Garmin | Edge® Explore | User manual | Garmin Edge® Explore Brukerveiledning

Garmin Edge® Explore Brukerveiledning
EDGE EXPLORE
®
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Edge er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Connect IQ™, Garmin
Connect™, Garmin Express™ og Varia™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Strava og Strava™ er varemerker for Strava, Inc. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre
varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03490
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Taster .......................................................................................... 1
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 1
Oversikt over startskjermbildet ................................................... 1
Vise widgeter ......................................................................... 1
Bruke bakgrunnslyset ............................................................ 1
Bruke berøringsskjermen ....................................................... 1
Låse berøringsskjermen ........................................................ 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Om batteriet ........................................................................... 2
Installere standardbraketten ....................................................... 2
Løse ut Edge .......................................................................... 2
Navigasjon...................................................................... 2
Legge ut på tur ............................................................................2
Innhente satellittsignaler ........................................................ 2
Posisjoner ................................................................................... 3
Merke posisjonen ................................................................... 3
Lagre posisjoner fra kartet ..................................................... 3
Navigere til en posisjon .......................................................... 3
Navigere til kjente koordinater ............................................... 3
Navigere tilbake til start .......................................................... 3
Stoppe navigasjon ................................................................. 3
Projisere en posisjon .............................................................. 3
Redigere posisjoner ............................................................... 3
Slette en posisjon ................................................................... 3
Løyper .........................................................................................3
Planlegge og sykle en løype .................................................. 3
Følge en løype fra Garmin Connect ....................................... 4
Opprette og sykle en rundturløype ......................................... 4
Løypetips ............................................................................... 4
Vise løypedetaljer .................................................................. 4
Stoppe en løype ..................................................................... 4
Slette en løype ....................................................................... 4
Løypealternativer ................................................................... 4
Kartinnstillinger ........................................................................... 4
Endre kartorienteringen ......................................................... 5
Ruteinnstillinger .......................................................................... 5
Bluetooth tilkoblede funksjoner....................................5
Starte en GroupTrack økt ........................................................... 5
Tips for GroupTrack økter ...................................................... 5
Hendelsesregistrering og assistansefunksjoner ......................... 6
Hendelsesregistrering ............................................................ 6
Assistent ................................................................................ 6
Konfigurere hendelsesregistrering og
assistansefunksjoner ............................................................. 6
Vise nødkontakter .................................................................. 6
Be om hjelp ............................................................................ 6
Slå hendelsesregistrering av og på ....................................... 6
Avbryte en automatisk melding .............................................. 6
Sende en statusoppdatering etter en hendelse ..................... 6
Trådløse sensorer .......................................................... 6
Parkoble trådløse sensorer ......................................................... 6
Angi pulssoner ....................................................................... 6
Situasjonsoppfattelse .................................................................. 7
Logg................................................................................. 7
Vise turen ....................................................................................7
Vise totalverdier for data ........................................................ 7
Slette en tur ................................................................................ 7
Personlige rekorder .................................................................... 7
Vise personlige rekorder ........................................................ 7
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 7
Slette en personlig rekord ...................................................... 7
Garmin Connect .......................................................................... 7
Innholdsfortegnelse
Sende turen din til Garmin Connect ....................................... 7
Databehandling ...........................................................................8
Koble enheten til datamaskinen ............................................. 8
Overføre filer til enheten ........................................................ 8
Slette filer ............................................................................... 8
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 8
Tilpasse enheten............................................................ 8
Connect IQ Nedlastbare funksjoner ........................................... 8
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ......................................................................... 8
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 8
Oppdatere turinnstillingene ......................................................... 8
Legge til et dataskjermbilde ................................................... 8
Redigere et dataskjermbilde .................................................. 9
Flytte dataskjermbilder ........................................................... 9
Varsler .................................................................................... 9
Auto Lap® .............................................................................. 9
Bruke automatisk dvalemodus ............................................... 9
Bruke Auto Pause ................................................................ 10
Bruke Bla automatisk ........................................................... 10
Starte tidtakeren automatisk ................................................ 10
Telefoninnstillinger .................................................................... 10
Gjestemodus ............................................................................. 10
Aktivere gjestemodus ........................................................... 10
Deaktivere gjestemodus ...................................................... 10
Systeminnstillinger .................................................................... 10
Aktivere eller deaktivere GPS .............................................. 10
Endre fargen på detaljer ...................................................... 10
Skjerminnstillinger ................................................................ 10
Innstillinger for dataregistrering ............................................ 10
Endre måleenhetene ........................................................... 11
Slå enhetstoner på og av ..................................................... 11
Endre enhetsspråk ............................................................... 11
Tidssoner ............................................................................. 11
Informasjon om enheten.............................................. 11
Spesifikasjoner ......................................................................... 11
Ta vare på enheten .................................................................. 11
Rengjøre enheten ................................................................ 11
Feilsøking...................................................................... 11
Nullstille enheten ...................................................................... 11
Gjenopprette standardinnstillingene .................................... 11
Fjerne brukerdata og innstillinger ........................................ 11
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 11
Slå på sparemodus for batteri .............................................. 11
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 11
Forbedre GPS-satellittmottaket ................................................ 11
Angi høyde ................................................................................ 12
Enheten bruker feil språk .......................................................... 12
Utbyttbare tetningsringer .......................................................... 12
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 12
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express .......... 12
Produktoppdateringer ............................................................... 12
Få mer informasjon ................................................................... 12
Tillegg............................................................................ 12
Datafelter .................................................................................. 12
Pulssoneberegninger ................................................................ 13
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 13
Radiofrekvenseksponering ....................................................... 13
Indeks............................................................................ 15
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Vise widgeter
Enheten leveres med flere forhåndsinstallerte widgeter. Når du
parkobler enheten med en smarttelefon eller annen kompatibel
enhet, kan du få tilgang til flere widgeter.
1 Gå til startskjermbildet, og sveip ned fra øverst på skjermen.
Taster
À
Velg for å gå i dvalemodus og aktivere enheten.
Hold inne for å slå enheten av og på og for å låse berøringsskjermen.
Á
Velg for å markere en ny runde.
Â
Velg for å starte og stoppe aktivitetstidtakeren.
Parkoble smarttelefonen
For at du skal kunne bruke funksjonene til Edge enheten, må
den parkobles direkte via Garmin Connect™ Mobile-appen og
ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
for å slå på enheten.
2 Hold nede
Den første gangen du slår på enheten, må du velge
enhetsspråket. Det neste skjermbildet ber deg om å parkoble
med smarttelefonen.
TIPS: Du kan sveipe nedover på startskjermbildet for å vise
innstillingswidgeten og velge Telefon > Par smarttelefon for
å gå inn i parkoblingsmodus manuelt.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra - eller -menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
®
Oversikt over startskjermbildet
Startskjermbildet gir deg rask tilgang til alle funksjonene på
Edge enheten.
Velg for å legge ut på tur.
Innstillingswidgeten vises. Et blinkende ikon betyr at enheten
søker. Du kan velge et ikon for å endre innstillingene.
2 Sveip til venstre eller høyre for å vise flere widgeter.
Neste gang du sveiper nedover for å vise widgetene, vises den
siste widgeten du brukte.
Bruke bakgrunnslyset
Du kan trykke på berøringsskjermen for å slå på
bakgrunnsbelysningen.
MERK: Du kan justere tidsavbrudd for bakgrunnslyset
(Skjerminnstillinger, side 10).
1 Gå til skjermbildet Hjem eller Data, og sveip ned fra øverst på
skjermen.
2 Velg , og bruk glidebryteren for å justere lysstyrken
manuelt.
Bruke berøringsskjermen
• Når tidtakeren kjører, trykker du på skjermen for å vise
tidtakeroverlegget.
Tidtakeroverlegget gjør det mulig å gå tilbake til skjermbildet
Hjem under en tur.
• Velg
for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
• Sveip eller velg pilene for å rulle.
• Velg
for å gå tilbake til den forrige siden.
• Velg
for å lagre endringene og lukke siden.
• Velg for å lukke siden og gå tilbake til forrige side.
• Velg for å søke etter i nærheten av en posisjon.
• Velg for å slette et element.
• Velg for å få mer informasjon.
Låse berøringsskjermen
Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på
skjermen utilsiktet.
• Hold
, og velg Lås skjermen.
• Velg
under en aktivitet.
Hvor skal du? Velg for å søke etter posisjoner, interessepunkter eller
adresser.
Lade enheten
Løyper
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Velg for å opprette en ny løype eller for å få tilgang til en
lagret løype.
Velg for å få tilgang til loggen, personlige rekorder,
kontakter og innstillinger.
Velg for å få tilgang til apper, widgets og datafelter på
Connect IQ™.
Innledning
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
1
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner, side 11).
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.
2 Løft Edge ut av braketten.
Navigasjon
Legge ut på tur
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
Koble
den største enden av USB-kabelen til en
3
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad enheten helt opp.
Sett på plass gummihetten når du har ladet enheten.
Hvis du bruker en trådløs sensor eller et trådløst tilbehør, kan
den/det pares og aktiveres under førstegangsoppsettet
(Parkoble trådløse sensorer, side 6).
for å slå på enheten.
1 Hold nede
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Satellittstolpene blir grønne når enheten er klar.
3 Velg .
4 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten
slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du
kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.
5
6
7
8
9
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
2
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når
aktivitetstidtakeren går.
Dra fingeren mot venstre eller høyre for å vise flere
dataskjermbilder.
Du kan dra sveipe nedover fra toppen av dataskjermbildene
for å vise widgetene.
Trykk eventuelt på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
Velg
for å stoppe aktivitetstidtakeren.
TIPS: Du kan endre turtypen før du lagrer og deler denne
turen på Garmin Connect kontoen. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
Velg Lagre tur.
Velg .
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
TIPS: Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Navigasjon
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Posisjoner
Du kan registrere og lagre posisjoner på enheten.
Merke posisjonen
Før du kan merke en posisjon, må du innhente satellitter.
Du kan merke en posisjon hvis du for eksempel vil huske
landemerker eller komme tilbake til et bestemt sted senere.
1 Ta deg en tur.
> Marker posisjon > .
2 Velg Hvor skal du? >
Lagre posisjoner fra kartet
> Velg område for søk > Et
1 Velg Hvor skal du? >
2
3
4
5
kartpunkt.
Let opp posisjonen på kartet.
Velg sted.
Posisjonsinformasjonen vises øverst på kartet.
Velg posisjonsinformasjonen.
Velg > .
Navigere til en posisjon
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg et alternativ:
• Velg Se på kart for å navigere til en posisjon på kartet.
• Velg Søk for å navigere til et interessepunkt, en by, et
veikryss eller kjente koordinater.
TIPS: Du kan velge for å begrense søkeområdet.
• Velg Finn adresse for å angi en spesifikk adresse.
• Velg Lagrede posisjoner for å navigere til en lagret
posisjon.
TIPS: Du kan velge
for å skive inn spesifikk
søkeinformasjon.
• Velg Nylige treff for å navigere til én av de siste 50
posisjonene du har funnet.
• Velg
> Velg område for søk for å begrense
søkeområdet.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør.
5 Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
2
3
4
5
Trykk på skjermen for å vise tidtakeroverlegget under turen.
Velg
> Hvor skal du? > Tilbake til start.
Velg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
Velg Kjør.
Enheten navigerer deg tilbake til startpunktet for turen.
Stoppe navigasjon
1 Bla til kartet.
2 Velg > .
Projisere en posisjon
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg posisjonsinformasjonen øverst i skjermbildet.
4 Velg > Projiser posisjon.
5 Angi retning og avstand til den projiserte posisjonen.
6 Velg .
Redigere posisjoner
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
4 Velg .
5 Velg et attributt.
Velg for eksempel Endre høyde for å angi en kjent høyde for
posisjonen.
6 Angi den nye informasjonen, og velg .
Slette en posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg posisjonsinformasjonen øverst i skjermbildet.
4 Velg > Slett posisjon > .
Løyper
Du kan sende en løype fra Garmin Connect kontoen til enheten.
Når den er lagret på enheten, kan du navigere løypen på
enheten. Du kan også opprette og lagre en egenfinert løype
direkte på enheten.
Du kan følge en lagret løype rett og slett fordi det er en god
løype. Du kan for eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei
til jobben.
Planlegge og sykle en løype
Navigere til kjente koordinater
1 Velg Hvor skal du? > Søkeverktøy > Koordinater.
2 Angi koordinatene, og velg .
3 Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
Navigere tilbake til start
Du kan når som helst i løpet av turen returnere til startpunktet.
1 Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 2).
Navigasjon
Du kan opprette og sykle etter en tilpasset løype. En løype er en
serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg til den
endelige destinasjonen.
1 Velg Løyper > Lag løype > Legg til første posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise den gjeldende posisjonen din på kartet,
velger du Gjeldende posisjon.
• Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du Lagret og
velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon du nylig har søkt etter, velger
du Nylige treff og velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Bruk
kart og velger en posisjon.
• Hvis du vil bla gjennom og velge et punkt av interesse,
velger du POI-kategorier og velger et punkt av interesse i
nærheten.
3
3
4
5
6
7
• Hvis du vil velge en by, velger du Byer og velger en by i
nærheten.
• Hvis du vil velge en adresse, velger du Adresser og angir
adressen.
• Hvis du vil velge et veikryss, velger du Veikryss og angir
gatenavnene.
• Hvis du vil bruke koordinater, velger du Koordinater og
angir koordinatene.
Velg Bruk.
TIPS: Du kan velge en annen posisjon på kartet og velge
Bruk for å fortsette å legge til posisjoner.
Velg Legg til neste posisjon.
Gjenta trinn 2–4 til du har valgt alle posisjonene for løypen.
Velg Se på kart.
Enheten beregner ruten og viser et kart over ruten når den er
klar.
TIPS: Du kan velge
for å vise et stigningsplott for ruten.
Velg Kjør.
Følge en løype fra Garmin Connect
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 7).
1 Velg et alternativ:
• Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
3 Velg Send til enhet.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
5 På Edge enheten velger du Løyper > Lagrede løyper.
6 Velg løypen.
7 Velg Kjør.
Opprette og sykle en rundturløype
Enheten kan opprette en rundturløype basert på en bestemt
avstand, startposisjon og navigasjonsretning.
1 Velg Løyper > Løype med rundreise.
2 Velg Distanse, og angi totalavstanden for løypen.
3 Velg Startposisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise den gjeldende posisjonen din på kartet,
velger du Gjeldende posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Bruk
kart og velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du Lagrede
posisjoner og deretter en posisjon.
• Når du skal bla gjennom og velge et interessepunkt,
velger du Søkeverktøy > POI-kategorier og deretter et
interessepunkt i nærheten.
• Hvis du vil velge en by, velger du Søkeverktøy > Byer og
deretter en by i nærheten.
• Når du vil velge en adresse, velger du Søkeverktøy >
Adresser og angir adressen.
• Når du vil velge et veikryss, velger du Søkeverktøy >
Veikryss og angir gatenavnene.
• Når du vil bruke koordinater, velger du Søkeverktøy >
Koordinater og angir koordinatene.
Velg
Startretning og deretter en retning.
5
6 Velg Søk.
TIPS: Du kan velge for å søke igjen.
7 Velg en løype for å vise den på kartet.
TIPS: Du kan velge og for å vise de andre løypene.
4
8 Velg Kjør.
Løypetips
• Bruk svingveiledning (Løypealternativer, side 4).
• Hvis du tar med oppvarming, velger du
for å begynne
løypen og varmer opp som vanlig.
• Sørg for at du holder deg utenfor løypen når du varmer opp.
Når du er klar til å begynne, setter du kursen mot løypen. Når
du befinner deg innenfor løypen, vises en melding.
• Bla til kartet for å vise løypekartet.
Det vises en melding hvis du beveger deg utenfor løypen.
Vise løypedetaljer
1 Velg Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Sammendrag for å se detaljer om løypen.
Velg Kart for å vise løypen på kartet.
Velg Høyde for å vise et stigningsplott for løypen.
Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
Vise en løype på kartet
Du kan tilpasse hvordan hver løype som er lagret på enheten,
vises på kartet. Du kan for eksempel angi at veien til jobben
alltid vises i gult på kartet. Du kan angi at en alternativ rute skal
vises i grønt. På denne måten kan du se løypene mens du
kjører uten at du trenger å følge eller navigere etter en bestemt
løype.
1 Velg Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Innstillinger.
4 Velg Vis alltid for å vise løypen på kartet.
5 Velg Farge, og velg en farge.
6 Velg Løypepunkter for å vise løypepunkter på kartet.
Neste gang du kjører i nærheten av løypen, vises den på kartet.
Stoppe en løype
1 Bla til kartet.
2 Velg > .
Slette en løype
1 Velg Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg > .
Løypealternativer
Velg Løyper > Lagrede løyper > .
Svingveiledning: Aktiverer eller deaktiverer svingvarsler.
Ute av kurs varsler: Varsler deg hvis du beveger deg utenfor
løypen.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede løyper ved navn.
Filtrer: Gjør det mulig å filtrere etter løypetype, for eksempel
Strava™ løyper.
Slett: Gjør det mulig å slette alle løyper eller flere lagrede løyper
på enheten.
Kartinnstillinger
Velg
> Kjøreturinnstillinger > Kart.
Orientering: Angir hvordan kartet vises på siden.
Autozoom: Velger automatisk et zoomnivå for kartet. Når Av er
valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.
Veiledningstekst: Angir når de detaljerte
navigasjonsmeldingene skal vises (krever rutbare kart).
Navigasjon
Kartsynlighet: Her kan du konfigurere avanserte
kartfunksjoner.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
Endre kartorienteringen
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
Velg
Kart
> Orientering.
2
3 Velg et alternativ:
• Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning øverst på
siden.
• Velg 3D-modus for å vise kartet tredimensjonalt.
Ruteinnstillinger
Velg
> Kjøreturinnstillinger > Ruting.
Popularitetsruting: Beregner ruter basert på de mest populære
sykkelturene i Garmin Connect.
Metode for ruting: Angir transportmetoden for å optimalisere
ruten.
Beregningsmetode: Angir metoden som brukes til å beregne
ruten.
Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer
posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.
Oppsett for unngåelse: Angir veitypene som skal unngås
under navigasjon.
Omberegning: Beregner automatisk ruten på nytt hvis du
avviker fra den.
Hendelsesregistrering: Gjør det mulig for Garmin Connect
Mobile-appen å sende meldinger til nødkontaktene dine hvis
Edge enheten registrerer en hendelse.
Assistent: Gjør det mulig å bruke Garmin Connect Mobileappen til å sende en automatisert tekstmelding med navnet
ditt og GPS-posisjonen din til nødkontakter.
Starte en GroupTrack økt
Før du kan starte en GroupTrack økt, må du ha parkoblet
enheten din med en smarttelefon som har Garmin Connect
Mobile-appen (Parkoble smarttelefonen, side 1).
Under sykkelturer kan du se syklistene i GroupTrack økten din
på kartet.
> Tilkoblede funksjoner >
1 På Edge enheten velger du
GroupTrack for å gjøre det mulig å se kontakter på
kartskjermbildet.
2 I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du LiveTrack > GroupTrack.
Velg
Synlig for > Alle kontakter.
3
MERK: Hvis du har mer enn én kompatibel enhet, må du
velge en enhet for GroupTrack økten.
Velg
Start LiveTrack.
4
5 Velg på Edge enheten, og sykle av gårde.
6 Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Edge enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner eller treningsenheter. Enkelte funksjoner krever
at du installerer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/intosports/apps.
MERK: Du må koble enheten til smarttelefonen med Bluetooth
for at du skal kunne benytte deg av enkelte funksjoner.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
GroupTrack: Gir deg mulighet til å spore de andre personene i
gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i
sanntid. Du kan sende forhåndsdefinerte meldinger til andre
syklister i GroupTrack-økten som har en kompatibel Edge
enhet.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Last ned løyper fra Garmin Connect: Gjør det mulig å søke
etter løyper på Garmin Connect ved hjelp av smarttelefonen
og sende dem til enheten.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Meldinger: Gjør det mulig å svare på et innkommende anrop
eller en tekstmelding med en forhåndsdefinert tekstmelding.
Denne funksjonen er tilgjengelig med kompatible Android™
smarttelefoner.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Du kan trykke på ikonet på kartet for å vise informasjon om
posisjon og kurs for de andre personene i GroupTrack økten.
7 Bla til GroupTrack listen.
Du kan velge en syklist fra listen, slik at syklisten vises midt
på kartet.
Tips for GroupTrack økter
GroupTrack funksjonen gir deg mulighet til å spore de andre
personen i gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på
skjermen. Alle personene i gruppen må være kontakter i Garmin
Connect kontoen din.
• Sykle utendørs med GPS.
• Du kan parkoble Edge Explore enheten med smarttelefonen
med Bluetooth teknologi.
• I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du Kontakter for å oppdater listen over personer for
GroupTrack økten.
• Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med
smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin
Connect Mobile -appen.
• Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde
på 40 km (eller 25 mi).
• Du kan bla til kartet for å vise kontaktene dine under en
GroupTrack økt.
• Du må slutte å sykle før du kan vise informasjon om posisjon
og kurs for de andre personene i GroupTrack økten.
5
Hendelsesregistrering og assistansefunksjoner
Hendelsesregistrering
FORSIKTIG
Hendelsesregistrering er en tilleggsfunksjon, og er utformet for
bruk på veien. Hendelsesregistrering skal ikke brukes som
eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect Mobileappen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Når Edge enheten registrerer en hendelse, og hvis GPS er
aktivert, kan Garmin Connect Mobile-appen sende en
automatisk tekstmelding og e-post med navnet ditt og GPSposisjonen din til nødkontaktene dine.
Det vises en melding på enheten og den parkoblede
smarttelefonen din om at nødkontaktene dine blir kontaktet etter
30 sekunder. Hvis du ikke trenger hjelp, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen.
Før du kan aktivere hendelsesregistrering på enheten din, må
du angi nødkontaktinformasjon i Garmin Connect Mobile-appen.
Den parkoblede smarttelefonen din må ha et mobilabonnement
med datatrafikk og befinne seg i et område med datadekning.
Nødkontaktene dine må kunne motta tekstmeldinger
(standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde).
Assistent
FORSIKTIG
Assistanse er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som
eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect Mobileappen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Når Edge enheten med GPS aktivert er koblet til Garmin
Connect Mobile-appen, kan du sende en automatisert
tekstmelding med navn og GPS-posisjon til nødkontaktene dine.
Før du kan aktivere assistansefunksjonen på enheten din, må
du angi nødkontaktinformasjon i Garmin Connect Mobile-appen.
Den Bluetooth parkoblede smarttelefonen din må ha et
mobilabonnement med datatrafikk og befinne seg i et område
med datadekning. Nødkontaktene dine må kunne motta
tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde).
På enheten vises en melding som sier at kontaktene dine blir
informert etter at en nedtelling er fullført. Hvis du ikke trenger
hjelp, kan du avbryte meldingen.
Konfigurere hendelsesregistrering og assistansefunksjoner
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
2 Parkoble smarttelefonen med enheten (Parkoble
smarttelefonen, side 1).
3 Gå til appinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen, velg
Nødkontakter, og angi førerinformasjonen og nødkontakter.
De valgte kontaktene mottar en melding som identifiserer
dem som nødkontakter.
MERK: Når du angir en nødkontakt, aktiveres
hendelsesregistrering automatisk på enheten.
4 Aktiver GPS på Edge enheten (Aktivere eller deaktivere
GPS, side 10).
Vise nødkontakter
Før du kan vise nødkontakter på enheten, må du konfigurere
informasjon om syklisten og nødkontakter i Garmin Connect
Mobile-appen.
Velg
> Tilkoblede funksjoner > Kontakter.
Navnene og telefonnumrene til nødkontaktene vises.
6
Be om hjelp
Før du kan be om assistanse, må du aktivere GPS på Edge
enheten.
i fire sekunder for å aktivere
1 Hold nede
assistansefunksjonen.
Enheten piper og sender meldingen når nedtellingen på fem
sekunder er fullført.
2 Hvis det er nødvendig, velger du Send for å sende
meldingen umiddelbart.
Slå hendelsesregistrering av og på
Velg
> Tilkoblede funksjoner > Hendelsesreg..
Avbryte en automatisk melding
Når en hendelse registreres av enheten, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen fra enheten eller den parkoblede
smarttelefonen før meldingen sendes til nødkontaktene.
Velg Avbryt >
før den 30 sekunder lange nedtellingen når
0.
Sende en statusoppdatering etter en hendelse
Før du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene, må
enheten registrere en hendelse og sende en automatisk
nødmelding til nødkontaktene.
Du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene for å
melde at du ikke trenger hjelp.
1 Sveip nedover fra toppen av skjermbildet, og skyv til venstre
eller høyre for å vise styringswidgetene.
2 Velg Hendelse oppdaget > Jeg er OK.
En melding sendes til alle nødkontakter.
Trådløse sensorer
Enheten kan brukes med trådløse ANT+ eller Bluetooth
sensorer. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og
kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til buy.garmin.com.
®
Parkoble trådløse sensorer
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Parkobling vil si å koble trådløse ANT+ eller Bluetooth sensorer,
for eksempel en pulsmåler, sammen med Garmin enheten.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre sensorene til andre
syklister når du skal parkoble enhetene.
> Sensorer > Legg til sensor.
2 Velg
Velg
et
alternativ:
3
• Velg en sensortype.
• Velg Søk på alle for å søke etter alle sensorer i nærheten.
Det vises en liste over tilgjengelige sensorer.
4 Velg én eller flere enheter du vil pare med enheten.
5 Velg Legg til.
Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status
som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise
sensordata.
®
Angi pulssoner
Enheten benytter informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme pulssonene. Du kan justere
pulssonene manuelt etter treningsmålene dine (Treningsmål,
side 7). Du bør stille inn maksimal puls, hvilepuls og
pulssoner for å få mest mulig nøyaktige kaloridata under
aktiviteten.
> Min statistikk > Treningssoner > Pulssoner.
1 Velg
Trådløse sensorer
2 Angi verdier for maksimal puls og hvilepuls.
Soneverdiene oppdateres automatisk, men du kan også
redigere hver verdi manuelt.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg % maksimum for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din maksimale puls.
• Velg % pulsreserve for å se og redigere sonene som
prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus
hvilepuls).
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 13) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Situasjonsoppfattelse
Edge enheten kan brukes med Varia™ smartsykkellys og
bakspeilradar for å gi en bedre situasjonsoppfattelse. Du finner
mer informasjon i brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Edge programvaren før
du parkobler Varia enheter (Oppdatere programvaren ved hjelp
av Garmin Express, side 12).
Logg
Slette en tur
> Historikk > Turer.
1 Velg
2 Velg en tur.
> Slett > .
3 Velg
Personlige rekorder
Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige
rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste
tur og høyeste stigning under en tur.
Vise personlige rekorder
Velg
> Min statistikk > Personlige rekorder.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
> Min statistikk > Personlige rekorder.
1 Velg
2 Velg rekorden du vil gjenopprette.
3 Velg Tidligere rekord > .
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
> Min statistikk > Personlige rekorder.
1 Velg
2 Velge en personlig rekord.
3 Velg > .
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.
Vise turen
> Historikk > Turer.
1 Velg
2 Velg en tur.
3 Velg et alternativ.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlede data som er lagret på enheten,
inkludert antall turer, tid, avstand og kalorier.
Velg
> Historikk > Totalverdier.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Sende turen din til Garmin Connect
• Synkroniser Edge enheten med Garmin Connect Mobileappen på smarttelefonen.
Logg
7
• Bruk USB-kabelen som fulgte med Edge enheten til å sende
turdata til Garmin Connect kontoen din på datamaskinen.
Connect IQ Nedlastbare funksjoner
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows og som et aktivert volum i Mac.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
2
3
4
5
6
7
På Windows vises enheten som en flyttbar stasjon eller en
bærbar enhet. På Mac vises enheten som en tilkoblet
stasjon.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises i listen over filer i minnet på enheten.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
®
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
8
Tilpasse enheten
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på enheten fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av programmet Connect IQ
Mobile.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på enheten. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.
3 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder, vekt og høyde.
Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige
turdata.
> Min statistikk > Brukerprofil.
1 Velg
2 Velg et alternativ.
Oppdatere turinnstillingene
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Velg Dataskjermer for å tilpasse dataskjermbildene og
datafeltene (Redigere et dataskjermbilde, side 9).
• Velg Varsler for å tilpasse treningsvarslene (Varsler,
side 9).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap for å angi
hvordan runder skal utløses (Markere runder etter
posisjon, side 9).
• Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale for å
aktivere dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt
brukt på fem minutter (Bruke automatisk dvalemodus,
side 9).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause for å endre
når tidtakeren stanser midlertidig (Bruke Auto Pause,
side 10).
• Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk for å
tilpasse visningen av treningsdatasidene når tidtakeren er
i gang (Bruke Bla automatisk, side 10).
• Velg Startmodus for tidtaker for å tilpasse hvordan
enheten registrerer begynnelsen av en tur og starter
tidtakeren automatisk (Starte tidtakeren automatisk,
side 10).
• Velg Navigasjonsmeldinger for å vise avanserte
retningsanvisninger som tekst eller på kartet.
• Velg Kart for å tilpasse kartinnstillingene (Kartinnstillinger,
side 4).
• Velg Ruting for å tilpasse ruteinnstillingene
(Ruteinnstillinger, side 5).
Alle endringer lagres i turinnstillingene.
Legge til et dataskjermbilde
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
Tilpasse enheten
2
3
4
5
6
7
8
9
Velg Dataskjermer > Legg til ny > Dataskjermbilde.
Velg en kategori og deretter ett eller flere datafelt.
Velg .
Velg et alternativ.
• Velg en annen kategori for å velge flere datafelt.
• Velg .
Velg eller for å endre oppsettet.
Velg .
Velg et alternativ.
• Trykk to ganger på et datafelt for å endre det.
• Trykk først på et datafelt og deretter på en annet datafelt
for å bytte om på dem.
Velg .
Redigere et dataskjermbilde
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Dataskjermer.
3 Velg et dataskjermbilde.
4 Velg Oppsett og datafelter.
5 Velg en kategori, velg datafeltene du vil legge til eller fjerne,
6
7
8
9
og velg deretter
> .
Velg eller for å endre oppsettet.
Velg .
Velg et alternativ.
• Trykk to ganger på et datafelt for å endre det.
• Trykk først på et datafelt og deretter på en annet datafelt
for å bytte om på dem.
Velg .
Flytte dataskjermbilder
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Dataskjermer > .
3 Velg et dataskjermbilde.
eller
.
4 Velg
5 Velg .
Varsler
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte mål når det gjelder
tid, avstand, kalorier, puls og pedalfrekvens.
Angi områdevarsler
Du kan angi områdevarsler hvis du har en valgfri pulsmåler eller
pedalfrekvenssensor. Et områdevarsel varsler deg når
enhetsmålingene er over eller under et angitt verdiområde. Du
kan for eksempel konfigurere enheten slik at den varsler deg når
pulsen er under 90 BPM og over 160 BPM (Angi pulssoner,
side 6).
> Kjøreturinnstillinger > Varsler.
1 Velg
2 Velg Pulsvarsel eller Pedalfrekvensvarsel.
3 Slå på varselet om nødvendig.
4 Velg verdier for minimum og maksimum, eller velg soner.
5 Velg eventuelt .
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå
enhetstoner på og av, side 11).
Angi et regelmessig varsel
Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer
en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel
angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Varsler.
Tilpasse enheten
3
4
5
6
Velg en varseltype.
Slå på varselet.
Angi en verdi.
Velg .
Det vises en melding hver gang du når verdien for varselet.
Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå enhetstoner på og
av, side 11).
Auto Lap
®
Markere runder etter posisjon
Du kan bruke Auto Lap til å markere runden automatisk ved en
bestemt posisjon. Denne funksjonen er til god hjelp når du vil
sammenligne ytelsen din over forskjellige deler av turen (for
eksempel en lang stigning eller når du trener sprint). Du kan
bruke alternativet Etter posisjon langs løypen for å utløse runder
ved alle rundeposisjonene som er lagret på løypen.
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter posisjon > Runde ved.
3 Velg et alternativ:
• Velg Bare LAP-trykk for å utløse rundetelleren hver gang
du velger
, og hver gang du passerer en av disse
posisjonene igjen.
• Velg Start og Lap for å utløse rundetelleren ved GPSposisjonen der du velger , og hvor som helst i løpet av
løpeturen der du velger
.
• Velg Marker og Lap for å utløse rundetelleren ved en
bestemt GPS-posisjon som er merket før turen, og hvor
som helst under turen der du velger
.
4 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Redigere et
dataskjermbilde, side 9).
Markere runder etter avstand
Du kan bruke funksjonen Auto Lap til å markere en runde ved
en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god
hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av
turen (for eksempel etter hver 40. kilometer eller 10. mile).
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter distanse > Runde ved.
3 Angi en verdi.
4 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Redigere et
dataskjermbilde, side 9).
Markere runder etter tid
Du kan bruke Auto Lap funksjonen til å automatisk markere en
runde etter en bestemt tid. Denne funksjonen er til god hjelp for
å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av turen (for
eksempel etter hvert 20. minutt).
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter tid > Runde ved.
3 Angi en verdi.
4 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Redigere et
dataskjermbilde, side 9).
Bruke automatisk dvalemodus
Du kan bruke funksjonen Automatisk dvale til å aktivere
dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt brukt på fem
minutter. Under dvalemodus slås skjermen av, og ANT+
sensoren, Bluetooth og GPSen kobles fra.
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale.
9
Bruke Auto Pause
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til å sette tidtakeren på
pause automatisk når du slutter å bevege deg, eller når
hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er
nyttig hvis turen omfatter trafikklys eller andre steder der du må
senke farten eller stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause.
3 Velg et alternativ:
• Velg Når stoppet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege deg.
• Velg Tilpasset hastighet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når hastigheten faller under en bestemt verdi.
4 Tilpass eventuelt valgfrie datafelt for tid (Redigere et
dataskjermbilde, side 9).
®
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk.
3 Velg en visningshastighet.
Starte tidtakeren automatisk
Denne funksjonen oppdager automatisk når enheten har
innhentet satellitter og er i bevegelse. Den starter
aktivitetstidtakeren eller er en påminnelse om at du må starte
tidtakeren, slik at du kan registrere data for turen.
> Kjøreturinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Startmodus for tidtaker.
3 Velg et alternativ:
• Velg Manuelt og deretter
for å starte
aktivitetstidtakeren.
• Velg Etterspørsel for å vise en visuell påminnelse når du
når hastigheten for startvarsel.
• Velg Automatisk for å starte aktivitetstidtakeren
automatisk når du når starthastigheten.
Telefoninnstillinger
Velg
> Tilkoblede funksjoner > Telefon.
Aktiver: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
trådløs Bluetooth teknologi er aktivert.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth.
Par smarttelefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
med Bluetooth. Denne innstillingen gjør at du kan bruke
Bluetooth tilkoblede funksjoner, inkludert LiveTrack og
aktivitetsopplasting til Garmin Connect.
Anrops- og SMS-varsler: Gjør det mulig å aktivere
telefonvarsler fra en kompatibel smarttelefon.
Tapte anrop og tekstmeldinger: Viser tapte anrop fra en
kompatibel smarttelefon.
Signatur for tekstsvar: Aktiverer signaturer i tekstmeldinger du
sender.
Gjestemodus
Gjestemodusfunksjonen gjør at du kan begrense de tilgjengelige
funksjonene og innstillingene før du deler enheten med en
gjestebruker.
10
Aktivere gjestemodus
> Gjestemodus > Aktiver.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil aktivere gjestemodus og trenger en kode for å
deaktivere den, velger du
og skriver inn en firesifret
kode. Deretter velger du .
• Hvis du vil aktivere gjestemodus uten noen kode, velger
du .
Enheten begrenser innstillingene som er tilgjengelige for
tilpasning.
Deaktivere gjestemodus
> Gjestemodus > Aktiver.
1 Velg
2 Skriv om nødvendig inn den firesifrede koden, og velg
.
MERK: Hvis du skriver inn feil kode tre ganger, blir du bedt
om å skrive inn den universale koden for opplåsing: Garmin.
3 Velg et alternativ:
• Velg
for å gjenopprette enhetsinnstillingene som ble
brukt før gjestemodus ble aktivert.
• Velg for å beholde enhetsinnstillingene som ble brukt
da gjestemodus var aktivert.
Systeminnstillinger
Velg
> System.
• GPS-innstillinger (Aktivere eller deaktivere GPS, side 10)
• Fargeinnstillinger (Endre fargen på detaljer, side 10)
• Skjerminnstillinger (Skjerminnstillinger, side 10)
• Innstillinger for dataregistrering (Innstillinger for
dataregistrering, side 10)
• Innstillinger for enheter (Endre måleenhetene, side 11)
• Innstillinger for toner (Slå enhetstoner på og av, side 11)
• Språkinnstillinger (Endre enhetsspråk, side 11)
Aktivere eller deaktivere GPS
Du kan slå av GPS når du trener innendørs for å spare
batterilevetid.
Velg
> System > GPS-modus.
Endre fargen på detaljer
Du kan endre fargen på detaljer på enheten.
> System > Farge.
1 Velg
2 Velg en farge for detaljene.
Skjerminnstillinger
Velg
> System > Skjerm.
Lysstyrke: Angir lysstyrken på bakgrunnslyset.
Tidsavb. bak.lys: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset
slås av.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslettet.
Skjermlagring: Gjør at du kan lagre bildet som vises på
enhetsskjermen.
Innstillinger for dataregistrering
Velg
> System > Dataregistrering.
Registreringsintervall: Kontrollerer hvordan enheten
registrerer aktivitetsdata. Smart-alternativet registrerer
nøkkelpunkter hvor du endrer retning, hastighet eller puls. 1
sek-alternativet registrerer punkter hvert sekund. Dette
alternativet oppretter en svært detaljert opptegning av
aktiviteten, men den øker også størrelsen på den lagrede
aktivitetsfilen.
Gj.sn. pedalfrekvens: Kontrollerer om enheten tar med
nullverdier for pedalfrekvensdata som oppstår når du ikke trår
Tilpasse enheten
på pedalene. Standardinnstillingen utelater nullverdier som
oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
Loggfør pulsvariasjon: Angi et enheten skal loggføre
pulsvariasjonen din under aktiviteter.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
temperatur, vekt, posisjonsformat og tidsformat.
> System > Enheter.
1 Velg
2 Velg en målingstype.
3 Velg måleenhet for innstillingen.
Slå enhetstoner på og av
Velg
> System > Toner.
Endre enhetsspråk
Velg
> System > Språk.
Gjenopprette standardinnstillingene
Du kan gjenopprette standardinnstillingene og aktivitetsprofilene. Dette fjerner ikke historikken og dataene,
som turer, treningsøkter og løyper.
Velg
> System > Nullstilling av enhet >
Standardinnstillinger > .
Fjerne brukerdata og innstillinger
Du kan slette alle brukerdata og tilbakestille enheten til
førstegangsoppsettet. Dette fjerner historikken og dataene, som
turer, treningsøkter og løyper, og tilbakestiller
enhetsinnstillingene og aktivitetsprofilene. Dette fjerner ikke
eventuelle filer du har lagt til på enheten fra datamaskinen.
Velg
> System > Nullstilling av enhet > Fjern data og
innstillinger > .
Maksimere batterilevetiden
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 12 timer
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ved 4 dBm nominell
• Slå på Sparemodus for batteri (Slå på sparemodus for
batteri, side 11).
• Reduser lysstyrken (Bruke bakgrunnslyset, side 1) eller
forkort tidsavbruddet for bakgrunnslyset (Skjerminnstillinger,
side 10).
• Velg registreringsintervallet Smart (Innstillinger for
dataregistrering, side 10).
• Slå på funksjonen Automatisk dvale (Bruke automatisk
dvalemodus, side 9).
• Slå av trådløsfunksjonen Telefon (Telefoninnstillinger,
side 10).
• Velg GPS-innstillingen (Aktivere eller deaktivere GPS,
side 10).
• Fjern trådløse sensorer som du ikke bruker lenger.
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Slå på sparemodus for batteri
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller
synkroniserer med smarttelefonen, finner enheten automatisk
riktig tidssone og klokkeslett.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
Hold
nede i ti sekunder.
Enheten nullstilles og slår seg på.
Informasjon om enheten
Hvis du bruker sparemodus for batteri, forlenger innstillingene
automatisk batteriets levetid for lengre sykkelturer. Skjermen
slås av under aktiviteter. Du kan aktivere automatiske varsler og
trykke på skjermen for å aktivere den. Sparemodusen for batteri
registrerer ikke GPS-punkter i sporloggen og sensordata like
ofte som vanlig GPS-modus. Nøyaktigheten til dataene for
hastighet, avstand og sporing reduseres.
MERK: I sparemodus for batteri, registreres bare oppføringer i
loggen når tidtakeren går.
> Sparemodus for batteri > Aktiver.
1 Velg
2 Velg varslene som aktiverer skjermen under en aktivitet.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Sørg for at enheten er innenfor rekkevidde for
smarttelefonen.
• Hvis enhetene allerede er parkoblet, slår du Bluetooth av på
begge enhetene og slår den deretter på igjen.
• Hvis enhetene ikke er parkoblet, aktiverer du trådløs
Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen, velg
eller , og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å
gå inn i parkoblingsmodus.
• Sveip nedover på enheten på startskjermbildet for å vise
innstillingswidgeten og velge Telefon > Par smarttelefon for
å gå i parkoblingsmodus manuelt.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express™ appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
11
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Angi høyde
Hvis du har nøyaktige høydedata for din aktuelle posisjon, kan
du kalibrere høydemåleren på enheten manuelt.
> Angi høyde.
1 Velg Hvor skal du? >
Angi
høyden,
og
velg
.
2
Enheten bruker feil språk
1
2
3
4
Velg .
Bla ned til det siste elementet i listen, og velg det.
Bla ned til det sjuende elementet i listen, og velg det.
Velg språk.
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Vise enhetsinformasjon
> System > Om.
1 Velg
2 Velg et alternativ.
• Velg Informasjon om forskrifter for å vise informasjon
om forskrifter og modellnummeret.
• Velg Informasjon om opphavsrett for å vise informasjon
om programvaren, enhets-ID-en og lisensavtalen.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Produktregistrering
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
12
Tillegg
Datafelter
Enkelte datafelt krever ANT+ tilbehør for å kunne vise data.
Avst. neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Avst. til dest.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand til løypepunkt: Gjenværende avstand til neste punkt
på løypen.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Batteristatus: Gjenværende batteristrøm til et sykkellykttilbehør.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse - runde: Avstanden som er tilbakelagt under
gjeldende runde.
ETA neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste veipunkt på
ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne
siden vises bare når du navigerer.
ETA ved best.sted: Beregnet tidspunkt for ankomst til
bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
Gjenv. dist.: Under en løype er dette avstanden som gjenstår
når du bruker et avstandsmål.
Gjenværende stigning: Under en løype er dette stigningen
som gjenstår når du bruker et høydemål.
GPS-nøyaktighet: Feilmargin for din nøyaktige posisjon. GPSposisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m
(12 fot).
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Hastighet - maksimal: Høyeste hastighet for gjeldende
aktivitet.
Hastighet - runde: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
runde.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Lysmodus: Konfigurasjonsmodus for lyktnettverket.
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Pedalfrekvens - gjennomsnitt: Sykling. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens - runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Posisjon ved destinasjon: Siste punkt på ruten eller løypen.
Posisjon ved neste: Neste punkt på ruten eller løypen.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls - %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Puls - runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Tillegg
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Sol ned: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPSposisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stigning til neste løypepunkt: Gjenværende stigning til neste
punkt i løypen.
Strålevinkelstatus: Strålemodus for frontlykten.
Tid: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid - gj.sn. runde: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende
aktivitet.
Tid igjen: Under en løype er dette tiden som gjenstår når du
bruker et tidsmål.
Tid - runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Tid som er gått: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Tid til bes.st.: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til
destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tilkoblede lykter: Antall tilkoblede lykter.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
Pulssoneberegninger
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
700 × 25C
2105
700C rørformet
2130
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
Hjulstørrelse og -omkrets
700 × 38C
2180
Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du
kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for
hastighetssensoren.
Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen
av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på
Internett.
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Sone % av
makspuls
1
2
3
4
5
50–60 %
60–70 %
70–80 %
80–90 %
90–100 %
Oppfattet anstrengelse
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Fordeler
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
Tillegg
Radiofrekvenseksponering
Denne enheten er en mobil sender og mottaker som bruker en
antenne til å sende og motta et lavt nivå av radiofrekvent (RF)
energi for tale- og datakommunikasjon. Enheten avgir RF-energi
som er lavere enn de offentlig tillatte grensene når produktet
13
brukes med maksimal uteffekt, og når det brukes sammen med
tilbehør som er godkjent av Garmin. For å samsvare med FCC
RF-krav til eksponering skal enheten bare brukes i en
kompatibel brakett eller montert i henhold til instruksjonene.
Enheten skal ikke brukes i andre konfigurasjoner.
Denne enheten må ikke plasseres eller brukes sammen med en
annen sender eller antenne.
14
Tillegg
Indeks
A
adresser, finne 3
ANT+ sensorer 1, 6, 7
parkobling 6
assistent 6
Auto Lap 9
Auto Pause 10
automatisk dvalemodus 9
avstand, varsler 9
B
bakgrunnslys 1, 10
baner 4
laste inn 4
redigere 4
slette 4
batteri
lade 1
maksimere 11
type 2
berøringsskjerm 1
bla automatisk 10
Bluetooth sensorer 6
Bluetooth teknologi 5, 10
brukerdata, slette 8
brukerprofil 8
oppdatere 12
orientering 5
knapper på skjermen 1
koordinater 3
L
lagre aktiviteter 2
lagre data 7, 8
LiveTrack 5
logg 7
løyper 3, 4
opprette 4
låse, skjermbilde 1
M
montere enheten 2
måleenheter 11
N
navigasjon 3
stoppe 3
tilbake til start 3
nullstille enheten 11
nødkontakter 6
R
data
lagre 7
overføre 7, 8
registrere 10
skjermbilder 8, 9
datafelter 8, 9, 12
datamaskin, koble til 8
E
enhet
nullstille 11
vedlikehold 11
enhets-ID 12
F
Garmin Connect 1, 4–7
Garmin Express, oppdatere programvare 12
gjestemodus 10
GPS 10
signal 1, 2, 11
GroupTrack 5
H
hendelsesregistrering 6
historikk 2
sende til datamaskin 7
slette 7
hjulstørrelser 13
høyde 12
høydemåler, kalibrere 12
I
ikoner 1
innstillinger 8, 10, 11
enhet 11
installere 2
interessepunkter (POI), finne 3
K
kalori, varsler 9
kart 3, 4
finne posisjoner 3
innstillinger 4
Indeks
V
varsler 9
veipunkter, projisere 3
W
Wi-Fi 1
widgets 8
P
G
D
USB 12
koble fra 8
oppdateringer, programvare 12
feilsøking 11, 12
filer, overføre 8
første oppsett 11
Connect IQ 8
U
O
parkobling 1
ANT+ sensorer 6
Bluetooth sensorer 6
smarttelefon 1, 11
pedalfrekvens, varsler 9
permanent idrettsutøver 8
personlige rekorder 7
slette 7
posisjoner 3
finne med kartet 3
redigere 3
sende 6
slette 3
profiler, bruker 8
programmer 5, 8
smarttelefon 1
programvare
lisens 12
oppdatere 12
versjon 12
puls
soner 6, 7, 13
varsler 9
C
tidtaker 2, 7
tilbake til start 3
tilbehør 6, 12
tilpasse enheten 8, 9
toner 11
trening
sider 2
skjermbilder 8, 9
remmer 12
rengjøre enheten 11
runder 1
ruter
innstillinger 5
opprette 3, 4
S
satellittsignaler 1, 2, 11
skjermbilde 10
låse 1
skjerminnstillinger 10
slette, alle brukerdata 8, 11
smarttelefon 1, 5, 8, 10
parkobling 1, 11
soner, tid 11
spesifikasjoner 11
språk 11, 12
startvarselmelding 10
systeminnstillinger 10
søvnmodus 9
T
taster 1
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tid, varsler 9
tidssoner 11
15
support.garmin.com
Juli 2018
190-02423-38_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising