Garmin | Edge® Explore 1000, Europe | User manual | Garmin Edge® Explore 1000, Europe Brugervejledning

Garmin Edge® Explore 1000, Europe Brugervejledning
Edge Explore 1000
®
Brugervejledning
© 2015–2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Connect IQ™, Garmin
Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin.
®
®
®
®
®
Apple og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens. iOS er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og bruges under licens fra Apple Inc. microSD og microSD logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige
varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: F4ACGQ00
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Montering af Out-Front Mount .................................................... 1
Installation af standardholderen ................................................. 1
Frigørelse af Edge ................................................................. 2
Aktivering af enheden ................................................................. 2
Taster ..................................................................................... 2
Navigation ....................................................................... 2
Kør en tur .................................................................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ................................................. 3
Ruter ........................................................................................... 3
Følg en rute fra internettet ..................................................... 3
Oprettelse af og kørsel på en rute ......................................... 3
Oprettelse af og kørsel på en tur-retur rute ............................ 4
Oprettelse af en rute ud fra en nylig tur ................................. 4
Navigation tilbage til start ....................................................... 4
Afbrydelse af en bane ............................................................ 4
Visning af en rute på kortet .................................................... 4
Visning af rutedetaljer ............................................................ 4
Ruteindstillinger ..................................................................... 4
Sletning af en rute .................................................................. 4
Positioner .................................................................................... 4
Sådan gemmes din position ................................................... 4
Gem en position fra kortet ...................................................... 4
Navigation til en gemt position ............................................... 5
Navigation til en nylig position ................................................ 5
Indstilling af søgeposition ....................................................... 5
Navigation til kendte koordinater ........................................... 5
Projicering af en position ........................................................ 5
Redigering af positioner ......................................................... 5
Sletning af position ................................................................. 5
Registrering af hændelse.............................................. 5
Opsætning af registrering af hændelse ...................................... 5
Opsætning af cyklistoplysninger og nødkontakter ...................... 5
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra ........................ 5
Visning af nødkontakter .............................................................. 5
Annullering af en automatisk meddelelse ................................... 6
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse ............... 6
Historik ............................................................................ 6
Visning af din tur ......................................................................... 6
Brug af kalenderen ................................................................. 6
Sletter ture ............................................................................. 6
Personlige rekorder .................................................................... 6
Sletning af en personlig rekord .............................................. 6
Gendannelse af en personlig rekord ...................................... 6
Visning af samlede data ............................................................. 6
Sletning af samlede data ....................................................... 6
Sådan sender du din tur til Garmin Connect .............................. 6
Garmin Connect ..................................................................... 6
Bluetooth® Connectede funktioner ........................................ 7
Wi‑Fi® tilknyttede funktioner .................................................. 7
Overførsel af filer til en anden Edge enhed ................................ 7
Ændring af datalagringssted ....................................................... 7
Installation af et hukommelseskort ............................................. 7
Datahåndtering ........................................................................... 7
Tilslutning af enheden til din computer .................................. 7
Overførsel af filer til din enhed ............................................... 8
Sletning af filer ....................................................................... 8
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 8
Situationsfornemmelse ............................................................... 8
Træning med effektmålere .......................................................... 8
Kalibrering af din effektmåler ................................................. 8
Trådløs fjernbetjening.................................................... 8
Oversigt over enheden ............................................................... 8
Status-LED ................................................................................. 9
Parring af fjernbetjeningen med din Edge enhed ....................... 9
Tilpasning af handlingstasten ..................................................... 9
Brug af holderne ......................................................................... 9
Udskiftning af batteriet ................................................................ 9
Tilpasning af din enhed................................................. 9
Connect IQ Funktioner, der kan downloades ............................. 9
Indstilling af din brugerprofil ...................................................... 10
Om Sportsmand hele livet .................................................... 10
Træningszoner .......................................................................... 10
Indstilling af dine pulszoner ................................................. 10
Indstilling af dine effektzoner ............................................... 10
Bluetooth Indstillinger ............................................................... 10
Wi‑Fi Indstillinger ...................................................................... 10
Opdatering af dine aktivitetsindstillinger ................................... 10
Tilpasning af skærmbilleder ................................................. 10
Kortindstillinger .................................................................... 11
Ruteindstillinger ................................................................... 11
Alarmer ................................................................................ 11
Auto Lap® ............................................................................ 11
Brug af Auto Pause .............................................................. 12
Brug af automatisk dvale ..................................................... 12
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 12
Ændring af startmeddelelse ................................................. 12
Systemindstillinger .................................................................... 12
GPS-indstillinger .................................................................. 12
Ændring af farvetonen ......................................................... 12
Displayindstillinger ............................................................... 12
Ændring af måleenhed ......................................................... 12
Indstilling af enhedstoner ..................................................... 12
Ændring af enhedens sprog ................................................ 12
Ændring af konfigurationsindstillingerne .............................. 12
Tidszoner ............................................................................. 12
Enhedsoplysninger...................................................... 13
Specifikationer .......................................................................... 13
Edge Specifikationer ............................................................ 13
Specifikationer for fjernbetjening ......................................... 13
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 13
Rengøring af enheden ......................................................... 13
Fejlfinding..................................................................... 13
Nulstilling af enheden ............................................................... 13
Sletning af brugerdata ......................................................... 13
Spar energi under opladning af enheden ................................. 13
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 13
Opdatering af softwaren ........................................................... 13
Produktopdateringer ................................................................. 13
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 13
Sådan henter du brugervejledningen ....................................... 13
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 13
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen .................................... 14
Temperaturudlæsninger ........................................................... 14
Tætningsringe til udskiftning ..................................................... 14
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 14
Appendiks..................................................................... 14
Datafelter .................................................................................. 14
Udregning af pulszone .............................................................. 15
Indeks............................................................................ 16
ANT+ sensorer ................................................................ 8
Parring af ANT+ sensorer ........................................................... 8
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.
1 Oplad enheden (Opladning af enheden, side 1).
2 Monter enheden ved brug af standardholderen (Installation af
standardholderen, side 1) eller Out-Front-monteringen
(Montering af Out-Front Mount, side 1).
3 Tænd for enheden (Aktivering af enheden, side 2).
4 Find satellitter (Modtagelse af satellitsignaler, side 3).
5 Kør en tur (Kør en tur, side 2).
6 Upload din tur til Garmin Connect™ (Sådan sender du din tur
til Garmin Connect, side 6).
Opladning af enheden
3 Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne de to skruer på
bagsiden af beslaget Â, dreje monteringsbeslaget Ã, og
sætte skruerne i igen for at ændre retningen for beslaget.
4 Placer gummipuden omkring styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke
pude.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde
pude.
5 Placer monteringen til styret omkring gummipuden.
6 Isæt og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler en momentspecifikation på 7
lbf-tommer. (0,8 N-m). Kontroller skruens tilspænding
jævnligt.
7 Juster fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene
i cykelbeslagene Ä.
®
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Edge
Specifikationer, side 13).
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
8 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil
den klikker på plads.
Installation af standardholderen
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere
cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger
op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på
frempinden eller på styret.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen,
så det sidder godt fast.
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad enheden helt.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Montering af Out-Front Mount
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden, så
den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen À fra
monteringspinden til styret Á.
Introduktion
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Á.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
cykelholderen Â.
1
6 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
klikker på plads.
•
•
•
•
•
•
•
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side.
for at vende tilbage til den forrige side.
for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
og for at rulle.
for at søge i nærheden af en position.
for at søge efter navn.
for at slette et emne.
Visning af forbindelsesskærmen
Forbindelsesskærmen viser status for GPS, ANT+ sensorer og
trådløse forbindelser.
Fra skærmen Hjem skal du stryge ned fra øverst på
skærmen.
®
Frigørelse af Edge
1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2 Løft Edge af beslaget.
Aktivering af enheden
Første gang, du tænder for enheden, bliver du bedt om at
konfigurere systemindstillinger og brugerprofiler.
1 Hold nede.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Taster
Forbindelsesskærmen vises. Et blinkende ikon betyder, at
enheden søger. Du kan vælge et hvilket som helst ikon for at
ændre indstillingerne.
À
Vælges for at gå i dvaletilstand og aktivere enheden.
Hold nede for at låse skærmen og tænde og slukke enheden.
Á
Vælg for at angive en ny omgang.
Â
Vælg for at starte og stoppe timeren.
Oversigt over skærmen Hjem
Skærmen Hjem giver dig hurtig adgang til alle funktioner i Edge
enheden.
Vælges for at køre en tur.
Find
Vælges for at søge efter og navigere til en position.
Baner
Vælges for at administrere dine baner.
Historik
Vælges for at administrere din historik og dine personlige
rekorder.
Brug af baggrundslys
Du kan til enhver tid trykke et hvilket som helst sted på skærmen
for at aktivere baggrundslyset.
1 På skærmen Hjem skal du vælge statuslinjen øverst på
siden.
2 Vælg Lysstyrke for at vælge lysstyrken for baggrundslyset
samt timeout:
• Du kan manuelt indstille lysstyrke ved at vælge og .
• Hvis enheden automatisk skal justere lysstyrken i forhold
til det omgivende lys, skal du vælge Automatisk
lysstyrke.
• Du kan justere timeout ved at vælge Tid til lys slukker og
vælge en mulighed.
Navigation
Kør en tur
1 Vælg på skærmen Hjem.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Vælg for at starte timeren.
Kontakter Vælg for at se dine nødkontakter.
Vælges for at se indstillingsmenuen.
Vælg at få adgang til dine Connect IQ™ apps, widgets og
datafelter.
Brug af berøringsskærmen
• Tryk på skærmen, mens timeren kører, for at få vist timeroverlejringen.
Timer-overlejringen giver dig mulighed for at vende tilbage til
skærmen Hjem i løbet af en tur.
• Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.
2
Navigation
BEMÆRK: Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
4 Kør med fingeren på skærmen for at få adgang til øvrige
datasider.
Du kan stryge ned fra toppen af datasiderne for at se
tilslutningssiden.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på skærmen for at se
timer-overlejringen.
6 Vælg for at stoppe timeren.
7 Vælg Afslut tur > Gem tur.
Modtagelse af satellitsignaler
3
4
5
6
7
8
• Hvis du vil vælge en position, som du har søgt efter for
nyligt, skal du vælge Nyligt fundne og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Brug kort og vælge en position.
• Hvis du vil søge efter og vælge et interessepunkt, skal du
vælge POI-kategorier, vælge en kategori og vælge et
interessepunkt i nærheden.
• Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Byer og vælge en
by i nærheden.
• Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge Adresser og
følge vejledningen på skærmen.
• Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge Vejkryds og
følge vejledningen på skærmen.
• Hvis du vil anvende kendte koordinater for en position,
skal du vælge Koordinater og indtaste koordinaterne.
Vælg Brug.
Vælg Tilføj næste position.
Gentag trin 2 til 4, indtil du har valgt alle positioner til ruten.
Vælg Vis kort.
Enheden beregner din rute, og der vises et kort med ruten.
TIP: Du kan vælge
for at vise et højdeplot for ruten.
Vælg Kør.
Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Ruter
Du kan sende en rute fra din Garmin Connect konto til enheden.
Når ruten er gemt på din enhed, kan du navigere den på din
enhed. Du kan også oprette og gemme en brugerdefineret rute
på din enhed.
Du kan følge en gemt rute, blot fordi det er en god rute. Du kan
f.eks. gemme og følge en cykelvenlig vej til arbejde.
Følg en rute fra internettet
Før du kan indlæse en rute fra Garmin Connect, skal du have en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 6).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opret en ny rute, eller vælg en eksisterende rute.
4 Vælg Send til enhed.
5 Frakobl enheden, og tænd den.
6 Vælg Baner > Gemte baner.
7 Vælg ruten.
8 Vælg Kør.
Oprettelse af og kørsel på en rute
1 Vælg Baner > Baneoprettelse > Tilføj første position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du
vælge Aktuel position.
BEMÆRK: Hvis enheden ikke kan finde satellitter for den
aktuelle position, beder enheden dig anvende den sidst
kendte position eller vælge en position på kortet.
• Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte
> Positioner og vælge en position.
Navigation
Beregning af en sløjfe til start-rute
Før du kan beregne en sløjfe til start-rute, skal du oprette en
rute med kun én position.
Vælg Baner > Baneoprettelse >
> Sløjfe til start.
Enheden beregner en rute, som går i en sløjfe tilbage til
startpositionen, og der vises et kort over ruten.
Beregning af en frem og tilbage-rute
Før du kan beregne en frem og tilbage-rute, skal du oprette en
rute med kun to eller flere positioner.
Vælg Baner > Baneoprettelse >
> Ud og hjem.
Enheden beregner en rute, som fører dig frem til og tilbage
fra slutpositionen, og der vises et kort over ruten.
Omvending af rutens retning
Før du kan vende en rutes retning, skal du oprette og beregne
en rute med mindst én position.
Vælg Baner > Baneoprettelse >
> Skift retning.
Enheden vender navigationens retning, og der vises et kort
over ruten.
Gem en rute fra Ruteoprettelse
1 Vælg Baner > Baneoprettelse >
2 Indtast et navn for ruten, og vælg
3 Vælg .
Ruten vises på listen.
> Gem som bane >
.
.
3
Slet alle positioner på en rute
Vælg Baner > Baneoprettelse >
> Slet >
.
Indstillinger for Ruteoprettelse
Vælg Baner > Baneoprettelse > Indstillinger.
Ruteplanlægningstilst.: Angiver transportmetode for at
optimere ruten.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås fast på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Undgå: Angiver de vejtyper, der skal undgås ved navigationen.
Oprettelse af og kørsel på en tur-retur rute
Enheden kan oprette en tur-retur rute baseret på en angivet
distance, startposition og navigationsretning.
1 Vælg Baner > Tur-retur bane.
2 Vælg Distance, og indtast den samlede distance for ruten.
3 Vælg Startposition.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du
vælge Aktuel position.
BEMÆRK: Hvis enheden ikke kan finde satellitter for den
aktuelle position, beder enheden dig anvende den sidst
kendte position eller vælge en position på kortet.
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Brug kort og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte
positioner og vælge en position.
• Hvis du vil søge efter og vælge et interessepunkt, skal du
vælge Søgeværktøjer > POI-kategorier, vælge en
kategori og vælge et interessepunkt i nærheden.
• Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Søgeværktøjer >
Byer og vælge en by i nærheden.
• Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge
Søgeværktøjer > Adresser og følge vejledningen på
skærmen.
• Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge
Søgeværktøjer > Vejkryds og følge vejledningen på
skærmen.
• Hvis du vil anvende kendte koordinater for en position,
skal du vælge Søgeværktøjer > Koordinater og indtaste
koordinaterne.
5 Vælg Startretning, og vælg en retning.
6 Vælg Søg.
TIP: Du kan vælge for at søge igen.
7 Vælg en rute for at vise den på kortet.
TIP: Du kan vælge og for at få vist de andre ruter.
8 Vælg Kør.
Oprettelse af en rute ud fra en nylig tur
Du kan oprette en ny rute fra en tidligere gemt tur.
1 Vælg Baner > Nylige ture.
2 Vælg en tur.
> Gem tur som bane.
3 Vælg
Indtast
et
navn for ruten, og vælg .
4
Gennemførsel af en gemt rute
1 Vælg Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Kør.
Navigation tilbage til start
På ethvert punkt under kørsel på en rute kan du vende tilbage til
startpunktet.
1 Tryk på skærmen for at få vist timer-overlejringen.
2 Vælg > Find > Tilbage til Start.
3 Vælg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
4 Vælg Kør.
Enheden angiver vejen tilbage til startpunktet for din rute.
Afbrydelse af en bane
1 Rul til kortet.
2 Vælg > .
Visning af en rute på kortet
For hver rute, der er gemt på enheden, kan du tilpasse, hvornår
og hvordan den vises på kortet. Du kan f.eks. vælge, at din
faste, daglige rute altid skal vises med gult på kortet. Du kan få
vist en alternativ rute med grønt. På den måde kan du se
ruterne, mens du kører, men følger ikke/navigerer ikke på en
bestemt rute.
1 Vælg Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Indstillinger.
4 Vælg Vis altid for at få vist ruten på kortet.
5 Vælg Farve, og vælg en farve.
6 Vælg Banepunkter for at medtage rutepunkter på kortet.
Næste gang, du kører i nærheden af ruten, vises den på kortet.
Visning af rutedetaljer
1 Vælg Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Vælg Oversigt for at se oplysninger om ruten.
Vælg Kort for at se ruten på kortet.
Vælg Højde for at få vist et højdeplot over ruten.
Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere
oplysninger om hver omgang.
Ruteindstillinger
Vælg Baner > Gemte baner > .
Svingvejledning: Aktiverer eller deaktiverer svingmeddelelser.
Kursafvigelsesadvarsler: Giver dig besked, hvis du forvilder
dig væk fra ruten.
Søg: Lader dig søge efter gemte ruter efter navn.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte ruter fra enheden.
Sletning af en rute
1 Vælg Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg > .
Positioner
Du kan registrere og gemme positioner på enheden.
Sådan gemmes din position
Du kan gemme din aktuelle position, f.eks. din adresse eller
parkeringsplads.
1 På skærmen Hjem skal du vælge statuslinjen eller stryge ned
fra toppen af siden.
Forbindelsessiden vises.
Vælg
GPS > Marker position > .
2
Gem en position fra kortet
1 Vælg Find > Gennemse kort >
4
.
Navigation
2
3
4
5
Gennemse kortet for en position.
Vælg positionen.
Vælg positionsoplysningerne øverst på kortet.
Vælg > .
Navigation til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg om nødvendigt for at indtaste søgeoplysninger.
4 Vælg Kør.
Navigation til en nylig position
1 Fra skærmen Start skal du vælge Find > Nyligt fundne.
2 Vælg en position.
3 Vælg Kør.
Indstilling af søgeposition
Enheden søger som standard efter interessepunkter og andre
positioner i nærheden af din aktuelle position. Du kan indstille
enheden til at søge i nærheden af en anden position.
1 Vælg Find > Søg > .
2 Vælg et søgeområde.
3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg Brug, hvis det er nødvendigt.
Navigation til et interessepunkt
Du kan søge efter bestemte positionstyper.
1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Søg > POIkategorier.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et interessepunkt.
4 Vælg Kør.
Navigation til en by, en adresse eller et vejkryds
1 Vælg Find > Søg.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Byer, og vælg en by i nærheden.
• Vælg Adresser, og følg instruktionerne på skærmen.
• Vælg Vejkryds, og følg instruktionerne på skærmen.
3 Vælg Kør.
Navigation til kendte koordinater
1 På skærmen Hjem skal du vælge Find > Søg > Koordinater.
2 Indtast koordinaterne, og vælg .
3 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
Projicering af en position
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til den nye position.
1 Vælg Find > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg positionsoplysningerne øverst på kortet.
4 Vælg > Projicer position.
5 Indtast pejlingen og afstanden til den projicerede position.
6 Vælg .
Redigering af positioner
1 Vælg Find > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
4 Vælg .
5 Vælg et emne.
Registrering af hændelse
Du kan for eksempel vælge Skift højde for at angive en
kendt højde for positionen.
6 Indtast den nye information, og vælg .
Sletning af position
1 Vælg Find > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg positionsoplysningerne øverst på skærmen.
4 Vælg > Slet position > .
Registrering af hændelse
FORSIGTIG
Registrering af hændelse er en supplerende funktion, der
primært er designet til brug på vejen. Registrering af hændelse
må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra
nødtjenester. Garmin Connect Mobile app kontakter ikke
nødtjenester for dig.
Hvis en hændelse registreres af din Edge enhed med GPS
aktiveret, kan Garmin Connect Mobile app sende en automatisk
tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine
nødkontakter.
Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede
smartphone angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når
der er gået 30 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du
annullere den automatiske nødopkaldsbesked.
Før du kan aktivere registrering af hændelse på din enhed, skal
du oprette nødkontaktoplysninger i Garmin Connect Mobile app.
Din parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning. Dine
nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-smstakst er muligvis gældende).
Opsætning af registrering af hændelse
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og download Garmin
Connect Mobile app'en til din smartphone.
2 Par din smartphone med din enhed (Parring med din
smartphone, side 7).
3 Opret nødkontakter og cyklistoplysninger i Garmin Connect
Mobile app'en (Opsætning af cyklistoplysninger og
nødkontakter, side 5).
4 Aktivér registrering af hændelse på din enhed (Sådan slår du
registrering af hændelse til og fra, side 5).
5 Aktivér GPS på din enhed (GPS-indstillinger, side 12).
Opsætning af cyklistoplysninger og
nødkontakter
1 Åbn Garmin Connect Mobile app på din smartphone.
2 Vælg Registrering af hændelse i app-indstillinger.
3 Angiv dine cyklistoplysninger og nødkontakter.
Dine valgte kontakter modtager en meddelelse, der
identificerer dem som nødkontakter for registrering af
hændelser.
Sådan slår du registrering af hændelse til og
fra
Vælg
> System > Registrering af hændelse.
Visning af nødkontakter
Før du kan se dine nødkontakter på din enhed, skal du oprette
cyklistoplysninger og nødkontakter i Garmin Connect Mobile
app.
Vælg Kontakter.
5
Dine nødkontakters navne og telefonnumre vises.
Annullering af en automatisk meddelelse
Hvis en hændelse registreres af din enhed, kan du annullere
den automatiske nødopkaldsbesked på enheden eller din
parrede smartphone, før den sendes til dine nødkontakter.
Vælg Annuller > , før nedtællingen til 30 sekunder er
fuldført.
Afsendelse af en statusopdatering efter en
hændelse
Før du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter, skal
din enhed registrere en hændelse og sende en automatisk
nødmeddelelse til dine nødkontakter.
Du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter og give
dem besked om, at du ikke har brug for hjælp.
1 Du kan stryge ned fra toppen af skærmbilledet for at se
tilslutningssiden.
2 Vælg Hændelse registreret > Send Jeg er OK.
Der sendes en meddelelse til alle dine nødkontakter.
2 Vælg den rekord, der skal gendannes.
3 Vælg Forrige rekord > .
Visning af samlede data
Du kan få vist de akkumulerede data, du har gemt på Edge,
herunder antal ture, tid, distance og kalorier.
Vælg Historik > Totaler på skærmen Hjem.
Sletning af samlede data
1 Vælg Historik > Totaler.
2 Vælg > .
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata,
højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik
for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata.
Visning af din tur
1 På startskærmbilledet skal du vælge Historik > Ture.
2 Vælg en funktion.
Brug af kalenderen
Kalenderen på enheden viser en visuel historik over dine gemte
ture. Når du vælger en dag i kalenderen, kan du få vist en
oversigt over hver fuldførte tur.
1 Vælg Historik > Kalender.
2 Vælg en dato for at få vist de gemte ture.
3 Vælg for at få vist yderligere detaljer.
Sletter ture
1 Vælg Historik > Ture.
2 Vælg .
3 Vælg Slet alle eller Slet flere.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil,
bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon osv.
Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/start.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulssensor.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur.
Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en
standarddistance, den længste tur og største stigning under en
tur.
Sletning af en personlig rekord
1 Vælg Historik > Personlige rekorder på skærmen Hjem.
2 Vælg en personlig rekord.
3 Vælg > .
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
1 Vælg Historik > Personlige rekorder.
6
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Historik
Bluetooth Connectede funktioner
®
Edge enheden har Bluetooth connectede funktioner, der passer
til din kompatible smartphone eller fitness-enhed. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect mobile på
din smartphone. Gå til www.garmin.com/intosports/apps for at få
yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til din Bluetooth
aktiverede smartphone, før du kan få fordel af disse funktioner.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine live
data på en registreringsside til Garmin Connect.
GroupTrack: Giver dig mulighed for at holde styr på andre
kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen og i realtid.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere aktiviteten.
Overførsler fra enhed til enhed: Giver dig mulighed for trådløst
at overføre filer til en anden kompatibel Edge enhed.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect.
Vejrudsigter: Sender live vejrudsigter og -alarmer til din enhed.
Meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din
enhed.
Registrering af hændelse: Gør det muligt for Garmin Connect
Mobile app at sende en meddelelse til dine nødkontakter, når
Edge enheden registrerer en hændelse.
Parring med din smartphone
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og download Garmin
Connect Mobile app'en til din smartphone.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
3 Fra din enhed skal du vælge
> Bluetooth > Aktiver > Par
smartphone og følge instruktionerne på skærmen.
4 Åbn Garmin Connect Mobile-app'en fra din smartphone, og
følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte en enhed.
Instruktionerne gives under den indledende opsætning, eller
de kan findes i hjælpen til Garmin Connect Mobile app'en.
5 Fra din iOS enhed skal du vælge Par Bluetooth Smart og
følge instruktionerne på skærmen for at aktivere
telefonmeddelelser på en kompatibel iOS enhed (valgfrit).
BEMÆRK: Telefonmeddelelser kræver en kompatibel
smartphone udstyret med Bluetooth Smart trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
®
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse
1 Gå til www.garminconnect.com/start, og hent Garmin
Express™ programmet.
2 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere Wi‑Fi
tilslutning med Garmin Express.
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk
> Wi-Fi.
1 Vælg
2 Vælg om nødvendigt Wi-Fi for at aktivere trådløs teknologi.
3 Vælg Tilføj netværk for at scanne efter tilgængelige
netværk.
4 Vælg et trådløst netværk.
5 Vælg om nødvendigt for at indtaste netværks-SSID og
adgangskode.
Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk
forbindelse, når du returnerer til dette sted.
Overførsel af filer til en anden Edge enhed
Du kan overføre filer trådløst fra én kompatibel Edge enhed til
en anden vha. Bluetooth teknologi.
1 Tænd for begge Edge enheder, og placer dem inden for
rækkevidde (3 m) af hinanden.
>
2 På den enhed, der indeholder filerne, vælges
Overførsler mellem enheder > Del filer > .
3 Vælg en filtype, du vil dele.
4 Vælg en eller flere filer, der skal overføres, og vælg .
>
5 På den enhed, der modtager filerne, vælges
Overførsler mellem enheder.
6 Vælg en forbindelse i nærheden.
7 Vælg en eller flere filer, der skal modtages, og vælg .
Der vises en meddelelse på begge enheder, når filoverførslen er
gennemført.
Ændring af datalagringssted
> System > Dataregistrering.
1 Vælg
Vælg
en
funktion:
2
• Vælg Internt lager for at gemme dine data i enhedens
hukommelse.
• Vælg Hukommelseskort for at gemme dine data på et
valgfrit hukommelseskort.
Installation af et hukommelseskort
Du kan installere et microSD hukommelseskort til yderligere
lagring eller forudindlæste kort.
1 Fjern vejrhætten À fra microSD kortstikket Á.
®
Wi‑Fi tilknyttede funktioner
®
Enheden Edge Explore 1000 har Wi‑Fi tilsluttede funktioner.
Garmin Connect app'en til mobilen er ikke påkrævet, hvis du
bruger Wi‑Fi tilslutningsmuligheden.
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til et trådløst
netværk, før du kan få fordel af disse funktioner.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere.
Baner, træningsture og træningsplaner: Aktiviteter og
træningsplaner, der tidligere er valgt på Garmin Connect,
sendes trådløst til din enhed.
Softwareopdateringer: Din enhed downloader trådløst den
seneste softwareopdatering. Næste gang, du tænder for
enheden, kan du følge vejledningen på skærmen til
opdatering af softwaren.
Historik
2 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
7
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden eller hukommelseskortet.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
®
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
Parring betyder, at du opretter forbindelsen mellem ANT+
trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din
Garmin enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
> Sensorer > Tilføj sensor.
2 Vælg
Vælg
en
funktion:
3
• Vælg en sensortype.
• Vælg Søg i alle for at søge efter alle sensorer i
nærheden.
Der vises en liste over tilgængelige sensorer.
4 Vælg en eller flere sensorer, der skal parres med din enhed.
5 Vælg Tilføj.
Når sensoren parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
Situationsfornemmelse
Din Edge enhed kan bruges sammen med Varia Vision™
enheden Varia™ smarte cykellygter og bakspejlsradar for
forbedret situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din
Varia enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Edge softwaren før
parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren, side 13).
Træning med effektmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for at se en liste over
ANT+ sensorer, der er kompatible med din enhed (f.eks.
Vector™).
• Der findes yderligere oplysninger i brugervejledningen.
Kalibrering af din effektmåler
Før du kan kalibrere din effektmåler, skal den være korrekt
monteret, parret med din enhed og aktivt registrere data.
Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din
effektmåler, skal du se producentens instruktioner.
> Sensorer.
1 Vælg
2 Vælg din effektmåler.
3 Vælg Kalibrer.
4 Hold effektmåleren aktiv ved at træde i pedalerne, indtil
meddelelsen vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Trådløs fjernbetjening
Oversigt over enheden
ANT+ sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http://buy.garmin.com.
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
8
ANT+ sensorer
À
Á
Omgangstast. Vælges for at angive en ny omgang.
Udskiftning af batteriet
Handlingstast. Vælges for at starte og stoppe timeren. Hold nede
for at tænde for baggrundsbelysningen.
BEMÆRK: Dette er handlingstastens standardfunktion. Handlingstastens funktioner kan programmeres.
Før du kan udskifte batteriet, skal du have en lille
stjerneskruetrækker, en lille flad skruetrækker og et CR2032
litium knapcellebatteri.
1 Med en stjerneskruetrækker fjernes de tre skruer fra
bagdækslet À.
Â
Sidetast. Vælg for at rulle frem igennem datasiderne. Hold nede for
at rulle baglæns gennem datasiderne.
Ã
Status-LED.
Status-LED
LED-aktivitet
Status
Blinker grønt
Søger efter en parret enhed.
Skiftevis rød og grøn
Forsøger at parre med en ny enhed.
12 hurtige grønne blink
Parring med en enhed lykkedes.
Fire hurtige grønne blink Der blev sendt en kommando til en enhed.
Fire hurtige røde blink
Der kunne ikke sendes en kommando til en
enhed.
2 Tag bagdækslet af fjernbetjeningen.
3 Vikl tape om enden af en lille flad skruetrækker.
Tapen beskytter batteriet, batterirummet og kontakterne, så
de ikke bliver beskadiget.
4 Lirk forsigtigt batteriet fri af bagdækslet.
Parring af fjernbetjeningen med din Edge
enhed
Første gang, du slutter Edge fjernbetjeningen til din Edge
enhed, skal du parre fjernbetjeningen med din enhed.
1 Placer fjernbetjeningen inden for 3 m (10 fod) fra enheden.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
> Sensorer > Tilføj
2 Vælg Edge på skærmen Hjem
sensor > Edge fjernbetjening.
3 Hold to taster nede samtidigt på fjernbetjeningen, indtil
status-LED begynder at skifte mellem grøn og rød, og slip
derefter tasterne.
Fjernbetjeningen søger efter din enhed. Når fjernbetjeningen
er parret, blinker status-LED grønt 12 gange, og
fjernbetjeningsnavnet vises på enheden.
4 Vælg fjernbetjeningen, og vælg Tilføj.
Når fjernbetjeningen er parret, opretter den forbindelse til din
enhed, hver gang enheden er inden for rækkevidde og tændt.
5 Installer det nye batteri i bagdækslet med den positive side
nedad.
6 Kontroller, at tætningen Á er helt på plads i rillen.
Tilpasning af handlingstasten
1 På skærmen Hjem på Edge vælges
> Sensorer > Edge
fjernbetjening > Sensoroplysninger.
2 Vælg Tryk på eller Tryk og hold nede.
3 Vælg en funktion for handlingstasten.
Du kan for eksempel indstille handlingstasten til at vise kortet
eller tænde for baggrundslyset.
Brug af holderne
Der er flere tilgængelige holdere til din fjernbetjening, og de
følger enten med produktet eller kan købes som ekstraudstyr.
Holderne gør det muligt at sætte fjernbetjeningen fast på din
krop, din cykel eller andre ting.
• Placer to af indhakkene À ud for holderens sider, og skub
fjernbetjeningen ind i monteringen, indtil den klikker på plads.
7 Sæt bagdækslet på igen, idet du holder tappen  ud for
fordybningen i ledningspladen Ã.
8 Sæt de tre skruer i igen, og stram dem.
BEMÆRK: Undgå at overspænde.
Tilpasning af din enhed
Connect IQ Funktioner, der kan downloades
Du kan tilføje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere ved hjælp af Garmin Connect Mobile app. Du
kan tilpasse din enhed med datafelter, widgets og apps.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje datafelter Connect IQ til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og beskeder.
Programmer: Føj interaktive funktioner til din enhed, som f.eks.
nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.
• Tryk forsigtigt på udløsertappen Á, og løft fjernbetjeningen
ud af holderen.
Tilpasning af din enhed
9
Indstilling af din brugerprofil
Bluetooth Indstillinger
Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt, højde,
aktivitetsklasse og sportsmand hele livet. Enheden anvender
disse oplysninger til at beregne nøjagtige turdata.
> Brugerprofil.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
Vælg
> Bluetooth.
Aktiver: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
Bluetooth trådløs teknologi er aktiveret.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.
Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel
Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig
mulighed for at bruge Bluetooth tilsluttede funktioner inklusive
LiveTrack og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect.
Opkald og tekstbeskeder: Giver dig mulighed for at aktivere
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Mistede opkald og tekstbeskeder: Viser mistede
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Træningszoner
• Pulszoner (Indstilling af dine pulszoner, side 10)
• Effektzoner (Indstilling af dine effektzoner, side 10)
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine pulszoner. Du kan manuelt indstille pulszonerne
efter dine konditionsmål (Konditionsmål, side 10). For at få de
mest nøjagtige kaloriedata under din aktivitet skal du angive din
maksimale puls, din hvilepuls og dine pulszoner.
> Træningszoner > Pulszoner.
1 Vælg
2 Angiv værdierne for maksimal puls og hvilepuls.
Zoneværdierne opdateres automatisk, men du kan også
redigere de enkelte værdier manuelt.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
• Vælg %Maksimum for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din hvilepuls.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 15) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Indstilling af dine effektzoner
Værdierne for zonerne er standardværdier og svarer muligvis
ikke til din personlige formåen. Du kan justere dine zoner på
enheden manuelt eller bruge Garmin Connect. Hvis du kender
værdien for din funktionelle grænseeffekt (FTP), kan du indtaste
den og lade softwaren beregne dine effektzoner automatisk.
> Træningszoner > Effektzoner.
1 Vælg
2 Indtast din FTP-værdi.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg watt for at se og redigere zonerne i watt.
• Vælg % FTP for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din funktionelle grænseeffekt.
10
Wi‑Fi Indstillinger
Vælg
> Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Wi‑Fi indstillinger vises kun, når Wi‑Fi er
aktiveret.
Automatisk overførsel: Giver dig mulighed for at uploade
aktiviteter automatisk via et kendt trådløst netværk.
Tilføj netværk: Tilslutter din enhed til et trådløst netværk.
Opdatering af dine aktivitetsindstillinger
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Vælg Skærmbilleder for at tilpasse dataskærmbillederne
og datafelterne (Tilpasning af skærmbilleder, side 10).
• Vælg Kort for at tilpasse kortindstillingerne
(Kortindstillinger, side 11).
• Vælg Ruteplanlægning for at tilpasse kortindstillingerne
(Ruteindstillinger, side 11).
• Vælg Alarmer for at tilpasse dine træningsalarmer
(Alarmer, side 11).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap for at indstille,
hvordan omgange udløses (Auto Lap , side 11).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause for at
ændre, hvornår timeren automatisk holder pause (Brug af
Auto Pause, side 12).
• Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale for
automatisk at skifte til dvaletilstand efter fem minutters
inaktivitet (Brug af automatisk dvale, side 12).
• Vælg Automatiske funktioner > Automatisk
rullefunktion for at tilpasse visning af
træningsdatasiderne, mens timeren kører (Brug af
automatisk rullefunktion, side 12).
• Vælg Startmeddelelse for at tilpasse
startmeddelelsestilstand (Ændring af startmeddelelse,
side 12).
Alle ændringer er gemt i aktivitetsindstillingerne.
®
Tilpasning af skærmbilleder
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Skærmbilleder.
3 Vælg et dataskærmbillede.
4 Aktiver skærmbilledet, hvis det er nødvendigt.
5 Vælg antallet af datafelter, der skal vises på skærmbilledet.
6 Vælg .
7 Vælg et datafelt for at redigere det.
8 Vælg .
Tilpasning af din enhed
Kortindstillinger
Vælg
> Aktivitetsindstillinger > Kort.
Orientering: Indstiller, hvordan kortet vises på siden.
Auto Zoom: Vælger automatisk zoomniveau på kortet. Når Fra
er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.
Hjælpetekst: Angiver, hvornår sving-for-sving
navigationsmeddelelserne vises (kræver detaljerede kort).
Kortvisning: Giver dig mulighed for at indstille avancerede
kortfunktioner.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Ændring af kortretningen
> Aktivitetsindstillinger > Kort > Orientering.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at se nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at se din aktuelle rejseretning øverst på
siden.
• Vælg 3D-visning for at vise bilperspektiv med
rejseretningen øverst.
Avancerede kortindstillinger
Vælg
> Aktivitetsindstillinger > Kort > Kortvisning.
Kortvisningstilstand: Automatisk og Høj kontrast har
forudindstillede værdier. Du kan vælge Brugerdefineret for at
indstille hver værdi.
Zoom niveauer: Angiver kortelementer, som tegnes eller vises
ved eller under det valgte zoomniveau.
Tekst størrelse: Angiver tekststørrelse for kortelementer.
Detalje: Angiver mængden af detaljer, der vises på kortet. Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Køb af flere kort
Før du køber flere kort, skal du undersøge, hvilke versioner af
kortene der er gemt på din.
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Kort > Kortinformation.
3 Vælg et kort.
4 Vælg .
5 Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler.
Ruteindstillinger
Vælg
> Aktivitetsindstillinger > Ruteplanlægning.
Ruteplanlægningstilst.: Angiver transportmetode for at
optimere ruten.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås fast på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Undgå: Angiver de vejtyper, der skal undgås ved navigationen.
Ny beregning: Genberegner automatisk ruten, når du afviger
fra den.
Alarmer
Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid,
distance, kalorier, puls og kadence.
Indstilling af områdealarmer
Hvis du har en pulsmåler, kadencesensor eller effektmåler, kan
du indstille områdealarmer. Med en områdealarm får du besked,
når målingen er over eller under et bestemt værdiområde. Du
kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din kadence er
Tilpasning af din enhed
under 40 omdrejninger/minut og over 90 omdrejninger/minut. Du
kan også bruge en træningszone (Træningszoner, side 10) til
områdealarmen.
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
Vælg
Alarmer.
2
3 Vælg Pulsalarm, Kadencealarm eller Effektalarm.
4 Tænd om nødvendigt for alarmen.
5 Angiv minimum- og maksimumværdier, eller vælg områder.
6 Vælg om nødvendigt .
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval,
vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner
slås til (Indstilling af enhedstoner, side 12).
Indstilling af en tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30.
minut.
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Alarmer.
3 Vælg Tidsalarm, Distancealarm eller Kaloriealarm.
4 Slå alarmen til.
5 Indtast en værdi.
6 Vælg .
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
bipper også, hvis hørbare toner slås til (Indstilling af
enhedstoner, side 12).
Auto Lap
®
Markering af omgange efter position
Du kan bruge funktionen Auto Lap til at markere omgangen ved
en specifik position automatisk. Denne funktion er nyttig, hvis du
vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. ved en lang stigning, eller når du træner spurter). Ved
baner kan du bruge funktionen Efter position til at aktivere
omgange på alle omgangspositioner, der er gemt på banen.
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter position > Omgang ved.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Tryk kun på Lap for at aktivere omgangstælleren,
hver gang du vælger
, og hver gang du passerer en af
disse positioner igen.
• Vælg Start og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
den GPS-position, hvor du vælger , samt ved alle
positioner under turen, hvor du vælger
.
• Vælg Mærke og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
en bestemt GPS-position markeret før turen og ved alle
positioner på turen, hvor du vælger
.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse omgangsdatafelterne
(Tilpasning af skærmbilleder, side 10).
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk markering af
omgangen ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en
tur (f.eks. for hver 10 miles eller 40 km).
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter distance > Omgang ved.
3 Indtast en værdi.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for
omgangen (Tilpasning af skærmbilleder, side 10).
11
Brug af Auto Pause
GPS-indstillinger
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller
din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion
er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor
du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
• Vælg Brugerdefineret fart for automatisk at sætte
timeren på pause, når din fart falder til under en angivet
værdi.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse de valgfri
tidsdatafelter (Tilpasning af skærmbilleder, side 10).
®
Brug af automatisk dvale
Ændring af satellitindstillingen
Du kan aktivere GPS og GLONASS for at opnå øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere bestemmelse af GPSposition. Brug af GPS og GLONASS reducerer batterilevetiden
hurtigere end udelukkende brug af GPS.
> System > GPS > GPS-tilstand.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
Indstilling af højden
Hvis du har de præcise højdedata for din aktuelle position, kan
du kalibrere højdemåleren manuelt på din enhed.
> System > GPS > Indstil højde.
1 Vælg
2 Indtast højden, og vælg .
Visning af satellitter
Siden for satellitter viser dine aktuelle oplysninger om GPSsatellitter. Du kan finde flere oplysninger om GPS under
www.garmin.com/aboutGPS.
Vælg
> System > GPS > Se satellitter.
GPS-nøjagtigheden vises nederst på siden. De grønne søjler
repræsenterer styrken af hvert modtaget satellitsignal
(nummeret på satellitten vises under hver søjle).
Du kan bruge funktionen Automatisk dvale til automatisk at
skifte til dvaletilstand efter 5 minutter inaktivitet. I dvaletilstand
slukkes skærmen, og ANT+ sensorerne, Bluetooth og GPS
deaktiveres.
Wi‑Fi kører fortsat, mens enheden er i dvale.
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale.
Du kan ændre farvetonen på enheden.
> System > Farve.
1 Vælg
2 Vælg en farvetone.
Brug af automatisk rullefunktion
Displayindstillinger
Du kan bruge funktionen Automatisk rullefunktion til at navigere
automatisk gennem skærmbillederne med træningsdata, mens
timeren kører.
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Automatisk rullefunktion.
3 Vælg en visningshastighed.
Ændring af startmeddelelse
Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har
modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Det er en
påmindelse om at starte timeren, så du kan registrere dine
turdata.
> Aktivitetsindstillinger.
1 Vælg
2 Vælg Startmeddelelse.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Én gang.
• Vælg Gentag > Gent. forsink. for at ændre
forsinkelsestiden frem til påmindelsen.
Systemindstillinger
Vælg
> System.
• GPS-indstillinger (GPS-indstillinger, side 12)
• Farveindstillinger (Ændring af farvetonen, side 12)
• Displayindstillinger (Displayindstillinger, side 12)
• Indstillinger for registrering af hændelse (Sådan slår du
registrering af hændelse til og fra, side 5)
• Indstillinger for dataoptagelse (Ændring af datalagringssted,
side 7)
• Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed, side 12)
• Toneindstillinger (Indstilling af enhedstoner, side 12)
• Sprogindstillinger (Ændring af enhedens sprog, side 12)
Ændring af farvetonen
Vælg
> System > Skærm.
Automatisk lysstyrke: Justerer automatisk baggrundslyset i
forhold til det omgivende lys.
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Automatisk for at tillade, at enheden
automatisk indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af
tidspunktet på dagen.
Orientering: Indstiller enheden til at vise i stående eller liggende
tilstand.
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet på
enhedens skærm.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, temperatur, vægt, positionsformat og tidsformat.
> System > Enheder.
1 Vælg
2 Vælg en måletype.
3 Vælg en måleenhed for indstillingen.
Indstilling af enhedstoner
Vælg
> System > Toner.
Ændring af enhedens sprog
Vælg
> System > Sprog.
Ændring af konfigurationsindstillingerne
Du kan ændre alle indstillinger, som du har konfigureret under
den første opsætning.
> System > Nulstilling af enhed > Første
1 Vælg
opsætning.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Tidszoner
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller
synkroniserer med din smartphone, registrerer enheden
automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.
12
Tilpasning af din enhed
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Edge Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
15 timer, normal brug
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Temperatur ved
opladning
Fra 0 til 40º C (fra 32 til 104º F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Wi‑Fi trådløs teknologi
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Specifikationer for fjernbetjening
Batteritype
Udskifteligt CR2032 (3 V)
Batterilevetid
Op til 1,5 år v(1 time/dag)
Driftstemperaturområde Fra -10 til 50º C (fra 14 til 122º F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
5 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
1 Hold nede i 10 sekunder.
2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden.
Sletning af brugerdata
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.
BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede
oplysninger, men den sletter ikke din historik.
Enhedsoplysninger
Vælg
> System > Nulstilling af enhed >
Fabriksindstillinger.
Spar energi under opladning af enheden
Du kan slukke enhedens skærm og alle andre funktioner, mens
du oplader.
1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
2 Hold nede i 4 til 5 sekunder.
Skærmen slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand.
Oplad
enheden helt.
3
Maksimering af batterilevetiden
• Reducer baggrundslyset, eller reducer tiden, før
baggrundslyset slukker (Brug af baggrundslys, side 2).
• Aktiver funktionen Automatisk dvale (Brug af automatisk
dvale, side 12).
• Deaktiver den Bluetooth trådløse funktion (Bluetooth
Indstillinger, side 10).
• Deaktiver trådløs tilslutning (Wi‑Fi Indstillinger, side 10).
Opdatering af softwaren
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
BEMÆRK: Hvis du allerede har brugt Garmin Express til at
opsætte din enhed med Wi‑Fi tilslutning, kan Garmin
Connect automatisk downloade tilgængelige
softwareopdateringer til din enhed, når den opretter
forbindelse ved hjælp af Wi‑Fi.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Sådan henter du brugervejledningen
Gå til www.garmin.com/manuals/edgeexplore1000.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.
Vælg
> System > Om.
13
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
◦ Tilslut enheden til din Garmin Connect konto via et Wi‑Fi
trådløst netværk.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Temperaturudlæsninger
Enheden kan vise temperaturaflæsninger, der er højere end den
faktiske lufttemperatur, hvis enheden placeres i direkte sollys,
holdes i hånden eller oplades med en ekstern batteripakke.
Desuden tager det lidt tid for enheden at tilpasse sig store
temperaturskift.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Min enhed viser det forkerte sprog
1
2
3
4
Vælg .
Rul ned til det syvende element på listen, og vælg det.
Rul ned til det ottende element på listen, og vælg det.
Vælg dit sprog.
Appendiks
Datafelter
Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data.
Bane punktafstand: Den resterende afstand til det næste punkt
på banen.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Batteristatus: Resterende batteristrøm i et cykellygtetilbehør.
Dist. t. næste: Den resterende distance til det næste waypoint
på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance - omgang: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Distance - sidste omgang: Den tilbagelagte distance for den
senest gennemførte omgang.
Distancetæller: En løbende beregning af den tilbagelagte
distance for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved
nulstilling af tripdata.
Distance tilbage: Den resterende afstand under en træning
eller bane, når du anvender et distancemål.
Distance til destination: Den resterende distance til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Effekt: Den aktuelle effekt i watt. Enheden skal være sluttet til
en kompatibel effektmåler.
14
Effekt - 3s gennemsnit: 3-sekunders bevægelsesgennemsnit
for effekt.
Effekt - gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - kJ: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Effekt - maksimum: Den højeste effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din
FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle aktivitet.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed for den aktuelle
aktivitet.
Fart - omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
Eksempelvis er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m
(12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence - gennemsnitlig: Cykling. Den gennemsnitlige
kadence for den aktuelle aktivitet.
Kadence - omgang: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart - 30s i gnmsnit: Bevægelsesgennemsnit pr. 30
sekunder for lodret hastighed.
Lygtekonfiguration: Konfigurationstilstand for lygtenetværk.
Lygter tilsluttet: Antallet af tilsluttede lygter.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
Position ved destination: Det sidste punkt på ruten eller
banen.
Position ved næste: Det næste punkt på ruten eller banen.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls - gennemsnit: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Pulsgraf: En linjegraf, der viser din aktuelle pulszone (1 til 5).
Puls - omgang: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Appendiks
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Status for strålevinkel: Forlygtens stråletilstand.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod)
for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Tid - gået: Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis
starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5
minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid - omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Tid - omgang gennemsnit: Den gennemsnitlige omgangstid for
den aktuelle aktivitet.
Tid - seneste omgang: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Tid tilbage: Den resterende tid af en bane.
Tid til dest.: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Appendiks
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
15
Indeks
alarmer 11
ANT+ sensorer 2, 8
effektmålere 8
parre 8
Auto Lap 11
Auto Pause 12
automatisk dvale 12
automatisk rullefunktion 12
kalender 6
kalibrere, effektmåler 8
kalorie, alarmer 11
knapper på skærmen 2
koordinater 5
kort 4
indstillinger 11
købe 11
opdatere 13
retning 11
søge efter positioner 4
zoom 11
B
L
A
baggrundslys 2, 12
baner 4
batteri
maksimere 13
oplade 1, 13
type 1
udskifte 9
Bluetooth teknologi 7, 10
brugerdata, slette 8
brugerprofil 2, 10
bånd 14
C
computer, tilslutte 7
Connect IQ 9
D
data
opbevare 6
optage 7
overføre 6, 7
skærmbilleder 10
datafelter 9, 10, 14
displayindstillinger 12
distance, alarmer 11
E
effekt (kraft)
alarmer 11
zoner 10
enhed
nulstille 13
vedligeholdelse 13
enheds-ID 13
F
fejlfinding 13, 14
filer, overføre 8
fjernbetjening 8
parre 9
første opsætning 12
G
Garmin Connect 3, 6, 7, 9
Garmin Express 7
opdatering af software 13
gemme aktiviteter 2
GLONASS 12
GPS 12
siden satellit 12
signal 2, 3, 14
H
historik 2, 6
sende til computer 6
slette 6
hukommelseskort 7
højde 12
højdemåler, kalibrere 12
I
ikoner 2
indstillinger 2, 10–12
enhed 12
installere 1
K
låse, skærm 2
M
microSD kort. Se hukommelseskort
montere enhed 1, 9
måleenheder 12
N
T
taster 2, 8, 9
temperatur 14
tid, alarmer 11
tidszoner 12
tilbage til Start 4
tilbehør 8, 13
tilpasning af enheden 10
timer 2, 6
toner 12
træning, skærmbilleder 2, 10
trådløse enheder 8
tætningsringe. Se bånd
U
udskiftning af batteriet 9
urskiver 9
USB 13
frakoble 8
W
navigation 5
tilbage til Start 4
nulstilling af enheden 13
nødkontakter 5, 6
waypoints, projicering 5
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 10, 13
tilslutte 7
widgets 9
O
Z
omgange 2
opbevare data 6, 7
opdateringer, software 13
oplade 13
overføre, filer 7
zoner
tid 12
tænd/sluk 10
P
parre 2, 7
ANT+ sensorer 8
fjernbetjening 9
personlige rekorder 6
slette 6
positioner 4, 5
nyligt fundne 5
redigere 5
slette 5
søge med kortet 4
profiler, bruger 10
programmer 7, 9
puls
alarmer 11
zoner 10, 15
R
registrering af hændelse 5, 6
rengøre enhed 13
ruter 3, 4
indlæse 3
indstillinger 4, 11
navigering 4
oprette 3, 4
redigere 3, 4
slette 4
S
satellitsignaler 2, 3, 14
siden satellit 12
skærm 12
slette, alle brugerdata 8, 13
smartphone 2, 7, 9, 10
software
opdatere 13
version 13
softwarelicensaftale 13
specifikationer 13
sportsmand hele livet 10
sprog 12, 14
startmeddelelse 12
systemindstillinger 12
søge efter positioner, i nærheden af din
position 5
søvntilstand 12
kadence, alarmer 11
16
Indeks
support.garmin.com
Juli 2018
190-01944-36_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising