Garmin Edge® 25 User manual

Garmin Edge® 25 User manual
Edge 20/25
®
Gebruikershandleiding
Maart 2016
190-01884-35_0B
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause en Edge zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™ en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
®
®
®
Het merk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.
Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
®
®
®
Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
®
M/N: A02643
Inhoudsopgave
De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor
vervangen .............................................................................. 7
Inleiding........................................................................... 1
Problemen oplossen...................................................... 7
Knoppen ..................................................................................... 1
Statuspictogrammen .............................................................. 1
De standaardsteun installeren .................................................... 1
De Edge losmaken ................................................................. 1
Een rit maken .............................................................................. 1
Het toestel opladen ..................................................................... 2
De software bijwerken ................................................................ 7
Ondersteuning en updates ......................................................... 8
Meer informatie ........................................................................... 8
Levensduur van de batterijen maximaliseren ............................. 8
Satellietsignalen ontvangen ........................................................ 8
Het toestel herstellen .................................................................. 8
Vervangende O-ringen ............................................................... 8
Toestelgegevens weergeven ...................................................... 8
Training........................................................................... 2
De ritmodus instellen .................................................................. 2
Tijds-, afstands- of caloriedoel wijzigen ................................. 2
De ritmodus wijzigen .............................................................. 2
Indoortrainingen .......................................................................... 2
Ronden markeren ....................................................................... 2
Gebruik van Auto Pause® .......................................................... 2
Auto Scroll gebruiken .................................................................. 2
Gegevensvelden wijzigen ........................................................... 2
Appendix......................................................................... 8
Gegevensvelden ......................................................................... 8
Berekeningen van hartslagzones ............................................... 8
Softwarelicentieovereenkomst .................................................... 8
Index.............................................................................. 10
Geschiedenis .................................................................. 2
Uw rit weergeven ........................................................................ 3
Een rit verwijderen ................................................................. 3
Persoonlijke records ................................................................... 3
Uw persoonlijke records weergeven ...................................... 3
Persoonlijke records verwijderen ........................................... 3
Fietstotalen weergeven ............................................................... 3
Fietstotalen terugzetten op nul .............................................. 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Gegevens naar uw Garmin Connect account verzenden ...... 3
Gegevensbeheer ................................................................... 3
De USB-kabel loskoppelen .................................................... 3
Bluetooth connected functies ..................................................... 3
Uw smartphone koppelen met uw Edge 25 ........................... 4
Bluetooth technologie uitschakelen ....................................... 4
Slimme meldingen uitschakelen ............................................ 4
Navigatie......................................................................... 4
Koersen ...................................................................................... 4
Een van internet gedownloade koers volgen ......................... 4
Tegen een segment racen ..................................................... 4
Koersgegevens weergeven ................................................... 4
Een koers verwijderen ........................................................... 4
Koersopties ............................................................................ 4
ANT+ sensors................................................................. 5
De optionele hartslagmeter aanbrengen .................................... 5
De cadanssensor installeren ...................................................... 5
ANT+ sensors koppelen ............................................................. 5
Uw maximale hartslag instellen .................................................. 5
Hartslagzones ........................................................................ 5
Fitnessdoelstellingen ............................................................. 5
Hartslagwaarschuwingen instellen ............................................. 6
Uw toestel aanpassen .................................................... 6
Uw gebruikersprofiel instellen ..................................................... 6
Systeeminstellingen .................................................................... 6
Tijdinstellingen ....................................................................... 6
Toestelinformatie........................................................... 6
Specificaties ................................................................................ 6
Edge specificaties .................................................................. 6
Specificaties van de hartslagmeter ........................................ 6
Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor ......... 6
Toestelonderhoud ....................................................................... 6
Het toestel schoonmaken ...................................................... 7
Onderhoud van de hartslagmeter .......................................... 7
Door de gebruiker vervangbare batterijen .................................. 7
De batterij van de hartslagmeter vervangen .......................... 7
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.
Knoppen
3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden Á.
5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
de inkepingen op de fietssteun Â.
6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
het vastklikt.
À
Selecteer om de schermverlichting in of uit te schakelen.
Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.
Á
Selecteer om de timer te starten of te stoppen.
Selecteren om een optie te kiezen of een bericht te bevestigen.
Â
Ã
Selecteer om door de gegevensschermen, opties en instellingen te bladeren.
Selecteer dit in het startscherm om het toestelmenu weer te
geven.
De Edge losmaken
1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.
2 Til de Edge van de steun.
Selecteer dit als u een nieuwe ronde wilt markeren.
Selecteer om terug te keren naar het vorige scherm.
Een rit maken
Statuspictogrammen
Een niet-knipperend pictogram geeft aan dat het signaal is
gevonden of de sensor is verbonden.
GPS-status
Bluetooth status
®
Hartslagstatus
Snelheid- en cadansstatus
LiveTrack status
De standaardsteun installeren
Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig
dat de voorzijde van het toestel op de lucht is gericht. U kunt de
fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.
1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
brengt.
2 Plaats de rubberen schijf À op de achterzijde van de
fietssteun.
De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.
Inleiding
Het toestel is bij aankoop gedeeltelijk opgeladen. Mogelijk moet
eerst het toestel worden opgeladen (Het toestel opladen,
pagina 2) voordat u een rit gaat maken. Als bij uw Edge 25
toestel een ANT+ sensor is meegeleverd, zijn de toestellen al
gekoppeld.
1 Houd ingedrukt om het toestel in te schakelen.
2 Selecteer in het startscherm .
3 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft
gevonden.
Als de satellietbalken constant zijn, is het toestel gereed.
4 Selecteer om de timer te starten.
OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als
de timer is gestart.
5 Selecteer om meer gegevenspagina's weer te geven.
®
Terwijl de timer loopt, worden tijd À, afstand Á, snelheid Â,
totale stijging en verbrande calorieën geregistreerd. Als u een
optionele hartslagmeter gebruikt, worden uw hartslagen per
minuut en hartslagzone weergegeven.
TIP: U kunt de gegevensvelden aanpassen
(Gegevensvelden wijzigen, pagina 2).
6 Selecteer om de timer te stoppen.
7 Selecteer Sla op.
1
Het toestel opladen
WAARSCHUWING
Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
LET OP
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen
voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.
Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.
1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.
2 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel op
één lijn met de oplaadcontacten en druk de oplader À aan tot
deze vastklikt.
2 Selecteer een optie.
3 Voer een aangepaste waarde in voor trainen op het behalen
van een bepaald tijds-,. afstands- of caloriedoel.
4 Selecteer een koers die u hebt gedownload via uw Garmin
Connect account, als u een koers wilt volgen.
5 Selecteer .
Indoortrainingen
U kunt GPS uitschakelen bij indoortrainingen of om
batterijvermogen te sparen.
1 Selecteer > Ritopties > Binnen gebruiken.
Het toestel schakelt over op de timermodus.
2 Selecteer om de timer te starten.
Wanneer de GPS is uitgeschakeld, zijn er geen snelheids- en
afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een optionele
snelheidssensor beschikt die deze gegevens naar het toestel
verzendt (alleen Edge 25 toestel). De volgende keer dat u het
toestel inschakelt, zoekt het toestel naar satellietsignalen.
Ronden markeren
De ritmodus instellen
U kunt de functie Auto Lap gebruiken om een ronde
automatisch te markeren op een bepaalde afstand (bijvoorbeeld
na elke 1,5 of 5 km). U kunt ronden ook handmatig markeren.
Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende delen van
een activiteit wilt vergelijken.
1 Selecteer > Instellingen > Ritinstellingen > Ronden.
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Auto Lap en vervolgens een afstand om de
functie Auto Lap te gebruiken.
• Selecteer Lap-toets > Schakel in om
te gebruiken
voor het vastleggen van een ronde tijdens een activiteit.
1 Selecteer > Ritopties > Ritmodus.
2 Selecteer een optie:
Gebruik van Auto Pause
®
3 Laad het toestel volledig op.
Training
• Selecteer Basis om een rit buiten (Een rit maken,
pagina 1) of binnen te maken (Indoortrainingen,
pagina 2).
OPMERKING: Dit is de standaardritmodus.
• Selecteer Volg koers om een koers te volgen die u hebt
gedownload via uw Garmin Connect™ account (Een van
internet gedownloade koers volgen, pagina 4).
• Selecteer Tijd om te trainen op het halen van een bepaald
tijdsdoel.
• Selecteer Afstand om te trainen op het halen van een
bepaald afstandsdoel.
• Selecteer Calorieën om te trainen op het halen van een
caloriedoel.
3 Voer zo nodig een aangepaste waarde in voor het tijds-,
afstands- of caloriedoel.
4 Selecteer .
Als u uw tijds-, afstands- of caloriedoel hebt behaald, wordt een
bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als
geluidssignalen zijn ingeschakeld (Systeeminstellingen,
pagina 6).
Tijds-, afstands- of caloriedoel wijzigen
Voor trainen op het behalen van een bepaald tijds-, afstands- of
caloriedoel kunt u in de huidige ritmodus de doelinstelling
wijzigen.
1 Selecteer > Ritopties > Ritmodus > Wijzig.
2 Voer een aangepaste waarde in.
3 Selecteer .
De ritmodus wijzigen
1 Selecteer > Ritopties > Ritmodus > Wijzig modus.
2
®
U kunt de functie Auto Pause gebruiken om de timer
automatisch te pauzeren wanneer u stopt met bewegen. Dit is
handig als in uw activiteit verkeerslichten of andere plaatsen
waar u moet stoppen, voorkomen.
OPMERKING: De pauzetijd wordt niet opgeslagen in uw
geschiedenis.
Selecteer > Instellingen > Ritinstellingen > Auto Pause
> Schakel in.
Auto Scroll gebruiken
Met de functie Auto Scroll doorloopt u automatisch alle pagina's
met trainingsgegevens terwijl de timer loopt.
1 Selecteer > Instellingen > Ritinstellingen > Auto Scroll.
2 Selecteer een weergavesnelheid.
Gegevensvelden wijzigen
U kunt de combinaties van gegevensvelden wijzigen voor de
pagina's die worden weergegeven terwijl de timer loopt.
1 Selecteer > Instellingen > Ritinstellingen >
Gegevensvelden.
2 Selecteer een pagina.
3 Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.
Geschiedenis
Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën,
snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele ANT+
sensorgegevens.
OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
de timer is gestopt of gepauzeerd.
Training
Als het geheugen van toestel vol is, worden de oudste gegevens
overschreven. Upload uw geschiedenis regelmatig naar Garmin
Connect om al uw ritgegevens bij te houden.
Uw rit weergeven
1 Selecteer > Geschiedenis > Ritten.
2 Selecteer een rit.
Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
en instelbare rapporten.
OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.
Een rit verwijderen
1 Selecteer > Geschiedenis > Ritten.
2 Selecteer een rit.
3 Selecteer > Gooi weg > Ja.
Persoonlijke records
Bij het voltooien van een rit worden op het toestel eventuele
nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze rit
hebt gevestigd. Tot uw persoonlijke records behoren uw snelste
tijd over een standaardafstand, uw langste rit en de grootste
stijging tijdens een rit.
Uw persoonlijke records weergeven
1 Selecteer > Geschiedenis > Records.
2 Selecteer om door uw records te bladeren.
Persoonlijke records verwijderen
1 Selecteer > Geschiedenis > Records.
2 Selecteer een record om te verwijderen.
3 Selecteer Wis? > Ja.
Een persoonlijk record herstellen
U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de voorafgaande
waarde.
1 Selecteer > Geschiedenis > Records.
2 Selecteer een record om te herstellen.
3 Selecteer Gebruik vorige > Gebruik record.
Fietstotalen weergeven
U kunt de verzamelde gegevens weergeven die u hebt
opgeslagen op uw Edge toestel, zoals het aantal ritten, tijd en
afstand.
1 Selecteer > Geschiedenis > Totalen.
2 Selecteer een optie om de rit- of toesteltotalen weer te
geven.
Fietstotalen terugzetten op nul
1 Selecteer > Geschiedenis > Totalen > Herstel.
2 Selecteer een optie om de toestel- of rittotalen terug te zeten
op nul.
TIP: U kunt de rittotalen terugzetten op nul en de
toesteltotalen behouden voor het maken van een nieuw
ritlogboek.
3 Selecteer Ja.
OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
manier niet gewist.
Garmin Connect
U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.
Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
meer. Meld u aan voor een gratis account op
www.garminconnect.com/start.
Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
Geschiedenis
Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.
Gegevens naar uw Garmin Connect account
verzenden
U kunt al uw activiteitgegevens voor uitgebreide analyse
uploaden naar uw Garmin Connect account. U kunt uw activiteit
in kaart brengen en uw activiteiten delen met vrienden.
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
2 Ga naar www.garminconnect.com.
3 Volg de instructies op het scherm.
Gegevensbeheer
OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95,
98, ME, Windows NT , en Mac OS 10.3 en ouder.
®
®
®
Bestanden verwijderen
LET OP
Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.
1
2
3
4
Open het Garmin station of volume.
Open zo nodig een map of volume.
Selecteer een bestand.
Druk op het toetsenbord op de toets Delete.
De USB-kabel loskoppelen
Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als
uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
koppelen.
1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Op Windows-computers: Selecteer het pictogram
Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en
selecteer uw toestel.
• Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de
prullenbak.
2 Koppel de kabel los van uw computer.
Bluetooth connected functies
Het Edge 25 toestel beschikt over verschillende Bluetooth
connected functies voor uw compatibele smartphone of mobiele
toestel via de Garmin Connect Mobile app. Ga voor meer
informatie naar www.garmin.com/intosports/apps.
3
LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt
volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw
live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina kunnen
zien.
Activiteit uploaden: Uw activiteit wordt automatisch naar
Garmin Connect Mobile verstuurd, zodra u klaar bent met het
vastleggen van de activiteit.
Interactie met social media: Hiermee kunt u een update op uw
favoriete social media-website plaatsen wanneer u een
activiteit uploadt naar Garmin Connect Mobile.
Meldingen: Hiermee geeft u meldingen van inkomende
oproepen en sms-berichten op uw Edge 25 toestel weer.
10 Selecteer zo nodig
Uw smartphone koppelen met uw Edge 25
1 Ga naar www.garmin.com/intosports/apps en download de
Tegen een segment racen
Garmin Connect Mobile app naar uw smartphone.
2 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
3 Selecteer op het Edge 25 toestel > Instellingen >
Bluetooth > Smartphone koppelen.
4 Open de Garmin Connect Mobile app en volg de instructies
op het scherm om een toestel te koppelen.
Deze instructies worden aangeboden tijdens de eerste
installatie of kunnen worden gevonden in de help van de
Garmin Connect Mobile app.
Bluetooth technologie uitschakelen
• Selecteer op het Edge 25 toestel > Instellingen >
Bluetooth > Schakel uit.
• Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw smartphone om
draadloze Bluetooth technologie uit te schakelen.
Slimme meldingen uitschakelen
Selecteer op het Edge 25 toestel > Instellingen >
Bluetooth > Slimme meldingen > Schakel uit.
Navigatie
geven.
U kunt de afstand tot het einde van de koers À en hoeveel
tijd u voorloopt of achterloopt Á op de koerstijd weergeven.
U kunt koersen die segmenten bevatten downloaden via uw
Garmin Connect account. Segmenten zijn virtuele
raceparkoersen. U kunt racen tegen een segment en uw
prestaties vergelijken met uw eerdere prestaties, of met de
prestaties van de connecties in uw Garmin Connect account of
andere leden van de Garmin Connect community. U kunt uw
activiteitgegevens uploaden naar uw Garmin Connect om uw
segmentpositie te bekijken.
1 Begin met het volgen van een koers die een segment bevat
(Een van internet gedownloade koers volgen, pagina 4).
Er wordt een bericht weergegeven als u zich in de buurt
bevindt van een startpunt van een segment.
Start
met racen tegen een segment.
2
De in het segment doorgebrachte tijd wordt op het toestel
weergegeven.
Als het segment is voltooid, wordt een bericht weergegeven.
Koersgegevens weergeven
1 Selecteer > Koersen.
2 Selecteer een koers.
3 Selecteer een optie:
• Selecteer Details om de tijd, de afstand en de totale
stijging van de koers weer te geven.
• Selecteer Kaart om de koers op de kaart weer te geven.
Koersen
U kunt vanuit uw Garmin Connect een koers verzenden naar uw
toestel. Als de koers op uw toestel is opgeslagen, kunt u deze
daarop volgen.
U kunt bijvoorbeeld een vastgelegde koers volgen omdat de
route u beviel. Of u kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk
vastleggen en volgen. U kunt een vastgelegde koers ook volgen
om te proberen eerdere prestaties op de koers te evenaren of te
verbeteren.
om meer gegevenspagina's weer te
Kaartfuncties
Een van internet gedownloade koers volgen
Voordat u een koers kunt downloaden via uw Garmin Connect
account, moet u beschikken over een Garmin Connect
accountwww.garminconnect.com\start.
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
2 Ga naar (Gegevens naar uw Garmin Connect account
verzenden, pagina 3).
3 Maak een nieuwe koers of kies een bestaande koers.
4 Selecteer Verzend naar toestel.
5 Koppel het toestel los.
6 Selecteer > Koersen.
7 Selecteer een koers.
8 Selecteer Start koers.
9 Selecteer om de timer te starten.
Op de kaart worden boven aan het scherm de koers en een
voortgangsbalk weergegeven.
4
À
Á
Â
Wijst naar noorden
Uitgestippelde koers
Zoomniveau
Een koers verwijderen
1 Selecteer > Koersen.
2 Selecteer een koers.
3 Selecteer Wis > Ja.
Koersopties
Selecteer > Instellingen > Koersopties.
Afslagaanwijzingen: Hiermee schakelt u afslag-voor-afslag
aanwijzingen in of uit.
Segmentaanwijzingen: Hiermee schakelt u aanwijzingen in of
uit die u waarschuwen als u segmenten nadert.
Navigatie
ANT+ sensors
Het Edge 25 toestel kan worden gebruikt in combinatie met
draadloze ANT+ sensors. Ga voor meer informatie over
compatibiliteit en de aanschaf van optionele sensors naar
http://buy.garmin.com.
3 Trek de banden Á om de pedaalarm en bevestig deze aan
de haken  op de sensor.
De optionele hartslagmeter aanbrengen
LET OP
De hartslagmeter kan schuren als deze gedurende lange tijd
wordt gebruikt. U kunt dit verminderen door wat zalf of gel aan
te brengen midden op de module die in contact staat met de
huid. Breng geen zalf of gel aan op de elektroden. Gebruik geen
gel of zalf waarin zonnebrand is verwerkt.
U dient de hartslagmeter direct op uw huid te dragen, net onder
uw borstbeen. De hartslagmeter dient strak genoeg te zitten om
tijdens de activiteit op zijn plek te blijven.
1 Steek een lipje À van de band door de sleuf Á in de
hartslagmetermodule.
4 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.
De sensor en banden mogen niet in contact komen met enig
onderdeel van uw fiets of schoen.
OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
werking te bevestigen nadat de pedaalarm twee keer is
rondgegaan.
5 Maak een testrit van 15 minuten en inspecteer de sensor en
banden om te controleren of er geen beschadiging optreedt.
ANT+ sensors koppelen
2 Druk het lipje omlaag.
3 Bevochtig de elektroden  aan de achterzijde van de module
om een sterke verbinding tussen uw borst en de
hartslagmetermodule tot stand te brengen.
4 Doe de band om uw borstkas en bevestig deze aan de
andere kant van de hartslagmetermodule.
Wanneer u voor de eerste keer een ANT+ sensor met uw toestel
verbindt, moet u het toestel en de sensor koppelen. Hierna
maakt het toestel automatisch verbinding met de sensor
wanneer u uw activiteit start en de sensor actief en binnen
bereik is.
OPMERKING: Als bij uw Edge 25 toestel een ANT+ sensor is
meegeleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.
1 Installeer de sensor of doe de hartslagmeter om.
2 Selecteer > Instellingen > Verbind sensors.
3 Breng het toestel binnen het bereik van de sensor (op 1 cm
afstand) en wacht tot het toestel en de sensor zijn
verbonden.
Als het toestel de sensor detecteert, wordt een bericht
weergegeven.
Uw maximale hartslag instellen
Het Garmin logo dient niet ondersteboven te worden
weergegeven.
5 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de
hartslagmeter bevindt.
Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er
gegevens verzonden.
®
De cadanssensor installeren
OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
overslaan.
TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
tijdens de installatie van deze sensor.
1 Kies de bandgrootte die nauw aansluit op de pedaalarm À.
Bij twijfel kiest u de kleinste band die om de pedaalarm past.
2 Plaats de platte kant van de cadanssensor aan de
binnenkant van de pedaalarm, aan de kant waar niet de
aandrijving zit.
ANT+ sensors
Het toestel gebruikt informatie uit uw gebruikersprofiel van de
oorspronkelijke configuratie om uw maximale hartslag in te
schatten en uw standaard hartslagzones te bepalen. De
standaard maximale hartslag is 220 min uw leeftijd. Stel (indien
bekend) uw maximale hartslag in voor de meest nauwkeurige
caloriegegevens tijdens uw activiteit.
1 Selecteer > Instellingen > Gebruikersprofiel > Max. HS.
2 Voer uw maximale hartslag in.
Hartslagzones
Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde
hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones
berekend op basis van de percentages van uw maximale
hartslag.
Fitnessdoelstellingen
Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
te passen.
• Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
training.
• Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
5
• Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures
verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint.
Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
van hartslagzones, pagina 8) gebruiken om de beste
hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.
Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige
sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is
220 min uw leeftijd.
Over: Hiermee kunt u de softwareversie en de toestel-id
weergeven.
Tijdinstellingen
Selecteer > Instellingen > Systeem > Tijd.
Tijdweergave: Hier kunt u kiezen om de 12- of 24-uursklok in te
stellen.
Stel tijd in: Hiermee kunt u de tijd handmatig of automatisch op
basis van uw GPS-positie instellen.
Toestelinformatie
Hartslagwaarschuwingen instellen
Als u een optionele hartslagmeter hebt, kunt u het toestel
instellen om u te waarschuwen wanneer uw hartslag boven of
onder een doelzone of een aangepast bereik komt. Zo kunt u
bijvoorbeeld instellen dat het toestel u waarschuwt als uw
hartslag lager is dan 150 bpm (slagen per minuut).
1 Selecteer > Ritopties > HS-waarschuwing.
2 Selecteer een optie:
• Als u het bereik van een bestaande hartslagzone wilt
gebruiken, selecteert u die hartslagzone.
• Als u de maximumwaarde wilt aanpassen, selecteert u
Aangepast > Hoog > Schakel in en voert u een waarde
in.
• Als u de minimumwaarde wilt aanpassen, selecteert u
Aangepast > Laag > Schakel in en voert u een waarde
in.
Telkens als u boven of onder het opgegeven bereik of de
aangepaste waarde komt, wordt een bericht weergegeven. U
hoort ook een pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld
(Systeeminstellingen, pagina 6).
Uw toestel aanpassen
Uw gebruikersprofiel instellen
U kunt uw persoonlijke gegevens, zoals geslacht, geboortejaar,
lengte, gewicht en maximale hartslag, bijwerken (Uw maximale
hartslag instellen, pagina 5). Het toestel gebruikt deze informatie
om nauwkeurige trainingsgegevens te berekenen.
1 Selecteer > Instellingen > Gebruikersprofiel.
2 Selecteer een optie.
Systeeminstellingen
Selecteer > Instellingen > Systeem.
Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal van het toestel
instellen.
Tijd: Hiermee kunt u de tijdinstellingen instellen (Tijdinstellingen,
pagina 6).
Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen
voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.
Geluid: Hiermee schakelt u de geluidssignalen in of uit. U kunt
het geluid voor knoppen en waarschuwingen instellen.
Eenheden: Hiermee kunt u de op het toestel gebruikte
meeteenheden instellen.
GLONASS: Hiermee schakelt u GLONASS in of uit. Het toestel
gebruikt standaard GPS om satellieten te zoeken. Om de
prestaties in moeilijke omgevingen te verbeteren en de GPSpositiebepaling te versnellen, kunt u GPS en GLONASS
inschakelen. Door GPS en GLONASS te gebruiken neemt de
gebruiksduur van de batterij sneller af dan wanneer alleen
GPS wordt gebruikt.
Software-update: Hiermee kunt u controleren of er softwareupdates zijn.
6
Specificaties
Edge specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Batterijduur
Maximaal 8 uur
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -15º tot 60ºC (van 5º tot 140ºF)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)
Radiofrequentie/protocol 2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie (alleen Edge 25 toestel)
Bluetooth Smart draadloze technologie
(alleen Edge 25 toestel)
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Specificaties van de hartslagmeter
Batterijtype
CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen
Batterijduur
Ongeveer 3 jaar (1 uur per dag)
Bedrijfstemperatuurbe- Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
reik
Radiofrequentie/
protocol
2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie
Waterbestendigheid
1 ATM*
OPMERKING: Dit product verzendt geen hartslaggegevens tijdens het zwemmen.
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor
Batterijtype
CR2032 van 3 V, door gebruiker te
vervangen
Batterijduur
Circa 12 maanden (1 uur per dag)
Bedrijfstemperatuurbereik Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie
Waterbestendigheid
1 ATM*
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
Toestelonderhoud
LET OP
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.
Druk niet op de knoppen onder water.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.
Uw toestel aanpassen
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen
kan de behuizing beschadigen.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Het toestel schoonmaken
LET OP
Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de
elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is
aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en
gegevensoverdracht blokkeren.
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
2 Gebruik een muntje om de deksel tegen de klok in los te
draaien (de pijl wijst naar OPEN).
3 Verwijder de deksel en de batterij.
4 Wacht 30 seconden.
5 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
6 Gebruik een muntje om de deksel rechtsom weer vast te
draaien (de pijl wijst naar CLOSE).
Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
u de hartslagmeter mogelijk opnieuw koppelen met het toestel.
De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor
vervangen
De LED knippert rood na twee omwentelingen als de batterij
bijna leeg is.
1 De batterijdeksel À is rond en bevindt zich op de achterkant
van de sensor.
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
Onderhoud van de hartslagmeter
LET OP
Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van
de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren
negatief beïnvloeden.
• Spoel de band na elk gebruik schoon.
• Was de band zo nu en dan met de hand, met een klein
beetje zacht wasmiddel, zoals vaatwasmiddel.
OPMERKING: Door te veel wasmiddel te gebruiken kan de
band beschadigd raken.
• Droog de band niet in een wasdroger.
• U moet de band hangend of plat laten drogen.
2 Draai de deksel linksom tot deze is ontgrendeld en los
genoeg zit om te verwijderen.
3 Verwijder de deksel en de batterij Á.
TIP: U kunt een stuk tape  of een magneet gebruiken om
de batterij uit de deksel te verwijderen.
Door de gebruiker vervangbare batterijen
WAARSCHUWING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
verwijderen.
Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.
Stop batterijen nooit in uw mond. Als u een batterij inslikt, dient
u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke
toxicologiecentrum.
Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten.
Voorzichtigheid is geboden. Zie www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
VOORZICHTIG
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
hergebruik van de batterijen.
De batterij van de hartslagmeter vervangen
1 Zoek de ronde batterijdeksel aan de achterkant van de
hartslagmeter.
Problemen oplossen
4 Wacht 30 seconden.
5 Plaats de nieuwe batterij in de deksel met de polen in de
juiste richting.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
6 Draai de deksel rechtsom tot deze is vergrendeld.
OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en
groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen
knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief
en klaar om gegevens te verzenden.
Problemen oplossen
De software bijwerken
Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
over een Garmin Connect account en de Garmin Express™
toepassing downloaden.
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin
Express toepassing deze naar uw toestel.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Koppel uw toestel niet los van de computer terwijl de Garmin
Express toepassing de software downloadt.
7
TIP: Als u problemen ondervindt met het bijwerken van de
software met de Garmin Express toepassing, moet u mogelijk
uw activiteitengeschiedenis uploaden naar de Garmin
Connect toepassing en uw activiteitengeschiedenis wissen
van het toestel. Hierdoor behoort voldoende geheugenruimte
vrij te komen voor de update.
Ondersteuning en updates
Garmin Express (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig
toegang tot deze services voor Garmin toestellen.
• Productregistratie
• Producthandleidingen
• Software-updates
• Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
Meer informatie
• Ga naar www.garmin.com/intosports.
• Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Levensduur van de batterijen maximaliseren
• Schakel de Bluetooth draadloze functionaliteit uit op uw Edge
25 toestel (Bluetooth technologie uitschakelen, pagina 4).
• Schakel GLONASS (Systeeminstellingen, pagina 6).
Satellietsignalen ontvangen
Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum
worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.
1 Ga naar buiten naar een open gebied.
De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
worden gevonden.
Het toestel herstellen
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk
herstellen.
OPMERKING: Als u het toestel herstelt, kunnen uw gegevens
en/of instellingen worden gewist.
1 Houd 15 seconden ingedrukt.
Het toestel wordt uitgeschakeld.
2 Houd één seconde ingedrukt om het toestel in te
schakelen.
Vervangende O-ringen
Voor de steunen zijn vervangende banden (O-ringen)
verkrijgbaar.
OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
(Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
dealer.
Toestelgegevens weergeven
U kunt de toestel-id, softwareversie, GPS-versie en
softwaregegevens weergeven.
Selecteer > Instellingen > Systeem > Over.
8
Appendix
Gegevensvelden
Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+ accessoires nodig
om de gegevens weer te geven (alleen Edge 25 toestel).
Afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
activiteit of het huidige spoor.
BPM: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn
aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
Cadans: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm.
Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn
aangesloten op een cadansaccessoire.
Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
Gem. snelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige
activiteit.
Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder
zeeniveau.
HS-zone: Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De
standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en
de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
Tijd: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
Tot. stijging: De totale afstand van de stijging sinds deze
waarde voor het laatst is hersteld.
Berekeningen van hartslagzones
Zone % van
maximale
hartslag
Waargenomen
inspanning
Voordelen
1
50–60%
Ontspannen,
comfortabel tempo,
regelmatige ademhaling
Aerobische training
voor beginners,
verlaagt het stressniveau
2
60–70%
Comfortabel tempo, iets
diepere ademhaling,
gesprek voeren is
mogelijk
Standaardcardiovasculaire training; korte
herstelperiode
3
70–80%
Gematigd tempo,
gesprek voeren iets
lastiger
Verbeterde aerobische
capaciteit, optimale
cardiovasculaire
training
4
80–90%
Hoog tempo en
Verbeterde anaerobienigszins oncomfortabel; sche capaciteit en
zware ademhaling
drempel, hogere
snelheid
5
90–100%
Sprinttempo, kan niet
lang worden
volgehouden;
ademhaling zwaar
Anaerobisch en
musculair uithoudingsvermogen; meer
kracht
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
bij het normale gebruik van dit product. De titel,
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
Appendix
auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
ander toepasselijk land schenden.
Appendix
9
Index
productregistratie 8
profielen, gebruiker 6
A
R
accessoires 5, 8
activiteiten opslaan 1
ANT+ sensors 5
applicaties 3
smartphone 4
Auto Lap 2
Auto Pause 2
Auto Scroll 2
ronden 1, 2
B
banden 8
batterij
maximaliseren 4, 6, 8
opladen 2
vervangen 7
Bluetooth technologie 1, 3, 4
D
de batterij vervangen 7
G
Garmin Connect 3, 4
Garmin Express
software bijwerken 8
toestel registreren 8
gebruikersgegevens, verwijderen 3
gebruikersprofiel 6
gegevens
opslaan 3
overbrengen 3
gegevens opslaan 3
gegevensvelden 2, 8
geschiedenis 1–3
naar de computer verzenden 3
verwijderen 3
GPS 1
signaal 8
stoppen 2
H
hartslag 1
meter 5, 7
waarschuwingen 6
zones 5, 8
het toestel herstellen 8
S
satellietsignalen 8
schermverlichting 1
segmenten 4
sensors voor snelheid en cadans 5
smartphone 4
applicaties 3
koppelen 4
snelheids- en cadanssensors 1, 7
software
bijwerken 7, 8
versie 8
softwarelicentieovereenkomst 8
specificaties 6
systeeminstellingen 6
T
tijd, instellingen 6
timer 1, 2
toestel bevestigen 1
toestel registreren 8
toestel schoonmaken 6, 7
toestel-id 8
training 3
modi 2
pagina's 1
U
updates, software 7
USB 7
loskoppelen 3
V
verwijderen
alle gebruikersgegevens 3
geschiedenis 3
persoonlijke records 3
W
waarschuwingen 6
Z
zones, hartslag 5
I
installeren 1, 5
instellingen 6
K
kaarten 4
bijwerken 8
klok 6
knoppen 1, 6
koersen 4
laden 4
verwijderen 4
koppelen
ANT+ sensors 5
smartphone 4
M
menu 1
N
navigatie 4
O
O-ringen. Zie banden
opladen 2
P
persoonlijke records 3
herstellen 3
verwijderen 3
pictogrammen 1
problemen oplossen 8
10
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement