Garmin | Edge® Explore | User manual | Garmin Edge® Explore Korisnički priručnik

Garmin Edge® Explore Korisnički priručnik
EDGE EXPLORE
®
Korisnički priručnik
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause i Edge trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Connect IQ™, Garmin
Connect™, Garmin Express™, i Varia™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. STRAVA i Strava™ trgovački su znakovi tvrtke Strava, Inc. Windows registrirani je
trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03490
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 1
Pregled početnog zaslona .......................................................... 1
Pregledavanje widgeta ........................................................... 1
Korištenje pozadinskog osvjetljenja ....................................... 1
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir .................................... 1
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir ............................. 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 2
Postavljanje standardnog nosača ............................................... 2
Otpuštanje Edge .................................................................... 2
Navigacija........................................................................ 2
Odlazak na vožnju ...................................................................... 2
Primanje satelitskih signala .................................................... 3
Lokacije .......................................................................................3
Označavanje lokacije ............................................................. 3
Spremanje lokacija iz karte .................................................... 3
Navigacija do lokacije ............................................................ 3
Navigacija do poznatih koordinata ......................................... 3
Navigacija do početne točke .................................................. 3
Zaustavljanje navigacije ......................................................... 3
Projiciranje lokacije ................................................................ 3
Uređivanje lokacije ................................................................. 3
Brisanje lokacije ..................................................................... 3
Staze ...........................................................................................3
Planiranje i vožnja stazom ..................................................... 4
Praćenje staze s usluge Garmin Connect ............................. 4
Stvaranje i vožnja povratnom stazom .................................... 4
Savjeti za vožnju stazom ....................................................... 4
Pregled pojedinosti o stazi ..................................................... 4
Zaustavljanje staze ................................................................ 5
Brisanje staze ........................................................................ 5
Opcije staze ........................................................................... 5
Postavke karte ............................................................................ 5
Promjena orijentacije karte .................................................... 5
Postavke rute .............................................................................. 5
Bluetooth – funkcije povezivosti.................................. 5
Pokretanje GroupTrack sesije .................................................... 5
Savjeti za GroupTrack sesije ................................................. 6
Prepoznavanje nezgoda i funkcije pomoći ................................. 6
Prepoznavanje nezgoda ........................................................ 6
Pomoć .................................................................................... 6
Postavljanje prepoznavanja nezgoda i funkcija pomoći ........ 6
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima ...................... 6
Traženje pomoći .................................................................... 6
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda ................................................................................. 6
Poništavanje automatske poruke ........................................... 6
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode ............................. 7
Bežični senzori............................................................... 7
Uparivanje bežičnih senzora ....................................................... 7
Postavljanje zona pulsa ......................................................... 7
Svjesnost o situaciji .................................................................... 7
Povijest............................................................................ 7
Pregledavanje vaše vožnje ......................................................... 7
Pregledavanje ukupnih podataka .......................................... 7
Brisanje vožnje ........................................................................... 7
Osobni rekordi ............................................................................ 7
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 7
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 8
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 8
Garmin Connect .......................................................................... 8
Sadržaj
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect ................................. 8
Upravljanje podacima ................................................................. 8
Priključivanje uređaja na računalo ......................................... 8
Prijenos datoteka na vaš uređaj ............................................ 8
Brisanje datoteka ................................................................... 8
Iskopčavanje USB kabela ...................................................... 8
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 9
Connect IQ funkcije za preuzimanje ........................................... 9
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala .............. 9
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 9
Nadogradnja postavki vožnje ..................................................... 9
Dodavanje zaslona s podacima ............................................. 9
Uređivanje zaslona s podacima ............................................. 9
Promjena redoslijeda zaslona s podacima ............................ 9
Upozorenja ............................................................................. 9
Auto Lap® ............................................................................ 10
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja ............................................................................. 10
Korištenje značajke automatskog pauziranja ...................... 10
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 10
Automatsko pokretanje mjerača vremena ........................... 10
Postavke telefona ..................................................................... 10
Način rada za gosta .................................................................. 11
Omogućavanje načina rada za gosta .................................. 11
Onemogućavanje načina rada za gosta .............................. 11
Postavke sustava ...................................................................... 11
Omogućavanje ili onemogućavanje GPS-a ......................... 11
Promjena boje za isticanje ................................................... 11
Postavke zaslona ................................................................. 11
Postavke snimanja podataka ............................................... 11
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 11
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja ........................... 11
Promjena jezika uređaja ...................................................... 11
Vremenske zone .................................................................. 11
Informacije o uređaju................................................... 11
Specifikacije .............................................................................. 11
Postupanje s uređajem ............................................................. 11
Čišćenje uređaja .................................................................. 12
Rješavanje problema ................................................... 12
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 12
Vraćanje zadanih postavki ................................................... 12
Brisanje korisničkih podataka i postavki .............................. 12
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 12
Uključivanje načina rada za štednju baterije ........................ 12
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 12
Poboljšavanje prijema GPS satelita ......................................... 12
Postavljanje nadmorske visine ................................................. 12
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 12
Zamjenski O-prsteni .................................................................. 12
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 12
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express ....... 12
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 13
Dodatne informacije .................................................................. 13
Dodatak ......................................................................... 13
Podatkovna polja ...................................................................... 13
Izračuni zona pulsa ................................................................... 13
Veličina i opseg kotača ............................................................. 14
Izlaganje radijskoj frekvenciji .................................................... 14
Indeks............................................................................ 15
i
Uvod
Pregledavanje widgeta
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Vaš se uređaj isporučuje s nekoliko prethodno učitanih widgeta,
a dodatni su dostupni nakon što uparite svoj uređaj i pametni
telefon ili drugi kompatibilni uređaj.
1 Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje od vrha
zaslona.
Tipke
À
Odaberite za prelazak u stanje mirovanja i buđenje uređaja.
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj ili zaključali dodirni
zaslon.
Á
Odaberite za označavanje nove dionice.
Â
Odaberite za pokretanje i zaustavljanje mjerača vremena
aktivnosti.
Uparivanje pametnog telefona
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na Edge uređaju,
uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije Garmin
Connect™ Mobile umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
kako biste uključili uređaj.
2 Držite
Prilikom prvog uključivanja uređaja odaberite jezik uređaja.
Na sljedećem zaslonu postavit će vam se upit za uparivanje s
pametnim telefonom.
SAVJET: Možete povući prstom prema dolje na početnom
zaslonu kako bi se prikazao widget s postavkama i odabrati
Telefon > Upari pametni telefon kako biste ručno otvorili
način rada za uparivanje.
3 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku
ili
odaberite Uređaji
tvrtke Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
Nakon uspješnog uparivanja pojavljuje se poruka, a uređaj se
automatski sinkronizira s pametnim telefonom.
®
Pregled početnog zaslona
S početnog zaslona možete brzo pristupiti svim značajka
uređaja Edge.
Odaberite za odlazak na vožnju.
Kamo? Odaberite pretraživanje lokacija, točaka interesa ili adresa.
Staze
Uvod
Odaberite za stvaranje nove staze ili pristupanje spremljenoj
stazi.
Prikazat će se widget za postavke. Bljeskajuća ikona
označava da uređaj traži. Odaberite bilo koju ikonu za
promjenu postavki.
2 Za prikaz više widgeta povucite prstom ulijevo ili udesno.
Kada sljedeći put povučete prstom prema dolje kako biste vidjeli
widgete, prikazat će se widget koji ste zadnji pregledavali.
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja možete dodirnuti
zaslon.
NAPOMENA: Možete podesiti trajanje pozadinskog osvjetljenja
(Postavke zaslona, stranica 11).
1 Na početnom zaslonu ili zaslonu s podacima povucite prstom
od vrha zaslona.
2 Odaberite i pomoću klizača na traci ručno podesite
svjetlinu.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dok je mjerač vremena uključen, dodirnite zaslon za
prekriveni prikaz mjerača.
Prekriveni prikaz mjerača omogućuje povratak na početni
zaslon za vrijeme vožnje.
• Odaberite
za povratak na početni zaslon.
• Povucite prstom ili za kretanje odaberite strelice.
• Odaberite
za povratak na prethodnu stranicu.
• Odaberite
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
• Odaberite kako biste zatvorili stranicu i vratili se na
prethodnu stranicu.
• Odaberite za traženje u blizini lokacije.
• Odaberite za brisanje stavke.
• Za dodatne informacije odaberite .
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir
Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire
zaslona.
• Držite
i odaberite Zaklj. zaslona.
• Tijekom aktivnosti odaberite
.
Odaberite za pristupanje podacima o povijesti, osobnim
rekordima, kontaktima i postavkama.
Punjenje uređaja
Odaberite za pristupanje Connect IQ™ aplikacijama, widgetima
i podatkovnim poljima.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Specifikacije, stranica 11).
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka Á
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne
sjedne na mjesto.
Otpuštanje Edge
1 Okrenite Edge u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali
uređaj.
2 Podignite Edge s nosača.
Navigacija
Odlazak na vožnju
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
priključak na računalu.
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite uređaj do kraja.
Nakon punjenja uređaja zatvorite zaštitni poklopac.
Ako koristite bežični senzor ili dodatnu opremu, možete ih upariti
i aktivirati za vrijeme početnog postavljanja (Uparivanje bežičnih
senzora, stranica 7).
kako biste uključili uređaj.
1 Držite
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Kada je uređaj spreman, crtice za prikaz jačine satelitskog
signala postaju zelene.
3 Odaberite .
4 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
O bateriji
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
Postavljanje standardnog nosača
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja okrenuta prema nebu. Nosač za bicikl
možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređajana kojoj vam
neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 Postavite gumeni disk À na stražnju stranu nosača za bicikl.
Gumene izbočine ući će u stražnju stranu nosača za bicikl
tako da se neće pomicati.
5
6
7
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake Á.
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja s utorima na
nosaču za bicikl Â.
2
8
9
NAPOMENA: Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena
aktivnosti pokrenut.
Za prikaz dodatnih zaslona s podacima povucite prstom
ulijevo ili udesno.
Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona s podacima kako
biste pregledali widgete.
Po potrebi, dodirnite zaslon za prekriveni prikaz mjerača
vremena.
Za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti odaberite .
SAVJET: Prije nego što spremite vožnju i podijelite je na
svom Garmin Connect računu, možete promijeniti vrstu
vožnje. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za stvaranje
staza prilagođenih biciklima.
Odaberite Spremi vožnju.
Odaberite .
Navigacija
Primanje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
SAVJET: Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na
adresi www.garmin.com/aboutGPS.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Lokacije
Na uređaju možete snimati i pohranjivati lokacije.
Označavanje lokacije
Ako želite označiti lokaciju, najprije morate locirati satelite.
Ako želite zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto,
možete označiti lokaciju.
1 Krenite na vožnju.
> Označi lokaciju > .
2 Odaberite Kamo? >
Spremanje lokacija iz karte
> Odaberite područje pretraživanja
1 Odaberite Kamo? >
> Točka na karti.
2 Pronađite kartu na kojoj se lokacija nalazi.
3 Odaberite lokaciju.
Informacije o lokaciji pojavit će se na vrhu karte.
4 Odaberite informacije o lokaciji.
5 Odaberite > .
Navigacija do lokacije
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite opciju:
• Za navigaciju do lokacije na karti odaberite Pretraži kartu.
• Za navigaciju do točke interesa, grada, križanja ili poznatih
koordinata odaberite Traži.
SAVJET: Za sužavanje područje pretraživanja možete
odabrati .
• Odaberite Traži adresu za unos određene adrese.
• Odaberite Spremljene lokacije za navigaciju do
spremljene lokacije.
SAVJET: Možete odabrati
kako biste unijeli određene
informacije za pretraživanje.
• Za navigaciju do posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli
odaberite Nedavno pronađeno.
• Odaberite
> Odaberite područje pretraživanja ako
želite suziti područje pretraživanja.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Vožnja.
5 Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
Navigacija do poznatih koordinata
1 Odaberite Kamo? > Alati za pretraživanje > Koordinate.
2 Unesite koordinate i odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
Navigacija do početne točke
U bilo kojem trenutku vožnje možete se vratiti na početnu točku.
1 Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 2).
2 Tijekom vožnje odaberite bilo koje mjesto na zaslonu kako
biste vidjeli preklapanje mjerača vremena.
3 Odaberite > Kamo? > Natrag na početak.
4 Odaberite Duž iste rute ili Najizravnija ruta.
5 Odaberite Vožnja.
Uređaj navigira natrag do početne točke vožnje.
Zaustavljanje navigacije
1 Pomaknite se na kartu.
2 Odaberite > .
Projiciranje lokacije
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Odaberite Kamo? > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Odaberite > Projiciraj lokaciju.
5 Unesite smjer i udaljenost do projicirane lokacije.
6 Odaberite .
Uređivanje lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
4 Odaberite .
5 Odaberite atribut.
Na primjer, odaberite Promijeni nadm. visinu kako biste
unijeli poznatu nadmorsku visinu za lokaciju.
6 Unesite nove informacije i odaberite .
Brisanje lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Odaberite > Izbriši lokaciju > .
Staze
Stazu s računa usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete navigirati tom
Navigacija
3
stazom pomoću uređaja. Možete i stvoriti prilagođenu stazu i
spremiti je izravno na svoj uređaj.
Ako se radi o dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu.
Primjerice, možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom
se mogu kretati biciklisti.
Planiranje i vožnja stazom
Možete stvoriti prilagođenu stazu te se njome voziti. Staza je niz
točaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta.
1 Odaberite Staze > Stvaranje staza > Dodaj prvu lokaciju.
2 Odaberite opciju:
• Za odabir vaše trenutne lokacije na karti odaberite
Trenutna lokacija.
• Za odabir spremljene lokacije odaberite Spremljeno, a
zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir nedavno tražene lokacije odaberite Nedavno
pronađeno, a zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu, a zatim
odaberite lokaciju.
• Za pretraživanje i odabir točke interesa odaberite Kat. toč.
interesa, a zatim odaberite točku interesa u blizini.
• Za odabir grada odaberite Gradovi, a zatim odaberite
grad u blizini.
• Za odabir adrese odaberite Adrese, a zatim unesite
adresu.
• Za odabir križanja odaberite Raskrižja, a zatim unesite
nazive ulica.
• Za korištenje koordinata odaberite Koordinate, a zatim
unesite koordinate.
3 Odaberite Koristi.
SAVJET: Na karti možete odabrati drugu lokaciju i odabrati
Koristi kako biste nastavili dodavati lokacije.
4 Odaberite Dodaj sljedeću lokaciju.
5 Ponavljajte korake od 2 do 4 dok ne odaberete sve lokacije
za rutu.
6 Odaberite Pregled karte.
Uređaj izračunava rutu i prikazuje se karta rute.
SAVJET: Možete odabrati
za iscrtavanje nadmorske
visine rute.
7 Odaberite Vožnja.
Praćenje staze s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja staze s usluge Garmin Connect, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 8).
1 Odaberite opciju:
• Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
• Idite na connect.garmin.com.
2 Izradite novu stazu ili odaberite postojeću stazu.
3 Odaberite Pošalji na uređaj.
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Na Edge uređaju odaberite Staze > Spremljene staze.
6 Odaberite stazu.
7 Odaberite Vožnja.
Stvaranje i vožnja povratnom stazom
Uređaj na temelju određene udaljenosti, početne lokacije i
smjera navigacije može stvoriti povratnu stazu.
1 Odaberite Staze > Povratna staza.
2 Odaberite Udaljenost, a zatim unesite ukupnu udaljenost
staze.
3 Odaberite Početna lokacija.
4 Odaberite opciju:
4
5
6
7
8
• Za odabir vaše trenutne lokacije na karti odaberite
Trenutna lokacija.
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu, a zatim
odaberite lokaciju.
• Za odabir spremljene lokacije odaberite Spremljene
lokacije, a zatim odaberite lokaciju.
• Za pretraživanje i odabir točke interesa odaberite Alati za
pretraživanje > Kat. toč. interesa i zatim odaberite točku
interesa u blizini.
• Za odabir grada odaberite Alati za pretraživanje >
Gradovi, a zatim odaberite grad u blizini.
• Za odabir adrese odaberite Alati za pretraživanje >
Adrese i unesite adresu.
• Za odabir raskrižja odaberite Alati za pretraživanje >
Raskrižja i unesite nazive ulica.
• Za korištenje koordinata odaberite Alati za pretraživanje
> Koordinate, a zatim unesite koordinate.
Odaberite Odabir smjera počet., a zatim odaberite smjer.
Odaberite Traži.
SAVJET: Za ponovno pretraživanje možete odabrati .
Odaberite stazu kako bi se prikazala na karti.
SAVJET: Možete odabrati i kako biste vidjeli druge staze.
Odaberite Vožnja.
Savjeti za vožnju stazom
• Korištenje navođenja za skretanje (Opcije staze,
stranica 5).
• Ako se želite i zagrijati, odaberite
kako biste započeli sa
stazom i zagrijte se na uobičajen način.
• Nemojte biti na stazi dok se zagrijavate.
Kada ste spremni za početak, zaputite se prema stazi. Kada
se nalazite na bilo kojem dijelu staze, prikazat će se poruka.
• Pomaknite se na kartu kako biste vidjeli kartu staze.
Ako skrenete sa staze, pojavit će se poruka.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Odaberite Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite opciju:
•
•
•
•
Odaberite Sažetak za prikaz pojedinosti staze.
Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
Odaberite Nadm. vis. za prikaz nadmorske visine staze.
Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
Prikaz staze na karti
Za svaku stazu spremljenu u vašem uređaju postoji mogućnost
prilagodbe prikaza na karti. Na primjer, možete odrediti da se
staza koja označava put do posla uvijek prikazuje žutom bojom.
Alternativnu stazu možete označiti zelenom bojom. To
omogućuje pogled na staze tijekom vožnje, ali ne prati određenu
stazu niti tom stazom navigira.
1 Odaberite Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Postavke.
4 Odaberite Prikaži uvijek kako biste omogućili prikaz staze
na karti.
5 Odaberite Boja pa odaberite boju.
6 Odaberite Točke staze kako biste uključili točke staze na
karti.
Prilikom sljedeće vožnje u blizini staze, ona će se prikazati na
karti.
Navigacija
Zaustavljanje staze
1 Pomaknite se na kartu.
2 Odaberite > .
Brisanje staze
1 Odaberite Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite > .
Opcije staze
Odaberite Staze > Spremljene staze > .
Navođenje skretanja: Omogućuje ili onemogućuje upute za
skretanje.
Upoz. za skr. sa staze: Upozoravaju vas da ste skrenuli sa
staze.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih staza prema
nazivu.
Filtar: Omogućuje filtriranje po vrsti staze, kao što su npr.
Strava™ staze.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više staza spremljenih
na uređaju.
Postavke karte
Odaberite
> Postavke vožnje > Karta.
Orijentacija: Postavljanje načina prikaza karte na stranici.
Autom. zumir.: Automatski odabire razinu zumiranja za kartu.
Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.
Tekst navođenja: Postavljanje uvjeta za prikaz detaljnih
navigacijskih upozorenja (zahtijeva karte s mogućnošću
izrade ruta).
Vidljivost karte: Omogućuje postavljanje naprednih značajki
karte.
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Promjena orijentacije karte
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite Karta > Orijentacija.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite 3D način rada za prikaz karte u tri dimenzije.
Postavke rute
Odaberite
> Postavke vožnje > Izrada rute.
Određ.staze po popul.: Izračunava rute na temelju
najpopularnijih vožnji iz usluge Garmin Connect.
Način izrade rute: Postavlja način prijevoza kako bi se ruta
optimizirala.
Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.
Zaključaj na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja
označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrste cesta koje će se
izbjegavati tijekom navigacije.
Ponovni izračun: Automatski ponovo izračunava rutu kada
skrenete s nje.
Garmin Connect Mobile. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/intosports/apps.
NAPOMENA: Za korištenje nekih značajki vaš uređaj mora biti
spojen na pametni telefon na kojem je onemogućena značajka
Bluetooth.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
GroupTrack: Omogućuje praćenje drugih vozača u grupi
pomoću LiveTrack izravno na zaslonu i u stvarnom vremenu.
Možete slati prethodno definirane poruke drugim vozačima u
vašoj GroupTrack sesiji koji imaju kompatibilan Edge uređaj.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite sa snimanjem te
aktivnosti.
Preuzimanje staza s usluge Garmin Connect: Omogućuje
traženje staza na usluzi Garmin Connect pomoću pametnog
telefona i slanje tih staza na vaš uređaj.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.
Obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
uređaju.
Poruke: Omogućuje odgovor na dolazni poziv ili poruku
prethodno definiranom porukom. Ova je funkcija dostupna uz
kompatibilne Android™ pametne telefone.
Prepoznavanje nezgoda: Omogućuje aplikaciji Garmin
Connect Mobile slanje poruke vašim kontaktima u hitnim
slučajevima kada Edge uređaj prepozna nezgodu.
Pomoć: Omogućuje slanje automatske tekstne poruke s vašim
imenom i GPS lokacijom vašim kontaktima u hitnim
slučajevima s pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile.
Pokretanje GroupTrack sesije
Prije pokretanja GroupTrack sesije morate imati pametni telefon
na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect Mobile
uparena s vašim uređajem (Uparivanje pametnog telefona,
stranica 1).
Tijekom vožnje možete vidjeti vozače u GroupTrack sesiji na
karti.
> Povezane funkcije >
1 Na Edge uređaju odaberite
GroupTrack kako biste na zaslonu s kartom mogli vidjeti
kontakte.
2 U aplikaciji Garmin Connect Mobile u izborniku postavki
odaberite LiveTrack > GroupTrack.
3 Odaberite Vidljivo za > Svi kontakti.
NAPOMENA: Ako imate više od jednog kompatibilnog
uređaja, morate odabrati uređaj za GroupTrack sesiju.
4 Odaberite Pokreni LiveTrack.
5 Na Edge uređaju odaberite i počnite voziti.
6 Pomaknite se do karte kako biste vidjeli svoje kontakte.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Edge uređaj ima značajke vezane uz Bluetooth za vaš
kompatibilni pametni telefon ili fitness uređaj. Za neke je
značajke na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju
Bluetooth – funkcije povezivosti
5
Pomoć
OPREZ
Pomoć je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na
primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin
Connect Mobile neće u vaše ime kontaktirati usluge u hitnim
slučajevima.
Ako želite vidjeti podatke o lokaciji i smjeru drugih vozača u
GroupTrack sesiji, dodirnite ikonu na karti.
7 Pomaknite se do GroupTrack popisa.
Možete odabrati vozača s popisa, a taj će se vozač pojaviti u
sredini karte.
Savjeti za GroupTrack sesije
Funkcija GroupTrack omogućuje praćenje drugih vozača u grupi
pomoću LiveTrack izravno na zaslonu. Svi vozači u grupi moraju
biti vaši kontakti na Garmin Connect računu.
• Vozite bicikl vani uz uključen GPS.
• Uparite Edge Explore uređaj s pametnim telefonom pomoću
Bluetooth tehnologije.
• U aplikaciji Garmin Connect Mobile u izborniku postavki
odaberite Kontakti kako biste ažurirali popis vozača za
GroupTrack sesiju.
• Provjerite jesu li svi vaši kontakti upareni sa svojim pametnim
telefonima i pokrenite LiveTrack sesiju u aplikaciji Garmin
Connect Mobile.
• Pazite da se svi vaši kontakti nalaze u dometu (40 km ili
25 mi).
• Tijekom GroupTrack sesije pomaknite se do karte kako biste
vidjeli svoje kontakte.
• Prije nego što pokušate vidjeti podatke o lokaciji i smjeru
drugih vozača u GroupTrack sesiji, zaustavite se.
Prepoznavanje nezgoda i funkcije pomoći
Prepoznavanje nezgoda
OPREZ
Prepoznavanje nezgoda dodatna je funkcija prvenstveno
dizajnirana za korištenje na cesti. Funkcija prepoznavanje
nezgoda ne bi smjela biti primarni način dobivanja hitne pomoći.
Aplikacija Garmin Connect Mobile neće u vaše ime kontaktirati
usluge u hitnim slučajevima.
Ako vaš Edge uređaj prepozna nezgodu s uključenim GPS-om,
aplikacija Garmin Connect Mobile vašim će kontaktima u hitnim
slučajevima poslati automatsku tekstualnu poruku i poruku epošte s vašim imenom i GPS lokacijom.
Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i uparenom pametnom
telefonu i pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 30
sekundi. Ako vam pomoć nije potrebna, možete otkazati
automatsku poruku za hitan slučaj.
Ako želite omogućiti otkrivanje nezgoda na svom uređaju,
najprije u aplikaciji Garmin Connect Mobile morate postaviti
kontakte u hitnim slučajevima. Vaš upareni pametni telefon
mora imati omogućeni podatkovni paket i nalaziti se na području
koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka.
Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primati
tekstualne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje
tekstualnih poruka).
6
Kada se vaš Edge uređaj s omogućenim GPS-om poveže s
aplikacijom Garmin Connect Mobile, svojim kontaktima u hitnim
slučajevima možete poslati automatsku poruku sa svojim
imenom i GPS lokacijom.
Ako želite omogućiti funkciju pomoći na svom uređaju, najprije u
aplikaciji Garmin Connect Mobile morate postaviti kontakte u
hitnim slučajevima. Vaš pametni telefon uparen putem Bluetooth
veze mora imati omogućeni podatkovni paket i nalaziti se na
području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos
podataka. Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći
primati tekstualne poruke (primjenjuju se standardne naknade
za slanje tekstualnih poruka).
Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i pokazuje da će vaši
kontakti biti obaviješteni nakon odbrojavanja odabranog
vremenskog razdoblja. Ako vam pomoć nije potrebna, možete
otkazati poruku.
Postavljanje prepoznavanja nezgoda i funkcija
pomoći
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Uparite pametni telefon i uređaj (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 1).
3 U postavkama aplikacije u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Kontakti u hitnim slučajevima i unesite svoje
podatke o biciklistu i kontakte u hitnim slučajevima.
Odabrani kontakti primit će poruku koja ih obavještava da ste
ih odabrali kao kontakte u hitnim slučajevima.
NAPOMENA: Kada unesete kontakte u hitnim slučajevima,
automatski se omogućava prepoznavanje nezgoda na
uređaju.
4 Omogućite GPS na Edge uređaju (Omogućavanje ili
onemogućavanje GPS-a, stranica 11).
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima
Ako želite pregledati kontakte u hitnim slučajevima na svom
uređaju, najprije u aplikaciji Garmin Connect Mobile morate
postaviti podatke o biciklistu i kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite
> Povezane funkcije > Kontakti.
Pojavljuju se imena i telefonski brojevi vaših kontakata u
hitnim slučajevima.
Traženje pomoći
Prije traženja pomoći morate omogućiti GPS na svom Edge
uređaju.
četiri sekunde da biste pokrenuli funkciju pomoći.
1 Držite
Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i poslati poruku kada
završi odbrojavanje od pet sekundi.
2 Po potrebi odaberite Pošalji da biste odmah poslali poruku.
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda
Odaberite
> Povezane funkcije > Prepozn.nezgoda.
Poništavanje automatske poruke
Ako vaš uređaj prepozna nezgodu, možete poništiti slanje
automatske poruke kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite Odustani >
prije isteka odbrojavanja od 30
sekundi.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode
Ažurirani status možete poslati kontaktima u hitnim slučajevima
samo ako je uređaj prije toga prepoznao nezgodu i vašim
kontaktima u hitnim slučajevima poslao automatsku poruku u
hitnim slučajevima.
Kontaktima u hitnim slučajevima možete poslati poruku s
ažuriranim statusom u kojoj ih obavještavate da vam nije
potrebna njihova pomoć.
1 Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona i povucite prstom
ulijevo ili udesno kako biste pregledali widget za kontrole.
2 Odaberite Prepoznata nezgoda > OK sam.
Poruka je poslana svim vašim kontaktima u hitnim
slučajevima.
Bežični senzori
Vaš se uređaj može koristiti s bežičnim ANT+ ili Bluetooth
senzorima. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji
dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com.
®
Uparivanje bežičnih senzora
Prije uparivanja morate postaviti senzor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ ili Bluetooth bežičnih senzora,
na primjer, povezivanje senzora pulsa i Garmin uređaja.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od senzora ostalih vozača.
> Senzori > Dodaj senzor.
2 Odaberite
3 Odaberite opciju:
• Odaberite vrstu senzora.
• Odaberite Pretraži sve kako biste pretražili sve senzore u
blizini.
Prikazat će se popis dostupnih senzora.
4 Odaberite jedan ili više senzora koje želite upariti s uređajem.
5 Odaberite Dodaj.
Nakon što se senzor upari s uređajem, status senzora
mijenja se u Povezano. Podatkovno polje možete prilagoditi
tako da prikazuje podatke senzora.
®
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zona pulsa uređaj koristi podatke iz
korisničkog profila koje ste unijeli prilikom početnog postavljanja.
Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja
(Ciljevi vježbanja, stranica 7). Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti trebali biste postaviti maksimalni
puls, puls u mirovanju i zone pulsa.
> Moja statistika > Zone treninga > Zone
1 Odaberite
pulsa.
2 Unesite vrijednosti za svoj maksimalni puls i puls u mirovanju.
Vrijednosti zona automatski se ažuriraju, ali svaku vrijednost
možete urediti i ručno.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalno kako biste pregledali i uredili
zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite % HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog
pulsa i pulsa u mirovanju).
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 13) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Svjesnost o situaciji
Vaš Edge uređaj može se koristiti s Varia™ pametnim svjetlima
za bicikl i stražnjim radarom radi povećanja svjesnosti o situaciji.
Dodatne informacije o uređaju Varia potražite u korisničkom
priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Edge softver prije
uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije Garmin Express, stranica 12).
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT+ senzora.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.
Prenesite povremeno vašu povijest u Garmin Connect kako
biste mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.
Pregledavanje vaše vožnje
> Povijest > Vožnje.
1 Odaberite
Odaberite
vožnju.
2
3 Odaberite opciju.
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete vidjeti prikupljene podatke koje ste spremili na uređaj,
uključujući broj vožnji, vrijeme, udaljenost i kalorije.
Odaberite
> Povijest > Ukupno.
Brisanje vožnje
> Povijest > Vožnje.
1 Odaberite
Odaberite
vožnju.
2
> Izbriši > .
3 Odaberite
Osobni rekordi
Kada dovršite vožnju, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom te vožnje. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za uobičajenu duljinu, najdulju biciklističku
dionicu i najveći uspon tijekom vožnje.
Pregledavanje osobnih rekorda
Odaberite
Bežični senzori
> Moja statistika > Osobni rekordi.
7
Vraćanje osobnog rekorda
Priključivanje uređaja na računalo
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
> Moja statistika > Osobni rekordi.
1 Odaberite
2 Odaberite rekord koji želite vratiti.
3 Odaberite Prethodni rekord > .
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
> Moja statistika > Osobni rekordi.
1 Odaberite
2 Odaberite osobni rekord.
3 Odaberite > .
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga.
Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite
uređaj s telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ili
možete posjetiti web-mjesto connect.garmin.com.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, takt i tlocrtni
prikaz karte, grafikon tempa i brzine te izvješća koja se mogu
prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je senzor pulsa.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji Moje
računalo na računalima sa sustavom Windows i kao
instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj će se prikazati kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj. Na Mac računalima uređaj će se
prikazati kao aktivna jedinica.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple ,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
®
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect
• Sinkronizirajte Edge uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile na pametnom telefonu.
• Upotrijebite USB kabel koji je isporučen s vašim Edge
uređajem za slanje podataka o vožnji na svoj Garmin
Connect račun na računalu.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
8
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
®
Povijest
Prilagođavanje vašeg uređaja
Connect IQ funkcije za preuzimanje
Svom uređaju možete dodati Connect IQ funkcije dostupne
putem usluge Garmin i drugih pružatelja usluga pomoću
aplikacije Connect IQ Mobile.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na
primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness
aktivnosti.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati svoje postavke za spol, dob, težinu i visinu.
Uređaj koristi te informacije za izračunavanje preciznih podataka
o vožnji.
> Moja statistika > Korisnički profil.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju.
Nadogradnja postavki vožnje
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Zasloni s podacima za prilagođavanje zaslona
s podacima i podatkovnih polja (Uređivanje zaslona s
podacima, stranica 9).
• Odaberite Upozorenja za prilagođavanje upozorenja za
vježbanje (Upozorenja, stranica 9).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Lap za
određivanje načina pokretanja dionica (Označavanje
dionica po položaju, stranica 10).
• Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
mirovanja za automatski prelazak u stanje mirovanja
nakon pet minuta neaktivnosti (Korištenje značajke
automatskog prelaska u stanje mirovanja, stranica 10).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Pause za
promjenu trenutka kada mjerač vremena automatski
pauzira (Korištenje značajke automatskog pauziranja,
stranica 10).
• Odaberite Automatske značajke > Autom. pomicanje
za prilagođavanje prikaza stranica s podacima o vježbanju
i s uključenim mjeračem vremena (Korištenje značajke
automatskog pomicanja, stranica 10).
• Odaberite Način pokr.mjer.vrem. kako biste prilagodili
način na koji uređaj određuje početak vožnje i automatski
pokreće mjerač vremena (Automatsko pokretanje mjerača
vremena, stranica 10).
• Odaberite Navigacijska upozor. za prikaz navigacijskih
upozorenja skretanje-po-skretanje na karti u obliku teksta.
• Odaberite Karta za prilagođavanje postavki karte
(Postavke karte, stranica 5).
• Odaberite Izrada rute za prilagođavanje postavki rute
(Postavke rute, stranica 5).
Sve se promjene spremaju u postavke vožnje.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Dodavanje zaslona s podacima
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj novo > Zaslon s
podacima.
3 Odaberite kategoriju i odaberite jedno ili više podatkovnih
4
5
6
7
8
9
polja.
Odaberite .
Odaberite opciju.
• Odaberite drugu kategoriju kako biste odabrali više
podatkovnih polja.
• Odaberite .
Odaberite ili za promjenu izgleda.
Odaberite .
Odaberite opciju.
• Dvaput dodirnite podatkovno polje kako biste ga
promijenili.
• Dodirnite podatkovno polje i zatim dodirnite drugo
podatkovno polje kako biste im promijenili redoslijed.
Odaberite .
Uređivanje zaslona s podacima
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite Zasloni s podacima.
3 Odaberite stranicu s podacima.
4 Odaberite Izgled i podatk.polja.
5 Odaberite kategoriju, odaberite podatkovna polja koja želite
6
7
8
9
dodati ili ukloniti, a zatim odaberite
> .
Odaberite ili za promjenu izgleda.
Odaberite .
Odaberite opciju.
• Dvaput dodirnite podatkovno polje kako biste ga
promijenili.
• Dodirnite podatkovno polje i zatim dodirnite drugo
podatkovno polje kako biste im promijenili redoslijed.
Odaberite .
Promjena redoslijeda zaslona s podacima
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
Odaberite
Zasloni
s podacima > .
2
3 Odaberite stranicu s podacima.
ili
.
4 Odaberite
Odaberite
.
5
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za vrijeme, udaljenost, kalorije, puls i kadencu.
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona
Ako imate dodatni monitor pulsa ili senzor kadence, možete
postaviti upozorenja o vrijednostima izvan raspona. Upozorenje
o vrijednostima izvan raspona obavještava vas kada je
vrijednost mjerenja uređaja iznad ili ispod određenog raspona
vrijednosti. Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas
obavještava kada vam je puls ispod 90 otk./min i iznad zone
160 otk./min (Postavljanje zona pulsa, stranica 7).
> Postavke vožnje > Upozorenja.
1 Odaberite
2 Odaberite Upozorenje za puls ili Upozorenje za takt.
3 Po potrebi uključite upozorenje.
4 Odaberite minimalne i maksimalne vrijednosti ili odaberite
zone.
Po
potrebi odaberite .
5
9
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima
ako su oni uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 11).
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
Odaberite
Upozorenja.
2
3 Odaberite vrstu upozorenja.
4 Uključite upozorenje.
5 Unesite vrijednost.
6 Odaberite .
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ako su oni
uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 11).
Auto Lap
®
Označavanje dionica po položaju
Možete koristiti značajku Auto Lap za automatsko označavanje
dionice na određenom položaju. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (na primjer,
dugo uspinjanje ili brza vožnja). Kada ste na stazi, možete
koristiti opciju Po položaju za pokretanje dionica na svim
položajima dionica koje su spremljene za stazu.
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po položaju > Dionica na.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo prit. na Dionica za pokretanje brojača
dionica svaki put kada odaberete
i svaki put kada
prođete pored neke od tih lokacija.
• Odaberite Početak i dionica za pokretanje brojača
dionica na GPS lokaciji na kojoj ste odabrali
i na bilo
kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste odabrali
.
• Odaberite Označavanje i dionica za pokretanje brojača
dionica na određenoj GPS lokaciji označenoj prije vožnje i
na bilo kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste
odabrali
.
4 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici (Uređivanje
zaslona s podacima, stranica 9).
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (primjerice,
svakih 10 milja ili svakih 40 kilometara).
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po udaljenosti > Dionica na.
3 Unesite vrijednost.
4 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici (Uređivanje
zaslona s podacima, stranica 9).
Označavanje dionica po vremenu
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenom vremenu. Ta je funkcija korisna za
usporedbu performansi u različitim dijelovima vožnje (primjerice,
svakih 20 minuta).
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po vremenu > Dionica na.
10
3 Unesite vrijednost.
4 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici (Uređivanje
zaslona s podacima, stranica 9).
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja
Možete koristiti funkciju Autom.stanje mirovanja za automatski
prelazak u stanje mirovanja nakon 5 minuta neaktivnosti. Kada
je uređaj u stanju mirovanja, zaslon je isključen, a veza sa
senzorima ANT+ te značajkama Bluetoothi GPS je prekinuta.
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
mirovanja.
Korištenje značajke automatskog pauziranja
Možete koristiti značajku Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je značajka korisna ako
tijekom vožnje nailazite na semafore ili druga mjesta gdje
trebate usporiti ili stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Auto Pause.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Korisnička brzina za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se vaša brzina spusti ispod
određene vrijednosti.
4 Po potrebi prilagodite dodatna podatkovna polja o vremenu
(Uređivanje zaslona s podacima, stranica 9).
®
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Funkciju Autom. pomicanje možete koristiti za automatsko
kruženje kroz sve zaslone s podacima o vježbanju dok je
uključen brojač vremena.
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Autom. pomicanje.
3 Odaberite brzinu prikaza.
Automatsko pokretanje mjerača vremena
Ova značajka automatski otkriva kada je vaš uređaj pronašao
signal satelita i kada je u pokretu. Pokreće mjerač vremena
aktivnosti ili vas podsjeća da pokrenete mjerač vremena
aktivnosti kako biste mogli zabilježiti podatke o vožnji.
> Postavke vožnje.
1 Odaberite
Odaberite
Način
pokr.mjer.vrem..
2
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Ručno i odaberite
kako biste pokrenuli
mjerač vremena aktivnosti.
• Odaberite S upitom za prikaz vizualnog podsjetnika kada
postignete brzinu za napomenu o pokretanju.
• Odaberite Automatski za automatsko pokretanje mjerača
vremena aktivnosti kada postignete početnu brzinu.
Postavke telefona
Odaberite
> Povezane funkcije > Telefon.
Omogući: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Bluetooth prikazuju se
samo ako je omogućena Bluetooth bežična tehnologija.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaše uređaje pomoću bežične tehnologije Bluetooth.
Upari pametni telefon: Povezuje uređaj s kompatibilnim
pametnim telefonom s podrškom za Bluetooth. Ova vam
Prilagođavanje vašeg uređaja
postavka omogućuje korištenje Bluetooth povezanih funkcija,
uključujući LiveTrack i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.
Obavij. o poziv. i por.: Omogućuje vam uključivanje obavijesti o
pozivima s kompatibilnog pametnog telefona.
Propušteni pozivi i poruke: Prikazuje obavijesti o propuštenim
pozivima s vašeg kompatibilnog pametnog telefona.
Potpis u tekst.odgovoru: Omogućuje potpisivanje u
odgovorima na tekstne poruke.
Način rada za gosta
Način rada za gosta omogućuje vam ograničavanje dostupnih
funkcija i postavki prije nego što uređaj podijelite s gostom.
Omogućavanje načina rada za gosta
> Način rada za gosta > Omogući.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
• Za omogućavanje načina rada za gosta i zahtijevanje
kôda za njegovo onemogućavanje, odaberite , unesite
četveroznamenkasti kôd i odaberite .
• Za omogućavanje načina rada za gosta bez zahtijevanog
kôda, odaberite .
Uređaj ograničava postavke koje se mogu prilagoditi.
Onemogućavanje načina rada za gosta
> Način rada za gosta > Omogući.
1 Odaberite
2 Po potrebi unesite četveroznamenkasti kôd i odaberite
.
NAPOMENA: Nakon tri netočna pokušaja od vas će se
zatražiti da unesete univerzalni kôd za otključavanje: Garmin.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite
za vraćanje postavki uređaja koje su se
koristile prije omogućavanja načina rada za gosta.
• Odaberite za nastavak korištenja postavki uređaja koje
su se koristile kada je način rada za gosta bio omogućen.
Postavke sustava
Odaberite
> Sustav.
• GPS postavke (Omogućavanje ili onemogućavanje GPS-a,
stranica 11)
• Postavke boja (Promjena boje za isticanje, stranica 11)
• Postavke zaslona (Postavke zaslona, stranica 11)
• Postavke bilježenja podataka (Postavke snimanja podataka,
stranica 11)
• Postavke jedinica (Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 11)
• Postavke zvuka (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 11)
• Postavke jezika (Promjena jezika uređaja, stranica 11)
Omogućavanje ili onemogućavanje GPS-a
GPS možete isključiti ako trenirate u zatvorenom ili želite
produljiti vijek trajanja baterije.
Odaberite
> Sustav > GPS način rada.
Promjena boje za isticanje
Možete promijeniti boju za isticanje na uređaju.
> Sustav > Boja.
1 Odaberite
2 Odaberite boju za isticanje.
Postavke zaslona
Odaberite
> Sustav > Zaslon.
Svjetlina: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Isklj.pozad.osvjet.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja. Možete odabrati opciju Automatski kako biste
Informacije o uređaju
uređaju omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih
boja ovisno o dobu dana.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Postavke snimanja podataka
> Sustav > Snimanje podataka.
Odaberite
Interval: Upravlja načinom na koji uređaj snima podatke o
aktivnosti. Opcija Pametni snima ključne točke na kojima ste
promijenili smjer, brzinu ili puls. Opcija 1 s snima točke svake
sekunde. Stvara vrlo detaljan zapis o vašoj aktivnosti i
povećava veličinu spremljenog zapisa o aktivnosti.
Prosjek za takt: Određuje se uključuje li uređaj u podatke za
kadencu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne
okrećete pedale. Vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada
ne okrećete pedale prema zadanim se postavkama
isključuju.
Biljež.varijab.pulsa: Postavlja uređaj tako da bilježi varijabilnost
pulsa tijekom aktivnosti.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, temperaturu, težinu te formate položaja i
vremena.
> Sustav > Jedinice.
1 Odaberite
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu za tu postavku.
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja
Odaberite
> Sustav > Tonovi.
Promjena jezika uređaja
Odaberite
> Sustav > Jezik.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 12 h
Raspon radne temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za punjenje Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bežična frekvencija / protokol
2,4 GHz pri 4 dBm nominalno
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
11
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
Držite
10 sekundi.
Uređaj se ponovno postavlja i uključuje.
Vraćanje zadanih postavki
Možete vratiti zadane konfiguracijske postavke i profile
aktivnosti. Ovime se ne uklanja povijest podataka o aktivnostima
kao što su vožnje, vježbanja i staze.
Odaberite
> Sustav > Ponovno postavi uređaj >
Vraćanje zadanih postavki > .
Brisanje korisničkih podataka i postavki
Možete izbrisati sve korisničke podatke i vratiti uređaj na
tvorničke postavke. Time će se izbrisati povijest i podaci poput
vožnji, vježbi i staza te će se postavke uređaja i profili aktivnosti
ponovno postaviti. Neće se ukloniti datoteke koje ste na uređaj
dodali s računala.
Odaberite
> Sustav > Ponovno postavi uređaj >
Brisanje podataka i postavki > .
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Uključite Način rada za uštedu baterije (Uključivanje načina
rada za štednju baterije, stranica 12).
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja (Korištenje
pozadinskog osvjetljenja, stranica 1) ili skratite trajanje
pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona, stranica 11).
• Odaberite Pametni snimanje u intervalima (Postavke
snimanja podataka, stranica 11).
• Uključite funkciju Autom.stanje mirovanja (Korištenje
značajke automatskog prelaska u stanje mirovanja,
stranica 10).
• Isključite bežičnu funkciju Telefon (Postavke telefona,
stranica 10).
• Odaberite postavku GPS (Omogućavanje ili onemogućavanje
GPS-a, stranica 11).
• Uklonite bežične senzore koje više ne koristite.
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Način rada za štednju baterije automatski podešava postavke
kako bi baterija na dugim vožnjama dulje trajala. Za vrijeme
aktivnosti zaslon se isključuje. Možete omogućiti automatska
upozorenja i dodirnuti zaslon kako biste ga uključili. U načinu
rada za štednju baterije GPS rjeđe bilježi točke i podatke
senzora. Smanjena je točnost podataka o brzini, udaljenosti i
tragu.
NAPOMENA: Povijest se u načinu rada za štednju baterije
bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
> Način rada za uštedu baterije > Omogući.
1 Odaberite
2 Odaberite upozorenja koja uključuju zaslon tijekom aktivnosti.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
• Postavite uređaj unutar dometa vašeg pametnog telefona.
• Ako su uređaji već upareni, isključite Bluetooth na oba
uređaja, a zatim ga ponovo uključite.
12
• Ako uređaji nisu upareni, omogućite Bluetooth bežičnu
tehnologiju na svom pametnom telefonu.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom
telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile, odaberite
ili
i odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
• Na uređaju povucite prstom prema dolje na početnom
zaslonu kako bi se prikazao widget s postavkama i odaberite
Telefon > Upari pametni telefon kako biste ručno otvorili
način rada za uparivanje.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express™.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Postavljanje nadmorske visine
Ako imate točne podatke o nadmorskoj visini za svoju trenutnu
lokaciju, možete ručno kalibrirati visinomjer na svom uređaju.
> Postavi nadm. visinu.
1 Odaberite Kamo? >
2 Unesite nadmorsku visinu i odaberite .
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
1 Odaberite .
2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
3 Krećite se prema dolje do sedme stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
4 Odaberite svoj jezik.
Zamjenski O-prsteni
Zamjenske trake (O-prsteni) dostupne su za nosače.
NAPOMENA: Koristite samo zamjenske trake od etilen propilen
dieno monomera (EPDM). Idite na http://buy.garmin.com ili se
obratite predstavniku tvrtke Garmin.
Prikaz informacija o uređaju
> Sustav > O uređaju.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju.
• Odaberite Pravne informacije za prikaz pravnih
informacija i broja modela.
• Odaberite Informacije o autorskim pravima za prikaz
informacija o softveru, ID-ja jedinice i licencnog ugovora.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Express
Prije nadogradnje softvera uređaja morate imati Garmin
Connect račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka nadogradnje nemojte isključivati uređaj iz
računala.
Rješavanje problema
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
• Registracija proizvoda
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina - dionica: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina - maksimalna: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Brzina - prosjek: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dolaz.na slj.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Lokacija na odredištu: Zadnja točka na ruti ili stazi.
Lokacija na sljedećem: Sljedeća točka na ruti ili stazi.
Način svijetljenja: Konfiguriranje mreže svjetala.
Nadm. vis.: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod razine
mora.
Povezana svjetla: Broj povezanih svjetala.
Preciznost GPS-a: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju.
Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 ft).
Preostali uspon: Preostalo vrijeme uspona ako koristite vrijeme
kao cilj.
Preostalo vrijeme: Preostalo vrijeme na stazi ako koristite
vrijeme kao cilj.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Dodatak
Puls - %maks.: Postotak maksimalnog pulsa.
Puls - dionica: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Puls - prosjek: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Status baterije: Prestali kapacitet baterije svjetla za bicikl.
Status kuta snopa: Način rada snopa prednjeg svjetla.
Takt - dionica: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Takt - prosjek: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Ud.do cilja: Preostala udaljenost na stazi kada koristite
udaljenost kao cilj.
Udalj. do odr.: Preostala udaljenost do konačnog odredišta.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udalj. do slj.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost - dionica: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Udaljenost točke staze: Preostala udaljenost do sljedeće točke
na kursu.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon do sljedeće točke staze: Preostali uspon do sljedeće
točke staze.
Vrij. do odr.: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na
odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrij. do slj.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke
na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrijeme: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Vrijeme - dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme - prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Vrijeme - proteklo: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
13
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
4
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
80–90%
90–100%
Prednosti
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Veličina i opseg kotača
Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to
potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke
senzora brzine.
Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili
upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
14
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
700 × 25C
2105
700C cjevasti
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Izlaganje radijskoj frekvenciji
Ovaj uređaj je pomični odašiljač i prijemnik koji koristi svoju
antenu za slanje i primanje niskih razina radiofrekventne (RF)
energije za glasovnu i podatkovnu komunikaciju. Uređaj prilikom
rada s maksimalnom izlaznom snagom te kada se koristi Garmin
odobrena dodatna oprema emitira RF energiju ispod objavljenih
granica. Kako bi udovoljavao zahtjevima FCC propisa o
izlaganju RF energiji uređaj se treba koristiti samo u
kompatibilnom nosaču ili biti montiran prema uputama za
montažu. Uređaj se ne smije koristiti na druge načine.
Uređaj se ne smije nalaziti na istoj lokaciji kao i neki drugi
odašiljač ili antena niti se koristiti zajedno s njima.
Dodatak
Indeks
A
adrese, traženje 3
ANT+ senzori 1, 7
uparivanje 7
aplikacije 5, 9
pametni telefon 1
Auto Lap 10
Auto Pause 10
automatski prelazak u stanje mirovanja 10
automatsko pomicanje 10
B
baterija
maksimiziranje 12
punjenje 1
vrsta 2
Bluetooth senzori 7
Bluetooth tehnologija 5, 10
brisanje, svi korisnički podaci 8, 12
C
Connect IQ 9
Č
čišćenje uređaja 12
D
datoteke, prijenos 8
dionice 1
G
Garmin Connect 1, 4–6, 8
Garmin Express, nadogradnja softvera 13
GPS 11
signal 1, 3, 12
GroupTrack 5, 6
gumbi na zaslonu 1
I
ID jedinice 12
ikone 1
J
jezik 11, 12
K
kadenca, upozorenja 9
kalorija, upozorenja 10
karte 3, 4
nadogradnja 13
orijentacija 5
postavke 5
traženje lokacija 3
kontakti u hitnim slučajevima 6, 7
koordinate 3
korisnički podaci, brisanje 8
korisnički profil 9
L
LiveTrack 5, 6
lokacije 3
brisanje 3
slanje 6
traženje na karti 3
uređivanje 3
M
mjerač vremena 2, 7
mjerne jedinice 11
montaža uređaja 2
N
način rada za gosta 11
način rada za spavanje 10
nadmorska visina 12
nadogradnje, softver 12
natrag na početak 3
navigacija 3
natrag na početak 3
Indeks
zaustavljanje 3
O
O-prsteni. Vidi remeni
Oprema 7, 13
osobni rekordi 7, 8
brisanje 8
P
pametni telefon 1, 5, 9, 10
uparivanje 1, 12
početno postavljanje 12
podaci
prijenos 8
snimanje 11
spremanje 8
zasloni 9
podatkovna polja 9, 13
pomoć 6
ponovno postavljanje uređaja 12
popis 7
poruka s napomenom o pokretanju 10
postavke 9–11
uređaj 11, 12
postavke sustava 11
postavke zaslona 11
postavljanje 2
pozadinsko osvjetljenje 1, 11
predani sportaš 9
prepoznavanje nezgoda 6, 7
prilagođavanje uređaja 9
profili, korisnik 9
puls
upozorenja 9
zone 7
Puls, zone 13
postupanje 11
USB 12
prekid veze 8
V
veličine kotača 14
visinomjer, kalibracija 12
vremenske zone 11
vrijeme, upozorenja 10
W
Wi-Fi 1
widgeti 9
Z
zaključavanje, zaslon 1
zaslon 11
zaključavanje 1
zaslon osjetljiv na dodir 1
zone, vrijeme 11
R
računalo, povezivanje 8
remeni 12
rješavanje problema 12, 13
rute
postavke 5
stvaranje 4
S
satelitski signali 1, 3, 12
softver
licenca 12
nadogradnja 12, 13
verzija 12
specifikacije 11
spremanje aktivnosti 2
spremanje podataka 8
stari podaci 2, 7
brisanje 7
slanje na računalo 8
staze 3–5
brisanje 5
stvaranje 4
učitavanje 4
uređivanje 4
T
tipke 1
točke, projekcija 3
točke interesa (POI), traženje 3
tonovi 11
treniranje
stranice 2
zasloni 9
U
udaljenost, upozorenja 10
uparivanje 1
ANT+ senzori 7
Bluetooth senzori 7
pametni telefon 1, 12
upozorenja 9, 10
uređaj
ponovno postavljanje 12
15
support.garmin.com
Srpanj 2018
190-02423-46_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising