Garmin | Edge® Explore 820 | User manual | Garmin Edge® Explore 820 Brugervejledning

Garmin Edge® Explore 820 Brugervejledning
Edge Explore 820
®
Brugervejledning
Juli 2016
190-02077-76_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ og Varia Vision™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac er et varemærke tilhørende
Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til
øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: AA3001
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installation af standardholderen ................................................. 1
Montering af Out-Front Mount .................................................... 1
Frigørelse af Edge ................................................................. 2
Taster .......................................................................................... 2
Visning af forbindelsesskærmen ............................................ 2
Oversigt over skærmen Hjem ................................................ 2
Navigation ....................................................................... 2
Kør en tur .................................................................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ................................................. 3
Positioner .................................................................................... 3
Markering af din position ........................................................ 3
Lagring af positioner fra kortet ............................................... 3
Navigation til en position ........................................................ 3
Navigation til kendte koordinater ........................................... 3
Navigation tilbage til start ....................................................... 3
Afbrydelse af navigation ......................................................... 3
Projicering af en position ........................................................ 3
Redigering af positioner ......................................................... 3
Sletning af position ................................................................. 3
Ruter ........................................................................................... 3
Følg en rute fra internettet ..................................................... 4
Planlægning og gennemkøring af en rute .............................. 4
Oprettelse af og kørsel på en tur-retur rute ............................ 4
Tips til træning med baner ..................................................... 4
Visning af rutedetaljer ............................................................ 4
Afbrydelse af en bane ............................................................ 4
Sletning af en rute .................................................................. 4
Ruteindstillinger ..................................................................... 5
Ruteindstillinger .......................................................................... 5
Vælg en aktivitet for ruteberegning ........................................ 5
Kortindstillinger ........................................................................... 5
Ændring af kortretningen ....................................................... 5
Bluetooth® Connectede funktioner.............................. 5
Parring med din smartphone ...................................................... 5
Start en GroupTrack session ................................................. 5
Tip til GroupTrack sessioner .................................................. 6
Overførsel af filer til en anden Edge enhed ................................ 6
Sådan afspilles lydalarmer under din aktivitet ............................ 6
Registrering af hændelse ............................................................ 6
Opsætning af registrering af hændelse ................................. 6
Opsætning af cyklistoplysninger og nødkontakter ................. 6
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra ................... 6
Visning af nødkontakter ......................................................... 7
Annullering af en automatisk meddelelse .............................. 7
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse .......... 7
ANT+ sensorer ................................................................ 7
Parring af ANT+ sensorer ........................................................... 7
Indstilling af dine pulszoner .................................................... 7
Situationsfornemmelse ............................................................... 7
Garmin Connect ..................................................................... 8
Datahåndtering ........................................................................... 8
Tilslutning af enheden til din computer .................................. 8
Overførsel af filer til din enhed ............................................... 8
Sletning af filer ....................................................................... 8
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 9
Tilpasning af din enhed................................................. 9
Connect IQ Funktioner, der kan downloades ............................. 9
Indstilling af din brugerprofil ........................................................ 9
Om Sportsmand hele livet ...................................................... 9
Opdatering af dine aktivitetsindstillinger ..................................... 9
Tilpasning af skærmbilleder ................................................... 9
Alarmer .................................................................................. 9
Auto Lap® .............................................................................. 9
Brug af Auto Pause .............................................................. 10
Brug af automatisk dvale ..................................................... 10
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 10
Automatisk start af timeren .................................................. 10
Bluetooth Indstillinger ............................................................... 10
Systemindstillinger .................................................................... 10
Ændring af satellitindstillingen ............................................. 10
Ændring af farvetonen ......................................................... 10
Displayindstillinger ............................................................... 10
Indstillinger for dataoptagelse .............................................. 10
Ændring af måleenhed ......................................................... 11
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner ..................... 11
Ændring af enhedens sprog ................................................ 11
Ændring af konfigurationsindstillingerne .............................. 11
Tidszoner ............................................................................. 11
Enhedsoplysninger...................................................... 11
Edge Specifikationer ................................................................. 11
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 11
Rengøring af enheden ......................................................... 11
Fejlfinding..................................................................... 11
Nulstilling af enheden ............................................................... 11
Sletning af brugerdata ......................................................... 11
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 11
Aktivering af batterisparetilstand .......................................... 11
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen .................................... 11
Indstilling af højden ................................................................... 12
Temperaturudlæsninger ........................................................... 12
Tætningsringe til udskiftning ..................................................... 12
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 12
Opdatering af softwaren ........................................................... 12
Support og opdateringer ........................................................... 12
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 12
Appendiks..................................................................... 12
Datafelter .................................................................................. 12
Udregning af pulszone .............................................................. 13
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 13
Softwarelicensaftale .................................................................. 14
Radiofrekvenseksponering ....................................................... 14
Indeks............................................................................ 15
Historik ............................................................................ 7
Visning af din tur ......................................................................... 7
Visning af samlede data ......................................................... 7
Visning af din tid i hver pulszone ........................................... 7
Sletning af en tur .........................................................................8
Personlige rekorder .................................................................... 8
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 8
Fortryd ændring af en personlig rekord .................................. 8
Sletning af en personlig rekord .............................................. 8
Sådan sender du din tur til Garmin Connect .............................. 8
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen,
så det sidder godt fast.
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.
1 Oplad enheden (Opladning af enheden, side 1).
2 Monter enheden ved brug af standardholderen (Installation af
standardholderen, side 1) eller Out-Front-monteringen
(Montering af Out-Front Mount, side 1).
3 Tænd for enheden (Taster, side 2).
4 Find satellitter (Modtagelse af satellitsignaler, side 3).
5 Kør en tur (Kør en tur, side 2).
6 Upload din tur til Garmin Connect™ (Sådan sender du din tur
til Garmin Connect, side 8).
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Á.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
cykelholderen Â.
Tryk
forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
6
klikker på plads.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Edge
Specifikationer, side 11).
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
Montering af Out-Front Mount
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden, så
den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen À fra
monteringspinden til styret Á.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne de to skruer på
bagsiden af beslaget Â, dreje monteringsbeslaget Ã, og
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad enheden helt.
4 Placer gummipuden omkring styret:
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Installation af standardholderen
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere
cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger
op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på
frempinden eller på styret.
Introduktion
sætte skruerne i igen for at ændre retningen for beslaget.
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke
pude.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde
pude.
5 Placer monteringen til styret omkring gummipuden.
6 Isæt og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler en momentspecifikation på 7
lbf-tommer. (0,8 N-m). Kontroller skruens tilspænding
jævnligt.
7 Juster fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene
i cykelbeslagene Ä.
®
1
Vælges for at køre en tur.
Find
Vælg at markere en position, søge efter positioner og oprette
eller navigere på en rute.
Baner Vælg at oprette en ny rute eller at få adgang til en gemt rute.
Vælg at få adgang til din historik, træningsindstillinger,
personlige rekorder, kontakter og indstillinger.
Vælg at få adgang til dine Connect IQ™ apps, widgets og
datafelter.
8 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil
den klikker på plads.
Frigørelse af Edge
1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2 Løft Edge af beslaget.
Taster
Brug af baggrundslys
Du kan aktivere baggrundsbelysningen ved at trykke på
berøringsskærmen.
BEMÆRK: Du kan justere tiden, før baggrundslyset slukker
(Displayindstillinger, side 10).
1 Fra start- eller dataskærmbillet skal du stryge ned fra den
øverste del skærmen.
2 Vælg Lysstyrke, og brug pilene til manuelt at justere
lysstyrken.
Brug af touchscreen
• Tryk på skærmen, mens timeren kører, for at se timeroverlejringen.
Timer-overlejringen giver dig mulighed for at vende tilbage til
skærmen Hjem i løbet af en tur.
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
• Stryg eller vælg pilene for at rulle.
• Vælg
for at vende tilbage til den forrige side.
• Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.
• Vælg for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side.
• Vælg for at søge i nærheden af en position.
• Vælg for at slette et emne.
• Vælg for yderligere oplysninger.
À
Vælges for at gå i dvaletilstand og aktivere enheden.
Hold nede for at tænde og slukke enheden og låse berøringsskærmen.
Á
Vælg for at angive en ny omgang.
Â
Vælg for at starte og stoppe timeren.
Låsning af berøringsskærmen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.
1 Hold nede.
2 Vælg Lås skærm.
Navigation
Visning af forbindelsesskærmen
Forbindelsesskærmen viser status for GPS, ANT+ sensorer og
trådløse forbindelser.
Fra start- eller dataskærmbillet skal du stryge ned fra den
øverste del skærmen.
®
Kør en tur
Hvis du bruger en ANT+ sensor eller tilbehør, kan den/det
parres og aktiveres under den indledende opsætning.
1 Hold nede for at tænde enheden.
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Satellitbjælken bliver grøn, når enheden er klar.
3 Vælg på skærmen Hjem.
4 Vælg for at starte timeren.
Forbindelsesskærmen vises. Et blinkende ikon betyder, at
enheden søger.
Oversigt over skærmen Hjem
Skærmen Hjem giver dig hurtig adgang til alle funktioner i Edge
enheden.
2
BEMÆRK: Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
Navigation
5 Før fingeren til venstre eller højre for at få vist yderligere
6
7
8
9
dataskærmbilleder.
Du kan stryge ned fra toppen af datasiderne for at se
tilslutningssiden.
Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på skærmen for at se
timer-overlejringen.
Vælg
for at stoppe timeren.
TIP: Du kan ændre turtypen, før du gemmer denne tur og
dele den på din Garmin Connect konto. Præcise turtypedata
er vigtige for oprettelse af cykelvenlige ruter.
Vælg Gem tur.
Vælg .
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Positioner
Du kan registrere og gemme positioner på enheden.
Markering af din position
Før du kan markere en position, skal du finde satellitsignaler.
Hvis du vil huske seværdigheder eller vende tilbage til et
bestemt sted, kan du markere en position.
1 Kør en tur.
> Marker position > .
2 Vælg Find >
Lagring af positioner fra kortet
> Vælg søgeområde > Et kortpunkt.
1 Vælg Find >
2 Gennemse kortet for positionen.
3 Vælg positionen.
Positionsoplysninger vises øverst på kortet.
4 Vælg positionsoplysningerne.
5 Vælg > .
Navigation til en position
1 Vælg Find.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Søgeværktøjer for at navigere til et interessepunkt,
en by, et vejkryds eller kendte koordinater.
• Vælg Adresser for at angive en bestemt adresse.
• Vælg Gemte positioner for at navigere til en gemt
position.
• Vælg Nyligt fundne for at navigere til en af de sidste 50
positioner, du har fundet.
• Vælg
> Vælg søgeområde for at indsnævre dit
søgeområde.
3 Vælg en position.
4 Vælg Kør.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
Navigation til kendte koordinater
1 Vælg Find > Søgeværktøjer > Koordinater.
2 Indtast koordinaterne, og vælg .
3 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
Navigation tilbage til start
På ethvert punkt under turen kan du vende tilbage til
startpunktet.
1 Kør en tur (Kør en tur, side 2).
2 Under turen kan du vælge et hvilket som helst punkt på
skærmen for at se timer-overlejringen.
3 Vælg > Find > Tilbage til Start.
4 Vælg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
5 Vælg Kør.
Enheden angiver vejen tilbage til startpunktet for din tur.
Afbrydelse af navigation
1 Tryk et sted på skærmen, for at se timer-overlejringen.
2 Rul til kortet.
3 Vælg > .
Projicering af en position
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Find > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg positionsoplysningerne øverst på skærmen.
4 Vælg > Projicer position.
5 Indtast pejlingen og afstanden til den projicerede position.
6 Vælg .
Redigering af positioner
1 Vælg Find > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
4 Vælg .
5 Vælg en attribut.
Du kan for eksempel vælge Skift højde for at angive en kendt
højde for positionen.
6 Indtast den nye information, og vælg .
Sletning af position
1 Vælg Find > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg positionsoplysningerne øverst på skærmen.
4 Vælg > Slet position > .
Ruter
Du kan sende en rute fra din Garmin Connect konto til enheden.
Når ruten er gemt på din enhed, kan du navigere den på din
Navigation
3
enhed. Du kan også oprette og gemme en brugerdefineret rute
på din enhed.
Du kan følge en gemt rute, blot fordi det er en god rute. Du kan
f.eks. gemme og følge en cykelvenlig vej til arbejde.
Følg en rute fra internettet
Før du kan indlæse en rute fra Garmin Connect, skal du have en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 8).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opret en ny rute, eller vælg en eksisterende rute.
4 Vælg Send til enhed.
5 Frakobl enheden, og tænd den.
6 Vælg Baner > Gemte baner.
7 Vælg ruten.
8 Vælg Kør.
Planlægning og gennemkøring af en rute
Du kan oprette og gennemkøre en brugerdefineret rute. En rute
er en serie waypoints eller positioner, der fører dig til målet.
1 Vælg Baner > Baneoprettelse > Tilføj første position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du
vælge Aktuel position.
• Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte
og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position, som du har søgt efter for
nyligt, skal du vælge Nyligt fundne og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Brug kort og vælge en position.
• Hvis du vil gennemse efter og vælge et interessepunkt,
skal du vælge POI-kategorier og vælge et interessepunkt
i nærheden.
• Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Byer og vælge en
by i nærheden.
• Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge Adresser og
indtaste adressen.
• Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge Vejkryds og
indtaste gadenavnet.
• Hvis du skal bruge koordinater, skal du vælge
Koordinater og indtaste koordinaterne.
3 Vælg Brug.
4 Vælg Tilføj næste position.
5 Gentag trin 2 til 4, indtil du har valgt alle positioner til ruten.
6 Vælg Vis kort.
Enheden beregner din rute, og der vises et kort med ruten.
TIP: Du kan vælge
for at vise et højdeplot for ruten.
Vælg
Kør.
7
Oprettelse af og kørsel på en tur-retur rute
Enheden kan oprette en tur-retur rute baseret på en angivet
distance, startposition og navigationsretning.
1 Vælg Baner > Tur-retur bane.
2 Vælg Distance, og indtast den samlede distance for ruten.
3 Vælg Startposition.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du
vælge Aktuel position.
• Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte
og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position, som du har søgt efter for
nyligt, skal du vælge Nyligt fundne og vælge en position.
4
5
6
7
8
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Brug kort og vælge en position.
• Hvis du vil gennemse efter og vælge et interessepunkt,
skal du vælge POI-kategorier og vælge et interessepunkt
i nærheden.
• Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Byer og vælge en
by i nærheden.
• Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge Adresser og
indtaste adressen.
• Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge Vejkryds og
indtaste gadenavnet.
• Hvis du skal bruge koordinater, skal du vælge
Koordinater og indtaste koordinaterne.
Vælg Startretning, og vælg en retning.
Vælg Søg.
TIP: Du kan vælge for at søge igen.
Vælg en rute for at vise den på kortet.
TIP: Du kan vælge og for at se andre ruter.
Vælg Kør.
Tips til træning med baner
• Brug svingvejledning (Ruteindstillinger, side 5).
• Hvis du vil angive en opvarmning, skal du vælge
for at
begynde på banen, og varm derefter op som normalt.
• Hold dig fra banen, mens du varmer op.
Når du er klar til at begynde, skal du begive dig mod banen.
Når du er på enhver del af banen, vises en meddelelse.
• Rul til kortet for at få vist banekortet.
Hvis du forvilder dig væk fra banen, vises en meddelelse.
Visning af rutedetaljer
1 Vælg Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Vælg Oversigt for at se oplysninger om ruten.
Vælg Kort for at se ruten på kortet.
Vælg Højde for at få vist et højdeplot over ruten.
Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere
oplysninger om hver omgang.
Visning af en rute på kortet
For hver rute, der er gemt på enheden, kan du tilpasse, hvordan
den vises på kortet. Du kan f.eks. vælge, at din faste, daglige
rute altid skal vises med gult på kortet. Du kan få vist en
alternativ rute med grønt. På den måde kan du se ruterne, mens
du kører, men følger ikke/navigerer ikke på en bestemt rute.
1 Vælg Baner > Gemte baner.
2 Vælg ruten.
3 Vælg Indstillinger.
4 Vælg Vis altid for at få vist ruten på kortet.
5 Vælg Farve, og vælg en farve.
6 Vælg Banepunkter for at medtage rutepunkter på kortet.
Næste gang, du kører i nærheden af ruten, vises den på kortet.
Afbrydelse af en bane
1 Rul til kortet.
2 Vælg > .
Sletning af en rute
1 Vælg Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg > .
Navigation
Ruteindstillinger
Vælg Baner > Gemte baner > .
Svingvejledning: Aktiverer eller deaktiverer svingmeddelelser.
Kursafvig.advarsler: Giver dig besked, hvis du forvilder dig
væk fra ruten.
Søg: Lader dig søge efter gemte ruter efter navn.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte ruter fra enheden.
Ruteindstillinger
Vælg
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler > Navigation >
Ruteplanlægning.
Ruteplanlægningstilst.: Angiver transportmetode for at
optimere ruten.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås fast på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Ny beregning: Genberegner automatisk ruten, når du afviger
fra den.
Opsætning af "undgå": Angiver de vejtyper, der skal undgås
ved navigationen.
Vælg en aktivitet for ruteberegning
Du kan indstille enheden til at beregne ruten på baggrund af
aktivitetstypen.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg Navigation > Ruteplanlægning >
Ruteplanlægningstilst..
3 Vælg valgmulighed for beregning af din rute.
Du kan for eksempel vælge Turcykling for navigation på veje
eller Mountainbike for navigation uden for veje.
Kortindstillinger
Vælg
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler > Navigation >
Kort.
Orientering: Indstiller, hvordan kortet vises på siden.
Auto Zoom: Vælger automatisk zoomniveau på kortet. Når Fra
er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Hjælpetekst: Angiver, hvornår sving-for-sving
navigationsmeddelelserne vises (kræver detaljerede kort).
Kortvisning: Giver dig mulighed for at indstille avancerede
kortfunktioner.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Ændring af kortretningen
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg Navigation > Kort > Orientering.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at se nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at se din aktuelle rejseretning øverst på
siden.
• Vælg 3D-visning for at se kortet i tre dimensioner.
Bluetooth Connectede funktioner
®
Edge enheden har Bluetooth connectede funktioner, der passer
til din kompatible smartphone eller fitness-enhed. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect mobile på
din smartphone. Gå til www.garmin.com/intosports/apps for at få
yderligere oplysninger.
Bluetooth Connectede funktioner
®
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til din Bluetooth
aktiverede smartphone, før du kan få fordel af disse funktioner.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine live
data på en registreringsside til Garmin Connect.
GroupTrack: Giver dig mulighed for at holde styr på andre
kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen og i realtid.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere aktiviteten.
Rute-downloads fra Garmin Connect: Lader dig søge efter
ruter på Garmin Connect ved brug af din smartphone og
sende dem til din enhed.
Overførsler fra enhed til enhed: Giver dig mulighed for trådløst
at overføre filer til en anden kompatibel Edge enhed.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect.
Vejrudsigter: Sender live vejrudsigter og -alarmer til din enhed.
Meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din
enhed.
Lydbeskeder: Gør det muligt for Garmin Connect Mobile app at
afspille statusmeddelelser på din smartphone under en tur.
Registrering af hændelse: Gør det muligt for Garmin Connect
Mobile app at sende en meddelelse til dine nødkontakter, når
Edge enheden registrerer en hændelse.
Parring med din smartphone
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og download Garmin
Connect Mobile app til din smartphone.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
3
4
5
6
enhed.
Fra din enhed skal du vælge
> Indstillinger > Bluetooth
> Aktiver > Par smartphone, og følge instruktionen på
skærmen.
Åbn Garmin Connect Mobile app.
Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile app, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile app, skal du vælge Garmin enheder >
i Garmin Connect Mobile app og følge instruktionerne på
skærmen.
Følg vejledningen på skærmen for at aktivere
telefonmeddelelser (valgfrit).
BEMÆRK: Telefonmeddelelser kræver en kompatibel
smartphone udstyret med Bluetooth Smart trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
Start en GroupTrack session
Før du kan starte en GroupTrack session, skal du have en
Garmin Connect konto, en kompatibel smartphone og Garmin
Connect Mobile app.
Disse instruktioner gælder for start af en GroupTrack session
med Edge 820 enheder. Hvis nogle i din gruppe har andre Edge
modeller, kan du se dem på kortet. De andre Edge modeller kan
ikke vise GroupTrack kørere på kortet.
1 Gå udenfor, og tænd Edge enheden.
2 Par din smartphone med Edge enheden (Parring med din
smartphone, side 5).
5
3 På Edge enheden skal du vælge
4
5
6
7
8
> Indstillinger >
GroupTrack for at aktivere visning af forbindelser på
kortskærmen.
I Garmin Connect Mobile app i indstillingsmenuen skal du
vælge LiveTrack > GroupTrack.
Vælg Synlig for > Alle forbindelser.
BEMÆRK: Hvis du har mere end én kompatibel enhed, skal
du vælge en enhed for GroupTrack sessionen.
Vælg Start LiveTrack.
På Edge enheden skal du vælge
og tage på en tur.
Rul til skærmbilledet for at se dine forbindelser.
Sådan afspilles lydalarmer under din
aktivitet
Før du kan konfigurere lydalarmer, skal du parre en smartphone
med Garmin Connect Mobile app til din Edge enhed.
Du kan indstille Garmin Connect Mobile app til at afspille
motiverende statusbeskeder på din smartphone, mens du løber
eller er i gang med en anden aktivitet. Lydalarmerne omfatter
oplysninger om antal omgange og omgangstid, tempo eller
hastighed samt ANT+ sensordata. Under en hørbar alarm
Garmin Connect sætter Mobile app den primære lyd fra din
smartphone på lydløs for at afspille beskeden. Du kan tilpasse
lydstyrkerne i Garmin Connect Mobile app.
1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge Garmin enheder.
2 Vælg din enhed.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Enhedsindstillinger.
4 Vælg Lydalarmer.
Registrering af hændelse
Du kan trykke på et ikon på kortet for at se position og
oplysninger om kurs for andre kørere i GroupTrack
sessionen.
9 Rul til listen GroupTrack.
Når du vælger en fra listen, vises den pågældende centreret
på kortet.
Tip til GroupTrack sessioner
Funktionen GroupTrack giver dig mulighed for at holde styr på
andre kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen. Alle kørere i gruppen skal være dine forbindelser i din
Garmin Connect konto.
• Par din Edge enhed med din smartphone med brug af
Bluetooth teknologi.
• I Garmin Connect Mobile app skal du i indstillingsmenuen
vælge Forbindelser for at opdatere listen med kørere til din
GroupTrack session.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger parres til deres
smartphones, og start en LiveTrack session i Garmin
Connect Mobile app.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde
(16 km eller 10 miles).
• Under en GroupTrack session skal du rulle til kortet for at se
dine tilknytninger.
• Stop op, før du forsøger at se position og oplysninger om
kurs for andre kørere i GroupTrack sessionen.
Overførsel af filer til en anden Edge enhed
Du kan overføre filer trådløst fra én kompatibel Edge enhed til
en anden vha. Bluetooth teknologi.
1 Tænd for begge Edge enheder, og placer dem inden for
rækkevidde (3 m) af hinanden.
>
2 På den enhed, der indeholder filerne, vælges
Overførsler mellem enheder > Del filer > .
3 Vælg en eller flere filer, der skal overføres, og vælg .
>
4 På den enhed, der modtager filerne, vælges
Overførsler mellem enheder.
5 Vælg en forbindelse i nærheden.
6 Vælg en eller flere filer, der skal modtages, og vælg .
Der vises en meddelelse på begge enheder, når filoverførslen er
gennemført.
6
FORSIGTIG
Registrering af hændelse er en supplerende funktion, der
primært er designet til brug på vejen. Registrering af hændelse
må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra
nødtjenester. Garmin Connect Mobile app kontakter ikke
nødtjenester for dig.
Hvis en hændelse registreres af din Edge enhed med GPS
aktiveret, kan Garmin Connect Mobile app sende en automatisk
tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine
nødkontakter.
Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede
smartphone angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når
der er gået 30 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du
annullere den automatiske nødopkaldsbesked.
Før du kan aktivere registrering af hændelse på din enhed, skal
du oprette nødkontaktoplysninger i Garmin Connect Mobile app.
Din parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning. Dine
nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-smstakst er muligvis gældende).
Opsætning af registrering af hændelse
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og download Garmin
Connect Mobile app'en til din smartphone.
2 Par din smartphone med din enhed (Parring med din
smartphone, side 5).
3 Opret nødkontakter og cyklistoplysninger i Garmin Connect
Mobile app'en (Opsætning af cyklistoplysninger og
nødkontakter, side 6).
4 Aktivér registrering af hændelse på din enhed (Sådan slår du
registrering af hændelse til og fra, side 6).
5 Aktivér GPS på din enhed (Ændring af satellitindstillingen,
side 10).
Opsætning af cyklistoplysninger og nødkontakter
1 Åbn Garmin Connect Mobile app på din smartphone.
2 Vælg Registr hændelse i app-indstillinger.
3 Angiv dine cyklistoplysninger og nødkontakter.
Dine valgte kontakter modtager en meddelelse, der
identificerer dem som nødkontakter for registrering af
hændelser.
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra
Vælg
> Indstillinger > System > Registr hændelse.
Bluetooth Connectede funktioner
®
Visning af nødkontakter
Før du kan se dine nødkontakter på din enhed, skal du oprette
cyklistoplysninger og nødkontakter i Garmin Connect Mobile
app.
Vælg
> Kontakter.
Dine nødkontakters navne og telefonnumre vises.
Annullering af en automatisk meddelelse
Hvis en hændelse registreres af din enhed, kan du annullere
den automatiske nødopkaldsbesked på enheden eller din
parrede smartphone, før den sendes til dine nødkontakter.
Vælg Annuller > , før nedtællingen til 30 sekunder er
fuldført.
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse
Før du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter, skal
din enhed registrere en hændelse og sende en automatisk
nødmeddelelse til dine nødkontakter.
Du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter og give
dem besked om, at du ikke har brug for hjælp.
1 Du kan stryge ned fra toppen af skærmbilledet for at se
tilslutningssiden.
2 Vælg Hændelse registreret > Send Jeg er OK.
Der sendes en meddelelse til alle dine nødkontakter.
ANT+ sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http://buy.garmin.com.
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelse mellem ANT+
trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din
Garmin enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
> Indstillinger > Sensorer > Tilføj sensor.
2 Vælg
3 Vælg en funktion:
• Vælg en sensortype.
• Vælg Søg i alle for at søge efter alle sensorer i
nærheden.
Der vises en liste over tilgængelige sensorer.
4 Vælg en eller flere sensorer, der skal parres med din enhed.
5 Vælg Tilføj.
Når sensoren parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine pulszoner. Du kan manuelt indstille pulszonerne
efter dine konditionsmål (Konditionsmål, side 7). For at få de
mest nøjagtige kaloriedata under din aktivitet skal du angive din
maksimale puls, din hvilepuls og dine pulszoner.
> Min statistik > Træningszoner > Pulszoner.
1 Vælg
2 Angiv værdierne for maksimal puls og hvilepuls.
Zoneværdierne opdateres automatisk, men du kan også
redigere de enkelte værdier manuelt.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
ANT+ sensorer
• Vælg %Maksimum for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din hvilepuls.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 13) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Situationsfornemmelse
Din Edge enhed kan bruges sammen med Varia Vision™
enheden Varia™ smarte cykellygter og bakspejlsradar for
forbedret situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din
Varia enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Edge softwaren før
parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren, side 12).
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata,
højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik
for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata.
Visning af din tur
> Historik > Ture.
1 Vælg
2 Vælg en tur.
3 Vælg en funktion.
Visning af samlede data
Du kan se de akkumulerede data, du har gemt på enheden,
herunder antal ture, tid, distance og kalorier.
Vælg
> Historik > Totaler.
Visning af din tid i hver pulszone
Før du kan se din tid i hver træningszone, skal du parre
enheden med en kompatibel pulsmåler, fuldføre en aktivitet og
gemme aktiviteten.
Visning af tiden i hver pulszone kan være en hjælp til at justere
træningens intensitet. Du kan justere dine pulszoner (Indstilling
af dine pulszoner, side 7), så de passer til dine mål og evner. Du
kan tilpasse et datafelt, så det viser din tid i træningszoner under
din tur (Tilpasning af skærmbilleder, side 9).
7
> Historik > Ture.
1 Vælg
2 Vælg en tur.
3 Vælg Tid i pulszone.
Sletning af en tur
1
2
3
4
> Historik > Ture.
Vælg
Vælg > Slet.
Vælg en tur.
Vælg .
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulssensor.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur.
Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en
standarddistance, den længste tur og største stigning under en
tur.
Visning af dine personlige rekorder
Vælg
> Min statistik > Personlige rekorder.
Fortryd ændring af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
> Min statistik > Personlige rekorder.
1 Vælg
2 Vælg den rekord, hvor du vil fortryde ændringer.
3 Vælg Forrige rekord > .
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af en personlig rekord
> Min statistik > Personlige rekorder.
1 Vælg
2 Vælg en personlig rekord.
3 Vælg > .
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Gå
til www.garminconnect.com/start.
4
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil,
bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon osv.
Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/start.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
8
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.
2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
3 Slut det store stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed. På Mac computere vises enheden
som en monteret disk.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Åbn drevet eller disken Garmin.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en fil.
Historik
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Tilpasning af din enhed
Connect IQ Funktioner, der kan downloades
Du kan tilføje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere ved hjælp af Garmin Connect Mobile app. Du
kan tilpasse din enhed med datafelter, widgets og apps.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje datafelter Connect IQ til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og beskeder.
Programmer: Føj interaktive funktioner til din enhed, som f.eks.
nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt, højde,
aktivitetsklasse og sportsmand hele livet. Enheden anvender
disse oplysninger til at beregne nøjagtige turdata.
> Min statistik > Brugerprofil.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Opdatering af dine aktivitetsindstillinger
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Vælg Skærmbilleder for at tilpasse dataskærmbillederne
og datafelterne (Tilpasning af skærmbilleder, side 9).
• Vælg Standardturtype for at indstille den turtype, der er
typisk for dig, som for eksempel pendling.
TIP: Efter en atypisk tur kan du opdatere turtype manuelt.
Præcise turtypedata er vigtige for oprettelse af
cykelvenlige ruter.
• Vælg Navigation for at tilpasse kortindstillinger
(Kortindstillinger, side 5) og ruteindstillinger
(Ruteindstillinger, side 5).
• Vælg Alarmer for at tilpasse dine træningsalarmer
(Alarmer, side 9).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap for at indstille,
hvordan omgange udløses (Markering af omgange efter
position, side 9).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause for at
ændre, hvornår timeren automatisk holder pause (Brug af
Auto Pause, side 10).
Tilpasning af din enhed
• Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale for
automatisk at skifte til søvnfunktion efter fem minutters
inaktivitet (Brug af automatisk dvale, side 10).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion for
at tilpasse visning af træningsdatasiderne, mens timeren
kører (Brug af automatisk rullefunktion, side 10).
• Vælg Starttilstand for timer for at tilpasse, hvordan
enheden registrerer starten af en tur, og start automatisk
timeren (Automatisk start af timeren, side 10).
Alle ændringer er gemt i aktivitetsindstillingerne.
Tilpasning af skærmbilleder
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg Skærmbilleder.
3 Vælg et dataskærmbillede.
4 Aktiver skærmbilledet, hvis det er nødvendigt.
5 Vælg antallet af datafelter, der skal vises på skærmbilledet.
6 Vælg .
7 Vælg et datafelt for at redigere det.
8 Vælg .
Alarmer
Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid,
distance, kalorier, puls og kadence.
Indstilling af områdealarmer
Hvis du har en pulsmåler eller en kadencesensor (begge er
ekstraudstyr), kan du indstille områdealarmer. Med en
områdealarm får du besked, når målingen er over eller under et
bestemt værdiområde. Du kan for eksempel indstille enheden til
at advare dig, hvis din puls er under 90 eller over 160 slag pr.
minut (Indstilling af dine pulszoner, side 7).
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler > Alarmer.
1 Vælg
2 Vælg Pulsalarm eller Kadencealarm.
3 Tænd om nødvendigt for alarmen.
4 Vælg minimum- og maksimumværdier, eller vælg områder.
5 Vælg om nødvendigt .
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval,
vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner
slås til (Sådan tænder og slukker du for enhedstoner, side 11).
Indstilling af en tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30.
minut.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg Alarmer.
3 Vælg Tidsalarm, Distancealarm eller Kaloriealarm.
4 Slå alarmen til.
5 Indtast en værdi.
6 Vælg .
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
bipper også, hvis hørbare toner slås til (Sådan tænder og
slukker du for enhedstoner, side 11).
Auto Lap
®
Markering af omgange efter position
Du kan bruge funktionen Auto Lap til at markere omgangen ved
en specifik position automatisk. Denne funktion er nyttig, hvis du
vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. ved en lang stigning, eller når du træner spurter). Ved
baner kan du bruge funktionen Efter position til at aktivere
omgange på alle omgangspositioner, der er gemt på banen.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
9
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter position > Omgang ved.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Tryk kun på Lap for at aktivere omgangstælleren,
hver gang du vælger
, og hver gang du passerer en af
disse positioner igen.
• Vælg Start og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
den GPS-position, hvor du vælger , samt ved alle
positioner under turen, hvor du vælger
.
• Vælg Mærke og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
en bestemt GPS-position markeret før turen og ved alle
positioner på turen, hvor du vælger
.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse omgangsdatafelterne
(Tilpasning af skærmbilleder, side 9).
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk markering af
omgangen ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en
tur (f.eks. for hver 10 miles eller 40 km).
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter distance > Omgang ved.
3 Indtast en værdi.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for
omgangen (Tilpasning af skærmbilleder, side 9).
Brug af Auto Pause
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller
din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion
er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor
du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
• Vælg Brugerdefineret fart for automatisk at sætte
timeren på pause, når din fart falder til under en angivet
værdi.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse de valgfri
tidsdatafelter (Tilpasning af skærmbilleder, side 9).
eller minder dig om at starte timeren, så du kan registrere dine
køredata.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg Starttilstand for timer.
3 Vælg en funktion:
for at starte timeren.
• Vælg Manuel, og vælg
• Vælg Forespørg for at se en visuel påmindelse, når du
når startmeddelelseshastigheden.
• Vælg Auto for at starte timeren automatisk, når du når
startmeddelelseshastigheden.
Bluetooth Indstillinger
Vælg
> Indstillinger > Bluetooth.
Aktiver: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
Bluetooth trådløs teknologi er aktiveret.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.
Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel
Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig
mulighed for at bruge Bluetooth tilsluttede funktioner inklusive
LiveTrack og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect.
Opkald og tekstbeskeder: Giver dig mulighed for at aktivere
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Mistede opkald og tekstbeskeder: Viser mistede
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
®
Brug af automatisk dvale
Du kan bruge funktionen Automatisk dvale til automatisk at
skifte til dvaletilstand efter 5 minutter inaktivitet. I dvaletilstand
slukkes skærmen, og ANT+ sensorerne, Bluetooth og GPS
deaktiveres.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge funktionen Auto. rullefunktion til at navigere
automatisk gennem skærmbillederne med træningsdata, mens
timeren kører.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion.
3 Vælg en visningshastighed.
Automatisk start af timeren
Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har
modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Den starter timeren
Systemindstillinger
Vælg
> Indstillinger > System.
• Viser Indstillinger (Displayindstillinger, side 10)
• Indstillinger for dataoptagelse (Indstillinger for dataoptagelse,
side 10)
• Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed, side 11)
• Toneindstillinger (Sådan tænder og slukker du for
enhedstoner, side 11)
• Sprogindstillinger (Ændring af enhedens sprog, side 11)
Ændring af satellitindstillingen
Du kan aktivere GPS+GLONASS for at opnå øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere bestemmelse af GPSposition. Brug af indstillingen GPS+GLONASS reducerer
batterilevetiden hurtigere end udelukkende brug af GPS.
> Indstillinger > System > GPS-tilstand.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
Ændring af farvetonen
Du kan ændre farvetonen på enheden.
> Indstillinger > System > Farve.
1 Vælg
2 Vælg en farvetone.
Displayindstillinger
Vælg
> Indstillinger > System > Skærm.
Lysstyrke: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge indstillingen Auto for at tillade, at enheden
automatisk indstiller dag- eller natfarver afhængigt af
tidspunktet på dagen.
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet af
enhedens skærm.
Indstillinger for dataoptagelse
Vælg
10
> Indstillinger > System > Dataregistrering.
Tilpasning af din enhed
Optageinterval: Kontrollerer, hvordan enheden optager
aktivitetsdata. Funktionen Smart optager nøglepunkter, hvor
du skifter retning, fart eller puls. Funktionen 1 sekund optager
punkter hvert sekund. Der oprettes en meget detaljeret
registrering af din aktivitet, hvilket får den lagrede aktivitetsfil
til at optage mere plads.
Kadencegennemsnit: Kontrollerer, om enheden indeholder
nulværdier for kadence, der opstår, når du ikke træder i
pedalerne. Standardindstillingen medregner ikke nulværdier,
der opstår, når du ikke træder i pedalerne.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, temperatur, vægt, positionsformat og tidsformat.
> Indstillinger > System > Enheder.
1 Vælg
2 Vælg en måletype.
3 Vælg en måleenhed for indstillingen.
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner
Vælg
> Indstillinger > System > Toner.
Ændring af enhedens sprog
Vælg
> Indstillinger > System > Sprog.
Ændring af konfigurationsindstillingerne
Du kan ændre alle indstillinger, som du har konfigureret under
den første opsætning.
> Indstillinger > System > Nulstilling af enhed >
1 Vælg
Første opsætning.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Tidszoner
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller
synkroniserer med din smartphone, registrerer enheden
automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.
Enhedsoplysninger
Edge Specifikationer
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
Hold nede i 10 sekunder.
Enheden nulstilles og tændes.
Sletning af brugerdata
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.
BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede
oplysninger, men den sletter ikke din historik.
Vælg
> Indstillinger > System > Nulstilling af enhed >
Fabriksindstillinger > .
Maksimering af batterilevetiden
• Aktivér Batterisparetilstand (Aktivering af
batterisparetilstand, side 11).
• Reducér baggrundsbelysningens lysstyrke (Brug af
baggrundslys, side 2), eller forkort tiden, før
baggrundsbelysningen slukker (Displayindstillinger, side 10).
• Vælg optageintervallet Smart (Indstillinger for dataoptagelse,
side 10).
• Aktiver funktionen Automatisk dvale (Brug af automatisk
dvale, side 10).
• Deaktiver den trådløse Bluetooth funktion (Bluetooth
Indstillinger, side 10).
• Vælg GPS indstillingen (Ændring af satellitindstillingen,
side 10).
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Aktivering af batterisparetilstand
Batterilevetid
12 timer, typisk brug
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60ºC (fra -4 til 140ºF)
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Batterisparetilstand justerer automatisk indstillingerne for at
forlænge batterilevetiden til længere ture. Skærmen slukkes
under en aktivitet. Du kan aktivere automatiske alarmer og
trykke på skærmen for at tænde for den. Batterisparetilstand
registrerer GPS-sporpunkter og sensordata mindre hyppigt.
Nøjagtigheden for hastighed, distance og spordata reduceres.
BEMÆRK: Historik registreres i batterisparetilstand, når timeren
er aktiveret.
> Indstillinger > Batterisparetilstand > Aktiver.
1 Vælg
2 Vælg de alarmer, der vækker skærmen under en aktivitet.
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Enhedsoplysninger
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express™ programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
11
Indstilling af højden
Hvis du har de præcise højdedata for din aktuelle position, kan
du kalibrere højdemåleren manuelt på din enhed.
> Indstil højde.
1 Vælg Find >
Indtast
højden,
og
vælg .
2
Temperaturudlæsninger
Enheden kan vise temperaturaflæsninger, der er højere end den
faktiske lufttemperatur, hvis enheden placeres i direkte sollys,
holdes i hånden eller oplades med en ekstern batteripakke.
Desuden tager det lidt tid for enheden at tilpasse sig store
temperaturskift.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Visning af enhedsoplysninger
> Indstillinger > System > Om.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
• Vælg Lovgivningsmæssige oplysninger for at se de
lovgivningsmæssige oplysninger og modelnummeret.
• Vælg Copyright-oplysninger for at se
softwareoplysninger, enheds-id og licensaftalen.
Opdatering af softwaren
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
Support og opdateringer
Garmin Express (www.garmin.com/express) giver hurtig adgang
til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Appendiks
Datafelter
Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data.
Bane punktafstand: Den resterende afstand til det næste punkt
på banen.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Batteristatus: Resterende batteristrøm i et cykellygtetilbehør.
12
Dist. t. næste: Den resterende distance til det næste waypoint
på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance - omgang: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.
Distance - sidste omgang: Den tilbagelagte afstand for den
senest gennemførte omgang.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance tilbage: Den resterende afstand under en rute, når du
anvender et distancemål.
Distance til destination: Den resterende afstand til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gennemsnit: Den gennemsnitlige fart for den aktuelle
aktivitet.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed for den aktuelle
aktivitet.
Fart - omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Fart - sidste omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence - gennemsnitlig: Cykling. Den gennemsnitlige
kadence for den aktuelle aktivitet.
Kadence - omgang: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart - 30s i gnmsnit: Bevægelsesgennemsnit pr. 30
sekunder for lodret fart.
Lygter tilsluttet: Antallet af tilsluttede lygter.
Lystilstand: Konfigurationstilstand for lygtenetværk.
Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.
Position ved destination: Det sidste punkt på ruten eller
banen.
Position ved næste: Det næste punkt på ruten eller banen.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls - %HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal
puls minus hvilepuls).
Appendiks
Puls - %Maksimal: Procentdelen af maksimal puls.
Puls - gennemsnit: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Puls - gn.snitl. %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart
rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
aktivitet.
Puls - gnsnit %maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Pulsgraf: En linjegraf, der viser din aktuelle pulszone (1 til 5).
Puls - omgang: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Puls - omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart
rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
omgang.
Puls - omgang %maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle omgang.
Puls - sidste omgang: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Status for strålevinkel: Forlygtens stråletilstand.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du f.eks. tilbagelægger 60 m (200 fod) for
hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Tid - gået: Den samlede registrerede tid. Hvis du f.eks. starter
timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og
derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den
forløbne tid 35 minutter.
Tid i zone: Den forløbne tid i hver enkelt pulszone.
Tid - omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Tid - omgang gennemsnit: Den gennemsnitlige omgangstid for
den aktuelle aktivitet.
Tid - seneste omgang: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Tid tilbage: Den resterende tid under en rute, når du anvender
et tidsmål.
Tid til dest.: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Appendiks
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Hjulstørrelse og -omkreds
Hjulstørrelsen er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også bruge en af de
beregningsredskaber, der findes på internettet.
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
13
Hjulstørrelse
L (mm)
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C lukket ring
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
Radiofrekvenseksponering
Denne enhed er en mobil sender og modtager, som bruger sin
antenne til at sende og modtage lave niveauer af radiofrekvent
(RF) energi til stemme- og datakommunikation. Enheden
udsender RF-energi under de offentliggjorte grænseværdier, når
den arbejder med maksimal udgangseffekt, og når den benyttes
med Garmin tilbehør godkendt af Garmin. For at overholde
kravene fra FCC om RF-eksponering må enheden kun
anvendes med et kompatibelt beslag eller monteret som
bekrevet i installationsvejledningen. Enheden må ikke anvendes
i andre opsætninger.
Denne enhed må ikke placeres eller bruges sammen med andre
sendere eller antenner.
14
Appendiks
Indeks
A
adresser, finde 3
alarmer 9
ANT+ sensorer 2, 7
parre 7
Auto Lap 9, 10
Auto Pause 10
automatisk dvale 10
automatisk rullefunktion 10
B
baggrundslys 2, 10
baner 4
oprette 4
batteri
maksimere 11
oplade 1
type 1
Bluetooth teknologi 5, 6, 10
brugerdata, slette 8
brugerprofil 9
bånd 12
C
computer, tilslutte 8
Connect IQ 9
D
data
opbevare 8
optage 10
overføre 8
skærmbilleder 9
datafelter 9, 12
displayindstillinger 10
distance, alarmer 9
E
enhed
nulstille 11
vedligeholdelse 11
enheds-ID 12
F
fejlfinding 11, 12
filer, overføre 8
første opsætning 11
G
Garmin Connect 4, 5, 8, 9
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express
opdatering af software 12
registrere enheden 12
gemme aktiviteter 2
GLONASS 10
GPS 10
signal 2, 3, 11
GroupTrack 5, 6
H
historik 2, 7
sende til computer 8
slette 8
hjulstørrelser 13
højde 12
højdemåler, kalibrere 12
I
ikoner 2
indstillinger 9–11
enhed 11
installere 1
interessepunkter (POI), finde 3
K
kadence, alarmer 9
kalorie, alarmer 9
knapper på skærmen 2
Indeks
koordinater 3
kort 3, 4
indstillinger 5
opdatere 12
retning 5
søge efter positioner 3
L
LiveTrack 5, 6
låse, skærm 2
M
montere enhed 1
måleenheder 11
N
navigation 3
stoppe 3
tilbage til Start 3
nulstilling af enheden 11
nødkontakter 6, 7
timer 2, 7
toner 11
touchscreen 2
træning
sider 2
skærmbilleder 9
tætningsringe. Se bånd
U
urskiver 9
USB 12
frakoble 9
W
waypoints, projicering 3
widgets 9
Z
zoner, tid 11
O
omgange 2
opbevare data 8
opdateringer, software 12
overføre, filer 6
P
parre 2, 5
ANT+ sensorer 7
personlige rekorder 8
slette 8
positioner 3
redigere 3
slette 3
søge med kortet 3
produktregistrering 12
profiler, bruger 9
programmer 5, 9
puls
alarmer 9
zoner 7, 13
R
registrere enheden 12
registrering af hændelse 6, 7
rengøre enhed 11
ruter 3–5
indlæse 4
indstillinger 5
oprette 4
redigere 4
slette 4
S
satellitsignaler 2, 3, 11
skærm 10
låse 2
slette, alle brugerdata 8, 11
smartphone 2, 5, 9, 10
programmer 6
software
licens 12
opdatere 12
version 12
softwarelicensaftale 14
specifikationer 11
sportsmand hele livet 9
sprog 11
startmeddelelse 10
systemindstillinger 10
søvntilstand 10
T
taster 2
temperatur 12
tid, alarmer 9
tidszoner 11
tilbage til Start 3
tilbehør 7, 12
tilpasning af enheden 9
15
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising