Garmin | Edge® Explore 820 | User manual | Garmin Edge® Explore 820 Brukerveiledning

Garmin Edge® Explore 820 Brukerveiledning
Edge Explore 820
®
Brukerveiledning
Juli 2016
190-02077-78_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Edge er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ og Varia Vision™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac er et varemerke for Apple
Inc., registrert i USA og andre land. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører
sine respektive eiere.
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: AA3001
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Komme i gang ............................................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installere standardbraketten ....................................................... 1
Installere frontbraketten .............................................................. 1
Løse ut Edge .......................................................................... 2
Taster .......................................................................................... 2
Viser skjermbildet for tilkoblinger ........................................... 2
Oversikt over skjermbildet Hjem ............................................ 2
Navigasjon...................................................................... 2
Legge ut på tur ............................................................................2
Innhente satellittsignaler ........................................................ 3
Posisjoner ................................................................................... 3
Merke posisjonen ................................................................... 3
Lagre posisjoner fra kartet ..................................................... 3
Navigere til en posisjon .......................................................... 3
Navigere til kjente koordinater ............................................... 3
Navigere tilbake til start .......................................................... 3
Stoppe navigasjon ................................................................. 3
Projisere en posisjon .............................................................. 3
Redigere posisjoner ............................................................... 3
Slette en posisjon ................................................................... 3
Løyper .........................................................................................3
Følge en løype fra Internett .................................................... 4
Planlegge og sykle en løype .................................................. 4
Opprette og sykle en rundturløype ......................................... 4
Tips for trening med løyper .................................................... 4
Vise løypedetaljer .................................................................. 4
Stoppe en løype ..................................................................... 4
Slette en løype ....................................................................... 4
Løypealternativer ................................................................... 5
Ruteinnstillinger .......................................................................... 5
Velge en aktivitet for ruteberegning ....................................... 5
Kartinnstillinger ........................................................................... 5
Endre kartorienteringen ......................................................... 5
Bluetooth® tilkoblede funksjoner................................. 5
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 5
Starte en GroupTrack økt ...................................................... 5
Tips for GroupTrack økter ...................................................... 6
Overføre filer til en annen Edge enhet ........................................ 6
Spille av lydvarsler under aktiviteten .......................................... 6
Hendelsesregistrering ................................................................. 6
Konfigurere hendelsesregistrering ......................................... 6
Konfigurere informasjon om syklisten og nødkontakter ......... 6
Slå hendelsesregistrering av og på ....................................... 6
Vise nødkontakter .................................................................. 7
Avbryte en automatisk melding .............................................. 7
Sende en statusoppdatering etter en hendelse ..................... 7
Sensorer med ANT+ ....................................................... 7
Pare sensorer med ANT+ ........................................................... 7
Angi pulssoner ....................................................................... 7
Situasjonsoppfattelse ..................................................................7
Garmin Connect ..................................................................... 8
Databehandling ...........................................................................8
Koble enheten til datamaskinen ............................................. 8
Overføre filer til enheten ........................................................ 8
Slette filer ............................................................................... 9
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 9
Tilpasse enheten............................................................ 9
Connect IQ Nedlastbare funksjoner ........................................... 9
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 9
Om permanente idrettsutøvere .............................................. 9
Oppdatere aktivitetsinnstillingene ............................................... 9
Tilpasse dataskjermbildene ................................................... 9
Varsler .................................................................................... 9
Auto Lap® ............................................................................ 10
Bruke Auto Pause ................................................................ 10
Bruke automatisk dvalemodus ............................................. 10
Bruke Bla automatisk ........................................................... 10
Starte tidtakeren automatisk ................................................ 10
Bluetooth innstillinger ................................................................ 10
Systeminnstillinger .................................................................... 10
Endre satellittinnstillingen .................................................... 10
Endre fargen på detaljer ...................................................... 10
Skjerminnstillinger ................................................................ 10
Innstillinger for dataregistrering ............................................ 11
Endre måleenhetene ........................................................... 11
Slå enhetstoner på og av ..................................................... 11
Endre enhetsspråk ............................................................... 11
Endre konfigurasjonsinnstillingene ...................................... 11
Tidssoner ............................................................................. 11
Informasjon om enheten.............................................. 11
Spesifikasjoner for Edge ........................................................... 11
Ta vare på enheten .................................................................. 11
Rengjøre enheten ................................................................ 11
Feilsøking...................................................................... 11
Nullstille enheten ...................................................................... 11
Slette brukerdata .................................................................. 11
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 11
Slå på sparemodus for batteri .............................................. 11
Forbedre GPS-satellittmottaket ................................................ 11
Angi høyde ................................................................................ 12
Temperaturmålinger ................................................................. 12
Utbyttbare tetningsringer .......................................................... 12
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 12
Oppdatere programvaren ......................................................... 12
Støtte og oppdateringer ............................................................ 12
Få mer informasjon ................................................................... 12
Tillegg............................................................................ 12
Datafelter for ............................................................................. 12
Pulssoneberegninger ................................................................ 13
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 13
Lisensavtale for programvare ................................................... 14
Radiofrekvenseksponering ....................................................... 14
Indeks............................................................................ 15
Logg................................................................................. 7
Vise turen ....................................................................................7
Vise totalverdier for data ........................................................ 7
Vise tiden din i hver pulssone ................................................ 7
Slette en tur ................................................................................ 8
Personlige rekorder .................................................................... 8
Vise personlige rekorder ........................................................ 8
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 8
Slette en personlig rekord ...................................................... 8
Sende turen til Garmin Connect ................................................. 8
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.
Komme i gang
Du bør fullføre disse oppgavene når du bruker enheten for
første gang, for å konfigurere enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1 Lad enheten (Lade enheten, side 1).
2 Installer enheten i standardbraketten (Installere
standardbraketten, side 1) eller i frontbraketten (Installere
frontbraketten, side 1).
3 Slå på enheten (Taster, side 2).
4 Innhent satellitter (Innhente satellittsignaler, side 3).
5 Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 2).
6 Last opp turen til Garmin Connect™ (Sende turen til Garmin
Connect, side 8).
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner for Edge, side 11).
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad enheten helt opp.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten
slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du
kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
Innledning
Installere frontbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra koblingen på
styret Á.
3 Fjern eventuelt de to skruene på baksiden av braketten Â, vri
tilkoblingen à og bytt ut skruene for å endre retningen på
braketten.
4 Plasser gummiputen rundt styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten.
5 Plasser styretilkoblingen rundt gummiputen.
6 Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 0,8 N/m
(7 pund per tomme). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
7 Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene
på sykkelbraketten Ä.
®
1
Velg for å legge ut på tur.
Hvor skal
du?
Velg for å merke en posisjon, søke etter posisjoner og
opprette eller navigere etter en løype.
Løyper
Velg for å opprette en ny løype eller for å få tilgang til en
lagret løype.
Velg for å få tilgang til loggen, treningsalternativer,
personlige rekorder, kontakter og innstillinger.
Velg for å få tilgang til apper, widgets og datafelter på
Connect IQ™.
8 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.
2 Løft Edge ut av braketten.
Taster
À
Velg for å gå i dvalemodus og aktivere enheten.
Hold inne for å slå enheten av og på og for å låse berøringsskjermen.
Á
Velg for å markere en ny runde.
Â
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.
Bruke bakgrunnslyset
Du kan trykke på berøringsskjermen for å slå på
bakgrunnsbelysningen.
MERK: Du kan justere tidsavbrudd for bakgrunnslyset
(Skjerminnstillinger, side 10).
1 Gå til skjermbildet Hjem eller Data, og sveip ned fra øverst på
skjermen.
2 Velg Lysstyrke, og bruk pilene for å justere lysstyrken
manuelt.
Bruke berøringsskjermen
• Når tidtakeren kjører, trykker du på skjermen for å vise
tidtakeroverlegget.
Tidtakeroverlegget gjør det mulig å gå tilbake til skjermbildet
Hjem under en tur.
• Velg
for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
• Sveip eller velg pilene for å rulle.
• Velg
for å gå tilbake til den forrige siden.
• Velg
for å lagre endringene og lukke siden.
• Velg for å lukke siden og gå tilbake til forrige side.
• Velg for å søke etter i nærheten av en posisjon.
• Velg for å slette et element.
• Velg for å få mer informasjon.
Låse berøringsskjermen
Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på
skjermen utilsiktet.
1 Hold nede .
2 Velg Lås skjermen.
Viser skjermbildet for tilkoblinger
Skjermbildet for tilkoblinger viser status for GPS, ANT+
sensorer og trådløse tilkoblinger.
Gå til skjermbildet Hjem eller Data, og sveip ned fra øverst på
skjermen.
Navigasjon
®
Legge ut på tur
Hvis du bruker en ANT+ sensor eller et tilbehør, kan den/det
pares og aktiveres under førstegangsoppsettet.
1 Hold nede for å slå på enheten.
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Satellittstolpene blir grønne når enheten er klar.
3 Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
4 Velg for å starte tidtakeren.
Skjermbildet for tilkoblinger vises. Et blinkende ikon betyr at
enheten søker.
Oversikt over skjermbildet Hjem
Skjermbildet Hjem gir deg rask tilgang til alle funksjonene på
Edge enheten.
2
Navigasjon
5
6
7
8
9
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren
går.
Dra fingeren mot venstre eller høyre for å vise flere
dataskjermbilder.
Du kan dra nedover fra toppen av dataskjermbildene for å
vise skjermbildet for tilkoblinger.
Trykk eventuelt på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
Velg
for å stoppe tidtakeren.
TIPS: Du kan endre turtypen før du lagrer og deler denne
turen på Garmin Connect kontoen. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
Velg Lagre tur.
Velg .
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Posisjoner
Du kan registrere og lagre posisjoner på enheten.
Merke posisjonen
Før du kan merke en posisjon, må du innhente satellitter.
Du kan merke en posisjon hvis du for eksempel vil huske
landemerker eller komme tilbake til et bestemt sted senere.
1 Ta deg en tur.
> Marker posisjon > .
2 Velg Hvor skal du? >
Lagre posisjoner fra kartet
> Velg område for søk > Et
1 Velg Hvor skal du? >
kartpunkt.
2 Let opp posisjonen på kartet.
3 Velg sted.
Posisjonsinformasjonen vises øverst på kartet.
4 Velg posisjonsinformasjonen.
5 Velg > .
Navigere til en posisjon
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg et alternativ:
• Velg Søkeverktøy for å navigere til et punkt av interesse,
en by, et veikryss eller kjente koordinater.
• Velg Adresser for å angi en spesifikk adresse.
• Velg Lagrede posisjoner for å navigere til en lagret
posisjon.
• Velg Nylige treff for å navigere til én av de siste 50
posisjonene du har funnet.
• Velg
> Velg område for søk for å begrense
søkeområdet.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør.
5 Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
Navigere til kjente koordinater
1 Velg Hvor skal du? > Søkeverktøy > Koordinater.
2 Angi koordinatene, og velg .
3 Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
Navigere tilbake til start
Du kan når som helst i løpet av turen returnere til startpunktet.
Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 2).
Trykk på skjermen for å vise tidtakeroverlegget under turen.
Velg
> Hvor skal du? > Tilbake til start.
Velg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
Velg Kjør.
Enheten navigerer deg tilbake til startpunktet for turen.
1
2
3
4
5
Stoppe navigasjon
1 Trykk på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
2 Bla til kartet.
3 Velg > .
Projisere en posisjon
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg posisjonsinformasjonen øverst i skjermbildet.
4 Velg > Projiser posisjon.
5 Angi retning og avstand til den projiserte posisjonen.
6 Velg .
Redigere posisjoner
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
4 Velg .
5 Velg et attributt.
Velg for eksempel Endre høyde for å angi en kjent høyde for
posisjonen.
6 Angi den nye informasjonen, og velg .
Slette en posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg posisjonsinformasjonen øverst i skjermbildet.
4 Velg > Slett posisjon > .
Løyper
Du kan sende en løype fra Garmin Connect kontoen til enheten.
Når den er lagret på enheten, kan du navigere løypen på
enheten. Du kan også opprette og lagre en egenfinert løype
direkte på enheten.
Navigasjon
3
Du kan følge en lagret løype rett og slett fordi det er en god
løype. Du kan for eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei
til jobben.
Følge en løype fra Internett
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 8).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten, og slå den på.
6 Velg Løyper > Lagrede løyper.
7 Velg løypen.
8 Velg Kjør.
Planlegge og sykle en løype
Du kan opprette og sykle etter en tilpasset løype. En løype er en
serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg til den
endelige destinasjonen.
1 Velg Løyper > Lag løype > Legg til første posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise den gjeldende posisjonen din på kartet,
velger du Gjeldende posisjon.
• Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du Lagret og
velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon du nylig har søkt etter, velger
du Nylige treff og velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Bruk
kart og velger en posisjon.
• Hvis du vil bla gjennom og velge et punkt av interesse,
velger du POI-kategorier og velger et punkt av interesse i
nærheten.
• Hvis du vil velge en by, velger du Byer og velger en by i
nærheten.
• Hvis du vil velge en adresse, velger du Adresser og angir
adressen.
• Hvis du vil velge et veikryss, velger du Veikryss og angir
gatenavnene.
• Hvis du vil bruke koordinater, velger du Koordinater og
angir koordinatene.
3 Velg Bruk.
4 Velg Legg til neste posisjon.
5 Gjenta trinn 2–4 til du har valgt alle posisjonene for løpen.
6 Velg Se på kart.
Enheten beregner ruten og viser et kart over ruten når den er
klar.
TIPS: Du kan velge
for å vise et stigningsplott for ruten.
7 Velg Kjør.
Opprette og sykle en rundturløype
Enheten kan opprette en rundturløype basert på en bestemt
avstand, startposisjon og navigasjonsretning.
1 Velg Løyper > Løype med rundreise.
2 Velg Distanse, og angi totalavstanden for løypen.
3 Velg Startposisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise den gjeldende posisjonen din på kartet,
velger du Gjeldende posisjon.
• Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du Lagret og
velger en posisjon.
4
5
6
7
8
• Hvis du vil velge en posisjon du nylig har søkt etter, velger
du Nylige treff og velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Bruk
kart og velger en posisjon.
• Hvis du vil bla gjennom og velge et punkt av interesse,
velger du POI-kategorier og velger et punkt av interesse i
nærheten.
• Hvis du vil velge en by, velger du Byer og velger en by i
nærheten.
• Hvis du vil velge en adresse, velger du Adresser og angir
adressen.
• Hvis du vil velge et veikryss, velger du Veikryss og angir
gatenavnene.
• Hvis du vil bruke koordinater, velger du Koordinater og
angir koordinatene.
Velg Startretning og deretter en retning.
Velg Søk.
TIPS: Du kan velge for å søke igjen.
Velg en løype for å vise den på kartet.
TIPS: Du kan velge og for å vise de andre løypene.
Velg Kjør.
Tips for trening med løyper
• Bruk svingveiledning (Løypealternativer, side 5).
• Hvis du tar med oppvarming, velger du
for å begynne
løypen og varmer opp som vanlig.
• Sørg for at du holder deg utenfor løypen når du varmer opp.
Når du er klar til å begynne, setter du kursen mot løypen. Når
du befinner deg innenfor løypen, vises en melding.
• Bla til kartet for å vise løypekartet.
Det vises en melding hvis du beveger deg utenfor løypen.
Vise løypedetaljer
1 Velg Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Sammendrag for å se detaljer om løypen.
Velg Kart for å vise løypen på kartet.
Velg Høyde for å vise et stigningsplott for løypen.
Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
Vise en løype på kartet
Du kan tilpasse hvordan hver løype som er lagret på enheten,
vises på kartet. Du kan for eksempel angi at veien til jobben
alltid vises i gult på kartet. Du kan angi at en alternativ rute skal
vises i grønt. På denne måten kan du se løypene mens du
kjører uten at du trenger å følge eller navigere etter en bestemt
løype.
1 Velg Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Innstillinger.
4 Velg Vis alltid for å vise løypen på kartet.
5 Velg Farge, og velg en farge.
6 Velg Løypepunkter for å vise løypepunkter på kartet.
Neste gang du kjører i nærheten av løypen, vises den på kartet.
Stoppe en løype
1 Bla til kartet.
2 Velg > .
Slette en løype
1 Velg Løyper > Lagrede løyper.
Navigasjon
2 Velg en løype.
3 Velg > .
Løypealternativer
Velg Løyper > Lagrede løyper > .
Svingveiledning: Aktiverer eller deaktiverer svingvarsler.
Ute av kurs-varsler: Varsler deg hvis du beveger deg utenfor
løypen.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede løyper ved navn.
Slett: Gjør det mulig å slette alle løyper eller flere lagrede løyper
på enheten.
Ruteinnstillinger
Velg
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler > Navigasjon >
Ruting
Metode for ruting: Angir transportmetoden for å optimalisere
ruten.
Beregningsmetode: Angir metoden som brukes til å beregne
ruten.
Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer
posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.
Omberegning: Beregner automatisk ruten på nytt hvis du
avviker fra den.
Oppsett for unngåelse: Angir veitypene som skal unngås
under navigasjon.
Velge en aktivitet for ruteberegning
Du kan konfigurere enheten til å beregne ruten etter
aktivitetstype.
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg Navigasjon > Ruting > Metode for ruting.
3 Velg et alternativ for å beregne ruten.
Du kan for eksempel velge Tur sykling for navigering på vei
eller Terrengsykling for navigering utenfor vei.
Kartinnstillinger
at du installerer mobilprogrammet Garmin Connect på
smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/intosports/apps.
MERK: Du må koble enheten til smarttelefonen med Bluetooth
for at du skal kunne benytte deg av enkelte funksjoner.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
GroupTrack: Gir deg mulighet til å spore de andre personene i
gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i
sanntid.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Last ned løyper fra Garmin Connect: Gjør det mulig å søke
etter løyper på Garmin Connect ved hjelp av smarttelefonen
og sende dem til enheten.
Overføringer mellom enheter: Gjør det mulig å overføre filer
trådløst til en annen kompatibel Edge enhet.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Lydvarsler: Gjør det mulig for Garmin Connect Mobile-appen å
spille av statusmeddelelser under en sykkeltur.
Hendelsesregistrering: Gjør det mulig for Garmin Connect
Mobile-appen å sende meldinger til nødkontaktene dine hvis
Edge enheten registerer en hendelse.
Parkoble smarttelefonen
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned Garmin
Velg
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler > Navigasjon >
Kart
Orientering: Angir hvordan kartet vises på siden.
Autozoom: Velger automatisk et zoomnivå for kartet. Når Av er
valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Veiledningstekst: Angir når de detaljerte
navigasjonsmeldingene skal vises (krever rutbare kart).
Kartsynlighet: Her kan du konfigurere avanserte
kartfunksjoner.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
2
3
Endre kartorienteringen
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
Velg
Navigasjon
> Kart > Orientering.
2
3 Velg et alternativ:
6
• Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning øverst på
siden.
• Velg 3D-modus for å vise kartet tredimensjonalt.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
®
Edge enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner eller treningsenheter. Enkelte funksjoner krever
Bluetooth tilkoblede funksjoner
®
4
5
Connect Mobile-appen til smarttelefonen.
Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
På enheten velger du
> Innstillinger > Bluetooth >
Aktiver > Par smarttelefon og følger instruksjonene på
skjermen.
Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > fra Innstillinger-menyen i Garmin Connect
Mobile-appen og følger instruksjonene på skjermen.
Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere telefonvarsler
(valgfritt).
MERK: Telefonvarsler krever en kompatibel smarttelefon
utstyrt med trådløs Bluetooth Smart teknologi. Du finner
informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com/ble.
Starte en GroupTrack økt
Du må ha en Garmin Connect konto, en kompatibel smarttelefon
og Garmin Connect mobilappen før du kan starte en
GroupTrack økt.
Disse instruksjonene veileder deg i hvordan du starter en
GroupTrack økt med Edge 820-enheter. Hvis personene i
gruppen har andre Edge modeller, kan du se dem i kartet. De
andre Edge modellene kan ikke vise GroupTrack personer i
kartet.
5
1 Gå utendørs og slå på Edge enheten.
2 Parkoble smarttelefonen med Edge enheten (Parkoble
smarttelefonen, side 5).
> Innstillinger > GroupTrack for å aktivere visning
av kontakter på kartskjermbildet på Edge enheten.
I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du LiveTrack > GroupTrack.
Velg Synlig for > Alle kontakter.
MERK: Hvis du har mer enn én kompatibel enhet, må du
velge en enhet for GroupTrack økten.
Velg Start LiveTrack.
Velg
på Edge enheten, og sykle av gårde.
Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.
3 Velg
4
5
6
7
8
6 Velg en eller flere filer som skal mottas, og velg deretter .
Det vises en melding på begge enhetene når filoverføringen er
fullført.
Spille av lydvarsler under aktiviteten
Før du kan konfigurere lydvarsler, må du ha en smarttelefon
med Garmin Connect Mobile-appen parkoblet til Edge enheten.
Du kan angi at Garmin Connect Mobile-appen skal spille av
motiverende statusvarsler på smarttelefonen mens du løper eller
under en annen aktivitet. Lydvarsler spilles av for rundetid og nummer, tempo eller hastighet og ANT+ sesordata. Når et
lydvarsel spilles av, demper Garmin Connect Mobile-appen
annen lyd på smarttelefonen for å spille av varselet. Du kan
tilpasse lydvolumet i Garmin Connect mobilappen.
1 Gå til innstillingene i Garmin Connect Mobile-appen, og velg
Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg eventuelt Enhetsinnstillinger.
4 Velg Lydvarsler.
Hendelsesregistrering
FORSIKTIG
Hendelsesregistrering er en tilleggsfunksjon, og er utformet for
bruk på veien. Hendelsesregistrering skal ikke brukes som
eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect Mobileappen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Du kan trykke på ikonet på kartet for å vise informasjon om
posisjon og kurs for de andre personene i GroupTrack økten.
9 Bla til GroupTrack listen.
Du kan velge en syklist fra listen, slik at syklisten vises midt
på kartet.
Tips for GroupTrack økter
GroupTrack funksjonen gir deg mulighet til å spore de andre
personen i gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på
skjermen. Alle personene i gruppen må være kontakter i Garmin
Connect kontoen din.
• Du kan parkoble Edge enheten med smarttelefonen med
Bluetooth teknologi.
• I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du Kontakter for å oppdater listen over personer for
GroupTrack økten.
• Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med
smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin
Connect mobilappen.
• Kontroller at allle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde
på 16 km.
• Du kan bla til kartet for å vise kontaktene dine under en
GroupTrack økt.
• Du må slutte å sykle før du kan vise informasjon om posisjon
og kurs for de andre personene i GroupTrack økten.
Overføre filer til en annen Edge enhet
Du kan overføre filer trådløst fra én kompatibel Edge enhet til en
annen ved hjelp av Bluetooth teknologi.
1 Slå på begge Edge enhetene, og hold dem innenfor
hverandres rekkevidde (3 m).
>
2 På enheten som inneholder filene, velger du
Enhetsoverføringer > Del filer > .
3 Velg en eller flere filer som skal overføres, og velg deretter
.
>
4 På enheten som skal motta filene, velger du
Enhetsoverføringer.
5 Velg en tilkobling i nærheten.
6
Når Edge enheten registrerer en hendelse, og hvis GPS er
aktivert, kan Garmin Connect Mobile-appen sende en
automatisk tekstmelding og e-post med navnet ditt og GPSposisjonen din til nødkontaktene dine.
Det vises en melding på enheten og den parkoblede
smarttelefonen din om at nødkontaktene dine blir kontaktet etter
30 sekunder. Hvis du ikke trenger hjelp, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen.
Før du kan aktivere hendelsesregistrering på enheten din, må
du angi nødkontaktinformasjon i Garmin Connect Mobile-appen.
Den parkoblede smarttelefonen din må ha et mobilabonnement
med datatrafikk og befinne seg i et område med datadekning.
Nødkontaktene dine må kunne motta tekstmeldinger
(standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde).
Konfigurere hendelsesregistrering
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned
programmet Garmin Connect Mobile til smarttelefonen.
2 Parkoble smarttelefonen med enheten (Parkoble
smarttelefonen, side 5).
3 Angi informasjon om syklist og nødkontakter i Garmin
Connect Mobile-appen (Konfigurere informasjon om syklisten
og nødkontakter, side 6).
4 Aktiver hendelsesregistrering på enheten (Slå
hendelsesregistrering av og på, side 6).
5 Aktiver GPS på enheten (Endre satellittinnstillingen,
side 10).
Konfigurere informasjon om syklisten og
nødkontakter
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.
2 Gå til appinnstillinger, og velg Hendelsesregistrering.
3 Angi informasjon om syklisten og nødkontaktene dine.
De valgte kontaktene mottar en melding som identifiserer
dem som nødkontakter for hendelselsregistrering.
Slå hendelsesregistrering av og på
Velg
> Innstillinger > System > Hendelsesregistrering.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
®
Vise nødkontakter
Før du kan vise nødkontakter på enheten, må du konfigurere
informasjon om syklisten og nødkontakter i Garmin Connect
Mobile-appen.
Velg
> Kontakter.
Navnene og telefonnumrene til nødkontaktene vises.
Avbryte en automatisk melding
Når en hendelse registreres av enheten, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen fra enheten eller den parkoblede
smarttelefonen før meldingen sendes til nødkontaktene.
Velg Avbryt >
før den 30 sekunder lange nedtellingen når
0.
Sende en statusoppdatering etter en hendelse
Før du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene, må
enheten registrere en hendelse og sende en automatisk
nødmelding til nødkontaktene.
Du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene for å
melde at du ikke trenger hjelp.
1 Dra nedover fra toppen av skjermbildet for å vise skjermbildet
for tilkoblinger.
2 Velg Hendelse oppdaget > Send Det går bra med meg.
En melding sendes til alle nødkontakter.
Sensorer med ANT+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Pare sensorer med ANT+
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg % maksimum for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din maksimale puls.
• Velg % pulsreserve for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din hvilepuls.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 13) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Situasjonsoppfattelse
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT+ sensorer, for
eksempel en pulsmåler, og Garmin enheten.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når
du skal pare enhetene.
> Innstillinger > Sensorer > Legg til sensor.
2 Velg
3 Velg et alternativ:
• Velg en sensortype.
• Velg Søk på alle for å søke etter alle sensorer i nærheten.
Det vises en liste over tilgjengelige sensorer.
4 Velg én eller flere enheter du vil pare med enheten.
5 Velg Legg til.
Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status
som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise
sensordata.
Edge enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten, Varia™
smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre
situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Edge programvaren før
du parkobler Varia enheter (Oppdatere programvaren,
side 12).
Angi pulssoner
> Historikk > Turer.
1 Velg
Velg
en
tur.
2
3 Velg et alternativ.
Enheten benytter informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme pulssonene. Du kan justere
pulssonene manuelt etter treningsmålene dine (Treningsmål,
side 7). Du bør stille inn maksimal puls, hvilepuls og
pulssoner for å få mest mulig nøyaktige kaloridata under
aktiviteten.
> Min statistikk > Treningssoner > Pulssoner.
1 Velg
2 Angi verdier for maksimal puls og hvilepuls.
Soneverdiene oppdateres automatisk, men du kan også
redigere hver verdi manuelt.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
Sensorer med ANT+
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.
Vise turen
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlede data som er lagret på enheten,
inkludert antall turer, tid, avstand og kalorier.
Velg
> Historikk > Totalverdier.
Vise tiden din i hver pulssone
Før du kan vise tiden din i hver treningssone, må du parkoble
enheten din med en kompatibel pulsmåler, fullføre en aktivitet
og lagre aktiviteten.
7
Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å
justere treningsintensiteten. Du kan justere pulssonene (Angi
pulssoner, side 7) for å samsvare med mål og evner. Du kan
tilpasse datafelter for å vise tid i treningssoner under turen
(Tilpasse dataskjermbildene, side 9).
> Historikk > Turer.
1 Velg
Velg
en
tur.
2
3 Velg Tid i HF-sone.
Slette en tur
1
2
3
4
Velg
> Historikk > Turer.
Velg > Slett.
Velg en tur.
Velg .
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
Personlige rekorder
Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige
rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste
tur og høyeste stigning under en tur.
Vise personlige rekorder
Velg
> Min statistikk > Personlige rekorder.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
> Min statistikk > Personlige rekorder.
1 Velg
Velg
rekorden
du vil gjenopprette.
2
3 Velg Tidligere rekord > .
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
> Min statistikk > Personlige rekorder.
1 Velg
2 Velge en personlig rekord.
3 Velg > .
Sende turen til Garmin Connect
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin Connect
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på mini-USB-porten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows og som et aktivert volum i Mac.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
2
3
4
5
6
7
På Windows vises enheten som en flyttbar stasjon eller en
bærbar enhet. På Mac vises enheten som en tilkoblet
stasjon.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises i listen over filer i minnet på enheten.
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
8
Logg
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
3 Velg en fil.
4 Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Tilpasse enheten
Connect IQ Nedlastbare funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på enheten fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av Garmin Connect Mobileappen. Du kan tilpasse enheten med datafelt, widgets og apper.
Datafelter for: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som
viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye
måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på enheten. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder, vekt, høyde og
permanent idrettsutøver. Enheten bruker denne informasjonen
til å beregne nøyaktige turdata.
> Min statistikk > Brukerprofil.
1 Velg
2 Velg et alternativ.
Om permanente idrettsutøvere
En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med
intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og
har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Oppdatere aktivitetsinnstillingene
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Velg Dataskjermer for å tilpasse dataskjermbildene og
datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene, side 9).
• Velg Standard turtype for å angi turtypen som er typisk
for deg, for eksempel pendling.
TIPS: Du kan oppdater turtypen manuelt etter at du har
utført en tur som ikke er typisk. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
• Velg Navigasjon for å tilpasse innstillinger for kart
(Kartinnstillinger, side 5) og ruteinnstillinger
(Ruteinnstillinger, side 5).
Tilpasse enheten
• Velg Varsler for å tilpasse treningsvarslene (Varsler,
side 9).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap for å angi
hvordan runder skal utløses (Markere runder etter
posisjon, side 10).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause for å endre
når tidtakeren stanser midlertidig (Bruke Auto Pause,
side 10).
• Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale for å
aktivere dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt
brukt på fem minutter (Bruke automatisk dvalemodus,
side 10).
• Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk for å
tilpasse visningen av treningsdatasidene når tidtakeren er
i gang (Bruke Bla automatisk, side 10).
• Velg Startmodus for tidtaker for å tilpasse hvordan
enheten registrerer begynnelsen av en tur og starter
tidtakeren automatisk (Starte tidtakeren automatisk,
side 10).
Alle endringer lagres i aktivitetsinnstillingene.
Tilpasse dataskjermbildene
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg Dataskjermer.
3 Velg et dataskjermbilde.
4 Aktiver eventuelt dataskjermbildet.
5 Velg hvor mange datafelter som skal vises på skjermen.
6 Velg .
7 Velg et datafelt for å endre det.
8 Velg .
Varsler
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte mål når det gjelder
tid, avstand, kalorier, puls og pedalfrekvens.
Angi områdevarsler
Du kan angi områdevarsler hvis du har en valgfri pulsmåler eller
pedalfrekvenssensor. Et områdevarsel varsler deg når
enhetsmålingene er over eller under et angitt verdiområde. Du
kan for eksempel konfigurere enheten slik at den varsler deg når
pulsen er under 90 BPM og over 160 BPM (Angi pulssoner,
side 7).
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler > Varsler.
1 Velg
2 Velg Pulsvarsel eller Pedalfrekvensvarsel.
3 Slå på varselet om nødvendig.
4 Velg verdier for minimum og maksimum, eller velg soner.
5 Velg eventuelt .
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå
enhetstoner på og av, side 11).
Angi et regelmessig varsel
Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer
en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel
angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg Varsler.
3 Velg Tidsvarsel, Distansevarsel eller Kalorivarsel.
4 Slå på varselet.
5 Angi en verdi.
6 Velg .
Det vises en melding hver gang du når verdien for varselet.
Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå enhetstoner på og
av, side 11).
9
Auto Lap
®
Markere runder etter posisjon
Du kan bruke Auto Lap til å markere runden automatisk ved en
bestemt posisjon. Denne funksjonen er til god hjelp når du vil
sammenligne ytelsen din over forskjellige deler av turen (for
eksempel en lang stigning eller når du trener sprint). Du kan
bruke alternativet etter posisjon langs løypen for å utløse runder
ved alle rundeposisjonene som er lagret på løypen.
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > etter posisjon > Runde ved.
Velg
et alternativ:
3
• Velg Bare LAP-trykk for å utløse rundetelleren hver gang
du velger
, og hver gang du passerer en av disse
posisjonene igjen.
• Velg Start og Lap for å utløse rundetelleren ved GPSposisjonen der du velger , og hvor som helst i løpet av
løpeturen der du velger
.
• Velg Marker og Lap for å utløse rundetelleren ved en
bestemt GPS-posisjon som er merket før turen, og hvor
som helst under turen der du velger
.
Tilpass
eventuelt
rundedatafeltene
(Tilpasse
4
dataskjermbildene, side 9).
Markere runder etter avstand
Du kan bruke funksjonen Auto Lap til å markere en runde ved
en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god
hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av
turen (for eksempel etter hver 40. kilometer eller 10. mile).
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter distanse > Runde ved.
3 Angi en verdi.
4 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Tilpasse
dataskjermbildene, side 9).
Bruke Auto Pause
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til å sette tidtakeren på
pause automatisk når du slutter å bevege deg, eller når
hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er
nyttig hvis turen omfatter trafikklys eller andre steder der du må
senke farten eller stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
Velg
Automatiske
funksjoner > Auto Pause.
2
3 Velg et alternativ:
• Velg Når stoppet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege deg.
• Velg Tilpasset hastighet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når hastigheten faller under en bestemt verdi.
Tilpass
eventuelt valgfrie datafelt for tid (Tilpasse
4
dataskjermbildene, side 9).
®
Bruke automatisk dvalemodus
Du kan bruke funksjonen Automatisk dvale til å aktivere
dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt brukt på fem
minutter. Under dvalemodus slås skjermen av, og ANT+
sensoren, Bluetooth og GPSen kobles fra.
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
10
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk.
3 Velg en visningshastighet.
Starte tidtakeren automatisk
Denne funksjonen oppdager automatisk når enheten har
innhentet satellitter og er i bevegelse. Den starter tidtakeren
eller er en påminnelse om at du må starte tidtakeren, slik at du
kan registrere data for turen.
> Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg Startmodus for tidtaker.
3 Velg et alternativ:
• Velg Manuelt, og velg
for å starte tidtakeren.
• Velg Etterspørsel for å vise en visuell påminnelse når du
når hastigheten for startvarsel.
• Velg Automatisk for å starte tidtakeren automatisk når du
når hastigheten for startvarsel.
Bluetooth innstillinger
Velg
> Innstillinger > Bluetooth.
Aktiver: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
trådløs Bluetooth teknologi er aktivert.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth.
Par smarttelefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
med Bluetooth. Denne innstillingen gjør at du kan bruke
Bluetooth tilkoblede funksjoner, inkludert LiveTrack og
aktivitetsopplasting til Garmin Connect.
Anrops- og SMS-varsler: Gjør det mulig å aktivere
telefonvarsler fra en kompatibel smarttelefon.
Tapte anrop og tekstmeldinger: Viser tapte anrop fra en
kompatibel smarttelefon.
Systeminnstillinger
Velg
> Innstillinger > System.
• Skjerminnstillinger (Skjerminnstillinger, side 10)
• Innstillinger for dataregistrering (Innstillinger for
dataregistrering, side 11)
• Innstillinger for enheter (Endre måleenhetene, side 11)
• Innstillinger for toner (Slå enhetstoner på og av, side 11)
• Språkinnstillinger (Endre enhetsspråk, side 11)
Endre satellittinnstillingen
Du kan få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av posisjon ved å aktivere GPS+GLONASS. Bruk av
GPS+GLONASS reduserer batterilevetiden mer enn når du bare
bruker GPS.
> Innstillinger > System > GPS-modus.
1 Velg
2 Velg et alternativ.
Endre fargen på detaljer
Du kan endre fargen på detaljer på enheten.
> Innstillinger > System > Farge.
1 Velg
2 Velg en farge for detaljene.
Skjerminnstillinger
Velg
> Innstillinger > System > Skjerm.
Lysstyrke: Angir lysstyrken for bakgrunnslyset.
Tidsavbrudd for bakgr.: Angir hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslettet.
Tilpasse enheten
Skjermlagring: Gjør at du kan lagre bildet som vises på
enhetsskjermen.
Innstillinger for dataregistrering
Velg
> Innstillinger > System > Dataregistrering.
Registreringsintervall: Kontrollerer hvordan enheten
registrerer aktivitetsdata. Smart-alternativet registrerer
nøkkelpunkter hvor du endrer retning, hastighet eller puls. 1
sek-alternativet registrerer punkter hvert sekund. Dette
alternativet oppretter en svært detaljert opptegning av
aktiviteten, men den øker også størrelsen på den lagrede
aktivitetsfilen.
Gj.sn. pedalfrekvens: Kontrollerer om enheten tar med
nullverdier for pedalfrekvensdata som oppstår når du ikke trår
på pedalene. Standardinnstillingen utelater nullverdier som
oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
temperatur, vekt, posisjonsformat og tidsformat.
> Innstillinger > System > Enheter.
1 Velg
Velg
en
målingstype.
2
3 Velg måleenhet for innstillingen.
Slå enhetstoner på og av
Velg
> Innstillinger > System > Toner.
Endre enhetsspråk
Velg
> Innstillinger > System > Språk.
Endre konfigurasjonsinnstillingene
Du kan endre alle innstillingene du konfigurerte i det første
oppsettet.
> Innstillinger > System > Nullstilling av enhet >
1 Velg
Første oppsett.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller
synkroniserer med smarttelefonen, finner enheten automatisk
riktig tidssone og klokkeslett.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner for Edge
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid
12 timer ved vanlig bruk
Driftstemperaturområde Fra –20 til 60 ºC (fra –4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Informasjon om enheten
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
Hold nede i ti sekunder.
Enheten nullstilles og slår seg på.
Slette brukerdata
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
MERK: Dette sletter all informasjon som er angitt av brukeren,
men det sletter ikke loggen.
Velg
> Innstillinger > System > Nullstilling av enhet >
Gjenopprett fabrikkinnstillinger > .
Maksimere batterilevetiden
• Slå på Sparemodus for batteri (Slå på sparemodus for
batteri, side 11).
• Reduser lysstyrken til bakgrunnslyset (Bruke bakgrunnslyset,
side 2) eller forkort tidsavbruddet (Skjerminnstillinger,
side 10).
• Velg registreringsintervallet Smart (Innstillinger for
dataregistrering, side 11).
• Slå på funksjonen Automatisk dvale (Bruke automatisk
dvalemodus, side 10).
• Slå av trådløsfunksjonen Bluetooth (Bluetooth innstillinger,
side 10).
• Velg GPS-innstillingen (Endre satellittinnstillingen, side 10).
Slå på sparemodus for batteri
Hvis du bruker sparemodus for batteri, forlenger innstillingene
automatisk batteriets levetid for lengre sykkelturer. Skjermen
slås av under aktiviteter. Du kan aktivere automatiske varsler og
trykke på skjermen for å aktivere den. Sparemodusen for batteri
registrerer ikke GPS-punkter i sporloggen og sensordata like
ofte som vanlig GPS-modus. Nøyaktigheten til dataene for
hastighet, avstand og sporing reduseres.
MERK: I sparemodus for batteri, registreres bare oppføringer i
loggen når tidtakeren går.
> Innstillinger > Sparemodus for batteri > Aktiver.
1 Velg
Velg
varslene
som aktiverer skjermen under en aktivitet.
2
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express™ appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
11
Angi høyde
Hvis du har nøyaktige høydedata for din aktuelle posisjon, kan
du kalibrere høydemåleren på enheten manuelt.
> Angi høyde.
1 Velg Hvor skal du? >
Angi
høyden,
og
velg
.
2
Temperaturmålinger
Enheten kan vise temperaturmålinger som er høyere enn faktisk
lufttemperatur hvis enheten er plassert i direkte sollys, holdes i
hånden eller lades opp med en ekstern batteripakke. Det tar
også en stund for enheten å tilpasse avlesningen hvis det er
snakk om store temperaturendringer.
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Vise enhetsinformasjon
> Innstillinger > System > Om.
1 Velg
2 Velg et alternativ.
• Velg Informasjon om forskrifter for å vise informasjon
om forskrifter og modellnummeret.
• Velg Informasjon om opphavsrett for å vise informasjon
om programvaren, enhets-ID-en og lisensavtalen.
Oppdatere programvaren
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Kart- eller løypeoppdateringer
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Tillegg
Datafelter for
Enkelte datafelt krever ANT+ tilbehør for å kunne vise data.
Avst. til dest.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand igjen: Under en løype er dette avstanden som gjenstår
når du bruker et avstandsmål.
12
Avstand til løypepunkt: Gjenværende avstand til neste punkt
på løypen.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Batteristatus: Gjenværende batteristrøm til et sykkellykttilbehør.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse - runde: Avstanden som er tilbakelagt under
gjeldende runde.
Distanse – siste runde: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
ETA ved best.sted: Beregnet tidspunkt for ankomst til
bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
GPS-nøyaktighet: Feilmargin for din nøyaktige posisjon. GPSposisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m
(12 fot).
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Hastighet - maksimal: Høyeste hastighet for gjeldende
aktivitet.
Hastighet - runde: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
runde.
Hastighet - siste runde: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Lysmodus: Konfigurasjonsmodus for lyktnettverket.
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at
disse dataene skal vises.
Pedalfrekvens - gj.sn.: Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens
for gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens - runde: Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens
for gjeldende runde.
Posisjon ved destinasjon: Siste punkt på ruten eller løypen.
Posisjon ved neste: Neste punkt på ruten eller løypen.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls - %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls - %pulsres. for runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
Puls - %pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
Puls - gj.sn. %maksimum: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende aktivitet.
Tillegg
Puls - gj.sn. %pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Puls - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Pulsgraf: Linjegraf som viser gjeldende pulssone (1 til 5).
Puls - runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls - runde %maksimum: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls - siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte
runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Strålevinkelstatus: Strålemodus for frontlykten.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tid: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid - gj.sn. runde: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende
aktivitet.
Tid igjen: Under en løype er dette tiden som gjenstår når du
bruker et tidsmål.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls.
Tid - runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Tid - siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid som er gått: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Tid til bestemmelsessted: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tilkoblede lykter: Antall tilkoblede lykter.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
VH - 30s gjennomsnitt: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for vertikal hastighet.
1
2
3
Tillegg
50–60 %
60–70 %
70–80 %
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Hjulstørrelse og -omkrets
Størrelsen på hjulet er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også bruke en av
kalkulatorene som finnes på Internett.
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Fordeler
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
13
Hjulstørrelse
L (mm)
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C rørformet
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Radiofrekvenseksponering
Denne enheten er en mobil sender og mottaker som bruker en
antenne til å sende og motta et lavt nivå av radiofrekvent (RF)
energi for tale- og datakommunikasjon. Enheten avgir RF-energi
som er lavere enn de offentlig tillatte grensene når produktet
brukes med maksimal uteffekt, og når det brukes sammen med
tilbehør som er godkjent av Garmin. For å samsvare med FCC
RF-krav til eksponering skal enheten bare brukes i en
kompatibel brakett eller montert i henhold til instruksjonene.
Enheten skal ikke brukes i andre konfigurasjoner.
Denne enheten må ikke plasseres eller brukes sammen med en
annen sender eller antenne.
14
Tillegg
Indeks
A
adresser, finne 3
ANT+ sensorer 2, 7
parkobling 7
Auto Lap 10
Auto Pause 10
automatisk dvalemodus 10
avstand, varsler 9
B
bakgrunnslys 2, 10
batteri
lade 1
maksimere 11
type 1
berøringsskjerm 2
bla automatisk 10
Bluetooth teknologi 5, 6, 10
brukerdata, slette 9
brukerprofil 9
C
L
lagre aktiviteter 2
lagre data 8
LiveTrack 5, 6
logg 2, 7
sende til datamaskin 8
slette 8
løyper 3–5
laste inn 4
opprette 4
redigere 4
slette 4
låse, skjermbilde 2
M
urskiver 9
USB 12
koble fra 9
N
V
navigasjon 3
stoppe 3
tilbake til start 3
nullstille enheten 11
nødkontakter 6, 7
W
O
D
oppbevare data 8
oppdateringer, programvare 12
overføre, filer 6
E
enhet
nullstille 11
vedlikehold 11
enhets-ID 12
F
feilsøking 11, 12
filer, overføre 8
første oppsett 11
G
Garmin Connect 4, 5, 8, 9
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express
oppdatere programvare 12
registrere enheten 12
GLONASS 10
GPS 10
signal 2, 3, 11
GroupTrack 5, 6
H
hendelsesregistrering 6, 7
hjulstørrelser 13
høyde 12
høydemåler, kalibrere 12
I
ikoner 2
innstillinger 9–11
enhet 11
installere 1
interessepunkter (POI), finne 3
K
kalori, varsler 9
kart 3, 4
finne posisjoner 3
innstillinger 5
oppdatere 12
orientering 5
knapper på skjermen 2
koordinater 3
Indeks
U
montere enheten 1
måleenheter 11
Connect IQ 9
data
lagre 8
overføre 8
registrere 11
skjermbilder 9
datafelter 9, 12
datamaskin, koble til 8
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tid, varsler 9
tidssoner 11
tidtaker 2, 7
tilbake til start 3
tilbehør 7, 12
tilpasse enheten 9
toner 11
trening
sider 2
skjermbilder 9
varsler 9
veipunkter, projisere 3
visningsinnstillinger 10
widgets 9
P
parkobling 2, 5
ANT+ sensorer 7
pedalfrekvens, varsler 9
permanent idrettsutøver 9
personlige rekorder 8
slette 8
posisjoner 3
finne med kartet 3
redigere 3
slette 3
produktregistrering 12
profiler, bruker 9
programmer 5, 9
programvare
lisens 12
oppdatere 12
versjon 12
programvarelisensavtale 14
puls
soner 7, 13
varsler 9
R
registrere enheten 12
remmer 12
rengjøre enheten 11
runder 2
ruter
innstillinger 5
opprette 4
S
satellittsignaler 2, 3, 11
sensorer med ANT+ 7
skjerm 10
skjermbilde, låse 2
skjerminnstillinger 10
slette, alle brukerdata 9, 11
smarttelefon 2, 5, 9, 10
programmer 6
soner, tid 11
spesifikasjoner 11
språk 11
startvarselmelding 10
systeminnstillinger 10
søvnmodus 10
T
taster 2
temperatur 12
15
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising