Garmin | Edge® 25 | Operating instructions | Garmin Edge® 25 Návod k obsluze

Garmin Edge® 25 Návod k obsluze
Edge 20/25
®
Návod k obsluze
Březen 2016
190-01884-41_0B
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause a Edge jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™ a Garmin Express™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností.
Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Mac je
ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation
ve Spojených státech a dalších zemích.
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02643
Obsah
Odstranění problémů..................................................... 7
Tlačítka ....................................................................................... 1
Ikony stavu ............................................................................. 1
Instalace standardního držáku ................................................... 1
Uvolněte zařízení Edge .......................................................... 1
Vyrážíme na projížďku ................................................................ 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Aktualizace softwaru ................................................................... 7
Podpora a aktualizace ................................................................ 7
Další informace ........................................................................... 7
Maximalizace životnosti baterie .................................................. 8
Vyhledání družicových signálů ................................................... 8
Vynulování zařízení .................................................................... 8
Náhradní O-kroužky .................................................................... 8
Zobrazení informací o zařízení ................................................... 8
Trénink............................................................................ 2
Dodatek........................................................................... 8
Nastavení režimu jízdy ............................................................... 2
Úprava cílového času, vzdálenosti nebo počtu kalorií ........... 2
Změna režimu jízdy ................................................................ 2
Indoorový trénink ........................................................................ 2
Označování okruhů ..................................................................... 2
Používání služby Auto Pause® .................................................. 2
Použití funkce Automatické procházení ..................................... 2
Změny datových polí ................................................................... 2
Rejstřík............................................................................ 9
Úvod ................................................................................ 1
Datová pole .................................................................................8
Výpočty rozsahů srdečního tepu ................................................ 8
Softwarová licenční dohoda ....................................................... 8
Historie............................................................................ 2
Zobrazení jízdy ........................................................................... 2
Odstranění jízdy ..................................................................... 2
Osobní rekordy ........................................................................... 3
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 3
Odstranění osobních rekordů ................................................ 3
Zobrazení souhrnů ......................................................................3
Vynulování souhrnů ............................................................... 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Odeslání dat do účtu Garmin Connect .................................. 3
Správa dat .............................................................................. 3
Odpojení kabelu USB ............................................................ 3
Online funkce Bluetooth ............................................................. 3
Spárování smartphonu se zařízením Edge 25 ...................... 4
Vypnutí technologie Bluetooth ............................................... 4
Vypnutí chytrých oznámení .................................................... 4
Navigace.......................................................................... 4
Trasy ........................................................................................... 4
Sledování trasy z webové stránky ......................................... 4
Závodění se segmentem ....................................................... 4
Zobrazení podrobností trasy .................................................. 4
Odstranění trasy .................................................................... 4
Možnosti trasy ........................................................................ 4
Snímače ANT+................................................................ 5
Nasazování volitelného snímače srdečního tepu ....................... 5
Instalace snímače kadence ........................................................ 5
Párování snímačů ANT+ ............................................................ 5
Nastavení maximálního srdečního tepu ..................................... 5
Rozsahy srdečního tepu ........................................................ 5
Cíle aktivit typu fitness ........................................................... 5
Nastavení alarmů srdečního tepu ............................................... 6
Přizpůsobení zařízení..................................................... 6
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 6
Nastavení systému ..................................................................... 6
Nastavení času ...................................................................... 6
Informace o zařízení....................................................... 6
Technické údaje ..........................................................................6
Technické údaje k zařízení Edge ........................................... 6
Technické údaje snímače srdečního tepu ............................. 6
Technické údaje snímače rychlosti a snímače kadence ........ 6
Péče o zařízení ........................................................................... 6
Čištění zařízení ...................................................................... 7
Péče o snímač srdečního tepu .............................................. 7
Vyměnitelné baterie .................................................................... 7
Výměna baterie snímače srdečního tepu .............................. 7
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence ....................... 7
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
4 Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček Á.
5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů
sady na kolo Â.
6 Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček,
dokud nezapadne na místo.
Tlačítka
Uvolněte zařízení Edge
1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček
zařízení odemkněte.
Zvedněte
zařízení Edge z držáku.
2
Vyrážíme na projížďku
À
Á
Â
Ã
Stisknutím zapnete a vypnete podsvícení.
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
Stisknutím spustíte a zastavíte stopky.
Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu.
Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a
nastavení.
Stisknutím na domovské obrazovce si zobrazíte menu
zařízení.
Stisknutím označíte nový okruh.
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
Ikony stavu
Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen
signál a snímač je připojen.
Zařízení je částečně nabito. Je možné, že bude nutné zařízení
před jízdou dobít (Nabíjení zařízení, strana 1). Pokud vaše
zařízení Edge 25 bylo dodáno se snímačem ANT+ , jsou již
zařízení spárována.
1 Podržením tlačítka zařízení zapněte.
2 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu
jsou plné.
4 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou
spuštěny stopky.
5 Stisknutím tlačítka zobrazíte další datové obrazovky.
®
Stav signálu GPS
Bluetooth stav
®
Stav srdečního tepu
Stav rychlosti a kadence
LiveTrack stav
Instalace standardního držáku
Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když sadu na kolo
umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Sadu
na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání
bezpečnému provozu kola.
2 Pryžové kolečko À umístěte na zadní stranu sady na kolo.
Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo,
takže bude držet na místě.
Když běží čas, zaznamenávají se hodnoty času À,
vzdálenosti Á, rychlosti Â, celkového převýšení a počtu
kalorií. Používáte-li volitelný snímač srdečního tepu,
zobrazuje se počet tepů za minutu a zóna srdečního tepu.
TIP: Datová pole si můžete přizpůsobit podle svého (Změny
datových polí, strana 2).
6 Stisknutím tlačítka stopky zastavíte.
7 Vyberte možnost Ulozit.
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
3 Sadu na kolo umístěte na rám kola.
Úvod
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1
1 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
2 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně
zařízení a zatlačte na nabíječku À, dokud nezacvakne.
Zařízení přejde do režimu stopek.
stopky spustíte.
Je-li zařízení GPS vypnuto, budou rychlost a vzdálenost
dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač rychlosti,
který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti (pouze
zařízení Edge 25). Při dalším spuštění zařízení bude znovu
vyhledávat signál družic.
2 Stisknutím tlačítka
Označování okruhů
Pomocí funkce Auto Lap můžete označit okruh o konkrétní
délce (například každou míli nebo každých 5 kilometrů) nebo
můžete okruhy označit ručně. Tato funkce je užitečná pro
srovnávání vašich výkonů v různých částech aktivity.
1 Stiskněte tlačítko > Nastaveni > Nastaveni jizdy >
Okruhy.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Auto Lap a nastavením vzdálenosti
aktivujete funkci Auto Lap.
• Vyberte možnost Klavesa okruh > Zapnout, chcete-li
k označení okruhu během aktivity používat tlačítko .
®
3 Zařízení zcela nabijte.
Trénink
Nastavení režimu jízdy
1 Stiskněte tlačítko
2 Vyberte možnost:
> Moznosti jizdy > Rezim jizdy.
• Vyberte možnost Zakladni pro venkovní jízdu (Vyrážíme
na projížďku, strana 1) nebo pro jízdu v kryté hale
(Indoorový trénink, strana 2).
POZNÁMKA: Jedná se o výchozí režim jízdy.
• Vyberte možnost Sledovat trasu, chcete-li sledovat trasu
staženou z účtu Garmin Connect™ (Sledování trasy
z webové stránky, strana 4).
• Vyberte možnost Cas, chcete-li trénink směřovat
k určitému času.
• Vyberte možnost Vzdalen., chcete-li trénink směřovat
k určité vzdálenosti.
• Vyberte možnost Kal. (kcal), chcete-li trénink směřovat
k určitému počtu kalorií.
Pokud
je třeba, zadejte u času, vzdálenosti nebo počtu kalorií
3
vlastní hodnotu.
4 Stiskněte tlačítko .
Když dosáhnete stanoveného času, vzdálenosti nebo počtu
kalorií, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení
také pípne (Nastavení systému, strana 6).
Úprava cílového času, vzdálenosti nebo počtu kalorií
Pokud trénink směřujete k určitému cíli, například času,
vzdálenosti, nebo množství kalorií, můžete aktuální režim jízdy
upravit a změnit nastavení cíle.
1 Stiskněte tlačítko > Moznosti jizdy > Rezim jizdy >
Upravit.
2 Zadejte vlastní hodnotu.
3 Stiskněte tlačítko .
Změna režimu jízdy
1 Stiskněte tlačítko > Moznosti jizdy > Rezim jizdy >
2
3
4
5
Zmenit rezim.
Vyberte možnost.
Pokud trénink směřujete k určitému cíli, například času,
vzdálenosti, nebo množství kalorií, zadejte vlastní hodnotu.
Chcete-li sledovat trasu, vyberte trasu staženou z účtu
Garmin Connect.
Stiskněte tlačítko .
Indoorový trénink
Systém GPS lze při indoorovém tréninku vypnout a šetřit tak
energii baterie.
1 Vyberte možnost > Moznosti jizdy > Pouzit uvnitr.
2
Používání služby Auto Pause
®
Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit
stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je
užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná
místa, kde musíte zastavit.
POZNÁMKA: Pozastavený čas se neukládá do dat historie.
Stiskněte tlačítko > Nastaveni > Nastaveni jizdy > Auto
Pause > Zapnout.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci Automaticke prochazeni můžete použít k tomu, aby
procházela všechny datové obrazovky tréninků, jestliže jsou
zapnuty stopky.
1 Stiskněte tlačítko > Nastaveni > Nastaveni jizdy >
Automaticke prochazeni.
Vyberte
rychlost zobrazování.
2
Změny datových polí
Můžete změnit kombinace datových polí na stránkách, které se
zobrazují, když jsou spuštěné stopky.
1 Stiskněte tlačítko > Nastaveni > Nastaveni jizdy > Datova
pole.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, údaje o
okruhu, nadmořskou výšku a informace z volitelného snímače
ANT+.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se přepíší.
Budete-li nahrávat historii pravidelně do služby Garmin Connect,
získáte přehled o všech svých údajích o jízdě.
Zobrazení jízdy
1 Stiskněte tlačítko
2 Vyberte jízdu.
Odstranění jízdy
1 Stiskněte tlačítko
2 Vyberte jízdu.
> Historie > Jizdy.
> Historie > Jizdy.
Trénink
3 Stiskněte tlačítko
> Zrusit > Ano.
Osobní rekordy
Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší
jízdu a největší výstup během jízdy.
Zobrazení osobních rekordů
1 Stiskněte tlačítko > Historie > Rekordy.
2 Pomocí tlačítka můžete záznamy procházet.
Odstranění osobních rekordů
1 Stiskněte tlačítko > Historie > Rekordy.
2 Vyberte rekord, který chcete odstranit.
3 Vyberte možnost Vymazat? > Ano.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
1 Vyberte možnost > Historie > Rekordy.
2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
3 Vyberte možnost Pouzit predchozi > Pouzit zaznam.
Všechny údaje o svých aktivitách můžete odeslat na účet
Garmin Connect pro provedení komplexní analýzy. Můžete se
podívat na mapu vaší aktivity a sdílet vaše aktivity s přáteli.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazení souhrnů
Správa dat
Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložili do zařízení
Edge, včetně počtu jízd, času a vzdálenosti.
1 Stiskněte tlačítko > Historie > Souhrny.
2 Vyberte možnost zobrazení souhrnů pro jednu jízdu nebo pro
celé zařízení
Vynulování souhrnů
1 Stiskněte tlačítko > Historie > Souhrny > Reset.
2 Vyberte možnost vynulování souhrnů pro jednu jízdu nebo
pro celé zařízení.
TIP: Můžete vymazat pouze souhrny za poslední trasu a
celkové souhrny v zařízení ponechat.Při příští jízdě pak
pořídíte nový záznam.
3 Vyberte možnost Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect.
Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras, analýzu,
sdílení a vzájemnému povzbuzování. Zaznamenávejte svůj
aktivní životní styl včetně běhu, chůze, jízdy, plavání, turistiky,
triatlonů a dalších aktivit. Pokud se chcete zaregistrovat
k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin
Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení
výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení
zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Historie
Odeslání dat do účtu Garmin Connect
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Online funkce Bluetooth
Zařízení Edge 25 má několik připojených funkcí Bluetooth pro
kompatibilní smartphone a mobilní zařízení využívající aplikaci
Garmin Connect Mobile. Další informace najdete na stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit: Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše
aktivity automaticky odeslány do aplikace Garmin Connect
Mobile.
3
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do aplikace
Garmin ConnectMobile.
Oznámení: Zobrazuje hovory a textová upozornění na zařízení
Edge 25.
Spárování smartphonu se zařízením Edge 25
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
/apps a stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile do svého
smartphonu.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
3 Na zařízení Edge 25 vyberte možnost > Nastaveni >
Bluetooth > Parovat smartphone.
4 Spusťte aplikaci Garmin Connect Mobile a připojte zařízení
podle pokynů na obrazovce.
Pokyny jsou uvedeny po počátečním nastavení, případně se
nacházejí v nápovědě aplikace Garmin Connect Mobile.
Vypnutí technologie Bluetooth
• Na zařízení Edge 25 vyberte možnost > Nastaveni >
Bluetooth > Vypnout.
• Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
naleznete v návodu k obsluze ke smartphonu.
Vypnutí chytrých oznámení
Na zařízení Edge 25 vyberte možnost > Nastaveni >
Bluetooth > Smart oznameni > Vypnout.
Navigace
Trasy
Trasu je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení.
Jakmile je trasa uložena do zařízení, je možné pomocí zařízení
provádět navigaci po trase.
Můžete navigovat podle uložené trasy. Například můžete uložit
kurz, který je vhodný pro dojíždění do práce na kole, a podle něj
navigovat. Můžete také navigovat podle uložené trasy a pokusit
se vyrovnat nebo překonat nastavené výkonnostní cíle.
Můžete si zobrazit vzdálenost ke konci trasy À a svůj čas
vzhledem k času trasy Á.
Závodění se segmentem
Ze svého účtu Garmin Connect si můžete stáhnout trasy se
segmenty. Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete
závodit na určité trase a porovnávat své výsledky se svou
předchozí aktivitou, se svými kontakty v účtu Garmin Connect
nebo s dalšími členy komunity Garmin Connect. Data své
aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect a zobrazit
si svou pozici v daném segmentu.
1 Najeďte na trasu, která obsahuje segment (Sledování trasy
z webové stránky, strana 4).
Když budete v blízkosti počátečního bodu segmentu, zobrazí
se zpráva.
2 Začněte závodit se segmentem.
Zařízení zobrazí čas, který jste v daném segmentu strávili
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.
Zobrazení podrobností trasy
1 Stiskněte tlačítko > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li si zobrazit čas, vzdálenost a celkové převýšení
trasy, vyberte možnost Detaily.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte trasu na mapě.
Funkce mapy
Sledování trasy z webové stránky
Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connectwww.garminconnect.com\start.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu (Odeslání dat do účtu Garmin Connect,
strana 3).
3 Vytvořte novou trasu nebo vyberte stávající trasu.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení.
6 Stiskněte tlačítko > Trasy.
7 Vyberte trasu.
8 Vyberte možnost Spustit trasu.
9 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
Na mapě se zobrazí trasa a v horní části obrazovky
informace o stavu.
10 V případě potřeby výběrem tlačítka zobrazíte další datové
obrazovky.
4
À
Á
Â
Ukazuje na sever
Trasa
Úroveň přiblížení
Odstranění trasy
1 Stiskněte tlačítko > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit > Ano.
Možnosti trasy
Stiskněte tlačítko > Nastaveni > Moznosti trasy.
Odbocovaci pokyny: Zapíná nebo vypíná podrobné navigační
pokyny.
Segmentove pokyny: Zapíná nebo vypíná upozornění na
blížící se segmenty.
Navigace
Snímače ANT+
Zařízení Edge 25 lze používat s bezdrátovými snímači ANT+.
Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
najdete na http://buy.garmin.com.
3 Protáhněte pásky Á okolo kliky pedálů a připevněte je
k háčkům  na snímači.
Nasazování volitelného snímače srdečního
tepu
OZNÁMENÍ
Pokud budete snímač srdečního tepu používat delší dobu, může
dojít k jeho odření. Abyste tomuto problému předešli, aplikujte
lubrikant nebo gel zabraňující tření do středu modulu, pokud je
v kontaktu s vaší pokožkou. Neaplikujte gel nebo lubrikant
zabraňující tření na elektrody. Nepoužívejte gely nebo
lubrikanty, které obsahují ochranu proti slunci.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Jeden jazýček À provlečte otvorem Á na modulu snímače
srdečního tepu.
4 Otáčejte klikou pedálů a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač ani pásky by se neměly dotýkat žádné čísti kola nebo
boty.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti
sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
5 Vykonejte 15minutovou zkušební jízdu a prohlédněte snímač
a pásky, zda nevykazují známky poškození.
Párování snímačů ANT+
2 Jazýček zatlačte dolů.
3 Navlhčete elektrody  na zadní straně modulu, abyste
zlepšili vodivost mezi hrudníkem a modulem snímače
srdečního tepu.
4 Nasaďte si pásek kolem hrudníku a připojte jej ke druhé
straně modulu snímače srdečního tepu.
Při prvním připojení snímače ANT+ k zařízení musíte zařízení
a snímač spárovat. Po provedení prvního spárování se zařízení
automaticky připojí k aktivnímu snímači v dosahu, jakmile
zahájíte aktivitu.
POZNÁMKA: Pokud vaše zařízení Edge 25 bylo dodáno se
snímačem ANT+, jsou již zařízení spárována.
1 Upevněte snímač nebo si nasaďte snímač srdečního tepu.
2 Stiskněte tlačítko > Nastaveni > Pripojit snimace.
3 Umístěte zařízení ve vzdálenosti do 1 cm od snímače a
počkejte, až se zařízení připojí ke snímači.
Poté, co zařízení snímač detekujte, zobrazí se zpráva.
Nastavení maximálního srdečního tepu
Zařízení od počátečního nastavení využívá informace z vašeho
uživatelského profilu k odhadování vašeho maximálního
srdečního tepu a určení výchozích zón srdečního tepu. Výchozí
maximální srdeční tep je 220 minus váš věk. Abyste během
aktivity získali co nejpřesnější data o kaloriích, měli byste
nastavit svůj maximální srdeční tep (pokud jej znáte).
1 Vyberte možnost > Nastaveni > Uzivatelsky profil > Max.
ST.
2 Zadejte svůj maximální srdeční tep.
Rozsahy srdečního tepu
Logo Garmin musí směřovat nahoru.
5 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
®
Instalace snímače kadence
POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol
přeskočit.
TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při
instalaci snímače postavili do stojanu.
1 Vyberete velikost pásku, který bude možné bezpečně umístit
na kliku pedálů À.
Pásek, který vyberete, by měl být nejmenší z těch, které jsou
nataženy přes kliku pedálů.
2 Na opačné straně od pohonu umístěte a upevněte rovnou
část snímače kadence do vnitřní strany kliky pedálů.
Snímače ANT+
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
5
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 8) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Nastavení alarmů srdečního tepu
Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, můžete zařízení
nastavit, aby vás upozornilo, když je srdeční tep nad nebo pod
cílovou zónou nebo vlastním rozsahem. Můžete například
nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když váš srdeční tep
klesne pod 150 tepů za minutu.
1 Stiskněte tlačítko > Moznosti jizdy > Alarm ST.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li použít rozsah existující zóny srdečního tepu,
vyberte zónu srdečního tepu.
• Chcete-li přizpůsobit maximální hodnotu, vyberte Vlastni
> Vysoka > Zapnout a zadejte hodnotu.
• Chcete-li přizpůsobit minimální hodnotu, vyberte Vlastni >
Nizka > Zapnout a zadejte hodnotu.
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovený
rozsah nebo vlastní hodnotu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou
zapnuté tóny, zařízení také pípne (Nastavení systému,
strana 6).
Přizpůsobení zařízení
Informace o zařízení
Technické údaje
Technické údaje k zařízení Edge
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Životnost baterie
Až 8 hodin
Rozsah provozních
teplot
Od −15 do 60 ºC (od 5 do 140º F)
Rozsah nabíjecí teploty Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci 2,4 GHz
ANT+ (pouze zařízení Edge 25)
Bezdrátová technologie Bluetooth Smart
(pouze zařízení Edge 25)
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače srdečního tepu
Typ baterií
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
Přibližně 3 roky (1 hodina denně)
Rozsah provozních
teplot
Od −10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Stupeň vodotěsnosti
1 atmosféra*
POZNÁMKA: Během plávání nepřenáší
tento produkt srdeční tep.
Nastavení uživatelského profilu
Můžete upravit nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku,
hmotnost a maximální srdeční tep (Nastavení maximálního
srdečního tepu, strana 5). Zařízení pomocí těchto údajů
vypočítává přesné údaje o tréninku.
1 Stiskněte tlačítko > Nastaveni > Uzivatelsky profil.
2 Vyberte možnost.
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje snímače rychlosti a snímače
kadence
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Nastavení systému
Životnost baterie
Přibližně 12 měsíců (1 hodina denně)
Vyberte > Nastaveni > System.
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na
zařízení.
Cas: Upraví nastavení času (Nastavení času, strana 6).
Prodleva podsviceni: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Tony: Vypíná a zapíná tóny. Tóny můžete nastavit pro tlačítka a
zprávy s upozorněním.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky zařízení.
GLONASS: Slouží k zapnutí nebo vypnutí systému GLONASS.
Ve výchozím nastavení používá zařízení pro vyhledání
satelitů systém GPS. Chcete-li zvýšit přesnost ve ztížených
podmínkách a rychleji vyhledávat pozici GPS, můžete
zapnout systém GPS i systém GLONASS. Pokud použijete
systém GPS i systém GLONASS, vyčerpáte kapacitu baterie
rychleji, než kdybyste použili pouze systém GPS.
Aktualizace softwaru: Umožňuje zkontrolovat aktualizace
softwaru.
Informace o: Zobrazí verzi softwaru a ID jednotky.
Rozsah provozních teplot
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Nastavení času
Stiskněte tlačítko > Nastaveni > System > Cas.
Format casu: Nastaví zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový
formát.
Nastavit cas: Umožňuje nastavit čas ručně nebo automaticky
na základě vaší pozice GPS.
6
Rádiová frekvence/protokol Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT+
Stupeň vodotěsnosti
1 atmosféra*
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 10 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Přizpůsobení zařízení
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
Výměna baterie snímače rychlosti a kadence
Po dvou otáčkách dioda LED bliká červeně a označuje, že je
baterie téměř vybitá.
1 Najděte kulatý kryt baterie À na zadní straně snímače.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Péče o snímač srdečního tepu
OZNÁMENÍ
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Příležitostně pásek ručně umyjte pomocí velmi malého
množství jemného čisticího prostředku, jako je například
tekutý prostředek na mytí nádobí.
POZNÁMKA: Použitím přílišného množství čisticího
prostředku můžete pásek poškodit.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
Vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Baterie nikdy nevkládejte do úst. Pokud by došlo ke spolknutí,
obraťte se na svého lékaře nebo místní centrum pro otravy.
Vyměnitelné knoflíkové baterie mohou obsahovat chloristanový
materiál. Může být vyžadována speciální manipulace. Další
informace naleznete na adrese www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Na zadní straně snímače srdečního tepu vyhledejte kulatý
kryt baterie.
2 Pomocí mince otočte krytem proti směru hodinových ručiček,
dokud se neuvolní tak, aby šel sundat (šipka směřuje
k nápisu OPEN).
3 Vyjměte kryt a baterii.
4 Počkejte 30 sekund.
5 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
6 Pomocí mince zajistěte kryt otočením ve směru hodinových
ručiček (šipka směřuje k nápisu CLOSE).
Po výměně baterie snímače srdečního tepu možná budete
muset snímač znovu spárovat se zařízením.
2 Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud
značka není v odemknuté poloze a kryt je možné vyjmout.
3 Vyjměte kryt a baterii. Á.
TIP: Baterii můžete z pouzdra vyjmout pomocí pásky  nebo
magnetu.
4 Počkejte 30 sekund.
5 Vložte do pouzdra novou baterii a dbejte na polaritu.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
6 Otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud značka
není v zamknuté poloze.
POZNÁMKA: Po výměně baterie dioda LED několik sekund
bliká červeně a zeleně. Jakmile dioda LED bliká zeleně a
poté zhasne, zařízení je aktivní a je připraveno odesílat data.
Odstranění problémů
Aktualizace softwaru
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express™.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle do vašeho zařízení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Neodpojujte zařízení od počítače, než aplikace Garmin
Express stáhne software.
TIP: V případě potíží s aktualizováním softwaru pomocí
aplikace Garmin Express možná bude nutné nahrát historii
aktivit do aplikace Garmin Connect a pak odstranit historii
aktivit ze zařízení. Tím by se měl uvolnit dostatek místa pro
aktualizaci.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
Další informace
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
Odstranění problémů
7
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Maximalizace životnosti baterie
Zona ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Vynulování zařízení
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat.
POZNÁMKA: Vynulování zařízení může vést k vymazání dat
nebo nastavení.
1 Podržte tlačítko po dobu 15 sekund.
Zařízení se vypne.
Podržením
tlačítka po dobu jedné sekundy zařízení
2
zapněte.
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Softwarová licenční dohoda
• Vypněte bezdrátovou funkci Bluetooth na zařízení Edge 25
(Vypnutí technologie Bluetooth, strana 4).
• Vypněte systém GLONASS (Nastavení systému, strana 6).
Vyhledání družicových signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
Náhradní O-kroužky
Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.
POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené
z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou
stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce
Garmin.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit ID jednotky, verzi softwaru, verzi GPS
a informace o softwaru.
Vyberte možnost > Nastaveni > System > Informace o.
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+ (pouze zařízení Edge 25)
Cas: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Celk. vystup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kal. (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Nadm. vyska: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Prumerna rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Tepy za min: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
Vzdalen.: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
8
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
Dodatek
Rejstřík
profily, uživatelské 6
příslušenství 5, 7
A
R
aktualizace, software 7
alarmy 6
aplikace 3
smartphone 4
Auto Lap 2
Auto Pause 2
Automatické procházení 2
registrace produktu 7
registrace zařízení 7
B
baterie
maximalizace 4, 6, 8
nabíjení 1
výměna 7
Č
čas, nastavení 6
čištění zařízení 6, 7
D
data
přenos 3
ukládání 3
datová pole 2, 8
družicové signály 8
G
Garmin Connect 3, 4
Garmin Express
aktualizace softwaru 7
registrace zařízení 7
GPS 1
signál 8
zastavení 2
H
historie 1–3
odeslání do počítače 3
odstranění 2, 3
hodiny 6
I
ID zařízení 8
ikony 1
instalace 1, 5
instalace zařízení 1
K
klávesy 6
S
segmenty 4
smartphone 4
aplikace 3
párování 4
Snímače ANT+ 5
párování 5
snímače rychlosti a kadence 1, 5, 7
software
aktualizace 7
verze 8
softwarová licenční dohoda 8
srdeční tep 1
alarmy 6
rozsahy 5, 8
snímač 5, 7
zóny 5
stopky 1, 2
T
technické údaje 6
Technologie Bluetooth 1, 3, 4
tlačítka 1
trasy 4
načítání 4
odstranění 4
trénink 3
režimy 2
stránky 1
U
ukládání aktivit 1
ukládání dat 3
USB 7
odpojení 3
uživatelská data, odstranění 3
uživatelský profil 6
V
výměna baterie 7
vynulování zařízení 8
Z
zóny, srdeční tep 5
M
mapy 4
aktualizace 7
menu 1
N
nabíjení 1
nastavení 6
nastavení systému 6
navigace 4
O
O-kroužky. Viz pásky
odstranění
historie 3
osobní rekordy 3
všechna uživatelská data 3
odstranění problémů 7, 8
okruhy 1, 2
osobní rekordy 3
obnovení 3
odstranění 3
P
párování
smartphone 4
Snímače ANT+ 5
pásky 8
podsvícení 1
Rejstřík
9
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising