Garmin | Edge® Explore | User guide | Garmin Edge® Explore Podręcznik użytkownika

Garmin Edge® Explore Podręcznik użytkownika
EDGE EXPLORE
®
Podręcznik użytkownika
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause oraz Edge są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, oraz Varia™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple oraz Mac są znakami towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo
Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. STRAVA oraz Strava™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Strava, Inc. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
M/N: A03490
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Przyciski ...................................................................................... 1
Parowanie smartfona .................................................................. 1
Ogólne informacje o ekranie głównym ....................................... 1
Wyświetlanie widżetów .......................................................... 1
Korzystanie z podświetlenia ................................................... 1
Korzystanie z ekranu dotykowego ......................................... 1
Blokowanie ekranu dotykowego ............................................ 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 2
Informacje o baterii ................................................................ 2
Mocowanie standardowego uchwytu .......................................... 2
Odłączanie urządzenia Edge ................................................. 2
Nawigacja ........................................................................ 2
Jazda rowerem ........................................................................... 2
Odbieranie sygnałów satelitarnych ........................................ 3
Pozycje ....................................................................................... 3
Zaznaczanie pozycji ............................................................... 3
Zapisywanie pozycji z mapy .................................................. 3
Podróż do pozycji ................................................................... 3
Podróż do znanych współrzędnych ....................................... 3
Podróż z funkcją Wróć do startu ............................................ 3
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą ................................ 3
Odwzorowanie pozycji ........................................................... 3
Edytowanie pozycji ................................................................ 3
Usuwanie pozycji ................................................................... 4
Kursy ........................................................................................... 4
Planowanie i jazda według kursu ........................................... 4
Podążanie kursem z Garmin Connect ................................... 4
Tworzenie i używanie kursu trasy powrotnej ......................... 4
Wskazówki dotyczące jazdy według kursu ............................ 4
Wyświetlanie szczegółów kursu ............................................. 4
Przerywanie kursu ................................................................. 5
Usuwanie kursu ..................................................................... 5
Opcje kursu ............................................................................ 5
Ustawienia mapy ........................................................................ 5
Zmiana orientacji mapy .......................................................... 5
Ustawienia trasy ......................................................................... 5
Funkcje online Bluetooth...............................................5
Rozpoczynanie sesji GroupTrack ............................................... 6
Porady dotyczące sesji GroupTrack ...................................... 6
Funkcje wykrywania zdarzeń i pomocy ...................................... 6
Wykrywanie zdarzeń .............................................................. 6
Pomoc .................................................................................... 6
Konfigurowanie funkcji wykrywania zdarzeń i pomocy .......... 6
Wyświetlanie kontaktów alarmowych ..................................... 6
Wysyłanie zgłoszenia o pomoc .............................................. 7
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń ......................... 7
Anulowanie automatycznych wiadomości ............................. 7
Wysyłanie informacji o aktualizacji statusu po wystąpieniu
zdarzenia ............................................................................... 7
Czujniki bezprzewodowe............................................... 7
Parowanie czujników bezprzewodowych ................................... 7
Ustawianie stref tętna ............................................................ 7
Świadomość sytuacyjna ............................................................. 7
Historia ............................................................................ 7
Wyświetlanie jazdy ..................................................................... 8
Wyświetlanie podsumowania danych .................................... 8
Usuwanie jazdy ........................................................................... 8
Osobiste rekordy ......................................................................... 8
Wyświetlanie osobistych rekordów ........................................ 8
Przywracanie osobistego rekordu .......................................... 8
Usuwanie osobistego rekordu ................................................ 8
Serwis Garmin Connect .............................................................. 8
Spis treści
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect ...................... 8
Zarządzanie danymi ................................................................... 8
Podłączanie urządzenia do komputera .................................. 8
Przesyłanie plików do urządzenia .......................................... 8
Usuwanie plików .................................................................... 9
Odłączanie kabla USB ........................................................... 9
Dostosowywanie urządzenia......................................... 9
Funkcje Connect IQ do pobrania ................................................ 9
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera .......... 9
Ustawianie profilu użytkownika ................................................... 9
Aktualizowanie ustawień jazdy ................................................... 9
Dodawanie ekranu danych .................................................... 9
Edytowanie ekranu danych .................................................... 9
Zmiana kolejności ekranów danych ....................................... 9
Alerty .................................................................................... 10
Auto Lap® ............................................................................ 10
Korzystanie z funkcji Autouśpienie ...................................... 10
Korzystanie z funkcji Auto Pause ......................................... 10
Korzystanie z funkcji autoprzewijania .................................. 10
Automatyczne uruchamianie stopera .................................. 10
Ustawienia telefonu .................................................................. 11
Tryb gościa ............................................................................... 11
Włączanie trybu gościa ........................................................ 11
Wyłączanie trybu gościa ...................................................... 11
Ustawienia systemowe ............................................................. 11
Włączanie i wyłączanie funkcji GPS .................................... 11
Zmiana koloru akcentu ......................................................... 11
Ustawienia wyświetlania ...................................................... 11
Ustawienia zapisu danych ................................................... 11
Zmiana jednostek miary ....................................................... 11
Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia ..................... 11
Zmiana języka urządzenia ................................................... 11
Strefy czasowe ..................................................................... 11
Informacje o urządzeniu.............................................. 12
Dane techniczne ....................................................................... 12
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 12
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 12
Rozwiązywanie problemów......................................... 12
Resetowanie urządzenia .......................................................... 12
Przywracanie ustawień domyślnych .................................... 12
Usuwanie ustawień i danych użytkownika ........................... 12
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 12
Włączanie trybu oszczędności baterii .................................. 12
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 12
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS ................... 12
Ustawianie wysokości ............................................................... 12
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język ...................... 13
Zamienne okrągłe uszczelki ..................................................... 13
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 13
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express ..................................................................................... 13
Aktualizacje produktów ............................................................. 13
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 13
Załącznik....................................................................... 13
Pola danych .............................................................................. 13
Obliczanie strefy tętna .............................................................. 14
Rozmiar i obwód kół ................................................................. 14
Oddziaływanie częstotliwości radiowych .................................. 15
Indeks............................................................................ 16
i
Wstęp
Wybierz, aby przejść do historii, osobistych rekordów,
kontaktów i ustawień.
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Przyciski
À
Wybierz, aby oznaczyć nowe okrążenie.
Â
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać licznik aktywności.
Parowanie smartfona
Aby korzystać z funkcji online, należy sparować urządzenie
Edge bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect™
Mobile, a nie z poziomu ustawień Bluetooth w smartfonie.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
2 Przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wybierz
odpowiedni język. Na kolejnym ekranie zostanie wyświetlony
monit o sparowanie urządzenia ze smartfonem.
PORADA: Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu
głównego, aby wyświetlić widżet ustawień i wybierz kolejno
Telefon > Paruj smartfon, aby ręcznie przejść do trybu
parowania.
3 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już
sparowane inne urządzenie, w menu
lub
wybierz
kolejno Urządzenia Garmin > Dodaj urządzenie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Po udanym sparowaniu urządzeń zostanie wyświetlony
komunikat i urządzenie zsynchronizuje się automatycznie ze
smartfonem.
®
Ogólne informacje o ekranie głównym
Ekran główny zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia Edge.
Wybierz tę opcję, aby rozpocząć jazdę.
Dokąd? Wybierz, aby wyszukać pozycje, punkty szczególne lub
adresy.
Wstęp
Wyświetlanie widżetów
Urządzenie jest wyposażone w kilka fabrycznie załadowanych
widżetów, a więcej jest dostępnych po sparowaniu urządzenia
ze smartfonem lub innym zgodnym urządzeniem.
1 Na ekranie głównym przesuń palcem z góry do dołu.
Wybierz, aby włączyć tryb uśpienia lub uaktywnić urządzenie.
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie i zablo­
kować ekran dotykowy.
Á
Kursy
Wybierz, aby przejść do aplikacji, widżetów i pól danych
Connect IQ™.
Zostanie wyświetlony widżet ustawień. Migająca ikona
oznacza, że urządzenie przeprowadza wyszukiwanie. W celu
zmiany ustawień możesz wybrać dowolną ikonę.
2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej
widżetów.
Następnym razem, kiedy przesuniesz palcem w dół, aby
wyświetlić widżety, pojawi się ostatni oglądany widżet.
Korzystanie z podświetlenia
Można dotknąć ekranu dotykowego, aby włączyć podświetlenie.
UWAGA: Można dostosować czas podświetlenia (Ustawienia
wyświetlania, strona 11).
1 Na ekranie głównym lub ekranie danych przesuń palcem
z góry do dołu.
2 Wybierz i ręcznie dostosuj jasność za pomocą suwaka.
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Po włączeniu stopera dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę
stopera.
Nakładka stopera umożliwia powrócenie do ekranu głównego
w trakcie jazdy.
• Wybierz , aby powrócić do ekranu głównego.
• Przesuń palcem lub wybierz strzałki, aby przewijać.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniej strony.
• Wybierz , aby zapisać zmiany i zamknąć stronę.
• Wybierz , aby zamknąć stronę i powrócić do poprzedniej
strony.
• Wybierz , aby wyszukać w pobliżu pozycji.
• Wybierz , aby usunąć element.
• Wybierz , aby uzyskać więcej informacji.
Blokowanie ekranu dotykowego
Ekran można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
• Przytrzymaj
i wybierz Zablokuj ekran.
• Podczas aktywności wybierz
.
Wybierz, aby utworzyć nowy kurs lub przejść do wcześniej
zapisanego kursu.
1
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo­jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne, strona 12).
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z portu USB
Á.
3 Przymocuj uchwyt rowerowy do wspornika kierownicy.
4 Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą dwóch opasek Á.
5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie rowerowym Â.
6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu USB
Odłączanie urządzenia Edge
1 Obróć urządzenie Edge w prawą stronę, aby je odblokować.
2 Zdejmij urządzenie Edge z uchwytu.
w urządzeniu.
Nawigacja
3 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do zasilacza sieciowego
lub do portu USB komputera.
4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie włączy się.
5 Całkowicie naładuj urządzenie.
Po naładowaniu urządzenia zamknij osłonę zabezpieczającą.
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo­jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Jazda rowerem
Jeśli korzystasz z bezprzewodowego czujnika lub akcesorium,
możesz go sparować i uruchomić w trakcie konfiguracji ustawień
początkowych (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 7).
1 Przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.
2 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
Gdy urządzenie będzie gotowe, kolor słupka mocy sygnału
zmieni się na zielony.
3 Wybierz .
4 Wybierz , aby uruchomić stoper aktywności.
Mocowanie standardowego uchwytu
W celu uzyskania najlepszego odbioru sygnałów GPS umieść
uchwyt rowerowy w taki sposób, aby urządzenie było zwrócone
w kierunku nieba. Uchwyt rowerowy można przymocować do
wspornika kierownicy lub samej kierownicy roweru.
1 Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie
będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
Umieść
gumowy dysk À z tyłu uchwytu rowerowego.
2
Gumowe wypustki pasują do tylnej części uchwytu
rowerowego, utrzymując go we właściwym miejscu.
UWAGA: Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy licznik
aktywności jest włączony.
2
Nawigacja
5 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekrany
6
7
8
9
dodatkowych danych.
Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranów danych,
aby wyświetlić widżety.
W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę
stopera.
Wybierz , aby zatrzymać licznik aktywności.
PORADA: Przed zapisaniem tej jazdy i udostępnieniem jej
na swoim koncie Garmin Connect można zmienić typ jazdy.
Odpowiedni typ jazdy jest ważny przy tworzeniu kursów
przyjaznych dla rowerzystów.
Wybierz Zapisz jazdę.
Wybierz .
• Wybierz kolejno
> Wybierz obszar wyszukiwania,
aby zawęzić przeszukiwany obszar.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź.
5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dotrzeć
do celu podróży.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
PORADA: Więcej informacji na temat systemu GPS można
znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.
Pozycje
Urządzenie umożliwia rejestrowanie i zapisywanie pozycji.
Zaznaczanie pozycji
Przed zaznaczeniem pozycji należy odszukać satelity.
Jeśli chcesz zapisać punkt orientacyjny lub powrócić do
określonego miejsca, oznacz to miejsce jako pozycję.
1 Idź pojeździć.
> Zaznacz pozycję >
2 Wybierz kolejno Dokąd? >
.
Zapisywanie pozycji z mapy
> Wybierz obszar
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
wyszukiwania > Punkt mapy.
2 Przeglądaj mapę w celu znalezienia pozycji.
3 Wybierz pozycję.
U góry mapy zostaną wyświetlone informacje dotyczące
pozycji.
4 Wybierz informację o pozycji.
5 Wybierz > .
Podróż do pozycji
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Znajdź na mapie, aby wybrać pozycję na mapie.
• Wybierz Szukaj, aby przejść do punktu szczególnego,
miasta, skrzyżowania lub znanych współrzędnych.
PORADA: Możesz wybrać , aby zawęzić przeszukiwany
obszar.
• Wybierz kolejno Znajdź adres, aby podać określony
adres.
• Wybierz Zapisane pozycje, aby rozpocząć podróż do
zapisanej pozycji.
PORADA: Możesz wybrać , aby wpisać informacje do
wyszukania.
• Wybierz Ostatnio znalezione, aby rozpocząć podróż do
jednej z 50 ostatnio znalezionych pozycji.
Nawigacja
Podróż do znanych współrzędnych
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Narzędzia wyszukiwania >
Współrzędne.
Podaj
współrzędne i wybierz .
2
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dotrzeć
do celu podróży.
Podróż z funkcją Wróć do startu
W dowolnym momencie jazdy możesz wrócić do punktu
startowego.
1 Idź pojeździć (Jazda rowerem, strona 2).
2 Podczas jazdy można wskazać dowolne miejsce na ekranie,
aby wyświetlić nakładkę stopera.
3 Wybierz kolejno > Dokąd? > Wróć do startu.
4 Wybierz Tą samą trasą lub Najbar. bezpoś. trasa.
5 Wybierz Jedź.
Urządzenie pokieruje Cię z powrotem do punktu startowego
jazdy.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
1 Przewiń do mapy.
2 Wybierz > .
Odwzorowanie pozycji
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do
nowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz informację o pozycji u góry ekranu.
4 Wybierz kolejno > Odwzoruj pozycję.
5 Podaj namiar i dystans do odwzorowanej pozycji.
6 Wybierz .
Edytowanie pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
4 Wybierz .
5 Wybierz atrybut.
Na przykład wybierz Zmień wysokość, aby podać znaną
wysokość pozycji.
6 Podaj nowe informacje i wybierz .
3
Usuwanie pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz informację o pozycji u góry ekranu.
4 Wybierz kolejno > Usuń pozycję > .
Kursy
Istnieje możliwość przesłania kursu z konta Garmin Connect do
urządzenia. Po zapisaniu kursu w urządzeniu można nim
podążać. Własne kursy można też tworzyć i zapisywać
bezpośrednio w urządzeniu.
Możesz jechać poprzednio zapisanym kursem po prostu
dlatego, że jest to dobra trasa. Możesz na przykład zapisać
przyjazną dla rowerzystów trasę dojazdu do pracy i nią
podróżować.
Planowanie i jazda według kursu
Można tworzyć własne kursy i jeździć według nich. Kurs składa
się z szeregu punktów lub pozycji i prowadzi użytkownika do
celu podróży.
1 Wybierz kolejno Kursy > Kreator kursu > Dodaj pierwszą
pozycję.
2 Wybierz opcję:
• Aby wybrać aktualną pozycję na mapie, wybierz kolejno
Aktualna pozycja.
• Aby wybrać zapisaną pozycję, wybierz Zapisane,
a następnie wybierz pozycję.
• Aby wybrać niedawno wyszukiwaną pozycję, wybierz
Ostatnio znalezione, a następnie wybierz pozycję.
• Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz Użyj mapy,
a następnie wybierz pozycję.
• Aby wyszukać i wybrać punkt szczególny, wybierz
Kategorie POI, a następnie wybierz pobliski punkt
szczególny.
• Aby wybrać miasto, wybierz Miasta, a następnie wybierz
pobliskie miasto.
• Aby wybrać adres, wybierz Adresy, a następnie podaj
adres.
• Aby wybrać skrzyżowania, wybierz Skrzyżowania,
a następnie podaj nazwy ulic.
• Aby użyć współrzędnych, wybierz Współrzędne,
a następnie podaj współrzędne.
3 Wybierz Użyj.
PORADA: Wybierz kolejną pozycję na mapie i wybierz Użyj,
aby kontynuować dodawanie pozycji.
4 Wybierz Dodaj kolejną pozycję.
5 Powtarzaj kroki 2–4 do czasu, gdy wybrane zostaną
wszystkie pozycje dla trasy.
6 Wybierz Pokaż mapę.
Urządzenie obliczy trasę, po czym zostanie wyświetlona
mapa trasy.
PORADA: Można wybrać , aby wyświetlić wykres
wysokości trasy.
7 Wybierz Jedź.
Podążanie kursem z Garmin Connect
Aby móc pobierać kursy z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Serwis Garmin Connect,
strona 8).
1 Wybierz opcję:
• Uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
• Otwórz stronę connect.garmin.com.
2 Utwórz nowy kurs lub wybierz już istniejący.
4
3 Wybierz Wyślij do urządzenia.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
5 Na urządzeniu Edge wybierz kolejno Kursy > Zapisane
kursy.
6 Wybierz kurs.
7 Wybierz Jedź.
Tworzenie i używanie kursu trasy powrotnej
Urządzenie umożliwia utworzenie kursu trasy powrotnej
w oparciu o określony dystans, pozycję startową i kierunek
nawigowania.
1 Wybierz kolejno Kursy > Kurs trasy powrotnej.
2 Wybierz Dystans i podaj łączny dystans kursu.
3 Wybierz Pozycja startowa.
4 Wybierz opcję:
• Aby wybrać aktualną pozycję na mapie, wybierz kolejno
Aktualna pozycja.
• Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz Użyj mapy,
a następnie wybierz pozycję.
• Aby wybrać zapisaną pozycję, wybierz Zapisane pozycje,
a następnie wybierz pozycję.
• Aby wyszukać i wybrać punkt szczególny, wybierz
Narzędzia wyszukiwania > Kategorie POI, a następnie
wybierz pobliski punkt szczególny.
• Aby wybrać miasto, wybierz Narzędzia wyszukiwania >
Miasta, a następnie wybierz pobliskie miasto.
• Aby wybrać adres, wybierz kolejno Narzędzia
wyszukiwania > Adresy, a następnie podaj adres.
• Aby wybrać skrzyżowania, wybierz klejno Narzędzia
wyszukiwania > Skrzyżowania, a następnie podaj nazwy
ulic.
• Aby użyć współrzędnych, wybierz kolejno Narzędzia
wyszukiwania > Współrzędne, a następnie podaj
współrzędne.
5 Wybierz Kierunek startu i wybierz kierunek.
6 Wybierz Szukaj.
PORADA: Można wybrać , aby wyszukać ponownie.
Wybierz
kurs, który ma zostać wyświetlony na mapie.
7
PORADA: Można użyć i , aby wyświetlić inne kursy.
8 Wybierz Jedź.
Wskazówki dotyczące jazdy według kursu
• Korzystanie z nawigacji szczegółowej (Opcje kursu,
strona 5).
• Chcąc się rozgrzać, naciśnij , aby rozpocząć kurs,
a następnie rozpocznij rozgrzewkę w zwykły sposób.
• Podczas rozgrzewki nie wchodź na ścieżkę kursu.
Aby rozpocząć, udaj się w kierunku kursu. Jeśli znajdujesz
się w dowolnym miejscu na ścieżce kursu, zostanie
wyświetlony komunikat.
• Przewiń do mapy, aby wyświetlić mapę kursu.
Jeśli zboczysz z kursu, zostanie wyświetlony komunikat.
Wyświetlanie szczegółów kursu
1 Wybierz kolejno Kursy > Zapisane kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Podsumowanie, aby wyświetlić szczegóły kursu.
• Wybierz Mapa, aby wyświetlić kurs na mapie.
• Wybierz Wysokość, aby wyświetlić wykres wysokości
kursu.
Nawigacja
• Wybierz Okrążenia, aby wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym okrążeniu.
Wyświetlanie kursu na mapie
W przypadku każdego kursu zapisanego w urządzeniu można
dostosować sposób, w jaki jest on wyświetlany na mapie.
Można na przykład ustawić urządzenie w taki sposób, aby droga
do pracy była wyświetlana na mapie na żółto. Kurs alternatywny
może być wyświetlany na zielono. W czasie jazdy kursy mogą
być wyświetlane nawet wtedy, gdy nie podróżuje się żadnym
z nich.
1 Wybierz kolejno Kursy > Zapisane kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz Ustawienia.
4 Wybierz Zawsze wyświetlaj, aby wyświetlić kurs na mapie.
5 Wybierz Kolor, a następnie wybierz kolor.
6 Wybierz Punkty kursów, aby wyświetlić punkty kursu na
mapie.
Następnym razem, gdy będziesz jechać w pobliżu tego kursu,
zostanie on wyświetlony na mapie.
Przerywanie kursu
1 Przewiń do mapy.
2 Wybierz > .
Usuwanie kursu
1 Wybierz kolejno Kursy > Zapisane kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz > .
Opcje kursu
Wybierz kolejno Kursy > Zapisane kursy > .
Szczegółowa nawigacja: Włącza i wyłącza monity dotyczące
zwrotów.
Ostrzeżenia o zejściu z kursu: Ostrzega o zboczeniu z kursu.
Szukaj: Umożliwia wyszukiwanie zapisanych kursów wg nazwy.
Filtruj: Umożliwia filtrowanie kursów wg typu kursu, na przykład
kursy Strava™.
Usuń: Umożliwia usunięcie wszystkich lub kilku zapisanych
kursów z pamięci urządzenia.
Ustawienia mapy
Wybierz kolejno
> Ustawienia jazdy > Mapa.
Orientacja: Pozwala określić sposób wyświetlania mapy na
stronie.
Autom. zoom: Umożliwia wybranie poziomu powiększenia
mapy. W przypadku wybrania opcji Wyłączone operacje
powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Tekst przewodnika: Pozwala określić, kiedy są wyświetlane
szczegółowe komunikaty nawigacyjne (wymagana mapa
z pełną funkcją wyznaczania tras).
Wyświetlanie mapy: Pozwala ustawić zaawansowane funkcje
mapy.
O mapie: Włącza i wyłącza mapy dostępne aktualnie
w urządzeniu.
Zmiana orientacji mapy
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz kolejno Mapa > Orientacja.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję Północ u góry, aby góra strony była
zwrócona ku północy.
• Wybierz opcję Kierunek u góry, aby góra strony była
zwrócona w kierunku podróży.
Funkcje online Bluetooth
• Wybierz Tryb 3D, aby wyświetlić mapę w trzech
wymiarach.
Ustawienia trasy
Wybierz kolejno
> Ustawienia jazdy > Trasowanie
Wyzn. tras wg popularn.: Wyznacza trasy na podstawie
najpopularniejszych tras w serwisie Garmin Connect.
Tryb wyznacz. trasy: Ustawienie środka transportu w celu
optymalizacji trasy.
Metoda obliczeń: Ustawienie metody używanej do obliczania
trasy.
Przypięty do trasy: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.
Ustawienia unikania: Ustawienie rodzajów dróg, które będą
unikane podczas nawigacji.
Przeliczanie: Automatyczne ponowne obliczanie trasy
w przypadku zboczenia z trasy.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie Edge oferuje funkcje online powiązane
z technologią Bluetooth, z których można korzystać za pomocą
zgodnego smartfona lub urządzenia fitness. Niektóre funkcje
wymagają zainstalowania aplikacji Garmin Connect Mobile
w smartfonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/intosports/apps.
UWAGA: Niektóre z tych funkcji wymagają połączenia ze
smartfonem z obsługą technologii Bluetooth.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e­mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
GroupTrack: Umożliwia śledzenie na bieżąco pozostałych
rowerzystów w grupie za pomocą funkcji LiveTrack,
bezpośrednio na ekranie urządzenia. Możesz wysłać
wstępnie zdefiniowane wiadomości do innych rowerzystów
w twojej sesji GroupTrack, którzy mają zgodne urządzenia
Edge.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do serwisu Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Pobieranie kursów z Garmin Connect: Umożliwia
wyszukiwanie kursów przy użyciu smartfonu w serwisie
Garmin Connect oraz wysyłanie ich do urządzenia.
Interakcje w serwisach społecznościowych: Umożliwia
aktualizację w ulubionym serwisie społecznościowym po
przesłaniu aktywności do serwisu Garmin Connect.
Bieżące informacje o pogodzie: Funkcja przesyła do
urządzenia bieżące informacje o pogodzie oraz alerty.
Powiadomienia: Wyświetla powiadomienia i wiadomości
z telefonu na ekranie urządzenia.
Wiadomości: Pozwala odpowiedzieć na połączenie
przychodzące lub wiadomość tekstową za pomocą wstępnie
zdefiniowanej wiadomości tekstowej. Ta funkcja jest
dostępna dla użytkowników zgodnych smartfonów Android™.
Wykrywanie zdarzeń: Umożliwia aplikacji Garmin Connect
Mobile wysyłanie wiadomości do kontaktów alarmowych, gdy
urządzenie Edge wykryje zdarzenie.
Pomoc: Umożliwia wysyłanie automatycznej wiadomości
tekstowej z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz lokalizacją
GPS do kontaktów alarmowych za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile.
5
Rozpoczynanie sesji GroupTrack
Przed rozpoczęciem sesji GroupTrack należy sparować
aplikację mobilną Garmin Connect z urządzeniem (Parowanie
smartfona, strona 1).
Podczas jazdy możesz zobaczyć na mapie innych rowerzystów
w sesji GroupTrack.
> Funkcje online >
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno
GroupTrack, aby włączyć wyświetlanie znajomych na
ekranie mapy.
2 Z menu ustawień w aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
kolejno LiveTrack > GroupTrack.
3 Wybierz kolejno Widoczna dla > Wszystkie połączenia.
UWAGA: Jeśli posiadasz więcej niż jedno zgodne
urządzenie, musisz wybrać urządzenie do sesji GroupTrack.
4 Wybierz Uruchom LiveTrack.
5 W urządzeniu Edge wybierz i rozpocznij jazdę.
6 Przewiń do mapy, aby wyświetlić znajomych.
podstawowym sposobem na uzyskanie pomocy ratunkowej.
Aplikacja Garmin Connect Mobile nie kontaktuje się ze służbami
ratowniczymi w Twoim imieniu.
W przypadku wykrycia zdarzenia przez urządzenie Edge
z włączoną funkcją GPS aplikacja Garmin Connect Mobile
wysyła automatyczną wiadomość e­mail lub SMS z pozycją
urządzenia do wskazanych kontaktów alarmowych.
W urządzeniu i sparowanym smartfonie zostaną wyświetlone
monity z informacją, że kontakty zostaną powiadomione po
upływie 30 sekund. Jeśli pomoc nie jest potrzebna, możesz
anulować automatyczną wiadomość alarmową.
Przed uruchomieniem wykrywania zdarzeń na urządzeniu
w aplikacji Garmin Connect Mobile musisz skonfigurować
informacje dotyczące kontaktów alarmowych. Sparowany
smartfon musi mieć możliwość transmisji danych i obejmować
zasięgiem miejsce, w którym dostępne są dane. Kontakty
alarmowe muszą mieć możliwość otrzymywania wiadomości
SMS (koszt wiadomości według standardowych stawek
operatora).
Pomoc
PRZESTROGA
Pomoc to funkcja dodatkowa i nie jest głównym sposobem na
uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja Garmin Connect
Mobile nie kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim
imieniu.
Dotknij ikony na mapie, aby wyświetlić pozycję i informacje
o kierunku innych rowerzystów w sesji GroupTrack.
7 Przewiń do listy GroupTrack.
Wybierz rowerzystę z listy, a widok mapy zostanie na nim
wyśrodkowany.
Porady dotyczące sesji GroupTrack
Funkcja GroupTrack umożliwia śledzenie bezpośrednio na
ekranie pozostałych rowerzystów w grupie za pomocą funkcji
LiveTrack. Wszyscy rowerzyści w grupie muszą znajdować się
na liście znajomych na Twoim koncie Garmin Connect.
• Wyjdź pojeździć na zewnątrz z wykorzystaniem GPS.
• Sparuj urządzenie Edge Explore ze smartfonem za pomocą
technologii Bluetooth.
• Z menu ustawień w aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Znajomi, aby zaktualizować listę rowerzystów w danej sesji
GroupTrack.
• Sprawdź, czy wszyscy znajomi mają sparowane smartfony,
i rozpocznij sesję LiveTrack w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
• Sprawdź, czy wszyscy znajomi są w zasięgu (40 km lub
25 mil).
• Podczas sesji GroupTrack przewiń do mapy, aby wyświetlić
znajomych.
• Przerwij jazdę rowerem, aby wyświetlić pozycję i informacje
o kierunku innych rowerzystów w sesji GroupTrack.
Funkcje wykrywania zdarzeń i pomocy
Wykrywanie zdarzeń
PRZESTROGA
Wykrywanie zdarzeń to dodatkowa funkcja służąca głównie do
użytku na drodze. Funkcja wykrywania zdarzeń nie jest
6
Połączenie urządzenia Edge z włączoną łącznością GPS do
aplikacji Garmin Connect Mobile umożliwia wysyłanie
automatycznej wiadomości tekstowej z Twoim imieniem
i nazwiskiem oraz lokalizacją GPS do kontaktów alarmowych.
Przed uruchomieniem funkcji pomocy na urządzeniu w aplikacji
Garmin Connect Mobile trzeba skonfigurować informacje
dotyczące kontaktów alarmowych. Sparowany smartfon
Bluetooth musi mieć możliwość transmisji danych i obejmować
zasięgiem miejsce, w którym dostępne są dane. Kontakty
alarmowe muszą mieć możliwość otrzymywania wiadomości
SMS (koszt wiadomości według standardowych stawek
operatora).
Na urządzeniu zostanie wyświetlona wiadomość wskazująca, że
kontakty zostaną poinformowane po zakończeniu odliczania.
Jeśli pomoc nie jest potrzebna, możesz anulować wiadomość.
Konfigurowanie funkcji wykrywania zdarzeń i pomocy
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
2 Sparuj smartfon z urządzeniem (Parowanie smartfona,
strona 1).
3 W ustawieniach aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Kontakty alarmowe i wprowadź dane rowerzysty oraz
kontakty alarmowe.
Wybrane kontakty alarmowe otrzymają wiadomość
z powiadomieniem, że zostali wybrani jako kontakty
alarmowe.
UWAGA: Po wprowadzeniu kontaktów alarmowych
wykrywanie incydentów zostanie włączone automatycznie.
4 Włącz GPS w urządzeniu Edge (Włączanie i wyłączanie
funkcji GPS, strona 11).
Wyświetlanie kontaktów alarmowych
Aby móc zobaczyć kontakty alarmowe w urządzeniu, w aplikacji
Garmin Connect Mobile trzeba skonfigurować dane rowerzysty
i kontakty alarmowe.
Wybierz kolejno
> Funkcje online > Kontakty.
Zostaną wyświetlone nazwy i numery telefonów kontaktów
alarmowych.
Funkcje online Bluetooth
Wysyłanie zgłoszenia o pomoc
Aby móc wysyłać zgłoszenia o pomoc, należy włączyć odbiornik
GPS w urządzeniu Edge.
przez 4 sekundy, aby włączyć funkcję
1 Przytrzymaj
pomocy.
Po zakończeniu 5­sekundowego odliczania urządzenie
wyemituje sygnał dźwiękowy i wyśle wiadomość.
2 W razie potrzeby wybierz Wyślij, aby wysłać wiadomość
natychmiast.
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń
Wybierz kolejno
> Funkcje online > Wykryw. zdarzeń.
Anulowanie automatycznych wiadomości
Jeśli urządzenie wykryje zdarzenie, możesz anulować
automatyczną wiadomość alarmową w urządzeniu lub
sparowanym smartfonie, zanim zostanie ona wysłana do
kontaktów alarmowych.
Wybierz kolejno Anuluj >
przed upływem odliczanych 30
sekund.
Wysyłanie informacji o aktualizacji statusu po
wystąpieniu zdarzenia
Aby móc wysłać informację o aktualizacji statusu do kontaktów
alarmowych, urządzenie musi wykryć zdarzenie i wysłać
wiadomość alarmową do tych kontaktów.
Możesz wysłać wiadomość z aktualizacją statusu informującą
kontakty alarmowe, że nie potrzebujesz pomocy.
1 Przesuń palcem od góry w dół ekranu, następnie w lewo lub
w prawo, aby wyświetlić widżet sterowania.
Wybierz
kolejno Wykryto zdarzenie > Jest OK.
2
Wiadomość zostanie wysłana do kontaktów alarmowych.
Czujniki bezprzewodowe
Urządzenie można używać z bezprzewodowymi czujnikami
ANT+ lub Bluetooth. Więcej informacji na temat zgodności
i zakupu opcjonalnych czujników można znaleźć na stronie
buy.garmin.com.
®
Parowanie czujników bezprzewodowych
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna lub zamontować czujnik rowerowy.
Parowanie polega na powiązaniu bezprzewodowych czujników
ANT+ lub Bluetooth, np. czujnika tętna, z urządzeniem Garmin .
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stóp) od innych czujników.
> Czujniki > Dodaj czujnik.
2 Wybierz kolejno
3 Wybierz opcję:
• Wybierz typ czujnika.
• Wybierz Szukaj wszystko, aby wyszukać wszystkie
czujniki znajdujące się w pobliżu.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych czujników.
4 Wybierz jeden lub więcej czujników do sparowania
z urządzeniem.
Wybierz
Dodaj.
5
Po przeprowadzeniu parowania czujnika z urządzeniem
status czujnika zmieni się na Połączono. Pole danych można
dostosować w taki sposób, aby wyświetlane w nim były dane
z czujnika.
początkowych, w celu określenia stref tętna użytkownika.
Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref tętna do celów
fitness (Cele fitness, strona 7). Aby uzyskać najdokładniejsze
dane dotyczące kalorii podczas aktywności, należy ustawić
swoje maksymalne tętno, tętno spoczynkowe i strefy tętna.
> Moje statystyki > Strefy treningowe >
1 Wybierz kolejno
Strefy tętna.
2 Podaj swoje tętno maksymalne i tętno spoczynkowe.
Wartości strefy są aktualizowane automatycznie, jednak
nadal możesz każdą z nich edytować ręcznie.
3 Wybierz Według:.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderz./min, aby wyświetlić i edytować strefy
w uderzeniach serca na minutę.
• Wybierz % maksymalnego, aby wyświetlić i edytować
strefy jako wartości procentowe tętna maksymalnego.
• Wybierz % rezerwy tętna, aby wyświetlić i edytować
strefy jako wartości procentowe rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo­naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo­naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 14), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
®
Ustawianie stref tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
Czujniki bezprzewodowe
Świadomość sytuacyjna
Urządzenia Edge można używać razem ze światłami
rowerowymi i radarem wstecznym Varia™, aby zwiększyć swoją
świadomość sytuacyjną. Więcej informacji znajduje się
w podręczniku użytkownika urządzenia Varia.
UWAGA: Możliwe, że konieczna będzie aktualizacja
oprogramowania urządzenia Edge, aby można było sparować
urządzenia Varia (Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express, strona 13).
Historia
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
prędkości, okrążeń i wysokości oraz dane opcjonalnego czujnika
ANT+.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, zostanie wyświetlony
komunikat. Urządzenie nie usunie ani automatycznie nie
nadpisze historii. Od czasu do czasu przesyłaj historię do
serwisu Garmin Connect, aby śledzić wszystkie dane jazdy.
7
Wyświetlanie jazdy
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz jazdę.
3 Wybierz opcję.
> Historia > Jazdy.
Wyświetlanie podsumowania danych
Istnieje możliwość wyświetlenia zgromadzonych danych
zapisanych w urządzeniu, w tym liczbę jazd, czas, dystans
i spalone kalorie.
Wybierz kolejno
> Historia > Podsumowanie.
Usuwanie jazdy
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz jazdę.
3 Wybierz kolejno
> Historia > Jazdy.
> Usuń >
.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu jazdy w urządzenie wyświetla wszystkie nowe
osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej jazdy.
Osobiste rekordy obejmują najszybciej pokonany standardowy
dystans, najdłuższą jazdę i największy wznios uzyskany
podczas jazdy.
Wyświetlanie osobistych rekordów
Wybierz kolejno
> Moje statystyki > Osobiste rekordy.
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
> Moje statystyki > Osobiste rekordy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
3 Wybierz Poprzedni rekord > .
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie osobistego rekordu
> Moje statystyki > Osobiste rekordy.
1 Wybierz kolejno
Wybierz
osobisty
rekord.
2
3 Wybierz > .
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect
• Synchronizowanie urządzenia Edge z aplikacją Garmin
Connect w smartfonie.
• Użyj kabla USB dołączonego do urządzenia Edge, aby
przesłać dane jazdy na konto Garmin Connect
w komputerze.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
8
®
Podłączanie urządzenia do komputera
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB.
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
Urządzenie w komputerach z systemem operacyjnym
Windows jest wyświetlane jako dysk wymienny w folderze
Mój komputer, a w komputerach Mac jako zamontowany
wolumin.
Serwis Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą usługi Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, triatlony i wiele innych
aktywności.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile lub zrobić to w serwisie connect.garmin.com.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym czas, dystans, wysokość,
tętno, spalone kalorie, rytm, widok mapy z góry, wykresy
tempa i prędkości oraz własne raporty.
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.
®
Przesyłanie plików do urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2
3
4
5
6
7
Na komputerach z systemem Windows urządzenie jest
wyświetlane jako napęd wymienny lub urządzenie
przenośne. Na komputerach Mac urządzenie jest
wyświetlane jako napęd zamontowany.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin
urządzenia.
Przejdź do folderu.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia.
Historia
Usuwanie plików
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap, aby
określić, kiedy mają być uruchamiane okrążenia
(Oznaczanie okrążeń wg pozycji, strona 10).
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Autouśpienie,
aby automatycznie przełączać urządzenie w tryb uśpienia
po 5 minutach bezczynności (Korzystanie z funkcji
Autouśpienie, strona 10).
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Pause,
aby zmienić ustawienie automatycznego wstrzymania
stopera (Korzystanie z funkcji Auto Pause, strona 10).
• Wybierz kolejnoFunkcje automatyczne >
Autoprzewijanie, aby dostosować wyświetlanie stron
danych treningowych podczas działania stopera
(Korzystanie z funkcji autoprzewijania, strona 10).
• Wybierz Tryb urucham. stopera, aby zdecydować, jak
urządzenie będzie wykrywać rozpoczęcie jazdy
i automatycznie włączać stoper (Automatyczne
uruchamianie stopera, strona 10).
• Wybierz Komunik. nawigacyjne, aby wyświetlać
szczegółowe komunikaty nawigacyjne w formie tekstu lub
na mapie.
• Wybierz Mapa, aby dostosować ustawienia mapy
(Ustawienia mapy, strona 5).
• Wybierz Trasowanie, aby dostosować ustawienia trasy
(Ustawienia trasy, strona 5).
Wszelkie zmiany są zapisywane w ustawieniach jazdy.
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
UWAGA: Jeśli korzystasz z komputera firmy Apple , opróżnij
folder Kosz, aby całkowicie usunąć pliki.
®
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie,
a następnie wybierz kolejno Plik > Odłącz.
2 Odłącz kabel od komputera.
Dostosowywanie urządzenia
Funkcje Connect IQ do pobrania
Możesz dodać do urządzenia Connect IQ funkcje oferowane
przez Garmin oraz innych producentów za pomocą aplikacji
Connect IQ Mobile.
Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które
pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności
i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych
Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.
Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane
z czujnika czy powiadomienia.
Aplikacje: Umożliwiają dodanie do urządzenia interaktywnych
funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Przejdź na stronę apps.garmin.com i załóż konto.
3 Wybierz funkcję Connect IQ i pobierz ją.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ustawianie profilu użytkownika
Można aktualizować takie ustawienia, jak płeć, wiek, masa czy
wzrost. Urządzenie wykorzystuje te informacje do obliczania
dokładnych danych związanych z jazdą.
> Moje statystyki > Profil użytkownika.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję.
Aktualizowanie ustawień jazdy
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
> Ustawienia jazdy.
• Wybierz Ekrany danych, aby dostosować ekrany danych
i pola danych (Edytowanie ekranu danych, strona 9).
• Wybierz Alerty, aby dostosować alerty dotyczące
treningów (Alerty, strona 10).
Dostosowywanie urządzenia
Dodawanie ekranu danych
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz kolejno Ekrany danych > Dodaj nowy > Ekran
3
4
5
6
7
8
9
danych.
Wybierz kategorię i wybierz jedno lub więcej pól danych.
Wybierz .
Wybierz opcję.
• Aby wybrać więcej pól danych, wybierz inną kategorię.
• Wybierz .
Wybierz lub , aby zmienić układ.
Wybierz .
Wybierz opcję.
• Dotknij dwukrotnie pola danych, aby je zmienić.
• Dotknij jednego, a następnie kolejnego pola danych, aby
zmienić ich kolejność.
Wybierz .
Edytowanie ekranu danych
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Ekrany danych.
3 Wybierz ekran danych.
4 Wybierz Układ i pola danych.
5 Wybierz kategorię i pola danych, które chcesz dodać lub
usunąć, a następnie wybierz
>
.
6 Wybierz lub , aby zmienić układ.
7 Wybierz .
8 Wybierz opcję.
• Dotknij dwukrotnie pola danych, aby je zmienić.
• Dotknij jednego, a następnie kolejnego pola danych, aby
zmienić ich kolejność.
9 Wybierz .
Zmiana kolejności ekranów danych
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz kolejno Ekrany danych > .
9
3 Wybierz ekran danych.
lub
.
4 Wybierz
5 Wybierz .
Alerty
Alerty umożliwiają trenowanie, aby osiągnąć określone cele:
czas, dystans, zużycie kalorii, tętno i rytm pedałowania.
Ustawianie alertów zakresowych
Jeśli posiadasz opcjonalny czujnik tętna lub czujnik rytmu,
możesz ustawić dla nich alerty zakresowe. Alert zakresowy
uruchamia się, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana
wartość spoza ustawionego zakresu. Na przykład możesz
skonfigurować urządzenie, aby wyświetlało alarm, gdy tętno
spadnie poniżej 90 uderzeń/minutę lub wzrośnie ponad
160 uderzeń/minutę (Ustawianie stref tętna, strona 7).
> Ustawienia jazdy > Alerty.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Alert tętna lub Alert rytmu.
3 W razie potrzeby włącz alert.
4 Wybierz wartości minimalną i maksymalną lub wybierz strefy.
5 W razie potrzeby wybierz .
Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna lub
spadku poniżej jego minimalnej wartości w urządzeniu
wyświetlony zostanie komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono
sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał
dźwiękowy (Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia,
strona 11).
Ustawianie alertu cyklicznego
Alert cykliczny uruchamia się za każdym razem, gdy urządzenie
zarejestruje określoną wartość lub interwał. Można na przykład
ustawić urządzenie tak, aby alert uruchamiał się co 30 minut.
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Alerty.
3 Ustaw typ alertu.
4 Włącz alert.
5 Podaj wartość.
6 Wybierz .
Komunikat będzie wyświetlany za każdym razem, gdy
w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość, dla której
ustawiono alert. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały
dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy
(Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia, strona 11).
Auto Lap
®
Oznaczanie okrążeń wg pozycji
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonej pozycji podczas okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach jazdy (np.
długi podjazd lub sprint treningowy). Podczas wykonywania
kursów można korzystać z opcji Wg pozycji, aby włączać
okrążenia we wszystkich pozycjach okrążeń zapisanych
w kursie.
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap >
Włączenie Auto Lap > Wg pozycji > Okrążenie gdy.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko przycisk okrąż., aby włączyć licznik
okrążeń po każdym wybraniu przycisku
oraz po
każdym ponownym minięciu jednej z tych pozycji.
• Wybierz Start i okrążenie, aby włączyć licznik okrążeń
w pozycji GPS po wybraniu przycisku
oraz w dowolnej
pozycji podczas jazdy po wybraniu przycisku
.
• Wybierz Zaznacz i okrążenie, aby włączyć licznik
okrążeń w określonej pozycji GPS, zaznaczonej przed
10
rozpoczęciem jazdy oraz w dowolnej pozycji podczas
jazdy po naciśnięciu
.
4 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia
(Edytowanie ekranu danych, strona 9).
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
okrążenia po przebyciu określonego dystansu. Funkcja ta
umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach
jazdy (np. co 10 mil lub 40 km).
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap >
Włączenie Auto Lap > Wg dystansu > Okrążenie gdy.
3 Podaj wartość.
4 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia
(Edytowanie ekranu danych, strona 9).
Oznaczanie okrążeń wg czasu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
okrążenia po upływie określonego czasu. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach jazdy (np.
co 20 minut).
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap >
Włączenie Auto Lap > Wg czasu > Okrążenie gdy.
3 Podaj wartość.
4 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia
(Edytowanie ekranu danych, strona 9).
Korzystanie z funkcji Autouśpienie
Funkcja Autouśpienie umożliwia automatyczne przełączanie
urządzenie w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności.
W trybie uśpienia ekran jest wyłączony, a czujniki ANT+,
Bluetooth i moduł GPS są rozłączone.
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
Wybierz
kolejno
Funkcje
automatyczne > Autouśpienie.
2
Korzystanie z funkcji Auto Pause
Funkcja Auto Pause służy do automatycznego wstrzymywania
stopera w przypadku zatrzymania się lub gdy prędkość spada
poniżej określonej wartości. Funkcja ta jest przydatna, jeśli na
trasie treningu znajduje się sygnalizacja świetlna lub inne
miejsca, w których trzeba zwolnić bądź się zatrzymać.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Pause.
3 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie
zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.
• Wybierz Własna prędkość, aby automatycznie zatrzymać
stoper, gdy prędkość spada poniżej określonej wartości.
4 W razie potrzeby dostosuj opcjonalne pola danych czasu
(Edytowanie ekranu danych, strona 9).
®
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja Autoprzewijanie umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi treningu, gdy stoper jest
włączony.
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Autoprzewijanie.
3 Wybierz prędkość wyświetlania.
Automatyczne uruchamianie stopera
Funkcja ta automatycznie wykrywa moment zlokalizowania
satelitów przez urządzenie i rozpoczęcia przemieszczania się.
Dostosowywanie urządzenia
Włącza stoper aktywności lub przypomina o konieczności jego
włączenia w celu rejestrowania danych jazdy.
> Ustawienia jazdy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Tryb urucham. stopera.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Ręcznie i , aby uruchomić stoper aktywności.
• Wybierz Monit, aby wyświetlać wizualne przypomnienie
po osiągnięciu prędkości z informacji o starcie.
• Wybierz Auto, aby automatycznie uruchomić stoper po
osiągnięciu prędkości startowej.
Ustawienia telefonu
Wybierz kolejno
> Funkcje online > Telefon.
Włącz: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
UWAGA: Pozostałe ustawienia Bluetooth są wyświetlane
tylko po włączeniu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.
Przyjazna nazwa: Pozwala na wpisanie przyjaznej nazwy, która
służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Paruj smartfon: Pozwala połączyć urządzenie ze zgodnym
smartfonem z obsługą technologii Bluetooth. To ustawienie
umożliwia korzystanie z funkcji online Bluetooth, w tym
z LiveTrack, i przesyłania aktywności do serwisu Garmin
Connect.
Alerty o połącz. i SMS-ach: Umożliwia włączenie powiadomień
telefonicznych z poziomu zgodnego smartfonu.
Nieodebrane połączenia i SMS-y: Wyświetla przegapione
powiadomienia ze zgodnego smartfonu.
Podpis do odpowiedzi SMS: Włącz podpisy w odpowiedziach
na wiadomości tekstowe.
Tryb gościa
Tryb gościa pozwala ograniczyć działanie funkcji i ustawień
dostępnych przed udostępnieniem urządzenia gościowi.
Włączanie trybu gościa
> Tryb gościa > Włącz.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
• Aby włączyć tryb gościa i ustawić kod do wyłączania go,
wybierz , wpisz 4­cyfrowy kod i wybierz .
• Aby włączyć tryb gościa bez konieczności podawania
kodu, wybierz .
Urządzenie ogranicza ustawienia, które można dostosować.
Wyłączanie trybu gościa
> Tryb gościa > Włącz.
1 Wybierz kolejno
2 W razie potrzeby wpisz 4­cyfrowy kod i wybierz
.
UWAGA: Jeśli trzykrotnie wpiszesz nieprawidłowy kod,
wyświetli się monit o podanie uniwersalnego kodu
odblokowania: Garmin.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz , aby przywrócić ustawienia urządzenia przed
włączeniem trybu gościa.
• Wybierz , aby zachować ustawienia, z których
urządzenie korzystało po włączeniu trybu gościa.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno
> System.
• Ustawienia GPS (Włączanie i wyłączanie funkcji GPS,
strona 11)
• Ustawienia kolorów (Zmiana koloru akcentu, strona 11)
• Ustawienia wyświetlania (Ustawienia wyświetlania,
strona 11)
Dostosowywanie urządzenia
• Ustawienia zapisu danych (Ustawienia zapisu danych,
strona 11)
• Ustawienia jednostek (Zmiana jednostek miary, strona 11)
• Ustawienia dźwięków (Włączanie i wyłączanie dźwięków
urządzenia, strona 11)
• Ustawienia języka (Zmiana języka urządzenia, strona 11)
Włączanie i wyłączanie funkcji GPS
Podczas treningu w pomieszczeniu funkcja GPS może zostać
wyłączona w celu oszczędzania energii.
Wybierz kolejno
> System > Tryb GPS.
Zmiana koloru akcentu
Możesz zmienić akcent kolorystyczny urządzenia.
> System > Kolor.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz kolor akcentu.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno
> System > Wyświetlanie.
Jasność: Umożliwia regulację jasności podświetlenia.
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Zrzuty ekranowe: Umożliwia zapis zrzutu ekranu urządzenia.
Ustawienia zapisu danych
Wybierz kolejno
> System > Zapis danych.
Interwał rejestrowania: Opcja pozwala określić sposób zapisu
danych dotyczących aktywności. Opcja Oszczędnie
umożliwia zapis głównych punktów, w których nastąpiła
zmiana kierunku, prędkości lub tętna. Opcja 1 sek. umożliwia
zapis punktów co sekundę. Pozwala uzyskać bardzo
szczegółowy zapis aktywności, co wpływa jednak na
zwiększenie rozmiaru pliku zapisu.
Uśrednianie rytmu: Opcja sprawdza, czy urządzenie
uwzględnia wartości zerowe dla danych rytmu, które
pojawiają się, gdy użytkownik nie pedałuje. Ustawienie
domyślne nie uwzględnia wartości zerowych, które pojawiają
się, gdy użytkownik nie pedałuje.
Rejestruj zmien. tętna: Uruchamia rejestrowanie zmienności
tętna podczas aktywności.
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, prędkości,
wysokości, temperatury, wagi, format pozycji i format czasu.
> System > Jednostki.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary dla ustawienia.
Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia
Wybierz kolejno
> System > Dźwięki.
Zmiana języka urządzenia
Wybierz kolejno
> System > Język.
Strefy czasowe
Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów
satelitarnych lub zsynchronizowaniu ze smartfonem urządzenie
automatycznie wykrywa strefę czasową i aktualny czas.
11
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo­jonowa
Czas działania baterii
Do 12 godz.
Zakres temperatury roboczej
Od ­20ºC do 60ºC (od ­4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość/protokół bezprze­
wodowy
2,4 GHz przy 4 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani
ustawień.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 10 sekund.
Urządzenie zresetuje się i włączy.
Przywracanie ustawień domyślnych
Możesz przywrócić domyślne ustawienia konfiguracyjne i profile
aktywności. Nie usunie to historii ani danych (jazd, treningów,
kursów itp.).
Wybierz kolejno
> System > Zresetuj urządzenie >
Przywróć ustawienia domyślne > .
Usuwanie ustawień i danych użytkownika
Można usunąć wszystkie dane użytkownika i przywrócić
ustawienia początkowe urządzenia. Spowoduje to usunięcie
historii i danych, takich jak jazdy, treningi czy kursy, a także
zresetuje ustawienia urządzenia i profile aktywności. Pliki
dodane do urządzenia z komputera nie zostaną usunięte.
Wybierz kolejno
> System > Zresetuj urządzenie >
Wyczyść dane i ustawienia > .
12
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Włącz Tryb oszczędzania baterii (Włączanie trybu
oszczędności baterii, strona 12).
• Zmniejsz jasność podświetlenia (Korzystanie z podświetlenia,
strona 1) lub skróć czas podświetlania (Ustawienia
wyświetlania, strona 11).
• Wybierz interwał rejestrowania Oszczędnie (Ustawienia
zapisu danych, strona 11).
• Włącz funkcję Autouśpienie (Korzystanie z funkcji
Autouśpienie, strona 10).
• Wyłącz funkcję łączności bezprzewodowej Telefon
(Ustawienia telefonu, strona 11).
• Wybierz ustawienie GPS (Włączanie i wyłączanie funkcji
GPS, strona 11).
• Usuń czujniki bezprzewodowe, z których już nie korzystasz.
Włączanie trybu oszczędności baterii
Tryb oszczędności baterii automatycznie dostosowuje
ustawienia tak, aby wydłużyć żywotność baterii podczas
dłuższych jazd. Ekran wyłącza się podczas aktywności. Aby go
wybudzić, można włączyć automatyczne alerty i dotknąć ekranu.
W trybie oszczędności baterii punkty śladu GPS i dane czujnika
są rejestrowane z mniejszą częstotliwością. Dokładność odczytu
prędkości, dystansu oraz danych ścieżki jest ograniczona.
UWAGA: W trybie oszczędności baterii historia jest zapisywana
jedynie wtedy, gdy stoper jest włączony.
> Tryb oszczędzania baterii > Włącz.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz alerty do wybudzania ekranu podczas aktywności.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Umieść urządzenie w zasięgu smartfonu.
• Jeśli urządzenia są już sparowane, wyłącz funkcję Bluetooth
w obu urządzeniach, a następnie z powrotem ją włącz.
• Jeśli urządzenia nie są sparowane, włącz bezprzewodową
technologię Bluetooth w smartfonie.
• W smartfonie otwórz aplikację Garmin Connect Mobile,
wybierz
lub , a następnie wybierz kolejno Urządzenia
Garmin > Dodaj urządzenie, aby przejść do trybu
parowania.
• W urządzeniu przesuń palcem w dół od górnej krawędzi
ekranu głównego, aby wyświetlić widżet ustawień i wybierz
kolejno Telefon > Paruj smartfon, aby przejść do trybu
parowania.
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych
GPS
• Regularnie synchronizuj urządzenie z kontem Garmin
Connect:
◦ Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
i aplikacji Garmin Express™.
◦ Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją mobilną Garmin
Connect, korzystając ze smartfonu z włączoną funkcją
Bluetooth.
Po połączeniu z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera
dane satelitarne z kilku ostatnich dni, co umożliwia szybkie
odbieranie sygnałów satelitów.
• Udaj się w otwarty teren, z dala od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Ustawianie wysokości
Jeśli dysponujesz dokładnymi danymi na temat wysokości
aktualnej pozycji, możesz ręcznie skalibrować wysokościomierz
urządzenia.
Informacje o urządzeniu
> Ustaw wysokość.
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Podaj wysokość i wybierz .
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy
język
1
2
3
4
Wybierz .
Przewiń w dół do ostatniego elementu na liście i go wybierz.
Przewiń w dół do siódmego elementu na liście i go wybierz.
Wybierz język.
Zamienne okrągłe uszczelki
Dostępne są zamienne opaski do uchwytów (okrągłe uszczelki).
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z opasek zamiennych
wykonanych z gumy EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer). Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z dealerem firmy Garmin.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję.
> System > O systemie.
• Wybierz Informacje prawne, aby wyświetlić informacje
prawne i numer modelu.
• Wybierz Informacje o prawach autorskich, aby
wyświetlić informacje o oprogramowaniu, identyfikator
urządzenia i umowę licencyjną.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy posiadać konto Garmin Connect oraz pobrać aplikację
Garmin Express.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Nie odłączaj urządzenia od komputera do czasu zakończenia
procesu aktualizacji.
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje map
• Rejestracja produktu
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Załącznik
Załącznik
Pola danych
Niektóre pola danych do wyświetlania danych wymagają
używania akcesoriów ANT+.
Aktual. czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji oraz
ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa i czas
letni).
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Czas: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas do końca: Podczas kursu pokazuje pozostały czas, jeśli
jako cel ustawiono określony czas.
Czas do nast.: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do
następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Czas od początku: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Czas - okrążenie: Czas stopera w ramach bieżącego
okrążenia.
Czas - średnia okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach
bieżącej aktywności.
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością
do +/­ 3,65 m (12 stóp).
Dys. do nast.: Dystans, jaki pozostał do następnego punktu na
trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dyst. do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Dystans do punktu kursu: Dystans, jaki pozostał do
następnego punktu na kursie.
Dystans - okrążenie: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
ETA - nast.: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kurs komp.: Kierunek przemieszczania się.
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Poz. dyst.: Podczas kursu pokazuje pozostały dystans, jeśli
jako cel ustawiono określony dystans.
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Pozostały wznios: Podczas kursu pokazuje pozostały wznios,
jeśli jako cel ustawiono określoną wysokość.
13
Pozycja - cel podróży: Ostatni punkt na trasie lub kursie.
Pozycja - następny punkt: Następny punkt na trasie lub kursie.
Połączone światła: Liczba połączonych świateł.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość - maksymalna: Maksymalna prędkość w ramach
bieżącej aktywności.
Prędkość - okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Prędkość - średnia: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm - okrążenie: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm - średnia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Stan kąta wiązki: Tryb wiązki przedniej.
Stan naładow. baterii: Ilość energii, jaka pozostała w lampce
rowerowej.
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno - maksymalnie %: Procentowa wartość maksymalnego
tętna.
Tętno - okrążenie: Średnie tętno w ramach bieżącego
okrążenia.
Tętno - średnia: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Tryb oświetlenia: Tryb konfiguracji połączonych świateł.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Wznios do nast. punktu kursu: Wznios, jaki pozostał do
następnego punktu na kursie.
Zach. sł.: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu pozycji
GPS.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początku­
jących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
3
14
50 – 60%
60 – 70%
70 – 80%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowo­
naczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowo­
naczyniową
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Rozmiar i obwód kół
Czujnik prędkości automatycznie wykrywa rozmiar koła. W razie
konieczności wprowadź ręcznie obwód koła w ustawieniach
czujnika prędkości.
Rozmiar kół oznaczony jest po obu stronach opony. Lista nie
jest wyczerpująca. W celu obliczenia obwodu koła można
również użyć jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie.
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1­3/8
1615
22 × 1­3/8
1770
22 × 1­1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cylindryczne
1785
24 × 1­1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1­1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1­1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1­1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1­3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1­1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1­1/8
2155
27 × 1­1/4
2161
27 × 1­3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
Załącznik
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cylindryczne
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Oddziaływanie częstotliwości radiowych
To urządzenie jest przenośnym nadajnikiem i odbiornikiem,
które za pośrednictwem anteny wysyła i odbiera fale radiowe
o niewielkim poziomie energii, wymagane do obsługi funkcji
z zakresu komunikacji głosowej i przesyłania danych. Gdy
niniejsze urządzenie pracuje w trybie emisji sygnału
o maksymalnej mocy i współpracuje z akcesoriami
dopuszczonymi do użytku z produktami marki Garmin, emituje
energię o częstotliwości fal radiowych na poziomie niższym od
określonego w opublikowanych wymaganiach. W celu
zapewnienia zgodności z przepisami komisji FCC w zakresie
oddziaływania fal radiowych produkt powinien być użytkowany
wyłącznie w zgodnym uchwycie lub zamontowany zgodnie
z dostarczonymi instrukcjami instalacji. Nie należy go używać
w innych konfiguracjach.
To urządzenie nie może znajdować się w pobliżu ani być
obsługiwane łącznie z żadnym innym nadajnikiem lub anteną.
Załącznik
15
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 3
akcesoria 7, 13
aktualizacje, oprogramowanie 13
aktywny sportowiec 9
alerty 10
ANT+czujniki 1, 7
parowanie urządzenia 7
aplikacje 5, 9
smartfon 1
Auto Lap 10
Auto Pause 10
autoprzewijanie 10
autouśpienie 10
B
bateria
ładowanie 2
maksymalizowanie 12
typ 2
blokowanie, ekran 1
Bluetoothczujniki 7
C
Connect IQ 9
czas, alerty 10
czyszczenie urządzenia 12
D
dane
ekrany 9
przesyłanie 8
rejestrowanie 11
zapisywanie 8
dane techniczne 12
dane użytkownika, usuwanie 9
dostosowywanie urządzenia 9
dystans, alerty 10
dźwięki 11
E
ekran 11
blokowanie 1
ekran dotykowy 1
G
Garmin Connect 1, 4–6, 8
Garmin Express, aktualizowanie
oprogramowania 13
GPS 11
sygnał 1, 3, 12
GroupTrack 6
H
historia 2, 7, 8
przesyłanie do komputera 8
usuwanie 8
I
identyfikator urządzenia 13
ikony 1
J
jednostki miary 11
język 11, 13
K
kalorie, alerty 10
komputer, łączenie 8
komunikat z informacją o starcie 10
kontakty alarmowe 6, 7
kursy 4, 5
edytowanie 5
ładowanie 4
tworzenie 4
usuwanie 5
L
LiveTrack 6
16
M
mapy 3, 5
aktualizowanie 13
orientacja 5
ustawienia 5
wyszukiwanie pozycji 3
montaż 2
montowanie urządzenia 2
N
nawigacja 3
przerywanie 3
wróć do startu 3
O
okrągłe uszczelki. Patrz opaski
okrążenia 1
opaski 13
oprogramowanie
aktualizowanie 13
licencja 13
wersja 13
osobiste rekordy 8
usuwanie 8
ustawienia początkowe 12
ustawienia systemowe 11
ustawienia wyświetlania 11
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 9, 12
W
Wi­Fi 1
widżety 9
wróć do startu 3
współrzędne 3
Wyjmij złącze micro­USB z
urządzenia., przesyłanie 8
wykrywanie zdarzeń 6, 7
wysokościomierz, kalibrowanie 12
wysokość 12
Z
zapisywanie aktywności 2
zapisywanie danych 8
P
parowanie urządzenia 1
ANT+czujniki 7
Bluetoothczujniki 7
smartfon 1, 12
podświetlenie 1, 11
pola danych 9, 13
pomoc 6, 7
pozycje 3
edytowanie 3
usuwanie 4
wysyłanie 7
wyszukiwanie przy użyciu mapy 3
profil użytkownika 9
profile, użytkownik 9
przyciski 1
przyciski na ekranie 1
punkty szczególne (POI), wyszukiwanie 3
Punkty trasy, odwzorowanie 3
R
resetowanie urządzenia 12
rozmiary kół 14
rozwiązywanie problemów 12, 13
rytm, alerty 10
S
smartfon 1, 5, 9, 11
parowanie urządzenia 1, 12
stoper 2, 7
strefy, czas 11
strefy czasowe 11
sygnały satelitarne 1, 3, 12
T
technologia Bluetooth 5, 11
tętno
alerty 10
strefy 7, 14
trasy
tworzenie 4
ustawienia 5
trening
ekrany 9
strony 2
tryb gościa 11
tryb snu 10
U
urządzenie
dbanie 12
resetowanie 12
USB 13
odłączanie 9
ustawienia 9, 11
urządzenie 11, 12
Indeks
support.garmin.com
Lipiec 2018
190-02423-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising