnost Počáteční poloha.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální pozice.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Uložené pozice a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Nástroje pro hledání > Kategorie a vyberte bod zájmu
v okolí.
4
5
6
7
8
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Nástroje pro
hledání > Města a vyberte město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Nástroje pro
hledání > Adresy a zadejte adresu.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Nástroje pro
hledání > Křižovatky a zadejte názvy ulic.
• Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost Nástroje
pro hledání > Souřadnice a zadejte souřadnice.
Vyberte možnost Spustit směr a vyberte směr trasy.
Vyberte možnost Vyhledat.
TIP: Pomocí můžete vyhledávat znovu.
Vyberte trasu, kterou chcete zobrazit na mapě.
TIP: Pomocí a můžete zobrazit další trasy.
Vyberte možnost Jet!.
Tipy ohledně jízdy po trase
• Používejte průvodce odbočováním (Možnosti trasy,
strana 5).
• Pokud trénink obsahuje zahřívací fázi, výběrem možnosti
trasu zahájíte a zahřejete se jako obvykle.
• Během zahřívací fáze zůstaňte mimo dráhu trasy.
Až budete připraveni, zamiřte k trase. Pokud se dostanete na
dráhu trasy, zobrazí se zpráva.
• Přejděte na mapu a zobrazte mapu trasy.
Pokud se od trasy odchýlíte, zobrazí se zpráva.
Zobrazení podrobností trasy
1 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Shrnutí si zobrazíte podrobnosti trasy.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte trasu na mapě.
• Výběrem možnosti Nadm. výš. zobrazíte graf nadmořské
výšky trasy.
• Vyberte možnost Okruhy, pokud chcete vybrat okruh a
zobrazit další informace o jednotlivých okruzích.
Zobrazení trasy na mapě
U každé trasy uložené v zařízení můžete přizpůsobit, jak se
zobrazuje na mapě. Můžete například nastavit, aby se trasa pro
dojíždění na mapě vždy zobrazovala žlutě. Alternativní trasa se
může zobrazovat zeleně. Díky tomu můžete trasy během jízdy
vidět, i když konkrétní trasu nesledujete nebo po ní
nenavigujete.
1 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Nastavení.
4 Výběrem možnosti Zobrazovat vždy se trasa zobrazí na
mapě.
5 Vyberte možnost Barva a zvolte barvu.
6 Vyberte možnost Body trasy a můžete do mapy vložit body
trasy.
Při další jízdě blízko trasy se trasa zobrazí na mapě.
Zastavení trasy
1 Posuňte se na mapu.
2 Vyberte ikonu > .
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost > .
Navigace
Možnosti trasy
Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy > .
Průvodce odbočováním: Zapíná nebo vypíná navigační
pokyny.
Up. na odch. od kurzu: Upozorní vás, pokud se od trasy
odchýlíte.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených tras podle názvu.
Filtr: Umožňuje filtrování podle typu trasy, například tras
Strava™.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více tras ze
zařízení.
Nastavení mapy
Vyberte možnost
> Nastavení jízdy > Mapa.
Orientace: Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.
Aut měřítko: Automaticky zvolí úroveň přiblížení mapy. Po
výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo
oddalovat ručně.
Navigační text: Nastavuje, kdy se zobrazují podrobné
navigační výzvy (vyžaduje navigační mapy).
Viditelnost mapy: Umožňuje nastavit pokročilé funkce mapy.
Mapové informace: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Změna orientace mapy
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Mapa > Orientace.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u
horního okraje stránky aktuální směr trasy.
• Chcete-li mapu zobrazit trojrozměrně, vyberte možnost
Režim 3D.
Nastavení trasování
Vyberte možnost
> Nastavení jízdy > Trasování.
Trasování podle oblíbenosti: Vypočítá trasy podle
nejoblíbenějších jízd ze služby Garmin Connect.
Režim trasování: Nastaví způsob přepravy pro optimalizaci
vaší trasy.
Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.
Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Nastavení objížděk: Nastaví typy silnic, kterým se chcete při
navigaci vyhnout.
Přepočet: Automaticky přepočítá trasu, pokud se od ní
odchýlíte.
GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních jezdců ve skupině
prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce
v reálném čase. Ostatním jezdcům ve stejné relaci
GroupTrack, kteří mají kompatibilní zařízení Edge, můžete
zaslat přednastavenou zprávu.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam
aktivit dokončíte.
Stahování tras ze služby Garmin Connect: Umožňuje
vyhledat trasy ve službě Garmin Connect pomocí
smartphonu a odesílat je do vašeho zařízení.
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin
Connect.
Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném
čase a upozornění do vašeho zařízení.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení.
Zprávy: Můžete odpovědět na příchozí hovor nebo textovou
zprávu pomocí přednastavené textové zprávy. Tato funkce je
k dispozici u kompatibilních smartphonů se systémem
Android™.
Detekce dopravních událostí: Pokud zařízení Edge detekuje
dopravní událost, aplikace Garmin Connect Mobile může
zaslat zprávu nastaveným kontaktům pro případ nouze.
Asistent: Umožňuje odeslat prostřednictvím aplikace Garmin
Connect Mobile automatickou textovou zprávu s vaším
jménem a polohou GPS nastaveným nouzovým kontaktům.
Zahájení relace GroupTrack
Abyste mohli zahájit relaci GroupTrack, musíte mít k dispozici
smartphone s aplikací Garmin Connect Mobile spárovaný se
zařízením (Párování s vaším smartphonem, strana 1).
Během jízdy si můžete zobrazit ostatní jezdce z relace
GroupTrack na mapě.
> Připojené funkce >
1 V zařízení Edge vyberte možnost
GroupTrack. Aktivujete tak zobrazení kontaktů na obrazovce
mapy.
2 V aplikaci Garmin Connect Mobile vyberte v menu nastavení
možnost LiveTrack > GroupTrack.
3 Vyberte možnost Viditelný pro > Všechny kontakty.
POZNÁMKA: Máte-li k dispozici více kompatibilních zařízení,
musíte vybrat zařízení, na kterém chcete relaci GroupTrack
použít.
4 Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
5 V zařízení Edge vyberte možnost a vydejte se na trasu.
6 Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení Edge má připojené funkce Bluetooth pro kompatibilní
smartphone nebo zařízení typu fitness. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect Mobile do vašeho
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
POZNÁMKA: Abyste mohli některé funkce využívat, musí být
zařízení připojeno ke smartphonu s podporou technologie
Bluetooth.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Připojené funkce Bluetooth
Klepnutím na ikonu na mapě si můžete zobrazit polohu a
směr konkrétních jezdců v rámci relace GroupTrack.
7 Posunutím se přesunete na seznam GroupTrack.
5
Když v seznamu vyberete konkrétního jezdce, zobrazí se
mapa s jeho pozicí uprostřed.
Tipy k relacím GroupTrack
Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní jezdce ve
skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni
jezdci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin
Connect.
• Jeďte venku s použitím GPS.
• Zařízení Edge Explore spárujte se smartphonem
prostřednictvím technologie Bluetooth.
• Chcete-li aktualizovat seznam jezdců v rámci relace
GroupTrack, vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile
v nabídce nastavení možnost Připojení.
• Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své smartphony, a
v aplikaci Garmin Connect Mobile zahajte relaci LiveTrack.
• Všechny kontakty musí být v dosahu (40 km nebo 25 mil).
• Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde
uvidíte své kontakty.
• Chcete-li si zobrazit údaje o poloze a směru jízdy ostatních
jezdců v rámci relace GroupTrack, zastavte.
Funkce detekce dopravních událostí a
funkce asistence
Detekce dopravních událostí
UPOZORNĚNÍ
Detekce dopravních událostí je doplňková funkce určená
především pro používání na silnicích. Nelze na ni spoléhat jako
na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.
Aplikace Garmin Connect Mobile za vás nezajišťuje kontakt se
službami první pomoci.
Dojde-li k detekci dopravní události zařízením Edge s aktivní
funkcí GPS, aplikace Garmin Connect Mobile může vašim
nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a email s vaším jménem a souřadnicemi GPS.
Na vašem zařízení a ve smartphonu se zobrazí zpráva, že po
uplynutí 30 vteřin bude odeslána informace vašim kontaktům.
Pokud nepotřebujete pomoci, můžete tuto automatickou zprávu
zrušit.
Abyste mohli funkci detekce dopravních událostí zapnout, je
třeba nejprve nastavit nouzové kontakty v aplikaci Garmin
Connect Mobile. Spárovaný smartphone musí mít aktivní datový
tarif a musí se nacházet v síti, kde je k dispozici datové pokrytí.
Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat textové
zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných
textových zpráv).
Asistent
UPOZORNĚNÍ
Asistent je doplňková funkce a nelze na ni spoléhat jako na
hlavní způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace
Garmin Connect Mobile za vás nezajišťuje kontakt se službami
první pomoci.
Pokud je vaše zařízení Edge s aktivní funkcí GPS připojeno
k aplikaci Garmin Connect Mobile, můžete svým nouzovým
kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu s vaším
jménem a souřadnicemi GPS.
Abyste mohli funkci asistenta zapnout, je třeba nejprve nastavit
nouzové kontakty v aplikaci Garmin Connect Mobile.
Smartphone spárovaný se zařízením Bluetooth musí mít aktivní
datový tarif a musí se nacházet v síti, kde je k dispozici datové
pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat
textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání
běžných textových zpráv).
6
Na vašem zařízení se zobrazí zpráva, že jakmile skončí
odpočítávání, budou vašim kontaktům odeslány informace.
Pokud nepotřebujete pomoc, můžete zprávu zrušit.
Nastavení funkce detekce dopravních událostí
a funkce asistence
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
2 Spárujte smartphone se svým zařízením (Párování s vaším
smartphonem, strana 1).
3 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Nouzové kontakty a zadejte informace o jezdci
a údaje nouzových kontaktů.
Vámi uvedené kontakty obdrží zprávu se sdělením, že byli
vybráni jako nouzové kontakty.
POZNÁMKA: Pokud zadáte nouzové kontakty, na vašem
zařízení se automaticky zapne funkce detekce dopravních
událostí.
4 Aktivujte si na zařízení Edge funkci GPS (Zapnutí nebo
vypnutí GPS, strana 11).
Zobrazení nouzových kontaktů
Když si v aplikaci Garmin Connect Mobile nastavíte informace o
jezdci a seznam nouzových kontaktů, můžete si tento seznam
později zobrazit.
Vyberte možnost
> Připojené funkce > Kontakty.
Zobrazí se jména a telefonní čísla vašich nouzových
kontaktů.
Žádost o pomoc
Než budete moci požádat o pomoc, musíte ve svém zařízení
Edge aktivovat funkci GPS.
po dobu čtyř sekund aktivujete funkci
1 Přidržením tlačítka
asistence.
Zařízení začne pípat a po dokončení odpočítávání pěti
sekund odešle nouzovou zprávu.
2 V případě potřeby můžete zprávu tlačítkem Odeslat odeslat
okamžitě.
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí
Vyberte možnost
udál..
> Připojené funkce > Detek. dopr.
Zrušení automatické zprávy
Když vaše zařízení detekuje dopravní událost, můžete na svém
zařízení nebo na smartphonu zrušit odeslání automatické
nouzové zprávy dříve, než bude zaslána nouzovým kontaktům.
Před ukončením 30vteřinového odpočtu vyberte možnost
Zrušit >
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události
Funkci odeslání aktualizace stavu po dopravní události lze
využít poté, kdy dojde k detekci dopravní události a odeslání
automatické nouzové zprávy nastaveným nouzovým kontaktům.
Nastaveným nouzovým kontaktům pak můžete zaslat aktualizaci
stavu a sdělit jim, že nepotřebujete pomoci.
1 Posuňte prst dolů z horní části obrazovky a posunutím
doleva nebo doprava si zobrazte ovládací doplněk.
2 Vyberte možnost Detek. dopr. udál. > Jsem OK.
Vašim nouzovým kontaktům bude odeslána zpráva.
Bezdrátové snímače
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+ a
Bluetooth Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných
snímačů najdete na webu buy.garmin.com.
®
Bezdrátové snímače
Párování bezdrátových snímačů
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+
nebo Bluetooth, například připojení snímače srdečního tepu
k zařízení Garmin .
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální
vzdálenost 10 m (33 stop) od snímačů ostatních jezdců.
Vyberte
možnost
> Snímače > Přidat snímač.
2
3 Vyberte možnost:
• Vyberte typ snímače.
• Chcete-li vyhledat všechny snímače v okolí, vyberte
možnost Vyhledat vše.
Zobrazí se seznam dostupných snímačů.
4 Vyberte jeden nebo více snímačů, které chcete spárovat se
zařízením.
5 Vyberte možnost Přidat.
Po spárování snímače se zařízením je stav snímače
Připojeno. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby
zobrazovalo data snímače.
®
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich zón srdečního tepu. Zóny srdečního
tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness
(Cíle aktivit typu fitness, strana 7). Abyste získali nejpřesnější
data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep, klidový
srdeční tep a zóny srdečního tepu.
> Moje statistiky > Tréninkové zóny >
1 Vyberte možnost
Zóny srdečního tepu.
2 Zadejte hodnoty maximálního a klidového srdečního tepu.
Hodnoty zón se aktualizují automaticky, ale každou hodnotu
můžete také upravit ručně.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu, můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Výběrem možnosti % maximální zobrazíte a upravíte
zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
• Pokud vyberete možnost % RST, můžete prohlížet
a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 13) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
Historie
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Přehled o situaci
Zařízení Edge lze používat společně s chytrými světly a zadním
radarem na kolo Varia™, které poskytují lepší přehled o okolní
situaci. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro
zařízení Varia.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru Edge (Aktualizace softwaru pomocí služby
Garmin Express, strana 12).
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, údaje o
kole, nadmořskou výšku a volitelné ANT+informace ze snímače.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení
vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje.
Nahrávejte historii pravidelně do Garmin Connect a udržujte si
tak přehled o všech svých údajích o jízdě.
Zobrazení jízdy
1 Vyberte možnost
2 Vyberte jízdu.
3 Vyberte možnost.
> Historie > Jízdy.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložili do
zařízení, včetně počtu jízd, času, vzdálenosti a kalorií.
Vyberte možnost
> Historie > Souhrny.
Odstranění jízdy
1 Vyberte možnost
2 Vyberte jízdu.
3 Vyberte možnost
> Historie > Jízdy.
> Odstranit >
.
Osobní rekordy
Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší
jízdu a největší výstup během jízdy.
Zobrazení osobních rekordů
Vyberte možnost
> Moje statistiky > Osobní rekordy.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
> Moje statistiky > Osobní rekordy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
3 Vyberte možnost Předchozí rekord > .
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Odstranění osobního rekordu
> Moje statistiky > Osobní rekordy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte osobní rekord.
3 Vyberte možnost > .
Služba Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, triatlonů a dalších aktivit.
7
Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když
spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile nebo přejdete na stránky connect.garmin.com.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin
Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení
výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení
zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
4 Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
5 Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení.
6 Procházením vyhledejte složku.
7 Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple , je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
®
Odpojení kabelu USB
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli
a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na
své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect
• Synchronizujte zařízení Edge s aplikací Garmin Connect
Mobile ve smartphonu.
• Použijte kabel USB dodaný se zařízením Edge, pokud chcete
odeslat údaje o jízdě do svého účtu služby Garmin Connect
v počítači.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu USB.
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu USB v počítači.
Zařízení se v počítačích se systémem Windows zobrazí
v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk a v počítačích se
systémem Mac jako připojený svazek.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
Na počítačích Windows se zařízení zobrazuje jako
vyjímatelný disk nebo přenosné zařízení. Na počítačích Mac
se zařízení zobrazuje jako připojený svazek.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
3 Vyberte soubor.
8
Přizpůsobení zařízení
Stahovatelné prvky Connect IQ
Správa dat
®
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Pomocí mobilní aplikace Connect IQ Mobile můžete do zařízení
přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin i od jiných
poskytovatelů.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat údaje o svém pohlaví, věku, hmotnosti
a výšce. Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje
o jízdě.
> Moje statistiky > Uživatelský profil.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
Úprava nastavení jízdy
1 Vyberte možnost
> Nastavení jízdy.
Přizpůsobení zařízení
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Datové obrazovky upravíte stránky
dat a datová pole (Úprava datové obrazovky, strana 9).
• Výběrem možnosti Alarmy upravíte tréninková
upozornění (Upozornění, strana 9).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Lap
nastavíte způsob aktivace okruhů (Označování okruhů
podle pozice, strana 9).
• Výběrem možností Automatické funkce > Automatický
spánekzařízení po pěti minutách nečinnosti automaticky
přejde do režimu spánku (Používání automatického
režimu spánku, strana 10).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Pause
nastavíte, kdy mají být stopky automaticky pozastaveny
(Používání funkce Auto Pause, strana 10).
• Výběrem možností Automatické funkce > Autom.
procházení upravíte zobrazení stránek s údaji o tréninku
při spuštěných stopkách (Použití funkce Automatické
procházení, strana 10).
• Výběrem možnosti Rež. spuštění časovače si můžete
nastavit, jak zařízení zjistí začátek jízdy, aby mohlo
automaticky spustit časovač (Automatické spuštění
časovače, strana 10).
• Výběrem možnosti Hlas. navig. výzvy si zobrazíte
podrobné navigační výzvy v podobě textu nebo na mapě.
• Výběrem možnosti Mapa můžete přizpůsobit nastavení
mapy (Nastavení mapy, strana 5).
• Výběrem možnosti Trasování upravíte nastavení trasy
(Nastavení trasování, strana 5).
Všechny změny se uloží do nastavení jízdy.
Přidání datové obrazovky
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Datové obrazovky > Nová položka >
3
4
5
6
7
8
9
Datová obrazovka.
Vyberte kategorii a vyberte jedno či více datových polí.
Vyberte možnost .
Vyberte možnost.
• Chcete-li vybrat další datová pole, vyberte jinou kategorii.
• Vyberte možnost .
Výběrem možnosti nebo můžete přepnout rozložení.
Vyberte možnost .
Vyberte možnost.
• Dvakrát klepněte na datové pole, které chcete změnit.
• Chcete-li změnit umístění datového pole, klepněte na ně a
pak klepněte na pole, se kterým je chcete vyměnit.
Vyberte možnost .
Úprava datové obrazovky
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Datové obrazovky.
3 Vyberte datovou obrazovku.
4 Vyberte možnost Rozložení a dat. pole.
5 Vyberte kategorii, zvolte datová pole, která chcete přidat
nebo odebrat, a vyberte možnost
> .
můžete přepnout rozložení.
6 Výběrem možnosti nebo
7 Vyberte možnost .
8 Vyberte možnost.
• Dvakrát klepněte na datové pole, které chcete změnit.
• Chcete-li změnit umístění datového pole, klepněte na ně a
klepněte na pole, se kterým je chcete vyměnit.
9 Vyberte možnost .
Přizpůsobení zařízení
Změna uspořádání datových obrazovek
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Datové obrazovky > .
3 Vyberte datovou obrazovku.
nebo
.
4 Zvolte možnost
5 Vyberte možnost .
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií, srdečního tepu a
kadence.
Nastavení alarmů rozsahu
Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu nebo snímač
kadence, můžete nastavit upozornění na rozsah. Upozornění na
rozsah vás uvědomí, pokud se bude hodnota naměřená
zařízením nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem
hodnot. Můžete například zařízení nastavit tak, aby vás
upozornilo, jakmile se váš srdeční tep dostane pod 90 tepů za
minutu nebo nad 160 tepů za minutu (Nastavení zón srdečního
tepu, strana 7).
> Nastavení jízdy > Alarmy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Upoz. srd. tepu nebo Alarm kadence.
3 V případě potřeby upozornění zapněte.
4 Zadejte minimální a maximální hodnoty nebo vyberte zóny.
5 V případě potřeby zvolte .
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou
zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny,
zařízení také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje,
strana 11).
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Alarmy.
3 Vyberte typ upozornění.
4 Zapněte upozornění.
5 Zadejte hodnotu.
6 Vyberte možnost .
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení
také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 11).
Auto Lap
®
Označování okruhů podle pozice
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité pozici. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například při dlouhých
stoupáních nebo trénování sprintů). Na trasách lze pomocí
možnosti Dle pozice aktivovat okruhy na všech uložených
pozicích okruhu.
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle pozice > Okruh za.
3 Vyberte možnost:
• Vyberete-li možnost Stisk. pouze kl. okruh, počitadlo
okruhů se aktivuje při každém výběru možnosti
a
pokaždé, když znovu projedete některou z těchto poloh.
• Vyberete-li možnost Start a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na poloze GPS, kde vyberete možnost , a na
každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
• Vyberete-li možnost Označit a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na konkrétní polohu GPS označenou před jízdou
9
a na každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
4 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu (Úprava
datové obrazovky, strana 9).
Označování okruhů podle vzdálenosti
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých
10 mil nebo 40 kilometrů).
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle vzdálenosti > Okruh za.
3 Zadejte hodnotu.
4 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu (Úprava
datové obrazovky, strana 9).
Označování okruhů podle doby
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy
v určitém čase. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých
20 minut).
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Podle času > Okruh za.
3 Zadejte hodnotu.
4 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu (Úprava
datové obrazovky, strana 9).
Používání automatického režimu spánku
Funkce Automatický spánek slouží k automatickému přechodu
zařízení do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti. Během
režimu spánku je vypnuta obrazovka a odpojeny snímače ANT+,
funkce Bluetooth a zařízení GPS.
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
Vyberte
možnosti
Automatické
funkce > Automatický
2
spánek.
Používání funkce Auto Pause
Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení
stopek, když se zastavíte nebo když vaše rychlost klesne pod
určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže se na vaší
trase nachází semafory nebo jiná místa, kde budete nuceni
zpomalit nebo zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Pause.
3 Vyberte možnost:
• Po výběru možnosti Při zastavení se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.
• Po výběru možnosti Vlastní rychlost se stopky
automaticky zastaví, když vaše rychlost klesne pod
nastavenou hodnotu.
4 V případě potřeby lze upravit volitelná datová pole času
(Úprava datové obrazovky, strana 9).
®
Použití funkce Automatické procházení
Funkci Autom. procházení můžete použít k tomu, aby
automaticky procházela všechny datové obrazovky tréninků,
jestliže jsou zapnuty stopky.
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Autom.
procházení.
3 Vyberte rychlost zobrazování.
10
Automatické spuštění časovače
Pomocí této funkce se automaticky zjistí, že zařízení vyhledalo
družice a pohybuje se. Dojde ke spuštění časovače aktivity
nebo k připomenutí, abyste časovač spustili a začali nahrávat
data o jízdě.
> Nastavení jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Rež. spuštění časovače.
3 Vyberte možnost:
• Vyberete-li možnost Manuálně, můžete časovač aktivity
spustit tlačítkem .
• Vyberete-li možnost Na dotaz, zobrazí se při dosažení
nastavené počáteční rychlosti vizuální připomínka.
• Vyberete-li možnost Automaticky, časovač aktivity se při
dosažení nastavené počáteční rychlosti spustí
automaticky.
Nastavení telefonu
Vyberte možnost
> Připojené funkce > Telefon.
Zapnout: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí
pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.
Párovat smartphone: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
smartphonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení
umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například
LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect.
Upoz. na hovor a text. zpr.: Umožní zapnout telefonní
upozornění z kompatibilního smartphonu.
Zmeškané hovory a textové zprávy: Zobrazí upozornění na
zmeškané události z kompatibilního smartphonu.
Podpis odpovědi v textové zprávě: Aktivuje vkládání podpisu
do odpovědi ve formě textové zprávy.
Režim hosta
Režim hosta umožňuje omezit nastavení a funkce, které budou
dostupné uživateli, kterému zařízení zapůjčíte.
Zapnutí režimu hosta
> Režim hosta > Zapnout.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zapnout režim hosta a jeho vypnutí podmínit
zadáním kódu, stiskněte ikonu , zadejte čtyřmístný
číselný kód a stiskněte ikonu .
• Chcete-li zapnout režim hosta bez blokace kódem,
vyberte možnost .
Upravit lze pouze některá nastavení.
Vypnutí režimu hosta
> Režim hosta > Zapnout.
1 Vyberte možnost
2 V případě potřeby zadejte čtyřmístný kód a vyberte možnost
.
POZNÁMKA: Po třech nesprávných pokusech budete
vyzváni k zadání univerzálního odemykacího kódu: Garmin.
3 Vyberte možnost:
• Stisknutím tlačítka
obnovíte nastavení zařízení na
hodnoty před aktivací režimu hosta.
• Stisknutím tlačítka zachováte nastavení zařízení
z doby, kdy byl režim hosta aktivní.
Nastavení systému
Vyberte možnost
> Systém.
• Nastavení systému GPS (Zapnutí nebo vypnutí GPS,
strana 11)
Přizpůsobení zařízení
• Nastavení barev (Změna zdůrazněné barvy, strana 11)
• Nastavení displeje (Nastavení displeje, strana 11)
• Nastavení nahrávání dat (Nastavení nahrávání dat,
strana 11)
• Nastavení jednotek (Změna měrných jednotek, strana 11)
• Nastavení tónů (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 11)
• Nastavení jazyka (Změna jazyka zařízení, strana 11)
Informace o zařízení
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 12 hodin
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Zapnutí nebo vypnutí GPS
Bezdrátová frekvence/protokol Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 4 dBm
Systém GPS lze při indoorovém tréninku vypnout a šetřit tak
energii baterie.
Vyberte možnost
> Systém > Režim GPS.
Stupeň vodotěsnosti
Změna zdůrazněné barvy
Můžete změnit zdůrazněnou barvu na zařízení.
> Systém > Barva.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte zdůrazněnou barvu.
Nastavení displeje
Vyberte možnost
> Systém > Displej.
Jas: Nastavení jasu pozadí.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Zachycení obraz.: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Nastavení nahrávání dat
Vyberte možnost
> Systém > Nahrávání dat.
Interval nahrávání: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost Úsporné zaznamenává
hlavní místa, kdy dojde ke změně směru, rychlosti či
srdečního tepu. Možnost 1 s zaznamenává každou sekundu.
Vytváří velmi podrobný záznam vaší aktivity a zvyšuje
velikost souboru se záznamem aktivity.
Průměrování kadence: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat
kadence zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když
nešlapete. Ve výchozím nastavení jsou vyloučeny nulové
hodnoty, které vznikají, když nešlapete.
Záznam VST: Nastavuje zařízení na záznam variability
srdečního tepu během aktivity.
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost
a rychlost, nadmořskou výšku, teplotu, hmotnost, formát
souřadnic a formát času.
> Systém > Jednotky.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje
Vyberte možnost
> Systém > Tóny.
Změna jazyka zařízení
Vyberte možnost
> Systém > Jazyk.
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo
synchronizaci se smartphonem zařízení automaticky detekuje
časovou zónu a aktuální denní dobu.
Informace o zařízení
IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Odstranění problémů
Resetování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné jej
resetovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
Podržte tlačítko
po dobu 10 sekund.
Zařízení se vynuluje a zapne.
Obnovení výchozího nastavení
Můžete obnovit výchozí konfiguraci zařízení a profily aktivit.
Nedojde přitom k odstranění historie nebo dat aktivit, například
jízd, tréninků nebo tras.
Vyberte možnost
> Systém > Vynulování zařízení >
Obnovit výchozí nastavení > .
Vymazání uživatelských dat a nastavení
Můžete vymazat veškerá uživatelská data a zařízení vrátit do
původního nastavení. Dojde k odstranění historie a veškerých
údajů, například jízd, tréninků nebo tras, a k obnovení
původního nastavení zařízení a profilů aktivit. Soubory, které
jste do zařízení přesunuli z počítače, odstraněny nebudou.
Vyberte možnost
> Systém > Vynulování zařízení >
Vymazat data a nastavení > .
Maximalizace výdrže baterie
• Zapněte Režim úspory baterie (Zapínání režimu úspory
baterie, strana 12).
• Snižte úroveň jasu podsvícení (Používání podsvícení,
strana 1) nebo zkraťte jeho prodlevu (Nastavení displeje,
strana 11).
11
• Nastavte Úsporné interval nahrávání (Nastavení nahrávání
dat, strana 11).
• Zapněte funkci Automatický spánek (Používání
automatického režimu spánku, strana 10).
• Vypněte bezdrátovou funkci v Telefon (Nastavení telefonu,
strana 10).
• Zvolte nastavení GPS (Zapnutí nebo vypnutí GPS,
strana 11).
• Odstraňte nepoužívané bezdrátové snímače.
Zapínání režimu úspory baterie
Režim úspory baterie upravuje nastavení automaticky tak, aby
prodloužil výdrž baterie a umožnil vám tak delší jízdu. Během
aktivity se obrazovka vypne. Můžete si aktivovat automatická
upozornění a obrazovku klepnutím probudit. V režimu úspory
baterie zaznamenává zařízení trasové body GPS a údaje ze
snímačů méně často. Přesnost rychlosti, vzdálenosti a dat
trasových bodů je nižší.
POZNÁMKA: Pokud běží časovač, historie se v režimu úspory
baterie zaznamenává.
> Režim úspory baterie > Zapnout.
1 Vyberte možnost
2 Nastavte upozornění, které obrazovku během aktivity
probudí.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Zařízení musí být v dosahu smartphonu.
• Pokud jsou zařízení již spárována, vypněte na obou
zařízeních funkci Bluetooth a znovu ji zapněte.
• Nejsou-li zařízení spárována, zapněte v telefonu bezdrátovou
technologii Bluetooth.
• Na smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile,
vyberte ikonu
nebo
a výběrem možnosti Zařízení
Garmin > Přidat zařízení přejděte do režimu párování.
• Posunutím prstem dolů na domovské obrazovce si zobrazte
doplněk nastavení a výběrem možnosti Telefon > Párovat
smartphone vstupte do režimu párování.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express™.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Nastavení nadmořské výšky
Pokud máte přesná data nadmořské výšky vaší aktuální polohy,
můžete kalibrovat výškoměr zařízení ručně.
> Nastavit nadm. výšku.
1 Vyberte možnost Kam vést? >
2 Zadejte nadmořskou výšku a vyberte možnost .
Zařízení používá nesprávný jazyk.
1
2
3
4
Vyberte možnost .
Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
Přejděte na sedmou položku v seznamu a vyberte ji.
Vyberte svůj jazyk.
Náhradní O-kroužky
POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené
z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou
stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce
Garmin.
Zobrazení informací o zařízení
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
> Systém > Informace o.
• Výběrem možnosti Informace o předpisech zobrazíte
informace o předpisech a číslo modelu.
• Výběrem možnosti Informace o autorských právech
zobrazíte informace o softwaru a licenčním ujednání.
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin
Express
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Registrace produktu
Další informace
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+.
Čas: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas - průměr okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Čas v příš.: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího
trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového
bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Doba okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.
12
Dodatek
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Maxim. rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Mezicíl za: Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího
trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Nadm. výš.: Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou
nebo pod mořskou hladinou.
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro
všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud
vynulujete data cesty.
Poloha v cíli: Poslední bod na trase nebo v rámci trasy.
Poloha v příštím: Další bod na trase nebo v rámci trasy.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Připojená světla: Počet připojených světel.
Průměr. rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Režim světla: Režim konfigurace sítě světel.
Režim úhlu paprsku: Režim paprsku předního světla.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ST – %maximální: Procento maximálního srdečního tepu.
Stav baterie: Zbývající energie baterie doplňkového světla na
kolo.
ST - okruh: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
Stoupání do dalšího bodu trasy: Zbývající stoupání k dalšímu
bodu v rámci trasy.
ST – průměr: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Tempo - okruh: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální
okruh.
Tempo – průměr: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Východ sl.: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Vzd. do cíle: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzd. k nejb. tr. b.: Zbývající vzdálenost k dalšímu bodu v rámci
trasy.
Vzdál. do MC: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu
na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Dodatek
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zbýv. vzd.: Na trase označuje zbývající vzdálenost, pokud
používáte cílovou hodnotu pro vzdálenost.
Zbývající čas: Na trase označuje zbývající čas, pokud
používáte cílovou hodnotu pro čas.
Zbývající stoupání: Na trase označuje zbývající stoupání,
pokud používáte cílovou hodnotu pro stoupání.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Velikost a obvod kola
Váš snímač rychlosti může automaticky rozpoznat velikost kola.
V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení
snímače rychlosti.
Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky.
Níže uvedený seznam není úplný. Obvod kola také můžete
změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1,75
1 890
24 × 1–1/4
1 905
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1–1,0
1 913
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
13
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
26 × 1–3/8
2 068
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 1–1/2
2 100
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
29 × 2,1
2 288
29 × 2,2
2 298
29 × 2,3
2 326
650 × 20C
1 938
650 × 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C trubkový
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2 235
700 × 45C
2 242
700 × 47C
2 268
Vystavení radiovým frekvencím
Toto zařízení je mobilní vysílač a přijímač, které používá anténu
pro odesílání a příjem radiofrekvenční energie (RF) nízké
úrovně pro přenos hlasu a dat. Toto zařízení během provozu při
režimu maximálního výkonu a za použití originálního
příslušenství Garmin vyzařuje nižší energii RF než jsou
předepsané limity. Aby byly splněny požadavky směrnice FCC
ohledně vystavení energii RF, zařízení by mělo být používáno
pouze v kompatibilním držáku nebo nainstalováno podle
oficiálních pokynů. Zařízení by se nemělo používat v jiných
konfiguracích.
Toto zařízení nesmí být společně umístěno nebo používáno
s jakýmkoli jiným vysílačem nebo anténou.
14
Dodatek
Rejstřík
A
adresy, hledání 3
aktualizace, software 12
aplikace 5, 8
smartphone 1
asistent 6
Auto Lap 9, 10
Auto Pause 10
automatické procházení 10
automatický režim spánku 10
B
baterie
maximalizace 11, 12
nabíjení 1
typ 2
body zájmu (BZ), hledání 3
C
celoživotní sportovec 8
Connect IQ 8
Č
čas, upozornění 9
časovač 2
časové zóny 11
čištění zařízení 11
D
data
nahrávání 11
obrazovky 9
přenos 7, 8
ukládání 7
datová pole 8, 9, 12
detekce dopravních událostí 6
doplňky 8
dotyková obrazovka 1
družicové signály 12
nastavení 8, 10, 11
zařízení 11
nastavení displeje 11
nastavení systému 10
navigace 3
zastavení 3
zpět na start 3
nouzové kontakty 6
O
O-kroužky. Viz pásky
obrazovka 11
uzamčení 1
odstranění, všechna uživatelská data 8, 11
odstranění problémů 11, 12
okruhy 1
osobní rekordy 7
odstranění 7
P
párování 1
smartphone 1, 12
Snímače ANT+ 7
Snímače Bluetooth 7
pásky 12
počítač, připojení 8
podsvícení 1, 11
polohy 3
hledání pomocí mapy 3
odesílání 6
odstranění 3
úprava 3
profily, uživatelské 8
příslušenství 6, 12
přizpůsobení zařízení 8, 9
T
historie 2, 7
odeslání do počítače 7, 8
odstranění 7
hřiště 4
I
mapy 3, 4
aktualizace 12
hledání poloh 3
nastavení 5
orientace 5
měrné jednotky 11
technické údaje 11
Technologie Bluetooth 5, 10
tlačítka 1
tlačítka na displeji 1
tóny 11
trasové body, projekce 3
trasy 3–5
načítání 4
nastavení 5
odstranění 4
úprava 4
vytvoření 3, 4
trénink
obrazovky 9
stránky 2
N
U
jazyk 11, 12
K
kadence, upozornění 9
kalorie, upozornění 9
L
LiveTrack 5, 6
M
nadmořská výška 12
Rejstřík
W
Wi-Fi 1
Z
zařízení
péče 11
vynulování 11
zóny, čas 11
zpět na start 3
S
J
H
velikosti kol 13
výchozí nastavení 11
výškoměr, kalibrace 12
vzdálenost, upozornění 9
resetování zařízení 11
režim hosta 10
režim spánku 10
ID zařízení 12
ikony 1
instalace 2
instalace zařízení 2
Garmin Connect 1, 4–8
Garmin Express, aktualizace softwaru 12
GPS 11
signál 1, 2, 12
GroupTrack 5, 6
V
R
satelitní signály 1, 2
smartphone 1, 5, 8, 10
párování 1, 12
Snímače ANT+ 1, 6, 7
párování 7
Snímače Bluetooth 6
párování 7
software
aktualizace 12
licence 12
verze 12
soubory, přenos 8
souřadnice 3
srdeční tep
rozsahy 7, 13
upozornění 9
zóny 7
stopky 7
G
upozornění 9
upozorňovací zpráva o spuštění 10
USB 12
odpojení 8
uzamčení, obrazovka 1
uživatelská data, odstranění 8
uživatelský profil 8
ukládání aktivit 2
ukládání dat 7, 8
15
support.garmin.com
Červenec 2018
190-02423-41_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising