Garmin | Edge® 25 | User guide | Garmin Edge® 25 Podręcznik użytkownika

Garmin Edge® 25 Podręcznik użytkownika
Edge 20/25
®
Podręcznik użytkownika
Marzec 2016
190-01884-40_0B
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause oraz Edge są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™ oraz Garmin Express™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Mac jest znakiem
towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Nr modelu: A02643
Spis treści
Rozwiązywanie problemów........................................... 8
Przyciski ...................................................................................... 1
Ikony stanu ............................................................................. 1
Mocowanie standardowego uchwytu .......................................... 1
Odłączanie urządzenia Edge ................................................. 1
Jazda rowerem ........................................................................... 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 1
Aktualizowanie oprogramowania ................................................ 8
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 8
Aby uzyskać więcej informacji .................................................... 8
Maksymalizowanie czasu działania baterii ................................. 8
Odbieranie sygnałów satelitarnych ............................................. 8
Resetowanie urządzenia ............................................................ 8
Zamienne okrągłe uszczelki ....................................................... 8
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ......................................... 8
Trening............................................................................ 2
Załącznik......................................................................... 8
Ustawianie trybu jazdy ................................................................ 2
Edycja czasu, dystansu i kalorii ............................................. 2
Zmiana trybu jazdy ................................................................. 2
Trening w pomieszczeniu ........................................................... 2
Oznaczanie okrążeń ................................................................... 2
Korzystanie z usługi Auto Pause® ............................................. 2
Korzystanie z funkcji autoprzewijania ......................................... 2
Zmiana pól danych ..................................................................... 2
Indeks............................................................................ 10
Wstęp ............................................................................... 1
Pola danych ................................................................................ 8
Obliczanie strefy tętna ................................................................ 8
Umowa licencyjna na oprogramowanie ...................................... 9
Historia ............................................................................ 2
Wyświetlanie jazdy ..................................................................... 3
Usuwanie jazdy ...................................................................... 3
Osobiste rekordy ......................................................................... 3
Wyświetlanie osobistych rekordów ........................................ 3
Usuwanie osobistych rekordów ............................................. 3
Wyświetlanie podsumowania z jazd ........................................... 3
Zerowanie podsumowań z jazd rowerem .............................. 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Przesyłanie danych na konto Garmin Connect ...................... 3
Zarządzanie danymi ............................................................... 3
Odłączanie kabla USB ........................................................... 3
Funkcje online Bluetooth ............................................................ 3
Parowanie smartfonu z urządzeniem Edge 25 ...................... 4
Wyłączanie funkcji Bluetooth ................................................. 4
Wyłączanie powiadomień z telefonu ...................................... 4
Nawigacja ........................................................................ 4
Kursy ........................................................................................... 4
Podążanie kursem z Internetu ............................................... 4
Wyścig z segmentem ............................................................. 4
Wyświetlanie szczegółów kursu ............................................. 4
Usuwanie kursu ..................................................................... 4
Opcje kursu ............................................................................ 4
Czujniki ANT+................................................................. 5
Zakładanie opcjonalnego czujnika tętna ..................................... 5
Montaż czujnika rytmu ................................................................ 5
Parowanie czujników ANT+ ........................................................ 5
Ustawianie maksymalnego tętna ................................................ 5
Informacje o strefach tętna .................................................... 5
Cele fitness ............................................................................ 6
Ustawianie alertów tętna ............................................................. 6
Dostosowywanie urządzenia......................................... 6
Ustawianie profilu użytkownika ................................................... 6
Ustawienia systemowe ............................................................... 6
Ustawienia czasu ................................................................... 6
Informacje o urządzeniu................................................ 6
Dane techniczne ......................................................................... 6
Dane techniczne Edge ........................................................... 6
Dane techniczne czujnika tętna ............................................. 6
Dane techniczne czujników prędkości i rytmu ....................... 6
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 7
Czyszczenie urządzenia ........................................................ 7
Dbanie o czujnik tętna ............................................................ 7
Wymienianie baterii przez użytkownika ...................................... 7
Wymienianie baterii czujnika tętna ......................................... 7
Wymiana baterii czujnika prędkości lub rytmu ....................... 7
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
4 Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą dwóch opasek Á.
5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie rowerowym Â.
6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
Przyciski
Odłączanie urządzenia Edge
1 Obróć urządzenie Edge w prawą stronę, aby je odblokować.
2 Zdejmij urządzenie Edge z uchwytu.
Jazda rowerem
À
Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Á
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper.
Wybierz, aby wybrać opcję lub potwierdzić wiadomość.
Â
Wybierz, aby przewijać ekrany danych, opcje i ustawienia.
Wybierz na ekranie głównym, aby wyświetlić menu urządzenia
Ã
Wybierz, aby oznaczyć nowe okrążenie.
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Ikony stanu
Ikona wyświetlana w sposób ciągły oznacza, że znaleziono
sygnał lub że podłączono czujnik.
Stan sygnału GPS
Stan funkcji Bluetooth
Urządzenie jest częściowo naładowane. Przed wyjazdem może
być konieczne naładowanie urządzenia (Ładowanie urządzenia,
strona 1). Jeśli do modelu Edge 25 dołączono czujnik ANT+ ,
urządzenia te są już sparowane.
1 Przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.
2 Na ekranie głównym wybierz kolejno .
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
Gdy urządzenie będzie gotowe, słupek mocy sygnału będzie
świecić w sposób ciągły.
4 Wybierz , aby uruchomić stoper.
UWAGA: Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper
jest włączony.
5 Wybierz , aby wyświetlić dodatkowe strony danych.
®
®
Stan czujnika tętna
Stan czujnika prędkości i rytmu
Stan funkcji LiveTrack
Mocowanie standardowego uchwytu
W celu uzyskania najlepszego odbioru sygnałów GPS umieść
uchwyt rowerowy w taki sposób, aby urządzenie było zwrócone
w kierunku nieba. Uchwyt rowerowy można przymocować do
wspornika kierownicy lub samej kierownicy roweru.
1 Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie
będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
2 Umieść gumowy dysk À z tyłu uchwytu rowerowego.
Gumowe wypustki pasują do tylnej części uchwytu
rowerowego, utrzymując go we właściwym miejscu.
Gdy uruchomiony jest stoper, rejestrowane są czas À,
dystans Á, prędkość Â, całkowity wznios i spalone kalorie.
Jeśli używasz opcjonalnego czujnika tętna, wyświetlają się
liczba uderzeń serca na minutę oraz strefa tętna.
PORADA: Możesz dostosować wyświetlane pola danych
(Zmiana pól danych, strona 2).
6 Wybierz , aby zatrzymać stoper.
7 Wybierz Zapisz.
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
3 Przymocuj uchwyt rowerowy do wspornika kierownicy.
Wstęp
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
1
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
1 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
2 Ustaw wypustki ładowarki w jednej linii ze stykami
znajdującymi się z tyłu urządzenia, a następnie dociśnij
ładowarkę À, aż się zatrzaśnie.
Trening w pomieszczeniu
Podczas treningu w pomieszczeniu funkcja GPS może zostać
wyłączona w celu oszczędzania energii.
1 Wybierz kolejno > Opcje jazdy > Uzywaj w budynku.
Urządzenie przełączy się w tryb stopera.
2 Wybierz , aby uruchomić stoper.
Gdy funkcja GPS jest wyłączona, dane prędkości i dystansu są
niedostępne, chyba że używany jest opcjonalny czujnik, który
przesyła dane prędkości i dystansu do urządzenia (dotyczy tylko
urządzenia Edge 25). Przy następnym włączeniu urządzenie
ponownie wyszuka sygnały satelitarne.
Oznaczanie okrążeń
Funkcji Auto Lap można używać do automatycznego
oznaczania określonego dystansu jako okrążenia (np. co 1 milę
lub 5 km). Okrążenia można też oznaczać ręcznie. Funkcja ta
umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach
aktywności.
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Ustawienia jazdy >
Okrazenia.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Auto Lap, a następnie wybierz dystans, aby
skorzystać z funkcji Auto Lap.
• Wybierz kolejno Klawisz okrazenia > Wlacz, aby
skorzystać z funkcji
do oznaczania okrążenia podczas
aktywności.
®
3 Całkowicie naładuj urządzenie.
Trening
Ustawianie trybu jazdy
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
> Opcje jazdy > Tryb jazdy.
• Wybierz Podstawowy, aby jeździć na powietrzu (Jazda
rowerem, strona 1) lub w pomieszczeniu (Trening
w pomieszczeniu, strona 2).
UWAGA: To jest domyślny tryb jazdy.
• Wybierz Podazaj kursem, aby podążać kursem
pobranym z konta Garmin Connect™ (Podążanie kursem
z Internetu, strona 4).
• Wybierz Czas, aby trenować w celu osiągnięcia
określonego czasu.
• Wybierz Dystans, aby trenować w celu osiągnięcia
określonego dystansu.
• Wybierz Kalorie, aby trenować w celu spalenia określonej
liczby kalorii.
3 W razie potrzeby można podać własną wartość w polu czasu,
dystansu lub kalorii.
4 Wybierz .
Kiedy uda Ci się osiągnąć czas, dystans lub liczbę spalonych
kalorii, zostanie wyświetlony komunikat. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy (Ustawienia systemowe, strona 6).
Edycja czasu, dystansu i kalorii
Jeśli trenujesz w celu osiągnięcia określonego czasu, dystansu
lub liczby spalonych kalorii, możesz edytować bieżący tryb
jazdy, aby zmienić ustawienia celu.
1 Wybierz kolejno > Opcje jazdy > Tryb jazdy > Edytuj.
2 Podaj własną wartość.
3 Wybierz .
Zmiana trybu jazdy
1 Wybierz kolejno > Opcje jazdy > Tryb jazdy > Zmien
2
3
4
5
2
tryb.
Wybierz opcję.
Jeśli chcesz osiągnąć określony czas, dystans lub liczbę
spalonych kalorii, wpisz własną wartość.
Jeśli podążasz kursem, wybierz kurs pobrany z konta Garmin
Connect.
Wybierz .
Korzystanie z usługi Auto Pause
®
Funkcja Auto Pause umożliwia automatyczne wstrzymanie
stopera w momencie zatrzymania. Funkcja ta jest przydatna,
jeśli na trasie aktywności znajduje się sygnalizacja świetlna lub
inne miejsca, w których trzeba zwolnić bądź się zatrzymać.
UWAGA: Czas wstrzymania nie jest zapisywany w danych
historii.
Wybierz kolejno > Ustawienia > Ustawienia jazdy > Auto
Pause > Wlacz.
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja Autoprzewijanie umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi treningu, podczas gdy stoper jest włączony.
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Ustawienia jazdy >
Autoprzewijanie.
2 Wybierz prędkość wyświetlania.
Zmiana pól danych
Istnieje możliwość zmiany pól występujących razem na stronach
wyświetlanych podczas działania stopera.
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Ustawienia jazdy > Pola
danych.
2 Wybierz stronę.
3 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
Historia
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
prędkości, okrążeń i wysokości oraz dane opcjonalnego czujnika
ANT+.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane będą
nadpisywane. Od czasu do czasu warto przesyłać historię na
konto Garmin Connect, aby śledzić wszystkie dane jazdy.
Trening
Wyświetlanie jazdy
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz jazdę.
Usuwanie jazdy
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz jazdę.
3 Wybierz kolejno
tętno, spalone kalorie, rytm, widok mapy z góry, wykresy
tempa i prędkości oraz własne raporty.
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.
> Historia > Jazdy.
> Historia > Jazdy.
> Odrzuc > Tak.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu jazdy w urządzenie wyświetla wszystkie nowe
osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej jazdy.
Osobiste rekordy obejmują najszybciej pokonany standardowy
dystans, najdłuższą jazdę i największy wznios uzyskany
podczas jazdy.
Wyświetlanie osobistych rekordów
1 Wybierz kolejno > Historia > Rekordy.
2 Za pomocą przewiń zapisane dane.
Usuwanie osobistych rekordów
1 Wybierz kolejno > Historia > Rekordy.
2 Wybierz rekord, który chcesz usunąć.
3 Wybierz kolejno Wyczyscic? > Tak.
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
1 Wybierz kolejno > Historia > Rekordy.
2 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
3 Wybierz kolejno Uzyj poprzedniego > Uzyj rekordu.
Wyświetlanie podsumowania z jazd
Istnieje możliwość wyświetlenia zgromadzonych danych
zapisanych w urządzeniu Edge, w tym liczbę jazd, ich czas
i dystans.
1 Wybierz kolejno > Historia > Podsumowanie.
2 Wybierz tę opcję, aby wyświetlić podsumowanie jednej jazdy
lub wszystkich.
Zerowanie podsumowań z jazd rowerem
1 Wybierz kolejno > Historia > Podsumowanie > Zeruj.
2 Wybierz tę opcję, aby wyzerować wszystkie podsumowania
lub tylko podsumowania z jazd rowerem.
PORADA: Możesz wyzerować tylko podsumowania z jazd
rowerem i zachować pozostałe w celu zapisania nowego
dziennika podróży.
3 Wybierz Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą usługi Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, triatlony i wiele innych
aktywności. Aby założyć bezpłatne konto, odwiedź stronę
www.garminconnect.com/start.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym czas, dystans, wysokość,
Historia
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Przesyłanie danych na konto Garmin Connect
Możesz przesłać wszystkie swoje dane dotyczące aktywności
do konta Garmin Connect w celu przeprowadzenia ich
kompleksowej analizy. Możesz wyświetlić mapę swojej
aktywności i udostępniać swoje aktywności znajomym.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie Edge 25 oferuje kilka funkcji online Bluetooth,
z których można korzystać za pomocą zgodnego smartfonu lub
urządzenia mobilnego z aplikacją Garmin Connect Mobile. Aby
uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.garmin.com
/intosports/apps.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
3
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Przesyłanie aktywności: Automatyczne przesyłanie aktywności
do aplikacji Garmin Connect Mobile zaraz po zakończeniu
rejestrowania aktywności.
Interakcje w serwisach społecznościowych: Umożliwia
aktualizację w ulubionym serwisie społecznościowym po
przesłaniu aktywności do aplikacji Garmin Connect Mobile.
Powiadomienia: Wyświetla powiadomienia o połączeniach
i wiadomościach na ekranie urządzenia Edge 25.
10 W razie potrzeby wybierz , aby wyświetlić dodatkowe
ekrany danych.
Możesz zobaczyć jaki dystans pozostał do końca kursu À
i porównać, czy obecny wynik jest lepszy czy gorszy Á.
Parowanie smartfonu z urządzeniem Edge 25
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports/apps i pobierz
aplikację Garmin Connect Mobile na swój smartfon.
2 Umieść smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie
większej niż 10 m (33 stopy).
3 W urządzeniu Edge 25 wybierz kolejno > Ustawienia >
Bluetooth > Paruj smartfon.
4 Uruchom aplikację Garmin Connect Mobile i postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby połączyć
urządzenie.
Instrukcje są wyświetlane podczas wprowadzania ustawień
początkowych, a także są dostępne w menu pomocy aplikacji
Garmin Connect Mobile.
Wyłączanie funkcji Bluetooth
• W urządzeniu Edge 25, wybierz kolejno > Ustawienia >
Bluetooth > Wylacz.
• Wskazówki dotyczące wyłączania bezprzewodowej
technologii Bluetooth można znaleźć w podręczniku
użytkownika smartfonu.
Wyłączanie powiadomień z telefonu
W urządzeniu Edge 25 wybierz > Ustawienia > Bluetooth
> Powiadomienia z telefonu > Wylacz
Wyścig z segmentem
Możesz pobierać kursy zawierające segmenty z konta Garmin
Connect. Segmenty to wirtualne kursy wyścigowe. Możesz
ścigać się na segmentach i porównywać obecne wyniki
z poprzednimi, z danymi na koncie Garmin Connect lub
z wynikami innych członków społeczności Garmin Connect.
Swoje aktywności możesz później przesłać na konto Garmin
Connect, aby zobaczyć, jak się plasujesz na danym segmencie.
1 Zacznij podążać kursem, który zawiera segment (Podążanie
kursem z Internetu, strona 4).
Jeśli znajdujesz się w pobliżu punktu startowego segmentu,
zostanie wyświetlony komunikat.
2 Rozpocznij wyścig z segmentem.
Urządzenie wyświetla czas spędzony na segmencie.
Po ukończeniu segmentu zostanie wyświetlony komunikat.
Wyświetlanie szczegółów kursu
1 Wybierz kolejno > Kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Szczegoly, aby wyświetlić czas, dystans
i całkowity wznios kursu.
• Wybierz Mapa, aby wyświetlić kurs na mapie.
Nawigacja
Kursy
Obiekty na mapie
Istnieje możliwość przesłania kursu z konta Garmin Connect do
urządzenia. Po zapisaniu kursu w urządzeniu można nim
podążać.
Możesz jechać poprzednio zapisanym kursem po prostu
dlatego, że jest to dobra trasa. Możesz na przykład zapisać
przyjazną dla rowerzystów trasę dojazdu do pracy i nią
podróżować. Możesz również jechać według zapisanego kursu,
próbując osiągnąć lub poprawić poprzednie cele.
Podążanie kursem z Internetu
Aby móc pobierać kursy z konta Garmin Connect, trzeba
posiadać konto Garmin Connect www.garminconnect.com\start.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę (Przesyłanie danych na konto Garmin
Connect, strona 3).
3 Utwórz nowy kurs lub wybierz już istniejący.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia.
5 Odłącz urządzenie.
6 Wybierz kolejno > Kursy.
7 Wybierz kurs.
8 Wybierz Zacznij kurs.
9 Wybierz , aby uruchomić stoper.
W górnej części ekranu mapy zostanie wyświetlony kurs
i pasek postępu.
4
À
Á
Â
Wskazuje północ
Zarys kursu
Stopień zoomu
Usuwanie kursu
1 Wybierz kolejno > Kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz kolejno Usun > Tak.
Opcje kursu
Wybierz kolejno > Ustawienia > Opcje kursu.
Monity zwrotow: Włącza i wyłącza wyświetlanie szczegółowych
komunikatów nawigacyjnych.
Monity segmentow: Włącza i wyłącza komunikaty ostrzegające
o zbliżaniu się do segmentów.
Nawigacja
Czujniki ANT+
Modelu Edge 25 można używać łącznie z bezprzewodowymi
czujnikami ANT+. Więcej informacji o zgodności i zakupie
dodatkowych czujników można znaleźć na stronie
http://buy.garmin.com.
2 Umieść czujnik rytmu po wewnętrznej stronie ramienia korby,
po stronie przeciwległej do układu napędowego, i przytrzymaj
go.
3 Przeciągnij opaskę Á wokół ramienia korby i zamocuj ją
w uchwytach  czujnika.
Zakładanie opcjonalnego czujnika tętna
NOTYFIKACJA
Czujnik tętna może spowodować otarcia, jeśli korzysta się
z niego przez dłuższy czas. Aby temu zapobiec, należy nałożyć
środek nawilżający lub żel w środku modułu, w miejscu,
w którym styka się ze skórą. Nie należy nakładać żelu ani
środka nawilżającego na elektrody. Nie należy używać żeli ani
środków nawilżających zawierających filtry przeciwsłoneczne.
Czujnik tętna należy nosić bezpośrednio na skórze, tuż poniżej
mostka. Powinien on przylegać do ciała na tyle mocno, by
pozostawał na swoim miejscu podczas aktywności.
1 Przeciśnij jeden koniec À paska przez otwór Á w czujniku
tętna.
2 Dociśnij koniec paska.
3 Zwilż elektrody  z tyłu czujnika, aby zapewnić prawidłowy
kontakt między klatką piersiową a modułem czujnika tętna.
4 Owiń pasek wokół klatki piersiowej i przymocuj go z drugiej
strony czujnika tętna.
4 Obróć ramię korby, aby sprawdzić odpowiedni odstęp.
Czujnik i opaska nie powinny dotykać żadnych innych
elementów roweru ani buta.
UWAGA: Po dwóch obrotach dioda LED będzie migać na
zielono przez 5 sekund, sygnalizując prawidłowe działanie.
5 Zrób sobie 15-minutową przejażdżkę próbną, po czym
sprawdź, czy czujnik i opaska nie noszą żadnych śladów
uszkodzenia.
Parowanie czujników ANT+
Podczas pierwszego łączenia czujnika ANT+ z urządzeniem
należy sparować oba urządzenia. Po wstępnym sparowaniu
urządzenie będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po
rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie
znajdował się w jego zasięgu.
UWAGA: Jeśli do modelu Edge 25 dołączono czujnik ANT+,
urządzenia te są już sparowane.
1 Zainstaluj czujnik lub załóż czujnik tętna.
2 Wybierz kolejno > Ustawienia > Podlacz czujniki.
3 Umieść urządzenie w odległości nie większej niż 1 cm od
czujnika tętna i poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie
z czujnikiem.
Gdy urządzenie wykryje czujnik, zostanie wyświetlony
komunikat.
Ustawianie maksymalnego tętna
Logo firmy Garmin powinno być zwrócone prawą stroną do
góry.
5 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna, w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
Po założeniu czujnik tętna staje się aktywny i jest gotowy do
przesyłania danych.
®
Montaż czujnika rytmu
UWAGA: Jeśli nie masz tego czujnika, możesz pominąć tę
czynność.
PORADA: Firma Garmin zaleca umieszczenie roweru na
stojaku przed rozpoczęciem montażu czujnika.
1 Rozmiar opaski powinien gwarantować właściwe przyleganie
czujnika do ramienia korby À.
Wybierz opaskę o najmniejszym rozmiarze umożliwiającym
rozciągnięcie jej wokół ramienia korby.
Czujniki ANT+
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu oszacowania maksymalnego tętna
i określenia domyślnych stref tętna użytkownika. Aby uzyskać
domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój wiek od
wartości 220. Aby uzyskać najdokładniejsze dane dotyczące
kalorii podczas aktywności, należy ustawić swoje maksymalne
tętno (jeśli jest znane).
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Profil uzytkownika >
Maksymalne tetno.
2 Podaj swoje maksymalne tętno.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
5
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
• Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu
i zmniejszyć ryzyko urazu.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 8), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
GLONASS: Włącza i wyłącza opcję GLONASS Domyślnie
urządzenie korzysta z systemu GPS do lokalizowania
satelitów. W celu sprawniejszego odbioru sygnałów
w trudnych warunkach i szybszego ustalania pozycji GPS
można włączyć funkcje GPS i GLONASS. Użycie GPS wraz
z GLONASS powoduje skrócenie czasu działania baterii
w porównaniu do korzystania z samego GPS.
Aktualizacja oprogramowania: Pozwala sprawdzić dostępność
aktualizacji oprogramowania.
O systemie: Wyświetla informacje dotyczące wersji
oprogramowania oraz identyfikator urządzenia.
Ustawienia czasu
Wybierz kolejno > Ustawienia > System > Czas.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Ustaw czas: Umożliwia ręczne lub automatyczne ustawienie
czasu na podstawie pozycji GPS.
Ustawianie alertów tętna
Dysponując opcjonalnym czujnikiem tętna, można ustawić
urządzenie tak, aby informowało użytkownika o każdym spadku
lub wzroście tętna odpowiednio poniżej lub powyżej strefy
docelowej. Można na przykład ustawić urządzenie, aby
informowało użytkownika o każdym spadku tętna poniżej
wartości 150 uderzeń na minutę (uderzenia/min).
1 Wybierz kolejno > Opcje jazdy > Alert tetna.
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z zakresu istniejącej strefy tętna, wybierz
strefę tętna.
• Aby dostosować wartość maksymalną, wybierz kolejno
Wlasne > Wysoka > Wlacz i podaj wartość.
• Aby dostosować wartość minimalną, wybierz kolejno
Wlasne > Niski > Wlacz i podaj wartość.
Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna bądź
spadku lub wzroście odpowiednio poniżej lub powyżej wartości
określonej przez użytkownika w urządzeniu zostanie
wyświetlony komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały
dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy
(Ustawienia systemowe, strona 6).
Dostosowywanie urządzenia
Ustawianie profilu użytkownika
Możesz zaktualizować dane dotyczące płci, roku urodzenia,
wzrostu, masy i maksymalnego tętna (Ustawianie
maksymalnego tętna, strona 5). Urządzenie wykorzystuje te
informacje do obliczania dokładnych danych związanych
z treningiem.
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Profil uzytkownika.
2 Wybierz opcję.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno > Ustawienia > System.
Jezyk: Umożliwia ustawienie języka komunikatów
wyświetlanego w urządzeniu.
Czas: Umożliwia ustawienie czasu (Ustawienia czasu,
strona 6)
Czas podswietlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Dzwieki: Włącza i wyłącza dźwięki. Można ustawić dźwięki
klawiszy i dźwięki komunikatów alertu.
Jednostki: Umożliwia ustawianie jednostek miary używanych
przez urządzenie.
6
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Dane techniczne Edge
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 8 godz.
Zakres temperatury
roboczej
Od -15ºC do 60ºC (od 5ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej ANT+
2,4 GHz (tylko urządzenie Edge 25)
Bluetooth Smart — bezprzewodowa
technologia (tylko urządzenie Edge 25)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Dane techniczne czujnika tętna
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
Około 3 lata (1 godz. dziennie)
Zakres temperatury
roboczej
Od -10° do 50°C (od 14° do 122°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Klasa wodoszczelności
1 atm*
UWAGA: To urządzenie nie przesyła
danych tętna podczas pływania.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Dane techniczne czujników prędkości i rytmu
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
Około 12 miesięcy (1 godz. dziennie)
Zakres temperatury roboczej Od -20º do 60ºC (od -4º do 140ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Klasa wodoszczelności
1 atm*
Dostosowywanie urządzenia
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
Wymienianie baterii czujnika tętna
1 Zlokalizuj okrągłą pokrywkę komory baterii na spodzie
czujnika tętna.
2 Za pomocą monety przekręć pokrywkę w lewo, aby
poluzować ją w sposób umożliwiający jej zdjęcie (strzałka
wskazuje na pozycję OPEN).
3 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
4 Poczekaj 30 sekund.
5 Włóż nową baterię w taki sposób, aby biegun dodatni był
skierowany do góry.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
6 Za pomocą monety przekręć pokrywkę w prawo, z powrotem
na swoje miejsce (strzałka wskazuje na pozycję CLOSE).
Po wymianie baterii czujnika tętna konieczne może być
ponowne sparowanie czujnika tętna z urządzeniem.
Wymiana baterii czujnika prędkości lub rytmu
Po dwóch obrotach dioda LED miga na czerwono, informując
o niskim poziomie baterii.
1 Znajdź okrągłą pokrywę komory baterii À z tyłu czujnika.
Dbanie o czujnik tętna
NOTYFIKACJA
Nagromadzenie się potu i soli na pasku może wpłynąć na
zmniejszenie dokładności danych dostarczanych przez czujnik
tętna.
• Opłucz pasek po każdym użyciu.
• Od czasu do czasu umyj pasek małą ilością delikatnego
detergentu, np. płynu do mycia naczyń.
UWAGA: Użycie zbyt dużej ilości detergentu może uszkodzić
pasek.
• Nie susz paska w suszarce.
• Podczas suszenia pasek powinien wisieć lub leżeć na
płasko.
2 Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, tak aby znacznik wskazywał pozycję odblokowaną.
Pokrywa zostanie poluzowana, co umożliwi jej zdjęcie.
3 Zdejmij pokrywę i wyjmij baterię Á.
PORADA: Możesz użyć kawałka taśmy  lub magnesu, aby
zdjąć baterię z pokrywki.
Wymienianie baterii przez użytkownika
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Nie wkładać baterii do ust. W razie połknięcia należy zasięgnąć
porady u lekarza lub w lokalnym centrum zatruć.
Wymienne baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran.
Konieczny może być specjalny sposób postępowania. Patrz
strona www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Informacje o urządzeniu
4 Poczekaj 30 sekund.
5 Włóż nową baterię do pokrywki, uwzględniając bieguny.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
6 Obróć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, tak aby znacznik wskazywał pozycję zablokowaną.
UWAGA: Po wymianie baterii dioda LED będzie migać na
czerwono i zielono przez kilka sekund. Gdy dioda LED
7
przestanie migać na zielono, urządzenie będzie aktywne
i gotowe do przesyłania danych.
Rozwiązywanie problemów
Aktualizowanie oprogramowania
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy posiadać konto Garmin Connect oraz pobrać aplikację
Garmin Express™.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas pobierania
oprogramowania przez aplikację Garmin Express.
PORADA: Jeśli występują problemy przy aktualizacji
oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin Express,
konieczne może być przesłanie historii aktywności do
aplikacji Garmin Connect i usunięcie historii aktywności
z urządzenia. Powinno to zapewnić wystarczającą ilość
pamięci na aktualizację.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Wyłącz bezprzewodową funkcję Bluetooth w urządzeniu
Edge 25 (Wyłączanie funkcji Bluetooth, strona 4).
• Wyłącz opcję GLONASS (Ustawienia systemowe, strona 6).
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie.
UWAGA: Zresetowanie urządzenia może spowodować
usunięcie danych lub ustawień.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 15 sekund.
Urządzenie wyłączy się.
2 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk , aby
włączyć urządzenie.
8
Zamienne okrągłe uszczelki
Dostępne są zamienne opaski do uchwytów (okrągłe uszczelki).
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z opasek zamiennych
wykonanych z gumy EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer). Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z dealerem firmy Garmin.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania, wersję GPS oraz
informacje o oprogramowaniu.
Wybierz kolejno > Ustawienia > System > O systemie.
Załącznik
Pola danych
Niektóre pola danych wymagają używania akcesoriów ANT+ do
wyświetlania danych (dotyczy tylko urządzeń Edge 25).
Calk. wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Czas: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Pred.: Bieżące tempo podróży.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Srednia predkosc: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
St. tetna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Uderz./min: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Wysokosc: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
Rozwiązywanie problemów
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Załącznik
9
Indeks
A
akcesoria 5, 8
aktualizacje, oprogramowanie 8
alerty 6
aplikacje 3
smartfon 4
Auto Lap 2
Auto Pause 2
Autoprzewijanie 2
parowanie urządzenia, czujniki ANT+ 5
podświetlenie 1
pola danych 2, 8
profil użytkownika 6
profile, użytkownik 6
przyciski 1, 7
R
rejestracja produktu 8
rejestrowanie urządzenia 8
resetowanie urządzenia 8
rozwiązywanie problemów 8
B
S
bateria
ładowanie 1
maksymalizowanie 4, 6, 8
wymiana 7
wymienianie 7
segmenty 4
smartfon 4
aplikacje 3
parowanie 4
stoper 1, 2
strefy, tętno 5
sygnały satelitarne 8
C
czas, ustawienia 6
czujniki ANT+ 5
parowanie 5
czujniki prędkości i rytmu 1, 5, 7
czyszczenie urządzenia 7
D
dane
przesyłanie 3
zapisywanie 3
dane techniczne 6
dane użytkownika, usuwanie 3
T
technologia Bluetooth 1, 3, 4
tętno 1
alerty 6
czujnik 5, 7
strefy 5, 6, 8
trening 3
strony 1
tryby 2
U
Garmin Connect 3, 4
Garmin Express
aktualizowanie oprogramowania 8
rejestrowanie urządzenia 8
GPS 1
przerywanie 2
sygnał 8
umowa licencyjna na oprogramowanie 9
USB 8
odłączanie 3
ustawienia 6
ustawienia systemowe 6
usuwanie
historia 3
osobiste rekordy 3
wszystkie dane użytkownika 3
H
W
G
historia 1–3
przesyłanie do komputera 3
usuwanie 3
I
identyfikator urządzenia 8
ikony 1
wymiana baterii 7
Z
zapisywanie aktywności 1
zapisywanie danych 3
zegar 6
K
kursy 4
ładowanie 4
usuwanie 4
Ł
ładowanie 1
M
mapy 4
aktualizowanie 8
menu 1
montaż 1, 5
montowanie urządzenia 1
N
nawigacja 4
O
okrągłe uszczelki. Patrz opaski
okrążenia 1, 2
opaski 8
oprogramowanie
aktualizowanie 8
wersja 8
osobiste rekordy 3
przywracanie 3
usuwanie 3
P
parowanie, smartfon 4
10
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising