Garmin | Edge® Explore 1000, Europe | Operating instructions | Garmin Edge® Explore 1000, Europe Návod k obsluze

Garmin Edge® Explore 1000, Europe Návod k obsluze
Edge Explore 1000
®
Návod k obsluze
© 2015–2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause a Edge jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití
tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. iOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. využívaná v rámci licence společností Apple Inc. microSD a logo
microSD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Wi‑Fi je registrovaná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: F4ACGQ00
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled o situaci ......................................................................... 8
Trénink s měřiči výkonů .............................................................. 9
Kalibrace měřiče výkonu ........................................................ 9
Začínáme .................................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Informace o baterii ................................................................. 1
Instalace držáku na řídítka .......................................................... 1
Instalace standardního držáku ................................................... 1
Uvolněte zařízení Edge .......................................................... 2
Zapnutí zařízení .......................................................................... 2
Tlačítka .................................................................................. 2
Bezdrátový dálkový ovladač ......................................... 9
Navigace.......................................................................... 2
Stahovatelné prvky Connect IQ ................................................ 10
Nastavení uživatelského profilu ................................................ 10
Informace o položce Celoživotní sportovec ......................... 10
Tréninkové zóny ....................................................................... 10
Nastavení zón srdečního tepu ............................................. 10
Nastavení výkonnostních zón .............................................. 10
Nastavení Bluetooth ................................................................. 10
Nastavení Wi‑Fi ........................................................................ 10
Úprava nastavení aktivity .......................................................... 11
Přizpůsobení datových obrazovek ....................................... 11
Nastavení mapy ................................................................... 11
Nastavení trasování ............................................................. 11
Upozornění .......................................................................... 11
Auto Lap® ............................................................................ 12
Používání funkce Auto Pause .............................................. 12
Používání automatického režimu spánku ............................ 12
Použití funkce Automatické procházení ............................... 12
Změna upozorňovací zprávy o spuštění .............................. 12
Nastavení systému ................................................................... 12
Nastavení GPS .................................................................... 12
Změna zdůrazněné barvy .................................................... 13
Nastavení displeje ................................................................ 13
Změna měrných jednotek .................................................... 13
Nastavení tónů zařízení ....................................................... 13
Změna jazyka zařízení ......................................................... 13
Změna nastavení konfigurace ............................................. 13
Časové zóny ........................................................................ 13
Vyrážíme na projížďku ................................................................ 2
Vyhledání družicových signálů ............................................... 3
Trasy ........................................................................................... 3
Sledování trasy z webové stránky ......................................... 3
Vytvoření trasy a jízda ........................................................... 3
Vytvoření okružní trasy a jízda ............................................... 4
Vytvoření trasy na základě poslední jízdy ............................. 4
Navigování zpět na start ........................................................ 4
Zastavení trasy ...................................................................... 4
Zobrazení trasy na mapě ....................................................... 4
Zobrazení podrobností trasy .................................................. 4
Možnosti trasy ........................................................................ 4
Odstranění trasy .................................................................... 4
Polohy ......................................................................................... 4
Ukládání polohy ..................................................................... 5
Uložení polohy z mapy ........................................................... 5
Navigace k uložené poloze .................................................... 5
Navigace k aktuální poloze .................................................... 5
Nastavení hledané polohy ..................................................... 5
Navigování na známé souřadnice ......................................... 5
Projektování polohy ............................................................... 5
Úprava poloh .......................................................................... 5
Odstranění polohy .................................................................. 5
Detekce dopravních událostí........................................ 5
Nastavení detekce dopravních událostí ..................................... 5
Nastavení informací o jezdci a nouzových kontaktech ............... 5
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí .......................... 6
Zobrazení nouzových kontaktů ................................................... 6
Zrušení automatické zprávy ........................................................ 6
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události ....................... 6
Historie............................................................................ 6
Zobrazení jízdy ........................................................................... 6
Používání kalendáře .............................................................. 6
Odstraňování jízd ................................................................... 6
Osobní rekordy ........................................................................... 6
Odstranění osobního rekordu ................................................ 6
Obnovení osobního rekordu .................................................. 6
Zobrazení souhrnů dat ................................................................ 6
Odstranění souhrnů dat ......................................................... 6
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect ................................. 6
Garmin Connect ..................................................................... 6
Připojené funkce Bluetooth® ................................................. 7
Online funkce Wi‑Fi® ............................................................. 7
Přenos souborů do jiného zařízení Edge ................................... 7
Změna umístění úložiště dat ....................................................... 8
Instalace paměťové karty ........................................................... 8
Správa dat .................................................................................. 8
Připojení zařízení k počítači ................................................... 8
Přenos souborů do zařízení ................................................... 8
Odstranění souborů ............................................................... 8
Odpojení kabelu USB ............................................................ 8
Přehled zařízení .......................................................................... 9
Stavová dioda LED ..................................................................... 9
Párování dálkového ovladače se zařízením Edge ..................... 9
Přizpůsobení akčního tlačítka ..................................................... 9
Použití držáku ............................................................................. 9
Výměna baterie ........................................................................... 9
Přizpůsobení zařízení................................................... 10
Informace o zařízení..................................................... 13
Technické údaje ........................................................................ 13
Technické údaje k zařízení Edge ......................................... 13
Specifikace dálkového ovladače .......................................... 13
Péče o zařízení ......................................................................... 13
Čištění zařízení .................................................................... 13
Odstranění problémů................................................... 13
Vynulování zařízení .................................................................. 13
Vymazání uživatelských dat ................................................. 13
Úspora energie během nabíjení zařízení ................................. 13
Maximalizace životnosti baterie ................................................ 14
Aktualizace softwaru ................................................................. 14
Aktualizace produktů ................................................................ 14
Další informace ......................................................................... 14
Získání návodu k obsluze ......................................................... 14
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 14
Zlepšení příjmu satelitů GPS .................................................... 14
Měření teploty ........................................................................... 14
Náhradní O-kroužky .................................................................. 14
Zařízení používá nesprávný jazyk. ........................................... 14
Dodatek ......................................................................... 14
Datová pole ...............................................................................14
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 15
Rejstřík .......................................................................... 16
Snímače ANT+ ................................................................ 8
Párování snímačů ANT+ ............................................................ 8
Obsah
i
Úvod
2 Použijte imbusový klíč, pokud chcete vyjmout šroub À ze
svorky na řídítka Á.
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Začínáme
Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste
zařízení připravili k použití a získali informace o základních
funkcích.
1 Zařízení nabijte (Nabíjení zařízení, strana 1).
2 Upevněte zařízení pomocí standardního držáku (Instalace
standardního držáku, strana 1) nebo držáku na řídítka
(Instalace držáku na řídítka, strana 1).
3 Zapněte zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
4 Vyhledejte satelity (Vyhledání družicových signálů,
strana 3).
5 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 2).
6 Nahrajte jízdu do služby Garmin Connect™ (Odeslání jízdy do
služby Garmin Connect, strana 6).
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nabíjení nebude probíhat (Technické údaje k zařízení
Edge, strana 13).
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
3 V případě potřeby, vyjměte dva šrouby ze zadní strany
držáku Â, otočte svorku à a vraťte šrouby zpět, abyste mohli
změnit orientaci držáku.
4 Umístěte na řídítka pryžovou podložku:
• Pokud je průměr řídítek 25,4 mm, použijte silnější
podložku.
• Pokud je průměr řídítek 31,8 mm, použijte tenčí podložku.
5 Umístěte svorku na řídítka na pryžovou podložku.
6 Umístěte šrouby zpět a utáhněte je.
POZNÁMKA: Společnost Garmin doporučuje specifikaci
točivého momentu o hodnotě 7 silových liber na palec (0,8 Nm). Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou šrouby pevně
utaženy.
7 Jazýčky na zadní straně zařízení Edge zarovnejte podle
zářezů sady na kolo Ä.
®
8 Zařízení Edge mírně stlačte a otočte ve směru hodinových
ručiček, dokud nezapadne na místo.
Instalace standardního držáku
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
4 Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Zařízení zcela nabijte.
Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když sadu na kolo
umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Sadu
na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání
bezpečnému provozu kola.
2 Pryžové kolečko À umístěte na zadní stranu sady na kolo.
Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo,
takže bude držet na místě.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
Instalace držáku na řídítka
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde zařízení Edge
nebrání bezpečnému provozu kola.
Úvod
3 Sadu na kolo umístěte na rám kola.
4 Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček Á.
5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů
sady na kolo Â.
1
6 Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček,
dokud nezapadne na místo.
• Výběrem ikony
• Výběrem ikony
stránku.
• Výběrem ikony
• Výběrem ikony
• Výběrem ikony
• Výběrem ikony
• Výběrem ikony
• Výběrem ikony
uložíte změny a zavřete stránku.
zavřete stránku a vrátíte se na předchozí
se vrátíte na předchozí stránku.
se vrátíte na domovskou obrazovku.
a můžete procházet obsah.
můžete vyhledávat v blízkosti polohy.
můžete vyhledávat podle názvu.
odstraníte položku.
Zobrazení obrazovky připojení
Obrazovka připojení zobrazuje stav GPS, snímačů ANT+ a
bezdrátových připojení.
Na domovské obrazovce potáhněte prstem z horní části
obrazovky dolů.
®
Uvolněte zařízení Edge
1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček
zařízení odemkněte.
2 Zvedněte zařízení Edge z držáku.
Zapnutí zařízení
Při prvním zapnutí zařízení budete vyzváni k provedení
konfigurace nastavení systému a uživatelského profilu.
1 Podržte tlačítko .
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tlačítka
Zobrazí se obrazovka připojení. Blikající ikona signalizuje, že
zařízení provádí vyhledávání. Pokud chcete změnit
nastavení, vyberte libovolnou ikonu.
À
Výběrem přejdete do režimu spánku a aktivujete zařízení.
Přidržením zamknete obrazovku nebo zařízení zapnete či
vypnete.
Á
Stisknutím označíte nový okruh.
Â
Stisknutím spustíte a zastavíte stopky.
Přehled domovské obrazovky
Z domovské obrazovky máte rychlý přístup ke všem funkcím
zařízení Edge.
Výběrem vyrazíte na projížďku.
Kam vést? Výběrem vyhledáte a navigujte na polohu.
Trasy
Výběrem budete spravovat své trasy.
Historie
Výběrem budete spravovat svou historii a osobní rekordy.
Kontakty
Výběrem zobrazíte kontakty tísňového volání.
Používání podsvícení
Klepnutím na libovolné místo na obrazovce můžete kdykoliv
zapnout podsvícení.
1 Na domovské obrazovce vyberte stavový řádek v horní části
obrazovky.
2 Vyberte možnost Jas a nastavte jas podsvícení a prodlevu:
• Chcete-li jas upravit ručně, vyberte a .
• Chcete-li jas upravovat automaticky podle okolního světla,
vyberte Automatické podsvícení.
• Chcete-li upravit prodlevu, vyberte Prodleva podsvícení
a zvolte možnost.
Navigace
Vyrážíme na projížďku
1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
3 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
.
Výběrem zobrazíte menu nastavení.
Zde si můžete otevřít datová pole, doplňky a aplikace
Connect IQ™.
Používání dotykové obrazovky
• Pokud jsou stopky spuštěny, poklepejte na obrazovku a
zobrazte překryvné stopky.
Překryvné stopky vám umožní návrat na domovskou
obrazovku během jízdy.
2
Navigace
4
5
6
7
POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou
spuštěny stopky.
Další obrazovky s údaji zobrazíte potáhnutím prstem po
displeji.
Můžete potáhnout prstem dolů od horního okraje obrazovky
s údaji a zobrazit obrazovku připojení.
V případě potřeby zobrazte překryvné stopky klepnutím na
obrazovku.
Stisknutím tlačítka
stopky zastavíte.
Vyberte možnost Ukončit jízdu > Uložit jízdu.
3
4
5
6
Vyhledání družicových signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
7
8
abyste použili poslední známou polohu, případně vybrali
polohu na mapě.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Oblíbené > Polohy a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu, kterou jste nedávno hledali,
vyberte možnost Naposledy nal. místa a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Kategorie, zvolte kategorii a vyberte bod zájmu v okolí.
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Města a vyberte
město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Adresy a
postupujte podle zobrazených pokynů.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Křižovatky a
postupujte podle zobrazených pokynů.
• Chcete-li použít známé souřadnice místa, vyberte
možnost Souřadnice a zadejte souřadnice.
Vyberte možnost Použít.
Vyberte možnost Přidat další polohu.
Zopakujte kroky 2 až 4, dokud nevyberete všechny polohy
dané trasy.
Vyberte možnost Mapa.
Zařízení vypočítá trasu a zobrazí se její mapa.
TIP: Můžete vybrat možnost , a zobrazit tak graf
nadmořské výšky.
Vyberte možnost Jet!.
Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Trasy
Trasu je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení.
Jakmile je trasa uložena do zařízení, je možné pomocí zařízení
provádět navigaci po trase. Také můžete vytvořit a uložit vlastní
trasu přímo na svém zařízení.
Můžete navigovat podle uložené trasy. Například můžete uložit
trasu, která je vhodná pro dojíždění do práce na kole, a podle ní
navigovat.
Sledování trasy z webové stránky
Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Garmin Connect, strana 6).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte novou trasu nebo vyberte stávající trasu.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení a zapněte je.
6 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
7 Vyberte trasu.
8 Vyberte možnost Jet!.
Vytvoření trasy a jízda
1 Vyberte možnost Trasy > Tvůrce tras > Přidat první
polohu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální pozice.
POZNÁMKA: Pokud se zařízení nedaří vyhledat
družicové signály k určení aktuální polohy, vyzve vás,
Navigace
Výpočet okružní trasy
Když vytvoříte trasu s právě jednou polohou, můžete vypočítat
okružní trasu.
Vyberte možnost Trasy > Tvůrce tras >
> Zpět na
začátek.
Zařízení vypočítá okružní trasu vedoucí zpět do počátečního
místa a zobrazí se mapa s trasou.
Výpočet trasy tam a zpět
Když vytvoříte trasu se dvěma nebo více polohami, můžete
vypočítat trasu tam a zpět.
Vyberte možnost Trasy > Tvůrce tras >
> Tam a zpět.
Zařízení vypočítá trasu vedoucí do cílového místa a zpět a
zobrazí se mapa s trasou.
Obrácení směru trasy
Když vytvoříte a vypočítáte trasu s alespoň jednou polohou,
můžete směr trasy obrátit.
Vyberte možnost Trasy > Tvůrce tras >
> Opačný směr.
Zařízení obrátí směr navigace a zobrazí se mapa s trasou.
3
Uložení trasy z nástroje pro tvorbu tras
> Uložit jako
1 Vyberte možnost Trasy > Tvůrce tras >
trasu > .
2 Zadejte název trasy a vyberte možnost .
3 Vyberte ikonu .
Trasa se zobrazí na seznamu.
Odstranění všech poloh z trasy
Vyberte možnost Trasy > Tvůrce tras >
> Odstranit >
Jízda podle uložené trasy
1 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Jet!.
Navigování zpět na start
.
Nastavení nástroje pro tvorbu tras
Vyberte možnost Trasy > Tvůrce tras > Nastavení.
Režim trasování: Nastaví způsob přepravy pro optimalizaci
vaší trasy.
Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.
Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Nastavení objížděk: Nastaví typy silnic, kterým se chcete při
navigaci vyhnout.
Vytvoření okružní trasy a jízda
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu na základě
nastavené vzdálenosti, počáteční polohy a směru navigace.
1 Vyberte možnost Trasy > Okružní trasa.
2 Vyberte možnost Vzdálenost a zadejte celkovou délku trasy.
3 Vyberte možnost Počáteční poloha.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální pozice.
POZNÁMKA: Pokud se zařízení nedaří vyhledat
družicové signály k určení aktuální polohy, vyzve vás,
abyste použili poslední známou polohu, případně vybrali
polohu na mapě.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Uložené pozice a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Nástroje pro hledání > Kategorie, zvolte kategorii a
vyberte bod zájmu v okolí.
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Nástroje pro
hledání > Města a vyberte město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Nástroje pro
hledání > Adresy a postupujte podle zobrazených
pokynů.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Nástroje pro
hledání > Křižovatky a postupujte podle zobrazených
pokynů.
• Chcete-li použít známé souřadnice místa, vyberte
možnost Nástroje pro hledání > Souřadnice a zadejte
souřadnice.
5 Vyberte možnost Spustit směr a vyberte směr trasy.
6 Vyberte možnost Vyhledat.
TIP: Pomocí můžete vyhledávat znovu.
7 Vyberte trasu, kterou chcete zobrazit na mapě.
TIP: Pomocí a můžete zobrazit další trasy.
Vyberte
možnost Jet!.
8
Vytvoření trasy na základě poslední jízdy
Můžete vytvořit novou trasu z dříve uložené jízdy.
1 Vyberte možnost Trasy > Poslední jízdy.
2 Vyberte jízdu.
> Uložit jízdu jako trasu.
3 Vyberte možnost
4 Zadejte název trasy a vyberte možnost .
4
V kterémkoli bodě jízdy po trase se můžete vrátit do výchozího
bodu.
1 Klepnutím na obrazovku si můžete zobrazit překryvné stopky.
2 Vyberte možnost > Kam vést? > Zpět na start.
3 Vyberte možnost Na stejné trase nebo Nejpřímější trasa.
4 Vyberte možnost Jet!.
Zařízení vás bude navigovat zpět na výchozí bod trasy.
Zastavení trasy
1 Posuňte se na mapu.
2 Vyberte možnost >
.
Zobrazení trasy na mapě
U každé trasy uložené v zařízení můžete přizpůsobit, kdy a jak
se zobrazuje na mapě. Můžete například nastavit, aby se trasa
pro dojíždění na mapě vždy zobrazovala žlutě. Alternativní trasa
se může zobrazovat zeleně. Díky tomu můžete trasy během
jízdy vidět, i když konkrétní trasu nesledujete nebo po ní
nenavigujete.
1 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Nastavení.
4 Výběrem možnosti Zobrazovat vždy se trasa zobrazí na
mapě.
5 Vyberte možnost Barva a zvolte barvu.
6 Vyberte možnost Body trasy a můžete do mapy vložit body
trasy.
Při další jízdě blízko trasy se trasa zobrazí na mapě.
Zobrazení podrobností trasy
1 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Shrnutí si zobrazíte podrobnosti trasy.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte trasu na mapě.
• Výběrem možnosti Nadmořská výška zobrazíte graf
nadmořské výšky trasy.
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další
informace o jednotlivých okruzích.
Možnosti trasy
Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy > .
Průvodce odbočováním: Zapíná nebo vypíná navigační
pokyny.
Up. na odch. od kurzu: Upozorní vás, pokud se od trasy
odchýlíte.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených tras podle názvu.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více tras ze
zařízení.
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost > .
Polohy
Polohy můžete nahrát a uložit do zařízení.
Navigace
Ukládání polohy
Můžete uložit aktuální polohu, například domov nebo parkovací
místo.
1 Na domovské obrazovce vyberte stavový řádek nebo
přetáhnete horní část stránky dolů.
Zobrazí se stránka pro zobrazení.
2 Vyberte možnost GPS > Označit polohu > .
Uložení polohy z mapy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Procházet mapu >
2 Procházením mapy vyhledejte polohu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte informace o poloze v horní části mapy.
5 Vyberte možnost > .
.
Navigace k uložené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 V případě potřeby vyberte možnost a zadejte konkrétní
vyhledávací informace.
Vyberte
možnost Jet!.
4
Navigace k aktuální poloze
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
2
3
4
5
6
Úprava poloh
1 Vyberte možnost Kam vést? > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte lištu Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte položku.
Vyberte například možnost Změnit nadmoř. výšku a zadejte
známou nadmořskou výšku pro polohu.
6 Zadejte novou informaci a zvolte možnost .
Odstranění polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
4 Vyberte možnost > Odstranit polohu > .
Naposledy nal. místa.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Jet!.
Nastavení hledané polohy
Ve výchozím nastavení zařízení vyhledává body zájmu a další
místa blízko aktuální polohy. Zařízení můžete nastavit tak, aby
vyhledávalo blízko jiné polohy.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Vyhledat > .
2 Vyberte oblast vyhledávání.
3 V případě nutnosti vyberte polohu.
4 V případě nutnosti vyberte možnost Použít.
Navigace k bodu zájmu
Můžete vyhledat konkrétní typy poloh.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
Vyhledat > Kategorie.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte bod zájmu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Navigace směrem do města, na adresu nebo na křižovatku
1 Vyberte možnost Kam vést? > Vyhledat.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Města a vyberte město v okolí.
• Vyberte možnost Adresy a postupujte podle zobrazených
pokynů.
• Vyberte možnost Křižovatky a postupujte podle
zobrazených pokynů.
3 Vyberte možnost Jet!.
Navigování na známé souřadnice
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Kam vést? >
Vyhledat > Souřadnice.
2 Zadejte souřadnice a vyberte .
3 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Projektování polohy
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Uložené pozice.
Detekce dopravních událostí
Vyberte polohu.
Vyberte informace o poloze v horní části mapy.
Vyberte možnost > Projektovaní polohy.
Zadejte azimut a vzdálenost projektované polohy.
Vyberte ikonu .
Detekce dopravních událostí
UPOZORNĚNÍ
Detekce dopravních událostí je doplňková funkce určená
především pro používání na silnicích. Nelze na ni spoléhat jako
na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.
Aplikace Garmin Connect Mobile za vás nezajišťuje kontakt se
službami první pomoci.
Dojde-li k detekci dopravní události zařízením Edge s aktivní
funkcí GPS, aplikace Garmin Connect Mobile může vašim
nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a email s vaším jménem a souřadnicemi GPS.
Na vašem zařízení a ve smartphonu se zobrazí zpráva, že po
uplynutí 30 vteřin bude odeslána informace vašim kontaktům.
Pokud nepotřebujete pomoci, můžete tuto automatickou zprávu
zrušit.
Abyste mohli funkci detekce dopravních událostí zapnout, je
třeba nejprve nastavit nouzové kontakty v aplikaci Garmin
Connect Mobile. Spárovaný smartphone musí mít aktivní datový
tarif a musí se nacházet v síti, kde je k dispozici datové pokrytí.
Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat textové
zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných
textových zpráv).
Nastavení detekce dopravních událostí
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
2
3
4
5
/apps a stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile do svého
smartphonu.
Spárujte smartphone se zařízením (Párování s vaším
smartphonem, strana 7).
V mobilní aplikaci Garmin Connect nastavte nouzové
kontakty a informace o jezdci (Nastavení informací o jezdci a
nouzových kontaktech, strana 5).
V zařízení aktivujte detekci dopravních informací (Zapnutí a
vypnutí detekce dopravních událostí, strana 6).
V zařízení aktivujte GPS (Nastavení GPS, strana 12).
Nastavení informací o jezdci a nouzových
kontaktech
1 Ve smartphonu si otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
5
2 V nastavení aplikace vyberte možnost Detekce dopr.
událostí.
3 Zadejte informace o jezdci a nouzové kontakty.
Vámi uvedené kontakty obdrží zprávu se sdělením, že jsou
vybráni jako nouzové kontakty pro případ detekce dopravní
události.
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních
událostí
Vyberte možnost
> Systém > Detekce dopr. událostí.
Zobrazení nouzových kontaktů
Když si v aplikaci Garmin Connect Mobile nastavíte informace o
jezdci a seznam nouzových kontaktů, můžete si tento seznam
později zobrazit.
Vyberte možnost Kontakty.
Zobrazí se jména a telefonní čísla vašich nouzových
kontaktů.
Zrušení automatické zprávy
Když vaše zařízení detekuje dopravní událost, můžete na svém
zařízení nebo na smartphonu zrušit odeslání automatické
nouzové zprávy dříve, než bude zaslána nouzovým kontaktům.
Před ukončením 30vteřinového odpočtu vyberte možnost
Zrušit > .
Odeslání aktualizace stavu po dopravní
události
Funkci odeslání aktualizace stavu po dopravní události lze
využít poté, kdy dojde k detekci dopravní události a odeslání
automatické nouzové zprávy nastaveným nouzovým kontaktům.
Nastaveným nouzovým kontaktům pak můžete zaslat aktualizaci
stavu a sdělit jim, že nepotřebujete pomoci.
1 Potáhněte prstem dolů od horního okraje obrazovky s údaji a
otevřete obrazovku připojení.
2 Vyberte možnost Detekována dopr. udál. > Odesílání
zprávy „Jsem v pořádku“.
Vašim nouzovým kontaktům bude odeslána zpráva.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, údaje o
kole, nadmořskou výšku a volitelné ANT+informace ze snímače.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení
vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje.
Nahrávejte historii pravidelně do Garmin Connect a udržujte si
tak přehled o všech svých údajích o jízdě.
Zobrazení jízdy
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Historie > Jízdy.
2 Vyberte možnost.
Používání kalendáře
Kalendář ve vašem zařízení zobrazuje vizuální přehled
uložených jízd. Pokud si v kalendáři vyberte den, můžete si
zobrazit souhrn jednotlivých dokončených jízd.
1 Vyberte možnost Historie > Kalendář.
2 Vyberte datum, pro které chcete zobrazit uložené jízdy.
3 Pomocí zobrazíte podrobnosti.
Odstraňování jízd
1 Vyberte možnost Historie > Jízdy.
6
2 Vyberte možnost .
3 Vyberte možnost Odstranit vše nebo Odstr. více položek.
Osobní rekordy
Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší
jízdu a největší výstup během jízdy.
Odstranění osobního rekordu
1 Na domovské obrazovce vyberte Historie > Osobní
rekordy.
2 Vyberte osobní rekord.
3 Vyberte možnost > .
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
1 Vyberte možnost Historie > Osobní rekordy.
2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
3 Vyberte možnost Předchozí rekord > .
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložilo do Edge,
včetně počtu jízd, času, vzdálenosti a kalorií.
Na domovské obrazovce vyberte možnost Historie >
Souhrny.
Odstranění souhrnů dat
1 Vyberte možnost Historie > Souhrny.
2 Vyberte možnost > .
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
4 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect.
Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras, analýzu,
sdílení a vzájemnému povzbuzování. Zaznamenávejte svůj
aktivní životní styl včetně běhu, chůze, jízdy, plavání, turistiky,
triatlonů a dalších aktivit. Pokud se chcete zaregistrovat
k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/start.
Historie
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin
Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení
výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení
zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
3 V zařízení vyberte možnost
> Bluetooth > Zapnout >
Párovat smartphone a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
4 Ve smartphonu spusťte mobilní aplikaci Garmin Connect a
připojte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Pokyny jsou uvedeny po počátečním nastavení, případně se
nacházejí v nápovědě aplikace Garmin Connect Mobile.
5 V zařízení iOS vyberte možnost Pár. s Bluetooth Smart a
podle pokynů na obrazovce zapněte upozornění na události
z kompatibilního zařízení iOS (volitelně).
POZNÁMKA: Upozornění na telefonní události vyžadují
kompatibilní smartphone s chytrou bezdrátovou technologií
Bluetooth. Informace o kompatibilitě naleznete na webové
stránce www.garmin.com/ble.
®
Online funkce Wi‑Fi
®
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Připojené funkce Bluetooth
®
Zařízení Edge má připojené funkce Bluetooth pro kompatibilní
smartphone nebo zařízení typu fitness. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect Mobile do vašeho
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
POZNÁMKA: Abyste mohli některé funkce využívat, musí být
zařízení připojeno ke smartphonu s podporou technologie
Bluetooth.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních jezdců ve skupině
prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce
v reálném čase.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam
aktivit dokončíte.
Přenosy ze zařízení do zařízení: Umožňuje bezdrátový přenos
souborů do jiného kompatibilního zařízení Edge.
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin
Connect.
Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném
čase a upozornění do vašeho zařízení.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení.
Detekce dopravních událostí: Pokud zařízení Edge detekuje
dopravní událost, aplikace Garmin Connect Mobile může
zaslat zprávu nastaveným kontaktům pro případ nouze.
Párování s vaším smartphonem
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
/apps a stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile do svého
smartphonu.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
Historie
Zařízení Edge Explore 1000 má připojené funkce Wi‑Fi. Mobilní
aplikace Garmin Connect není nutná, pokud používáte připojení
Wi‑Fi.
POZNÁMKA: Aby mohlo tyto funkce využívat, musí být zařízení
připojeno k bezdrátové síti.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, jakmile
záznam dokončíte.
Trasy, tréninky a tréninkové plány: Aktivity a tréninkové plány
dříve vybrané ve službě Garmin Connect jsou bezdrátově
odeslány do zařízení.
Aktualizace softwaru: Zařízení bezdrátově stáhne nejnovější
aktualizaci softwaru. Při dalším spuštění zařízení můžete
postupovat podle pokynů na obrazovce a aktualizovat
software.
Nastavení připojení Wi‑Fi
1 Přejděte na stránku www.garminconnect.com/start a
stáhněte si aplikaci Garmin Express™.
2 Podle pokynů na obrazovce nastavte připojení Wi‑Fi pomocí
aplikace Garmin Express.
Připojení k bezdrátové síti
> Wi-Fi.
1 Vyberte možnost
2 V případě potřeby výběrem možnost Wi-Fi zapněte
bezdrátovou technologii.
3 Výběrem možnosti Přidat síť vyhledejte dostupné sítě.
4 Vyberte bezdrátovou síť.
5 V případě potřeby výběrem ikony zadejte SSID a heslo
k síti.
Zařízení si uloží informace o síti a při vaší příští návštěvě
daného místa se automaticky připojí.
Přenos souborů do jiného zařízení Edge
Soubory je možné bezdrátově přenášet z jednoho
kompatibilního zařízení Edge do jiného prostřednictvím
technologie Bluetooth.
1 Zapněte obě zařízení Edge a umístěte do vzájemné
vzdálenosti maximálně 3 m.
2 Na zařízení, které obsahuje požadované soubory, vyberte
možnost
> Přenosy do zařízení > Sdílet soubory > .
3 Vyberte typ souboru ke sdílení.
4 Vyberte jeden nebo více souborů pro přenos a zvolte
možnost .
5 Na zařízení, které bude přijímat požadované soubory,
vyberte možnost
> Přenosy do zařízení.
6 Vyberte spojení.
7 Vyberte jeden nebo více souborů pro příjem a zvolte možnost
.
7
Na obou zařízeních se zobrazí zpráva, že přenos souborů
proběhl úspěšně.
Změna umístění úložiště dat
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
> Systém > Nahrávání dat.
• Výběrem možnosti Vnitřní úložiště uložíte data do paměti
zařízení.
• Výběrem možnosti Paměťová karta uložíte data na
volitelnou paměťovou kartu.
Můžete instalovat microSD paměťovou kartu jako doplňkové
úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.
1 Vytáhněte ochranný kryt À ze slotu paměťové karty microSD
Á.
®
2 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako
vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se
systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se
systémem Mac.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
2
3
4
5
6
7
8
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple , je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
®
Instalace paměťové karty
®
Odstranění souborů
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení nebo paměťovou kartu.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo
na paměťové kartě.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Párování snímačů ANT+
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu k zařízení Garmin.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od snímačů ANT+ ostatních jezdů.
> Snímače > Přidat snímač.
2 Vyberte možnost
3 Vyberte možnost:
• Vyberte typ snímače.
• Chcete-li vyhledat všechny snímače v okolí, vyberte
možnost Vyhledat vše.
Zobrazí se seznam dostupných snímačů.
4 Vyberte jeden nebo více snímačů, které chcete spárovat se
zařízením.
5 Vyberte možnost Přidat.
Po spárování snímače se zařízením je stav snímače
Připojeno. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby
zobrazovalo data snímače.
Přehled o situaci
Zařízení Edge lze používat společně se zařízením Varia Vision™
a s chytrými světly a zadním radarem na kolo Varia™, které
poskytují lepší přehled o okolní situaci. Další informace
naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru Edge (Aktualizace softwaru, strana 14).
Snímače ANT+
Trénink s měřiči výkonů
• Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports,
kde naleznete seznam snímačů ANT+, které jsou
kompatibilní s vaším zařízením (například Vector™).
• Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Kalibrace měřiče výkonu
Před kalibrací musí být měřič výkonu správně nainstalovaný,
spárovaný se zařízením a aktivně zaznamenávat data.
Pokyny ke kalibraci vašeho měřiče výkonu najdete v návodu od
výrobce.
> Snímače.
1 Vyberte možnost
Vyberte
měřič
výkonu.
2
3 Vyberte možnost Kalibrovat.
4 Šlapáním udržujte měřič výkonu aktivní, dokud se nezobrazí
zpráva.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Bezdrátový dálkový ovladač
3 Na dálkovém ovladači přidržte dvě tlačítka současně.
Stavová kontrolka LED začne blikat střídavě zeleně a
červeně. Poté tlačítka uvolněte.
Dálkový ovladač vyhledá zařízení. Po úspěšném provedení
spárování kontrolka LED 12x zeleně zabliká a na zařízení se
zobrazí název dálkového ovladače.
4 Vyberte jej a zvolte možnost Přidat.
Po provedení spárování se dálkový ovladač k zařízení připojí
vždy, když je v dosahu a zařízení je zapnuto.
Přizpůsobení akčního tlačítka
1 Na domovské obrazovce zařízení Edge vyberte možnost
> Snímače > Dálkový ovladač zařízení Edge >
Podrobnosti o snímači.
2 Vyberte možnost Stisknout nebo Stisknout a podržet.
3 Zvolte funkci pro akční tlačítko.
Můžete si například nastavit, aby se akčním tlačítkem
zobrazila mapa nebo zapnulo podsvícení.
Použití držáku
K dálkovému ovladači je k dispozici několik držáků dodávaných
s výrobkem nebo jako volitelné příslušenství. Držáky slouží
k připevnění dálkového ovladače na tělo, kolo apod.
• Zarovnejte drážky À na stranách zařízení s drážkami na
držáku a zacvakněte ovladač do držáku.
Přehled zařízení
• Jemně stiskněte jazýček Á a vyjměte ovladač z držáku.
À
Á
Tlačítko Okruh. Stisknutím označíte nový okruh.
Tlačítko Akce. Stisknutím spustíte a zastavíte stopky. Podržením
zapnete podsvícení.
POZNÁMKA: Toto je výchozí funkce tlačítka Akce. Funkce tlačítka
Akce jsou programovatelné.
Â
Tlačítko Stránka. Stisknutím procházejte stránky s údaji. Podržte a
procházejte stránky s údaji opačným směrem.
Ã
Stavová dioda LED.
Výměna baterie
Chcete-li vyměnit baterie, připravte si malý křížový šroubovák,
malý plochý šroubovák a lithiovou knoflíkovou baterii CR2032.
1 Pomocí křížového šroubováku vyšroubujte tři šroubky ze
zadního krytu À.
Stavová dioda LED
Aktivita diody LED
Stav
Bliká zeleně
Vyhledávání spárovaného zařízení.
Střídavě bliká červeně a zeleně Pokus o párování s novým zařízením.
12krát rychle zeleně blikne
Úspěšně spárováno se zařízením.
4krát rychle zeleně blikne
Příkaz byl úspěšně odeslán do
zařízení.
4krát rychle červeně blikne
Odeslání příkazu do zařízení se
nezdařilo.
2 Sejměte zadní kryt z dálkového ovladače.
3 Obalte hrot plochého šroubováku páskou.
Páska ochrání baterii, přihrádku na baterii a kontakty před
poškozením.
4 Jemně podeberte a vysuňte baterii z přihrádky.
Párování dálkového ovladače se zařízením
Edge
Při prvním připojení dálkového ovladače Edge k zařízení Edge
musíte zařízení a dálkový ovladač spárovat.
1 Umístěte dálkový ovladač do okruhu 3 m (10 stop) od
zařízení.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od ostatních snímačů ANT+.
2 Na domovské obrazovce zařízení Edge vyberte možnost
> Snímače > Přidat snímač > Dálkový ovladač zařízení
Edge.
Bezdrátový dálkový ovladač
5 Vložte do přihrádky novou baterii kladnou stranou dolů.
6 Zkontrolujte, zda těsnění Á pevně sedí v drážce.
9
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Výběrem možnosti % maximální zobrazíte a upravíte
zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
• Výběrem možnosti % RST zobrazíte a upravíte zóny jako
procento svého klidového srdečního tepu.
7 Nasaďte zpět zadní kryt. Výčnělek  musí směřovat do
otvoru v obvodové desce Ã.
8 Umístěte šroubky zpět a utáhněte je.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
Přizpůsobení zařízení
Stahovatelné prvky Connect IQ
Prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile můžete do
zařízení přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od
jiných společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého
úpravou datových polí, doplňků a aplikací.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat své pohlaví, věk, hmotnost, výšku a
nastavení pro celoživotní sportovce. Zařízení pomocí těchto
údajů vypočítává přesné údaje o jízdě.
> Uživatelský profil.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
Informace o položce Celoživotní sportovec
Za celoživotní sportovce jsou pokládány osoby, které intenzivně
trénovaly po dobu mnoha let (s výjimkou lehkých zranění) a mají
klidový srdeční tep 60 tepů za minutu (bpm) nebo nižší.
Tréninkové zóny
• Zóny srdečního tepu (Nastavení zón srdečního tepu,
strana 10)
• Výkonnostní zóny (Nastavení výkonnostních zón, strana 10)
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich zón srdečního tepu. Zóny srdečního
tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness
(Cíle aktivit typu fitness, strana 10). Abyste získali nejpřesnější
data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep, klidový
srdeční tep a zóny srdečního tepu.
> Tréninkové rozsahy > Zóny
1 Vyberte možnost
srdečního tepu.
2 Zadejte hodnoty maximálního a klidového srdečního tepu.
Hodnoty zón se aktualizují automaticky, ale každou hodnotu
můžete také upravit ručně.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
10
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 15) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Nastavení výkonnostních zón
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat
vašim schopnostem. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo
pomocí aplikace Garmin Connect. Pokud znáte funkční limitní
hodnotu výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru
automatický výpočet výkonnostních zón.
> Tréninkové rozsahy > Výkonnostní
1 Vyberte možnost
zóny.
2 Zadejte hodnotu FTP.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
Nastavení Bluetooth
Vyberte možnost
> Bluetooth.
Zapnout: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí
pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.
Párovat smartphone: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
smartphonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení
umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například
LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect.
Upoz. na hovor a text. zpr.: Umožní zapnout telefonní
upozornění z kompatibilního smartphonu.
Zmeškané hovory a textové zprávy: Zobrazí upozornění na
zmeškané události z kompatibilního smartphonu.
Nastavení Wi‑Fi
Vyberte možnost
> Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktivuje Wi‑Fi bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Wi‑Fi se zobrazí pouze
tehdy, je-li funkce Wi‑Fi zapnutá.
Automatické nahrávání: Umožňuje automatické nahrávání
aktivit pomocí známé bezdrátové sítě.
Přidat síť: Připojí zařízení k bezdrátové síti.
Přizpůsobení zařízení
Úprava nastavení aktivity
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Datové obrazovky upravíte stránky
dat a datová pole (Přizpůsobení datových obrazovek,
strana 11).
• Výběrem možnosti Mapa můžete přizpůsobit nastavení
mapy (Nastavení mapy, strana 11).
• Výběrem možnosti Trasování upravíte nastavení trasy
(Nastavení trasování, strana 11).
• Výběrem možnosti Alarmy upravíte tréninkové alarmy
(Upozornění, strana 11).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Lap
nastavíte způsob aktivace okruhů (Auto Lap , strana 12).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Pause
nastavíte, kdy mají být stopky automaticky pozastaveny
(Používání funkce Auto Pause, strana 12).
• Výběrem možností Automatické funkce > Automatický
spánekzařízení po pěti minutách nečinnosti automaticky
přejde do režimu spánku (Používání automatického
režimu spánku, strana 12).
• Výběrem možností Automatické funkce > Automatické
procházení upravíte zobrazení stránek s údaji o tréninku
při spuštěných stopkách (Použití funkce Automatické
procházení, strana 12).
• Výběrem možnosti Up. o spuštění stopek upravíte
upozorňovací zprávu o spuštění (Změna upozorňovací
zprávy o spuštění, strana 12).
Všechny změny se uloží do nastavení aktivity.
®
Přizpůsobení datových obrazovek
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Datové obrazovky.
3 Vyberte datovou obrazovku.
4 V případě potřeby zapněte datovou obrazovku.
5 Vyberte počet datových polí, která se mají zobrazit na
obrazovce.
6 Vyberte ikonu .
7 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
8 Vyberte ikonu .
Nastavení mapy
Vyberte možnost
> Nastavení aktivity > Mapa.
Orientace: Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.
Automatické měřítko: Automaticky zvolí úroveň přiblížení
mapy. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat
nebo oddalovat ručně.
Navigační text: Nastavuje, kdy se zobrazují podrobné
navigační výzvy (vyžaduje navigační mapy).
Viditelnost mapy: Umožňuje nastavit pokročilé funkce mapy.
Mapové informace: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Změna orientace mapy
> Nastavení aktivity > Mapa >
1 Vyberte možnost
Orientace.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u
horního okraje stránky aktuální směr trasy.
• Výběrem možnosti Režim 3D zobrazíte pohled
z automobilu a v horní části směr jízdy.
Přizpůsobení zařízení
Rozšířené nastavení mapy
Vyberte možnost
> Nastavení aktivity > Mapa > Viditelnost
mapy.
Režim viditelnosti mapy: Možnosti Automaticky a Vysoký
kontrast obsahují přednastavené hodnoty. Volbou možnosti
Vlastní provedete vlastní nastavení.
Úrovně přiblížení: Slouží k nastavení vykreslení nebo
zobrazení položek mapy ve zvolené nebo nižší úrovni
přiblížení.
Velikost textu: Slouží k nastavení velikosti textu pro položky na
mapě.
Detail: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je
dostupný) nebo vypne stínování.
Nákup doplňkových map
Před zakoupením doplňkových map zjistěte verzi map
nahraných ve vašem zařízení.
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Mapa > Mapové informace.
3 Vyberte mapu.
4 Vyberte ikonu .
5 Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com nebo se
obraťte na prodejce Garmin.
Nastavení trasování
Vyberte možnost
> Nastavení aktivity > Trasování.
Režim trasování: Nastaví způsob přepravy pro optimalizaci
vaší trasy.
Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.
Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Nastavení objížděk: Nastaví typy silnic, kterým se chcete při
navigaci vyhnout.
Přepočet: Automaticky přepočítá trasu, pokud se od ní
odchýlíte.
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií, srdečního tepu a
kadence.
Nastavení alarmů rozsahu
Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, snímač kadence
nebo měřič výkonu, můžete nastavit alarmy rozsahu. Alarm
rozsahu vás upozorní, pokud se bude hodnota naměřená
zařízením nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem
hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozornilo, když vaše kadence klesne pod 40 otáček za minutu
nebo přesáhne 90 otáček za minutu. Pro alarm rozsahu můžete
také použít tréninkovou zónu (Tréninkové zóny, strana 10).
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Alarmy.
3 Vyberte možnost Alarm srdečního tepu, Alarm kadence
nebo Alarm výkonu.
4 V případě potřeby upozornění zapněte.
5 Zadejte minimální a maximální hodnoty nebo vyberte zóny.
6 V případě potřeby zvolte .
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou
zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny,
zařízení také zapípá (Nastavení tónů zařízení, strana 13).
11
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Alarmy.
3 Vyberte možnost Časový alarm, Upozornění vzdálenosti
nebo Alarm kalorií.
4 Zapněte upozornění.
5 Zadejte hodnotu.
6 Vyberte ikonu .
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení
také zapípá (Nastavení tónů zařízení, strana 13).
Auto Lap
®
Označování okruhů podle pozice
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité pozici. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například při dlouhých
stoupáních nebo trénování sprintů). Na trasách lze pomocí
možnosti Dle pozice aktivovat okruhy na všech uložených
pozicích okruhu.
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle pozice > Okruh za.
3 Vyberte možnost:
• Vyberete-li možnost Stisknout pouze klávesu okruh,
počitadlo okruhů se aktivuje při každém výběru možnosti
a pokaždé, když znovu projedete některou z těchto
poloh.
• Vyberete-li možnost Start a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na poloze GPS, kde vyberete možnost , a na
každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
• Vyberete-li možnost Označit a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na konkrétní polohu GPS označenou před jízdou
a na každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
4 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 11).
Označování okruhů podle vzdálenosti
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých
10 mil nebo 40 kilometrů).
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle vzdálenosti > Okruh za.
3 Zadejte hodnotu.
4 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 11).
Používání funkce Auto Pause
Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení
stopek, když se zastavíte nebo když vaše rychlost klesne pod
určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže se na vaší
trase nachází semafory nebo jiná místa, kde budete nuceni
zpomalit nebo zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Pause.
3 Vyberte možnost:
®
12
• Po výběru možnosti Při zastavení se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.
• Po výběru možnosti Vlastní rychlost se stopky
automaticky zastaví, když vaše rychlost klesne pod
nastavenou hodnotu.
4 V případě potřeby lze upravit volitelná datová pole času
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 11).
Používání automatického režimu spánku
Funkce Automatický spánek slouží k automatickému přechodu
zařízení do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti. Během
režimu spánku je vypnuta obrazovka a odpojeny snímače ANT+,
funkce Bluetooth a zařízení GPS.
Wi‑Fi zůstává v tomto režimu zapnuté.
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Automatický
spánek.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci Automatické procházení můžete použít k tomu, aby
automaticky procházela všechny datové obrazovky tréninků,
jestliže jsou zapnuty stopky.
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Automatické
procházení.
3 Vyberte rychlost zobrazování.
Změna upozorňovací zprávy o spuštění
Pomocí této funkce se automaticky zjistí, že zařízení vyhledalo
družice a pohybuje se. Jde o připomínku, abyste zapnuli stopky
a mohli nahrát data o jízdě.
> Nastavení aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Up. o spuštění stopek.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Jednou.
• Výběrem možností Opakovat > Zpož. opakov. můžete
změnit prodlevu připomínky.
Nastavení systému
Vyberte možnost
> Systém.
• Nastavení systému GPS (Nastavení GPS, strana 12)
• Nastavení barev (Změna zdůrazněné barvy, strana 13)
• Nastavení displeje (Nastavení displeje, strana 13)
• Nastavení detekce dopravních událostí (Zapnutí a vypnutí
detekce dopravních událostí, strana 6)
• Nastavení nahrávání dat (Změna umístění úložiště dat,
strana 8)
• Nastavení jednotek (Změna měrných jednotek, strana 13)
• Nastavení tónů (Nastavení tónů zařízení, strana 13)
• Nastavení jazyka (Změna jazyka zařízení, strana 13)
Nastavení GPS
Změna nastavení satelitu
Chcete-li zvýšit přesnost ve ztížených podmínkách a rychleji
vyhledávat pozici GPS, můžete zapnout systém GPS i systém
GLONASS. Pokud použijete systém GPS i systém GLONASS,
vyčerpáte kapacitu baterie rychleji, než kdybyste použili pouze
systém GPS.
> Systém > GPS > Režim GPS.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
Nastavení nadmořské výšky
Pokud máte přesná data nadmořské výšky vaší aktuální polohy,
můžete kalibrovat výškoměr zařízení ručně.
Přizpůsobení zařízení
1 Vyberte možnost
> Systém > GPS > Nastavit nadm.
výšku.
2 Zadejte nadmořskou výšku a vyberte možnost .
Zobrazení družic
Na stránce družic se zobrazují aktuální údaje o družicích GPS.
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
Vyberte možnost
> Systém > GPS > Zobrazit satelity.
Přesnost GPS se zobrazí v dolní části stránky. Zelené pruhy
označují sílu každého přijatého družicového signálu (číslo
družice je zobrazeno pod každým pruhem).
Změna zdůrazněné barvy
Můžete změnit zdůrazněnou barvu na zařízení.
> Systém > Barva.
1 Vyberte možnosti
2 Vyberte zdůrazněnou barvu.
Nastavení displeje
Vyberte možnosti
> Systém > Displej.
Automatické podsvícení: Automaticky nastaví úroveň jasu
podsvícení na základě okolního světla.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Orientace: Nastavení zobrazování na výšku nebo na šířku.
Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost
a rychlost, nadmořskou výšku, teplotu, hmotnost, formát
souřadnic a formát času.
> Systém > Jednotky.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.
Nastavení tónů zařízení
Vyberte možnost
> Systém > Tóny.
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 40 ºC (od 32 do 104 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
Bluetooth Chytrá bezdrátová technologie
Bezdrátová technologie Wi‑Fi
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Specifikace dálkového ovladače
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem
(3 V)
Životnost baterie
Až 1,5 roku (1 hodina denně)
Rozsah provozních teplot
Od -10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Rádiová frekvence/protokol Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
Stupeň vodotěsnosti
5 ATM*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Změna jazyka zařízení
Vyberte možnost
> Systém > Jazyk.
Změna nastavení konfigurace
Všechna nastavení nakonfigurovaná při výchozím nastavení lze
upravit.
> Systém > Vynulování zařízení >
1 Vyberte možnost
Výchozí nastavení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo
synchronizaci se smartphonem zařízení automaticky detekuje
časovou zónu a aktuální denní dobu.
Informace o zařízení
Technické údaje
Odstranění problémů
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
1 Podržte tlačítko po dobu 10 sekund.
2 Podržením tlačítka po dobu jedné sekundy zařízení
zapněte.
Vymazání uživatelských dat
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všech informace zadané
uživatelem, ale neodstraní vaši historii.
Vyberte možnost
> Systém > Vynulování zařízení >
Obnovení nastavení z výroby.
Technické údaje k zařízení Edge
Úspora energie během nabíjení zařízení
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Životnost baterie
15 hodin, při běžném použití
Rozsah provozních
teplot
Od −20 do 60 ºC (od −4 do 140 ºF)
Během nabíjení můžete vypnout obrazovku zařízení a všechny
ostatní funkce.
1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
2 Podržte tlačítko na 4 až 5 sekund.
Informace o zařízení
13
Obrazovka se vypne a zařízení přejde do nízkovýkonnového
režimu nabíjení baterie.
3 Zařízení zcela nabijte.
Maximalizace životnosti baterie
• Snižte úroveň podsvícení nebo zkraťte jeho prodlevu
(Používání podsvícení, strana 2).
• Zapněte funkci Automatický spánek (Používání
automatického režimu spánku, strana 12).
• Vypněte bezdrátovou funkci zařízení Bluetooth (Nastavení
Bluetooth, strana 10).
• Vypněte bezdrátové připojení (Nastavení Wi‑Fi, strana 10).
Aktualizace softwaru
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
POZNÁMKA: Pokud jste již aplikaci Garmin Express použili
pro nastavení zařízení na připojení Wi‑Fi, může aplikace
Garmin Connect automaticky stáhnout dostupné aktualizace
softwaru do zařízení, pokud se připojí pomocí sítě Wi‑Fi.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Měření teploty
V případě, že je zařízení vystaveno přímému slunečnímu světlu,
držíte jej v ruce nebo probíhá jeho nabíjení, může naměřit vyšší
než skutečné hodnoty teploty vzduchu. Kromě toho zařízení
zaznamenává se zpožděním výrazné teplotní změny.
Náhradní O-kroužky
Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.
POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené
z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou
stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce
Garmin.
Zařízení používá nesprávný jazyk.
1
2
3
4
Vyberte ikonu .
Přejděte na sedmou položku v seznamu a vyberte ji.
Přejděte na osmou položku v seznamu a vyberte ji.
Vyberte svůj jazyk.
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
Další informace
• Přejděte na stránku www.support.garmin.com, kde najdete
další návody, články a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Získání návodu k obsluze
Přejděte na stránku www.garmin.com/manuals
/edgeexplore1000.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru
a licenční dohodu.
Vyberte možnost Systém > Informace o.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
◦ Připojte zařízení k účtu Garmin Connect prostřednictvím
bezdrátové sítě Wi‑Fi.
14
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+.
Čas: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příštímu bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas - posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas - průměr okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Délka – poslední okruh: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Doba okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Graf ST: Čárový graf zobrazuje aktuální zónu srdečního tepu (1
až 5).
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Konfigurace světel: Režim konfigurace sítě světel.
Maxim. rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
Dodatek
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odhadovaný čas v mezicíli: Odhadovaná denní doba, kdy
dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas
daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro
všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud
vynulujete data cesty.
Poloha v cíli: Poslední bod na trase nebo v rámci trasy.
Poloha v příštím: Další bod na trase nebo v rámci trasy.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Připojená světla: Počet připojených světel.
Průměr. rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Režim úhlu paprsku: Režim paprsku předního světla.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Sklon: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
Stav baterie: Zbývající energie baterie doplňkového světla na
kolo.
ST - okruh: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
ST – průměr: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Tempo - okruh: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální
okruh.
Tempo – průměr: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
VR – 30s průměr: 30sekundový průměr pohybu vertikální
rychlosti.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výkon: Aktuální výkon ve wattech. Zařízení musí být připojeno
ke kompatibilnímu snímači výkonu.
Výkon - 3s průměr: 3sekundový průměr pohybu výkonu.
Výkon – kJ: Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Výkon – maximální: Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Výkonnostní rozsah: Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na
základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Výkon - okruh: Průměrný výkon pro aktuální okruh.
Výkon – průměr: Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Vzd. k nejb. tr. b.: Zbývající vzdálenost k dalšímu bodu v rámci
trasy.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Dodatek
Vzdálenost do cíle: Zbývající vzdálenost do cílové destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost k příštímu bodu: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vzdálenost okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zbývající čas: Zbývající čas trasy.
Zbývající vzdálenost: Během tréninku či trasy. Označuje
zbývající vzdálenost, pokud používáte cílovou hodnotu pro
vzdálenost.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
15
Rejstřík
A
aktualizace, software 14
alarmy 11
aplikace 7, 10
Auto Lap 12
Auto Pause 12
automatické procházení 12
automatický režim spánku 12
B
N
nabíjení 13
nadmořská výška 12
nastavení 2, 10–13
zařízení 13
nastavení displeje 13
nastavení systému 12
navigace 5
zpět na start 4
nouzové kontakty 5, 6
O
baterie
maximalizace 14
nabíjení 1, 13
typ 1
výměna 9
bezdrátová zařízení 9
O-kroužky. Viz pásky
obrazovka 13
odstranění, všechna uživatelská data 8, 13
odstranění problémů 13, 14
okruhy 2
osobní rekordy 6
odstranění 6
C
P
celoživotní sportovec 10
Connect IQ 10
Č
čas, upozornění 12
časové zóny 13
čištění zařízení 13
D
dálkový ovladač 9
párování 9
data
nahrávání 8
obrazovky 11
přenos 6, 8
ukládání 6
datová pole 10, 11, 14
detekce dopravních událostí 5, 6
doplňky 10
družicové signály 2, 3, 14
G
Garmin Connect 3, 6, 7, 10
Garmin Express 7
aktualizace softwaru 14
GLONASS 12
GPS 12
signál 2, 3, 14
stránka satelitů 13
H
historie 2, 6
odeslání do počítače 6
odstranění 6
hledání poloh, v blízkosti aktuální polohy 5
I
ID zařízení 14
ikony 2
instalace 1
instalace zařízení 1, 9
J
jazyk 13, 14
K
kadence, alarmy 11
kalendář 6
kalibrace, měřič výkonu 9
kalorie, upozornění 12
Karta microSD. Viz paměťová karta
M
mapy 4
aktualizace 14
hledání poloh 5
nákup 11
nastavení 11
orientace 11
přiblížení nebo oddálení 11
měrné jednotky 13
16
paměťová karta 8
párování 2, 7
dálkový ovladač 9
Snímače ANT+ 8
pásky 14
počítač, připojení 8
podsvícení 2, 13
polohy 4, 5
hledání pomocí mapy 5
naposledy nalezené 5
odstranění 5
úprava 5
profily, uživatelské 10
přenos, soubory 7
příslušenství 8, 9, 14
přizpůsobení zařízení 11
USB 14
odpojení 8
uzamčení, obrazovka 2
uživatelská data, odstranění 8
uživatelský profil 2, 10
V
výchozí nastavení 13
výkon (síla)
alarmy 11
zóny 10
výměna baterie 9
vynulování zařízení 13
výškoměr, kalibrace 12
vzdálenost, upozornění 12
vzhledy hodinek 10
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 10, 14
připojení 7
Z
zařízení
péče 13
vynulování 13
zóny
čas 13
výkon 10
zpět na start 4
R
režim spánku 12
S
smartphone 2, 7, 10
Snímače ANT+ 2, 8
měřiče výkonu 9
párování 8
software
aktualizace 14
verze 14
softwarová licenční dohoda 14
soubory, přenos 8
souřadnice 5
srdeční tep
alarmy 11
rozsahy 10, 15
zóny 10
stopky 2, 6
stránka satelitů 13
T
technické údaje 13
Technologie Bluetooth 7, 10
teplota 14
tlačítka 2, 9
tlačítka na displeji 2
tóny 13
trasové body, projekce 5
trasy 3, 4
načítání 3
nastavení 4, 11
navigace 4
odstranění 4
úprava 3, 4
vytvoření 3, 4
trénink, obrazovky 2, 11
U
ukládání aktivit 2
ukládání dat 6, 8
upozornění 11, 12
upozorňovací zpráva o spuštění 12
Rejstřík
support.garmin.com
Červenec 2018
190-01944-41_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising