Garmin | Edge® 25 | User manual | Garmin Edge® 25 Brugervejledning

Garmin Edge® 25 Brugervejledning
Edge 20/25
®
Brugervejledning
Marts 2016
190-01884-36_0B
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac er et varemærke tilhørende
Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.
®
M/N: A02643
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding....................................................................... 7
Taster .......................................................................................... 1
Statusikoner ........................................................................... 1
Installation af standardholderen ................................................. 1
Frigørelse af Edge ................................................................. 1
Kør en tur .................................................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Opdatering af softwaren ............................................................. 7
Support og opdateringer ............................................................. 7
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 7
Maksimering af batterilevetiden .................................................. 7
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 7
Nulstilling af enheden ................................................................. 7
Tætningsringe til udskiftning ....................................................... 7
Visning af enhedsoplysninger ..................................................... 7
Træning ........................................................................... 2
Appendiks....................................................................... 8
Indstilling af turtilstand ................................................................ 2
Redigering af mål for Tid, Distance eller Kalorier .................. 2
Ændring af turtilstand ............................................................. 2
Træning indendørs ..................................................................... 2
Markering af omgange ................................................................ 2
Brug af Auto Pause® .................................................................. 2
Brug af automatisk rullefunktion ................................................. 2
Ændring af datafelter .................................................................. 2
Indeks.............................................................................. 9
Introduktion.....................................................................1
Datafelter .................................................................................... 8
Udregning af pulszone ................................................................ 8
Softwarelicensaftale .................................................................... 8
Historik ............................................................................ 2
Visning af din tur ......................................................................... 2
Sletning af en tur .................................................................... 2
Personlige rekorder .................................................................... 2
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 3
Sletning af personlige rekorder .............................................. 3
Visning af cykeltotaler ................................................................. 3
Nulstilling af cykeltotaler ........................................................ 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Afsendelse af data til din Garmin Connectkonto .................... 3
Datahåndtering ...................................................................... 3
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 3
Bluetooth connectede funktioner ................................................ 3
Parring af din smartphone med din Edge 25 ......................... 3
Slå Bluetooth teknologi fra ..................................................... 3
Deaktivering af Smart Notifications ........................................ 4
Navigation....................................................................... 4
Ruter ........................................................................................... 4
Følg en bane fra internettet .................................................... 4
Sådan konkurrerer du mod et segment ................................. 4
Visning af rutedetaljer ............................................................ 4
Sletning af en rute .................................................................. 4
Baneindstillinger ..................................................................... 4
ANT+ Sensorer ............................................................... 4
Påsætning af valgfri pulsmåler ................................................... 4
Installation af kadencesensor ..................................................... 5
Parring af ANT+ sensorer ........................................................... 5
Indstilling af din maksimale puls ................................................. 5
Om pulszoner ......................................................................... 5
Konditionsmål ........................................................................ 5
Indstilling af pulsalarmer ............................................................. 5
Tilpasning af din enhed................................................. 5
Indstilling af din brugerprofil ........................................................ 5
Systemindstillinger ...................................................................... 5
Tidsindstillinger ...................................................................... 6
Enhedsoplysninger ........................................................ 6
Specifikationer ............................................................................ 6
Edge Specifikationer .............................................................. 6
Specifikationer for pulsmåler .................................................. 6
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor ................... 6
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 6
Rengøring af enheden ........................................................... 6
Vedligeholdelse af pulsmåleren ............................................. 6
Udskiftelige batterier ................................................................... 6
Udskiftning af pulsmålerens batteri ........................................ 7
Udskiftning af batteri til fartsensor eller kadencesensor ........ 7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Á.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
cykelholderen Â.
Tryk
forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
6
klikker på plads.
Taster
Frigørelse af Edge
1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2 Løft Edge af beslaget.
Kør en tur
À
Á
Â
Ã
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Vælg for at starte og stoppe timeren.
Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse.
Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og
indstillingerne.
På startskærmbilledet skal du vælge at se enhedsmenuen.
Vælg for at angive en ny omgang.
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Statusikoner
Enheden leveres delvist opladet. Du skal muligvis oplade
enheden (Opladning af enheden, side 1), før du kører en tur.
Hvis din Edge 25 enhed blev leveret med en ANT+ sensor, er
de allerede parret.
1 Hold nede for at tænde enheden.
2 Vælg på skærmen Hjem.
3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Satellitbjælkerne er fyldt ud, når enheden er klar.
4 Vælg for at starte timeren.
BEMÆRK: Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
5 Vælg for at få adgang til øvrige datasider.
®
Et fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er
tilsluttet.
GPS-status
Bluetooth status
®
Pulsstatus
Status for hastighed og kadence
LiveTrack status
Installation af standardholderen
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere
cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger
op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på
frempinden eller på styret.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen,
så det sidder godt fast.
Tid À, distance Á, hastighed Â, samlet stigning og kalorier
registreres, når timeren kører. Slag pr. minut og pulszone
vises, når du bruger en valgfri pulsmåler.
TIP: Du kan brugerdefinere datafelterne (Ændring af
datafelter, side 2).
6 Vælg for at stoppe timeren.
7 Vælg Gem.
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
Introduktion
1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og tryk på opladeren À, indtil den klikker på plads.
1
Markering af omgange
Du kan bruge Auto Lap funktionen til at markere en omgang på
en bestem distance automatisk (f.eks. hver 1 mi. eller 5 km), og
du kan markere omgangene manuelt. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele
af en aktivitet.
1 Vælg > Indstillinger > Turindstillinger > Omgange.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Auto Lap, og vælg en distance for at bruge Auto
Lap funktionen.
• Vælg Lap-tast > Aktiver for at bruge
til at markere en
omgang under en aktivitet.
®
3 Oplad enheden helt.
Træning
Indstilling af turtilstand
1 Vælg > Turfunktioner > Turtilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Grundlæggende for at tage på en udendørs (Kør
en tur, side 1) eller indendørs tur (Træning indendørs,
side 2).
BEMÆRK: Dette er standard turtilstand.
• Vælg Følg bane for at følge en bane, der downloadet fra
din Garmin Connect™ konto (Følg en bane fra internettet,
side 4).
• Vælg Tid for at træne mod et bestemt mål for tid.
• Vælg Distance for at træne mod et bestemt mål for
distance.
• Vælg Kalorier for at træne mod et bestemt mål for
kalorier.
3 Angiv om nødvendigt en brugertilpasset værdi for mål for tid,
distance eller kalorier.
4 Vælg .
Når du når dit mål for tid, distance eller kalorier, vises en
meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til
(Systemindstillinger, side 5).
Brug af Auto Pause
®
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Denne
funktion er nyttig, hvis der på din løbetur er lyskryds eller andre
steder, hvor du skal stoppe.
BEMÆRK: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke
med historikdataene.
Vælg > Indstillinger > Turindstillinger > Auto Pause >
Aktiver.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge Automatisk rullefunktion til automatisk at navigere
igennem siderne med træningsdata, mens timeren kører.
1 Vælg > Indstillinger > Turindstillinger > Automatisk
rullefunktion.
2 Vælg en visningshastighed.
Ændring af datafelter
Du kan ændre datafeltkombinationerne for de sider, der vises,
mens timeren kører.
1 Vælg > Indstillinger > Turindstillinger > Datafelter.
2 Vælg en side.
3 Vælg et datafelt for at redigere det.
Redigering af mål for Tid, Distance eller Kalorier
Når du træner mod et mål for tid, distance eller kalorier, kan du
redigere den aktuelle turtilstand for at ændre målindstillingen.
1 Vælg > Turfunktioner > Turtilstand > Rediger.
2 Indtast en brugertilpasset værdi.
3 Vælg .
Ændring af turtilstand
1 Vælg > Turfunktioner > Turtilstand > Skift tilstand.
2 Vælg en funktion.
3 Når du træner mod et mål for tid, distance eller kalorier, skal
du indtaste en brugertilpasset værdi.
4 Hvis du følger en bane, skal du vælge en bane, der er
downloadet fra din Garmin Connect konto.
5 Vælg .
Træning indendørs
Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare
batterilevetid.
1 Vælg > Turfunktioner > Brug indendørs.
Enheden går i timertilstand.
2 Vælg for at starte timeren.
Når GPS er slået fra, kan oplysninger om hastighed og distance
ikke vises, medmindre du har en sensor (tilbehør), som sender
oplysninger om hastighed og distance til enheden (kunEdge 25
enhed). Næste gang du tænder enheden, vil den søge efter
satellitsignaler.
2
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata,
højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive
overskrevet. Du bør uploade din historik til Garmin Connect
jævnligt for at holde styr på alle dine turdata.
Visning af din tur
1 Vælg > Historik > Ture.
2 Vælg en tur.
Sletning af en tur
1 Vælg > Historik > Ture.
2 Vælg en tur.
3 Vælg > Slet > Ja.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur.
Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en
standarddistance, den længste tur og største stigning under en
tur.
Træning
Visning af dine personlige rekorder
1 Vælg > Historik > Rekorder.
2 Vælg for rulle igennem dine registreringer.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sletning af personlige rekorder
1 Vælg > Historik > Rekorder.
2 Vælg den rekord, der skal slettes.
3 Vælg Ryd? > Ja.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
Gendannelse af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Vælg > Historik > Rekorder.
2 Vælg den rekord, der skal gendannes.
3 Vælg Brug tidligere > Brug rekord.
Visning af cykeltotaler
Du kan se de akkumulerede data, du har gemt på Edge
enheden, herunder antal ture, tid og distance.
1 Vælg > Historik > Totaler.
2 Vælg en indstilling for se trip- eller enhedstotaler.
Nulstilling af cykeltotaler
1 Vælg > Historik > Totaler > Nulstil.
2 Vælg en indstilling for nulstille enheds- eller triptotaler.
TIP: Du kan nulstille triptotaler og bevare enhedstotaler for at
registrere en ny triplog.
3 Vælg Ja.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil,
bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon osv.
Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/start.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulssensor.
Datahåndtering
®
®
®
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Bluetooth connectede funktioner
Edge 25 enheden har adskillige Bluetooth tilknyttede funktioner
til din kompatible smartphone eller mobile enhed ved brug af
Garmin Connect Mobile app. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine
direkte data på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsler: Sender automatisk din aktivitet til Garmin
Connect Mobile, så snart du er færdig med at registrere
aktiviteten.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect Mobile.
Meddelelser: Viser opkald og tekstbeskeder på din Edge 25
enhed.
Parring af din smartphone med din Edge 25
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og download Garmin
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Afsendelse af data til din Garmin Connectkonto
Du kan uploade alle dine aktivitetsdata til din Garmin Connect
konto for at kunne udføre omfattende analyser. Du kan se et
kort over din aktivitet og dele dine aktiviteter med venner.
Historik
Connect Mobile app'en til din smartphone.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
På
Edge 25 enheden skal du vælge > Indstillinger >
3
Bluetooth > Par smartphone.
4 Åbn Garmin Connect Mobile app'en, og følg instruktionerne
på skærmen for at tilslutte en enhed.
Instruktionerne gives under den indledende opsætning, eller
de kan findes i hjælpen til Garmin Connect Mobile app'en.
Slå Bluetooth teknologi fra
• På Edge 25 enheden skal du vælge
Bluetooth > Sluk.
> Indstillinger >
3
• Se brugermanualen for din smartphone for at slå Bluetooth
trådløs teknologi fra.
2 Vælg en rute.
3 Vælg en funktion:
Deaktivering af Smart Notifications
• Vælg Oplysninger for at se tiden, distancen og den
samlede stigning for ruten.
• Vælg Kort for at se ruten på kortet.
På Edge 25 enheden skal du vælge > Indstillinger >
Bluetooth > Smart Notifications > Sluk.
Navigation
Kortfunktioner
Ruter
Du kan sende en bane fra din Garmin Connect konto til
enheden. Når banen er gemt på din enhed, kan du navigere den
på din enhed.
Du kan følge en gemt bane, blot fordi det er en god bane. Du
kan f.eks. gemme og følge en cykelvenlig vej til arbejde. Du kan
også følge en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere
opstillede præstationsmål.
Følg en bane fra internettet
Før du kan indlæse en bane fra din Garmin Connect konto, skal
du have en Garmin Connect
kontowww.garminconnect.com\start.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til (Afsendelse af data til din Garmin Connectkonto,
side 3).
3 Opret en ny bane, eller vælg en eksisterende bane.
4 Vælg Send til enhed.
5 Frakobl enheden.
6 Vælg > Baner.
7 Vælg en rute.
8 Vælg Start på banen.
9 Vælg for at starte timeren.
Kortet viser ruten og en statuslinje øverst i skærmbilledet.
10 Vælg om nødvendigt for at få adgang til øvrige datasider.
À
Á
Â
Peger mod nord
Rutelinje
Zoomniveau
Sletning af en rute
1 Vælg > Baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet > Ja.
Baneindstillinger
Vælg > Indstillinger > Baneindstillinger.
Aktiver info: Aktiverer eller deaktiverer sving-for-sving
navigationsmeddelelser.
Segmentinfo: Aktiverer eller deaktiverer meddelelser, der
advarer dig om, at segment nærmer sig.
ANT+ Sensorer
Edge 25 enheden kan bruges med trådløse ANT+ sensorer. Du
kan finde flere oplysninger om kompatibilitet og køb af yderligere
sensorer ved at gå til http://buy.garmin.com.
Påsætning af valgfri pulsmåler
Du kan se distancen til slutningen af banen À, og hvor meget
du er foran eller bagud i forhold til banetiden Á.
Sådan konkurrerer du mod et segment
Du kan downloade baner med segmenter fra din Garmin
Connect konto. Segmenter er virtuelle løbsbaner. Du kan
konkurrere mod et segment og sammenligne din præstation
med tidligere aktiviteter, forbindelser i din Garmin Connect konto
eller andre medlemmer af Garmin Connect fællesskabet. Du kan
overføre oplysninger om din aktivitet til din Garmin Connect
konto for at se din segmentplacering.
1 Begynd at følge en rute med et segment (Følg en bane fra
internettet, side 4).
Når du er nær startpunktet for et segment, vises en
meddelelse.
2 Begynd at konkurrere mod segmentet.
Enheden viser den tid, der er brugt i segmentet.
Der vises en besked, når segmentet er fuldført.
BEMÆRK
Pulssensoren kan forårsage gnavesår, når den anvendes i
længere tid ad gangen. For at afhjælpe dette problem kan du
påføre et smøremiddel på det sted, hvor stroppen har kontakt
med huden. Påfør ikke antifriktions-smøremiddel på
elektroderne. Brug ikke gel eller creme, der indeholder solfaktor.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Skub en tap À på remmen gennem hullet Á i
pulssensormodulet.
2 Tryk tappen ned.
3 Gør begge elektroder  bagpå modulet våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.
Visning af rutedetaljer
1 Vælg > Baner.
4
Navigation
4 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og fastgør den til
den anden side af pulssensormodulet.
Indstilling af din maksimale puls
Enheden bruger dine profiloplysninger fra den første opsætning
til at fastsætte din maksimale puls og dine standardpulszoner.
Standardmaksimumpulsen er 220 minus din alder. For at få de
mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten skal du angive din
maksimale puls (hvis du kender den).
1 Vælg > Indstillinger > Brugerprofil > Maksimal puls.
2 Angiv din maksimale puls.
Om pulszoner
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
5 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
®
Installation af kadencesensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Vælg den størrelse rem, der passer til din pedalarm À.
Den rem, du vælger, skal være så lille som muligt, så den
sidder stramt omkring pedalarmen.
2 På den side, der ikke bevæges, skal du placere den flade
side af kadencesensoren på indersiden af pedalarmen.
3 Sæt remmene Á fast omkring pedalarmen på krogene  på
sensoren.
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 8) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Indstilling af pulsalarmer
4 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er plads nok.
Sensoren og remmene bør ikke berøre andre dele af cyklen
eller dine sko.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
5 Tag en 15 minutters testtur, og tjek sensoren og remmene for
at sikre, at der ikke er tegn på skade.
Parring af ANT+ sensorer
Første gang, du tilslutter en ANT+ sensor til din enhed, skal du
parre enheden og sensoren. Efter den indledende parring
forbindes enheden automatisk til sensoren, når du starter din
aktivitet, og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.
BEMÆRK: Hvis din Edge 25 enhed blev leveret med en ANT+
sensor, er de allerede parret.
1 Installer sensoren, eller tag pulsmåleren på.
2 Vælg > Indstillinger > Tilslut sensorer.
3 Flyt enheden inden for 1 cm fra sensoren, og vent, indtil
enheden opnår forbindelse til sensoren.
Når enheden registrerer sensoren, vises en meddelelse.
Hvis du har en pulsmåler (ekstraudstyr), kan du indstille
enheden til at sende en alarm, når pulsen er over eller under en
målzone eller et brugerdefineret interval. Du kan f.eks. indstille
enheden til advare dig, hvis din puls er under 150 bpm
(hjerteslag pr. minut).
1 Vælg > Turfunktioner > Pulsalarm.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en pulszone, hvis du vil bruge intervallet fra en
eksisterende pulszone.
• Hvis du vil tilpasse en maksimalværdi, skal du vælge
Brugerdef. > Høj > Aktiver, og angive en værdi.
• Hvis du vil tilpasse en minimumværdi, skal du vælge
Brugerdef. > Lav > Aktiver, og angive en værdi.
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval
eller den brugerdefinerede værdi, vises en meddelelse.
Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til
(Systemindstillinger, side 5).
Tilpasning af din enhed
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt
og maksimal puls (Indstilling af din maksimale puls, side 5).
Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige
træningsdata.
1 Vælg > Indstillinger > Brugerprofil.
2 Vælg en funktion.
Systemindstillinger
Vælg
Tilpasning af din enhed
> Indstillinger > System.
5
Tekst sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden.
Tid: Indstiller tidsindstillingerne (Tidsindstillinger, side 6).
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Toner: Slår tonerne til eller fra. Du kan indstille tastetoner og
alarmmeddelelser.
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden.
GLONASS: Slår GLONASS til eller fra. Enheden anvender som
standard GPS til at finde satellitter. Du kan aktivere GPS og
GLONASS for at opnå øget ydeevne i udfordrende
omgivelser og hurtigere bestemmelse af GPS-position. Brug
af GPS og GLONASS reducerer batterilevetiden hurtigere
end udelukkende brug af GPS.
Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at søge efter
softwareopdateringer.
Om: Viser softwareversionen og enheds-id.
Tidsindstillinger
Vælg > Indstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Indstil tid: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller
automatisk ud fra GPS-positionen.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Edge Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 8 timer.
Driftstemperaturområde
Fra -15 til 60º C (fra 5 til 140º F)
Temperatur ved
opladning
Fra 0 til 45º C (fra 32 til 113º F)
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Specifikationer for pulsmåler
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca. 3 år (1 time pr. dag)
Driftstemperaturområde Fra -10° til 50 °C (fra 14° til 122 °F)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
1 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time pr. dag)
Driftstemperaturområde Fra -20º til 60ºC (fra -4º til 140ºF)
6
Vandklassificering
1 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Vedligeholdelse af pulsmåleren
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol (kunEdge 25 enhed)
Bluetooth Smart trådløs teknologi (kunEdge 25
enhed)
Vandklassificering
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
BEMÆRK
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.
• Håndvask remmen engang imellem med en lille smule mildt
rengøringsmiddel, for eksempel opvaskemiddel.
BEMÆRK: Hvis du bruger for meget rengøringsmiddel, kan
det beskadige remmen.
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.
Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du
kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed.
Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde
perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
Enhedsoplysninger
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Find det runde batteridæksel på bagsiden af pulssensoren.
2 Drej dækslet mod uret med en mønt, indtil det er løst nok til
at kunne fjernes (pilen peger på OPEN).
3 Fjern dækslet og batteriet.
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Drej dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt
(pilen peger på CLOSE).
Når du har udskiftet pulsmålerens batteri, skal du muligvis parre
pulsmåleren med enheden igen.
Udskiftning af batteri til fartsensor eller
kadencesensor
Lysdioden blinker rødt for at angive lavt batteriniveau efter to
omdrejninger.
1 Find det runde batteridæksel À på bagsiden af sensoren.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
programmet den til enheden.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Fjern ikke enheden fra computeren, mens Garmin Express
programmet downloader software.
TIP: Hvis du har problemer med at opdatere software ved
hjælp af Garmin Express programmet, kan du overføre din
aktivitetshistorik til Garmin Connect programmet og slette din
aktivitetshistorik fra enheden. Dette skulle give tilstrækkelig
hukommelsesplads til en opdatering.
Support og opdateringer
Garmin Express (www.garmin.com/express) giver hurtig adgang
til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Maksimering af batterilevetiden
• Sluk for den Bluetooth trådløse funktion på din Edge 25
enhed (Slå Bluetooth teknologi fra, side 3).
• Sluk for GLONASS (Systemindstillinger, side 5).
2 Drej dækslet mod uret, indtil markøren peger på åben, og
dækslet kan fjernes.
3 Fjern dækslet og batteriet Á.
TIP: Du kan bruge et stykke tape  eller en magnet til at
fjerne batteriet fra dækslet.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Nulstilling af enheden
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Drej dækslet med uret, indtil markøren peger på låst.
BEMÆRK: Lysdioden blinker rødt og grønt i et par sekunder
efter batteriudskiftning. Når lysdioden blinker grønt og
derefter holder op med at blinke, er enheden aktiv og klar til
at sende data.
Fejlfinding
Opdatering af softwaren
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express™.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Fejlfinding
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.
BEMÆRK: Nulstilling af enheden kan slette dine data eller
indstillinger.
1 Hold nede i 15 sekunder.
Enheden slukkes.
2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion, GPS-version og
softwareoplysninger.
Vælg > Indstillinger > System > Om.
7
Appendiks
Datafelter
Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data (kunEdge
25 enhed).
BPM: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Gennemsnitlig fart: Den gennemsnitlige fart for den aktuelle
aktivitet.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Samlet stign.: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
8
Appendiks
Indeks
A
alarmer 5
ANT+ sensorer 4
Auto Lap 2
Auto Pause 2
Automatisk rullefunktion 2
B
baggrundslys 1
batteri
maksimere 3, 5, 7
oplade 1
udskifte 6, 7
Bluetooth teknologi 1, 3, 4
brugerdata, slette 3
brugerprofil 5
bånd 7
D
data
opbevare 3
overføre 3
datafelter 2, 8
E
enheds-ID 7
F
fart- og kadencesensorer 1, 5, 7
fejlfinding 7
G
Garmin Connect 3, 4
Garmin Express
opdatering af software 7
registrering af enheden 7
gemme aktiviteter 1
GPS 1
signal 7
stoppe 2
H
historik 1–3
sende til computer 3
slette 2, 3
puls 1
alarmer 5
måler 4–7
zoner 5, 8
R
registrering af enheden 7
rengøre enhed 6
rengøring af enheden 6
ruter 4
indlæse 4
slette 4
S
satellitsignaler 7
segmenter 4
slette
alle brugerdata 3
historik 3
personlige rekorder 3
smartphone 4
parre 3
programmer 3
software
opdatere 7
version 7
softwarelicensaftale 8
specifikationer 6
systemindstillinger 5
T
taster 1, 6
tid, indstillinger 6
tilbehør 4, 7
timer 1, 2
træning 3
sider 1
tilstande 2
tætningsringe. Se bånd
U
udskiftning af batteriet 7
ur 6
USB 7
frakoble 3
Z
zoner, puls 5
I
ikoner 1
indstillinger 5, 6
installere 1, 5
K
kort 4
opdatere 7
M
menu 1
montere enhed 1
N
navigation 4
nulstilling af enheden 7
O
omgange 1, 2
opbevare data 3
opdateringer, software 7
oplade 1
P
parre, smartphone 3
parring, ANT+ sensorer 5
personlige rekorder 2, 3
gendanne 3
slette 3
produktregistrering 7
profiler, bruger 5
programmer 3
smartphone 3
Indeks
9
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising