Garmin | Edge® Explore | Garmin Edge® Explore Priročnik za uporabo

Garmin Edge® Explore Priročnik za uporabo
EDGE EXPLORE
®
Priročnik za uporabo
© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause in Edge so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Connect IQ™, Garmin
Connect™, Garmin Express™ in Varia™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple, Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. STRAVA in Strava™ sta blagovni znamki družbe Strava, Inc. Windows je registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03490
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 1
Pregled domačega zaslona ........................................................ 1
Prikaz pripomočkov ................................................................ 1
Uporaba osvetlitve zaslona .................................................... 1
Uporaba zaslona na dotik ...................................................... 1
Zaklepanje zaslona na dotik .................................................. 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 2
Nameščanje standardnega nosilca ............................................ 2
Sprostitev naprave Edge ........................................................ 2
Navigacija........................................................................ 2
Vožnja ......................................................................................... 2
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................ 2
Lokacije .......................................................................................3
Označevanje lokacije ............................................................. 3
Shranjevanje lokacij z zemljevida .......................................... 3
Navigacija do lokacije ............................................................ 3
Navigacija do znanih koordinat .............................................. 3
Navigacija nazaj na začetek .................................................. 3
Ustavitev navigacije ............................................................... 3
Projekcija lokacije .................................................................. 3
Urejanje lokacij ....................................................................... 3
Brisanje lokacije ..................................................................... 3
Proge .......................................................................................... 3
Načrtovanje proge in vožnja po njej ....................................... 3
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect ............................. 4
Ustvarjanje krožne proge in vožnja po njej ............................ 4
Namigi za vožnjo po progi ...................................................... 4
Ogled podrobnosti proge ....................................................... 4
Ustavitev proge ...................................................................... 4
Brisanje proge ........................................................................ 4
Možnosti proge ...................................................................... 4
Nastavitve zemljevida ................................................................. 5
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida ................................... 5
Nastavitve načrtovane poti ......................................................... 5
Povezane funkcije Bluetooth........................................ 5
Začetek seje GroupTrack ........................................................... 5
Namigi za seje GroupTrack ................................................... 5
Zaznavanje dogodkov in funkcije Assistance ............................. 6
Zaznavanje dogodkov ............................................................ 6
Pomoč .................................................................................... 6
Nastavitev funkcije zaznavanja dogodkov in funkcij
Assistance .............................................................................. 6
Ogled stikov v sili ................................................................... 6
Prošnja za pomoč .................................................................. 6
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov .................................... 6
Preklic samodejnega sporočila .............................................. 6
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku ............................. 6
Brezžični senzorji........................................................... 6
Združevanje brezžičnih senzorjev .............................................. 6
Nastavljanje območij srčnega utripa ...................................... 7
Zavedanje razmer ....................................................................... 7
Zgodovina....................................................................... 7
Ogled vožnje ............................................................................... 7
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ......................................... 7
Brisanje vožnje ........................................................................... 7
Osebni rekordi ............................................................................ 7
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 7
Povrnitev osebnega rekorda .................................................. 7
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 7
Garmin Connect .......................................................................... 7
Kazalo vsebine
Pošiljanje vožnje v storitev Garmin Connect .......................... 8
Upravljanje podatkov .................................................................. 8
Priklop naprave na računalnik ................................................ 8
Prenos datotek v napravo ...................................................... 8
Brisanje datotek ..................................................................... 8
Odklop kabla USB .................................................................. 8
Prilagajanje naprave...................................................... 8
Prenosljive funkcije Connect IQ .................................................. 8
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ..................... 8
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 8
Posodabljanje nastavitev vožnje ................................................ 8
Dodajanje podatkovnega zaslona .......................................... 9
Urejanje podatkovnega zaslona ............................................ 9
Preurejanje podatkovnih zaslonov ......................................... 9
Opozorila ................................................................................ 9
Auto Lap® .............................................................................. 9
Uporaba samodejnega mirovanja ........................................ 10
Uporaba funkcije Auto Pause .............................................. 10
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 10
Samodejni vklop časovnika .................................................. 10
Nastavitve telefona ................................................................... 10
Način gostovanja ...................................................................... 10
Omogočenje načina gostovanja .......................................... 10
Onemogočenje načina gostovanja ...................................... 10
Nastavitve sistema .................................................................... 10
Omogočenje ali onemogočenje sprejemnika GPS .............. 11
Spreminjanje barve za poudarjanje ..................................... 11
Nastavitve zaslona ............................................................... 11
Nastavitev beleženja podatkov ............................................ 11
Spreminjanje merskih enot .................................................. 11
Vklop in izklop zvokov naprave ............................................ 11
Spreminjanje jezika naprave ................................................ 11
Časovni pasovi ..................................................................... 11
Informacije o napravi................................................... 11
Specifikacije .............................................................................. 11
Nega naprave ........................................................................... 11
Čiščenje naprave ................................................................. 11
Odpravljanje težav........................................................ 11
Ponovni zagon naprave ............................................................ 11
Obnavljanje privzetih nastavitev .......................................... 11
Čiščenje uporabniških podatkov in nastavitev ..................... 11
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 11
Vklop načina varčevanja z baterijo ...................................... 12
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 12
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ..................... 12
Nastavljanje višine .................................................................... 12
Jezik naprave je napačen ......................................................... 12
Nadomestni obročki .................................................................. 12
Ogled informacij o napravi ........................................................ 12
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express ..................................................................................... 12
Posodobitve izdelkov ................................................................ 12
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 12
Dodatek ......................................................................... 12
Podatkovna polja ...................................................................... 12
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 13
Velikost in premer kolesa .......................................................... 13
Izpostavljenost radijskim frekvencam ....................................... 14
Kazalo............................................................................ 15
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Prikaz pripomočkov
V napravo je že prednaloženih več pripomočkov, še več pa vam
jih je na voljo, ko napravo združite s pametnim telefonom ali
drugo združljivo napravo.
1 Na domačem zaslonu povlecite od vrha zaslona navzdol.
Tipke
À
Izberite za vstop v način mirovanja in bujenje naprave.
Pridržite za vklop in izklop naprave ter zaklepanje zaslona na
dotik.
Á
Izberite za označitev novega kroga.
Â
Izberite za vklop in izklop časovnika dejavnosti.
Združevanje s pametnim telefonom
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave Edge, morate
napravo združiti neposredno prek programa Garmin Connect™
Mobile in ne v nastavitvah Bluetooth v pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
2 Držite , da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave morate izbrati jezik naprave. Na
naslednjem zaslonu vas naprava pozove k združitvi s
pametnim telefonom.
NAMIG: če želite ročno odpreti način združevanja, na
domačem zaslonu podrsajte navzdol in izberite Telefon >
Združi pametni telefon.
3 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju
ali
izberite Naprave
Garmin > Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu.
Po uspešni združitvi se prikaže sporočilo in napravo se
samodejno sinhronizira s pametnim telefonom.
®
Pregled domačega zaslona
Domači zaslon omogoča hiter dostop do vseh funkcij naprave
Edge.
Odpre se pripomoček za nastavitve. Utripajoča ikona pomeni,
da naprava išče. Nastavitve lahko spremenite tako, da
izberete katero koli ikono.
2 Če si želite ogledati več pripomočkov, podrsajte levo ali
desno.
Ko boste naslednjič povlekli zaslon navzdol za prikaz
pripomočkov, se bo prikazal pripomoček, ki ste ga odprli
nazadnje.
Uporaba osvetlitve zaslona
Za vklop osvetlitve zaslona tapnite zaslon na dotik.
OPOMBA: časovno omejitev osvetlitve lahko prilagodite
(Nastavitve zaslona, stran 11).
1 Na domačem ali podatkovnem zaslonu podrsajte navzdol od
vrha zaslona.
2 Izberite in z drsnikom ročno nastavite svetlost.
Uporaba zaslona na dotik
• Za ogled prekrivne plasti časovnika se, ko ta deluje, dotaknite
zaslona.
Prekrivna plast časovnika vam omogoča, da se med vožnjo
vrnete na domači zaslon.
• Če se želite vrniti na domači zaslon, izberite .
• Če se želite pomakniti, podrsajte ali izberite puščice.
• Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .
• Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .
• Če želite zapreti trenutno stran in se vrniti na prejšnjo,
izberite .
• Če želite poiskati kraje blizu trenutne lokacije, izberite .
• Če želite element izbrisati, izberite .
• Če želite več informacij, izberite .
Zaklepanje zaslona na dotik
Kam? Izberite, če želite poiskati lokacije, destinacije ali naslove.
Zaslon lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
• Pridržite
in izberite Zakleni zaslon.
• Med dejavnostjo izberite
.
Igrišča Izberite, če želite ustvariti novo progo ali odpreti shranjeno
progo.
Polnjenje naprave
Izberite za začetek vožnje.
Izberite, če želite odpreti zgodovino, osebne rekorde, stike in
nastavitve.
Izberite, če želite odpreti programe, pripomočke in podatkovna
polja Connect IQ™.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
Uvod
1
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 11).
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.
Sprostitev naprave Edge
1 Če želite odkleniti napravo Edge, jo zasukajte v smeri
urinega kazalca.
2 Dvignite napravo Edge z nosilca.
Navigacija
Vožnja
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Napravo popolnoma napolnite.
Po polnjenju naprave zaprite zaščitni pokrovček.
O bateriji
Če uporabljate brezžični senzor ali dodatno opremo, ju lahko
združite in aktivirate med začetno nastavitvijo (Združevanje
brezžičnih senzorjev, stran 6).
1 Držite , da vklopite napravo.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko je naprava pripravljena, se stolpci za satelitski signal
obarvajo zeleno.
3 Izberite .
4 Izberite , da zaženete časovnik dejavnosti.
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Nameščanje standardnega nosilca
Za najboljši sprejem signala GPS namestite nosilec za kolo
tako, da bo sprednja stran naprave usmerjena v nebo. Nosilec
za kolo lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.
1 Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 Namestite gumijasto ploščico À na hrbtno stran nosilca za
kolo.
Gumijasti jezički so poravnani s hrbtno stranjo nosilca za
kolo, tako da ostane na mestu.
5
6
7
3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.
4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma Á.
5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave z zarezama na
nosilcu za kolo Â.
6 Nežno pritisnite na napravo in jo obrnite v desno, dokler se
ne zaskoči v pravilen položaj.
2
8
9
OPOMBA: zgodovina se beleži le, ko časovnik dejavnosti
teče.
Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte
levo ali desno.
Če si želite ogledati pripomočke, podrsajte navzdol od vrha
zaslona.
Po potrebi se dotaknite zaslona za ogled prekrivne plasti
časovnika.
Izberite , če želite časovnik dejavnosti zaustaviti.
NAMIG: preden shranite to vožnjo in jo delite v računu
Garmin Connect, lahko spremenite vrsto vožnje. Točni
podatki o vrsti vožnje so pomembni za ustvarjanje kolesu
prijaznih prog.
Izberite Shrani vožnjo.
Izberite .
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
NAMIG: za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com
/aboutGPS.
Navigacija
1 Pojdite na prosto.
Navigacija nazaj na začetek
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
Počakajte,
da naprava poišče satelite.
2
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
1 Odpravite se kolesarit (Vožnja, stran 2).
2 Če želite prikazati prekrivno plast časovnika, se med vožnjo
Lokacije
V napravo lahko zabeležite in shranite lokacije.
Označevanje lokacije
Preden lahko označite lokacijo, morate poiskati satelite.
Če si želite zapomniti znamenitosti ali se vrniti na določeno
mesto, lahko označite lokacijo.
1 Začnite z vožnjo.
> Shrani lokacijo > .
2 Izberite Kam? >
Shranjevanje lokacij z zemljevida
> Izberite območje za iskanje > Točka
1 Izberite Kam? >
na zemljevidu.
2 Poiščite lokacijo z brskanjem po zemljevidu.
3 Izberite lokacijo.
Informacije o lokaciji se prikažejo na vrhu zemljevida.
4 Izberite informacije o lokaciji.
5 Izberite > .
Navigacija do lokacije
1 Izberite Kam?.
2 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do lokacije na zemljevidu
izberite Preglej zemljevid.
• Če želite uporabiti navigacijo do destinacije, mesta,
križišča ali znanih koordinat, izberite Išči.
NAMIG: če želite omejiti območje za iskanje, izberite .
• Če želite vnesti določen naslov, izberite Najdi naslov.
• Če želite uporabiti navigacijo do shranjene lokacije,
izberite Shranjene lokacije.
NAMIG: če želite vnesti posebne podatke za iskanje,
izberite .
• Če želite začeti navigacijo do ene od 50 zadnjih najdenih
lokacij, izberite Nedavno najdene.
• Če želite omejiti območje iskanja, izberite
> Izberite
območje za iskanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Vožnja.
5 Sledite navodilom na zaslonu do cilja.
Med vožnjo se lahko kadar koli vrnete na začetno točko.
zaslona dotaknite kjer koli.
3 Izberite > Kam? > Nazaj na začetek.
4 Izberite Ob isti načrtovani poti ali Najneposred. načrt. pot.
5 Izberite Vožnja.
Naprava začne navigacijo do začetne točke vožnje.
Ustavitev navigacije
1 Premaknite se na zemljevid.
2 Izberite > .
Projekcija lokacije
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Kam? > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Izberite > Projiciraj lokacijo.
5 Vnesite smer in razdaljo do projicirane lokacije.
6 Izberite .
Urejanje lokacij
1 Izberite Kam? > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
4 Izberite .
5 Izberite atribut.
Na primer, izberite Spremeni višino, da vnesete znano
nadmorsko višino lokacije.
6 Vnesite nove informacije in izberite .
Brisanje lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Izberite > Izbriši lokacijo > .
Proge
Progo lahko iz računa Garmin Connect pošljete v svojo napravo.
Ko jo shranite v napravo, lahko po njej izvajate navigacijo.
Prilagojeno progo lahko ustvarite in shranite tudi neposredno v
napravi.
Shranjeni progi lahko sledite preprosto zato, ker je dobra pot.
Shranite in sledite lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na
delovno mesto.
Načrtovanje proge in vožnja po njej
Navigacija do znanih koordinat
1 Izberite Kam? > Orodja za iskanje > Koordinate.
2 Vnesite koordinate in izberite .
3 Sledite navodilom na zaslonu do cilja.
Navigacija
Ustvarite lahko progo po meri in po njej kolesarite. Proga je
zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja.
1 Izberite Igrišča > Ustvarjalnik prog > Dodaj prvo lokacijo.
2 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite
Trenutna lokacija.
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjeno in
nato še lokacijo.
• Če želite izbrati lokacijo, ki ste jo nedavno iskali, izberite
Nedavno najdene in nato še lokacijo.
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.
3
3
4
5
6
7
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Kategorije
destinacij in nato še bližnjo destinacijo.
• Če želite izbrati mesto, izberite Mesta in nato še bližnje
mesto.
• Če želite izbrati naslov, izberite Naslovi in vnesite naslov.
• Če želite izbrati križišče, izberite Križišča in vnesite imena
ulic.
• Če želite uporabljati koordinate, izberite Koordinate in jih
vnesite.
Izberite Uporabi.
NAMIG: na zemljevidu lahko izberete drugo lokacijo, nato pa
za nadaljnje dodajanje lokacij izberete Uporabi.
Izberite Dodaj naslednjo lokacijo.
Ponovite korake od 2 do 4, dokler ne izberete vseh lokacij na
načrtovani poti.
Izberite Prikaži zemljevid.
Naprava izračuna načrtovano pot in prikaže se njen
zemljevid.
NAMIG: če si želite ogledate višinski prerez načrtovane poti,
izberite .
Izberite Vožnja.
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect
Preden lahko prenesete progo iz storitve Garmin Connect,
potrebujete račun Garmin Connect (Garmin Connect, stran 7).
1 Izberite možnost:
• Odprite program Garmin Connect Mobile.
• Obiščite connect.garmin.com.
2 Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.
3 Izberite Pošlji v napravo.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
5 V napravi Edge izberite Igrišča > Shranjene proge.
6 Izberite progo.
7 Izberite Vožnja.
Ustvarjanje krožne proge in vožnja po njej
Naprava lahko ustvari krožno progo na podlagi določene
razdalje, začetne lokacije in smeri navigacije.
1 Izberite Igrišča > Krožna proga.
2 Izberite Razdalja in vnesite skupno razdaljo proge.
3 Izberite Začetna lokacija.
4 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite
Trenutna lokacija.
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjene
lokacije in nato še lokacijo.
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Orodja za
iskanje > Kategorije destinacij ter izberite bližnjo
destinacijo.
• Če želite izbrati mesto, izberite Orodja za iskanje >
Mesta in nato še bližnje mesto.
• Če želite izbrati naslov, izberite Orodja za iskanje >
Naslovi in vnesite naslov.
• Če želite izbrati križišče, izberite Orodja za iskanje >
Križišča in vnesite imena ulic.
• Če želite uporabiti koordinate, izberite Orodja za iskanje
> Koordinate in vnesite koordinate.
5 Izberite Začetna smer in nato še smer.
6 Izberite možnost Išči.
4
NAMIG: če želite ponoviti iskanje, izberite
.
7 Izberite progo, ki si jo želite ogledati na zemljevidu.
NAMIG: če si želite ogledati druge proge, izberite
8 Izberite Vožnja.
in .
Namigi za vožnjo po progi
• Uporabite usmerjanje po zavojih (Možnosti proge, stran 4).
• Če vključujete ogrevanje, izberite , da pričnete progo in se
ogrejte kot ponavadi.
• Med ogrevanjem se ne približujte poti proge.
Ko ste pripravljeni začeti, se pomaknite proti svoji progi. Ko
ste na katerem koli delu poti proge, se prikaže sporočilo.
• Za ogled zemljevida proge se pomaknite do zemljevida.
Če zavijete s proge, se prikaže sporočilo.
Ogled podrobnosti proge
1 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Povzetek, če si želite ogledati podrobnosti o
progi.
• Izberite Zemljevid, če si želite progo ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine proge.
• Izberite Krogi, če želite izbrati krog in si ogledati dodatne
informacije o posameznem krogu.
Prikaz proge na zemljevidu
Za vsako progo, ki jo shranite v napravo, lahko prilagodite, kako
je prikazana na zemljevidu. Progo prevoza na delo lahko na
primer nastavite tako, da je na zemljevidu vedno obarvana
rumeno. Drugo progo lahko obarvate zeleno. Tako lahko med
vožnjo vidite proge, ne da bi po njih vozili ali izvajali navigacijo.
1 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite Nastavitve.
4 Če želite progo prikazati na zemljevidu, izberite Vedno
prikazi.
5 Izberite Barva in izberite barvo.
6 Če želite na zemljevid vključiti destinacije na progi, izberite
Točke proge.
Ko se naslednjič peljete blizu proge, bo prikazana na
zemljevidu.
Ustavitev proge
1 Premaknite se na zemljevid.
2 Izberite > .
Brisanje proge
1 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite > .
Možnosti proge
Izberite Igrišča > Shranjene proge > .
Usmerjanje po zavojih: omogoči ali onemogoči pozive za
zavoje.
Opozorila odhoda s proge: opozori vas, če zavijete s proge.
Išči: omogoča iskanje shranjenih prog po imenu.
Filter: omogoča filtriranje po vrsti proge, na primer po progah
Strava™.
Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih prog iz
naprave.
Navigacija
Nastavitve zemljevida
Izberite
> Nastavitve vožnje > Zemljevid.
Usmerjenost: nastavi prikaz zemljevida na strani.
Samodejna pov.: samodejno izbere raven povečave
zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid
povečati ali pomanjšati ročno.
Besedilo vodica: nastavi, kdaj se prikažejo navigacijski pozivi
zavoj za zavojem (zahteva zemljevide za načrtovane poti).
Vidnost zemljevida: omogoča nastavitev dodatnih funkcij
zemljevida.
Infor. o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so
trenutno naloženi v napravo.
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
Izberite
Zemljevid
> Usmerjenost.
2
3 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever gor.
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Smer zgoraj.
• Če želite zemljevid prikazati v treh dimenzijah, izberite
Način 3D.
Nastavitve načrtovane poti
Izberite
> Nastavitve vožnje > Usmerjanje.
Načrt. poti po priljub.: izračuna poti na podlagi najbolj
priljubljenih voženj iz storitve Garmin Connect.
Način usmerjanja: nastavi način transporta, da optimira
načrtovano pot.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Nastavitev izogibanja: nastavi vrste cest, ki se jim morate
izogniti med navigacijo.
Ponoven izracun: samodejno ponovno izračuna načrtovano
pot, če skrenete z nje.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect.
Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja
vremenske razmere in opozorila v realnem času.
Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila.
Sporočila: omogočajo odgovor na dohodni klic ali besedilno
sporočilo s prednastavljenim besedilnim sporočilom. Ta
funkcija je na voljo z združljivimi pametnimi telefoni Android™.
Zaznavanje dogodkov: omogoča, da program Garmin Connect
Mobile pošlje sporočilo vašim stikom v sili, ko naprava Edge
zazna dogodek.
Pomoč: omogoča vam pošiljanje samodejnega besedilnega
sporočila z vašim imenom in lokacijo GPS vašim stikom v sili
s programom Mobile Garmin Connect.
Začetek seje GroupTrack
Preden lahko začnete sejo GroupTrack, morate pametni telefon
s programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo
(Združevanje s pametnim telefonom, stran 1).
Med vožnjo lahko vidite kolesarje na zemljevidu v seji
GroupTrack.
> Povezane funkcije >
1 V napravi Edge izberite
GroupTrack, da omogočite ogled povezav na zaslonu z
zemljevidom.
2 V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite LiveTrack > GroupTrack.
3 Izberite Vidno za > Vse povezave.
OPOMBA: če imate več kot eno združljivo napravo, morate
izbrati napravo za sejo GroupTrack.
4 Izberite Zaženi LiveTrack.
5 V napravi Edge izberite in se odpravite kolesarit.
6 Če si želite ogledati povezave, se pomaknite na zemljevid.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava Edge ima povezane funkcije Bluetooth, ki jih lahko
uporabljate z združljivim pametnim telefonom ali napravo za
vadbo. Za nekatere funkcije boste morali na pametni telefon
namestiti program Garmin Connect Mobile. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/intosports/apps.
OPOMBA: če želite uporabljati nekatere funkcije, mora imeti
naprava vzpostavljeno povezavo s telefonom, ki podpira
Bluetooth.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
GroupTrack: omogoča spremljanje drugih kolesarjev v skupini
neposredno na zaslonu in v realnem času s funkcijo
LiveTrack. V seji GroupTrack lahko pošiljate prednastavljena
sporočila drugim kolesarjem, ki imajo združljivo napravo
Edge.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
Prenašanje prog iz storitve Garmin Connect: omogoča, da s
pametnim telefonom poiščete proge v storitvi Garmin
Connect in jih pošljete v napravo.
Povezane funkcije Bluetooth
Tapnite ikono na zemljevidu za ogled informacij o lokaciji in
smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.
7 Pomaknite se na seznam seje GroupTrack.
Na seznamu lahko izberete kolesarja, ki je nato prikazan na
sredini zemljevida.
Namigi za seje GroupTrack
Funkcija GroupTrack omogoča spremljanje drugih kolesarjev v
skupini neposredno na zaslonu s funkcijo LiveTrack. Vsi
kolesarji v skupini morajo biti vaše povezave v računu Garmin
Connect.
• Kolesarite na prostem z GPS-om.
• Združite napravo Edge Explore s pametnim telefonom s
tehnologijo Bluetooth.
• V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite Povezave, da posodobite seznam kolesarjev za sejo
GroupTrack.
5
• Prepričajte se, da so vse povezave opravile združitev s
svojimi pametnimi telefoni in začele sejo LiveTrack v
programu Garmin Connect Mobile.
• Prepričajte se, da so vse povezave v dosegu (40 km ali
25 milj).
• Če si želite med sejo GroupTrack ogledati povezave, se
pomaknite na zemljevid.
• Prenehajte kolesariti, preden si poskusite ogledati informacije
o lokaciji in smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.
Zaznavanje dogodkov in funkcije Assistance
Zaznavanje dogodkov
POZOR
Zaznavanje dogodkov je dodatna funkcija, ki je namenjena
predvsem cestni uporabi. Na zaznavanje dogodkov se ne smete
zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program
Garmin Connect Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje
v sili v vašem imenu.
Ko naprava Edge z omogočenim GPS zazna dogodek, lahko
program Garmin Connect Mobile vašim stikom v sili pošlje
samodejno besedilno in e-poštno sporočilo z vašim imenom in
lokacijo GPS.
Na napravi in združenem pametnem telefonu se prikaže
sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po preteku 30 sekund.
Če ne potrebujete pomoči, lahko samodejno sporočilo v sili
prekličete.
Preden lahko v napravi omogočite zaznavanje dogodkov,
morate nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin
Connect Mobile. Združeni pametni telefon mora imeti zakupljen
prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na
katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo
sprejemati besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko
obračunana po standardnih tarifah).
Pomoč
POZOR
Pomoč je dodatna funkcija, na katero se ne smete zanesti kot
na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Connect
Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem
imenu.
Ko je naprava Edge z omogočenim sprejemnikom GPS
povezana s programom Garmin Connect Mobile, lahko stikom v
sili pošljete samodejno besedilno sporočilo s svojim imenom in
lokacijo GPS.
Preden lahko v napravi omogočite funkcijo pomoči, morate
nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin Connect
Mobile. Združeni Bluetooth pametni telefon mora imeti zakupljen
prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, v katerem
je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo sprejemati
besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko obračunana
po standardnih tarifah).
V napravi se prikaže sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po
koncu odštevanja časa. Če ne potrebujete pomoči, lahko
sporočilo prekličete.
Nastavitev funkcije zaznavanja dogodkov in funkcij
Assistance
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
2 Združite pametni telefon z napravo (Združevanje s pametnim
telefonom, stran 1).
3 V meniju z nastavitvami programa v programu Garmin
Connect Mobile izberite Stiki v sili in vnesite informacije o
kolesarju ter svoje stike v sili.
6
Izbrani stiki prejmejo sporočilo, v katerem so navedeni kot
stiki v sili.
OPOMBA: ko vnesete stike v sili, se zaznavanje dogodkov
samodejno omogoči v napravi.
4 Omogočite GPS v svoji napravi Edge (Omogočenje ali
onemogočenje sprejemnika GPS, stran 11).
Ogled stikov v sili
Preden si lahko v napravi ogledate stike v sili, morate nastaviti
informacije o kolesarju in stike v sili v programu Garmin Connect
Mobile.
Izberite
> Povezane funkcije > Stiki.
Prikažejo se imena in telefonske številke stikov v sili.
Prošnja za pomoč
Preden lahko prosite za pomoč, morate v napravi Edge
omogočiti GPS.
štiri sekunde, da aktivirate funkcijo pomoči.
1 Držite tipko
Naprava zapiska in pošlje sporočilo po koncu odštevanja
petih sekund.
2 Po potrebi izberite Pošlji za takojšnje pošiljanje sporočila.
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov
Izberite
> Povezane funkcije > Zazn. dogodkov.
Preklic samodejnega sporočila
Ko naprava zazna dogodek, lahko v napravi ali združenem
pametnem telefonu prekličete samodejno sporočilo v sili, preden
je poslano stikom v sili.
Izberite Prekliči >
pred koncem odštevanja 30 sekund.
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku
Preden lahko stikom v sili pošljete posodobitev stanja, mora
naprava zaznati dogodek in stikom v sili poslati samodejno
sporočilo v sili.
Stikom v sili lahko pošljete posodobitev stanja in jim sporočite,
da ne potrebujete pomoči.
1 Podrsajte od vrha zaslona navzdol in nato levo ali desno, da
prikažete pripomoček za upravljanje.
2 Izberite Zaznan je bil dogodek > V redu.
Sporočilo je poslano vsem vašim stikom v sili.
Brezžični senzorji
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali
Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih
senzorjev obiščite buy.garmin.com.
®
Združevanje brezžičnih senzorjev
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+ ali
Bluetooth, na primer merilnika srčnega utripa z napravo
Garmin .
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od senzorjev drugih kolesarjev.
> Tipala > Dodaj senzor.
2 Izberite
3 Izberite možnost:
• Izberite vrsto senzorja.
• Če želite poiskati vse bližnje senzorje, izberite Preišči
vse.
Prikaže se seznam razpoložljivih senzorjev.
4 Izberite enega ali več senzorjev, ki jih želite združiti z
napravo.
®
Brezžični senzorji
5 Izberite Dodaj.
Ko je senzor združen z napravo, je stanje senzorja
Povezana. Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da
prikazuje podatke senzorja.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših območij srčnega utripa uporablja naprava
informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Območja srčnega utripa lahko ročno prilagodite svojim ciljem
vadbe (Cilji pripravljenosti, stran 7). Za najnatančnejše
podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji
srčni utrip, srčni utrip med mirovanjem in območja srčnega
utripa.
> Moja statistika > Območja treninga >
1 Izberite
Območja srčnega utripa.
2 Vnesite najvišji srčni utrip in srčni utrip med mirovanjem.
Vrednosti območja se posodabljajo samodejno, lahko pa vse
vrednosti uredite ročno.
3 Izberite Glede na:.
4 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvišjega, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % RSU, če si želite območja ogledati in urediti kot
odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus
srčni utrip med mirovanjem).
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 13) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Zavedanje razmer
Z napravo Edge se lahko bolje zavedate razmer, tako da jo
uporabite skupaj s pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za
spremljanje dogajanja za vami Varia™. Za več informacij si
oglejte uporabniški priročnik naprave Varia.
OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda
morali posodobiti programsko opremo naprave Edge
(Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express, stran 12).
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke
kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT+.
Zgodovina
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine. Zgodovino redno
prenašajte na Garmin Connect, da boste lahko spremljali vse
podatke o vožnji.
Ogled vožnje
> Zgodovina > Vožnje.
1 Izberite
2 Izberite vožnjo.
3 Izberite želeno možnost.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko vse zbrane podatke, ki ste jih shranili v
napravo, vključno s številom voženj, časom, razdaljo in
kalorijami.
Izberite
> Zgodovina > Skupno.
Brisanje vožnje
> Zgodovina > Vožnje.
1 Izberite
Izberite
vožnjo.
2
> Izbriši > .
3 Izberite
Osebni rekordi
Ob zaključku vožnje naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med vožnjo. Osebni rekordi vključujejo najhitrejši
čas običajne razdalje, najdaljšo vožnjo in najvišjo premagano
nadmorsko višino med vožnjo.
Ogled osebnih rekordov
Izberite
> Moja statistika > Osebni rekordi.
Povrnitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
> Moja statistika > Osebni rekordi.
1 Izberite
2 Izberite rekord, ki ga želite povrniti na prejšnji rekord.
3 Izberite Prejšnji rekord > .
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
> Moja statistika > Osebni rekordi.
1 Izberite
2 Izberite osebni rekord.
3 Izberite > .
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v storitvi Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
vašega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, če združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile ali
obiščete spletno mesto connect.garmin.com.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter
prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
7
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple , morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
®
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Pošiljanje vožnje v storitev Garmin Connect
• Sinhronizirajte napravo Edge s programom Garmin Connect
Mobile v pametnem telefonu.
• Če želite podatke o vožnji poslati v račun Garmin Connect v
računalniku, uporabite kabel USB, ki je bil priložen napravi
Edge.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Prilagajanje naprave
Priklop naprave na računalnik
Prenosljive funkcije Connect IQ
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih ponudnikov lahko
v svojo napravo dodate s programom Connect IQ Mobile.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer
nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj
računalnik na računalnikih Windows in kot vpet pogon na
računalnikih Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
2
3
4
5
6
7
8
V računalnikih z operacijskim sistemom Windows je naprava
prikazana kot odstranljivi pogon ali prenosna naprava. V
računalnikih z operacijskim sistemom Mac je naprava
prikazana kot vpet pogon.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave.
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, starosti, teže in višine.
Naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov
o vožnji.
> Moja statistika > Profil uporabnika.
1 Izberite
2 Izberite možnost.
Posodabljanje nastavitev vožnje
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Izberite Podatkovni zasloni, če želite prilagoditi
podatkovne zaslone in polja (Urejanje podatkovnega
zaslona, stran 9).
• Izberite Alarmi, če želite prilagoditi opozorila za vadbo
(Opozorila, stran 9).
Prilagajanje naprave
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap, če želite
nastaviti način, na katerega se sprožijo krogi
(Označevanje krogov po položaju, stran 9).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje,
če želite, da naprava po petih minutah nedejavnosti
samodejno preklopi v način mirovanja (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 10).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause, če želite
spremeniti nastavitev, kdaj se časovnik samodejno
začasno ustavi (Uporaba funkcije Auto Pause, stran 10).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomik., če
želite prilagoditi prikaz strani s podatki o vadbi, ko
časovnik teče (Uporaba samodejnega pomikanja,
stran 10).
• Izberite Način sprož. časovnika, če želite prilagoditi
način, na katerega naprava zazna začetek vožnje in
samodejno zažene časovnik (Samodejni vklop časovnika,
stran 10).
• Izberite Navigacijski pozivi, če želite, da se navigacijski
pozivi zavoj za zavojem prikazujejo kot besedilo ali na
zemljevidu.
• Izberite Zemljevid, če želite prilagoditi nastavitve
zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 5).
• Izberite Usmerjanje, če želite prilagoditi nastavitve
načrtovane poti (Nastavitve načrtovane poti, stran 5).
Vse spremembe se shranijo v nastavitve vožnje.
Dodajanje podatkovnega zaslona
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite Podatkovni zasloni > Dodaj novo > Podatkovni
3
4
5
6
7
8
zaslon.
Izberite kategorijo in nato izberite eno ali več podatkovnih
polj.
Izberite .
Izberite možnost.
• Izberite drugo kategorijo, da izberete več podatkovnih polj.
• Izberite .
Za spremembo postavitve izberite ali .
Izberite .
Izberite možnost.
• Dvotapnite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
• Tapnite podatkovno polje, nato pa tapnite še drugo
podatkovno polje, da ju prerazporedite.
Izberite .
3 Izberite podatkovni zaslon.
ali
.
4 Izberite
5 Izberite .
Opozorila
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za doseganje določenih
ciljev časa, razdalje, kalorij, srčnega utripa in kadence.
Nastavitev opozoril o obsegu
Če imate izbirni merilnik srčnega utripa ali senzor kadence,
lahko nastavite opozorila o obsegih. Opozorilo o obsegu vas
obvesti, ko je meritev naprave izven določenega obsega
vrednosti. Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas
opozori, ko je vaš srčni utrip nižji od 90 utripov/min in višji od
160 utripov/min (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 7).
> Nastavitve vožnje > Alarmi.
1 Izberite
2 Izberite Opoz. o srčnem utripu ali Opozorilo o tempu.
3 Če je treba, vklopite opozorilo.
4 Izberite najmanjšo in največjo vrednost ali izberite območja.
5 Če je treba, izberite .
Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega.
Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop
zvokov naprave, stran 11).
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite Alarmi.
3 Izberite vrsto opozorila.
4 Vklopite opozorilo.
5 Vnesite vrednost.
6 Izberite .
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop zvokov
naprave, stran 11).
Auto Lap
®
• Dvotapnite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
• Tapnite podatkovno polje, nato pa tapnite še drugo
podatkovno polje, da ju prerazporedite.
9 Izberite .
Označevanje krogov po položaju
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določenem mestu. Funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih teka (na primer na dolgem
vzponu ali treningu sprinta). Na progah lahko uporabljate
možnost Po položaju, če želite sprožiti kroge na vseh položajih
kroga, ki so shranjeni v progi.
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po položaju > Krog pri.
3 Izberite možnost:
• Izberite Samo tipka Lap, če želite sprožiti števec krogov
vsakokrat, ko izberete
, in vsakokrat, ko se ponovno
peljete mimo teh lokacij.
• Izberite Start in Lap, če želite sprožiti števec krogov na
položaju GPS, kjer izberete , in na kateri koli drugi
lokaciji med vožnjo, kjer izberete
.
• Izberite Na točki in ob prit. Lap, če želite sprožiti števec
krogov na posebnem položaju GPS, označenem pred
vožnjo, in na kateri koli drugi lokaciji med vožnjo, kjer
izberete
.
4 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Urejanje
podatkovnega zaslona, stran 9).
Preurejanje podatkovnih zaslonov
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
Izberite
Podatkovni
zasloni > .
2
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
9
Urejanje podatkovnega zaslona
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite Podatkovni zasloni.
3 Izberite podatkovni zaslon.
4 Izberite Postav. in podat. polja.
5 Izberite kategorijo, izberite podatkovna polja, ki jih želite
dodati ali odstraniti, nato pa izberite
6 Za spremembo postavitve izberite
7 Izberite .
8 Izberite možnost.
Prilagajanje naprave
> .
ali .
9
vaše uspešnosti na različnih delih vožnje (na primer, vsakih 40
kilometrov ali 10 milj).
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po razdalji > Krog pri.
3 Vnesite vrednost.
4 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Urejanje
podatkovnega zaslona, stran 9).
Označevanje krogov po času
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga pri določenem času. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih vožnje (na primer, vsakih 20
minut).
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po času > Krog pri.
3 Vnesite vrednost.
4 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Urejanje
podatkovnega zaslona, stran 9).
Uporaba samodejnega mirovanja
S funkcijo Samodejno mirovanje lahko omogočite, da naprava
samodejno vstopi v način mirovanja po 5 minutah nedejavnosti.
V načinu mirovanja je zaslon izklopljen, povezava s senzorji
ANT+, tehnologijo Bluetooth in GPS-om pa je prekinjena.
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje.
Uporaba funkcije Auto Pause
Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor
časovnika, ko se nehate premikati ali ko hitrost pade pod
določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če vožnja vključuje
semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause.
3 Izberite možnost:
• Izberite Med postankom za samodejni premor časovnika,
ko se nehate premikati.
• Izberite Hitrost po meri za samodejni premor časovnika,
ko hitrost pade pod določeno vrednost.
4 Če je treba, prilagodite izbirna polja s podatki o času
(Urejanje podatkovnega zaslona, stran 9).
®
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo Samodejno pomik. lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje
časovnik.
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomik..
3 Izberite hitrost prikaza.
Samodejni vklop časovnika
Ta funkcija samodejno zazna, kdaj je naprava pridobila
satelitske signale in se premika. Vklopi časovnik dejavnosti ali
vas opomni, da ga vklopite, tako da lahko beležite podatke o
vožnji.
> Nastavitve vožnje.
1 Izberite
2 Izberite Način sprož. časovnika.
3 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti časovnik, izberite Ročno in nato , da
zaženete časovnik dejavnosti.
10
• Če želite, da se prikaže vizualni opomnik, ko dosežete
hitrost začetnega obvestila, izberite Ob pozivu.
• Če želite, da se časovnik dejavnosti samodejno vklopi, ko
dosežete hitrost za začetek, izberite Samodejno.
Nastavitve telefona
Izberite
> Povezane funkcije > Telefon.
Omogoči: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je
omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete enostavno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave prek brezžične tehnologije
Bluetooth.
Združi pametni telefon: poveže napravo s pametnim
telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth. Ta
nastavitev omogoča uporabo povezanih storitev Bluetooth,
vključno s storitvijo LiveTrack in nalaganjem dejavnosti v
storitev Garmin Connect.
Opoz.o klicih in besed.spor.: s to nastavitvijo lahko omogočite
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Zgrešeni klici in besedilna sporočila: prikaže zgrešena
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Podpis besed. odgovora: omogoči podpise v besedilnih
sporočilih, s katerimi odgovorite.
Način gostovanja
Način gostovanja omogoča, da omejite funkcije in nastavitve, ki
so na voljo, preden napravo predate v uporabo gostujočemu
uporabniku.
Omogočenje načina gostovanja
> Način gostovanja > Omogoči.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti način gostovanja in nastaviti, da se za
njegovo onemogočenje zahteva koda, izberite , vnesite
4-mestno kodo, nato pa izberite .
• Če želite omogočiti način gostovanja brez zahteve za
kodo, izberite .
Naprava omeji nastavitve, ki jih je mogoče prilagoditi.
Onemogočenje načina gostovanja
> Način gostovanja > Omogoči.
1 Izberite
2 Po potrebi vnesite 4-mestno kodo in izberite .
OPOMBA: po treh nepravilnih poskusih morate vnesti
univerzalno kodo za odklepanje: Garmin.
3 Izberite možnost:
• Če želite ponastaviti nastavitve naprave, ki ste jih
uporabljali, preden ste omogočili način gostovanja, izberite
.
• Če želite obdržati nastavitve naprave, ki ste jih uporabljali,
ko je bil omogočen način gostovanja, izberite .
Nastavitve sistema
Izberite
> Sistem.
• Nastavitve GPS-a (Omogočenje ali onemogočenje
sprejemnika GPS, stran 11)
• Nastavitve barve (Spreminjanje barve za poudarjanje,
stran 11)
• Nastavitve zaslona (Nastavitve zaslona, stran 11)
• Nastavitve beleženja podatkov (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 11)
• Nastavitve enot (Spreminjanje merskih enot, stran 11)
• Nastavitve zvokov (Vklop in izklop zvokov naprave,
stran 11)
Prilagajanje naprave
• Nastavitve jezika (Spreminjanje jezika naprave, stran 11)
Omogočenje ali onemogočenje sprejemnika GPS
Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite varčevati z energijo
baterije, lahko izklopite GPS.
Izberite
> Sistem > Način GPS-a.
Spreminjanje barve za poudarjanje
V napravi lahko spremenite barvo za poudarjanje.
> Sistem > Barva.
1 Izberite
2 Izberite barvo za poudarjanje.
Nastavitve zaslona
Izberite
> Sistem > Zaslon.
Svetlost: nastavi svetlost osvetlitve zaslona.
Čas. om. osv. zasl.: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
Barvni način: nastavi napravo tako, da prikazuje dnevne ali
nočne barve. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi dnevne ali nočne
barve glede na čas dneva.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Nastavitev beleženja podatkov
Izberite
> Sistem > Snemanje podatkov.
Interval beleženja: nadzira, kako naprava beleži podatke o
dejavnosti. Možnost Pametno beleži ključne točke, na katerih
spremenite smer, hitrost ali srčni utrip. Možnost 1 s zabeleži
točke vsako sekundo. Ustvari zelo podroben zapis dejavnosti
in poveča shranjeno datoteko dejavnosti.
Povprečenje kadence: nadzira, ali naprava vključuje ničelne
vrednosti za podatke o kadenci, ki se pojavijo, kadar ne
poganjate pedalov. Privzeta nastavitev izključuje ničelne
vrednosti, ki se pojavijo, kadar ne kolesarite.
Beleži spremenlj. SU: nastavi, da naprava med dejavnostjo
beleži spremenljivost srčnega utripa.
Spreminjanje merskih enot
Prilagajate lahko merske enote za razdaljo in hitrost, nadmorsko
višino, temperaturo, težo, obliko zapisa položaja in obliko zapisa
časa.
> Sistem > Enote.
1 Izberite
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto, ki jo želite nastaviti.
Vklop in izklop zvokov naprave
Izberite
> Sistem > Zvoki.
Spreminjanje jezika naprave
Izberite
> Sistem > Jezik.
Časovni pasovi
Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali
opravite sinhronizacijo s pametnim telefonom, naprava
samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas.
Informacije o napravi
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Avtonomija baterije
Do 12 ur
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Informacije o napravi
Frekvenca in protokol
brezžičnega omrežja
2,4 GHz pri nazivni moči 4 dBm
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
Držite
10 sekund.
Naprava se ponastavi in vklopi.
Obnavljanje privzetih nastavitev
Privzete nastavitve konfiguracije in profile dejavnosti lahko
obnovite. S tem ne odstranite zgodovine in podatkov o
dejavnostih, kot so vožnje, vadbe in proge.
Izberite
> Sistem > Ponastavitev naprave > Obnovi
privzete nastavitve > .
Čiščenje uporabniških podatkov in nastavitev
Počistite lahko vse uporabniške podatke in obnovite napravo na
začetno nastavitev. S tem odstranite zgodovino in podatke, kot
so vožnje, vadbe in proge, ter ponastavite nastavitve naprave in
profile dejavnosti. Datoteke, ki ste jih dodali v napravo iz
računalnika, ne bodo odstranjene.
Izberite
> Sistem > Ponastavitev naprave > Počisti
podatke in nastavitve > .
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Vklopite Način varčevanja z baterijo (Vklop načina
varčevanja z baterijo, stran 12).
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve (Uporaba osvetlitve zaslona,
stran 1) ali skrajšajte časovno omejitev osvetlitve (Nastavitve
zaslona, stran 11).
• Izberite interval beleženja Pametno (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 11).
• Vklopite funkcijo Samodejno mirovanje (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 10).
• Izklopite brezžično funkcijo Telefon (Nastavitve telefona,
stran 10).
• Izberite nastavitev GPS (Omogočenje ali onemogočenje
sprejemnika GPS, stran 11).
• Odstranite brezžične senzorje, ki jih ne uporabljate več.
11
Vklop načina varčevanja z baterijo
Način varčevanja z baterijo samodejno prilagodi nastavitve tako,
da se podaljša napajanje z baterijo za daljše vožnje. Med
dejavnostjo se zaslon izklopi. Če ga želite vklopiti, lahko
omogočite samodejna opozorila in ga tapnete. V načinu
varčevanja z baterijo se točke sledi GPS in podatki senzorjev
beležijo manj pogosto. Hitrost, razdalja in podatki o sledi so
manj natančni.
OPOMBA: v načinu varčevanja z baterijo se zgodovina beleži,
ko deluje časovnik.
> Način varčevanja z baterijo > Omogoči.
1 Izberite
2 Izberite opozorila, pri katerih se med dejavnostjo vklopi
zaslon.
Telefon se noče povezati z napravo
• Napravo približajte v doseg pametnega telefona.
• Če sta napravi že združeni, izklopite Bluetooth v obeh
napravah in ga ponovno vklopite.
• Če napravi nista združeni, omogočite brezžično tehnologijo
Bluetooth v pametnem telefonu.
• V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect
Mobile, izberite
ali
in nato izberite Naprave Garmin >
Dodaj napravo, da odprete način združevanja.
• V napravi na domačem zaslonu podrsajte navzdol, da se
prikaže pripomoček za nastavitve, in izberite Telefon >
Združi pametni telefon, da odprete način združevanja.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov
GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express™.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Nastavljanje višine
Če imate točne podatke o višini svoje trenutne lokacije, lahko
ročno umerite višinomer na napravi.
> Nastavitev višine.
1 Izberite Kam? >
2 Vnesite višino in izberite .
Jezik naprave je napačen
1 Izberite .
2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in ga
izberite.
3 Podrsajte navzdol do sedmega elementa na seznamu in ga
izberite.
4 Izberite jezik.
Nadomestni obročki
Na voljo so nadomestni paščki (obročki) za nosilce.
OPOMBA: uporabljajte samo nadomestne pasove iz etilenpropilen-dien monomera (EPDM). Obiščite
http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Garmin.
12
Ogled informacij o napravi
> Sistem > O napravi.
1 Izberite
2 Izberite možnost.
• Izberite Informacije o predpisih, če si želite ogledati
informacije o predpisih in številko modela.
• Izberite Informacije o avtorskih pravicah, če si želite
ogledati informacije o programski opremi, ID enote in
licenčno pogodbo.
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Express
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Registracija izdelka
Pridobivanje dodatnih informacij
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema ANT+.
Čas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do nasl.: predviden preostali čas do naslednje točke poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas – krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Čas – povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Čas – pretečeni: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost – krog: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost – največja: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Hitrost – povprečna: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Dodatek
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca – krog: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca – povprečna: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Lokacija na cilju: zadnja točka na načrtovani poti ali progi.
Lokacija na naslednji: naslednja točka na načrtovani poti ali
progi.
Meril. opravlj. poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za
vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Način osvetlitve: način konfiguracije omrežja luči.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/- 3,65 m (12 čevljev).
Območje srčnega utripa: trenutno območje vašega srčnega
utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na
uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus
vaša starost).
Povezane luči: število povezanih luči.
Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko
poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preos. raz.: preostala razdalja, če ste si zadali cilj glede razdalje
med vožnjo.
Preostali čas: preostali čas, če ste si zadali časovni cilj med
vožnjo.
Preostali vzpon: preostali vzpon, če ste si zadali višinski cilj
med vožnjo.
Raz. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja do točke proge: preostala razdalja do naslednje točke
na progi.
Razdalja – krog: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer: smer, v katero se premikate.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip – krog: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip – povprečni: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Stanje baterije: preostala napolnjenost baterije kolesarske luči.
Stanje kota snopa: način snopa žarometa.
SU – % najv.: odstotek najvišjega srčnega utripa.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Dodatek
Vzpon do nasl. točke proge: preostali vzpon do naslednje
točke na progi.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Velikost in premer kolesa
Senzor hitrosti samodejno zazna velikost kolesa. Po potrebi
lahko ročno vnesete obseg kolesa v nastavitvah senzorja
hitrosti.
Velikost pnevmatike je navedena na obeh straneh pnevmatike.
To ni izčrpen seznam. Obseg kolesa lahko tudi izmerite ali
uporabite enega od kalkulatorjev, ki so na voljo v spletu.
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1 3/8
1615
22 × 1 3/8
1770
22 × 1 1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cevasto
1785
24 × 1 1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1 1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1–1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1 1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1 3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1 1/2
2100
26 × 3,00
2170
13
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
27 × 1
2145
27 × 1 1/8
2155
27 × 1 1/4
2161
27 × 1 3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38 B
2105
650 × 38 A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cevasto
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Izpostavljenost radijskim frekvencam
Ta naprava je mobilni oddajnik in sprejemnik, ki z anteno pošilja
in sprejema nizke ravni radiofrekvenčne energije za glasovne in
podatkovne komunikacije. Ko naprava deluje v načinu z največjo
izhodno močjo in se uporablja z odobreno dodatno opremo
Garmin, oddaja radiofrekvenčno energijo, ki je nižja od
objavljenih mejnih vrednosti. Zaradi izpolnjevanja zahtev
komisije FCC za izpostavljenost radijskim frekvencam napravo
uporabljajte le, če je v združljivem nosilcu ali če je nameščena v
skladu z navodili za namestitev. Ne uporabljajte je v drugačnih
konfiguracijah.
Naprava ne sme biti na istem mestu kot drug oddajnik ali antena
ali delovati v povezavi z drugim oddajnikom ali anteno.
14
Dodatek
Kazalo
A
Auto Lap 9, 10
Auto Pause 10
B
baterija
podaljševanje 11, 12
polnjenje 1
vrsta 2
besedilo začetnega sporočila 10
brisanje, vsi uporabniški podatki 8, 11
C
Connect IQ 8
Č
čas, opozorila 9
časovni pasovi 11
časovnik 2, 7
čiščenje naprave 11
D
datoteke, prenašanje 8
destinacije, iskanje 3
dodatna oprema 6, 12
G
Garmin Connect 1, 4–8
Garmin Express, posodabljanje programske
opreme 12
GPS 11
signal 1, 2, 12
GroupTrack 5
I
O
W
območja, čas 11
obročki. Za več informacij si oglejte paščki
odpravljanje težav 11, 12
opozorila 9
osebni rekordi 7
brisanje 7
osvetlitev zaslona 1, 11
Wi-Fi 1
P
pametni telefon 1, 5, 8, 10
združevanje 1, 12
paščki 12
podatki
prenašanje 7, 8
shranjevanje 7
snemanje 11
zasloni 9
podatkovna polja 8, 9, 12
pomoč 6
ponastavitev naprave 11
posodobitve, programska oprema 12
prilagajanje naprave 8, 9
pripomočki 8
profil uporabnika 8
profili, uporabnik 8
proge 3, 4
nalaganje 4
urejanje 4
ustvarjanje 4
programi 5, 8
pametni telefon 1
programska oprema
licenca 12
posodabljanje 12
različica 12
ID naprave 12
igrišča 4
brisanje 4
ikone 1
R
J
samodejno mirovanje 10
samodejno pomikanje 10
satelitski signali 1, 2, 12
senzorji ANT+ 1, 6, 7
združevanje 6
senzorji Bluetooth 6
združevanje 6
shranjevanje dejavnosti 2
shranjevanje podatkov 7, 8
specifikacije 11
srčni utrip
območja 7, 13
opozorila 9
stiki v sili 6
jezik 11, 12
K
kadenca, opozorila 9
kalorija, opozorila 9
koordinate 3
krogi 1
L
LiveTrack 5
lokacije 3
brisanje 3
iskanje z zemljevidom 3
pošiljanje 6
urejanje 3
S
Š
športnik celo življenje 8
merske enote 11
T
N
tehnologija Bluetooth 5, 10
tipke 1
tipke na zaslonu 1
točke poti, projekcija 3
Kazalo
začetna nastavitev 11
zaklepanje, zaslon 1
zaslon 11
zaklepanje 1
zaslon na dotik 1
zaznavanje dogodkov 6
združevanje 1
pametni telefon 1, 12
senzorji ANT+ 6
senzorji Bluetooth 6
zemljevidi 3, 4
iskanje lokacij 3
nastavitve 5
orientacija 5
posodabljanje 12
zgodovina 2, 7
brisanje 7
pošiljanje v računalnik 7, 8
zvoki 11
računalnik, vzpostavljanje povezave 8
razdalja, opozorila 9
M
na začetek 3
način gostovanja 10
načrtovane poti
nastavitve 5
ustvarjanje 3, 4
namestitev naprave 2
nameščanje 2
naprava
nega 11
ponovni zagon 11
naslovi, iskanje 3
nastavitve 8, 10, 11
naprava 11
nastavitve sistema 10
nastavitve zaslona 11
navigacija 3
na začetek 3
ustavljanje 3
Z
U
uporabniški podatki, brisanje 8
USB 12
prekinitev povezave 8
V
vadba
strani 2
zasloni 9
varčevanje z energijo 10
velikosti koles 13
višina 12
višinomer, umerjanje 12
15
support.garmin.com
Julij 2018
190-02423-43_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising