Garmin | Edge® 820 | Operating instructions | Garmin Edge® 820 Návod k obsluze

Garmin Edge® 820 Návod k obsluze
Edge 820
®
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc, registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth
a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související ochranné známky jsou
majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano je registrovaná ochranná
známka společnosti Shimano, Inc. iOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity
Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peaksware, LLC. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Wi‑Fi je registrovaná ochranná
známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03001
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Začínáme .................................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Informace o baterii ................................................................. 1
Instalace standardního držáku ................................................... 1
Instalace držáku na řídítka .......................................................... 1
Uvolněte zařízení Edge .......................................................... 2
Tlačítka ....................................................................................... 2
Zapnutí zařízení ..................................................................... 2
Zobrazení obrazovky připojení ............................................... 2
Přehled domovské obrazovky ................................................ 2
Používání podsvícení ........................................................ 2
Používání dotykové obrazovky ......................................... 2
Uzamčení dotykové obrazovky ......................................... 2
Vyhledání družicových signálů ................................................... 3
Trénink............................................................................ 3
Vyrážíme na projížďku ................................................................ 3
Používání nástroje Virtual Partner® ...................................... 3
Segmenty ....................................................................................3
Segmenty Strava™ ................................................................ 3
Sledování segmentu z webu .................................................. 3
Aktivace segmentů ................................................................. 3
Závodění v segmentu ............................................................ 3
Zobrazení podrobností segmentů .......................................... 4
Možnosti segmentu ................................................................ 4
Odstranění segmentu ............................................................ 4
Tréninky ...................................................................................... 4
Vytvoření tréninku .................................................................. 4
Opakování kroků tréninku ...................................................... 4
Sledování tréninku z webové stránky .................................... 4
Zahájení tréninku ................................................................... 4
Zastavení tréninku ................................................................. 5
Úprava tréninku ...................................................................... 5
Odstranění tréninku ............................................................... 5
Informace o tréninkovém kalendáři ............................................. 5
Používání tréninkových plánů Garmin Connect ..................... 5
Intervalové tréninky ..................................................................... 5
Vytvoření intervalového tréninku ............................................ 5
Zahájení intervalového tréninku ............................................. 5
Indoorový trénink ........................................................................ 5
Párování cyklotrenažéru ANT+ .............................................. 5
Používání cyklotrenažéru ANT+ ............................................ 5
Nastavení odporu .............................................................. 6
Nastavení cílového výkonu ............................................... 6
Nastavení tréninkového cíle ....................................................... 6
Osobní rekordy ........................................................................... 6
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 6
Obnovení osobního rekordu .................................................. 6
Odstranění osobního rekordu ................................................ 6
Tréninkové zóny ......................................................................... 6
Navigace.......................................................................... 6
Polohy ......................................................................................... 6
Označení polohy .................................................................... 6
Uložení poloh z mapy ............................................................ 6
Navigace k poloze .................................................................. 6
Navigování na známé souřadnice ......................................... 7
Navigování zpět na start ........................................................ 7
Zastavení navigace ................................................................ 7
Projektování polohy ............................................................... 7
Úprava poloh .......................................................................... 7
Odstranění polohy .................................................................. 7
Kurzy ...........................................................................................7
Plánování a jízda po trase ..................................................... 7
Obsah
Sledování trasy ze služby Garmin Connect ........................... 7
Vytvoření okružní trasy a jízda ............................................... 7
Tipy pro trénink s trasami ....................................................... 8
Zobrazení podrobností trasy .................................................. 8
Zobrazení trasy na mapě .................................................. 8
Zastavení trasy ...................................................................... 8
Odstranění trasy .................................................................... 8
Možnosti trasy ........................................................................ 8
Nastavení trasování .................................................................... 8
Výběr aktivity pro výpočet trasy ............................................. 8
Nastavení mapy .......................................................................... 8
Změna orientace mapy .......................................................... 9
Připojené funkce Bluetooth®........................................ 9
Párování s vaším smartphonem ................................................. 9
Přehrávání zvukových výzev na smartphonu ........................ 9
Zahájení relace GroupTrack .................................................. 9
Tipy k relacím GroupTrack ................................................... 10
Přenos souborů do jiného zařízení Edge ................................. 10
Funkce detekce dopravních událostí a funkce asistence ......... 10
Detekce dopravních událostí ............................................... 10
Asistent ................................................................................ 10
Nastavení funkce detekce dopravních událostí a funkce
asistence .............................................................................. 10
Zobrazení nouzových kontaktů ............................................ 10
Žádost o pomoc ................................................................... 10
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí ................... 11
Zrušení automatické zprávy ................................................. 11
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události ................ 11
Snímače ANT+ .............................................................. 11
Nasazování snímače srdečního tepu ....................................... 11
Regenerační asistent ........................................................... 11
Zobrazení doby regenerace ............................................ 11
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální .................. 11
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max. .............................. 11
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na
kole .................................................................................. 12
Zobrazení skóre stresu ........................................................ 12
Nastavení zón srdečního tepu ............................................. 12
Rozsahy srdečního tepu ................................................. 12
Cíle aktivit typu fitness .................................................... 12
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ......................... 12
Instalace snímače rychlosti ....................................................... 13
Instalace snímače kadence ...................................................... 13
Snímače rychlosti a kadence ............................................... 13
Průměrování dat kadence nebo výkonu .............................. 13
Párování snímačů ANT+ .......................................................... 13
Trénink s měřiči výkonů ............................................................ 13
Nastavení výkonnostních zón .............................................. 13
Kalibrace měřiče výkonu ...................................................... 14
Výkon na pedálech .............................................................. 14
Dynamika jízdy na kole ........................................................ 14
Používání dynamiky jízdy ................................................ 14
Aktualizace softwaru Vector pomocí zařízení Edge ............ 14
Odhad FTP .......................................................................... 14
Provedení testu FTP ....................................................... 14
Automatický výpočet FTP ............................................... 15
Používání elektronického řazení .............................................. 15
Přehled o situaci ....................................................................... 15
Používání váhy ......................................................................... 15
Data chytré váhy Garmin Index™ ........................................ 15
Historie.......................................................................... 15
Zobrazení jízdy ......................................................................... 15
Zobrazení času v jednotlivých tréninkových zónách ............ 15
Zobrazení souhrnů dat ......................................................... 15
Odstranění jízdy ........................................................................ 15
i
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect ............................... 15
Služba Garmin Connect ....................................................... 16
Připojené funkce Wi‑Fi® ........................................................... 16
Nastavení připojení Wi‑Fi ..................................................... 16
Nastavení Wi‑Fi ................................................................... 16
Nahrávaní dat ........................................................................... 16
Správa dat ................................................................................ 16
Připojení zařízení k počítači ................................................. 16
Přenos souborů do zařízení ................................................. 16
Odstranění souborů ............................................................. 16
Odpojení kabelu USB .......................................................... 16
Aktualizace produktů ................................................................ 22
Další informace ......................................................................... 22
Dodatek ......................................................................... 22
Datová pole ...............................................................................22
Hodnocení FTP ......................................................................... 24
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 24
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 24
Velikost a obvod kola ................................................................ 24
Vystavení radiovým frekvencím ................................................ 25
Rejstřík .......................................................................... 26
Přizpůsobení zařízení................................................... 17
Stahovatelné prvky Connect IQ ................................................ 17
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ................... 17
Profily ........................................................................................ 17
Nastavení uživatelského profilu ........................................... 17
Informace o položce Celoživotní sportovec ......................... 17
Informace o nastavení tréninku ................................................ 17
Aktualizace profilu aktivity .................................................... 17
Přizpůsobení datových obrazovek ....................................... 17
Změna nastavení satelitu ..................................................... 18
Upozornění .......................................................................... 18
Nastavení alarmů rozsahu .............................................. 18
Nastavení opakovaného upozornění .............................. 18
Auto Lap ...............................................................................18
Označování okruhů podle pozice .................................... 18
Označování okruhů podle vzdálenosti ............................ 18
Používání funkce Auto Pause .............................................. 18
Používání automatického režimu spánku ............................ 18
Použití funkce Automatické procházení ............................... 18
Automatické spuštění časovače .......................................... 19
Nastavení Bluetooth ................................................................. 19
Nastavení systému ................................................................... 19
Nastavení displeje ................................................................ 19
Nastavení nahrávání dat ...................................................... 19
Změna měrných jednotek .................................................... 19
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje ........................................... 19
Změna jazyka zařízení ......................................................... 19
Změna nastavení konfigurace ............................................. 19
Časové zóny ........................................................................ 19
Nastavení režimu externího displeje ........................................ 19
Ukončení režimu externího displeje ..................................... 19
Informace o zařízení..................................................... 20
Technické údaje ........................................................................ 20
Technické údaje k zařízení Edge ......................................... 20
Technické údaje snímače srdečního tepu ........................... 20
Technické údaje snímače rychlosti a snímače kadence ...... 20
Péče o zařízení ......................................................................... 20
Čištění zařízení .................................................................... 20
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 20
Vyměnitelné baterie .................................................................. 20
Výměna baterie snímače srdečního tepu ............................ 20
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence ..................... 20
Odstranění problémů................................................... 21
Vynulování zařízení .................................................................. 21
Vymazání uživatelských dat ................................................. 21
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 21
Zapínání režimu úspory baterie ........................................... 21
Zlepšení příjmu satelitů GPS .................................................... 21
Zařízení používá nesprávný jazyk. ........................................... 21
Nastavení nadmořské výšky ..................................................... 21
Měření teploty ........................................................................... 21
Náhradní O-kroužky .................................................................. 21
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 21
Aktualizace softwaru ................................................................. 21
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Začínáme
Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste
zařízení připravili k použití a získali informace o základních
funkcích.
1 Zařízení nabijte (Nabíjení zařízení, strana 1).
2 Upevněte zařízení pomocí standardního držáku (Instalace
standardního držáku, strana 1) nebo držáku na řídítka
(Instalace držáku na řídítka, strana 1).
3 Zapněte zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
4 Vyhledejte satelity (Vyhledání družicových signálů,
strana 3).
5 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 3).
6 Nahrajte jízdu do služby Garmin Connect™ (Odeslání jízdy do
služby Garmin Connect, strana 15).
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nabíjení nebude probíhat (Technické údaje k zařízení
Edge, strana 20).
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
Instalace standardního držáku
Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když sadu na kolo
umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Sadu
na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání
bezpečnému provozu kola.
2 Pryžové kolečko À umístěte na zadní stranu sady na kolo.
Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo,
takže bude držet na místě.
3 Sadu na kolo umístěte na rám kola.
4 Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček Á.
5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů
sady na kolo Â.
6 Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček,
dokud nezapadne na místo.
Instalace držáku na řídítka
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde zařízení Edge
nebrání bezpečnému provozu kola.
2 Použijte imbusový klíč, pokud chcete vyjmout šroub À ze
svorky na řídítka Á.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
4 Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Zařízení zcela nabijte.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
Úvod
3 V případě potřeby, vyjměte dva šrouby ze zadní strany
držáku Â, otočte svorku à a vraťte šrouby zpět, abyste mohli
změnit orientaci držáku.
4 Umístěte na řídítka pryžovou podložku:
• Pokud je průměr řídítek 25,4 mm, použijte silnější
podložku.
• Pokud je průměr řídítek 31,8 mm, použijte tenčí podložku.
5 Umístěte svorku na řídítka na pryžovou podložku.
6 Umístěte šrouby zpět a utáhněte je.
POZNÁMKA: Společnost Garmin doporučuje specifikaci
točivého momentu o hodnotě 7 silových liber na palec (0,8 Nm). Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou šrouby pevně
utaženy.
®
1
7 Jazýčky na zadní straně zařízení Edge zarovnejte podle
zářezů sady na kolo Ä.
8 Zařízení Edge mírně stlačte a otočte ve směru hodinových
ručiček, dokud nezapadne na místo.
Uvolněte zařízení Edge
1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček
zařízení odemkněte.
Zobrazí se obrazovka připojení. Blikající ikona signalizuje, že
zařízení provádí vyhledávání.
Přehled domovské obrazovky
Z domovské obrazovky máte rychlý přístup ke všem funkcím
zařízení Edge.
2 Zvedněte zařízení Edge z držáku.
Výběrem vyrazíte na projížďku.
Pomocí šipek můžete změnit profil aktivity.
Tlačítka
Navigace V této nabídce můžete označit polohu, vyhledat polohu a
vytvořit nebo nastavit navigaci po trase.
Trénink
V této nabídce si můžete otevřít své segmenty, cvičení a
další možnosti tréninku.
Zde si můžete otevřít historii, možnosti tréninku, osobní
rekordy, kontakty a nastavení.
Zde si můžete otevřít datová pole, doplňky a aplikace
Connect IQ™.
À
Výběrem přejdete do režimu spánku a aktivujete zařízení.
Podržením zapnete a vypnete zařízení nebo zamknete
dotykovou obrazovku.
Á
Stisknutím označíte nový okruh.
Â
Stisknutím spustíte a zastavíte časovač aktivity.
Zapnutí zařízení
Při prvním zapnutí zařízení budete vyzvání k provedení
konfigurace nastavení systému a profilů.
1 Podržte ikonu .
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud vaše zařízení obsahuje snímače ANT+ (například
snímač srdečního tepu, snímač rychlosti nebo snímač kadence),
můžete je během konfigurace aktivovat.
Další informace o snímačích ANT+ naleznete v části Snímače
ANT+, strana 11.
®
Zobrazení obrazovky připojení
Obrazovka připojení zobrazuje stav GPS, snímačů ANT+ a
bezdrátových připojení.
Na domovské nebo datové obrazovce přejeďte prstem
z horní části obrazovky dolů.
2
Používání podsvícení
Klepnutím na obrazovku můžete zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Můžete si upravit prodlevu podsvícení (Nastavení
displeje, strana 19).
1 Na domovské nebo datové obrazovce přejeďte prstem
z horní části obrazovky dolů.
2 Vyberte možnost Jas.
3 Vyberte možnost:
• Jas můžete ručně upravit pomocí šipek.
• Chcete-li jas upravovat automaticky podle okolního světla,
vyberte Autom. podsvícení.
Používání dotykové obrazovky
• Pokud jsou stopky spuštěny, poklepejte na obrazovku a
zobrazte překryvné stopky.
Překryvné stopky vám umožní návrat na domovskou
obrazovku během jízdy.
se vrátíte na domovskou obrazovku.
• Výběrem možnosti
• Posouvat se můžete prstem nebo pomocí šipek.
• Výběrem možnosti
se vrátíte na předchozí stránku.
• Stisknutím tlačítka
uložíte změny a zavřete stránku.
• Výběrem ikony zavřete stránku a vrátíte se na předchozí
stránku.
• Výběrem ikony můžete vyhledávat v blízkosti polohy.
• Výběrem ikony odstraníte položku.
• Výběrem ikony si zobrazíte další informace
Uzamčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji
uzamknout.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Uz. obrazovku.
Úvod
Vyhledání družicových signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
Trénink
3 V případě potřeby pomocí
Vyrážíme na projížďku
Pokud je součástí balení vašeho zařízení i snímač ANT+, je
tento snímač se zařízením spárován a lze jej během základního
nastavení zařízení aktivovat.
1 Podržením tlačítka zařízení zapněte.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu
zezelenají.
Na
domovské obrazovce stiskněte tlačítko .
3
4 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
a během jízdy změňte
rychlost nástroje Virtual Partner.
Segmenty
Sledování segmentu: Segmenty je možné odeslat z účtu
Garmin Connect do zařízení. Po uložení segmentu do
zařízení jej můžete sledovat.
POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect,
všechny segmenty této trasy se automaticky stáhnou také.
Závodění v segmentu: V segmentu můžete závodit a snažit se
porazit vlastní rekord nebo jiné cyklisty, kteří segmentem
také jeli.
Segmenty Strava™
Do svého zařízení Edge si můžete stáhnout i segmenty Strava.
Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon porovnávat
se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály, kteří tento
segment také jeli.
Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do
widgetu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další
informace naleznete na webové stránce www.strava.com.
Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin
Connect i Strava.
Sledování segmentu z webu
5
6
7
8
9
POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou
spuštěny stopky.
Chcete-li zobrazit další datové obrazovky, přejeďte prstem
doleva nebo doprava.
Můžete přejet prstem dolů od horního okraje datové
obrazovky a zobrazit obrazovku připojení.
V případě potřeby zobrazte překryvné stopky klepnutím na
obrazovku.
Stisknutím tlačítka
stopky zastavíte.
TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet v účtu Garmin
Connect, můžete změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy
pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
Vyberte možnost Uložit jízdu.
Vyberte ikonu .
Používání nástroje Virtual Partner
®
Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má
pomoci dosáhnout vašich cílů.
1 Vyrazte na projížďku.
2 Přejděte na stránku Virtual Partner, kde se zobrazuje vedoucí
závodník.
Chcete-li stáhnout a sledovat segment ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Služba Garmin
Connect, strana 16).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
POZNÁMKA: Používáte-li segmenty Strava, vaše oblíbené
segmenty se do zařízení přenesou automaticky, když je
připojeno k aplikaci Garmin Connect Mobile nebo k počítači.
Přejděte
na adresu www.garminconnect.com.
2
3 Vytvořte nový segment nebo vyberte stávající segment.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení a zapněte je.
6 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
7 Vyberte segment.
8 Stiskněte tlačítko Mapa > Jet!.
Aktivace segmentů
Můžete si aktivovat závody v segmentech a upozornění, která
vám připomenou blížící se segmenty.
1 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost Zapnout.
POZNÁMKA: Upozornění na blížící se segmenty se zobrazí
pouze u aktivních segmentů.
Závodění v segmentu
Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na
určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí
aktivitou, s výkonem jiných jezdců, se svými kontakty v účtu
Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity cyklistů. Data
Trénink
3
své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect
a zobrazit si svou pozici v daném segmentu.
POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem
Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava,
takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.
1 Výběrem možnosti spusťte časovač aktivity a vydejte se
na projížďku.
Když na své trase narazíte na aktivní segment, můžete začít
závodit.
Začněte
závodit v segmentu.
2
Automaticky se zobrazí datová obrazovka segmentu.
3 V případě potřeby můžete pomocí šipek změnit během
závodu cíl segmentu.
Můžete závodit s lídrem segmentu, se svým předchozím
výkonem nebo jinými cyklisty (je-li to možné). Cíl se
automaticky upraví podle vašeho aktuálního výkonu.
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.
Zobrazení podrobností segmentů
1 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte segment na mapě.
• Výběrem možnosti Nadmořská výška zobrazíte graf
nadmořské výšky segmentu.
• Výběrem možnosti Žebříček si zobrazíte časy jízdy a
průměrné rychlosti lídra segmentu, lídra skupiny nebo
vyzyvatele a váš osobní nejlepší čas a průměrnou rychlost
a také další jízdy (pokud jsou k dispozici).
TIP: Můžete zvolit položku v žebříčku a změnit tak svůj
závodní cíl pro daný segment.
Možnosti segmentu
Vyberte možnost Trénink > Segmenty > .
Automatický výběr soupeření: Zapíná nebo vypíná
automatické upravení cíle podle vašeho aktuálního výkonu.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených segmentů podle
názvu.
Povolit/zakázat: Aktivuje nebo deaktivuje segmenty, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více segmentů ze
zařízení.
Odstranění segmentu
1 Vyberte možnost Trénink > Segmenty.
2 Vyberte segment.
3 Vyberte možnost > .
Tréninky
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Můžete vytvořit tréninky prostřednictvím Garmin Connect
4
a přenést je do svého zařízení. Také můžete vytvořit a uložit
tréninky přímo na svém zařízení.
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
Vytvoření tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Tréninky > Nová položka.
2 Zadejte název tréninku a zvolte možnost .
3 Vyberte možnost Typ kroku a uveďte typ kroku tréninku.
Pokud například chcete krok použít jako odpočinkový okruh,
vyberte Odpočinek.
Během zbývajícího okruhu dál běží stopky a zaznamenávají
se data.
4 K určení toho, jak se má krok měřit, vyberte možnost Trvání.
Chcete-li například krok ukončit po konkrétní vzdálenosti,
vyberte možnost Vzdálenost.
5 V případě potřeby zadejte vlastní hodnotu doby trvání.
6 Vyberte možnost Cíl a zvolte svůj cíl během kroku.
Chcete-li například během kroku udržovat stálý srdeční tep,
vyberte možnost Zóna srdečního tepu.
7 V případě potřeby zvolte cílový rozsah nebo zadejte vlastní
rozsah.
Můžete například zvolit zóny srdečního tepu. Pokaždé, když
překročíte nebo klesnete pod uvedený srdeční tep, zařízení
pípne a zobrazí se na něm zpráva.
8 Výběrem možnosti krok uložíte.
9 Chcete-li do tréninku přidat další kroky, vyberte možnost Př.
nový krok.
10 Výběrem možnosti trénink uložíte.
Opakování kroků tréninku
Před opakováním kroku tréninku je nutné vytvořit trénink
s alespoň jedním krokem.
1 Vyberte možnost Př. nový krok.
2 Vyberte možnost Typ kroku.
3 Vyberte možnost:
• Vybráním možnosti Opakovat opakujte krok jednou nebo
vícekrát. Můžete například desetkrát opakovat krok 5 km.
• Chcete-li krok opakovat po určitou dobu, vyberte možnost
Opakovat dokud. Můžete například opakovat krok 5 km
po dobu 60 minut nebo dokud váš srdeční tep nedosáhne
160 tepů za minutu.
4 Vyberte možnost Zpět na krok a zvolte krok, který se má
opakovat.
5 Výběrem možnosti krok uložíte.
Sledování tréninku z webové stránky
Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect, strana 16).
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte a uložte nový trénink.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 Odpojte zařízení.
Zahájení tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost Jet!.
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl
(pokud je nastavený) a aktuální data z tréninků. Před
Trénink
dokončením kroku tréninku se ozve zvukové upozornění.
Zobrazí se zpráva s odpočítáváním času nebo vzdálenosti do
zahájení nového kroku.
Zastavení tréninku
• Výběrem možnosti
můžete konkrétní krok tréninku kdykoli
ukončit a zahájit další krok.
• Výběrem možnosti
můžete stopky kdykoli zastavit.
• Přejetím prstu od horní části obrazovky dolů můžete kdykoli
zobrazit stránku pro připojení a výběrem možnosti
Stisknutím ukončit >
ukončit trénink.
Úprava tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte krok a pak vyberte možnost Upravit krok.
5 Změňte atributy kroku a vyberte .
6 Výběrem možnosti trénink uložíte.
Odstranění tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
2 Vyberte trénink.
3 Vyberte možnost > > .
Informace o tréninkovém kalendáři
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v seznamu
tréninkového kalendáře podle data. Pokud si v tréninkovém
kalendáři vyberte den, můžete si trénink zobrazit nebo spustit.
Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez ohledu na
to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Služba Garmin
Connect, strana 16).
Můžete procházet službu Garmin Connect a vyhledat tréninkový
plán, naplánovat tréninky a trasy a stáhnout si plán do zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
4 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
5 Vyberte možnost a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Intervalové tréninky
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Pokud jedete známou
vzdálenost, můžete použít otevřené intervaly. Pokud vyberete
možnost
, zařízení zaznamená interval a přesune se na
klidový interval.
Vytvoření intervalového tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Upravit > Intervaly
> Typ.
2 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem
nastavením typu na možnost Otevřený.
3 V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu
časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .
Trénink
4 Vyberte možnost Odpočinek.
5 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
6 V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval a vyberte možnost
.
7 Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnuto.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnuto.
Zahájení intervalového tréninku
1 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Spustit trénink.
2 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
3 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, výběrem
možnosti
zahájíte první interval.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.
Indoorový trénink
Zařízení obsahuje profil pro indoorové aktivity, kdy je funkce
GPS je vypnuta. Systém GPS lze při indoorovém tréninku
vypnout a šetřit tak energii baterie.
POZNÁMKA: Jakákoli změna nastavení systému GPS je
uložena k aktivnímu profilu.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Režim GPS > Vypnuto.
Je-li zařízení GPS vypnuto, budou rychlost a vzdálenost
dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač, který
do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti.
Párování cyklotrenažéru ANT+
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od cyklotrenažéru
ANT+.
2 Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér > Spárovat tren.
ANT+.
3 Vyberte trenažér, který chcete se zařízením spárovat.
4 Vyberte možnost Přidat.
Když je cyklotrenažér se zařízením spárován, zobrazuje se
jako připojený snímač. Datová pole můžete přizpůsobit tak,
aby zobrazovala data snímače.
Používání cyklotrenažéru ANT+
Chcete-li použít kompatibilní cyklotrenažér ANT+, musíte na něj
nejprve upevnit kolo a spárovat jej se svým zařízením (Párování
cyklotrenažéru ANT+, strana 5).
Zařízení můžete používat v kombinaci s cyklotrenažérem, který
vám simuluje sledování trasy, aktivitu nebo trénink. Během
používání cyklotrenažéru je funkce GPS automaticky vypnuta.
1 Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li sledovat uloženou trasu, vyberte možnost
Sledovat trasu (Kurzy, strana 7).
• Chcete-li sledovat uloženou jízdu, vyberte možnost
Sledovat aktivitu (Vyrážíme na projížďku, strana 3).
• Chcete-li sledovat výkonnostní trénink stažený z vašeho
účtu Garmin Connect, vyberte možnost Sledovat trénink
(Tréninky, strana 4).
Vyberte
trasu, aktivitu nebo trénink.
3
4 Vyberte možnost Jet!.
5
5 Vyberte profil aktivity.
6 Stisknutím tlačítka časovač spustíte.
Trenažér zvyšuje a snižuje odpor podle informací o
převýšení, které daná trasa nebo jízda obsahuje.
Nastavení odporu
1 Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér > Nastavit
odpor.
2 Nastavte odpor kladený cyklotrenažérem.
3 Vyberte profil aktivity.
4 Začněte šlapat.
5 Odpor můžete v případě potřeby upravit během aktivity.
Nastavení cílového výkonu
1 Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér > Nastavit
cílový výkon.
2 Zadejte cílovou hodnotu výkonu.
3 Vyberte profil aktivity.
4 Začněte šlapat.
Odpor trenažéru je upravován podle rychlosti šlapání tak,
abyste měli stále stejný výkon.
5 Cílový výkon můžete v případě potřeby upravit během
aktivity.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Odstranění osobního rekordu
> Moje statistiky > Osobní rekordy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte osobní rekord.
3 Vyberte možnost > .
Tréninkové zóny
• Zóny srdečního tepu (Nastavení zón srdečního tepu,
strana 12)
• Výkonnostní zóny (Nastavení výkonnostních zón, strana 13)
Navigace
Funkce a nastavení navigace platí také pro navigační trasy
(Kurzy, strana 7) a segmenty (Segmenty, strana 3).
• Polohy a hledání míst (Polohy, strana 6)
• Plánování trasy (Kurzy, strana 7)
• Nastavení trasy (Nastavení trasování, strana 8)
• Nastavení mapy (Nastavení mapy, strana 8)
Polohy
Polohy můžete nahrát a uložit do zařízení.
Nastavení tréninkového cíle
Označení polohy
Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner,
takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené
vzdálenosti, vzdálenosti a času nebo vzdálenosti a rychlosti.
Během tréninkové aktivity vám zařízení v reálném čase
poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak blízko jste
k dosažení tréninkového cíle.
1 Vyberte možnost Trénink > Nastavit cíl.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete
vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní
vzdálenost.
• Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako
cíl vybrat vzdálenost a čas.
• Vyberte možnost Vzdálenost a rychlost, jestliže chcete
jako cíl vybrat vzdálenost a rychlost.
Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším
odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení
je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.
Vyberte
ikonu .
3
4 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
5 V případě potřeby si posunutím můžete zobrazit obrazovku
Virtual Partner.
6 Po dokončení aktivity vyberte možnost > Uložit jízdu.
Aby bylo možné označit polohu, je třeba vyhledat satelity.
Pokud si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na
konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.
1 Vyrazte na projížďku.
> Označit polohu > .
2 Vyberte možnost Navigace >
Osobní rekordy
Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší
jízdu a největší výstup během jízdy.
Zobrazení osobních rekordů
Vyberte možnost
> Moje statistiky > Osobní rekordy.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
> Moje statistiky > Osobní rekordy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
3 Vyberte možnost Předchozí rekord > .
6
Uložení poloh z mapy
1 Vyberte možnost Navigace >
2
3
4
5
> Vyberte oblast
vyhledávání > Mapový bod.
Procházením mapy vyhledejte polohu.
Vyberte polohu.
Informace o poloze se zobrazí v horní části mapy.
Vyberte informace o poloze.
Vyberte ikonu > .
Navigace k poloze
1 Vyberte možnost Navigace.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat k bodu zájmu, městu či křižovatce
nebo na známé souřadnice, vyberte možnost Nástroje
pro hledání.
TIP: Chcete-li zúžit oblast hledání, vyberte možnost .
• Chcete-li zadat konkrétní adresu, vyberte možnost
Adresy.
• Chcete-li navigovat na uloženou polohu, vyberte možnost
Uložené pozice.
TIP: Můžete vybrat možnost
a zadat konkrétní
vyhledávací informace.
• Chcete-li navigovat na některé z posledních 50 míst, která
jste našli, vyberte možnost Naposledy nal. místa.
• Chcete-li zúžit oblast hledání, vyberte možnost
>
Vyberte oblast vyhledávání.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Navigace
Překonání zaznamenané aktivity: Můžete také navigovat
podle uloženého kurzu a pokusit se vyrovnat nebo překonat
nastavené výkonnostní cíle. Pokud byl například původní
kurz dokončen za 30 minut, můžete se pokusit překonat
výsledek Virtual Partner a dokončit kurz v kratším čase, než
je 30 minut.
Navigace podle stávající jízdy ze služby Garmin Connect:
Můžete odeslat kurz ze služby Garmin Connect do zařízení.
Po uložení kurzu do zařízení můžete navigovat podle kurzu
nebo se pokusit na něm dosažené výsledky překonat.
Plánování a jízda po trase
Navigování na známé souřadnice
1 Vyberte možnost Navigace > Nástroje pro hledání >
Souřadnice.
2 Zadejte souřadnice a vyberte .
3 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Navigování zpět na start
V kterémkoli bodě jízdy se můžete vrátit do výchozího bodu.
1 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 3).
2 Během jízdy vyberte libovolné místo na obrazovce, abyste
zobrazili překryvné stopky.
3 Vyberte možnost > Navigace > Zpět na start.
4 Vyberte možnost Na stejné trase nebo Nejpřímější trasa.
5 Vyberte možnost Jet!.
Zařízení vás bude navigovat zpět na výchozí bod jízdy.
Zastavení navigace
1 Posuňte se na mapu.
2 Vyberte možnost >
.
Projektování polohy
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
4 Vyberte možnost > Projektovaní polohy.
5 Zadejte azimut a vzdálenost projektované polohy.
6 Vyberte možnost .
Úprava poloh
1 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte lištu Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte atribut.
Vyberte například možnost Změnit nadmoř. výšku a zadejte
známou nadmořskou výšku pro polohu.
6 Zadejte novou informaci a zvolte možnost .
Odstranění polohy
1 Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
4 Vyberte možnost > Odstranit polohu > .
Kurzy
Navigace podle zaznamenané aktivity: Můžete navigovat
podle uloženého kurzu. Například můžete uložit kurz, který je
vhodný pro dojíždění do práce na kole, a podle něj navigovat.
Navigace
Můžete vytvořit a projet si vlastní trasu. Trasa je posloupnost
trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy > Tvůrce tras > Přidat
první polohu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální pozice.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Oblíbené a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu, kterou jste nedávno hledali,
vyberte možnost Naposledy nal. místa a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Kategorie a vyberte bod zájmu v okolí.
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Města a vyberte
město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Adresy a
zadejte adresu.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Křižovatky a
zadejte názvy ulic.
• Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost Souřadnice
a zadejte souřadnice.
3 Vyberte možnost Použít.
4 Vyberte možnost Přidat další polohu.
5 Zopakujte kroky 2 až 4, dokud nevyberete všechny polohy
dané trasy.
6 Vyberte možnost Mapa.
Zařízení vypočítá trasu a zobrazí se její mapa.
TIP: Můžete vybrat možnost , a zobrazit tak graf
nadmořské výšky.
7 Vyberte možnost Jet!.
Sledování trasy ze služby Garmin Connect
Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect, strana 16).
1 Vyberte možnost:
• Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
• Přejděte na www.garminconnect.com.
2 Vytvořte novou trasu nebo vyberte stávající trasu.
3 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5 Na zařízení Edge vyberte možnost Navigace > Trasy >
Uložené trasy.
6 Vyberte trasu.
7 Vyberte možnost Jet!.
Vytvoření okružní trasy a jízda
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu na základě
nastavené vzdálenosti, počáteční polohy a směru navigace.
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy > Okružní trasa.
7
2 Vyberte možnost Vzdálenost a zadejte celkovou délku trasy.
3 Vyberte možnost Počáteční poloha.
4 Vyberte možnost:
5
6
7
8
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální pozice.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Oblíbené a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu, kterou jste nedávno hledali,
vyberte možnost Naposledy nal. místa a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Kategorie a vyberte bod zájmu v okolí.
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Města a vyberte
město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Adresy a
zadejte adresu.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Křižovatky a
zadejte názvy ulic.
• Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost Souřadnice
a zadejte souřadnice.
Vyberte možnost Spustit směr a vyberte směr trasy.
Vyberte možnost Vyhledat.
TIP: Pomocí můžete vyhledávat znovu.
Vyberte trasu, kterou chcete zobrazit na mapě.
TIP: Pomocí a můžete zobrazit další trasy.
Vyberte možnost Jet!.
Tipy pro trénink s trasami
• Používejte průvodce odbočováním (Možnosti trasy,
strana 8).
• Pokud trénink obsahuje zahřívací fázi, výběrem možnosti
trasu zahájíte a zahřejete se jako obvykle.
• Během zahřívací fáze zůstaňte mimo dráhu trasy. Až budete
připraveni, zamiřte k trase. Pokud se dostanete na dráhu
trasy, zobrazí se zpráva.
POZNÁMKA: Jakmile vyberete možnost , funkce Virtual
Partner zahájí trasu bez zahřívací fáze.
• Přejděte na mapu a zobrazte mapu trasy.
Pokud se od trasy odchýlíte, zobrazí se zpráva.
Zobrazení podrobností trasy
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Shrnutí si zobrazíte podrobnosti trasy.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte trasu na mapě.
• Výběrem možnosti Nadmořská výška zobrazíte graf
nadmořské výšky trasy.
• Vyberte možnost Okruhy, pokud chcete vybrat okruh a
zobrazit další informace o jednotlivých okruzích.
Zobrazení trasy na mapě
U každé trasy uložené v zařízení můžete přizpůsobit, jak se
zobrazuje na mapě. Můžete například nastavit, aby se trasa pro
dojíždění na mapě vždy zobrazovala žlutě. Alternativní trasa se
může zobrazovat zeleně. Díky tomu můžete trasy během jízdy
vidět, i když konkrétní trasu nesledujete nebo po ní
nenavigujete.
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Nastavení.
8
4 Výběrem možnosti Zobrazovat vždy se trasa zobrazí na
mapě.
5 Vyberte možnost Barva a zvolte barvu.
6 Vyberte možnost Body trasy a můžete do mapy vložit body
trasy.
Při další jízdě blízko trasy se trasa zobrazí na mapě.
Zastavení trasy
1 Posuňte se na mapu.
2 Vyberte ikonu > .
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte ikonu > .
Možnosti trasy
Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy > .
Průvodce odboč.: Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.
Odch. od trasy vyp.: Upozorní vás, pokud se od trasy
odchýlíte.
Segmenty: Můžete závodit v rámci aktivních segmentů trasy.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených tras podle názvu.
Filtr: Umožňuje filtrování podle typu trasy, například tras Strava.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více tras ze
zařízení.
Nastavení trasování
Vyberte možnost
> Nastavení > Profily aktivity, vyberte
profil a poté vyberte možnost Navigace > Trasování.
Trasov. podle oblíben.: Vypočítá trasy podle nejoblíbenějších
jízd ze služby Garmin Connect.
Režim trasování: Nastaví způsob přepravy pro optimalizaci
vaší trasy.
Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.
Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Nastavení objížděk: Nastaví typy silnic, kterým se chcete při
navigaci vyhnout.
Přepočet: Automaticky přepočítá trasu, pokud se od ní
odchýlíte.
Výběr aktivity pro výpočet trasy
Zařízení můžete nastavit tak, aby vypočítalo trasu podle typu
aktivity.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Navigace > Trasování > Režim trasování.
4 Vyberte možnost pro výpočet trasy.
Můžete například vybrat možnost Silniční cyklistika pro
navigaci po silnicích nebo Horská cyklistika pro navigaci
mimo silnice.
Nastavení mapy
Vyberte možnost
> Nastavení > Profily aktivity, vyberte
profil a poté vyberte možnost Navigace > Mapa.
Orientace: Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.
Aut měřítko: Automaticky zvolí úroveň přiblížení mapy. Po
výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo
oddalovat ručně.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Navigace
Navigační text: Nastavuje, kdy se zobrazují podrobné
navigační výzvy (vyžaduje navigační mapy).
Viditelnost mapy: Umožňuje nastavit pokročilé funkce mapy.
Mapové informace: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Změna orientace mapy
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Navigace > Mapa > Orientace.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u
horního okraje stránky aktuální směr trasy.
• Chcete-li mapu zobrazit trojrozměrně, vyberte možnost
Režim 3D.
Připojené funkce Bluetooth
®
Zařízení Edge má připojené funkce Bluetooth pro kompatibilní
smartphone nebo zařízení typu fitness. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect Mobile do vašeho
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
POZNÁMKA: Abyste mohli některé funkce využívat, musí být
zařízení připojeno ke smartphonu s podporou technologie
Bluetooth.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních jezdců ve skupině
prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce
v reálném čase. Ostatním jezdcům ve stejné relaci
GroupTrack, kteří mají kompatibilní zařízení Edge, můžete
zaslat přednastavenou zprávu.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam
aktivit dokončíte.
Stahování tras, segmentů a tréninků ze služby Garmin
Connect: Umožňuje vyhledávání aktivit ve službě Garmin
Connect pomocí smartphonu a jejich odesílání do vašeho
zařízení.
Přenosy ze zařízení do zařízení: Umožňuje bezdrátový přenos
souborů do jiného kompatibilního zařízení Edge.
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin
Connect.
Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném
čase a upozornění do vašeho zařízení.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení.
Zprávy: Můžete odpovědět na příchozí hovor nebo textovou
zprávu pomocí přednastavené textové zprávy. Tato funkce je
k dispozici u kompatibilních smartphonů se systémem
Android™.
Zvukové výzvy: Aplikace Garmin Connect Mobile vám může při
jízdě přehrávat na smartphonu oznámení o stavu.
Detekce dopravních událostí: Pokud zařízení Edge detekuje
dopravní událost, aplikace Garmin Connect Mobile může
zaslat zprávu nastaveným kontaktům pro případ nouze.
Připojené funkce Bluetooth
®
Asistent: Umožňuje odeslat prostřednictvím aplikace Garmin
Connect Mobile automatickou textovou zprávu s vaším
jménem a polohou GPS nastaveným nouzovým kontaktům.
Párování s vaším smartphonem
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
> Nastavení > Telefon >
3 V zařízení vyberte možnost
Zapnout > Párovat smartphone, a postupujte podle pokynů
na obrazovce.
4 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali
s aplikací Garmin Connect Mobile, postupujte podle
pokynů na obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v nabídce
nebo
vyberte
možnost Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
5 Podle pokynů na obrazovce můžete zapnout oznámení
z telefonu.
POZNÁMKA: Zasílání upozornění z telefonu vyžaduje
kompatibilní smartphone s technologií Bluetooth. Informace
o kompatibilitě naleznete na webové stránce
www.garmin.com/ble.
Přehrávání zvukových výzev na smartphonu
Před nakonfigurováním zvukových výzev potřebujete
smartphone s aplikací Garmin Connect Mobile spárovanou
s vaším zařízením Edge .
Aplikaci Garmin Connect Mobile můžete nakonfigurovat na
přehrávání motivačních oznámení na smartphonu při jízdě nebo
jiné aktivitě. Zvukové výzvy zahrnují číslo a čas okruhu,
navigaci, výkon, tempo nebo rychlost a data o srdečním tepu.
Během přehrávání zvukové výzvy ztlumí aplikace Garmin
Connect Mobile primární zvuk smartphonu, aby se mohlo
přehrát oznámení. Hlasitost si můžete upravit v aplikaci Garmin
Connect Mobile.
1 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Zařízení Garmin.
2 Vyberte své zařízení.
3 Vyberte možnost Nastavení zařízení > Zvukové výzvy.
Zahájení relace GroupTrack
Abyste mohli zahájit relaci GroupTrack, musíte mít k dispozici
smartphone s aplikací Garmin Connect Mobile spárovaný se
zařízením (Párování s vaším smartphonem, strana 9).
Během jízdy si můžete zobrazit ostatní jezdce z relace
GroupTrack na mapě.
> Nastavení >
1 V zařízení Edge vyberte možnost
GroupTrack. Aktivujete tak zobrazení kontaktů na obrazovce
mapy.
2 V aplikaci Garmin Connect Mobile vyberte v menu nastavení
možnost LiveTrack > GroupTrack.
3 Vyberte možnost Viditelný pro > Všechny kontakty.
POZNÁMKA: Máte-li k dispozici více kompatibilních zařízení,
musíte vybrat zařízení, na kterém chcete relaci GroupTrack
použít.
4 Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
5 V zařízení Edge vyberte možnost a vydejte se na trasu.
6 Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.
9
Aplikace Garmin Connect Mobile za vás nezajišťuje kontakt se
službami první pomoci.
Klepnutím na ikonu na mapě si můžete zobrazit polohu a
směr konkrétních jezdců v rámci relace GroupTrack.
7 Posunutím se přesunete na seznam GroupTrack.
Když v seznamu vyberete konkrétního jezdce, zobrazí se
mapa s jeho pozicí uprostřed.
Tipy k relacím GroupTrack
Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní jezdce ve
skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni
jezdci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin
Connect.
• Jeďte venku s použitím GPS.
• Zařízení Edge spárujte se smartphonem prostřednictvím
technologie Bluetooth.
• Chcete-li aktualizovat seznam jezdců v rámci relace
GroupTrack, vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile
v nabídce nastavení možnost Připojení.
• Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své smartphony, a
v aplikaci Garmin Connect Mobile zahajte relaci LiveTrack.
• Všechny kontakty musí být v dosahu (40 km nebo 25 mil).
• Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde
uvidíte své kontakty.
• Chcete-li si zobrazit údaje o poloze a směru jízdy ostatních
jezdců v rámci relace GroupTrack, zastavte.
Přenos souborů do jiného zařízení Edge
Trasy, segmenty a tréninky je možné bezdrátově přenášet
z jednoho kompatibilního zařízení Edge do jiného
prostřednictvím technologie Bluetooth.
1 Zapněte obě zařízení Edge a umístěte do vzájemné
vzdálenosti maximálně 3 m.
2 Na zařízení, které obsahuje požadované soubory, vyberte
možnost
> Nastavení > Přenosy do zařízení > Sdílet
soubory.
3 Vyberte typ souboru ke sdílení.
4 Vyberte jeden nebo více souborů k přenosu.
5 Na zařízení, které bude přijímat požadované soubory,
vyberte možnost
> Nastavení > Přenosy do zařízení.
6 Vyberte spojení.
7 Vyberte jeden nebo více souborů pro příjem.
Na obou zařízeních se zobrazí zpráva, že přenos souborů
proběhl úspěšně.
Funkce detekce dopravních událostí a
funkce asistence
Detekce dopravních událostí
UPOZORNĚNÍ
Detekce dopravních událostí je doplňková funkce určená
především pro používání na silnicích. Nelze na ni spoléhat jako
na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.
10
Dojde-li k detekci dopravní události zařízením Edge s aktivní
funkcí GPS, aplikace Garmin Connect Mobile může vašim
nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a email s vaším jménem a souřadnicemi GPS.
Na vašem zařízení a ve smartphonu se zobrazí zpráva, že po
uplynutí 30 vteřin bude odeslána informace vašim kontaktům.
Pokud nepotřebujete pomoci, můžete tuto automatickou zprávu
zrušit.
Abyste mohli funkci detekce dopravních událostí zapnout, je
třeba nejprve nastavit nouzové kontakty v aplikaci Garmin
Connect Mobile. Spárovaný smartphone musí mít aktivní datový
tarif a musí se nacházet v síti, kde je k dispozici datové pokrytí.
Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat textové
zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných
textových zpráv).
Asistent
UPOZORNĚNÍ
Asistent je doplňková funkce a nelze na ni spoléhat jako na
hlavní způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace
Garmin Connect Mobile za vás nezajišťuje kontakt se službami
první pomoci.
Pokud je vaše zařízení Edge s aktivní funkcí GPS připojeno
k aplikaci Garmin Connect Mobile, můžete svým nouzovým
kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu s vaším
jménem a souřadnicemi GPS.
Abyste mohli funkci asistenta zapnout, je třeba nejprve nastavit
nouzové kontakty v aplikaci Garmin Connect Mobile.
Smartphone spárovaný se zařízením Bluetooth musí mít aktivní
datový tarif a musí se nacházet v síti, kde je k dispozici datové
pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat
textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání
běžných textových zpráv).
Na vašem zařízení se zobrazí zpráva, že jakmile skončí
odpočítávání, budou vašim kontaktům odeslány informace.
Pokud nepotřebujete pomoc, můžete zprávu zrušit.
Nastavení funkce detekce dopravních událostí
a funkce asistence
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Garmin Connect Mobile.
2 Spárujte smartphone se svým zařízením (Párování s vaším
smartphonem, strana 9).
3 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Nouzové kontakty a zadejte informace o jezdci
a údaje nouzových kontaktů.
Vámi uvedené kontakty obdrží zprávu se sdělením, že byli
vybráni jako nouzové kontakty.
POZNÁMKA: Pokud zadáte nouzové kontakty, na vašem
zařízení se automaticky zapne funkce detekce dopravních
událostí.
4 Aktivujte si na zařízení Edge funkci GPS (Změna nastavení
satelitu, strana 18).
Zobrazení nouzových kontaktů
Když si v aplikaci Garmin Connect Mobile nastavíte informace o
jezdci a seznam nouzových kontaktů, můžete si tento seznam
později zobrazit.
Vyberte možnost
> Kontakty.
Zobrazí se jména a telefonní čísla vašich nouzových
kontaktů.
Žádost o pomoc
Než budete moci požádat o pomoc, musíte ve svém zařízení
Edge aktivovat funkci GPS.
Připojené funkce Bluetooth
®
1 Přidržením tlačítka
po dobu čtyř sekund aktivujete funkci
asistence.
Zařízení začne pípat a po dokončení odpočítávání pěti
sekund odešle nouzovou zprávu.
2 V případě potřeby můžete zprávu tlačítkem Odeslat odeslat
okamžitě.
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí
Vyberte možnost
udál..
> Nastavení > Systém > Detekce dopr.
Zrušení automatické zprávy
Když vaše zařízení detekuje dopravní událost, můžete na svém
zařízení nebo na smartphonu zrušit odeslání automatické
nouzové zprávy dříve, než bude zaslána nouzovým kontaktům.
Před ukončením 30vteřinového odpočtu vyberte možnost
Zrušit >
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události
Funkci odeslání aktualizace stavu po dopravní události lze
využít poté, kdy dojde k detekci dopravní události a odeslání
automatické nouzové zprávy nastaveným nouzovým kontaktům.
Nastaveným nouzovým kontaktům pak můžete zaslat aktualizaci
stavu a sdělit jim, že nepotřebujete pomoci.
Na stavové stránce vyberte možnost Detekována dopr.
udál. > Jsem OK.
Vašim nouzovým kontaktům bude odeslána zpráva.
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Připevněte modul snímače srdečního tepu À na pásek.
Loga Garmin na modulu i na pásku musí být správnou
stranou nahoru.
2 Navlhčete elektrody Á a kontaktní plošky  na zadní straně
pásku pro lepší vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku à ke
smyčce Ä.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
Snímače ANT+
Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.
4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů (Tipy pro
nepravidelná data srdečního tepu, strana 12).
Regenerační asistent
Můžete používat zařízení Garmin se snímačem srdečního tepu
a zobrazit si, kolik času vám zbývá do úplné regenerace, po
které budete připraveni na další tvrdý trénink.
Doba regenerace: Doba regenerace se zobrazí okamžitě po
dokončení aktivity. Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude
optimální zahájit další tvrdý trénink.
Zobrazení doby regenerace
Před použitím funkce doby regenerace si musíte nasadit snímač
srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením (Párování
snímačů ANT+, strana 13). Pokud byl snímač srdečního tepu
součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud
chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení
uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 17) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 12).
> Moje statistiky > Regenerace >
1 Vyberte možnost
Zapnout.
2 Vyrazte na projížďku.
3 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba je 4 dny a
minimální doba je 6 hodin.
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální
Hodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Odhady maximální
hodnoty VO2 jsou poskytovány a podporovány společností
Firstbeat. Zařízení Garmin můžete po spárování s kompatibilním
snímačem srdečního tepu a měřičem výkonu použít k zobrazení
odhadu maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole.
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 Max. si
musíte nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič
výkonu a spárovat jej se svým zařízením (Párování snímačů
ANT+, strana 13). Pokud byl snímač srdečního tepu součástí
balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete
získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení
uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu,
strana 17) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 12).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší
cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
11
3 Vyberte možnost
> Moje statistiky > VO2 maximální.
Váš odhad hodnoty VO2 Max. se zobrazuje jako číslo
a poloha na barevném měřidle.
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Data a analýza parametru VO2 max. jsou poskytována se
svolením institutu The Cooper Institute . Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální, strana 24) a na stránkách
www.CooperInstitute.org.
®
Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole
Úspěšnost a přesnost výpočtů maximální hodnoty VO2 se
zlepšuje, jestliže vaše jízda představuje trvalou a mírně
náročnou zátěž a jestliže se srdeční tep a výkon příliš nemění.
• Před jízdou zkontrolujte, že vaše zařízení, snímač srdečního
tepu a měřič výkonu fungují správně, jsou spárované a mají
baterie s dostatečnou životností.
• Během 20minutové jízdy udržujte svůj srdeční tep na úrovni
vyšší než 70 % maximálního srdečního tepu.
• Během 20minutové jízdy udržujte dostatečně konstantní
výstupní výkon.
• Nejezděte ve zvlněném terénu.
• Nejezděte ve skupinách, kde často dochází k draftingu (jízdě
v závěsu).
Zobrazení skóre stresu
Aby mohlo být dostupné skóre stresu, musíte si nasadit hrudní
snímač srdečního tepu a spárovat ho se svým zařízením
(Párování snímačů ANT+, strana 13).
Skóre stresu je výsledkem tříminutového testu, který se provádí
v klidovém stoji, kdy zařízení Edge analyzuje odchylky
srdečního tepu a zjišťuje tak úroveň celkového stresu. Trénink,
spánek, výživa a celkový životní stres ovlivňují výkon sportovce.
Škála skóre stresu je 1 až 100, kdy 1 je stav velmi nízkého
stresu a 100 stav velmi vysokého stresu. Znalost vašeho skóre
stresu vám pomůže rozhodnout, zda je vaše tělo připraveno na
náročný trénink nebo na cvičení jógy.
TIP: Společnost Garmin doporučuje měřit vaše skóre stresu
přibližně ve stejnou dobu a za stejných podmínek každý den.
1 Vyberte možnost Moje statistiky > Skóre stresu > Změřit.
2 Zůstaňte stát v klidu po dobu 3 minut.
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich zón srdečního tepu. Zóny srdečního
tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness
(Cíle aktivit typu fitness, strana 12). Abyste získali nejpřesnější
data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep, klidový
srdeční tep a zóny srdečního tepu.
12
1 Vyberte možnost
> Moje statistiky > Tréninkové zóny >
Zóny srdečního tepu.
2 Zadejte hodnoty maximálního a klidového srdečního tepu
a tepu při laktátovém prahu.
Můžete použít funkci automatické detekce, která váš srdeční
tep během aktivity sleduje automaticky. Hodnoty zón se
aktualizují automaticky, ale každou hodnotu můžete také
upravit ručně.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu, můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Výběrem možnosti % maximální zobrazíte a upravíte
zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
• Pokud vyberete možnost % RST, můžete prohlížet
a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
• Pokud vyberete možnost %LP, můžete prohlížet a upravit
zóny jako procento srdečního tepu laktátového prahu.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 24) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky.
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte jej asi 5–10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu, strana 20).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Snímače ANT+
Instalace snímače rychlosti
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Umístěte a upevněte snímač rychlosti na horní stranu náboje
kola.
2 Protáhněte poutko À okolo náboje kola a připevněte je
k háčku Á na snímači.
Snímače rychlosti a kadence
Data kadence ze snímače kadence se vždy zaznamenávají.
Pokud se zařízením nejsou spárovány žádné snímače rychlosti
a kadence, k výpočtu rychlosti a vzdálenosti se používají data
GPS.
Kadence je vaše rychlost šlapání měřená počtem otáček kliky
pedálu za minutu.
Průměrování dat kadence nebo výkonu
Nastavení Průměrování nenulových dat je k dispozici při
tréninku s volitelným snímačem kadence nebo měřičem výkonu.
Ve výchozím nastavení jsou vyloučeny nulové hodnoty, které
vznikají, když nešlapete.
Hodnotu tohoto nastavení můžete změnit (Nastavení nahrávání
dat, strana 19).
Párování snímačů ANT+
Pokud je snímač instalován na asymetrický náboj, může dojít
k jeho naklonění. Tato skutečnost nemá vliv na jeho
fungování.
3 Otáčejte kolem a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač by se neměl dotýkat ostatních částí kola.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
Instalace snímače kadence
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Vyberete velikost pásku, který bude možné bezpečně umístit
na kliku pedálů À.
Pásek, který vyberete, by měl být nejmenší z těch, které jsou
nataženy přes kliku pedálů.
2 Na opačné straně od pohonu umístěte a upevněte rovnou
část snímače kadence do vnitřní strany kliky pedálů.
3 Protáhněte pásky Á okolo kliky pedálů a připevněte je
k háčkům  na snímači.
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu k zařízení Garmin.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od snímačů ANT+ ostatních jezdů.
Vyberte
možnost
> Nastavení > Snímače > Přidat
2
snímač.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte typ snímače.
• Chcete-li vyhledat všechny snímače v okolí, vyberte
možnost Vyhledat vše.
Zobrazí se seznam dostupných snímačů.
4 Vyberte jeden nebo více snímačů, které chcete spárovat se
zařízením.
Vyberte
možnost Přidat.
5
Po spárování snímače se zařízením je stav snímače
Připojeno. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby
zobrazovalo data snímače.
Trénink s měřiči výkonů
• Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports,
kde naleznete seznam snímačů ANT+, které jsou
kompatibilní s vaším zařízením (například Vector™).
• Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče
výkonu.
• Upravte své výkonnostní zóny podle svých cílů a schopností
(Nastavení výkonnostních zón, strana 13).
• Použijte alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když
dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení
alarmů rozsahu, strana 18).
• Přizpůsobte si pole dat výkonu (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 17).
Nastavení výkonnostních zón
4 Otáčejte klikou pedálů a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač ani pásky by se neměly dotýkat žádné čísti kola nebo
boty.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
5 Vykonejte 15minutovou zkušební jízdu a prohlédněte snímač
a pásky, zda nevykazují známky poškození.
Snímače ANT+
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat
vašim schopnostem. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo
pomocí aplikace Garmin Connect. Pokud znáte funkční limitní
hodnotu výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru
automatický výpočet výkonnostních zón.
> Moje statistiky > Tréninkové zóny >
1 Vyberte možnost
Výkonnostní zóny.
2 Zadejte hodnotu FTP.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
13
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
Kalibrace měřiče výkonu
Před kalibrací musí být měřič výkonu správně nainstalovaný a
spárovaný se zařízením a musí aktivně zaznamenávat data.
Pokyny ke kalibraci vašeho měřiče výkonu najdete v návodu od
výrobce.
> Nastavení > Snímače.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte měřič výkonu.
3 Vyberte možnost Kalibrovat.
4 Šlapáním udržujte měřič výkonu aktivní, dokud se nezobrazí
zpráva.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Výkon na pedálech
Snímač Vector měří výkon na pedálech.
Snímač Vector měří stokrát za sekundu sílu, kterou
působíte.Snímač Vector také měří kadenci neboli rotační
rychlost pedálů. Na základě měření intenzity a směru síly,
otáčení kliky pedálu a času dokáže snímač Vector vypočítat váš
výkon ve wattech. Vzhledem k tomu, že snímač Vector měří
nezávisle výkon levé a pravé nohy, vyhodnocuje zároveň i levé/
pravé vyvážení výkonu.
POZNÁMKA: Systém Vector S levé/pravé vyvážení výkonu
neumožňuje.
Dynamika jízdy na kole
Metrika dynamiky jízdy na kole měří způsob, jak používáte sílu
při šlapání do pedálů a kam tuto sílu směřujete. Pomáhá vám
tak lépe pochopit styl vaší jízdy. Údaje o způsobu a místu
aplikace síly vám pomohou trénovat efektivněji a trénink lépe
vyhodnotit.
POZNÁMKA: Musíte mít systém Edge se dvěma snímači,
pokud chcete používat měření dynamiky jízdy.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Používání dynamiky jízdy
Chcete-li používat funkci dynamiky jízdy na kole, musíte se
svým zařízením spárovat měřič výkonu Vector (Párování
snímačů ANT+, strana 13).
POZNÁMKA: Záznam dynamiky jízdy vyžaduje další místo
v paměti.
1 Vyrazte na projížďku.
2 Přejděte na stránku dynamiky jízdy, kde si můžete zobrazit
své údaje silových fází À, celkový výkon Á posunutí středu
základny Â.
3 Chcete-li upravit datové pole Ã, přidržte je (Přizpůsobení
datových obrazovek, strana 17).
POZNÁMKA: Přizpůsobit lze dvě datová pole v dolní části
obrazovky.
Data jízdy můžete odeslat do aplikace Garmin Connect Mobile
a zobrazit si další údaje o dynamice jízdy (Odeslání jízdy do
služby Garmin Connect, strana 15).
14
Špička silové fáze
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál (mezi začátkem a
koncem úhlu kliky pedálu), kde dochází k vyvinutí kladné síly.
Posunutí středu základny
Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při
použití síly.
Přizpůsobení funkcí Vector
Chcete-li si přizpůsobit funkce zařízení Vector, musíte se svým
zařízením spárovat měřič výkonu Vector.
> Nastavení > Snímače.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte měřič výkonu Vector.
3 Vyberte možnost Podrobnosti o snímači > Funkce
snímače Vector.
4 Vyberte možnost.
5 Podle potřeby pomocí přepínačů zapněte nebo vypněte
účinnost šlapání, plynulost šlapání a dynamiku jízdy.
Aktualizace softwaru Vector pomocí zařízení Edge
Než budete moci provést aktualizaci softwaru, musíte zařízení
Edge spárovat se systémem Vector.
1 Nahrajte údaje o jízdě do svého účtu Garmin Connect
(Odeslání jízdy do služby Garmin Connect, strana 15).
Aplikace Garmin Connect automaticky vyhledá aktualizace
softwaru a odešle je do zařízení Edge.
2 Umístěte zařízení Edge v dosahu (3 m) od snímače.
3 Několikrát otočte klikou pedálu. Zařízení Edge vás vyzve
k instalaci všech aktualizací softwaru, které jsou k dispozici.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Odhad FTP
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu (FTP).
Chcete-li získat přesnější hodnotu FTP, můžete provést test
FTP pomocí spárovaného měřiče výkonu a snímače srdečního
tepu (Provedení testu FTP, strana 14).
Vyberte možnost
> Moje statistiky > FTP.
Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve
wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném
měřidle.
Fialová
Vynikající
Modrá
Velmi dobré
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Netrénovaný člověk
Podrobnější informace naleznete v příloze (Hodnocení FTP,
strana 24).
Provedení testu FTP
Chcete-li provést test, na základě kterého určíte svou funkční
limitní hodnotu výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat
měřič výkonu a snímač srdečního tepu (Párování snímačů
ANT+, strana 13).
Snímače ANT+
1 Vyberte možnost
> Moje statistiky > FTP > Test FTP >
Jet!.
2 Stisknutím tlačítka časovač spustíte.
Po zahájení jízdy zařízení zobrazí každý krok testu, cíl a
aktuální výkonnostní data. Po dokončení testu se zobrazí
zpráva.
3 Stisknutím tlačítka časovač zastavíte.
4 Vyberte možnost Uložit jízdu.
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
Automatický výpočet FTP
Aby mohlo zařízení vypočítat vaši funkční limitní hodnotu
výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat měřič výkonu a
snímač srdečního tepu (Párování snímačů ANT+, strana 13).
> Moje statistiky > FTP > Zapnout aut.
1 Vyberte možnost
výpočet.
2 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
Po
jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
3
> Moje statistiky > FTP.
4 Vyberte možnost
Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na
kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.
Používání elektronického řazení
Před použitím elektronického řazení, například Shimano Di2™,
je nutné spárovat je s vaším zařízením (Párování snímačů
ANT+, strana 13). Můžete si přizpůsobit volitelná datová pole
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 17). Když je snímač
v režimu úprav, zobrazuje zařízení Edge aktuální hodnoty úprav.
®
Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení
vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje.
Nahrávejte historii pravidelně do Garmin Connect a udržujte si
tak přehled o všech svých údajích o jízdě.
Zobrazení jízdy
1 Vyberte možnost
2 Vyberte jízdu.
3 Vyberte možnost.
> Historie > Jízdy.
Zobrazení času v jednotlivých tréninkových zónách
Před prohlížením času v jednotlivých tréninkových zónách je
nutné zařízení spárovat s kompatibilním snímačem srdečního
tepu nebo měřičem výkonu a dokončit aktivitu a uložit ji.
Zobrazení času v jednotlivých zónách tepu a výkonu vám může
pomoci upravit intenzitu tréninku. Výkonnostní zóny (Nastavení
výkonnostních zón, strana 13) a zóny srdečního tepu (Nastavení
zón srdečního tepu, strana 12) si můžete upravit tak, aby lépe
odpovídaly vašim cílům a možnostem. Datové pole si můžete
přizpůsobit, aby zobrazovalo váš čas v tréninkových zónách
během jízdy (Přizpůsobení datových obrazovek, strana 17).
> Historie > Jízdy.
1 Vyberte možnost
Vyberte
jízdu.
2
3 Vyberte možnost:
• Pokud při jízdě získáváte údaje z jednoho snímače,
vyberte možnost Čas v zóně ST nebo Čas ve
výkonnostní zóně.
• Pokud při jízdě získáváte údaje z obou snímačů, vyberte
možnost Čas v zóně a zvolte možnost Zóny srdečního
tepu nebo Výkonnostní zóny.
Zobrazení souhrnů dat
Přehled o situaci
Zařízení Edge lze používat společně se zařízením Varia Vision™
a s chytrými světly a zadním radarem na kolo Varia™, které
poskytují lepší přehled o okolní situaci. Další informace
naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru Edge (Aktualizace softwaru, strana 21).
Používání váhy
Pokud máte váhu kompatibilní se zařízením ANT+, může
zařízení číst údaje z váhy.
> Snímače > Přidat snímač > Váha.
1 Vyberte možnost
Když je nalezena váha, zobrazí se příslušná zpráva.
2 Po zobrazení výzvy si stoupněte na váhu.
POZNÁMKA: Pokud používáte váhu pro měření stavby těla,
sundejte si boty i ponožky, aby mohly být přečteny
a zaznamenány všechny parametry týkající se tělesné
stavby.
3 Po zobrazení výzvy sestupte z váhy.
TIP: Pokud se vyskytne chyba, sestupte z váhy. Stoupněte
na ni, až se zobrazí výzva.
Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložili do
zařízení, včetně počtu jízd, času, vzdálenosti a kalorií.
Vyberte možnost
> Historie > Souhrny.
Odstranění jízdy
1 Vyberte možnost
2 Vyberte jízdu.
3 Vyberte ikonu >
> Historie > Jízdy.
.
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
Data chytré váhy Garmin Index™
Pokud máte zařízení Garmin Index, jsou ve vašem účtu Garmin
Connect uloženy nejaktuálnější data z váhy. Při každém
připojení zařízení Edge k účtu Garmin Connect se údaje z váhy
načtou do vašeho uživatelského profilu Edge.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, údaje o
kole, nadmořskou výšku a volitelné ANT+informace ze snímače.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
Historie
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
4 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
15
Služba Garmin Connect
Přidat síť: Připojí zařízení k bezdrátové síti.
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
jízdy, plavání, turistiky, triatlonů a dalších aktivit.
Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když
spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile nebo přejdete na stránky www.garminconnect.com.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin
Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení
výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení
zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Nahrávaní dat
Zařízení používá úsporný záznam. Zaznamenává hlavní místa,
kdy dojde ke změně směru, rychlosti či srdečního tepu.
Po spárování s měřičem výkonu zařízení zaznamenává každou
sekundu. Záznam každé sekundy poskytuje velice podrobné
informace o prošlé trase a vyžaduje více dostupné paměti.
Další informace o průměrování dat kadence a výkonu naleznete
v části Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 13.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu USB.
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu USB v počítači.
Zařízení se v počítačích se systémem Windows zobrazí
v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk a v počítačích se
systémem Mac jako připojený svazek.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit cíl aktivit typu
fitness a načíst jeden z denních tréninkových plánů.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli
a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na
své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Připojené funkce Wi‑Fi
®
Zařízení Edge má připojené funkce Wi‑Fi. Mobilní aplikace
Garmin Connect není nutná, pokud používáte připojení Wi‑Fi.
POZNÁMKA: Aby mohlo tyto funkce využívat, musí být zařízení
připojeno k bezdrátové síti.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, jakmile
záznam dokončíte.
Kurzy, tréninky a tréninkové plány: Aktivity dříve vybrané ve
službě Garmin Connect jsou bezdrátově odeslány do
zařízení.
Aktualizace softwaru: Zařízení bezdrátově stáhne nejnovější
aktualizaci softwaru. Při dalším spuštění zařízení můžete
postupovat podle pokynů na obrazovce a aktualizovat
software.
Nastavení připojení Wi‑Fi
1 Přejděte na stránku www.garminconnect.com/start a
stáhněte si aplikaci Garmin Express .
™
2 Podle pokynů na obrazovce nastavte připojení Wi‑Fi pomocí
aplikace Garmin Express.
Nastavení Wi‑Fi
Vyberte možnost
> Nastavení > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktivuje Wi‑Fi bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Wi‑Fi se zobrazí pouze
tehdy, je-li funkce Wi‑Fi zapnutá.
Autom. nahrávání: Umožňuje automatické nahrávání aktivit
pomocí známé bezdrátové sítě.
16
2
3
4
5
6
7
Na počítačích Windows se zařízení zobrazuje jako
vyjímatelný disk nebo přenosné zařízení. Na počítačích Mac
se zařízení zobrazuje jako připojený svazek.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple , je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
Historie
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
upozornění pro profil závodů a polohu samospouště Auto Lap
pro profil horské turistiky.
Aktualizace profilu aktivity
Zařízení Edge nabízí několik způsobů, jak přizpůsobit zařízení,
včetně profilů. Profily jsou soubor nastavení umožňující
optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho
používáte. Můžete například vytvořit různá nastavení a
zobrazení pro tréninkovou jízdu na kole a horskou cyklistiku.
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo měrné jednotky, změny se automaticky uloží jako součást
profilu.
Profily aktivity: Můžete vytvořit profily aktivity pro každý typ
jízdy na kole. Můžete například vytvořit samostatný profil
aktivity pro trénink, pro závod a pro horskou cyklistiku. Profil
aktivity obsahuje přizpůsobit stránky s údaji, celkové součty
aktivit, upozornění, tréninkové zóny (například srdeční tep a
rychlost), nastavení tréninku (například Auto Pause a Auto
Lap ) a nastavení navigace.
Uživatelský profil: Můžete aktualizovat své pohlaví, věk,
hmotnost, výšku a nastavení pro celoživotní sportovce.
Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o
jízdě.
Upravit lze až deset profilů aktivity. Můžete přizpůsobit
nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
Vyberte
možnost:
2
• Vyberte profil.
• Vyberte možnost
> Přidat.
3 V případě potřeby upravte název a barvu profilu.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Datové obrazovky upravíte stránky
dat a datová pole (Přizpůsobení datových obrazovek,
strana 17).
• Výběrem možnosti Výchozí typ jízdy můžete nastavit typ
jízdy typický pro tento profil aktivity, například cesta do
práce.
TIP: Pokud není konkrétní jízda typická, můžete ji
následně ručně upravit. Přesná data o typu jízdy pomáhají
vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
• Výběrem možnosti Režim GPS můžete vypnout GPS
(Indoorový trénink, strana 5) nebo změnit nastavení
družice (Změna nastavení satelitu, strana 18).
• Výběrem možnosti Navigace upravíte nastavení map
(Nastavení mapy, strana 8) a tras (Nastavení trasování,
strana 8).
• Výběrem možnosti Alarmy upravíte tréninkové alarmy
(Upozornění, strana 18).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Lap
nastavíte způsob aktivace okruhů (Označování okruhů
podle pozice, strana 18).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Pause
nastavíte, kdy mají být stopky automaticky pozastaveny
(Používání funkce Auto Pause, strana 18).
• Výběrem možností Automatické funkce > Automatický
spánekzařízení po pěti minutách nečinnosti automaticky
přejde do režimu spánku (Používání automatického
režimu spánku, strana 18).
• Výběrem možností Automatické funkce > Autom.
procházení upravíte zobrazení stránek s údaji o tréninku
při spuštěných stopkách (Použití funkce Automatické
procházení, strana 18).
• Výběrem možnosti Rež. spuštění časovače si můžete
nastavit, jak zařízení zjistí začátek jízdy, aby mohlo
automaticky spustit časovač (Automatické spuštění
časovače, strana 19).
Všechny změny se uloží do profilu aktivity.
Nastavení uživatelského profilu
Přizpůsobení datových obrazovek
Přizpůsobení zařízení
Stahovatelné prvky Connect IQ
Pomocí mobilní aplikace Connect IQ Mobile můžete do zařízení
přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin i od jiných
poskytovatelů.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Profily
®
®
Můžete aktualizovat své pohlaví, věk, hmotnost, výšku a
nastavení pro celoživotní sportovce. Zařízení pomocí těchto
údajů vypočítává přesné údaje o jízdě.
> Moje statistiky > Uživatelský profil.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
Informace o položce Celoživotní sportovec
Za celoživotní sportovce jsou pokládány osoby, které intenzivně
trénovaly po dobu mnoha let (s výjimkou lehkých zranění) a mají
klidový srdeční tep 60 tepů za minutu (bpm) nebo nižší.
Informace o nastavení tréninku
Následující možnosti a nastavení vám umožní přizpůsobit
zařízení vlastním tréninkovým potřebám. Tato nastavení se
uloží do profilu aktivity. Můžete například nastavit časové
Přizpůsobení zařízení
Můžete přizpůsobit stránky s údaji pro jednotlivé profily aktivity.
Vyberte možnost
> Nastavení > Profily aktivity.
Vyberte profil.
Vyberte možnost Datové obrazovky.
Vyberte datovou obrazovku.
V případě potřeby zapněte datovou obrazovku.
Vyberte počet datových polí, která se mají zobrazit na
obrazovce.
7 Vyberte ikonu .
8 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
9 Vyberte ikonu .
1
2
3
4
5
6
17
Změna nastavení satelitu
Chcete-li zvýšit přesnost ve ztížených podmínkách a rychleji
vyhledávat pozici GPS, můžete zapnout nastavení GPS
+GLONASS. Pokud použijete nastavení GPS+GLONASS,
vyčerpáte kapacitu baterie rychleji, než kdybyste použili pouze
systém GPS.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
Vyberte
profil.
2
3 Vyberte Režim GPS.
4 Vyberte možnost.
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií, srdečního tepu,
kadence a výkonu. Nastavení upozornění jsou uložena v profilu
aktivity.
Nastavení alarmů rozsahu
Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, snímač kadence
nebo měřič výkonu, můžete nastavit alarmy rozsahu. Alarm
rozsahu vás upozorní, pokud se bude hodnota naměřená
zařízením nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem
hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozornilo, když vaše kadence klesne pod 40 otáček za minutu
nebo přesáhne 90 otáček za minutu. Pro alarm rozsahu můžete
také použít tréninkovou zónu (Tréninkové zóny, strana 6).
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Alarmy.
4 Vyberte možnost Upoz. srd. tepu, Alarm kadence nebo
Alarm výkonu.
5 V případě potřeby upozornění zapněte.
6 Zadejte minimální a maximální hodnoty nebo vyberte zóny.
7 V případě potřeby zvolte .
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou
zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny,
zařízení také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje,
strana 19).
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Alarmy.
4 Vyberte typ upozornění.
5 Zapněte upozornění.
6 Zadejte hodnotu.
7 Vyberte možnost .
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení
také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 19).
Auto Lap
Označování okruhů podle pozice
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité pozici. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například při dlouhých
stoupáních nebo trénování sprintů). Na trasách lze pomocí
možnosti Dle pozice aktivovat okruhy na všech uložených
pozicích okruhu.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
18
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle pozice > Okruh za.
4 Vyberte možnost:
• Vyberete-li možnost Stisk. pouze kl. okruh, počitadlo
okruhů se aktivuje při každém výběru možnosti
a
pokaždé, když znovu projedete některou z těchto poloh.
• Vyberete-li možnost Start a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na poloze GPS, kde vyberete možnost , a na
každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
• Vyberete-li možnost Označit a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na konkrétní polohu GPS označenou před jízdou
a na každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
5 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 17).
Označování okruhů podle vzdálenosti
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých
10 mil nebo 40 kilometrů).
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle vzdálenosti > Okruh za.
4 Zadejte hodnotu.
5 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 17).
Používání funkce Auto Pause
Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení
stopek, když se zastavíte nebo když vaše rychlost klesne pod
určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže se na vaší
trase nachází semafory nebo jiná místa, kde budete nuceni
zpomalit nebo zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
Vyberte
profil.
2
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Pause.
4 Vyberte možnost:
• Po výběru možnosti Při zastavení se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.
• Po výběru možnosti Vlastní rychlost se stopky
automaticky zastaví, když vaše rychlost klesne pod
nastavenou hodnotu.
5 V případě potřeby lze upravit volitelná datová pole času
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 17).
Používání automatického režimu spánku
Funkce Automatický spánek slouží k automatickému přechodu
zařízení do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti. Během
režimu spánku je vypnuta obrazovka a odpojeny snímače ANT+,
funkce Bluetooth a zařízení GPS.
Wi‑Fi zůstává v tomto režimu zapnuté.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Automatický
spánek.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci Autom. procházení můžete použít k tomu, aby
automaticky procházela všechny datové obrazovky tréninků,
jestliže jsou zapnuty stopky.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
Přizpůsobení zařízení
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnosti Automatické funkce > Autom.
procházení.
4 Vyberte rychlost zobrazování.
Automatické spuštění časovače
Pomocí této funkce se automaticky zjistí, že zařízení vyhledalo
družice a pohybuje se. Dojde ke spuštění časovače aktivity
nebo k připomenutí, abyste časovač spustili a začali nahrávat
data o jízdě.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Rež. spuštění časovače.
4 Vyberte možnost:
• Vyberete-li možnost Manuálně, můžete časovač aktivity
spustit tlačítkem .
• Vyberete-li možnost Na dotaz, zobrazí se při dosažení
nastavené počáteční rychlosti vizuální připomínka.
• Vyberete-li možnost Automaticky, časovač aktivity se při
dosažení nastavené počáteční rychlosti spustí
automaticky.
Nastavení Bluetooth
Vyberte možnost
> Nastavení > Telefon.
Zapnout: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí
pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.
Párovat smartphone: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
smartphonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení
umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například
LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect.
Upoz. na hovor a text. zpr.: Umožní zapnout telefonní
upozornění z kompatibilního smartphonu.
Zmeškané hovory a textové zprávy: Zobrazí upozornění na
zmeškané události z kompatibilního smartphonu.
Nastavení systému
Vyberte
> Nastavení > Systém.
• Nastavení displeje (Nastavení displeje, strana 19)
• Nastavení nahrávání dat (Nastavení nahrávání dat,
strana 19)
• Nastavení jednotek (Změna měrných jednotek, strana 19)
• Nastavení tónů (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 19)
• Nastavení jazyka (Změna jazyka zařízení, strana 19)
Nastavení displeje
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Displej.
Jas: Nastavení jasu pozadí.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Zachycení obrazov.: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
srdečního tepu. Možnost 1 s zaznamenává každou sekundu.
Vytváří velmi podrobný záznam vaší aktivity a zvyšuje
velikost souboru se záznamem aktivity.
Průměrování kadence: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat
kadence zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když
nešlapete (Průměrování dat kadence nebo výkonu,
strana 13).
Průměrování výkonu: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat
výkonu zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete
(Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 13).
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost
a rychlost, nadmořskou výšku, teplotu, hmotnost, formát
souřadnic a formát času.
> Nastavení > Systém > Jednotky.
1 Vyberte možnost
Vyberte
typ
měrné
jednotky.
2
3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Tóny.
Změna jazyka zařízení
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Jazyk.
Změna nastavení konfigurace
Všechna nastavení nakonfigurovaná při výchozím nastavení lze
upravit.
> Nastavení > Systém > Vynulování
1 Vyberte možnost
zařízení > Výchozí nastavení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo
synchronizaci se smartphonem zařízení automaticky detekuje
časovou zónu a aktuální denní dobu.
Nastavení režimu externího displeje
Zařízení Edge můžete používat jako externí displej a zobrazovat
si na něm datové obrazovky z kompatibilních hodinek multisport
Garmin. Můžete například spárovat kompatibilní zařízení
Forerunner a během triatlonu sledovat jeho datové obrazovky
na zařízení Edge.
> Nastavení >
1 Na svém zařízení Edge vyberte možnost
Režim externího displeje > Připojte hodinky.
2 Na kompatibilních hodinkách Garmin vyberte možnost
Nastavení > Snímače a příslušenství > Přidat novou
položku > Externí displej.
3 Podle pokynů na obrazovce zařízení Edge a hodinek Garmin
dokončete proces párování.
Po spárování se obrazovky s daty z propojených hodinek
zobrazí na zařízení Edge .
POZNÁMKA: V režimu externího displeje jsou běžné funkce
zařízení Edge deaktivovány.
Po spárování kompatibilních hodinek Garmin se zařízením Edge
se při dalším použití režimu externího displeje obě zařízení
znovu automaticky propojí.
®
Ukončení režimu externího displeje
Když je zařízení v režimu externího displeje, klepněte na
obrazovku a vyberte možnost Ukončit režim externího
displeje > .
Nastavení nahrávání dat
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Nahrávání dat.
Interval nahrávání: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost Úsporné zaznamenává
hlavní místa, kdy dojde ke změně směru, rychlosti či
Přizpůsobení zařízení
19
Informace o zařízení
Technické údaje
Technické údaje k zařízení Edge
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
12 hodin při běžném použití
Rozsah provozních teplot -20 až 60 ºC (-4 až 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 ºC (32 až 113 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
Bezdrátová technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Wi‑Fi
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače srdečního tepu
Typ baterie
Vyměnitelná baterie CR2032, 3 volty
Životnost baterie
Až 4,5 roku při 1 hodině denně
Odolnost proti vodě
3 ATM*
POZNÁMKA: Během plavání nepřenáší tento
produkt srdeční tep.
Rozsah provozních
teplot
Od -5° do 50 °C (od 23° do 122 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Před praním šňůrky musíte šňůrku odepnout a odstranit modul.
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Přejděte na webové stránky www.garmin.com/HRMcare, kde
se dozvíte podrobné informace pro praní.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Po každých sedmi použitích pásek vyperte v pračce.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
• Životnost snímače srdečního tepu lze prodloužit tím, že jej
odepnete, když není používán.
Vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Pomocí malého šroubováku Phillips vyjměte čtyři šroubky na
zadní straně modulu.
2 Vyjměte kryt a baterii.
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 30 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače rychlosti a snímače
kadence
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
Přibližně 12 měsíců (1 hodina denně)
Rozsah provozních teplot
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Rádiová frekvence/protokol Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Stupeň vodotěsnosti
1 atmosféra*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
3 Počkejte 30 sekund.
4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
5 Vraťte zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence
Po dvou otáčkách dioda LED bliká červeně a označuje, že je
baterie téměř vybitá.
1 Najděte kulatý kryt baterie À na zadní straně snímače.
2 Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud
značka není v odemknuté poloze a kryt je možné vyjmout.
3 Vyjměte kryt a baterii. Á.
TIP: Baterii můžete z pouzdra vyjmout pomocí pásky  nebo
magnetu.
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
20
Informace o zařízení
4 Počkejte 30 sekund.
5 Vložte do pouzdra novou baterii a dbejte na polaritu.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
6 Otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud značka
není v zamknuté poloze.
POZNÁMKA: Po výměně baterie dioda LED několik sekund
bliká červeně a zeleně. Jakmile dioda LED bliká zeleně a
poté zhasne, zařízení je aktivní a je připraveno odesílat data.
Odstranění problémů
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
Podržte tlačítko po dobu 10 sekund.
Zařízení se vynuluje a zapne.
Vymazání uživatelských dat
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všech informace zadané
uživatelem, ale neodstraní vaši historii.
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Vynulování
zařízení > Obnovení nastavení z výroby > .
Maximalizace výdrže baterie
• Zapněte Režim úspory baterie (Zapínání režimu úspory
baterie, strana 21).
• Snižte úroveň jasu podsvícení (Používání podsvícení,
strana 2) nebo zkraťte jeho prodlevu (Nastavení displeje,
strana 19).
• Nastavte Úsporné interval nahrávání (Nastavení nahrávání
dat, strana 19).
• Zapněte funkci Automatický spánek (Používání
automatického režimu spánku, strana 18).
• Vypněte bezdrátovou funkci v Telefon (Nastavení Bluetooth,
strana 19).
• Zvolte nastavení GPS (Změna nastavení satelitu, strana 18).
• Odstraňte nepoužívané bezdrátové snímače.
Zapínání režimu úspory baterie
Režim úspory baterie upravuje nastavení automaticky tak, aby
prodloužil výdrž baterie a umožnil vám tak delší jízdu. Během
aktivity se obrazovka vypne. Můžete si aktivovat automatická
upozornění a obrazovku klepnutím probudit. V režimu úspory
baterie zaznamenává zařízení trasové body GPS a údaje ze
snímačů méně často. Přesnost rychlosti, vzdálenosti a dat
trasových bodů je nižší.
POZNÁMKA: Pokud běží časovač, historie se v režimu úspory
baterie zaznamenává.
> Nastavení > Režim úspory baterie >
1 Vyberte možnost
Zapnout.
2 Nastavte upozornění, které obrazovku během aktivity
probudí.
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
◦ Připojte zařízení k účtu Garmin Connect prostřednictvím
bezdrátové sítě Wi‑Fi.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení používá nesprávný jazyk.
1
2
3
4
5
Vyberte možnost .
Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
Přejděte na šestou položku v seznamu a vyberte ji.
Přejděte na svůj jazyk a vyberte jej.
Nastavení nadmořské výšky
Pokud máte přesná data nadmořské výšky vaší aktuální polohy,
můžete kalibrovat výškoměr zařízení ručně.
> Nastavit nadm. výšku.
1 Vyberte možnost Navigace >
2 Zadejte nadmořskou výšku a vyberte možnost .
Měření teploty
V případě, že je zařízení vystaveno přímému slunečnímu světlu,
držíte jej v ruce nebo probíhá jeho nabíjení, může naměřit vyšší
než skutečné hodnoty teploty vzduchu. Kromě toho zařízení
zaznamenává se zpožděním výrazné teplotní změny.
Náhradní O-kroužky
Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.
POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené
z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou
stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce
Garmin.
Zobrazení informací o zařízení
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
> Nastavení > Systém > Informace o.
• Výběrem možnosti Informace o předpisech zobrazíte
informace o předpisech a číslo modelu.
• Výběrem možnosti Informace o autorských právech
zobrazíte informace o softwaru a licenčním ujednání.
Aktualizace softwaru
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
2
3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
POZNÁMKA: Pokud jste již aplikaci Garmin Express použili
pro nastavení zařízení na připojení Wi‑Fi, může aplikace
Garmin Connect automaticky stáhnout dostupné aktualizace
softwaru do zařízení, pokud se připojí pomocí sítě Wi‑Fi.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
Odstranění problémů
21
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
Další informace
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+.
Baterie převodu: Stav baterie snímače polohy převodu.
Čas: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příštímu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího
trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Čas náskoku: Čas před nebo za funkcí Virtual Partner.
Čas okruhu vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas okruhu vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do
pedálů při aktuálním okruhu.
Čas - posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas - průměr okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Čas vestoje: Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas vsedě: Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při
aktuální aktivitě.
Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo
výkonu.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Cílový výkon: Cílový výkon během aktivity.
Délka – poslední okruh: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Doba okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Graf ST: Čárový graf zobrazuje aktuální zónu srdečního tepu (1
až 5).
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
22
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Krok tréninku: Během tréninku, označuje aktuální krok
z celkového počtu kroků.
Maxim. rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Náskok: Vzdálenost před nebo za funkcí Virtual Partner.
Nastavení převodu: Aktuální kombinace převodu ze snímače
polohy převodu.
Odh. čas v MC: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odpor trenažéru: Odpor kladený trenažérem.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
PCO: Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí
umístění základny pedálu při použití síly.
Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro
všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud
vynulujete data cesty.
Poloha v cíli: Poslední bod na trase nebo v rámci trasy.
Poloha v příštím: Další bod na trase nebo v rámci trasy.
Přední převod: Převod předního kola ze snímače polohy
převodu.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Převod: Převody předního a zadního kola ze snímače polohy
převodu.
Převodový poměr: Počet zubů předního a zadního převodu na
základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.
Připojená světla: Počet připojených světel.
Průměr. rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
PSZ – okruh: Průměrný posun středu základny pro aktuální
okruh.
PSZ – průměr: Průměrný posun středu základny pro aktuální
aktivitu.
Režim řazení Di2: Aktuální režim řazení snímače Di2.
Režim světla: Režim konfigurace sítě světel.
Režim úhlu paprsku: Režim paprsku předního světla.
Rovnoměrný chod pedálů: Měření rovnoměrné aplikace síly
nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost - poslední okruh: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Sil. fáze – L. Prům. špička: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro levou nohu a aktuální aktivitu.
Sil. fáze – P. Prům. špička: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro pravou nohu a aktuální aktivitu.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Sil fáze – L. Špička okruhu: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro levou nohu a aktuální okruh.
Sil fáze – P. Špička okruhu: Průměrný úhel špičky silové fáze
pro pravou nohu a aktuální okruh.
Dodatek
Silová fáze – L.: Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Silová fáze – L. Okruh: Průměrný úhel silové fáze pro levou
nohu a aktuální okruh.
Silová fáze – L. Průměr: Průměrný úhel silové fáze pro levou
nohu a aktuální aktivitu.
Silová fáze – L. Špička: Aktuální úhel špičky silové fáze pro
levou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém
jezdec vyvíjí největší část síly.
Silová fáze – P.: Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu.
Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí
kladné síly.
Silová fáze – P. Okruh: Průměrný úhel silové fáze pro pravou
nohu a aktuální okruh.
Silová fáze – P. Průměr: Průměrný úhel silové fáze pro pravou
nohu a aktuální aktivitu.
Silová fáze – P. Špička: Aktuální úhel špičky silové fáze pro
pravou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém
jezdec vyvíjí největší část síly.
Sklon: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ST – %maximální: Procento maximálního srdečního tepu.
ST – %RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální
srdeční tep minus klidový srdeční tep).
Stav baterie: Zbývající energie baterie doplňkového světla na
kolo.
ST - okruh: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
ST - okruh %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
ST - okruh %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
ST - poslední okruh: Průměrný srdeční tep pro poslední
dokončený okruh.
ST – průměr: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
ST – průměr %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
ST – průměr %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Tempo - okruh: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální
okruh.
Tempo – průměr: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Účinnost toč. momentu: Měření účinnosti šlapání jezdce.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Úroveň nabití baterie Di2: Zbývající energie baterie snímače
Di2.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
VR – 30s průměr: 30sekundový průměr pohybu vertikální
rychlosti.
Dodatek
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výkon: Aktuální výkon ve wattech. Zařízení musí být připojeno
ke kompatibilnímu snímači výkonu.
Výkon – %FTP: Aktuální výkon jako procento funkční limitní
hodnoty výkonu.
Výkon – 10 s průměr: 10sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon – 30 s průměr: 30sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon - 3s průměr: 3sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon – IF: Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Výkon – kJ: Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Výkon - max. na okruh: Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.
Výkon – maximální: Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Výkonnostní rozsah: Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na
základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Výkon – NP: Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.
Výkon - NP okruh: Průměrná Normalized Power pro aktuální
okruh.
Výkon - NP posl. okruhu: Průměrná Normalized Power pro
poslední dokončený okruh.
Výkon - okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon – poslední kolo: Průměrný výkon pro poslední
dokončený okruh.
Výkon – průměr: Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Výkon – TSS: Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
Výkon – watty/kg: Hodnota výkonu ve wattech na kilogram.
Vyvážení: Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 10 s průměr: 10sekundový průměr pohybu pro
levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 30 s průměr: 30sekundový průměr pohybu pro
levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení – 3 s průměr: Třísekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení - okruh: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální okruh.
Vyvážení – průměr: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální aktivitu.
Vzd. do cíle: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzd. k nejb. tr. b.: Zbývající vzdálenost k dalšímu bodu v rámci
trasy.
Vzdál. do MC: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu
na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Zadní převod: Převod zadního kola ze snímače polohy
převodu.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zbýv. opak.: Během tréninku, označuje zbývající opakování.
Zbývající čas: Na trase či během tréninku označuje zbývající
čas, pokud používáte cílovou hodnotu pro čas.
Zbývající kCal: Během tréninku, označuje zbývající kalorie,
pokud používáte cílovou hodnotu pro kalorie.
Zbývající ST: Během tréninku, označuje hodnotu nad nebo pod
cílovou hodnotou pro srdeční tep.
Zbývající vzdálenost: Během tréninku či trasy. Označuje
zbývající vzdálenost, pokud používáte cílovou hodnotu pro
vzdálenost.
23
Zhodnocení výkonu: Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení
vaší kondice v reálném čase.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Hodnocení FTP
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu
(FTP) podle pohlaví.
Muži
Watty na kilogram (W/kg)
Skvělé
5,05 a více
Vynikající
3,93 až 5,04
Dobré
2,79 až 3,92
Uspokojivé
2,23 až 2,78
Netrénovaný člověk
Méně než 2,23
Ženy
Watty na kilogram (W/kg)
Skvělé
4,30 a více
Vynikající
3,33 až 4,29
Dobré
2,36 až 3,32
Uspokojivé
1,90 až 2,35
Netrénovaný člověk
Méně než 1,90
Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a
Andrewa Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Velikost a obvod kola
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
Váš snímač rychlosti může automaticky rozpoznat velikost kola.
V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení
snímače rychlosti.
Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky.
Níže uvedený seznam není úplný. Obvod kola také můžete
změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.
26 × 7/8
1 920
26 × 1–1,0
1 913
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
26 × 1,40
2 005
20 × 1,75
1 515
26 × 1,50
2 010
20 × 1–3/8
1 615
26 × 1,75
2 023
22 × 1–3/8
1 770
26 × 1,95
2 050
22 × 1–1/2
1 785
26 × 2,00
2 055
24 × 1
1 753
26 × 1–3/8
2 068
24 × 3/4 trubkový
1 785
26 × 2,10
2 068
24 × 1–1/8
1 795
26 × 2,125
2 070
24 × 1,75
1 890
26 × 2,35
2 083
24 × 1–1/4
1 905
26 × 1–1/2
2 100
24 × 2,00
1 925
26 × 3,00
2 170
24 × 2,125
1 965
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
24
Dodatek
Velikost pneumatiky
Obvod kola (mm)
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
29 × 2,1
2 288
29 × 2,2
2 298
29 × 2,3
2 326
650 × 20C
1 938
650 × 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C trubkový
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2 235
700 × 45C
2 242
700 × 47C
2 268
Vystavení radiovým frekvencím
Toto zařízení je mobilní vysílač a přijímač, které používá anténu
pro odesílání a příjem radiofrekvenční energie (RF) nízké
úrovně pro přenos hlasu a dat. Toto zařízení během provozu při
režimu maximálního výkonu a za použití originálního
příslušenství Garmin vyzařuje nižší energii RF než jsou
předepsané limity. Aby byly splněny požadavky směrnice FCC
ohledně vystavení energii RF, zařízení by mělo být používáno
pouze v kompatibilním držáku nebo nainstalováno podle
oficiálních pokynů. Zařízení by se nemělo používat v jiných
konfiguracích.
Toto zařízení nesmí být společně umístěno nebo používáno
s jakýmkoli jiným vysílačem nebo anténou.
Dodatek
25
Rejstřík
A
adresy, hledání 6
aktualizace, software 14, 21
aplikace 9, 16, 17
asistent 10
Auto Lap 18
Auto Pause 18
automatické procházení 18
automatický režim spánku 18
B
baterie
maximalizace 21
nabíjení 1
typ 1
výměna 20
body zájmu (BZ), hledání 6
C
celoživotní sportovec 17
cíl 6
cíle 6
Connect IQ 17
Č
čas, upozornění 18
časové zóny 19
čištění zařízení 20
D
data
nahrávání 19
obrazovky 17
přenos 15, 16
sdílení 19
ukládání 16
datová pole 17, 22
detekce dopravních událostí 10, 11
doplňky 17
dotyková obrazovka 2
družicové signály 3, 21
dynamika jízdy na kole 14
E
externí displej 19
G
Garmin Connect 3–5, 7, 9, 10, 15, 16
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express 16
aktualizace softwaru 22
Garmin Index 15
GLONASS 18
GPS 5, 18
signál 2, 3, 21
GroupTrack 9, 10
H
historie 3, 15
odeslání do počítače 15, 16
odstranění 15
hřiště 8
vytvoření 7
I
ID zařízení 21
ikony 2
indoorový trénink 5, 6
instalace 1, 13
instalace zařízení 1
intervaly, tréninky 5
J
jazyk 19, 21
jízda na kole 12
K
kadence 13
upozornění 18
26
kalendář 5
kalibrace, měřič výkonu 14
kalorie, upozornění 18
kurzy 7
L
LiveTrack 9, 10
M
mapy 6, 8
aktualizace 22
hledání poloh 6
nastavení 8
orientace 9
měrné jednotky 19
N
nadmořská výška 21
nahrávání dat 16
nastavení 2, 14, 16, 17, 19
zařízení 19
nastavení displeje 19
nastavení systému 19
navigace 6
zastavení 7
zpět na start 7
nouzové kontakty 10, 11
O
O-kroužky. Viz pásky
obrazovka 19
uzamčení 2
odstranění, všechna uživatelská data 16, 21
odstranění problémů 12, 21, 22
okruhy 2
osobní rekordy 6
odstranění 6
P
párování 2, 9
Snímače ANT+ 5, 13
pásky 21
pedály 14
počítač, připojení 16
podsvícení 2, 19
polohy 6
hledání pomocí mapy 6
odesílání 10
odstranění 7
úprava 7
posunutí středu základny 14
profily 17
aktivita 17
uživatelské 17
průměrování dat 13
přenos, soubory 10
příslušenství 11, 13, 22
přizpůsobení zařízení 17
soubory, přenos 16
souřadnice 7
srdeční tep
rozsahy 12, 24
snímač 11, 12, 20
upozornění 18
zóny 12, 15
stopky 3, 15
T
technické údaje 20
Technologie Bluetooth 9, 10, 19
teplota 21
tlačítka 2
tlačítka na displeji 2
tóny 19
trasové body, projekce 7
trasy 8
načítání 7
nastavení 8
odstranění 8
úprava 8
vytvoření 7
trénink 5, 6
obrazovky 17
plány 5
stránky 3
tréninky 4, 5
načítání 4
odstranění 5
úprava 5
vytvoření 4
U
ukládání aktivit 3
ukládání dat 15, 16
upozornění 18
upozorňovací zpráva o spuštění 19
USB 21
odpojení 16
uzamčení, obrazovka 2
uživatelská data, odstranění 16
uživatelský profil 2, 17
V
regenerace 11
režim spánku 18
váha 15
velikosti kol 24
Virtual Partner 3, 6
VO2 Max. 11
VO2 maximální 11, 12, 24
výchozí nastavení 19
výkon 14
zóny 15
výkon (síla) 6
metry 11, 13–15, 24
upozornění 18
zóny 13
výměna baterie 20
vynulování zařízení 21
výškoměr, kalibrace 21
vzdálenost, upozornění 18
S
W
R
satelitní signály 2
sdílení dat 19
segmenty 3, 4
odstranění 4
silová fáze 14
skóre stresu 12
Služba Garmin Connect 15
smartphone 2, 9, 17, 19
aplikace 9
Snímače ANT+ 2, 11, 13, 15
párování 5, 13
vybavení pro fitness 5, 6
snímače rychlosti a kadence 13, 20
software
aktualizace 14, 21, 22
licence 21
verze 21
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 16, 21
připojení 16
Z
zařízení
péče 20
vynulování 21
zóny
čas 19
výkon 13
zpět na start 7
Rejstřík
support.garmin.com
Červenec 2018
190-02077-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising