Garmin | Edge® 25 | Garmin Edge® 25 Priročnik za uporabo

Garmin Edge® 25 Priročnik za uporabo
Edge 20/25
®
Priročnik za uporabo
Marec 2016
190-01884-43_0B
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause in Edge so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih
državah. Garmin Connect™ in Garmin Express™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez
izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Mac je blagovna znamka družbe Apple
Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.
®
®
®
Ta izdelek je potrjen v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02643
Kazalo vsebine
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja
kadence ................................................................................. 7
Uvod ................................................................................ 1
Odpravljanje težav.......................................................... 7
Tipke ........................................................................................... 1
Ikone stanja ............................................................................ 1
Nameščanje standardnega nosilca ............................................ 1
Sprostitev naprave Edge ........................................................ 1
Vožnja ......................................................................................... 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Posodabljanje programske opreme ............................................ 7
Podpora in posodobitve .............................................................. 7
Pridobivanje dodatnih informacij ................................................. 7
Podaljševanje življenjske dobe baterije ...................................... 7
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 8
Ponovni zagon naprave .............................................................. 8
Nadomestni obročki .................................................................... 8
Ogled informacij o napravi .......................................................... 8
Vadba............................................................................... 2
Nastavitev načina vožnje ............................................................ 2
Urejanje ciljnega časa, razdalje ali števila porabljenih
kalorij ...................................................................................... 2
Spreminjanje načina vožnje ................................................... 2
Vadba v zaprtih prostorih ............................................................ 2
Označevanje krogov ................................................................... 2
Uporaba funkcije Auto Pause® .................................................. 2
Uporaba samodejnega pomikanja .............................................. 2
Spreminjanje podatkovnih polj .................................................... 2
Dodatek ........................................................................... 8
Podatkovna polja ........................................................................ 8
Izračuni območij srčnega utripa .................................................. 8
Licenčna pogodba za programsko opremo ................................ 8
Kazalo.............................................................................. 9
Zgodovina....................................................................... 2
Ogled vožnje ............................................................................... 2
Brisanje vožnje ....................................................................... 2
Osebni rekordi ............................................................................ 3
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 3
Brisanje osebnih rekordov ..................................................... 3
Ogled skupnih vrednosti kolesarjenja ......................................... 3
Ponastavitev skupnih vrednosti kolesarjenja ......................... 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Pošiljanje podatkov v račun Garmin Connect ........................ 3
Upravljanje podatkov ............................................................. 3
Izključitev kabla USB ............................................................. 3
Povezane funkcije Bluetooth ...................................................... 3
Združevanje pametnega telefona z napravo Edge 25 ........... 4
Izklop tehnologije Bluetooth ................................................... 4
Izklop pametnih obvestil ......................................................... 4
Navigacija........................................................................ 4
Proge .......................................................................................... 4
Spremljanje proge v spletu .................................................... 4
Tekmovanje proti odseku ....................................................... 4
Ogled podrobnosti proge ....................................................... 4
Brisanje proge ........................................................................ 4
Možnosti proge ...................................................................... 4
Senzorji ANT+................................................................. 4
Nameščanje izbirnega senzorja srčnega utripa .......................... 4
Nameščanje senzorja kadence .................................................. 5
Združevanje senzorjev ANT+ ..................................................... 5
Nastavitev najvišjega srčnega utripa .......................................... 5
O območjih srčnega utripa ..................................................... 5
Cilji pripravljenosti .................................................................. 5
Nastavitev opozoril o srčnem utripu ............................................ 5
Prilagajanje naprave...................................................... 6
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 6
Nastavitve sistema ...................................................................... 6
Časovne nastavitve ................................................................ 6
Informacije o napravi..................................................... 6
Specifikacije ................................................................................ 6
Edge Specifikacije .................................................................. 6
Specifikacije merilnika srčnega utripa .................................... 6
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence ............................ 6
Nega naprave ............................................................................. 6
Čiščenje naprave ................................................................... 6
Nega merilnika srčnega utripa ............................................... 7
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik ..................................... 7
Menjava baterije merilnika srčnega utripa ............................. 7
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma Á.
5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave z zarezama na
nosilcu za kolo Â.
6 Nežno pritisnite na napravo in jo obrnite v desno, dokler se
ne zaskoči v pravilen položaj.
Tipke
Sprostitev naprave Edge
1 Če želite odkleniti napravo Edge, jo zasukajte v smeri
urinega kazalca.
Dvignite
napravo Edge z nosilca.
2
Vožnja
À
Á
Â
Ã
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.
Držite za vklop in izklop naprave.
Izberite za vklop in izklop časovnika.
Izberite za izbiro možnosti ali potrditev sporočila.
Izberite za pomikanje po zaslonih s podatki, možnostmi in
nastavitvami.
Izberite na domačem zaslonu za ogled menija naprave.
Izberite za označitev novega kroga.
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Ikone stanja
Če ikona ne utripa, to pomeni, da je bil signal najden ali da je
priklopljen senzor.
Napravo dobite delno napolnjeno. Preden začnete s
kolesarjenjem, boste napravo morda morali napolniti (Polnjenje
naprave, stran 1). Če ste senzor ANT+ dobili skupaj z
napravo Edge 25, sta napravi že združeni.
1 Držite , da vklopite napravo.
2 Na domačem zaslonu izberite .
3 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko je naprava pripravljena, so stolpci za satelitski signal
zapolnjeni.
Izberite
, da zaženete časovnik.
4
OPOMBA: zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
5 Za dodatne podatkovne strani izberite .
®
Stanje GPS-a
Stanje naprave Bluetooth
®
Stanje srčnega utripa
Stanje senzorja hitrosti in kadence
Stanje naprave LiveTrack
Nameščanje standardnega nosilca
Za najboljši sprejem signala GPS namestite nosilec za kolo
tako, da bo sprednja stran naprave usmerjena v nebo. Nosilec
za kolo lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.
1 Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 Namestite gumijasto ploščico À na hrbtno stran nosilca za
kolo.
Gumijasti jezički so poravnani s hrbtno stranjo nosilca za
kolo, tako da ostane na mestu.
Ko je časovnik vklopljen, se beležijo čas À, razdalja Á,
hitrost Â, skupni vzpon in število porabljenih kalorij. Ko
uporabljate izbirni merilnik srčnega utripa, se prikaže število
utripov na minuto in območje srčnega utripa.
NAMIG: podatkovna polja lahko prilagajate (Spreminjanje
podatkovnih polj, stran 2).
6 Če želite izklopiti časovnik, izberite .
7 Izberite Shrani.
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.
Uvod
1
2 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave
in pritisnite polnilnik À, dokler ne klikne.
2 Izberite
, da zaženete časovnik.
Če je GPS izklopljen, podatki o hitrosti in razdalji niso na voljo,
razen če imate izbirni senzor hitrosti, ki te podatke pošilja v
napravo (Edge 25). Ob naslednjem vklopu naprave bo ta
poiskala satelitske signale.
Označevanje krogov
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označevanje
kroga na določeni razdalji (na primer vsakih 5 kilometrov ali
vsako miljo), kroge pa lahko označite tudi ročno. Ta funkcija je
priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih
dejavnosti.
1 Izberite > Nastavitve > Nastavitve voznje > Krogi.
2 Izberite možnost:
• Izberite Auto Lap, nato pa izberite razdaljo, če želite
uporabiti funkcijo Auto Lap.
• Za označitev kroga med dejavnostjo izberite Tipka Lap >
Vklopi za uporabo .
®
3 Napravo popolnoma napolnite.
Vadba
Nastavitev načina vožnje
1 Izberite > Moznosti voznje > Nacin voznje.
2 Izberite možnost:
• Izberite Osnovno, če želite kolesariti na prostem (Vožnja,
stran 1) ali v zaprtem prostoru (Vadba v zaprtih prostorih,
stran 2).
OPOMBA: to je privzeti način vožnje.
• Izberite Sledite progi, če želite slediti progi, ki ste jo
prenesli iz svojega računa Garmin Connect™ (Spremljanje
proge v spletu, stran 4).
• Če ste si za cilj vadbe postavili določen čas, izberite Cas.
• Če ste si za cilj vadbe postavili določeno razdaljo, izberite
Razdalja.
• Če ste si za cilj vadbe postavili določeno porabo kalorij,
izberite Kalorije.
3 Če je treba, vnesite vrednost ciljnega časa, števila
porabljenih kalorij ali ciljne razdalje po meri.
4 Izberite .
Ko dosežete ciljni čas, ciljno razdaljo ali število porabljenih
kalorij, se prikaže sporočilo. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi
zapiska (Nastavitve sistema, stran 6).
Urejanje ciljnega časa, razdalje ali števila porabljenih
kalorij
Če si za cilj vadbe postavite določen čas, razdaljo ali število
porabljenih kalorij, lahko uredite trenutni način vožnje in
spremenite nastavitve cilja.
1 Izberite > Moznosti voznje > Nacin voznje > Urejanje.
2 Vnesite vrednost po meri.
3 Izberite .
Spreminjanje načina vožnje
1 Izberite > Moznosti voznje > Nacin voznje >
Spreminjanje nacina.
2 Izberite možnost.
3 Če ste si za cilj vadbe postavili določen čas, razdaljo ali
število porabljenih kalorij, vnesite vrednost po meri.
4 Če sledite progi, izberite progo, ki ste jo prenesli iz svojega
računa Garmin Connect.
.
5 Izberite
Vadba v zaprtih prostorih
Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite varčevati z energijo
baterije, lahko izklopite GPS.
1 Izberite > Moznosti voznje > Uporaba v zaprtem
prostoru.
Naprava vstopi v način časovnika.
2
Uporaba funkcije Auto Pause
®
S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite
časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če
dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer se morate
ustaviti.
OPOMBA: čas premora se ne shranjuje v vaše podatke o
zgodovini.
Izberite > Nastavitve > Nastavitve voznje > Auto Pause
> Vklopi.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo Samodejno pomikanje lahko uporabite za samodejno
kroženje med stranmi s podatki o vadbi, ko je časovnik
vklopljen.
1 Izberite > Nastavitve > Nastavitve voznje > Samodejno
pomikanje.
2 Izberite hitrost prikaza.
Spreminjanje podatkovnih polj
Kombinacije podatkovnih polj za strani, ki se pojavijo pri
delovanju časovnika lahko spreminjate.
1 Izberite > Nastavitve > Nastavitve voznje > Podatkovna
polja.
2 Izberite stran.
3 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke
kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT+.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki prepišejo.
Zgodovino redno prenašajte na spletno mesto Garmin Connect,
da boste lahko spremljali podatke o vožnjah.
Ogled vožnje
1 Izberite > Zgodovina > Voznje.
2 Izberite vožnjo.
Brisanje vožnje
1 Izberite > Zgodovina > Voznje.
2 Izberite vožnjo.
3 Izberite > Zavrzi > Da.
Vadba
Osebni rekordi
Ob zaključku vožnje naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med vožnjo. Osebni rekordi vključujejo najhitrejši
čas običajne razdalje, najdaljšo vožnjo in najvišjo premagano
nadmorsko višino med vožnjo.
Ogled osebnih rekordov
1 Izberite > Zgodovina > Zapisi.
2 Za premikanje po osebnih rekordih izberite .
Brisanje osebnih rekordov
1 Izberite > Zgodovina > Zapisi.
2 Izberite rekord, ki ga želite izbrisati.
3 Izberite Pocistim? > Da.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Izberite > Zgodovina > Zapisi.
2 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
3 Izberite Uporabi prejsnjo > Uporabi zapis.
Ogled skupnih vrednosti kolesarjenja
Ogledujete si lahko vse zbrane podatke, ki ste jih shranili v
napravo Edge, vključno s številom voženj, časom in razdaljo.
1 Izberite > Zgodovina > Skupno.
2 Izberite možnost za ogled skupnih vrednosti potovanja ali
naprave.
Ponastavitev skupnih vrednosti kolesarjenja
1 Izberite > Zgodovina > Skupno > Ponastavi.
2 Izberite možnost za ponastavitev skupnih vrednosti naprave
ali potovanja.
NAMIG: ponastavite lahko skupne vrednosti potovanja in
ohranite skupne vrednosti naprave, da zabeležite nov
dnevnik potovanja.
3 Izberite Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Garmin Connect
Povežete se lahko s prijatelji v storitvi Garmin Connect. Garmin
Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in
spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega
aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več. Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/start.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter
prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Zgodovina
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Pošiljanje podatkov v račun Garmin Connect
Vse podatke o dejavnosti lahko prenesete v račun Garmin
Connect, kjer lahko naredite izčrpno analizo. Ogledate si lahko
zemljevid dejavnosti ali pa dejavnosti delite s prijatelji.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava Edge 25 ima več povezanih funkcij Bluetooth, ki jih
lahko s programom Garmin Connect Mobile uporabljate z
združljivim pametnim telefonom ali brezžično napravo. Za več
informacij obiščite www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite spremljevalce, da si na strani za sledenje
storitve Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Prenosi dejavnosti: samodejno pošlje vašo dejavnost v Garmin
Connect Mobile, ko jo nehate beležiti.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect Mobile.
3
Obvestila: prikazuje opozorila o klicih in sporočilih v napravi
Edge 25.
Združevanje pametnega telefona z napravo Edge 25
1 Obiščite www.garmin.com/intosports/apps in prenesite
program Garmin Connect Mobile za vaš pametni telefon.
2 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
3 V napravi Edge 25 izberite
> Nastavitve > Bluetooth >
Zdruzi pametni telefon.
4 Odprite program Garmin Connect Mobile in sledite navodilom
na zaslonu za vzpostavitev povezave z napravo.
Navodila so na voljo pri prvi nastavitvi, lahko pa si jih
ogledate tudi v pomoči za program Garmin Connect Mobile.
Izklop tehnologije Bluetooth
• V napravi Edge 25 izberite > Nastavitve > Bluetooth >
Izklopi.
• Za izklop brezžične tehnologije Bluetooth si oglejte
uporabniški priročnik svojega pametnega telefona.
Tekmovanje proti odseku
Iz svojega računa Garmin Connect lahko prenesete proge, ki
vsebujejo odseke. Odseki so virtualne tekmovalne proge.
Tekmujete lahko proti odseku in svoj dosežek primerjate s
prejšnjimi dejavnostmi, povezavami v svojem računu Garmin
Connect ali drugimi člani skupnosti Garmin Connect. Podatke o
dejavnosti lahko prenesete v svoj račun Garmin Connect, da si
ogledate lokacijo odseka.
1 Začnite slediti progi, ki vsebuje odsek (Spremljanje proge v
spletu, stran 4).
Ko se približate začetni točki odseka, se prikaže sporočilo.
2 Začnite tekmovati proti odseku.
Naprava prikazuje čas, ki ga porabite za odsek.
Ko je odsek končan, se prikaže sporočilo.
Ogled podrobnosti proge
1 Izberite > Proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati čas, razdaljo in skupni vzpon proge,
izberite Podrobnosti.
• Izberite Zemljevid, če si želite progo ogledati na
zemljevidu.
Izklop pametnih obvestil
V napravi Edge 25 izberite > Nastavitve > Bluetooth >
Pametna obvestila > Izklopi.
Navigacija
Oznake na zemljevidu
Proge
Progo lahko iz računa Garmin Connect pošljete v svojo napravo.
Ko jo shranite v napravo, lahko po njej izvajate navigacijo.
Shranjeni progi lahko sledite preprosto zato, ker je dobra pot.
Shranite in sledite lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na
delovno mesto. Lahko tudi sledite shranjeni progi in pri tem
poskušate doseči ali preseči prej zastavljene cilje.
Spremljanje proge v spletu
Preden lahko progo prenesete iz računa Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin
Connectwww.garminconnect.com\start.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite (Pošiljanje podatkov v račun Garmin Connect,
stran 3).
3 Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.
4 Izberite Pošlji v napravo.
5 Odklopite napravo.
6 Izberite > Proge.
7 Izberite progo.
8 Izberite Zacni s progo.
9 Izberite , da zaženete časovnik.
Zemljevid prikaže progo in vrstico z napredkom na vrhu
zaslona.
10 Če je treba, za dodatne podatkovne strani izberite .
À
Á
Â
Kaže proti severu
Oris poti
Raven povečave
Brisanje proge
1 Izberite > Proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite Izbrisi > Da.
Možnosti proge
Izberite > Nastavitve > Moznosti proge.
Pozivi za zavoje: omogoči ali onemogoči navigacijske pozive
zavoj za zavojem.
Pozivi za odseke: omogoči ali onemogoči pozive, ki vas
opozarjajo na približujoče odseke.
Senzorji ANT+
Napravo Edge 25 lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+.
Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev
obiščite http://buy.garmin.com.
Nameščanje izbirnega senzorja srčnega
utripa
Ogledate si lahko razdaljo do konca proge À in vašo
prednost ali zaostanek v primerjavi s časom proge Á.
4
OBVESTILO
Če ga uporabljate daljša obdobja, lahko merilnik srčnega utripa
povzroči odrgnine. To težavo omilite tako, da na sredino
modula, kjer je v stiku s kožo, nanesete lubrikant ali gel, ki
preprečuje trenje. Gela ali lubrikanta, ki preprečuje trenje, ne
Navigacija
nanašajte na elektrode. Ne uporabljajte gelov ali lubrikantov, ki
vsebujejo kremo za sončenje.
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 En zatič À paščka potisnite skozi režo Á v modulu merilnika
srčnega utripa.
2 Zatič potisnite navzdol.
3 Navlažite elektrodi  na zadnji strani modula, da ustvarite
močno povezavo med vašimi prsmi in merilnikom srčnega
utripa.
Senzor in pasovi se ne smejo dotikati drugih delov kolesa ali
obutve.
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.
5 15 minut se peljite s kolesom in se prepričajte, da na
senzorju in trakovih ne prihaja do poškodb.
Združevanje senzorjev ANT+
Ko senzor ANT+ prvič povezujete z napravo, ju morate najprej
združiti. Po prvem združevanju se naprava samodejno poveže s
senzorjem, ko začnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v
dosegu.
OPOMBA: če ste senzor ANT+ dobili skupaj z napravo Edge
25, sta napravi že združeni.
1 Namestite senzor ali merilnik srčnega utripa.
2 Izberite > Nastavitve > Vzpostavi povezavo s senzorji.
3 Postavite napravo največ 1 cm od senzorja in počakajte, da
naprava vzpostavi povezavo s senzorjem.
Ko naprava zazna senzor, se prikaže sporočilo.
Nastavitev najvišjega srčnega utripa
4 Pas ovijte okoli prsi in ga pritrdite na drugo stran modula
merilnika srčnega utripa.
Za določanje vašega najvišjega in privzetih območij srčnega
utripa uporablja naprava informacije uporabniškega profila iz
začetne nastavitve. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost. Za najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo
dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip (če je znan).
1 Izberite > Nastavitve > Profil uporabnika > Najv. SU.
2 Vnesite najvišji srčni utrip.
O območjih srčnega utripa
Desna stran logotipa Garmin mora biti obrnjena navzgor.
5 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
srčnega utripa.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
®
Nameščanje senzorja kadence
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.
1 Izberite velikost pasu, ki se trdno prilega gonilki À.
Izbrani pas naj bo najmanjši, ki ga še lahko ovijete okoli
gonilke.
2 Na negonilni strani postavite in pridržite plosko stran senzorja
kadence na notranjem delu gonilke.
3 Povlecite pasove Á okoli gonilke in jih pritrdite na kljukico Â
senzorja.
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 8) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Nastavitev opozoril o srčnem utripu
Če imate dodatno kupljen merilnik srčnega utripa, lahko napravo
na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni utrip
nad ali pod ciljnim območjem ali območjem po meri. Napravo
lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni
utrip pod 150 utripi na minuto (bpm).
1 Izberite > Moznosti voznje > Opozorilo o srcnem
utripu.
4 Zavrtite gonilko, da preverite, ali se vrti neovirano.
Senzorji ANT+
5
2 Izberite možnost:
• Za uporabo nastavljenega območja srčnega utripa izberite
želeno območje srčnega utripa.
• Za prilagoditev najvišje vrednosti izberite Po meri >
Visoko > Vklopi in vnesite vrednost.
• Za prilagoditev najnižje vrednosti izberite Po meri > Nizko
> Vklopi in vnesite vrednost.
Sporočilo se prikaže vsakič, ko presežete ali ste pod določenim
območjem ali vrednostjo po meri. Če so vklopljeni zvoki,
naprava tudi zapiska (Nastavitve sistema, stran 6).
Prilagajanje naprave
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, leta rojstva, višine, teže in
najvišjega srčnega utripa (Nastavitev najvišjega srčnega utripa,
stran 5). Naprava uporablja te informacije za natančen izračun
podatkov o vadbi.
1 Izberite > Nastavitve > Profil uporabnika.
2 Izberite možnost.
Nastavitve sistema
Izberite > Nastavitve > Sistem.
Jezik: nastavi jezik, prikazan v napravi.
Cas: omogoča časovne nastavitve (Časovne nastavitve,
stran 6).
Casovna omejitev osvetlitve: Nastavi čas, preden se izklopi
osvetlitev zaslona.
Zvoki: vklopi ali izklopi zvoke. Izberete lahko zvoke za tipke in
sporočila o opozorilih.
Merske enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v
napravi.
GLONASS: vklopi ali izklopi sistem GLONASS. Naprava satelite
privzeto išče s sistemom GPS. Za boljšo učinkovitost v
zahtevnih okoljih in hitrejše določanje položaja GPS lahko
omogočite načina GPS in GLONASS. Uporaba načinov GPS
in GLONASS povzroči hitrejšo porabo baterije kot samo
uporaba načina GPS.
Posodobitev programske opreme: preverite lahko, ali so na
voljo posodobitve programske opreme.
Vizitka: prikaže različico programske opreme in ID naprave.
Časovne nastavitve
Izberite > Nastavitve > Sistem > Cas.
Oblika zapisa casa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Nastavi cas: omogoča ročno ali samodejno nastavitev časa
glede na položaj GPS-a.
Informacije o napravi
Specifikacije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Življenjska doba baterije Do 8 ur.
Temperaturni obseg
delovanja
Od -15 do 60 ºC (od 5 do 140 ºF)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
6
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije
ANT+ (Edge 25)
Brezžična tehnologija Bluetooth Smart (Edge
25)
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije merilnika srčnega utripa
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik, 3 V
Življenjska doba
baterije
Približno 3 leta (1 ura na dan)
Obseg delovne
temperature
Od -10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Nazivna vodotesnost
1 ATM*
OPOMBA: ta izdelek ne prenaša podatkov o
srčnem utripu med plavanjem.
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 10 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik,
3V
Življenjska doba baterije
Približno 12 mesecev (1 ura na dan)
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Nazivna vodotesnost
1 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 10 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
Edge Specifikacije
Vrsta baterije
Radijska frekvenca/
protokol
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Prilagajanje naprave
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
3 Odstranite pokrov in baterijo Á.
NAMIG: baterijo lahko iz pokrova odstranite s koščkom traku
 ali magnetom.
• Trak splaknite po vsaki uporabi.
• Pašček občasno umijte z majhno količino nežnega
detergenta, kot je tisti za pomivanje posode.
OPOMBA: če uporabite preveč detergenta, lahko
poškodujete pašček.
• Paščka ne dajajte v sušilnik.
• Pašček sušite obešen ali položen na ravno podlago.
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
Baterije hranite izven dosega otrok.
Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se obrnite na
zdravnika ali lokalni center za zastrupitve.
Zamenljive gumbne baterije lahko vsebujejo perklorat. Z njimi
boste morda morali ravnati drugače. Oglejte si www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
Menjava baterije merilnika srčnega utripa
1 Poiščite okrogli pokrovček baterije na hrbtni strani merilnika
srčnega utripa.
2 S kovancem ga odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca, da
ga lahko odstranite (puščica kaže na OPEN).
3 Odstranite pokrovček in baterijo.
4 Počakajte 30 sekund.
5 Vstavite novo baterijo s pozitivno stranjo navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
6 S kovancem privijte pokrovček v smeri urinega kazalca, da
ga pritrdite na svoje mesto (puščica kaže na CLOSE).
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa ga boste morda
morali ponovno združiti z napravo.
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja
kadence
Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikazuje nizko raven baterije
po dveh obratih.
1 Poiščite okrogli pokrov baterije À na hrbtni strani senzorja.
4 Počakajte 30 sekund.
5 Vstavite novo baterijo v pokrov, pri čemer upoštevajte
usmerjenost.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
6 Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da oznaka kaže na
zaklenjeno.
OPOMBA: dioda LED utripa rdeče in zeleno nekaj sekund po
zamenjavi baterije. Ko dioda LED utripa zeleno in nato
preneha utripati, je naprava aktivna in pripravljena za
pošiljanje podatkov.
Odpravljanje težav
Posodabljanje programske opreme
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express™.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
aplikacija pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Ne izključujte naprave iz računalnika, ko program Garmin
Express prenaša programsko opremo.
NAMIG: če imate pri posodabljanju programske opreme s
programom Garmin Express težave, boste morda morali
prenesti zgodovino dejavnosti v program Garmin Connect in
zgodovino dejavnosti izbrisati iz naprave. Tako boste
zagotovili dovolj prostora na pomnilniku za posodobitev.
Podpora in posodobitve
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v Garmin Connect
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
2 Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da oznaka
kaže na odklenjeno in je pokrov dovolj odvit, da ga lahko
odstranite.
Odpravljanje težav
• Izklopite brezžično funkcijo Bluetooth v napravi Edge 25
(Izklop tehnologije Bluetooth, stran 4).
• Izklopite sistem GLONASS (Nastavitve sistema, stran 6).
7
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati.
OPOMBA: ponastavitev naprave lahko izbriše vaše podatke ali
nastavitve.
1 15 sekund držite .
Naprava se izklopi.
2 Eno sekundo držite , da napravo vklopite.
Nadomestni obročki
Na voljo so nadomestni paščki (obročki) za nosilce.
OPOMBA: uporabljajte samo nadomestne pasove iz etilenpropilen-dien monomera (EPDM). Obiščite
http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Garmin.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID naprave, različico programske opreme,
različico GPS-a in informacije o programski opremi.
Izberite > Nastavitve > Sistem > Vizitka.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema ANT+ (samo naprava Edge 25).
BPM: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora biti
povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Cas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Obm. SU: trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1 do 5).
Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in
najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Povprecna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Visina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Vzp.sk.: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
8
Dodatek
Kazalo
A
Auto Lap 2
Auto Pause 2
B
baterija
menjava 7
podaljševanje 4, 6, 7
polnjenje 1
zamenjava 7
brisanje
osebni rekordi 3
vsi uporabniški podatki 3
zgodovina 3
Č
čas, nastavitve 6
časovnik 1, 2
čiščenje naprave 6, 7
D
dodatna oprema 4, 7
G
Garmin Connect 3, 4
Garmin Express
posodabljanje programske opreme 7
registracija naprave 7
GPS 1
signal 8
ustavljanje 2
proge 4
brisanje 4
nalaganje 4
programi 3
pametni telefon 4
programska oprema
posodabljanje 7
različica 8
R
registracija izdelka 7
registracija naprave 7
S
Samodejno pomikanje 2
satelitski signali 8
senzor hitrosti in kadence 1, 5, 7
senzorji ANT+ 4
združevanje 5
shranjevanje dejavnosti 1
shranjevanje podatkov 3
specifikacije 6
srčni utrip 1
merilnik 4, 5, 7
območja 5, 8
opozorila 5
T
tehnologija Bluetooth 1, 3, 4
tipke 1, 6
trening, načini 2
U
krogi 1, 2
uporabniški podatki, brisanje 3
ura 6
urjenje 3
načini 2
strani 1
USB 7
prekinitev povezave 3
L
Z
I
ID naprave 8
ikone 1
K
licenčna pogodba za programsko opremo 8
M
meni 1
menjava baterije 7
N
namestitev naprave 1
nameščanje 1, 5
nastavitve 6
nastavitve sistema 6
navigacija 4
združevanje
pametni telefon 4
Senzorji ANT+ 5
zemljevidi 4
posodabljanje 7
zgodovina 1–3
brisanje 2, 3
pošiljanje v računalnik 3
O
območja, srčni utrip 5
obročki. Za več informacij si oglejte paščki
odpravljanje težav 7, 8
odseki 4
opozorila 5
osebni rekordi 3
brisanje 3
obnavljanje 3
osvetlitev ozadja 1
P
pametni telefon 4
programi 3
združevanje 4
paščki 8
podatki
prenašanje 3
shranjevanje 3
podatkovna polja 2, 8
polnjenje 1
ponovni zagon naprave 8
posodobitvami, programska oprema 7
profil uporabnika 6
profili, uporabnik 6
Kazalo
9
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising