Garmin | Edge® Explore 1000, Europe | User manual | Garmin Edge® Explore 1000, Europe Brukerveiledning

Garmin Edge® Explore 1000, Europe Brukerveiledning
Edge Explore 1000
®
Brukerveiledning
© 2015–2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Edge er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Connect IQ™, Garmin
Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
®
®
®
®
Apple and Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens. iOS er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. og brukes under lisens fra Apple Inc. microSD og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Wi‑Fi er et registrert
varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: F4ACGQ00
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Situasjonsoppfattelse .................................................................. 8
Trene med kraftmålere ............................................................... 8
Kalibrere kraftmåleren ............................................................ 8
Komme i gang ............................................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installere frontbraketten .............................................................. 1
Installere standardbraketten ....................................................... 1
Løse ut Edge .......................................................................... 2
Slå på enheten ............................................................................2
Taster ..................................................................................... 2
Instruksjoner for trådløs fjernkontroll.......................... 8
Navigasjon...................................................................... 2
Connect IQ Nedlastbare funksjoner ........................................... 9
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 9
Om permanente idrettsutøvere .............................................. 9
Treningssoner ............................................................................. 9
Angi pulssoner ..................................................................... 10
Stille inn kraftsoner .............................................................. 10
Bluetooth innstillinger ................................................................ 10
Wi‑Fi innstillinger ...................................................................... 10
Oppdatere aktivitetsinnstillingene ............................................. 10
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 10
Kartinnstillinger .................................................................... 10
Ruteinnstillinger ................................................................... 11
Varsler .................................................................................. 11
Auto Lap® ............................................................................ 11
Bruke Auto Pause ................................................................ 11
Bruke automatisk dvalemodus ............................................. 12
Bruke Bla automatisk ........................................................... 12
Endre startvarsel .................................................................. 12
Systeminnstillinger .................................................................... 12
GPS-innstillinger .................................................................. 12
Endre fargen på detaljer ...................................................... 12
Skjerminnstillinger ................................................................ 12
Endre måleenhetene ........................................................... 12
Angi enhetstoner .................................................................. 12
Endre enhetsspråk ............................................................... 12
Endre konfigurasjonsinnstillingene ...................................... 12
Tidssoner ............................................................................. 12
Legge ut på tur ............................................................................2
Innhente satellittsignaler ........................................................ 3
Løyper .........................................................................................3
Følge en løype fra Internett .................................................... 3
Opprette og sykle en løype .................................................... 3
Opprette og sykle en rundturløype ......................................... 3
Opprett en løype fra en nylig tur ............................................ 4
Navigere tilbake til start .......................................................... 4
Stoppe en løype ..................................................................... 4
Vise en løype på kartet .......................................................... 4
Vise løypedetaljer .................................................................. 4
Løypealternativer ................................................................... 4
Slette en løype ....................................................................... 4
Posisjoner ................................................................................... 4
Lagre posisjonen din .............................................................. 4
Lagre en posisjon fra kartet ................................................... 4
Navigere til en lagret posisjon ................................................ 4
Navigere til en nylig posisjon ................................................. 4
Angi søkeposisjon .................................................................. 5
Navigere til kjente koordinater ............................................... 5
Projisere en posisjon .............................................................. 5
Redigere posisjoner ............................................................... 5
Slette en posisjon ................................................................... 5
Hendelsesregistrering ................................................... 5
Konfigurere hendelsesregistrering .............................................. 5
Konfigurere informasjon om syklisten og nødkontakter .............. 5
Slå hendelsesregistrering av og på ............................................ 5
Vise nødkontakter ....................................................................... 5
Avbryte en automatisk melding ................................................... 5
Sende en statusoppdatering etter en hendelse .......................... 5
Logg ................................................................................. 6
Vise turen ....................................................................................6
Bruke kalenderen ................................................................... 6
Sletter sykkelturer .................................................................. 6
Personlige rekorder .................................................................... 6
Slette en personlig rekord ...................................................... 6
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 6
Vise totalverdier for data ............................................................. 6
Slette totalverdier for data ...................................................... 6
Sende turen til Garmin Connect ................................................. 6
Garmin Connect ..................................................................... 6
Bluetooth® tilkoblede funksjoner ........................................... 6
Wi‑Fi® tilkoblede funksjoner .................................................. 7
Overføre filer til en annen Edge enhet ........................................ 7
Endre lagringsplassen for data ................................................... 7
Installere et minnekort ................................................................ 7
Databehandling ...........................................................................7
Koble enheten til datamaskinen ............................................. 7
Overføre filer til enheten ........................................................ 7
Slette filer ............................................................................... 8
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 8
Oversikt over enheten ................................................................. 8
LED-lampe for status .................................................................. 8
Pare sensorene med Edge enheten ........................................... 9
Tilpasse handlingstasten ............................................................ 9
Bruke brakettene ........................................................................ 9
Bytte batteriet .............................................................................. 9
Tilpasse enheten............................................................ 9
Informasjon om enheten.............................................. 12
Spesifikasjoner ......................................................................... 12
Spesifikasjoner for Edge ...................................................... 12
Spesifikasjoner for fjernkontrollen ........................................ 13
Ta vare på enheten .................................................................. 13
Rengjøre enheten ................................................................ 13
Feilsøking...................................................................... 13
Nullstille enheten ...................................................................... 13
Slette brukerdata .................................................................. 13
Spare strøm mens enheten lades ............................................ 13
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 13
Oppdatere programvaren ......................................................... 13
Produktoppdateringer ............................................................... 13
Få mer informasjon ................................................................... 13
Få tak i brukerveiledningen ...................................................... 13
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 13
Forbedre GPS-satellittmottaket ................................................ 13
Temperaturmålinger ................................................................. 13
Utbyttbare tetningsringer .......................................................... 14
Enheten bruker feil språk .......................................................... 14
Tillegg............................................................................ 14
Datafelter .................................................................................. 14
Pulssoneberegninger ................................................................ 15
Indeks............................................................................ 16
Sensorer med ANT+ ....................................................... 8
Pare sensorer med ANT+ ........................................................... 8
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Komme i gang
Du bør fullføre disse oppgavene når du bruker enheten for
første gang, for å konfigurere enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1 Lad enheten (Lade enheten, side 1).
2 Installer enheten i standardbraketten (Installere
standardbraketten, side 1) eller i frontbraketten (Installere
frontbraketten, side 1).
3 Slå på enheten (Slå på enheten, side 2).
4 Innhent satellitter (Innhente satellittsignaler, side 3).
5 Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 2).
6 Last opp turen til Garmin Connect™ (Sende turen til Garmin
Connect, side 6).
Lade enheten
3 Fjern eventuelt de to skruene på baksiden av braketten Â, vri
tilkoblingen à og bytt ut skruene for å endre retningen på
braketten.
4 Plasser gummiputen rundt styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten.
5 Plasser styretilkoblingen rundt gummiputen.
6 Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 0,8 N/m
(7 pund per tomme). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
7 Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene
på sykkelbraketten Ä.
®
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner for Edge, side 12).
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
8 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.
Installere standardbraketten
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad enheten helt opp.
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten
slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du
kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
Plasser
gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.
2
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Installere frontbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra koblingen på
styret Á.
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Innledning
1
•
•
•
•
•
Velg
Velg
Velg
Velg
Velg
for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
og for å bla.
for å søke etter i nærheten av en posisjon.
for å søke etter navn.
for å slette et element.
Viser skjermbildet for tilkoblinger
Skjermbildet for tilkoblinger viser status for GPS, ANT+
sensorer og trådløse tilkoblinger.
Gå til skjermbildet Hjem, og sveip ned fra øverst på skjermen.
®
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.
2 Løft Edge ut av braketten.
Slå på enheten
Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å
konfigurere systeminnstillingene og brukerprofilen.
1 Hold nede .
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Taster
Skjermbildet for tilkoblinger vises. Et blinkende ikon betyr at
enheten søker. Du kan velge et ikon for å endre
innstillingene.
À
Velg for å gå i dvalemodus og aktivere enheten.
Hold nede for å låse skjermen og slå enheten av og på.
Á
Velg for å markere en ny runde.
Â
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.
Bruke bakgrunnslyset
Du kan når som helst trykke på skjermen for å slå på
bakgrunnslyset.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg statuslinjen øverst på
skjermen.
2 Velg Lysstyrke for å justere lysstyrke og tidsavbrudd for
bakgrunnslyset:
• Hvis du vil justere lysstyrken manuelt, velger du og .
• Hvis du vil at enheten skal justere lysstyrken automatisk
basert på lyset i omgivelsene, velger du Automatisk
lysstyrke.
• Hvis du vil justere tidsavbruddet, velger du Tidsavbrudd
for bakgr. og velger et alternativ.
Navigasjon
Oversikt over skjermbildet Hjem
Skjermbildet Hjem gir deg rask tilgang til alle funksjonene på
Edge enheten.
Velg for å legge ut på tur.
Hvor skal du? Velg for å søke etter og navigere til en posisjon.
Løyper
Velg for å administrere løyper.
Historikk
Velg for å administrere logg og personlige rekorder.
Kontakter
Velg for å vise kontaktene dine for nødstilfeller.
Legge ut på tur
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Velg for å starte tidtakeren.
Velg for å vise menyen med innstillinger.
Velg for å få tilgang til apper, widgets og datafelter på
Connect IQ™.
Bruke berøringsskjermen
• Når tidtakeren kjører, trykker du på skjermen for å vise
tidtakeroverlegget.
Tidtakeroverlegget gjør det mulig å gå tilbake til skjermbildet
Hjem under en tur.
• Velg
for å lagre endringene og lukke siden.
• Velg for å lukke siden og gå tilbake til forrige side.
• Velg
for å gå tilbake til den forrige siden.
2
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren
går.
Navigasjon
4 Sveip på skjermen for å få flere dataskjermbilder.
Du kan dra nedover fra toppen av dataskjermbildene for å
vise skjermbildet for tilkoblinger.
5 Trykk eventuelt på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
6 Velg for å stoppe tidtakeren.
7 Velg Avslutt tur > Lagre tur.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
4 Velg Legg til neste posisjon.
5 Gjenta trinn 2–4 til du har valgt alle posisjonene for ruten.
6 Velg Se på kart.
Enheten beregner ruten og viser et kart over løypen når den
er klar.
for å vise et stigningsplott for løypen.
TIPS: Du kan velge
7 Velg Kjør.
8 Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
Løyper
Du kan sende en løype fra Garmin Connect kontoen til enheten.
Når den er lagret på enheten, kan du navigere løypen på
enheten. Du kan også opprette og lagre en egenfinert løype
direkte på enheten.
Du kan følge en lagret løype rett og slett fordi det er en god
løype. Du kan for eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei
til jobben.
Følge en løype fra Internett
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 6).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten, og slå den på.
6 Velg Løyper > Lagrede løyper.
7 Velg løypen.
8 Velg Kjør.
Opprette og sykle en løype
1 Velg Løyper > Lag løype > Legg til første posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise den gjeldende posisjonen din på kartet,
velger du Gjeldende posisjon.
MERK: Hvis enheten ikke får hentet inn satellittsignaler for
gjeldende posisjon, ber enheten deg om å bruke siste
kjente posisjon eller velge posisjonen på kartet.
• Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du Lagret >
Steder og deretter en posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon du nylig har søkt etter, velger
du Nylige treff og velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Bruk
kart og velger en posisjon.
• Hvis du vil bla gjennom og velge et interessepunkt, velger
du POI-kategorier, en kategori og deretter et
interessepunkt i nærheten.
• Hvis du vil velge en by, velger du Byer og velger en by i
nærheten.
• Hvis du vil velge en adresse, velger du Adresser og
følger instruksjonene på skjermen.
• Hvis du vil velge et veikryss, velger du Veikryss og følger
instruksjonene på skjermen.
• Hvis du vil bruke kjente koordinater for en posisjon, velger
du Koordinater og angir koordinatene.
3 Velg Bruk.
Navigasjon
Beregne en rundløype tilbake til start
Før du kan beregne en rundløype tilbake til start, må du opprette
en løype med kun én posisjon.
Velg Løyper > Lag løype >
> Lag løkke til start.
Enheten beregner en løype i en løkke tilbake til start, og et
kart over løypen vises.
Beregne en løype frem og tilbake
Før du kan beregne en løype frem og tilbake, må du opprette en
løype med to eller flere posisjoner.
Velg Løyper > Lag løype >
> Frem og tilbake.
Enheten beregner en løype som fører deg frem til og tilbake
til sluttposisjonen, og et kart over løypen vises.
Snu løyperetningen
Før du kan snu retningen på en løype, må du opprette og
beregne en løype med minst én posisjon.
Velg Løyper > Lag løype >
> Snu retning.
Enheten snur retningen på navigasjonen, og et kart over
løypen vises.
Lagre en løype fra Lag løype
> Lagre som løype >
1 Velg Løyper > Lag løype >
2 Angi et navn på løypen, og velg .
3 Velg .
Løypen vises på listen.
Slette alle posisjoner fra en løype
Velg Løyper > Lag løype >
> Slett >
.
.
Innstillinger for Lag løype
Velg Løyper > Lag løype > Innstillinger.
Metode for ruting: Angir transportmetoden for å optimalisere
ruten.
Beregningsmetode: Angir metoden som brukes til å beregne
ruten.
Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer
posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.
Oppsett for unngåelse: Angir veitypene som skal unngås
under navigasjon.
Opprette og sykle en rundturløype
Enheten kan opprette en rundturløype basert på en bestemt
avstand, startposisjon og navigasjonsretning.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
Velg Løyper > Løype med rundreise.
Velg Distanse, og angi totalavstanden for løypen.
Velg Startposisjon.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise den gjeldende posisjonen din på kartet,
velger du Gjeldende posisjon.
MERK: Hvis enheten ikke får hentet inn satellittsignaler for
gjeldende posisjon, ber enheten deg om å bruke siste
kjente posisjon eller velge posisjonen på kartet.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Bruk
kart og velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du Lagrede
posisjoner og deretter en posisjon.
• Hvis du vil bla gjennom og velge et interessepunkt, velger
du Søkeverktøy > POI-kategorier og deretter en kategori
og et interessepunkt i nærheten.
• Hvis du vil velge en by, velger du Søkeverktøy > Byer og
deretter en by i nærheten.
• Hvis du vil velge en adresse, velger du Søkeverktøy >
Adresser og følger instruksjonene på skjermen.
• Hvis du vil velge et veikryss, velger du Søkeverktøy >
Veikryss og følger instruksjonene på skjermen.
• Hvis du vil bruke kjente koordinater for en posisjon, velger
du Søkeverktøy > Koordinater og angir koordinatene.
Velg Startretning og deretter en retning.
Velg Søk.
TIPS: Du kan velge for å søke igjen.
Velg en løype for å vise den på kartet.
TIPS: Du kan velge og for å vise de andre løypene.
Velg Kjør.
Opprett en løype fra en nylig tur
Du kan opprette en ny løype fra en lagret tur.
1 Velg Løyper > Nylige turer.
2 Velg en tur.
> Lagre tur som løype.
3 Velg
Angi
et
navn
på løypen, og velg .
4
Kjøre en lagret løype
1 Velg Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg Kjør.
Navigere tilbake til start
Mens du sykler en løype, kan du når som helst returnere til
startpunktet.
1 Trykk på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
2 Velg > Hvor skal du? > Tilbake til start.
3 Velg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
4 Velg Kjør.
Enheten navigerer deg tilbake til startpunktet for løypen.
Stoppe en løype
1 Bla til kartet.
2 Velg > .
Vise en løype på kartet
Du kan tilpasse hvor og hvordan hver løype som er lagret på
enheten, vises på kartet. Du kan for eksempel angi at veien til
jobben alltid vises i gult på kartet. Du kan angi at en alternativ
rute skal vises i grønt. På denne måten kan du se løypene mens
du kjører uten at du trenger å følge eller navigere etter en
bestemt løype.
4
1
2
3
4
5
6
Velg Løyper > Lagrede løyper.
Velg en løype.
Velg Innstillinger.
Velg Vis alltid for å vise løypen på kartet.
Velg Farge, og velg en farge.
Velg Løypepunkter for å vise løypepunkter på kartet.
Neste gang du kjører i nærheten av løypen, vises den på kartet.
Vise løypedetaljer
1 Velg Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Sammendrag for å se detaljer om løypen.
Velg Kart for å vise løypen på kartet.
Velg Høyde for å vise et stigningsplott for løypen.
Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
Løypealternativer
Velg Løyper > Lagrede løyper > .
Svingveiledning: Aktiverer eller deaktiverer svingvarsler.
Ute av kurs varsler: Varsler deg når du beveger deg utenfor
løypen.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede løyper ved navn.
Slett: Gjør det mulig å slette alle løyper eller flere lagrede løyper
på enheten.
Slette en løype
1 Velg Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg > .
Posisjoner
Du kan registrere og lagre posisjoner på enheten.
Lagre posisjonen din
Du kan lagre posisjonen der du befinner deg, for eksempel
hjemme eller på parkeringsplassen din.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg statuslinjen, eller dra
nedover fra toppen av siden.
Siden for tilkoblinger vises.
2 Velg GPS > Marker posisjon > .
Lagre en posisjon fra kartet
1 Velg Hvor skal du? > Se på kart > .
2 Let på kartet etter en posisjon.
3 Velg sted.
4 Velg posisjonsinformasjonen øverst på kartet.
5 Velg > .
Navigere til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Du kan eventuelt velge for å angi søkeinformasjon.
4 Velg Kjør.
Navigere til en nylig posisjon
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? > Nylige
treff.
2 Velg en posisjon.
3 Velg Kjør.
Navigasjon
Angi søkeposisjon
Enheten søker som standard etter interessepunkter og andre
posisjoner i nærheten av den gjeldende posisjonen din. Du kan
konfigurere enheten til å søke i nærheten av en annen posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > Søk > .
2 Velg et søkeområde.
3 Velg eventuelt en posisjon.
4 Velg eventuelt Bruk.
Navigere til et interessepunkt
Du kan søke etter bestemte typer posisjoner.
1 Gå til startskjermbildet, og velg Hvor skal du? > Søk > POIkategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et punkt av interesse.
4 Velg Kjør.
Navigere til en by, en adresse eller et veikryss
1 Velg Hvor skal du? > Søk.
2 Velg et alternativ:
• Velg Byer, og velg en by i nærheten.
• Velg Adresser, og følg instruksjonene på skjermen.
• Velg Veikryss, og følg instruksjonene på skjermen.
3 Velg Kjør.
Navigere til kjente koordinater
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? > Søk >
Koordinater.
2 Angi koordinatene, og velg .
3 Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
Projisere en posisjon
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til den nye posisjonen.
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg posisjonsinformasjonen øverst på kartet.
4 Velg > Projiser posisjon.
5 Angi retning og avstand til den projiserte posisjonen.
6 Velg .
Redigere posisjoner
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
4 Velg .
5 Velg et element.
Velg for eksempel Endre høyde for å angi en kjent høyde for
posisjonen.
6 Angi den nye informasjonen, og velg .
Slette en posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg posisjonsinformasjonen øverst i skjermbildet.
4 Velg > Slett posisjon > .
Hendelsesregistrering
FORSIKTIG
Hendelsesregistrering er en tilleggsfunksjon, og er utformet for
bruk på veien. Hendelsesregistrering skal ikke brukes som
Hendelsesregistrering
eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect Mobileappen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Når Edge enheten registrerer en hendelse, og hvis GPS er
aktivert, kan Garmin Connect Mobile-appen sende en
automatisk tekstmelding og e-post med navnet ditt og GPSposisjonen din til nødkontaktene dine.
Det vises en melding på enheten og den parkoblede
smarttelefonen din om at nødkontaktene dine blir kontaktet etter
30 sekunder. Hvis du ikke trenger hjelp, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen.
Før du kan aktivere hendelsesregistrering på enheten din, må
du angi nødkontaktinformasjon i Garmin Connect Mobile-appen.
Den parkoblede smarttelefonen din må ha et mobilabonnement
med datatrafikk og befinne seg i et område med datadekning.
Nødkontaktene dine må kunne motta tekstmeldinger
(standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde).
Konfigurere hendelsesregistrering
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned
programmet Garmin Connect Mobile til smarttelefonen.
2 Parkoble smarttelefonen med enheten (Parkoble
smarttelefonen, side 7).
3 Angi informasjon om syklist og nødkontakter i Garmin
Connect Mobile-appen (Konfigurere informasjon om syklisten
og nødkontakter, side 5).
4 Aktiver hendelsesregistrering på enheten (Slå
hendelsesregistrering av og på, side 5).
5 Aktiver GPS på enheten (GPS-innstillinger, side 12).
Konfigurere informasjon om syklisten og
nødkontakter
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.
2 Gå til appinnstillinger, og velg Hendelsesregistrering.
3 Angi informasjon om syklisten og nødkontaktene dine.
De valgte kontaktene mottar en melding som identifiserer
dem som nødkontakter for hendelselsregistrering.
Slå hendelsesregistrering av og på
Velg
> System > Hendelsesregistrering.
Vise nødkontakter
Før du kan vise nødkontakter på enheten, må du konfigurere
informasjon om syklisten og nødkontakter i Garmin Connect
Mobile-appen.
Velg Kontakter.
Navnene og telefonnumrene til nødkontaktene vises.
Avbryte en automatisk melding
Når en hendelse registreres av enheten, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen fra enheten eller den parkoblede
smarttelefonen før meldingen sendes til nødkontaktene.
Velg Avbryt >
før den 30 sekunder lange nedtellingen når
0.
Sende en statusoppdatering etter en
hendelse
Før du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene, må
enheten registrere en hendelse og sende en automatisk
nødmelding til nødkontaktene.
Du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene for å
melde at du ikke trenger hjelp.
1 Dra nedover fra toppen av skjermbildet for å vise skjermbildet
for tilkoblinger.
5
2 Velg Hendelse oppdaget > Send OK-meld..
En melding sendes til alle nødkontakter.
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.
Vise turen
1 Gå til startskjermen, og velg Historikk > Turer.
2 Velg et alternativ.
Bruke kalenderen
Kalenderen på enheten viser en visuell historikk med de lagrede
turene dine. Når du velger en dag i kalenderen, kan du vise et
sammendrag av hver fullførte tur.
1 Velg Historikk > Kalender.
2 Velg en dato for å vise de lagrede turene.
3 Velg for å vise ytterligere informasjon.
Sletter sykkelturer
1 Velg Historikk > Turer.
2 Velg .
3 Velg Slett alle eller Slett flere.
Personlige rekorder
Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige
rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste
tur og høyeste stigning under en tur.
Slette en personlig rekord
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Historikk > Personlige
Sende turen til Garmin Connect
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
rekorder.
2 Velge en personlig rekord.
3 Velg > .
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
1 Velg Historikk > Personlige rekorder.
2 Velg rekorden du vil gjenopprette.
3 Velg Tidligere rekord > .
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlede data som er lagret på Edge, inkludert
antall turer, tid, avstand og kalorier.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Historikk > Totalverdier.
Slette totalverdier for data
1 Velg Historikk > Totalverdier.
2 Velg > .
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
6
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
®
Edge enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner eller treningsenheter. Enkelte funksjoner krever
at du installerer mobilprogrammet Garmin Connect på
smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/intosports/apps.
MERK: Du må koble enheten til smarttelefonen med Bluetooth
for at du skal kunne benytte deg av enkelte funksjoner.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Logg
GroupTrack: Gir deg mulighet til å spore de andre personene i
gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i
sanntid.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Overføringer mellom enheter: Gjør det mulig å overføre filer
trådløst til en annen kompatibel Edge enhet.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Hendelsesregistrering: Gjør det mulig for Garmin Connect
Mobile-appen å sende meldinger til nødkontaktene dine hvis
Edge enheten registerer en hendelse.
Parkoble smarttelefonen
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned
programmet Garmin Connect Mobile til smarttelefonen.
Hold
smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
2
> Bluetooth > Aktiver > Par
3 På enheten velger du
smarttelefon og følger instruksjonene på skjermen.
4 På smarttelefonen åpner du appen Garmin Connect Mobile
og følger instruksjonene på skjermen for å koble til en enhet.
Du får instruksjonene under det første oppsettet, eller du kan
finne dem i hjelpen til mobilappen Garmin Connect.
5 På iOS enheten velger du Pare Bluetooth Smart og følger
instruksjonene på skjermen for å aktivere telefonvarsler på
en kompatibel iOS enhet (valgfritt).
MERK: Telefonvarsler krever en kompatibel smarttelefon
utstyrt med trådløs Bluetooth Smart teknologi. Du finner
informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com/ble.
®
Overføre filer til en annen Edge enhet
Du kan overføre filer trådløst fra én kompatibel Edge enhet til en
annen ved hjelp av Bluetooth teknologi.
1 Slå på begge Edge enhetene, og hold dem innenfor
hverandres rekkevidde (3 m).
>
2 På enheten som inneholder filene, velger du
Enhetsoverføringer > Del filer > .
3 Velg en filtype for deling.
4 Velg en eller flere filer som skal overføres, og velg deretter
.
>
5 På enheten som skal motta filene, velger du
Enhetsoverføringer.
6 Velg en tilkobling i nærheten.
7 Velg en eller flere filer som skal mottas, og velg deretter .
Det vises en melding på begge enhetene når filoverføringen er
fullført.
Endre lagringsplassen for data
> System > Dataregistrering.
1 Velg
Velg
et
alternativ:
2
• Velg Internt minne for å lagre dataene til enhetsminnet.
• Velg Minnekort for å lagre dataene til et valgfritt
minnekort.
Installere et minnekort
Du kan installere et minnekort (microSD ) for å få mer
lagringsplass eller forhåndslastede kart.
1 Dra gummihetten ut À av minnekortsporet (microSD) Á.
®
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner
®
Edge Explore 1000 enheten har Wi‑Fi tilkoblede funksjoner.
Programmet Garmin Connect Mobile er ikke obligatorisk for bruk
av Wi‑Fi tilkobling.
MERK: Enheten må være koblet til et trådløst nettverk for at du
skal kunne benytte deg av disse funksjonene.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Løyper, treningsøkter og treningsplaner: Aktiviteter og
treningsplaner som tidligere er valgt fra Garmin Connect,
sendes trådløst til enheten.
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned den nyeste
programvareoppdateringen trådløst. Neste gang du slår på
enheten, kan du følge instruksjonene på skjermen for å
oppdatere programvaren.
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling
1 Gå til www.garminconnect.com/start, og last ned programmet
Garmin Express™.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Wi‑Fi
tilkobling med Garmin Express.
Koble til et trådløst nettverk
> Wi-Fi.
1 Velg
2 Velg eventuelt Wi-Fi for å slå på trådløs teknologi.
3 Velg Legg til nettverk for å søke etter tilgjengelige nettverk.
4 Velg et trådløst nettverk.
5 Velg eventuelt for å angi SSID og passord for nettverket.
Enheten lagrer nettverksinformasjonen og kobler til automatisk
hvis du går tilbake til dette stedet senere.
Logg
2 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin i Windows og som aktiverte
volumer i Mac OS X.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
7
2
3
4
5
6
7
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten eller minnekortet.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på
minnekortet.
Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status
som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise
sensordata.
Situasjonsoppfattelse
Edge enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten, Varia™
smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre
situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Edge programvaren før
du parkobler Varia enheter (Oppdatere programvaren,
side 13).
Slette filer
Trene med kraftmålere
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
• Du finner en liste over sensorer med ANT+ som er
kompatible med enheten, på www.garmin.com/intosports (for
eksempel Vector™).
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
®
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Kalibrere kraftmåleren
Kraftmåleren må være riktig installert, paret med enheten og
registrere data før den kan kalibreres.
Hvis du vil ha kalibreringsinstruksjoner som er spesifikke for
kraftmåleren din, kan du se produsentens instruksjoner.
> Sensorer.
1 Velg
2 Velg kraftmåleren.
3 Velg Kalibrer.
4 Sørg for å holde kraftmåleren i aktivitet ved å tråkke på
pedalene til meldingen vises.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Instruksjoner for trådløs fjernkontroll
Oversikt over enheten
Sensorer med ANT+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Pare sensorer med ANT+
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Paring vil si å koble sammen trådløse sensorer med ANT+, for
eksempel å koble en pulsmåler til enheten fra Garmin.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når
du skal pare enhetene.
> Sensorer > Legg til sensor.
2 Velg
Velg
et
alternativ:
3
• Velg en sensortype.
• Velg Søk på alle for å søke etter alle sensorer i nærheten.
Det vises en liste over tilgjengelige sensorer.
4 Velg én eller flere enheter du vil pare med enheten.
5 Velg Legg til.
8
À
Á
Rundetast. Velg for å markere en ny runde.
Handlingstast. Velg for å starte og stoppe tidtakeren. Velg for å slå
på bakgrunnslyset.
MERK: Dette er handlingstastens standardfunksjon. Handlingstastens funksjoner kan programmeres.
Â
Side-knapp. Velg for å bla fremover i datasidene. Hold for å bla
bakover i datasidene.
Ã
LED-lampe for status.
LED-lampe for status
LED-aktivitet
Status
Blinker grønt
Søker etter en paret enhet.
Veksler mellom oransje og
grønn
Prøver å pare med en ny enhet.
Blinker raskt grønt tolv ganger Paret med en enhet.
Sensorer med ANT+
LED-aktivitet
Status
Blinker raskt grønt fire ganger
Sendte en kommando til en enhet.
Blinker raskt rødt fire ganger
Kunne ikke sende en kommando til en
enhet.
Pare sensorene med Edge enheten
Første gang du kobler Edge fjernkontrollen til Edge enheten, må
du pare fjernkontrollen med enheten.
1 Sørg for at fjernkontrollen er innenfor rekkevidden til enheten
(3 m (10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når
du skal parkoble enhetene.
> Sensorer >
2 Gå til skjermbildet hjem på Edge, og velg
Legg til sensor > Edge-fjernkontroll.
3 Hold nede to taster på fjernkontrollen samtidig frem til LEDlampen for status veksler mellom å blinke grønt og rødt, og
slipp tastene.
Fjernkontrollen søker etter enheten. Når fjernkontrollen er
paret, blinker LED-lampen grønt 12 ganger og navnet på
fjernkontrollen vises på enheten.
4 Velg fjernkontrollen, og velg Legg til.
Når fjernkontrollen er paret, kobles den til enheten når enheten
er innenfor rekkevidde, og er slått på.
2 Ta bakplaten av fjernkontrollen.
3 Dekk til enden av en liten flathodet skrutrekker med tape.
Tapen beskytter batteriet, batterirommet og kontaktene mot
skade.
4 Åpne batteridekselet på bakplaten forsiktig.
5 Sett inn det nye batteriet i bakplaten med den positive siden
vendt ned.
6 Kontroller at ringen Á sitter helt fast i sporet.
Tilpasse handlingstasten
1 Gå til skjermbildet Edge Hjem, og velg
> Sensorer >
Edge-fjernkontroll > Sensordetaljer.
2 Velg Ett trykk eller Trykk på og hold nede.
3 Velg en funksjon for handlingstasten.
Du kan for eksempel angi at handlingstasten skal vise kartet,
eller slå på bakgrunnslyset.
Bruke brakettene
Flere braketter er tilgjengelige for fjernkontrollen. De følger
enten med produktet eller kan kjøpes som tilbehør. Du kan
bruke brakettene til å feste fjernkontrollen på kroppen, sykkelen
eller andre gjenstander.
• Juster to av hakkene À etter sidene på braketten, og trykk
fjernkontrollen inn i braketten til den klikker på plass.
• Trykk forsiktig på utløsertappen Á, og løft fjernkontrollen av
braketten.
Bytte batteriet
Før du kan bytte batteriet, må du ha en liten stjerneskrutrekker,
en liten flathodet skrutrekker og et CR2032 lithiumknappcellebatteri.
1 Bruk stjerneskrutrekkeren til å skru ut de tre skruene fra
bakplaten À.
7 Sett tilbake bakplaten, og juster stolpen  etter
mellomrommet i kretskortet Ã.
8 Sett på plass og stram til de tre skruene.
MERK: Ikke stram for hardt til.
Tilpasse enheten
Connect IQ Nedlastbare funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på enheten fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av Garmin Connect Mobileappen. Du kan tilpasse enheten med datafelt, widgets og apper.
Datafelter for: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som
viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye
måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på enheten. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder, vekt, høyde og
permanent idrettsutøver. Enheten bruker denne informasjonen
til å beregne nøyaktige turdata.
> Brukerprofil.
1 Velg
2 Velg et alternativ.
Om permanente idrettsutøvere
En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med
intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og
har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Treningssoner
• Pulssoner (Angi pulssoner, side 10)
• Kraftsoner (Stille inn kraftsoner, side 10)
Tilpasse enheten
9
Angi pulssoner
Enheten benytter informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme pulssonene. Du kan justere
pulssonene manuelt etter treningsmålene dine (Treningsmål,
side 10). Du bør stille inn maksimal puls, hvilepuls og
pulssoner for å få mest mulig nøyaktige kaloridata under
aktiviteten.
> Treningssoner > Pulssoner.
1 Velg
2 Angi verdier for maksimal puls og hvilepuls.
Soneverdiene oppdateres automatisk, men du kan også
redigere hver verdi manuelt.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg % maksimum for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din maksimale puls.
• Velg % pulsreserve for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din hvilepuls.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 15) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Stille inn kraftsoner
Verdiene for sonene er standardverdier og stemmer kanskje
ikke overens med ferdighetene dine. Du kan justere sonene på
enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect. Hvis du
kjenner til FTP-verdien din (terskelwatt), kan du angi den og
tillate at programvaren beregner kraftsonene dine automatisk.
> Treningssoner > Kraftsoner.
1 Velg
2 Angi FTP-verdi.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP.
Bluetooth innstillinger
Velg
> Bluetooth.
Aktiver: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
trådløs Bluetooth teknologi er aktivert.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth.
Par smarttelefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
med Bluetooth. Denne innstillingen gjør at du kan bruke
Bluetooth tilkoblede funksjoner, inkludert LiveTrack og
aktivitetsopplasting til Garmin Connect.
Anrops- og SMS-varsler: Gjør det mulig å aktivere
telefonvarsler fra en kompatibel smarttelefon.
10
Tapte anrop og tekstmeldinger: Viser tapte anrop fra en
kompatibel smarttelefon.
Wi‑Fi innstillinger
Velg
> Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverer trådløs Wi‑Fi teknologi.
MERK: Andre innstillinger for Wi‑Fi vises bare når Wi‑Fi er
aktivert.
Last opp automatisk: Lar deg laste opp aktivitetene automatisk
over et kjent trådløst nettverk.
Legg til nettverk: Kobler enheten til et trådløst nettverk.
Oppdatere aktivitetsinnstillingene
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Velg Dataskjermer for å tilpasse dataskjermbildene og
datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene, side 10).
• Velg Kart for å tilpasse kartinnstillingene (Kartinnstillinger,
side 10).
• Velg Ruting for å tilpasse ruteinnstillingene
(Ruteinnstillinger, side 11).
• Velg Varsler for å tilpasse treningsvarslene (Varsler,
side 11).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap for å angi
hvordan runder skal utløses (Auto Lap , side 11).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause for å endre
når tidtakeren stanser midlertidig (Bruke Auto Pause,
side 11).
• Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale for å
aktivere dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt
brukt på fem minutter (Bruke automatisk dvalemodus,
side 12).
• Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk for å
tilpasse visningen av treningsdatasidene når tidtakeren er
i gang (Bruke Bla automatisk, side 12).
• Velg Startvarsel for å tilpasse startvarselmodus (Endre
startvarsel, side 12).
Alle endringer lagres i aktivitetsinnstillingene.
®
Tilpasse dataskjermbildene
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Dataskjermer.
3 Velg et dataskjermbilde.
4 Aktiver eventuelt dataskjermbildet.
5 Velg hvor mange datafelter som skal vises på skjermen.
6 Velg .
7 Velg et datafelt for å endre det.
8 Velg .
Kartinnstillinger
Velg
> Aktivitetsinnstillinger > Kart.
Orientering: Angir hvordan kartet vises på siden.
Autozoom: Velger automatisk et zoomnivå for kartet. Når Av er
valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.
Veiledningstekst: Angir når de detaljerte
navigasjonsmeldingene skal vises (krever rutbare kart).
Kartsynlighet: Her kan du konfigurere avanserte
kartfunksjoner.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
Endre kartorienteringen
> Aktivitetsinnstillinger > Kart > Orientering.
1 Velg
Tilpasse enheten
2 Velg et alternativ:
• Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning øverst på
siden.
• Velg 3D-modus for å vise et bilperspektiv med
reiseretning øverst på siden.
Avanserte kartinnstillinger
Velg
> Aktivitetsinnstillinger > Kart > Kartsynlighet.
Kartsynlighetsmodus: Automatisk og Høykontrast har
forhåndsinnstillte verdier. Du kan velge Egendefinert for å
angi hver verdi.
Zoomnivåer: Kartelementer tegnes opp eller vises på eller
under det valgte zoomnivået.
Tekststørrelse: Angir tekststørrelsen for kartelementene.
Detalj: Justerer antall detaljer som vises på kartet. Det tar
lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.
Skyggerelieff: Viser relieff i detalj på kartet (hvis tilgjengelig)
eller slår av skyggelegging.
Kjøpe tilleggskart
Før du kjøper tilleggskart bør du finne ut av versjonen for
kartene som er lastet inn på enheten.
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
Velg
Kart
> Kartinformasjon.
2
3 Velg et kart.
4 Velg .
5 Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for
Garmin.
Ruteinnstillinger
Velg
> Aktivitetsinnstillinger > Ruting.
Metode for ruting: Angir transportmetoden for å optimalisere
ruten.
Beregningsmetode: Angir metoden som brukes til å beregne
ruten.
Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer
posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.
Oppsett for unngåelse: Angir veitypene som skal unngås
under navigasjon.
Omberegning: Beregner automatisk ruten på nytt hvis du
avviker fra den.
Varsler
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte mål når det gjelder
tid, avstand, kalorier, puls og pedalfrekvens.
Angi områdevarsler
Hvis du har en valgfri pulsmåler, pedalfrekvenssensor eller
kraftmåler, kan du angi områdevarsler. Et områdevarsel varsler
deg når enhetsmålingene er over eller under et angitt
verdiområde. Du kan for eksempel angi at enheten varsler deg
når pedalfrekvensen er under 40 o/min og over 90 o/min. Du
kan også bruke en treningssone (Treningssoner, side 9) for
områdevarselet.
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Varsler.
3 Velg Pulsvarsel, Pedalfrekvensvarsel eller Kraftvarsel.
4 Slå på varselet om nødvendig.
5 Angi verdier for minimum og maksimum, eller velg soner.
6 Velg eventuelt .
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
som er angitt. Enheten piper også hvis du har slått på toner
(Angi enhetstoner, side 12).
Tilpasse enheten
Angi et regelmessig varsel
Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer
en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel
angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Varsler.
3 Velg Tidsvarsel, Distansevarsel eller Kalorivarsel.
4 Slå på varselet.
5 Angi en verdi.
6 Velg .
Det vises en melding hver gang du når verdien for varselet.
Enheten piper hvis du har slått på toner (Angi enhetstoner,
side 12).
Auto Lap
®
Markere runder etter posisjon
Du kan bruke Auto Lap til å markere runden automatisk ved en
bestemt posisjon. Denne funksjonen er til god hjelp når du vil
sammenligne ytelsen din over forskjellige deler av turen (for
eksempel en lang stigning eller når du trener sprint). Du kan
bruke alternativet etter posisjon langs løypen for å utløse runder
ved alle rundeposisjonene som er lagret på løypen.
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > etter posisjon > Runde ved.
3 Velg et alternativ:
• Velg Bare LAP-trykk for å utløse rundetelleren hver gang
du velger
, og hver gang du passerer en av disse
posisjonene igjen.
• Velg Start og Lap for å utløse rundetelleren ved GPSposisjonen der du velger , og hvor som helst i løpet av
løpeturen der du velger
.
• Velg Marker og Lap for å utløse rundetelleren ved en
bestemt GPS-posisjon som er merket før turen, og hvor
som helst under turen der du velger
.
4 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Tilpasse
dataskjermbildene, side 10).
Markere runder etter avstand
Du kan bruke funksjonen Auto Lap til å markere en runde ved
en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god
hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av
turen (for eksempel etter hver 40. kilometer eller 10. mile).
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
Velg
Automatiske
funksjoner > Auto Lap > Auto Lap2
utløser > Etter distanse > Runde ved.
3 Angi en verdi.
4 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Tilpasse
dataskjermbildene, side 10).
Bruke Auto Pause
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til å sette tidtakeren på
pause automatisk når du slutter å bevege deg, eller når
hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er
nyttig hvis turen omfatter trafikklys eller andre steder der du må
senke farten eller stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause.
3 Velg et alternativ:
• Velg Når stoppet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege deg.
• Velg Tilpasset hastighet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når hastigheten faller under en bestemt verdi.
®
11
4 Tilpass eventuelt valgfrie datafelt for tid (Tilpasse
dataskjermbildene, side 10).
Bruke automatisk dvalemodus
Du kan bruke funksjonen Automatisk dvale til å aktivere
dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt brukt på fem
minutter. Under dvalemodus slås skjermen av, og ANT+
sensoren, Bluetooth og GPSen kobles fra.
Wi‑Fi fortsetter å kjøre mens enheten er i dvalemodus.
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk.
3 Velg en visningshastighet.
Endre startvarsel
GPS-nøyaktigheten vises nederst på siden. De grønne linjene
representerer styrken til hvert satellittsignal som mottas
(nummeret på satellitten vises under hver linje).
Endre fargen på detaljer
Du kan endre fargen på detaljer på enheten.
> System > Farge.
1 Velg
Velg
en
farge
for detaljene.
2
Skjerminnstillinger
Velg
> System > Skjerm.
Automatisk lysstyrke: Justerer lysstyrken automatisk basert på
lyset i omgivelsene.
Tidsavbrudd for bakgr.: Angir hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.
Orientering: Angir om enhetsskjermen skal vises i stående eller
liggende modus.
Skjermlagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.
Denne funksjonen oppdager automatisk når enheten har
innhentet satellitter og er i bevegelse. Den er en påminnelse om
å starte tidtakeren slik at du kan registrere data for turen.
> Aktivitetsinnstillinger.
1 Velg
2 Velg Startvarsel.
3 Velg et alternativ:
• Velg Én gang.
• Velg Repeter > Gjenta forsink. for å endre
tidsforsinkelsen for påminnelsen.
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
temperatur, vekt, posisjonsformat og tidsformat.
> System > Enheter.
1 Velg
2 Velg en målingstype.
3 Velg måleenhet for innstillingen.
Systeminnstillinger
Endre enhetsspråk
Velg
> System.
• GPS-innstillinger (GPS-innstillinger, side 12)
• Fargeinnstillinger (Endre fargen på detaljer, side 12)
• Skjerminnstillinger (Skjerminnstillinger, side 12)
• Innstillinger for hendelsesregistrering (Slå
hendelsesregistrering av og på, side 5)
• Innstillinger for dataregistrering (Endre lagringsplassen for
data, side 7)
• Innstillinger for enheter (Endre måleenhetene, side 12)
• Innstillinger for toner (Angi enhetstoner, side 12)
• Språkinnstillinger (Endre enhetsspråk, side 12)
Endre måleenhetene
Angi enhetstoner
Velg
Velg
Angi høyde
Hvis du har nøyaktige høydedata for din aktuelle posisjon, kan
du kalibrere høydemåleren på enheten manuelt.
> System > GPS > Angi høyde.
1 Velg
2 Angi høyden, og velg .
Vise satellitter
Satellittsiden viser gjeldende GPS-satellittinformasjon. Du finner
mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Velg
> System > GPS > Vis satellitter.
12
> System > Språk.
Endre konfigurasjonsinnstillingene
Du kan endre alle innstillingene du konfigurerte i det første
oppsettet.
> System > Nullstilling av enhet > Første oppsett.
1 Velg
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller
synkroniserer med smarttelefonen, finner enheten automatisk
riktig tidssone og klokkeslett.
Informasjon om enheten
GPS-innstillinger
Endre satellittinnstillingen
Du kan få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av posisjon ved å aktivere GPS og GLONASS. Bruk
av GPS og GLONASS reduserer batterilevetiden mer enn når
du bare bruker GPS.
> System > GPS > GPS-modus.
1 Velg
2 Velg et alternativ.
> System > Toner.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner for Edge
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Batterilevetid
15 timer ved normal bruk
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Wi‑Fi trådløs teknologi
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner for fjernkontrollen
Oppdatere programvaren
Batteritype
CR2032 (3 V), kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Opptil 1,5 år (1 time per dag)
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
MERK: Hvis du har brukt Garmin Express til å konfigurere
enheten med Wi‑Fi tilkobling tidligere, kan Garmin Connect
laste ned tilgjengelige programvareoppdateringer til enheten
automatisk ved tilkobling ved hjelp av Wi‑Fi.
Driftstemperaturområde Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering
5 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Produktoppdateringer
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
2 Tørk av.
Få mer informasjon
La enheten tørke når den er rengjort.
• Gå til www.support.garmin.com for å finne flere
brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
vaskemiddel.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
1 Hold nede i ti sekunder.
2 Hold nede i ett sekund for å slå på enheten.
Slette brukerdata
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
MERK: Dette sletter all informasjon som er angitt av brukeren,
men det sletter ikke loggen.
Velg
> System > Nullstilling av enhet > Gjenopprett
fabrikkinnstillinger.
Spare strøm mens enheten lades
Du kan slå av skjermen på enheten og alle andre funksjoner
under lading.
1 Koble enheten til en ekstern strømkilde.
2 Hold inne i fire til fem sekunder.
Skjermen slås av, og enheten går inn i en strømbesparende
batterilademodus.
3 Lad enheten helt opp.
Maksimere batterilevetiden
• Reduser bakgrunnslyset eller forkort tidsavbruddet (Bruke
bakgrunnslyset, side 2).
• Slå på funksjonen Automatisk dvale (Bruke automatisk
dvalemodus, side 12).
• Slå av trådløsfunksjonen Bluetooth (Bluetooth innstillinger,
side 10).
• Slå av trådløs tilkobling (Wi‑Fi innstillinger, side 10).
Feilsøking
Få tak i brukerveiledningen
Gå til www.garmin.com/manuals/edgeexplore1000.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-IDen, programvareversjonen og
lisensavtalen.
Velg
> System > Om.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
◦ Koble enheten til Garmin Connect kontoen din ved hjelp
av et trådløst Wi‑Fi nettverk.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Temperaturmålinger
Enheten kan vise temperaturmålinger som er høyere enn faktisk
lufttemperatur hvis enheten er plassert i direkte sollys, holdes i
hånden eller lades opp med en ekstern batteripakke. Det tar
også en stund for enheten å tilpasse avlesningen hvis det er
snakk om store temperaturendringer.
13
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Enheten bruker feil språk
1
2
3
4
Velg .
Bla ned til det sjuende elementet i listen, og velg det.
Bla ned til det åttende elementet i listen, og velg det.
Velg språk.
Tillegg
Datafelter
Enkelte datafelt krever ANT+ tilbehør for å kunne vise data.
Avst. til dest.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand til løypepunkt: Gjenværende avstand til neste punkt
på løypen.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Batteristatus: Gjenværende batteristrøm til et sykkellykttilbehør.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse - runde: Avstanden som er tilbakelagt under
gjeldende runde.
Distanse – siste runde: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
ETA ved bestemmelsessted: Beregnet tidspunkt for ankomst
til bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Gjenværende distanse: Under en treningsøkt eller løype er
dette avstanden som gjenstår når du bruker et avstandsmål.
GPS-nøyaktighet: Feilmargin for din nøyaktige posisjon. GPSposisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m
(12 fot).
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Hastighet - maksimal: Høyeste hastighet for gjeldende
aktivitet.
Hastighet - runde: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
runde.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
14
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt. Enheten må være koblet til
en kompatibel kraftmåler.
Kraft - 3 s gjennomsnitt: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Kraft - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
aktivitet.
Kraft - kJ: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Kraft - maksimum: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Kraft - runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Lyktkonfigurasjon: Konfigurasjonsmodus for lyktnettverket.
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Pedalfrekvens - gjennomsnitt: Sykling. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens - runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Posisjon ved destinasjon: Siste punkt på ruten eller løypen.
Posisjon ved neste: Neste punkt på ruten eller løypen.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Pulsgraf: Linjegraf som viser gjeldende pulssone (1 til 5).
Puls - runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Strålevinkelstatus: Strålemodus for frontlykten.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tid: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid - gjennomsnittlig runde: Gjennomsnittlig rundetid for
gjeldende aktivitet.
Tid igjen: Gjenværende tid for løypen.
Tid - runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Tid - siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid som er gått: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Tid til bestemmelsessted: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tilkoblede lykter: Antall tilkoblede lykter.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
VH - 30s gjennomsnitt: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for vertikal hastighet.
Tillegg
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Tillegg
15
Indeks
A
ANT+ sensorer 2, 8
parkobling 8
Auto Lap 11
Auto Pause 11
automatisk dvalemodus 12
avstand, varsler 11
B
bakgrunnslys 2, 12
batteri
bytte 9
lade 1, 13
maksimere 13
type 1
bla automatisk 12
Bluetooth teknologi 6, 7, 10
brukerdata, slette 8
brukerprofil 2, 9
bytte batteriet 9
C
Connect IQ 9
D
koordinater 5
kraft
soner 10
varsler 11
L
lade 13
lagre aktiviteter 2
lagre data 6
logg 2, 6
sende til datamaskin 6
slette 6
løyper 3, 4
innstillinger 3
laste inn 3
navigere 4
opprette 3, 4
redigere 3, 4
slette 3, 4
låse, skjerm 2
M
N
varsler 11
veipunkter, projisere 5
visningsinnstillinger 12
E
oppbevare data 6, 7
oppdateringer, programvare 13
overføre, filer 7
F
G
Garmin Connect 3, 6, 7, 9
Garmin Express 7
oppdatere programvare 13
GLONASS 12
GPS 12
satellittside 12
signal 2, 3, 13
H
hendelsesregistrering 5
høyde 12
høydemåler, kalibrere 12
I
ikoner 2
innstillinger 2, 10–12
enhet 12
installere 1
K
kalender 6
kalibrere, kraftmåler 8
kalori, varsler 11
kart 4
finne posisjoner 4
innstillinger 10, 11
kjøpe 11
oppdatere 13
orientering 10
zoom 11
knapper på skjermen 2
16
taster 2, 8, 9
temperatur 13
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tid, varsler 11
tidssoner 12
tidtaker 2, 6
tilbake til start 4
tilbehør 8, 13
tilpasse enheten 10
toner 12
trening, skjermbilder 2, 10
trådløse enheter 8
U
navigasjon 4, 5
tilbake til start 4
nullstille enheten 13
nødkontakter 5
feilsøking 13, 14
filer, overføre 7
finne posisjoner, nær din posisjon 5
fjernkontroll 8
pare 9
første oppsett 12
T
minnekort 7
minnekort, microSD. Du finner mer informasjon
under minnekort
montere enheten 1, 9
måleenheter 12
data
lagre 6
overføre 6, 7
registrere 7
skjermbilder 10
datafelter 9, 10, 14
datamaskin, koble til 7
enhet
nullstille 13
vedlikehold 13
enhets-ID 13
tid 12
spesifikasjoner 12
språk 12, 14
startvarselmelding 12
systeminnstillinger 12
søvnmodus 12
O
urskiver 9
USB 13
koble fra 8
V
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 10, 13
koble til 7
widgets 9
P
pare, fjernkontroll 9
parkobling 2, 7
ANT+ sensorer 8
pedalfrekvens, varsler 11
permanent idrettsutøver 9
personlige rekorder 6
slette 6
posisjoner 4
finne med kartet 4
nylige treff 4
redigere 5
slette 5
profiler, bruker 9
programmer 6, 7, 9
programvare
oppdatere 13
versjon 13
programvarelisensavtale 13
puls
soner 10, 15
varsler 11
R
remmer 14
rengjøre enheten 13
runder 2
ruter
innstillinger 11
opprette 3
S
satellittside 12
satellittsignaler 2, 3, 13
sensorer med ANT+ 8
kraftmålere 8
skjerm 12
skjerminnstillinger 12
slette, alle brukerdata 8, 13
smarttelefon 2, 6, 9, 10
soner
kraft 10
Indeks
support.garmin.com
Juli 2018
190-01944-38_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising