Garmin | Edge® Explore 820 | Operating instructions | Garmin Edge® Explore 820 Návod k obsluze

Garmin Edge® Explore 820 Návod k obsluze
Edge Explore 820
®
Návod k obsluze
Červenec 2016
190-02077-81_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause a Edge jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ a Varia Vision™ jsou ochranné známky společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Mac je
ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Windows je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation
ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: AA3001
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Začínáme .................................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Informace o baterii ................................................................. 1
Instalace standardního držáku ................................................... 1
Instalace držáku na řídítka .......................................................... 1
Uvolněte zařízení Edge .......................................................... 2
Tlačítka ....................................................................................... 2
Zobrazení obrazovky připojení ............................................... 2
Přehled domovské obrazovky ................................................ 2
Navigace.......................................................................... 2
Vyrážíme na projížďku ................................................................ 2
Vyhledání družicových signálů ............................................... 3
Polohy ......................................................................................... 3
Označení polohy .................................................................... 3
Uložení poloh z mapy ............................................................ 3
Navigace k poloze .................................................................. 3
Navigování na známé souřadnice ......................................... 3
Navigování zpět na start ........................................................ 3
Zastavení navigace ................................................................ 3
Projektování polohy ............................................................... 3
Úprava poloh .......................................................................... 3
Odstranění polohy .................................................................. 3
Trasy ........................................................................................... 4
Sledování trasy z webové stránky ......................................... 4
Plánování a jízda po trase ..................................................... 4
Vytvoření okružní trasy a jízda ............................................... 4
Tipy pro trénink s trasami ....................................................... 4
Zobrazení podrobností trasy .................................................. 4
Zastavení trasy ...................................................................... 5
Odstranění trasy .................................................................... 5
Možnosti trasy ........................................................................ 5
Nastavení trasování .................................................................... 5
Výběr aktivity pro výpočet trasy ............................................. 5
Nastavení mapy .......................................................................... 5
Změna orientace mapy .......................................................... 5
Připojené funkce Bluetooth®........................................ 5
Párování s vaším smartphonem ................................................. 5
Zahájení relace GroupTrack .................................................. 6
Tipy k relacím GroupTrack ..................................................... 6
Přenos souborů do jiného zařízení Edge ................................... 6
Přehrávání zvukových výstrah během aktivity ............................ 6
Detekce dopravních událostí ...................................................... 6
Nastavení detekce dopravních událostí ................................. 6
Nastavení informací o jezdci a nouzových kontaktech .......... 7
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí ..................... 7
Zobrazení nouzových kontaktů .............................................. 7
Zrušení automatické zprávy ................................................... 7
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události .................. 7
Snímače ANT+................................................................ 7
Párování snímačů ANT+ ............................................................ 7
Nastavení zón srdečního tepu ............................................... 7
Přehled o situaci ......................................................................... 7
Garmin Connect ..................................................................... 8
Správa dat .................................................................................. 8
Připojení zařízení k počítači ................................................... 8
Přenos souborů do zařízení ................................................... 9
Odstranění souborů ............................................................... 9
Odpojení kabelu USB ............................................................ 9
Přizpůsobení zařízení..................................................... 9
Stahovatelné prvky Connect IQ .................................................. 9
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 9
Informace o položce Celoživotní sportovec ........................... 9
Úprava nastavení aktivity ............................................................ 9
Přizpůsobení datových obrazovek ......................................... 9
Upozornění ............................................................................ 9
Auto Lap® ............................................................................ 10
Používání funkce Auto Pause .............................................. 10
Používání automatického režimu spánku ............................ 10
Použití funkce Automatické procházení ............................... 10
Automatické spuštění časovače .......................................... 10
Nastavení Bluetooth ................................................................. 10
Nastavení systému ................................................................... 11
Změna nastavení satelitu ..................................................... 11
Změna zdůrazněné barvy .................................................... 11
Nastavení displeje ................................................................ 11
Nastavení nahrávání dat ...................................................... 11
Změna měrných jednotek .................................................... 11
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje ........................................... 11
Změna jazyka zařízení ......................................................... 11
Změna nastavení konfigurace ............................................. 11
Časové zóny ........................................................................ 11
Informace o zařízení..................................................... 11
Technické údaje k zařízení Edge ............................................. 11
Péče o zařízení ......................................................................... 11
Čištění zařízení .................................................................... 11
Odstranění problémů................................................... 11
Vynulování zařízení .................................................................. 11
Vymazání uživatelských dat ................................................. 11
Maximalizace výdrže baterie .................................................... 12
Zapínání režimu úspory baterie ........................................... 12
Zlepšení příjmu satelitů GPS .................................................... 12
Nastavení nadmořské výšky ..................................................... 12
Měření teploty ........................................................................... 12
Náhradní O-kroužky .................................................................. 12
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 12
Aktualizace softwaru ................................................................. 12
Podpora a aktualizace .............................................................. 12
Další informace ......................................................................... 12
Dodatek ......................................................................... 12
Datová pole ...............................................................................12
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 13
Velikost a obvod kola ................................................................ 13
Softwarová licenční dohoda ..................................................... 14
Vystavení radiovým frekvencím ................................................ 14
Rejstřík .......................................................................... 15
Historie............................................................................ 8
Zobrazení jízdy ........................................................................... 8
Zobrazení souhrnů dat ........................................................... 8
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu ....................... 8
Odstranění jízdy .......................................................................... 8
Osobní rekordy ........................................................................... 8
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 8
Obnovení osobního rekordu .................................................. 8
Odstranění osobního rekordu ................................................ 8
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect ................................. 8
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání
bezpečnému provozu kola.
2 Pryžové kolečko À umístěte na zadní stranu sady na kolo.
Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo,
takže bude držet na místě.
Začínáme
Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste
zařízení připravili k použití a získali informace o základních
funkcích.
1 Zařízení nabijte (Nabíjení zařízení, strana 1).
2 Upevněte zařízení pomocí standardního držáku (Instalace
standardního držáku, strana 1) nebo držáku na řídítka
(Instalace držáku na řídítka, strana 1).
3 Zapněte zařízení (Tlačítka, strana 2).
4 Vyhledejte satelity (Vyhledání družicových signálů,
strana 3).
5 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 2).
6 Nahrajte jízdu do služby Garmin Connect™ (Odeslání jízdy do
služby Garmin Connect, strana 8).
3 Sadu na kolo umístěte na rám kola.
4 Sadu řádně připevněte pomocí dvou gumiček Á.
5 Jazýčky na zadní straně zařízení zarovnejte podle zářezů
sady na kolo Â.
6 Zařízení mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček,
dokud nezapadne na místo.
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nabíjení nebude probíhat (Technické údaje k zařízení
Edge, strana 11).
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
4 Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Zařízení zcela nabijte.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
Instalace standardního držáku
Instalace držáku na řídítka
1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde zařízení Edge
nebrání bezpečnému provozu kola.
2 Použijte imbusový klíč, pokud chcete vyjmout šroub À ze
svorky na řídítka Á.
3 V případě potřeby, vyjměte dva šrouby ze zadní strany
držáku Â, otočte svorku à a vraťte šrouby zpět, abyste mohli
4
5
6
změnit orientaci držáku.
Umístěte na řídítka pryžovou podložku:
• Pokud je průměr řídítek 25,4 mm, použijte silnější
podložku.
• Pokud je průměr řídítek 31,8 mm, použijte tenčí podložku.
Umístěte svorku na řídítka na pryžovou podložku.
Umístěte šrouby zpět a utáhněte je.
POZNÁMKA: Společnost Garmin doporučuje specifikaci
točivého momentu o hodnotě 7 silových liber na palec (0,8 Nm). Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou šrouby pevně
utaženy.
Jazýčky na zadní straně zařízení Edge zarovnejte podle
zářezů sady na kolo Ä.
®
7
Nejlepšího příjmu signálu GPS dosáhnete, když sadu na kolo
umístíte tak, aby přední část zařízení směřovala k obloze. Sadu
na kolo lze nainstalovat na rám nebo na řídítka.
Úvod
1
Výběrem vyrazíte na projížďku.
Kam vést? V této nabídce můžete označit polohu, vyhledat polohu a
vytvořit nebo nastavit navigaci po trase.
Trasy
Zde si můžete vytvořit novou trasu nebo si otevřít uloženou
trasu.
Zde si můžete otevřít historii, možnosti tréninku, osobní
rekordy, kontakty a nastavení.
Zde si můžete otevřít datová pole, doplňky a aplikace
Connect IQ™.
8 Zařízení Edge mírně stlačte a otočte ve směru hodinových
ručiček, dokud nezapadne na místo.
Uvolněte zařízení Edge
1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček
zařízení odemkněte.
2 Zvedněte zařízení Edge z držáku.
Tlačítka
À
Používání dotykové obrazovky
• Pokud jsou stopky spuštěny, poklepejte na obrazovku a
zobrazte překryvné stopky.
Překryvné stopky vám umožní návrat na domovskou
obrazovku během jízdy.
• Výběrem možnosti
se vrátíte na domovskou obrazovku.
• Posouvat se můžete prstem nebo pomocí šipek.
• Výběrem možnosti
se vrátíte na předchozí stránku.
• Stisknutím tlačítka
uložíte změny a zavřete stránku.
• Výběrem ikony zavřete stránku a vrátíte se na předchozí
stránku.
• Výběrem ikony můžete vyhledávat v blízkosti polohy.
• Výběrem ikony odstraníte položku.
• Výběrem ikony si zobrazíte další informace
Výběrem přejdete do režimu spánku a aktivujete zařízení.
Podržením zapnete a vypnete zařízení nebo zamknete
dotykovou obrazovku.
Á
Stisknutím označíte nový okruh.
Â
Stisknutím spustíte a zastavíte stopky.
Používání podsvícení
Klepnutím na obrazovku můžete zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Můžete si upravit prodlevu podsvícení (Nastavení
displeje, strana 11).
1 Na domovské nebo datové obrazovce přejeďte prstem
z horní části obrazovky dolů.
2 Vyberte možnost Jas a nastavte jej ručně pomocí šipek.
Uzamčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji
uzamknout.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Uz. obrazovku.
Navigace
Zobrazení obrazovky připojení
Obrazovka připojení zobrazuje stav GPS, snímačů ANT+ a
bezdrátových připojení.
Na domovské nebo datové obrazovce přejeďte prstem
z horní části obrazovky dolů.
®
Vyrážíme na projížďku
Pokud používáte snímač nebo příslušenství ANT+, lze je se
zařízením spárovat a aktivovat během základního nastavení.
1 Podržením tlačítka zařízení zapněte.
2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu
zezelenají.
3 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .
4 Stisknutím tlačítka stopky spustíte.
Zobrazí se obrazovka připojení. Blikající ikona signalizuje, že
zařízení provádí vyhledávání.
Přehled domovské obrazovky
Z domovské obrazovky máte rychlý přístup ke všem funkcím
zařízení Edge.
2
Navigace
5
6
7
8
9
POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou
spuštěny stopky.
Chcete-li zobrazit další datové obrazovky, přejeďte prstem
doleva nebo doprava.
Můžete přejet prstem dolů od horního okraje datové
obrazovky a zobrazit obrazovku připojení.
V případě potřeby zobrazte překryvné stopky klepnutím na
obrazovku.
Stisknutím tlačítka
stopky zastavíte.
TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet v účtu Garmin
Connect, můžete změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy
pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
Vyberte možnost Uložit jízdu.
Vyberte ikonu .
Vyhledání družicových signálů
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových
signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30-60 sekund.
Polohy
Polohy můžete nahrát a uložit do zařízení.
Označení polohy
2
3
4
5
> Vyberte oblast
vyhledávání > Mapový bod.
Procházením mapy vyhledejte polohu.
Vyberte polohu.
Informace o poloze se zobrazí v horní části mapy.
Vyberte informace o poloze.
Vyberte ikonu > .
Navigace k poloze
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat k bodu zájmu, městu či křižovatce
nebo na známé souřadnice, vyberte možnost Nástroje
pro hledání.
• Chcete-li zadat konkrétní adresu, vyberte možnost
Adresy.
• Chcete-li navigovat na uloženou polohu, vyberte možnost
Uložené pozice.
• Chcete-li navigovat na některé z posledních 50 míst, která
jste našli, vyberte možnost Naposledy nal. místa.
• Chcete-li zúžit oblast hledání, vyberte možnost
>
Vyberte oblast vyhledávání.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Navigace
Souřadnice.
2 Zadejte souřadnice a vyberte .
3 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.
Navigování zpět na start
V kterémkoli bodě jízdy se můžete vrátit do výchozího bodu.
1 Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku, strana 2).
2 Během jízdy vyberte libovolné místo na obrazovce, abyste
zobrazili překryvné stopky.
3 Vyberte možnost > Kam vést? > Zpět na start.
4 Vyberte možnost Na stejné trase nebo Nejpřímější trasa.
5 Vyberte možnost Jet!.
Zařízení vás bude navigovat zpět na výchozí bod jízdy.
Aby bylo možné označit polohu, je třeba vyhledat satelity.
Pokud si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na
konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.
1 Vyrazte na projížďku.
> Označit polohu > .
2 Vyberte možnost Kam vést? >
Uložení poloh z mapy
1 Vyberte možnost Kam vést? >
Navigování na známé souřadnice
1 Vyberte možnost Kam vést? > Nástroje pro hledání >
Zastavení navigace
1 Vyberte libovolné místo na obrazovce, abyste zobrazili
překryvné stopky.
2 Posuňte se na mapu.
3 Vyberte ikonu > .
Projektování polohy
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
4 Vyberte možnost > Projektovaní polohy.
5 Zadejte azimut a vzdálenost projektované polohy.
6 Vyberte ikonu .
Úprava poloh
1 Vyberte možnost Kam vést? > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte lištu Bezpečnostní informace v horní části
obrazovky.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte atribut.
Vyberte například možnost Změnit nadmoř. výšku a zadejte
známou nadmořskou výšku pro polohu.
6 Zadejte novou informaci a zvolte možnost .
Odstranění polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Uložené pozice.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
4 Vyberte možnost > Odstranit polohu > .
3
Trasy
Trasu je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení.
Jakmile je trasa uložena do zařízení, je možné pomocí zařízení
provádět navigaci po trase. Také můžete vytvořit a uložit vlastní
trasu přímo na svém zařízení.
Můžete navigovat podle uložené trasy. Například můžete uložit
trasu, která je vhodná pro dojíždění do práce na kole, a podle ní
navigovat.
Sledování trasy z webové stránky
Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít
účet Garmin Connect (Garmin Connect, strana 8).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte novou trasu nebo vyberte stávající trasu.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
5 Odpojte zařízení a zapněte je.
6 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
7 Vyberte trasu.
8 Vyberte možnost Jet!.
Plánování a jízda po trase
Můžete vytvořit a projet si vlastní trasu. Trasa je posloupnost
trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.
1 Vyberte možnost Trasy > Tvůrce tras > Přidat první
polohu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální pozice.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Oblíbené a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu, kterou jste nedávno hledali,
vyberte možnost Naposledy nal. místa a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Kategorie a vyberte bod zájmu v okolí.
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Města a vyberte
město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Adresy a
zadejte adresu.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Křižovatky a
zadejte názvy ulic.
• Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost Souřadnice
a zadejte souřadnice.
3 Vyberte možnost Použít.
4 Vyberte možnost Přidat další polohu.
5 Zopakujte kroky 2 až 4, dokud nevyberete všechny polohy
dané trasy.
6 Vyberte možnost Mapa.
Zařízení vypočítá trasu a zobrazí se její mapa.
TIP: Můžete vybrat možnost , a zobrazit tak graf
nadmořské výšky.
7 Vyberte možnost Jet!.
Vytvoření okružní trasy a jízda
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu na základě
nastavené vzdálenosti, počáteční polohy a směru navigace.
1 Vyberte možnost Trasy > Okružní trasa.
2 Vyberte možnost Vzdálenost a zadejte celkovou délku trasy.
3 Vyberte možnost Počáteční poloha.
4 Vyberte možnost:
4
5
6
7
8
• Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost
Aktuální pozice.
• Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost
Oblíbené a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu, kterou jste nedávno hledali,
vyberte možnost Naposledy nal. místa a vyberte polohu.
• Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít
mapu a vyberte polohu.
• Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost
Kategorie a vyberte bod zájmu v okolí.
• Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Města a vyberte
město v okolí.
• Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Adresy a
zadejte adresu.
• Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Křižovatky a
zadejte názvy ulic.
• Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost Souřadnice
a zadejte souřadnice.
Vyberte možnost Spustit směr a vyberte směr trasy.
Vyberte možnost Vyhledat.
TIP: Pomocí můžete vyhledávat znovu.
Vyberte trasu, kterou chcete zobrazit na mapě.
TIP: Pomocí a můžete zobrazit další trasy.
Vyberte možnost Jet!.
Tipy pro trénink s trasami
• Používejte průvodce odbočováním (Možnosti trasy,
strana 5).
• Pokud trénink obsahuje zahřívací fázi, výběrem možnosti
trasu zahájíte a zahřejete se jako obvykle.
• Během zahřívací fáze zůstaňte mimo dráhu trasy.
Až budete připraveni, zamiřte k trase. Pokud se dostanete na
dráhu trasy, zobrazí se zpráva.
• Přejděte na mapu a zobrazte mapu trasy.
Pokud se od trasy odchýlíte, zobrazí se zpráva.
Zobrazení podrobností trasy
1 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Shrnutí si zobrazíte podrobnosti trasy.
• Výběrem možnosti Mapa zobrazíte trasu na mapě.
• Výběrem možnosti Nadmoř. výška zobrazíte graf
nadmořské výšky trasy.
• Vyberte možnost Okruhy, pokud chcete vybrat okruh a
zobrazit další informace o jednotlivých okruzích.
Zobrazení trasy na mapě
U každé trasy uložené v zařízení můžete přizpůsobit, jak se
zobrazuje na mapě. Můžete například nastavit, aby se trasa pro
dojíždění na mapě vždy zobrazovala žlutě. Alternativní trasa se
může zobrazovat zeleně. Díky tomu můžete trasy během jízdy
vidět, i když konkrétní trasu nesledujete nebo po ní
nenavigujete.
1 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Nastavení.
4 Výběrem možnosti Zobrazovat vždy se trasa zobrazí na
mapě.
5 Vyberte možnost Barva a zvolte barvu.
6 Vyberte možnost Body trasy a můžete do mapy vložit body
trasy.
Při další jízdě blízko trasy se trasa zobrazí na mapě.
Navigace
Zastavení trasy
1 Posuňte se na mapu.
2 Vyberte ikonu > .
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte ikonu > .
• Chcete-li mapu zobrazit trojrozměrně, vyberte možnost
Režim 3D.
Připojené funkce Bluetooth
®
Zařízení můžete nastavit tak, aby vypočítalo trasu podle typu
aktivity.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Navigace > Trasování > Režim trasování.
3 Vyberte možnost pro výpočet trasy.
Můžete například vybrat možnost Turistická cyklistika pro
navigaci po silnicích nebo Horská cyklistika pro navigaci
mimo silnice.
Zařízení Edge má připojené funkce Bluetooth pro kompatibilní
smartphone nebo zařízení typu fitness. Některé funkce vyžadují
instalaci aplikace Garmin Connect Mobile do vašeho
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
POZNÁMKA: Abyste mohli některé funkce využívat, musí být
zařízení připojeno ke smartphonu s podporou technologie
Bluetooth.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních jezdců ve skupině
prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce
v reálném čase.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam
aktivit dokončíte.
Stahování tras ze služby Garmin Connect: Umožňuje
vyhledat trasy ve službě Garmin Connect pomocí
smartphonu a odesílat je do vašeho zařízení.
Přenosy ze zařízení do zařízení: Umožňuje bezdrátový přenos
souborů do jiného kompatibilního zařízení Edge.
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin
Connect.
Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném
čase a upozornění do vašeho zařízení.
Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem
zařízení.
Zvukové výzvy: Aplikace Garmin Connect Mobile vám může při
jízdě přehrávat na smartphonu oznámení o stavu.
Detekce dopravních událostí: Pokud zařízení Edge detekuje
dopravní událost, aplikace Garmin Connect Mobile může
zaslat zprávu nastaveným kontaktům pro případ nouze.
Nastavení mapy
Párování s vaším smartphonem
Možnosti trasy
Vyberte možnost Trasy > Uložené trasy > .
Průvodce odboč.: Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.
Odch. od trasy vyp.: Upozorní vás, pokud se od trasy
odchýlíte.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených tras podle názvu.
Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více tras ze
zařízení.
Nastavení trasování
Vyberte možnost
> Nastavení > Profily aktivity > Navigace
> Trasování.
Režim trasování: Nastaví způsob přepravy pro optimalizaci
vaší trasy.
Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.
Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Přepočet: Automaticky přepočítá trasu, pokud se od ní
odchýlíte.
Nastavení objížděk: Nastaví typy silnic, kterým se chcete při
navigaci vyhnout.
Výběr aktivity pro výpočet trasy
Vyberte možnost
> Nastavení > Profily aktivity > Navigace
> Mapa.
Orientace: Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.
Aut měřítko: Automaticky zvolí úroveň přiblížení mapy. Po
výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo
oddalovat ručně.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Navigační text: Nastavuje, kdy se zobrazují podrobné
navigační výzvy (vyžaduje navigační mapy).
Viditelnost mapy: Umožňuje nastavit pokročilé funkce mapy.
Mapové informace: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Změna orientace mapy
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Navigace > Mapa > Orientace.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u
horního okraje stránky aktuální směr trasy.
Připojené funkce Bluetooth
®
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
2
3
4
5
6
/apps a stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile do svého
smartphonu.
Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
V zařízení vyberte možnost
> Nastavení > Bluetooth >
Zapnout > Párovat smartphone a postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali
s aplikací Garmin Connect Mobile, postupujte podle
pokynů na obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v menu nastavení aplikace Garmin
Connect Mobile vyberte možnost Zařízení Garmin >
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Podle pokynů na obrazovce můžete zapnout oznámení
z telefonu.
POZNÁMKA: Upozornění na telefonní události vyžadují
kompatibilní smartphone s chytrou bezdrátovou technologií
5
Bluetooth. Informace o kompatibilitě naleznete na webové
stránce www.garmin.com/ble.
Zahájení relace GroupTrack
Abyste mohli zahájit relaci GroupTrack, potřebujete účet Garmin
Connect a kompatibilní smartphone s nainstalovanou aplikací
Garmin Connect Mobile.
Tyto pokyny popisují zahájení relace GroupTrack u zařízení
Edge 820. Mají-li jezdci ve vaší skupině jiné modely Edge,
můžete je sledovat na mapě. Jiné modely Edge ale nemohou
jezdce ze skupiny GroupTrack v mapě zobrazovat.
1 Vyjděte ven a zapněte zařízení Edge.
2 Spárujte smartphone se zařízením Edge (Párování s vaším
smartphonem, strana 5).
V
> Nastavení >
3 zařízení Edge vyberte možnost
GroupTrack a aktivujte tak zobrazení kontaktů na obrazovce
mapy.
4 V aplikaci Garmin Connect Mobile vyberte v nabídce
nastavení možnost LiveTrack > GroupTrack.
Vyberte
možnost Viditelný pro > Všechny kontakty.
5
POZNÁMKA: Máte-li k dispozici více kompatibilních zařízení,
musíte vybrat zařízení, na kterém chcete relaci GroupTrack
použít.
6 Vyberte možnost Spustit službu LiveTrack.
7 V zařízení Edge vyberte možnost a vydejte se na trasu.
8 Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.
Klepnutím na ikonu na mapě si můžete zobrazit polohu a
směr konkrétních jezdců v rámci relace GroupTrack.
9 Posunutím se přesunete na seznam GroupTrack.
Když v seznamu vyberete konkrétního jezdce, zobrazí se
mapa s jeho pozicí uprostřed.
Tipy k relacím GroupTrack
Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní jezdce ve
skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni
jezdci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin
Connect.
• Zařízení Edge spárujte se smartphonem prostřednictvím
technologie Bluetooth.
• Chcete-li aktualizovat seznam jezdců v rámci relace
GroupTrack, vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile
v nabídce nastavení možnost Kontakty.
• Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své smartphony, a
v aplikaci Garmin Connect Mobile zahajte relaci LiveTrack.
• Všechny kontakty musí být v dosahu (16 km nebo 10 mil).
• Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde
uvidíte své kontakty.
• Chcete-li si zobrazit údaje o pozici a směru ostatních jezdců
v rámci relace GroupTrack, zastavte.
Přenos souborů do jiného zařízení Edge
Soubory je možné bezdrátově přenášet z jednoho
kompatibilního zařízení Edge do jiného prostřednictvím
technologie Bluetooth.
1 Zapněte obě zařízení Edge a umístěte do vzájemné
vzdálenosti maximálně 3 m.
Na
zařízení, které obsahuje požadované soubory, vyberte
2
možnost
> Přenosy do zařízení > Sdílet soubory > .
3 Vyberte jeden nebo více souborů pro přenos a zvolte
možnost .
4 Na zařízení, které bude přijímat požadované soubory,
vyberte možnost
> Přenosy do zařízení.
5 Vyberte spojení.
6 Vyberte jeden nebo více souborů pro příjem a zvolte možnost
.
Na obou zařízeních se zobrazí zpráva, že přenos souborů
proběhl úspěšně.
Přehrávání zvukových výstrah během
aktivity
Před nakonfigurováním zvukových výstrah potřebujete
smartphone s aplikací Garmin Connect Mobile spárovanou
s vaším zařízením Edge.
Aplikaci Garmin Connect Mobile můžete nakonfigurovat na
přehrávání motivačních oznámení na vašem smartphonu při
běhu nebo jiné aktivitě. Zvukové výstrahy obsahují číslo okruhu
a čas okruhu, tempo nebo rychlost a data ze snímače ANT+.
Během přehrávání zvukové výstrahy aplikace Garmin Connect
Mobile ztlumí primární zvuk smartphonu, aby se mohlo přehrát
oznámení. Hlasitost si můžete upravit v aplikaci Garmin Connect
Mobile.
1 V nastavení aplikace Garmin Connect Mobile vyberte
možnost Zařízení Garmin.
2 Vyberte své zařízení.
3 V případě potřeby vyberte možnost Nastavení zařízení.
4 Vyberte možnost Zvuková upozornění.
Detekce dopravních událostí
UPOZORNĚNÍ
Detekce dopravních událostí je doplňková funkce určená
především pro používání na silnicích. Nelze na ni spoléhat jako
na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.
Aplikace Garmin Connect Mobile za vás nezajišťuje kontakt se
službami první pomoci.
Dojde-li k detekci dopravní události zařízením Edge s aktivní
funkcí GPS, aplikace Garmin Connect Mobile může vašim
nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a email s vaším jménem a souřadnicemi GPS.
Na vašem zařízení a ve smartphonu se zobrazí zpráva, že po
uplynutí 30 vteřin bude odeslána informace vašim kontaktům.
Pokud nepotřebujete pomoci, můžete tuto automatickou zprávu
zrušit.
Abyste mohli funkci detekce dopravních událostí zapnout, je
třeba nejprve nastavit nouzové kontakty v aplikaci Garmin
Connect Mobile. Spárovaný smartphone musí mít aktivní datový
tarif a musí se nacházet v síti, kde je k dispozici datové pokrytí.
Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat textové
zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných
textových zpráv).
Nastavení detekce dopravních událostí
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
/apps a stáhněte si aplikaci Garmin Connect Mobile do svého
smartphonu.
6
Připojené funkce Bluetooth
®
2 Spárujte smartphone se zařízením (Párování s vaším
smartphonem, strana 5).
3 V mobilní aplikaci Garmin Connect nastavte nouzové
kontakty a informace o jezdci (Nastavení informací o jezdci a
nouzových kontaktech, strana 7).
4 V zařízení aktivujte detekci dopravních informací (Zapnutí a
vypnutí detekce dopravních událostí, strana 7).
5 V zařízení aktivujte GPS (Změna nastavení satelitu,
strana 11).
Nastavení informací o jezdci a nouzových kontaktech
1 Ve smartphonu si otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
2 V nastavení aplikace vyberte možnost Detekce dopr. udál..
3 Zadejte informace o jezdci a nouzové kontakty.
Vámi uvedené kontakty obdrží zprávu se sdělením, že jsou
vybráni jako nouzové kontakty pro případ detekce dopravní
události.
Zapnutí a vypnutí detekce dopravních událostí
Vyberte možnost
udál..
> Nastavení > Systém > Detekce dopr.
Zobrazení nouzových kontaktů
Když si v aplikaci Garmin Connect Mobile nastavíte informace o
jezdci a seznam nouzových kontaktů, můžete si tento seznam
později zobrazit.
Vyberte možnost
> Kontakty.
Zobrazí se jména a telefonní čísla vašich nouzových
kontaktů.
Zrušení automatické zprávy
Když vaše zařízení detekuje dopravní událost, můžete na svém
zařízení nebo na smartphonu zrušit odeslání automatické
nouzové zprávy dříve, než bude zaslána nouzovým kontaktům.
Před ukončením 30vteřinového odpočtu vyberte možnost
Zrušit >
Odeslání aktualizace stavu po dopravní události
Funkci odeslání aktualizace stavu po dopravní události lze
využít poté, kdy dojde k detekci dopravní události a odeslání
automatické nouzové zprávy nastaveným nouzovým kontaktům.
Nastaveným nouzovým kontaktům pak můžete zaslat aktualizaci
stavu a sdělit jim, že nepotřebujete pomoci.
1 Potáhněte prstem dolů od horního okraje obrazovky s údaji a
otevřete obrazovku připojení.
2 Vyberte možnost Detekována dopravní událost >
Odesílání zprávy „Jsem v pořádku“.
Vašim nouzovým kontaktům bude odeslána zpráva.
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
Párování snímačů ANT+
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu k zařízení Garmin.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od snímačů ANT+ ostatních jezdů.
> Nastavení > Snímače > Přidat
2 Vyberte možnost
snímač.
3 Vyberte možnost:
Snímače ANT+
• Vyberte typ snímače.
• Chcete-li vyhledat všechny snímače v okolí, vyberte
možnost Vyhledat vše.
Zobrazí se seznam dostupných snímačů.
4 Vyberte jeden nebo více snímačů, které chcete spárovat se
zařízením.
5 Vyberte možnost Přidat.
Po spárování snímače se zařízením je stav snímače
Připojeno. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby
zobrazovalo data snímače.
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich zón srdečního tepu. Zóny srdečního
tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness
(Cíle aktivit typu fitness, strana 7). Abyste získali nejpřesnější
data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep, klidový
srdeční tep a zóny srdečního tepu.
> Moje statistiky > Tréninkové
1 Vyberte možnost
rozsahy > Zóny srdečního tepu.
2 Zadejte hodnoty maximálního a klidového srdečního tepu.
Hodnoty zón se aktualizují automaticky, ale každou hodnotu
můžete také upravit ručně.
3 Vyberte možnost Podle:.
4 Vyberte možnost:
• Pokud vyberete možnost Tepy za minutu můžete
prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
• Výběrem možnosti % maximální zobrazíte a upravíte
zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
• Výběrem možnosti % RST zobrazíte a upravíte zóny jako
procento svého klidového srdečního tepu.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 13) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Přehled o situaci
Zařízení Edge lze používat společně se zařízením Varia Vision™
a s chytrými světly a zadním radarem na kolo Varia™, které
poskytují lepší přehled o okolní situaci. Další informace
naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.
POZNÁMKA: Před spárováním zařízení Varia může být nutná
aktualizace softwaru Edge (Aktualizace softwaru, strana 12).
7
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, údaje o
kole, nadmořskou výšku a volitelné ANT+informace ze snímače.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení
vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje.
Nahrávejte historii pravidelně do Garmin Connect a udržujte si
tak přehled o všech svých údajích o jízdě.
Odeslání jízdy do služby Garmin Connect
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt À z portu USB Á.
Zobrazení jízdy
1 Vyberte možnost
2 Vyberte jízdu.
3 Vyberte možnost.
> Historie > Jízdy.
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložili do
zařízení, včetně počtu jízd, času, vzdálenosti a kalorií.
Vyberte možnost
> Historie > Souhrny.
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu
Před prohlížením času v jednotlivých tréninkových zónách je
nutné zařízení spárovat s kompatibilním snímačem srdečního
tepu, dokončit aktivitu a uložit ji.
Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu vám může pomoci
upravit intenzitu tréninku. Zóny srdečního tepu můžete upravit
(Nastavení zón srdečního tepu, strana 7), aby lépe odpovídaly
vašim cílům a možnostem. Datové pole si můžete přizpůsobit,
aby zobrazovalo váš čas v tréninkových zónách během jízdy
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 9).
> Historie > Jízdy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte jízdu.
3 Vyberte možnost Čas v zóně ST.
Odstranění jízdy
1
2
3
4
Vyberte možnost
Vyberte možnost
Vyberte jízdu.
Vyberte ikonu .
> Historie > Jízdy.
> Odstranit.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
4 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect.
Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras, analýzu,
sdílení a vzájemnému povzbuzování. Zaznamenávejte svůj
aktivní životní styl včetně běhu, chůze, jízdy, plavání, turistiky,
triatlonů a dalších aktivit. Pokud se chcete zaregistrovat
k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin
Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení
výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení
zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
Osobní rekordy
Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší
jízdu a největší výstup během jízdy.
Zobrazení osobních rekordů
Vyberte možnost
> Moje statistiky > Osobní rekordy.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
> Moje statistiky > Osobní rekordy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
3 Vyberte možnost Předchozí rekord > .
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Odstranění osobního rekordu
> Moje statistiky > Osobní rekordy.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte osobní rekord.
3 Vyberte ikonu > .
8
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.
Historie
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
Zařízení se v počítačích se systémem Windows zobrazí
v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk a v počítačích se
systémem Mac jako připojený svazek.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
2
3
4
5
6
7
Na počítačích Windows se zařízení zobrazuje jako
vyjímatelný disk nebo přenosné zařízení. Na počítačích Mac
se zařízení zobrazuje jako připojený svazek.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
3 Vyberte soubor.
4 Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Přizpůsobení zařízení
Stahovatelné prvky Connect IQ
Prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile můžete do
zařízení přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od
jiných společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého
úpravou datových polí, doplňků a aplikací.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat své pohlaví, věk, hmotnost, výšku a
nastavení pro celoživotní sportovce. Zařízení pomocí těchto
údajů vypočítává přesné údaje o jízdě.
> Moje statistiky > Uživatelský profil.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
Informace o položce Celoživotní sportovec
Za celoživotní sportovce jsou pokládány osoby, které intenzivně
trénovaly po dobu mnoha let (s výjimkou lehkých zranění) a mají
klidový srdeční tep 60 tepů za minutu (bpm) nebo nižší.
Úprava nastavení aktivity
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
> Nastavení > Profily aktivity.
• Výběrem možnosti Datové obrazovky upravíte datové
obrazovky a a datová pole (Přizpůsobení datových
obrazovek, strana 9).
• Výběrem možnosti Výchozí typ jízdy můžete nastavit typ
jízdy typický pro vás, například cesta do práce.
TIP: Pokud není konkrétní jízda typická, můžete ji
následně ručně upravit. Přesná data o typu jízdy pomáhají
vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
• Výběrem možnosti Navigace upravíte nastavení map
(Nastavení mapy, strana 5) a tras (Nastavení trasování,
strana 5).
• Výběrem možnosti Alarmy upravíte tréninková
upozornění (Upozornění, strana 9).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Lap
nastavíte způsob aktivace okruhů (Označování okruhů
podle pozice, strana 10).
• Výběrem možností Automatické funkce > Auto Pause
nastavíte, kdy mají být stopky automaticky pozastaveny
(Používání funkce Auto Pause, strana 10).
• Výběrem možností Automatické funkce > Automatický
spánekzařízení po pěti minutách nečinnosti automaticky
přejde do režimu spánku (Používání automatického
režimu spánku, strana 10).
• Výběrem možností Automatické funkce > Autom.
procházení upravíte zobrazení stránek s údaji o tréninku
při spuštěných stopkách (Použití funkce Automatické
procházení, strana 10).
• Výběrem možnosti Rež. spuštění časovače si můžete
nastavit, jak zařízení zjistí začátek jízdy, aby mohlo
automaticky spustit časovač (Automatické spuštění
časovače, strana 10).
Všechny změny se uloží do nastavení aktivity.
Přizpůsobení datových obrazovek
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
Vyberte
možnost
Datové
obrazovky.
2
3 Vyberte datovou obrazovku.
4 V případě potřeby zapněte datovou obrazovku.
5 Vyberte počet datových polí, která se mají zobrazit na
obrazovce.
6 Vyberte ikonu .
7 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
8 Vyberte ikonu .
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií, srdečního tepu a
kadence.
9
Nastavení alarmů rozsahu
Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu nebo snímač
kadence, můžete nastavit upozornění na rozsah. Upozornění na
rozsah vás uvědomí, pokud se bude hodnota naměřená
zařízením nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem
hodnot. Můžete například zařízení nastavit tak, aby vás
upozornilo, jakmile se váš srdeční tep dostane pod 90 tepů za
minutu nebo nad 160 tepů za minutu (Nastavení zón srdečního
tepu, strana 7).
> Nastavení > Profily aktivity >
1 Vyberte možnost
Alarmy.
2 Vyberte možnost Alarm srdečního tepu nebo Alarm
kadence.
3 V případě potřeby upozornění zapněte.
4 Zadejte minimální a maximální hodnoty nebo vyberte zóny.
5 V případě potřeby zvolte .
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou
zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny,
zařízení také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje,
strana 11).
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
Vyberte
možnost
Alarmy.
2
3 Vyberte možnost Časový alarm, Upozornění vzdálenosti
nebo Alarm kalorií.
4 Zapněte upozornění.
5 Zadejte hodnotu.
6 Vyberte ikonu .
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení
také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 11).
Auto Lap
®
Označování okruhů podle pozice
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité pozici. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například při dlouhých
stoupáních nebo trénování sprintů). Na trasách lze pomocí
možnosti Dle pozice aktivovat okruhy na všech uložených
pozicích okruhu.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle pozice > Okruh za.
3 Vyberte možnost:
• Vyberete-li možnost Stisk. pouze kl. okruh, počitadlo
okruhů se aktivuje při každém výběru možnosti
a
pokaždé, když znovu projedete některou z těchto poloh.
• Vyberete-li možnost Start a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na poloze GPS, kde vyberete možnost , a na
každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
• Vyberete-li možnost Označit a okruh, počitadlo okruhů se
aktivuje na konkrétní polohu GPS označenou před jízdou
a na každé poloze během jízdy, kde vyberete možnost
.
V
případě
potřeby lze upravit datová pole okruhu
4
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 9).
Označování okruhů podle vzdálenosti
Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na
určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich
výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých
10 mil nebo 40 kilometrů).
10
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap >
Aktivátor Auto Lap > Dle vzdálenosti > Okruh za.
3 Zadejte hodnotu.
4 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 9).
Používání funkce Auto Pause
Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení
stopek, když se zastavíte nebo když vaše rychlost klesne pod
určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže se na vaší
trase nachází semafory nebo jiná místa, kde budete nuceni
zpomalit nebo zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Pause.
3 Vyberte možnost:
• Po výběru možnosti Při zastavení se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.
• Po výběru možnosti Vlastní rychlost se stopky
automaticky zastaví, když vaše rychlost klesne pod
nastavenou hodnotu.
4 V případě potřeby lze upravit volitelná datová pole času
(Přizpůsobení datových obrazovek, strana 9).
®
Používání automatického režimu spánku
Funkce Automatický spánek slouží k automatickému přechodu
zařízení do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti. Během
režimu spánku je vypnuta obrazovka a odpojeny snímače ANT+,
funkce Bluetooth a zařízení GPS.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Automatický
spánek.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci Autom. procházení můžete použít k tomu, aby
automaticky procházela všechny datové obrazovky tréninků,
jestliže jsou zapnuty stopky.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnosti Automatické funkce > Autom.
procházení.
3 Vyberte rychlost zobrazování.
Automatické spuštění časovače
Pomocí této funkce se automaticky zjistí, že zařízení vyhledalo
družice a pohybuje se. Dojde ke spuštění časovače nebo
k připomenutí, abyste časovač spustili a začali nahrávat data o
jízdě.
> Nastavení > Profily aktivity.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Rež. spuštění časovače.
3 Vyberte možnost:
• Vyberete-li možnost Manuálně, můžete časovač spustit
tlačítkem .
• Vyberete-li možnost Na dotaz, zobrazí se při dosažení
nastavené počáteční rychlosti vizuální připomínka.
• Vyberete-li možnost Automaticky, časovač se při
dosažení nastavené počáteční rychlosti spustí
automaticky.
Nastavení Bluetooth
Vyberte možnost
> Nastavení > Bluetooth.
Zapnout: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí
pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
Přizpůsobení zařízení
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.
Párovat smartphone: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
smartphonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení
umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například
LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect.
Upoz. na hovor a text. zpr.: Umožní zapnout telefonní
upozornění z kompatibilního smartphonu.
Zmeškané hovory a textové zprávy: Zobrazí upozornění na
zmeškané události z kompatibilního smartphonu.
Nastavení systému
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém.
• Nastavení displeje (Nastavení displeje, strana 11)
• Nastavení nahrávání dat (Nastavení nahrávání dat,
strana 11)
• Nastavení jednotek (Změna měrných jednotek, strana 11)
• Nastavení tónů (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 11)
• Nastavení jazyka (Změna jazyka zařízení, strana 11)
Změna nastavení satelitu
Chcete-li zvýšit přesnost ve ztížených podmínkách a rychleji
vyhledávat pozici GPS, můžete zapnout nastavení GPS
+GLONASS. Pokud použijete nastavení GPS+GLONASS,
vyčerpáte kapacitu baterie rychleji, než kdybyste použili pouze
systém GPS.
> Nastavení > Systém > Režim GPS.
1 Vyberte možnost
Vyberte
možnost.
2
Změna zdůrazněné barvy
Můžete změnit zdůrazněnou barvu na zařízení.
> Nastavení > Systém > Barva.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte zdůrazněnou barvu.
Nastavení displeje
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Displej.
Jas: Nastavení jasu pozadí.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Zachycení obrazov.: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Nastavení nahrávání dat
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Nahrávání dat.
Interval nahrávání: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost Úsporné zaznamenává
hlavní místa, kdy dojde ke změně směru, rychlosti či
srdečního tepu. Možnost 1 s zaznamenává každou sekundu.
Vytváří velmi podrobný záznam vaší aktivity a zvyšuje
velikost souboru se záznamem aktivity.
Průměrování kadence: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat
kadence zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když
nešlapete. Ve výchozím nastavení jsou vyloučeny nulové
hodnoty, které vznikají, když nešlapete.
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost
a rychlost, nadmořskou výšku, teplotu, hmotnost, formát
souřadnic a formát času.
> Nastavení > Systém > Jednotky.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.
Informace o zařízení
Zapnutí a vypnutí tónů přístroje
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Tóny.
Změna jazyka zařízení
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Jazyk.
Změna nastavení konfigurace
Všechna nastavení nakonfigurovaná při výchozím nastavení lze
upravit.
> Nastavení > Systém > Vynulování
1 Vyberte možnost
zařízení > Výchozí nastavení.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo
synchronizaci se smartphonem zařízení automaticky detekuje
časovou zónu a aktuální denní dobu.
Informace o zařízení
Technické údaje k zařízení Edge
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
12 hodin při běžném použití
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 ºC (-4 až 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 ºC (32 až 113 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
Bezdrátová technologie Bluetooth
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Odstranění problémů
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
Podržte tlačítko po dobu 10 sekund.
Zařízení se vynuluje a zapne.
Vymazání uživatelských dat
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
11
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všech informace zadané
uživatelem, ale neodstraní vaši historii.
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Vynulování
zařízení > Obnovení nastavení z výroby > .
Maximalizace výdrže baterie
• Zapněte Režim úspory baterie (Zapínání režimu úspory
baterie, strana 12).
• Snižte jas podsvícení (Používání podsvícení, strana 2) nebo
zkraťte prodlevu podsvícení (Nastavení displeje, strana 11).
• Nastavte Úsporné interval nahrávání (Nastavení nahrávání
dat, strana 11).
• Zapněte funkci Automatický spánek (Používání
automatického režimu spánku, strana 10).
• Vypněte bezdrátovou funkci Bluetooth (Nastavení Bluetooth,
strana 10).
• Zvolte nastavení GPS (Změna nastavení satelitu, strana 11).
Zapínání režimu úspory baterie
Režim úspory baterie upravuje nastavení automaticky tak, aby
prodloužil výdrž baterie a umožnil vám tak delší jízdu. Během
aktivity se obrazovka vypne. Můžete si aktivovat automatická
upozornění a obrazovku klepnutím probudit. V režimu úspory
baterie zaznamenává zařízení trasové body GPS a údaje ze
snímačů méně často. Přesnost rychlosti, vzdálenosti a dat
trasových bodů je nižší.
POZNÁMKA: Pokud běží časovač, historie se v režimu úspory
baterie zaznamenává.
> Nastavení > Režim úspory baterie >
1 Vyberte možnost
Zapnout.
2 Nastavte upozornění, které obrazovku během aktivity
probudí.
Zlepšení příjmu satelitů GPS
• Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
◦ Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a
aplikace Garmin Express™.
◦ Synchronizujte zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect
prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si
několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní
vyhledávání satelitních signálů.
• Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté
vysokými budovami ani stromy.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Nastavení nadmořské výšky
Pokud máte přesná data nadmořské výšky vaší aktuální polohy,
můžete kalibrovat výškoměr zařízení ručně.
> Nastavit nadm. výšku.
1 Vyberte možnost Kam vést? >
Zadejte
nadmořskou
výšku
a
vyberte
možnost .
2
Měření teploty
V případě, že je zařízení vystaveno přímému slunečnímu světlu,
držíte jej v ruce nebo probíhá jeho nabíjení, může naměřit vyšší
než skutečné hodnoty teploty vzduchu. Kromě toho zařízení
zaznamenává se zpožděním výrazné teplotní změny.
Náhradní O-kroužky
Pro držáky jsou dostupné náhradní O-kroužky.
POZNÁMKA: Používejte pouze náhradní pásy vyrobené
z etylen propylen dien monomeru (EPDM). Přejděte na webovou
stránku http://buy.garmin.com nebo se obraťte na prodejce
Garmin.
12
Zobrazení informací o zařízení
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
> Nastavení > Systém > Informace o.
• Výběrem možnosti Informace o předpisech zobrazíte
informace o předpisech a číslo modelu.
• Výběrem možnosti Informace o autorských právech
zobrazíte informace o softwaru a licenčním ujednání.
Aktualizace softwaru
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle na vaše zařízení.
Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
2
3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Aktualizace map a tras
Další informace
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT+.
Čas: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příštímu bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas - posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas - průměr okruhu: Průměrný čas okruhu pro aktuální
aktivitu.
Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Délka – poslední okruh: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.
Doba okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Graf ST: Čárový graf zobrazuje aktuální rozsah srdečního tepu
(1 až 5).
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Dodatek
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Maxim. rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Nadmoř. výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Odh. čas v MC: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro
všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud
vynulujete data cesty.
Poloha v cíli: Poslední bod na trase nebo v rámci trasy.
Poloha v příštím: Další bod na trase nebo v rámci trasy.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Připojená světla: Počet připojených světel.
Průměr. rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Režim světla: Režim konfigurace sítě světel.
Režim úhlu paprsku: Režim paprsku předního světla.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost - poslední okruh: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Sklon: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ST – %maximální: Procento maximálního srdečního tepu.
ST – %RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální
srdeční tep minus klidový srdeční tep).
Stav baterie: Zbývající energie baterie doplňkového světla na
kolo.
ST - okruh: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
ST - okruh %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
ST - okruh %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
ST - poslední okruh: Průměrný srdeční tep pro poslední
dokončený okruh.
ST – průměr: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
ST – průměr %maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
ST – průměr %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Tempo - okruh: Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální
okruh.
Dodatek
Tempo – průměr: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
VR – 30s průměr: 30sekundový průměr pohybu vertikální
rychlosti.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Vzd. k nejb. tr. b.: Zbývající vzdálenost k dalšímu bodu v rámci
trasy.
Vzdál. k příštímu bodu: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost do cíle: Zbývající vzdálenost do cílové destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zbývající čas: Na trase označuje zbývající čas, pokud
používáte cílovou hodnotu pro čas.
Zbývající vzd.: Na trase označuje zbývající vzdálenost, pokud
používáte cílovou hodnotu pro vzdálenost.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Velikost a obvod kola
Velikost kola je uvedena na obou stranách pneumatiky. Níže
uvedený seznam není úplný. Použít lze rovněž kalkulátory
dostupné na internetu.
Velikost kola
D (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1 020
14 × 1,75
1 055
16 × 1,5
1 185
13
Velikost kola
D (mm)
16 × 1,75
1 195
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
20 × 1,75
1 515
20 × 1–3/8
1 615
22 × 1–3/8
1 770
22 × 1–1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 trubkový
1 785
24 × 1–1/8
1 795
24 × 1–1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1–1/8
1 970
26 × 1–3/8
2 068
26 × 1–1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1–1/8
2 155
27 × 1–1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
700C trubkový
2 130
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
Vystavení radiovým frekvencím
Toto zařízení je mobilní vysílač a přijímač, které používá anténu
pro odesílání a příjem radiofrekvenční energie (RF) nízké
úrovně pro přenos hlasu a dat. Toto zařízení během provozu při
režimu maximálního výkonu a za použití originálního
příslušenství Garmin vyzařuje nižší energii RF než jsou
předepsané limity. Aby byly splněny požadavky směrnice FCC
ohledně vystavení energii RF, zařízení by mělo být používáno
pouze v kompatibilním držáku nebo nainstalováno podle
oficiálních pokynů. Zařízení by se nemělo používat v jiných
konfiguracích.
Toto zařízení nesmí být společně umístěno nebo používáno
s jakýmkoli jiným vysílačem nebo anténou.
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
14
Dodatek
Rejstřík
A
adresy, hledání 3
aktualizace, software 12
aplikace 5, 9
Auto Lap 10
Auto Pause 10
automatické procházení 10
automatický režim spánku 10
B
baterie
maximalizace 12
nabíjení 1
typ 1
body zájmu (BZ), hledání 3
C
celoživotní sportovec 9
Connect IQ 9
Č
čas, upozornění 10
časové zóny 11
čištění zařízení 11
D
data
nahrávání 11
obrazovky 9
přenos 8
ukládání 8
datová pole 9, 12
detekce dopravních událostí 6, 7
doplňky 9
dotyková obrazovka 2
družicové signály 3, 12
G
Garmin Connect 4, 5, 8, 9
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express
aktualizace softwaru 12
registrace zařízení 12
GLONASS 11
GPS 11
signál 2, 3, 12
GroupTrack 6
H
historie 2, 8
odeslání do počítače 8
odstranění 8
hřiště 5
vytvoření 4
I
ID zařízení 12
ikony 2
instalace 1
instalace zařízení 1
J
jazyk 11
K
kadence, upozornění 10
kalorie, upozornění 10
L
LiveTrack 6
M
mapy 3, 4
aktualizace 12
hledání poloh 3
nastavení 5
orientace 5
měrné jednotky 11
Rejstřík
N
nadmořská výška 12
nastavení 9–11
zařízení 11
nastavení displeje 11
nastavení systému 11
navigace 3
zastavení 3
zpět na start 3
nouzové kontakty 6, 7
O
O-kroužky. Viz pásky
obrazovka 11
uzamčení 2
odstranění, všechna uživatelská data 9, 11
odstranění problémů 11, 12
okruhy 2
osobní rekordy 8
odstranění 8
P
upozornění 9, 10
upozorňovací zpráva o spuštění 10
USB 12
odpojení 9
uzamčení, obrazovka 2
uživatelská data, odstranění 9
uživatelský profil 9
V
velikosti kol 13
výchozí nastavení 11
vynulování zařízení 11
výškoměr, kalibrace 12
vzdálenost, upozornění 10
vzhledy hodinek 9
Z
zařízení
péče 11
vynulování 11
zóny, čas 11
zpět na start 3
párování 2, 5
Snímače ANT+ 7
pásky 12
počítač, připojení 8
podsvícení 2, 11
polohy 3
hledání pomocí mapy 3
odstranění 3
úprava 3
profily, uživatelské 9
přenos, soubory 6
příslušenství 7, 12
přizpůsobení zařízení 9
R
registrace produktu 12
registrace zařízení 12
režim spánku 10
S
satelitní signály 2
smartphone 2, 5, 9, 10
aplikace 6
Snímače ANT+ 2, 7
párování 7
software
aktualizace 12
licence 12
verze 12
softwarová licenční dohoda 14
soubory, přenos 9
souřadnice 3
srdeční tep
rozsahy 7, 13
upozornění 10
zóny 7, 8
stopky 2, 8
T
technické údaje 11
Technologie Bluetooth 5, 6, 10
teplota 12
tlačítka 2
tlačítka na displeji 2
tóny 11
trasové body, projekce 3
trasy 4, 5
načítání 4
nastavení 5
odstranění 5
úprava 4
vytvoření 4
trénink
obrazovky 9
stránky 2
U
ukládání aktivit 2
ukládání dat 8
15
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising