Garmin | Edge® 25 | User manual | Garmin Edge® 25 Brukerveiledning

Garmin Edge® 25 Brukerveiledning
Edge 20/25
®
Brukerveiledning
Mars 2016
190-01884-38_0B
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Edge er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac er et varemerke for
Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: A02643
Innholdsfortegnelse
Bytte batteri på hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor .............................................................. 7
Innledning....................................................................... 1
Feilsøking........................................................................ 7
Taster .......................................................................................... 1
Statusikoner ........................................................................... 1
Installere standardbraketten ....................................................... 1
Løse ut Edge .......................................................................... 1
Legge ut på tur ............................................................................1
Lade enheten .............................................................................. 1
Oppdatere programvaren ........................................................... 7
Støtte og oppdateringer .............................................................. 7
Få mer informasjon ..................................................................... 7
Maksimere batterilevetiden ......................................................... 7
Innhente satellittsignaler ............................................................. 7
Nullstille enheten ........................................................................ 7
Utbyttbare tetningsringer ............................................................ 7
Vise enhetsinformasjon .............................................................. 7
Trening............................................................................ 2
Angi kjøremodus ......................................................................... 2
Redigere målet for tid, avstand eller kalori ............................. 2
Endre kjøremodus .................................................................. 2
Trene innendørs ......................................................................... 2
Markere runder ........................................................................... 2
Bruke Auto Pause® .................................................................... 2
Bruke Bla automatisk .................................................................. 2
Endre datafelter .......................................................................... 2
Tillegg.............................................................................. 7
Datafelter .................................................................................... 7
Pulssoneberegninger .................................................................. 8
Lisensavtale for programvare ..................................................... 8
Indeks.............................................................................. 9
Logg................................................................................. 2
Vise turen ....................................................................................2
Slette en tur ............................................................................ 2
Personlige rekorder .................................................................... 2
Vise personlige rekorder ........................................................ 2
Slette personlige rekorder ...................................................... 3
Vise totalverdier for sykkel .......................................................... 3
Nullstille totalverdiene for sykkel ............................................ 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Sende data til Garmin Connect kontoen din .......................... 3
Databehandling ...................................................................... 3
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 3
Bluetooth tilkoblede funksjoner ................................................... 3
Parkoble smarttelefonen med Edge 25 ................................. 3
Slå av Bluetooth teknologi ..................................................... 3
Slå av smart varsling .............................................................. 4
Navigasjon...................................................................... 4
Løyper .........................................................................................4
Følge en løype fra Internett .................................................... 4
Konkurrere mot et segment ................................................... 4
Vise løypedetaljer .................................................................. 4
Slette en løype ....................................................................... 4
Løypealternativer ................................................................... 4
Sensorer med ANT+ ....................................................... 4
Sette på pulsmåleren (tilbehør) .................................................. 4
Installere pedalfrekvenssensoren ............................................... 5
Parkoble ANT+ sensorer ............................................................ 5
Stille inn makspuls ...................................................................... 5
Om pulssoner ......................................................................... 5
Treningsmål ........................................................................... 5
Konfigurere pulsvarsler ............................................................... 5
Tilpasse enheten ............................................................ 5
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 5
Systeminnstillinger ...................................................................... 5
Tidsinnstillinger ...................................................................... 6
Informasjon om enheten ................................................ 6
Spesifikasjoner ........................................................................... 6
Spesifikasjoner for Edge ........................................................ 6
Spesifikasjoner for pulsmåler ................................................. 6
Spesifikasjoner for hastighetssensor og
pedalfrekvenssensor .............................................................. 6
Ta vare på enheten .....................................................................6
Rengjøre enheten .................................................................. 6
Ta vare på pulsmåleren ......................................................... 6
Batterier som kan byttes ut av brukeren ..................................... 6
Bytte batteriet i pulsmåleren .................................................. 6
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Taster
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.
2 Løft Edge ut av braketten.
Legge ut på tur
À
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
Hold nede for å slå enheten av og på.
Á
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.
Velg for å velge et alternativ eller for å bekrefte en melding.
Â
Ã
Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer og innstillinger.
På startskjermbildet velger du denne for å vise enhetsmenyen.
Velg for å markere en ny runde.
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Statusikoner
Enheten leveres delvis oppladet. Det kan hende du må lade
enheten (Lade enheten, side 1) før du legger ut på tur. Hvis
Edge 25 enheten ble levert med ANT+ sensor, er enhetene
allerede parkoblet.
1 Hold nede for å slå på enheten.
2 Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Satellittstolpene blir helt farvelagte når enheten er klar.
4 Velg for å starte tidtakeren.
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren
går.
5 Velg for å få se flere datasider.
®
Et solid ikon betyr at signalet ble registrert eller at sensoren er
koblet til.
GPS-status
Status for Bluetooth
®
Pulsstatus
Status for hastighet og pedalfrekvens
Status for LiveTrack
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten
slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du
kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.
Tid À, avstand Á, hastighet Â, total stigning og kalorier
registreres så lenge tidtakeren går. Når du bruker pulsmåler
(tilbehør), vises slag per minutt og pulssone.
TIPS: Du kan tilpasse datafeltene (Endre datafelter,
side 2).
6 Velg for å stoppe tidtakeren.
7 Velg Lagre.
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
Innledning
1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og trykk på laderen À til den klikker på plass.
1
Markere runder
Du kan bruke Auto Lap funksjonen til å merke en runde ved en
bestemt avstand automatisk (for eksempel hver 5 km eller
1 miles), og du kan merke runder manuelt. Denne funksjonen er
nyttig når du vil sammenligne ytelsen din over ulike deler av en
aktivitet.
1 Velg > Innstillinger > Kjøreturinnstillinger > Runder.
2 Velg et alternativ:
• Velg Auto Lap, og velg en avstand for å bruke Auto Lap
funksjonen.
• Velg Rundetast > Slå på for å bruke
til å markere en
runde i løpet av en aktivitet.
®
3 Lad enheten helt opp.
Trening
Angi kjøremodus
1 Velg > Alt. for kjøretur > Kjøreturmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Grunnleggende for å dra på en utendørs (Legge ut
på tur, side 1) eller innendørs tur (Trene innendørs,
side 2).
MERK: Dette er standard kjøremodus.
• Velg Følg løypen for å følge en løype som er lastet ned
fra Garmin Connect™ kontoen (Følge en løype fra
Internett, side 4).
• Velg Tid for å trene mot et bestemt tidsmål.
• Velg Avstand for å trene mot et bestemt avstandsmål.
• Velg Kalorier for å trene mot et bestemt kalorimål.
3 Angi eventuelt en tilpasset verdi for målet for tid, avstand
eller kalori.
4 Velg .
Det vises en melding når du har nådd målet for tid, avstand eller
kalori. Enheten piper hvis du har slått på toner
(Systeminnstillinger, side 5).
Redigere målet for tid, avstand eller kalori
Når du trener mot et mål for tid, avstand eller kalori, kan du
redigere gjeldende kjøremodus for å endre innstillingen for mål.
1 Velg > Alt. for kjøretur > Kjøreturmodus > Rediger.
2 Angi en tilpasset verdi.
3 Velg .
Endre kjøremodus
1 Velg > Alt. for kjøretur > Kjøreturmodus > Endre
modus.
2 Velg et alternativ.
3 Angi en tilpasset verdi hvis du trenger mot et mål for tid,
avstand eller kalori.
4 Hvis du følger en løype, kan du velge en løype som er lastet
ned fra Garmin Connect kontoen.
5 Velg .
Trene innendørs
Du kan slå av GPS når du trener innendørs for å spare
batterilevetid.
1 Velg > Alt. for kjøretur > Bruk innendørs.
Enheten aktiverer tidtakermodus.
2 Velg for å starte tidtakeren.
Når GPS-en er av, er hastighets- og avstandsdata ikke
tilgjengelig med mindre du har en valgfri sensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten (bare Edge 25). Neste
gang du slår på enheten, søker den etter satellittsignaler.
2
Bruke Auto Pause
®
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
MERK: Pausetiden lagres ikke i historikken.
Velg > Innstillinger > Kjøreturinnstillinger > Auto Pause
> Slå på.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Velg > Innstillinger > Kjøreturinnstillinger > Bla
automatisk.
2 Velg en visningshastighet.
Endre datafelter
Du kan endre kombinasjonen av datafelter på de sidene som
vises mens tidtakeren går.
1 Velg > Innstillinger > Kjøreturinnstillinger > Datafelter.
2 Velg en side.
3 Velg et datafelt for å endre det.
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet. Du
bør regelmessig laste opp loggen til Garmin Connect for å holde
oversikt over alle turdataene.
Vise turen
1 Velg > Historikk > Turer.
2 Velg en tur.
Slette en tur
1 Velg > Historikk > Turer.
2 Velg en tur.
3 Velg > Forkast > Ja.
Personlige rekorder
Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige
rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste
tur og høyeste stigning under en tur.
Vise personlige rekorder
1 Velg > Historikk > Rekorder.
Trening
2 Velg
for å bla gjennom rekordene.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Slette personlige rekorder
1 Velg > Historikk > Rekorder.
2 Velg rekorden du vil slette.
3 Velg Fjerne? > Ja.
Databehandling
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Velg > Historikk > Rekorder.
2 Velg rekorden du vil gjenopprette.
3 Velg Bruk tidligere > Bruk rekord.
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
Vise totalverdier for sykkel
Du kan vise oppsamlede data som er lagret på Edge, inkludert
antall turer, tid og avstand.
1 Velg > Historikk > Totalverdier.
2 Velg et alternativ for å vise totaler for turen eller enheten.
Nullstille totalverdiene for sykkel
1 Velg > Historikk > Totalverdier > Nullstill.
2 Velg et alternativ for å nullstille totaler for enhet eller tur.
TIPS: Du kan nullstille turtotaler og beholde enhetstotaler for
å registrere en ny turlogg.
3 Velg Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Slette filer
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Edge 25 enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for en
kompatibel smarttelefon eller mobil enhet med programmet
Garmin Connect Mobile. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
gå til www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger: Sender automatisk aktiviteten til
Garmin Connect Mobile når du er ferdig med å registrere
den.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect Mobile.
Varsler: Viser varsler om anrop og tekstmeldinger på Edge 25
enheten.
Parkoble smarttelefonen med Edge 25
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Sende data til Garmin Connect kontoen din
Du kan laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen
for å få en omfattende analyse. Du kan vise et kart over
aktiviteten din og dele aktivitetene dine med venner.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
Logg
programmet Garmin Connect Mobile til smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 På Edge 25 enheten velger du > Innstillinger > Bluetooth
> Par smarttelefon.
4 Åpne mobilappen Garmin Connect, og følg instruksjonene på
skjermen for å koble til en enhet.
Du får instruksjonene under det første oppsettet, eller du kan
finne dem i hjelpen til mobilappen Garmin Connect.
Slå av Bluetooth teknologi
• På Edge 25 enheten velger du > Innstillinger > Bluetooth
> Slå av.
• Se i brukerveiledningen for smarttelefonen etter informasjon
om hvordan du slår av Bluetooth trådløs teknologi.
3
Slå av smart varsling
Bruk Edge 25 enheten, og velg
> Smarte varsler > Slå av.
• Velg Kart for å vise løypen på kartet.
> Innstillinger > Bluetooth
Kartfunksjoner
Navigasjon
Løyper
Du kan sende en løype fra Garmin Connect kontoen til enheten.
Når den er lagret på enheten, kan du navigere løypen på
enheten.
Du kan følge en lagret løype rett og slett fordi det er en god
løype. Du kan for eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei
til jobben. Du kan også følge en lagret løype og forsøke å
tangere eller overgå tidligere innstilte innsatsmål.
Følge en løype fra Internett
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect kontoen, må
du ha en Garmin Connect kontowww.garminconnect.com\start.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til (Sende data til Garmin Connect kontoen din, side 3).
3 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten.
6 Velg > Løyper.
7 Velg en løype.
8 Velg Utfør løype.
9 Velg for å starte tidtakeren.
Kartet viser løypen og fremdrift øverst på skjermen.
10 Velg eventuelt for å vise ytterligere datasider.
À
Á
Â
Peker mot nord
Løypens omkrets
Zoomnivå
Slette en løype
1 Velg > Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg Slett > Ja.
Løypealternativer
Velg > Innstillinger > Løypealternativer.
Svingevarsler: Aktiverer eller deaktiverer detaljerte
navigasjonsanvisninger.
Segmentvarsler: Aktiverer eller deaktiverer anvisninger som
varsler deg om kommende segmenter.
Sensorer med ANT+
Edge 25 kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Sette på pulsmåleren (tilbehør)
Du kan vise avstanden til enden av løypen À og hvordan du
ligger an sammenlignet med løypetiden Á.
Konkurrere mot et segment
Du kan laste ned løyper som inneholder segmenter, fra Garmin
Connect kontoen. Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du
kan løpe om kapp med et segment og sammenligne
prestasjonen med tidligere aktiviteter, kontakter på Garmin
Connect kontoen eller andre medlemmer av Garmin Connect
fellesskapet. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til Garmin
Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
1 Følg en løype som inneholder et segment (Følge en løype fra
Internett, side 4).
Når du nærmer deg startpunktet for et segment, vises en
melding.
2 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Enheten viser hvor lang tid du har brukt på segmentet.
Det vises en melding når segmentet er fullført.
Vise løypedetaljer
1 Velg > Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg et alternativ:
• Velg Detaljer for å vise tid, avstand og samlet stigning for
løypen.
4
LES DETTE
Pulsmåleren kan forårsake gnagsår når den brukes over lengre
tid. For å lindre dette problemet kan du påføre et smøremiddel
eller en gel mot gnisning midt på modulen, der den kommer i
kontakt med huden. Ikke påfør smøremiddel eller gel mot
gnisning på elektrodene. Ikke bruk gel eller smøremiddel som
inneholder solkrem.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Skyv én av tappene À på stroppen gjennom sporet Á i
pulsmålermodulen.
2 Trykk tappen ned.
3 Fukt elektrodene  på baksiden av modulen for å opprette
god kontakt mellom brystet og pulsmålermodulen.
4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest den til den andre siden
av pulsmålermodulen.
Navigasjon
1 Velg > Innstillinger > Brukerprofil > Maksimal puls.
2 Angi makspuls.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Garmin logoen skal vises med riktig side opp.
5 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
®
Installere pedalfrekvenssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen À.
Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes
over krankarmen.
2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av
krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede.
3 Dra stroppene Á rundt krankarmen, og fest dem til krokene
 på sensoren.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 8) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Konfigurere pulsvarsler
4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med
sykkelen eller skoen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og
stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade.
Parkoble ANT+ sensorer
Første gang du kobler en ANT+ sensor til enheten, må du
parkoble enheten og sensoren. Når du først har parkoblet dem,
kobles enheten automatisk til sensoren når du starter aktiviteten
og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.
MERK: Hvis Edge 25 enheten ble levert med ANT+ sensor, er
enhetene allerede parkoblet.
1 Installer sensoren, eller ta på deg pulsmåleren.
2 Velg > Innstillinger > Koble til sensorer.
3 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(innenfor 1 cm ), og vent mens enheten kobles til sensoren.
Det vises en melding når enheten oppdager sensoren.
Stille inn makspuls
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i første oppsett
for å beregne makspuls og angi standard pulssoner. Standard
maksimal puls er 220 minus alderen din. Angi makspuls (hvis du
vet hva den er) for å oppnå høyest nøyaktighet for kaloridata
under aktiviteten.
Tilpasse enheten
Hvis du har en pulsmåler (tilleggsutstyr), kan du stille inn
enheten til å varsle deg når pulsen din er over eller under et gitt
mål eller en tilpasset pulssone. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når pulsen går under 150 bpm (slag i
minuttet).
1 Velg > Alt. for kjøretur > Pulsvarsel.
2 Velg et alternativ:
• Velg en pulssone for å bruke et pulsområde fra en
eksisterende pulssone.
• Hvis du vil tilpasse maksimumsverdien, velger du
Egendefinert > Høy > Slå på og angir en verdi.
• Hvis du vil tilpasse minimumsverdien, velger du
Egendefinert > Lav > Slå på og angir en verdi.
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
eller verdien som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på
toner (Systeminnstillinger, side 5).
Tilpasse enheten
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt
og maksimal pulssone (Stille inn makspuls, side 5). Enheten
bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige
treningsdata.
1 Velg > Innstillinger > Brukerprofil.
2 Velg et alternativ.
Systeminnstillinger
Velg > Innstillinger > System.
Språk: Angir språket som vises på enheten.
Tid: Angir tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger, side 6).
Tidsavbrudd for bakgrunnslys: Angir hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
5
Toner: Slår lydsignaler av eller på. Du kan angi toner for taster
og varselmeldinger.
Enheter: Angir måleenheten som brukes på enheten.
GLONASS: Slår GLONASS av eller på. Som standard bruker
enheten GPS til å finne satellitter. Du kan få forbedret ytelse
under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon
ved å aktivere GPS og GLONASS. Bruk av GPS og
GLONASS reduserer batterilevetiden mer enn når du bare
bruker GPS.
Programvareoppdatering: Lar deg søke etter
programvareoppdateringer.
Om: Viser programvareversjon og enhets-ID.
Tidsinnstillinger
Velg > Innstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Angi kl.: Gjør det mulig å stille klokken manuelt eller automatisk
etter GPS-posisjon.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
Spesifikasjoner for Edge
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 8 timer
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Driftstemperaturområde Fra -15 til 60 ºC (fra 5 til 140 ºF)
Ta vare på pulsmåleren
Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
LES DETTE
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll (bare Edge 25)
Bluetooth Smart trådløs teknologi (bare Edge
25)
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Ca. 3 år (1 time per dag)
Driftstemperaturområde Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering
1 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Spesifikasjoner for hastighetssensor og pedalfrekvenssensor
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time hver dag)
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
• Skyll stroppen etter hver bruk.
• Vask stroppen for hånd med jevne mellomrom. Bruk en liten
mengde mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.
MERK: Stroppen kan bli ødelagt hvis du bruker for mye
vaskemiddel.
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri,
må du ta kontakt med lege.
Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale.
Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
Bytte batteriet i pulsmåleren
1 Finn det runde batteridekselet på baksiden av pulsmåleren.
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Grad av vanntetthet
1 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
6
Informasjon om enheten
2 Bruk en mynt til å vri dekselet mot klokken til det løsner og
kan fjernes (pilen peker mot ÅPEN).
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet.
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Bruk en mynt til å vri dekselet med klokken til det sitter på
plass (pilen peker mot LÅST).
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
pulsmåleren med enheten igjen.
Støtte og oppdateringer
Bytte batteri på hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at
batterinivået er lavt.
1 Finn det runde batteridekselet À på baksiden av sensoren.
På Garmin Express (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
Få mer informasjon
Maksimere batterilevetiden
• Slå av funksjonen for trådløs Bluetooth på Edge 25 enheten
(Slå av Bluetooth teknologi, side 3).
• Slå av GLONASS (Systeminnstillinger, side 5).
2 Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og
dekselet er løst nok til å fjernes.
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet Á.
TIPS: Du kan bruke en teipbit  eller en magnet til å fjerne
batteriet fra dekselet.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Nullstille enheten
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det
inn riktig vei.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
Vri
dekselet med klokken til markøren peker mot låst.
6
MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder
etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og
så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.
Feilsøking
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
MERK: Hvis du nullstiller enheten, kan dataene og innstillingene
dine bli slettet.
1 Hold nede i 15 sekunder.
Enheten slår seg av.
2 Hold nede i ett sekund for å slå på enheten.
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID, programvareversjon, GPS-versjon og
programvareinformasjon.
Velg > Innstillinger > System > Om.
Oppdatere programvaren
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express™ før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen mens Garmin Express
programmet laster ned programvaren.
TIPS: Hvis du har problemer med å oppdatere programvaren
med Garmin Express programmet, må du kanskje laste opp
aktivitetshistorikken til Garmin Connect programmet og slette
aktivitetshistorikken fra enheten. Dette skal gi nok plass i
minnet til oppdateringen.
Feilsøking
Tillegg
Datafelter
Enkelte datafelter krever tilbehør med ANT+ for å kunne vise
data (bare Edge 25).
Avstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
BPM: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Gjennomsnittlig hastighet: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Hastigh.: Gjeldende reisegrad.
7
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Pedalfrekv.: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at
disse dataene skal vises.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Tid: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Ttl. stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden
forrige nullstilling.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
8
Tillegg
Indeks
A
ANT+ sensorer 4
Auto Lap 2
Auto Pause 2
B
bakgrunnslys 1
batteri
bytte 6, 7
lade 1
maksimere 3, 5, 7
Bla automatisk 2
Bluetooth teknologi 1, 3, 4
brukerdata, slette 3
brukerprofil 5
bytte batteriet 6
D
data
lagre 3
overføre 3
datafelter 2, 7
E
enhets-ID 7
F
feilsøking 7
G
Garmin Connect 3, 4
Garmin Express
oppdatere programvare 7
registrere enheten 7
GPS 1
signal 7
stoppe 2
I
ikoner 1
innstillinger 5, 6
installere 1, 5
K
kart 4
oppdatere 7
klokke 6
programmer 3
smarttelefon 3
programvare
oppdatere 7
versjon 7
programvarelisensavtale 8
puls 1
måler 4–6
soner 5, 8
varsler 5
R
registrere enheten 7
remmer 7
rengjøre enheten 6
runder 1, 2
S
satellittsignaler 7
segmenter 4
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 1, 5, 7
slette
alle brukerdata 3
logg 3
personlige rekorder 3
smarttelefon 4
parkobling 3
programmer 3
soner, puls 5
spesifikasjoner 6
systeminnstillinger 5
T
taster 1, 6
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tid, innstillinger 6
tidtaker 1, 2
tilbehør 4, 7
trening 3
modi 2
sider 1
U
USB 7
koble fra 3
V
varsler 5
L
lade 1
lagre aktiviteter 1
lagre data 3
logg 1–3
sende til datamaskin 3
slette 2, 3
løyper 4
laste inn 4
slette 4
M
meny 1
montere enheten 1
N
navigasjon 4
nullstille enheten 7
O
oppdateringer, programvare 7
P
parkobling
ANT+ sensorer 5
smarttelefon 3
personlige rekorder 2
gjenopprette 3
slette 3
produktregistrering 7
profiler, bruker 5
Indeks
9
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising