Garmin | Edge® Explore 820 | Garmin Edge® Explore 820 Priročnik za uporabo

Garmin Edge® Explore 820 Priročnik za uporabo
Edge Explore 820
®
Priročnik za uporabo
Julij 2016
190-02077-83_0A
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause in Edge so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih
državah. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ in Varia Vision™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih
znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Mac je blagovna znamka
družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in
drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: AA3001
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Uvod ........................................................................................... 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 1
Nameščanje standardnega nosilca ............................................ 1
Nameščanje sprednjega nosilca ................................................. 1
Sprostitev naprave Edge ........................................................ 2
Tipke ........................................................................................... 2
Ogled zaslona s povezavami ................................................. 2
Pregled domačega zaslona ................................................... 2
Navigacija........................................................................ 2
Vožnja ......................................................................................... 2
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................ 3
Lokacije .......................................................................................3
Označevanje lokacije ............................................................. 3
Shranjevanje lokacij z zemljevida .......................................... 3
Navigacija do lokacije ............................................................ 3
Navigacija do znanih koordinat .............................................. 3
Navigacija nazaj na začetek .................................................. 3
Ustavitev navigacije ............................................................... 3
Projekcija lokacije .................................................................. 3
Urejanje lokacij ....................................................................... 3
Brisanje lokacije ..................................................................... 3
Proge .......................................................................................... 3
Spremljanje proge v spletu .................................................... 4
Načrtovanje proge in vožnja po njej ....................................... 4
Ustvarjanje krožne proge in vožnja po njej ............................ 4
Nasveti za vadbo s progami ................................................... 4
Ogled podrobnosti proge ....................................................... 4
Ustavitev proge ...................................................................... 5
Brisanje proge ........................................................................ 5
Možnosti proge ...................................................................... 5
Nastavitve načrtovane poti ......................................................... 5
Izbira dejavnosti za izračun načrtovane poti .......................... 5
Nastavitve zemljevida ................................................................. 5
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida ................................... 5
Povezane funkcije Bluetooth®...................................... 5
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 5
Začetek seje GroupTrack ....................................................... 6
Namigi za seje GroupTrack ................................................... 6
Prenos datotek v drugo napravo Edge ....................................... 6
Predvajanje zvočnih opozoril med dejavnostjo ........................... 6
Zaznavanje dogodkov ................................................................ 6
Nastavitev zaznavanja dogodkov .......................................... 6
Nastavitev informacij o kolesarju in stikov v sili ..................... 7
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov .................................... 7
Ogled stikov v sili ................................................................... 7
Preklic samodejnega sporočila .............................................. 7
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku ............................. 7
Senzorji ANT+................................................................. 7
Združevanje s senzorji ANT+ ..................................................... 7
Nastavljanje območij srčnega utripa ...................................... 7
Zavedanje razmer ....................................................................... 7
Garmin Connect ..................................................................... 8
Upravljanje podatkov .................................................................. 8
Priklop naprave na računalnik ................................................ 8
Prenos datotek v napravo ...................................................... 9
Brisanje datotek ..................................................................... 9
Izključitev kabla USB ............................................................. 9
Prilagajanje naprave...................................................... 9
Prenosljive funkcije Connect IQ .................................................. 9
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 9
O športnikih celo življenje ...................................................... 9
Posodabljanje nastavitev dejavnosti ........................................... 9
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ........................................ 9
Opozorila ................................................................................ 9
Auto Lap® ............................................................................ 10
Uporaba funkcije Auto Pause .............................................. 10
Uporaba samodejnega mirovanja ........................................ 10
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 10
Samodejni vklop časovnika .................................................. 10
Nastavitve Bluetooth ................................................................. 10
Nastavitve sistema .................................................................... 10
Spreminjanje nastavitve satelitov ......................................... 11
Spreminjanje barve za poudarjanje ..................................... 11
Nastavitve zaslona ............................................................... 11
Nastavitev beleženja podatkov ............................................ 11
Spreminjanje merskih enot .................................................. 11
Vklop in izklop zvokov naprave ............................................ 11
Spreminjanje jezika naprave ................................................ 11
Spreminjanje nastavitev konfiguracije ................................. 11
Časovni pasovi ..................................................................... 11
Informacije o napravi................................................... 11
Specifikacije naprave Edge ...................................................... 11
Nega naprave ........................................................................... 11
Čiščenje naprave ................................................................. 11
Odpravljanje težav........................................................ 11
Ponovni zagon naprave ............................................................ 11
Čiščenje uporabnikovih podatkov ........................................ 11
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 11
Vklop načina varčevanja z baterijo ...................................... 12
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ..................... 12
Nastavljanje višine .................................................................... 12
Meritve temperature .................................................................. 12
Nadomestni obročki .................................................................. 12
Ogled informacij o napravi ........................................................ 12
Posodabljanje programske opreme .......................................... 12
Podpora in posodobitve ............................................................ 12
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 12
Dodatek ......................................................................... 12
Podatkovna polja ...................................................................... 12
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 13
Velikost in premer kolesa .......................................................... 13
Licenčna pogodba za programsko opremo .............................. 14
Izpostavljenost radijskim frekvencam ....................................... 14
Kazalo............................................................................ 15
Zgodovina....................................................................... 7
Ogled vožnje ............................................................................... 8
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ......................................... 8
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa ...................... 8
Brisanje vožnje ........................................................................... 8
Osebni rekordi ............................................................................ 8
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 8
Povrnitev osebnega rekorda .................................................. 8
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 8
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect ........................................... 8
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
2 Namestite gumijasto ploščico À na hrbtno stran nosilca za
kolo.
Gumijasti jezički so poravnani s hrbtno stranjo nosilca za
kolo, tako da ostane na mestu.
Uvod
Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitev
naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.
1 Napolnite napravo (Polnjenje naprave, stran 1).
2 Namestite napravo na standardni (Nameščanje
standardnega nosilca, stran 1) ali sprednji nosilec
(Nameščanje sprednjega nosilca, stran 1).
3 Vklopite napravo (Tipke, stran 2).
4 Poiščite satelitski signal (Pridobivanje satelitskih signalov,
stran 3).
5 Začnite z vožnjo (Vožnja, stran 2).
6 Prenesite vožnjo v storitev Garmin Connect™ (Pošiljanje
vožnje v Garmin Connect, stran 8).
3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.
4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma Á.
5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave z zarezama na
nosilcu za kolo Â.
6 Nežno pritisnite na napravo in jo obrnite v desno, dokler se
ne zaskoči v pravilen položaj.
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije naprave Edge,
stran 11).
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Napravo popolnoma napolnite.
O bateriji
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Nameščanje standardnega nosilca
Za najboljši sprejem signala GPS namestite nosilec za kolo
tako, da bo sprednja stran naprave usmerjena v nebo. Nosilec
za kolo lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.
1 Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
Uvod
Nameščanje sprednjega nosilca
1 Za namestitev naprave Edge izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 S šestkotnim ključem odstranite vijak À iz povezovalnika s
krmilom Á.
3 Če želite obrniti nosilec, odstranite dva vijaka na zadnjem
delu nosilca Â, zasukajte povezovalnik à in znova namestite
vijaka.
4 Gumijasto blazinico namestite okoli krmila:
• če je premer krmila 25,4 mm, uporabite debelejšo
blazinico.
• če je premer krmila 31,8 mm, uporabite tanjšo blazinico.
5 Povezovalnik s krmilom namestite okoli gumijaste blazinice.
6 Znova namestite in zategnite vijak.
OPOMBA: Garmin priporoča vrtilni moment 7 lbf-palci
(0,8 Nm). Redno preverjajte, ali je vijak ustrezno zategnjen.
7 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave Edge z zarezama
na nosilcu za kolo Ä.
®
1
Izberite za začetek vožnje.
Kam? Izberite, če želite označiti lokacijo, poiskati lokacije ter ustvariti
progo ali uporabiti navigacijo po njej.
Igrišča Izberite, če želite ustvariti novo progo ali odpreti shranjeno
progo.
Izberite, če želite odpreti zgodovino, možnosti vadbe, osebne
rekorde, stike in nastavitve.
Izberite, če želite odpreti programe, pripomočke in podatkovna
polja Connect IQ™.
8 Nežno pritisnite na napravo Edge in jo obrnite v desno,
dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.
Sprostitev naprave Edge
1 Če želite odkleniti napravo Edge, jo zasukajte v smeri
urinega kazalca.
2 Dvignite napravo Edge z nosilca.
Tipke
À
Uporaba osvetlitve zaslona
Za vklop osvetlitve zaslona tapnite zaslon na dotik.
OPOMBA: časovno omejitev osvetlitve lahko prilagodite
(Nastavitve zaslona, stran 11).
1 Na domačem ali podatkovnem zaslonu podrsajte navzdol od
vrha zaslona.
2 Izberite Svetlost in s puščicama ročno nastavite svetlost.
Uporaba zaslona na dotik
• Za ogled prekrivne plasti časovnika se, ko ta deluje, dotaknite
zaslona.
Prekrivna plast časovnika vam omogoča, da se med vožnjo
vrnete na domači zaslon.
• Če se želite vrniti na domači zaslon, izberite .
• Če se želite pomakniti, podrsajte ali izberite puščice.
• Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .
• Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .
• Če želite zapreti trenutno stran in se vrniti na prejšnjo,
izberite .
• Če želite poiskati kraje blizu trenutne lokacije, izberite .
• Če želite element izbrisati, izberite .
• Če želite več informacij, izberite .
Izberite za vstop v način mirovanja in bujenje naprave.
Pridržite za vklop in izklop naprave ter zaklepanje zaslona na
dotik.
Á
Izberite za označitev novega kroga.
Â
Izberite za vklop in izklop časovnika.
Ogled zaslona s povezavami
Na zaslonu s povezavami je prikazano stanje povezave GPS,
povezav senzorjev ANT+ in brezžičnih povezav.
Na domačem ali podatkovnem zaslonu podrsajte navzdol od
vrha zaslona.
®
Zaklepanje zaslona na dotik
Zaslon lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
1 Držite .
2 Izberite Zakleni zaslon.
Navigacija
Vožnja
Če uporabljate senzor ali dodatno opremo ANT+, jo lahko
združite in aktivirate med začetno nastavitvijo.
1 Držite , da vklopite napravo.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko je naprava pripravljena, se stolpci za satelitski signal
obarvajo zeleno.
3 Na domačem zaslonu izberite .
4 Izberite , da zaženete časovnik.
Prikaže se zaslon s povezavami. Utripajoča ikona pomeni, da
naprava išče.
Pregled domačega zaslona
Domači zaslon omogoča hiter dostop do vseh funkcij naprave
Edge.
2
OPOMBA: zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
Navigacija
5 Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte
6
7
8
9
levo ali desno.
Če si želite ogledati zaslon s povezavami, lahko povlečete od
vrha zaslona navzdol.
Po potrebi se dotaknite zaslona za ogled prekrivne plasti
časovnika.
Če želite izklopiti časovnik, izberite .
NAMIG: preden shranite to vožnjo in jo delite v računu
Garmin Connect, lahko spremenite vrsto vožnje. Točni
podatki o vrsti vožnje so pomembni za ustvarjanje kolesu
prijaznih prog.
Izberite Shrani vožnjo.
Izberite .
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Lokacije
V napravo lahko zabeležite in shranite lokacije.
Označevanje lokacije
Preden lahko označite lokacijo, morate poiskati satelite.
Če si želite zapomniti znamenitosti ali se vrniti na določeno
mesto, lahko označite lokacijo.
1 Začnite z vožnjo.
> Shrani lokacijo > .
2 Izberite Kam? >
Shranjevanje lokacij z zemljevida
> Izberite območje za iskanje > Točka
1 Izberite Kam? >
2
3
4
5
na zemljevidu.
Poiščite lokacijo z brskanjem po zemljevidu.
Izberite lokacijo.
Informacije o lokaciji se prikažejo na vrhu zemljevida.
Izberite informacije o lokaciji.
Izberite > .
Navigacija do lokacije
1 Izberite Kam?.
2 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do destinacije, mesta,
križišča ali znanih koordinat, izberite Orodja za iskanje.
• Če želite vnesti določen naslov, izberite Naslovi.
• Če želite uporabiti navigacijo do shranjene lokacije,
izberite Shranjene lokacije.
• Če želite začeti navigacijo do ene od 50 zadnjih najdenih
lokacij, izberite Nedavno najdene.
• Če želite omejiti območje iskanja, izberite
> Izberite
območje za iskanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Vožnja.
5 Sledite navodilom na zaslonu do cilja.
Navigacija do znanih koordinat
1 Izberite Kam? > Orodja za iskanje > Koordinate.
2 Vnesite koordinate in izberite .
3 Sledite navodilom na zaslonu do cilja.
Navigacija nazaj na začetek
Med vožnjo se lahko kadar koli vrnete na začetno točko.
1 Odpravite se kolesarit (Vožnja, stran 2).
2 Če želite prikazati prekrivno plast časovnika, se med vožnjo
zaslona dotaknite kjer koli.
3 Izberite > Kam? > Nazaj na začetek.
4 Izberite Ob isti načrtovani poti ali Najneposred. načrt. pot.
5 Izberite Vožnja.
Naprava začne navigacijo do začetne točke vožnje.
Ustavitev navigacije
1 Če želite prikazati prekrivno plast časovnika, se zaslona
dotaknite kjer koli.
2 Premaknite se na zemljevid.
3 Izberite > .
Projekcija lokacije
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Kam? > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Izberite > Projiciraj lokacijo.
5 Vnesite smer in razdaljo do projicirane lokacije.
6 Izberite .
Urejanje lokacij
1 Izberite Kam? > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
4 Izberite .
5 Izberite atribut.
Na primer, izberite Spremeni višino, da vnesete znano
nadmorsko višino lokacije.
6 Vnesite nove informacije in izberite .
Brisanje lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Izberite > Izbriši lokacijo > .
Proge
Progo lahko iz računa Garmin Connect pošljete v svojo napravo.
Ko jo shranite v napravo, lahko po njej izvajate navigacijo.
Navigacija
3
Prilagojeno progo lahko ustvarite in shranite tudi neposredno v
napravi.
Shranjeni progi lahko sledite preprosto zato, ker je dobra pot.
Shranite in sledite lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na
delovno mesto.
Spremljanje proge v spletu
Preden lahko prenesete progo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 8).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.
4 Izberite Pošlji v napravo.
5 Odklopite napravo in jo vklopite.
6 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
7 Izberite progo.
8 Izberite Vožnja.
Načrtovanje proge in vožnja po njej
Ustvarite lahko progo po meri in po njej kolesarite. Proga je
zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja.
1 Izberite Igrišča > Ustvarjalnik prog > Dodaj prvo lokacijo.
2 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite
Trenutna lokacija.
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjeno in
nato še lokacijo.
• Če želite izbrati lokacijo, ki ste jo nedavno iskali, izberite
Nedavno najdene in nato še lokacijo.
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Kategorije
destinacij in nato še bližnjo destinacijo.
• Če želite izbrati mesto, izberite Mesta in nato še bližnje
mesto.
• Če želite izbrati naslov, izberite Naslovi in vnesite naslov.
• Če želite izbrati križišče, izberite Križišča in vnesite imena
ulic.
• Če želite uporabljati koordinate, izberite Koordinate in jih
vnesite.
3 Izberite Uporabi.
4 Izberite Dodaj nasl. lokacijo.
5 Ponovite korake od 2 do 4, dokler ne izberete vseh lokacij na
načrtovani poti.
6 Izberite Prikaži zemljevid.
Naprava izračuna načrtovano pot in prikaže se njen
zemljevid.
NAMIG: če si želite ogledate višinski prerez načrtovane poti,
izberite .
7 Izberite Vožnja.
Ustvarjanje krožne proge in vožnja po njej
Naprava lahko ustvari krožno progo na podlagi določene
razdalje, začetne lokacije in smeri navigacije.
1 Izberite Igrišča > Krožna proga.
2 Izberite Razdalja in vnesite skupno razdaljo proge.
3 Izberite Začetna lokacija.
4 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite
Trenutna lokacija.
4
5
6
7
8
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjeno in
nato še lokacijo.
• Če želite izbrati lokacijo, ki ste jo nedavno iskali, izberite
Nedavno najdene in nato še lokacijo.
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Kategorije
destinacij in nato še bližnjo destinacijo.
• Če želite izbrati mesto, izberite Mesta in nato še bližnje
mesto.
• Če želite izbrati naslov, izberite Naslovi in vnesite naslov.
• Če želite izbrati križišče, izberite Križišča in vnesite imena
ulic.
• Če želite uporabljati koordinate, izberite Koordinate in jih
vnesite.
Izberite Začetna smer in nato še smer.
Izberite možnost Išči.
NAMIG: če želite ponoviti iskanje, izberite .
Izberite progo, ki si jo želite ogledati na zemljevidu.
NAMIG: če si želite ogledati druge proge, izberite in .
Izberite Vožnja.
Nasveti za vadbo s progami
• Uporabite usmerjanje po zavojih (Možnosti proge,
stran 5).
• Če vključujete ogrevanje, izberite , da pričnete progo in se
ogrejte kot ponavadi.
• Med ogrevanjem se ne približujte poti proge.
Ko ste pripravljeni začeti, se pomaknite proti svoji progi. Ko
ste na katerem koli delu poti proge, se prikaže sporočilo.
• Za ogled zemljevida proge se pomaknite do zemljevida.
Če zavijete s proge, se prikaže sporočilo.
Ogled podrobnosti proge
1 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Povzetek, če si želite ogledati podrobnosti o
progi.
• Izberite Zemljevid, če si želite progo ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine proge.
• Izberite Krogi, če želite izbrati krog in si ogledati dodatne
informacije o posameznem krogu.
Prikaz proge na zemljevidu
Za vsako progo, ki jo shranite v napravo, lahko prilagodite, kako
je prikazana na zemljevidu. Progo prevoza na delo lahko na
primer nastavite tako, da je na zemljevidu vedno obarvana
rumeno. Drugo progo lahko obarvate zeleno. Tako lahko med
vožnjo vidite proge, ne da bi po njih vozili ali izvajali navigacijo.
1 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite Nastavitve.
4 Če želite progo prikazati na zemljevidu, izberite Vedno
prikazi.
5 Izberite Barva in izberite barvo.
6 Če želite na zemljevid vključiti destinacije na progi, izberite
Točke proge.
Ko se naslednjič peljete blizu proge, bo prikazana na
zemljevidu.
Navigacija
Ustavitev proge
1 Premaknite se na zemljevid.
2 Izberite > .
Brisanje proge
1 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite > .
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Smer zgoraj.
• Če želite zemljevid prikazati v treh dimenzijah, izberite
Način 3D.
Povezane funkcije Bluetooth
®
Napravo lahko nastavite tako, da izračuna načrtovano pot glede
na vrsto dejavnosti.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Navigacija > Usmerjanje > Način usmerjanja.
3 Izberite možnost za izračun načrtovane poti.
Izberete lahko na primer Kolesarjenje za navigacijo po cestah
ali Gorsko kolesarstvo za navigacijo izven cest.
Naprava Edge ima povezane funkcije Bluetooth, ki jih lahko
uporabljate z združljivim pametnim telefonom ali napravo za
vadbo. Za nekatere funkcije bo treba v vaš pametni telefon
namestiti Garmin Connect mobile. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/intosports/apps.
OPOMBA: če želite uporabljati nekatere funkcije, mora imeti
naprava vzpostavljeno povezavo s telefonom, ki podpira
Bluetooth.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce,naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
GroupTrack: omogoča spremljanje drugih kolesarjev v skupini
neposredno na zaslonu in v realnem času s funkcijo
LiveTrack.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
Prenašanje prog iz storitve Garmin Connect: omogoča, da s
pametnim telefonom poiščete proge v storitvi Garmin
Connect in jih pošljete v napravo.
Prenašanje iz naprave v napravo: omogoča vam, da datoteke
brezžično prenašate v drugo združljivo napravo Edge.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect.
Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja
vremenske razmere in opozorila v realnem času.
Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila.
Zvočni pozivi: omogoča, da program Garmin Connect Mobile
med vožnjo v pametnem telefonu predvaja obvestila o stanju.
Zaznavanje dogodkov: omogoča, da program Garmin Connect
Mobile pošlje sporočilo vašim stikom v sili, ko naprava Edge
zazna dogodek.
Nastavitve zemljevida
Združevanje s pametnim telefonom
Možnosti proge
Izberite Igrišča > Shranjene proge > .
Usmerj. po zavojih: omogoči ali onemogoči pozive za zavoje.
Op. o odh. s proge: opozori vas, če zavijete s proge.
Išči: omogoča iskanje shranjenih prog po imenu.
Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih prog iz
naprave.
Nastavitve načrtovane poti
Izberite
> Nastavitve > Profili dejavnosti > Navigacija >
Usmerjanje.
Način usmerjanja: nastavi način transporta, da optimira
načrtovano pot.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Ponoven izracun: samodejno ponovno izračuna načrtovano
pot, če skrenete z nje.
Nastavitev izogibanja: nastavi vrste cest, ki se jim morate
izogniti med navigacijo.
Izbira dejavnosti za izračun načrtovane poti
Izberite
> Nastavitve > Profili dejavnosti > Navigacija >
Zemljevid.
Usmerjenost: nastavi prikaz zemljevida na strani.
Samodejna pov.: samodejno izbere raven povečave
zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid
povečati ali pomanjšati ročno.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Besedilo vodica: nastavi, kdaj se prikažejo navigacijski pozivi
zavoj za zavojem (zahteva zemljevide za načrtovane poti).
Vidnost zemljevida: omogoča nastavitev dodatnih funkcij
zemljevida.
Infor. o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so
trenutno naloženi v napravo.
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Navigacija > Zemljevid > Usmerjenost.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever gor.
Povezane funkcije Bluetooth
®
1 Obiščite www.garmin.com/intosports/apps in prenesite
2
3
4
5
6
program Garmin Connect Mobile v pametni telefon.
Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
V napravi izberite
> Nastavitve > Bluetooth > Omogoči
> Združi pametni telefon in sledite navodilom na zaslonu.
Odprite program Garmin Connect Mobile.
Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju nastavitev v programu Garmin
Connect Mobile izberite Naprave Garmin > in sledite
navodilom na zaslonu.
Sledite navodilom na zaslonu, da omogočite obvestila
telefona (izbirno).
OPOMBA: za obvestila telefona potrebujete združljiv pametni
telefon, opremljen z brezžično tehnologijo Bluetooth Smart.
Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com
/ble.
5
Začetek seje GroupTrack
Preden lahko začnete sejo GroupTrack, potrebujete račun
Garmin Connect, združljiv pametni telefon in program Garmin
Connect Mobile.
V teh navodilih je opisan začetek seje GroupTrack z napravami
Edge 820. Če imajo kolesarji v vaši skupini drugačne modele
Edge, jih lahko vidite na zemljevidu. Drugi modeli Edge ne
morejo prikazati kolesarjev seje GroupTrack na zemljevidu.
1 Odpravite se na prosto in vklopite napravo Edge.
2 Združite pametni telefon z napravo Edge (Združevanje s
pametnim telefonom, stran 5).
> Nastavitve > GroupTrack, da
3 V napravi Edge izberite
omogočite ogled povezav na zaslonu z zemljevidom.
4 V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite LiveTrack > GroupTrack.
Izberite
Vidno za > Vse povezave.
5
OPOMBA: če imate več kot eno združljivo napravo, morate
izbrati napravo za sejo GroupTrack.
6 Izberite Zaženi LiveTrack.
7 V napravi Edge izberite in se odpravite kolesarit.
8 Če si želite ogledati povezave, se pomaknite na zemljevid.
2 V napravi, ki vsebuje datoteke, izberite
> Prenosi
naprave > Skupna raba datotek > .
3 Izberite eno ali več datotek za prenos in nato še .
> Prenosi
4 V napravi, ki prejme datoteke, izberite
naprave.
5 Izberite bližnjo povezavo.
6 Izberite eno ali več datotek za prejem in nato še .
Po končanem prenosu datotek se na obeh napravah prikaže
sporočilo.
Predvajanje zvočnih opozoril med
dejavnostjo
Preden lahko nastavite zvočna opozorila, morate pametni
telefon s programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo
Edge.
Program Garmin Connect Mobile lahko nastavite tako, da med
tekom ali drugo dejavnostjo v pametnem telefonu predvaja
motivacijska obvestila o stanju. Zvočna opozorila vključujejo
število krogov in čas kroga, tempo ali hitrost ter podatke iz
senzorjev ANT+. Med predvajanjem zvočnega opozorila
program Garmin Connect Mobile utiša primarni zvok pametnega
telefona, da lahko telefon predvaja obvestilo. Ravni glasnosti
lahko prilagodite v programu Garmin Connect Mobile.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Naprave Garmin.
2 Izberite svojo napravo.
3 Po potrebi izberite Nastavitve naprave.
4 Izberite Zvočna opozorila.
Zaznavanje dogodkov
Tapnite ikono na zemljevidu za ogled informacij o lokaciji in
smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.
9 Pomaknite se na seznam seje GroupTrack.
Na seznamu lahko izberete kolesarja, ki je nato prikazan na
sredini zemljevida.
Namigi za seje GroupTrack
Funkcija GroupTrack omogoča spremljanje drugih kolesarjev v
skupini neposredno na zaslonu s funkcijo LiveTrack. Vsi
kolesarji v skupini morajo biti vaše povezave v računu Garmin
Connect.
• Združite napravo Edge s pametnim telefonom s tehnologijo
Bluetooth.
• V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite Povezave, da posodobite seznam kolesarjev za sejo
GroupTrack.
• Prepričajte se, da so vse povezave opravile združitev s
svojimi pametnimi telefoni in začele sejo LiveTrack v
programu Garmin Connect Mobile.
• Prepričajte se, da so vse povezave v dosegu (16 km ali
10 milj).
• Če si želite med sejo GroupTrack ogledati povezave, se
pomaknite na zemljevid.
• Prenehajte kolesariti, preden si poskusite ogledati informacije
o lokaciji in smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.
Prenos datotek v drugo napravo Edge
Datoteke lahko brezžično prenesete iz ene združljive naprave
Edge v drugo s tehnologijo Bluetooth.
1 Vklopite obe napravi Edge in ju približajte na razdaljo manj
kot 3 m.
6
POZOR
Zaznavanje dogodkov je dodatna funkcija, ki je namenjena
predvsem cestni uporabi. Na zaznavanje dogodkov se ne smete
zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program
Garmin Connect Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje
v sili v vašem imenu.
Ko naprava Edge z omogočenim GPS zazna dogodek, lahko
program Garmin Connect Mobile vašim stikom v sili pošlje
samodejno besedilno in e-poštno sporočilo z vašim imenom in
lokacijo GPS.
Na napravi in združenem pametnem telefonu se prikaže
sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po preteku 30 sekund.
Če ne potrebujete pomoči, lahko samodejno sporočilo v sili
prekličete.
Preden lahko v napravi omogočite zaznavanje dogodkov,
morate nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin
Connect Mobile. Združeni pametni telefon mora imeti zakupljen
prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na
katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo
sprejemati besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko
obračunana po standardnih tarifah).
Nastavitev zaznavanja dogodkov
1 Obiščite www.garmin.com/intosports/apps in prenesite
program Garmin Connect Mobile za vaš pametni telefon.
2 Združite pametni telefon z napravo (Združevanje s pametnim
telefonom, stran 5).
3 Nastavite informacije o stikih v sili in kolesarju v programu
Garmin Connect Mobile (Nastavitev informacij o kolesarju in
stikov v sili, stran 7).
4 Omogočite zaznavanje dogodkov v napravi (Vklop in izklop
zaznavanja dogodkov, stran 7).
5 Omogočite GPS v napravi (Spreminjanje nastavitve satelitov,
stran 11).
Povezane funkcije Bluetooth
®
Nastavitev informacij o kolesarju in stikov v sili
1 Odprite program Garmin Connect Mobile v pametnem
telefonu.
2 V nastavitvah programov izberite Zazn. dogodkov.
3 Vnesite informacije o kolesarju in stike v sili.
Izbrani stiki prejmejo sporočilo, v katerem so navedeni kot
stik v sili za zaznavanje dogodkov.
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Zazn. dogodkov.
Ogled stikov v sili
Preden si lahko v napravi ogledate stike v sili, morate nastaviti
informacije o kolesarju in stike v sili v programu Garmin Connect
Mobile.
Izberite
> Stiki.
Prikažejo se imena in telefonske številke stikov v sili.
Preklic samodejnega sporočila
Ko naprava zazna dogodek, lahko v napravi ali združenem
pametnem telefonu prekličete samodejno sporočilo v sili, preden
je poslano stikom v sili.
Izberite Prekliči >
pred koncem odštevanja 30 sekund.
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku
Preden lahko stikom v sili pošljete posodobitev stanja, mora
naprava zaznati dogodek in stikom v sili poslati samodejno
sporočilo v sili.
Stikom v sili lahko pošljete posodobitev stanja in jim sporočite,
da ne potrebujete pomoči.
1 Podrsajte od vrha zaslona navzdol, da prikažete zaslon s
povezavami.
2 Izberite Zaznan je bil dogodek > Pošlji sporočilo V redu
sem.
Sporočilo je poslano vsem vašim stikom v sili.
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Združevanje s senzorji ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa, z napravo Garmin.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od senzorjev ANT+ drugih kolesarjev.
> Nastavitve > Tipala > Dodaj senzor.
2 Izberite
3 Izberite možnost:
• Izberite vrsto senzorja.
• Če želite poiskati vse bližnje senzorje, izberite Preišči
vse.
Prikaže se seznam razpoložljivih senzorjev.
4 Izberite enega ali več senzorjev, ki jih želite združiti z
napravo.
5 Izberite Dodaj.
Ko je senzor združen z napravo, je stanje senzorja
Povezana. Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da
prikazuje podatke senzorja.
Senzorji ANT+
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših območij srčnega utripa uporablja naprava
informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Območja srčnega utripa lahko ročno prilagodite svojim ciljem
vadbe (Cilji pripravljenosti, stran 7). Za najnatančnejše
podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji
srčni utrip, srčni utrip med mirovanjem in območja srčnega
utripa.
> Moja statistika > Območja treninga > Obm.
1 Izberite
srč. utripa.
2 Vnesite najvišji srčni utrip in srčni utrip med mirovanjem.
Vrednosti območja se posodabljajo samodejno, lahko pa vse
vrednosti uredite ročno.
3 Izberite Glede na:.
4 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvišjega, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % RSU, če si želite območja ogledati in urediti kot
odstotek srčnega utripa med mirovanjem.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 13) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Zavedanje razmer
Napravo Edge lahko uporabljate skupaj z napravo Varia Vision™,
pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za spremljanje
dogajanja za vami Varia™ za boljše zavedanje o razmerah. Za
več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave Varia.
OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda
morali posodobiti programsko opremo naprave Edge
(Posodabljanje programske opreme, stran 12).
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke
kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT+.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine. Zgodovino redno
7
prenašajte na Garmin Connect, da boste lahko spremljali vse
podatke o vožnji.
Ogled vožnje
> Zgodovina > Vožnje.
1 Izberite
2 Izberite vožnjo.
3 Izberite možnost.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko vse zbrane podatke, ki ste jih shranili v
napravo, vključno s številom voženj, časom, razdaljo in
kalorijami.
Izberite
> Zgodovina > Skupno.
Ogled časa v vsakem območju srčnega utripa
Preden si lahko ogledate čas v posameznem območju vadbe,
morate napravo združiti z združljivim merilnikom srčnega utripa,
nato pa dokončati in shraniti dejavnost.
Z upoštevanjem časa v vsakem območju srčnega utripa lahko
prilagodite intenzivnost vadbe. Območja srčnega utripa lahko
prilagodite (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 7) tako,
da se ujemajo z vašimi cilji in sposobnostmi. Podatkovno polje
lahko prilagodite tako, da prikazuje čas v območjih vadbe med
vožnjo (Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 9).
> Zgodovina > Vožnje.
1 Izberite
2 Izberite vožnjo.
3 Izberite Čas v območju SU.
Brisanje vožnje
1
2
3
4
Izberite
> Zgodovina > Vožnje.
Izberite > Izbriši.
Izberite vožnjo.
Izberite .
2
3
4
5
Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Oglejte si www.garminconnect.com/start.
Sledite navodilom na zaslonu.
Garmin Connect
Povežete se lahko s prijatelji v storitvi Garmin Connect. Garmin
Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in
spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega
aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več. Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/start.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter
prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Osebni rekordi
Ob zaključku vožnje naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med vožnjo. Osebni rekordi vključujejo najhitrejši
čas običajne razdalje, najdaljšo vožnjo in najvišjo premagano
nadmorsko višino med vožnjo.
Ogled osebnih rekordov
Izberite
> Moja statistika > Osebni rekordi.
Povrnitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
> Moja statistika > Osebni rekordi.
1 Izberite
2 Izberite rekord, ki ga želite povrniti na prejšnji rekord.
3 Izberite Prejšnji rekord > .
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
> Moja statistika > Osebni rekordi.
1 Izberite
2 Izberite osebni rekord.
3 Izberite > .
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.
8
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat mini-USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj
računalnik na računalnikih Windows in kot vpet pogon na
računalnikih Mac.
Zgodovina
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
2
3
4
5
6
7
V računalnikih z operacijskim sistemom Windows je naprava
prikazana kot odstranljivi pogon ali prenosna naprava. V
računalnikih z operacijskim sistemom Mac je naprava
prikazana kot vpet pogon.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1 Odprite pogon Garmin.
2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
3 Izberite datoteko.
4 Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Prilagajanje naprave
Prenosljive funkcije Connect IQ
Napravi lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in
drugih ponudnikov s programom Garmin Connect Mobile.
Napravo lahko prilagodite s podatkovnimi polji, pripomočki in
programi.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer
nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, starosti, teže, višine in
športnika celo življenje. Naprava uporablja te informacije za
natančen izračun podatkov o vožnji.
> Moja statistika > Profil uporabnika.
1 Izberite
2 Izberite možnost.
Prilagajanje naprave
O športnikih celo življenje
Športnik celo življenje je posameznik, ki že več let intenzivno
trenira (razen v primeru manjših poškodb) in katerega srčni utrip
med počivanjem znaša 60 utripov na minuto (bpm).
Posodabljanje nastavitev dejavnosti
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Izberite Podatkovni zasloni, če želite prilagoditi
podatkovne zaslone in podatkovna polja (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 9).
• Izberite Privzeta vrsta vožnje, če želite nastaviti vrsto
vožnje, ki je značilna za vas, kot je na primer kolesarjenje
na delovno mesto.
NAMIG: po vožnji, ki ni značilna, lahko ročno posodobite
vrsto vožnje. Točni podatki o vrsti vožnje so pomembni za
ustvarjanje kolesu prijaznih prog.
• Izberite Navigacija, če želite prilagoditi nastavitve
zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 5) in nastavitve
načrtovanja poti (Nastavitve načrtovane poti, stran 5).
• Izberite Alarmi, če želite prilagoditi opozorila za vadbo
(Opozorila, stran 9).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap, če želite
nastaviti način, na katerega se sprožijo krogi
(Označevanje krogov po položaju, stran 10).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause, če želite
spremeniti nastavitev, kdaj se časovnik samodejno
začasno ustavi (Uporaba funkcije Auto Pause, stran 10).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje,
če želite, da naprava po petih minutah nedejavnosti
samodejno preklopi v način mirovanja (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 10).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje,
če želite prilagoditi prikaz strani s podatki o vadbi, ko
časovnik teče (Uporaba samodejnega pomikanja,
stran 10).
• Izberite Način sprož. časovnika, če želite prilagoditi
način, na katerega naprava zazna začetek vožnje in
samodejno zažene časovnik (Samodejni vklop časovnika,
stran 10).
Vse spremembe se shranijo v nastavitve dejavnosti.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Podatkovni zasloni.
3 Izberite podatkovni zaslon.
4 Če je treba, omogočite podatkovni zaslon.
5 Izberite število podatkovnih polj, ki naj bodo prikazana na
zaslonu.
6 Izberite .
7 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
8 Izberite .
Opozorila
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za doseganje določenih
ciljev časa, razdalje, kalorij, srčnega utripa in kadence.
Nastavitev opozoril o obsegu
Če imate izbirni merilnik srčnega utripa ali senzor kadence,
lahko nastavite opozorila o obsegih. Opozorilo o obsegu vas
obvesti, ko je meritev naprave izven določenega obsega
vrednosti. Napravo lahko na primer nastavite tako, da vas
opozori, ko je vaš srčni utrip nižji od 90 utripov/min in višji od
160 utripov/min (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 7).
> Nastavitve > Profili dejavnosti > Alarmi.
1 Izberite
9
2
3
4
5
Izberite Opoz. o srčnem utripu ali Opozorilo o tempu.
Če je treba, vklopite opozorilo.
Izberite najmanjšo in največjo vrednost ali izberite območja.
Če je treba, izberite .
Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega.
Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop
zvokov naprave, stran 11).
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Alarmi.
3 Izberite Opozorilo za čas, Opozorilo o razdalji ali
Opozorilo za kalorije.
4 Vklopite opozorilo.
5 Vnesite vrednost.
6 Izberite .
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop zvokov
naprave, stran 11).
Auto Lap
®
Označevanje krogov po položaju
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določenem mestu. Funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih teka (na primer na dolgem
vzponu ali treningu sprinta). Na progah lahko uporabljate
možnost Po položaju, če želite sprožiti kroge na vseh položajih
kroga, ki so shranjeni v progi.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po položaju > Krog pri.
3 Izberite možnost:
• Izberite Samo tipka Lap, če želite sprožiti števec krogov
vsakokrat, ko izberete
, in vsakokrat, ko se ponovno
peljete mimo teh lokacij.
• Izberite Start in Lap, če želite sprožiti števec krogov na
položaju GPS, kjer izberete , in na kateri koli drugi
lokaciji med vožnjo, kjer izberete
.
• Izberite Na točki in ob prit. Lap, če želite sprožiti števec
krogov na posebnem položaju GPS, označenem pred
vožnjo, in na kateri koli drugi lokaciji med vožnjo, kjer
izberete
.
4 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 9).
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih vožnje (na primer, vsakih 40
kilometrov ali 10 milj).
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po razdalji > Krog pri.
3 Vnesite vrednost.
4 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 9).
Uporaba funkcije Auto Pause
Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor
časovnika, ko se nehate premikati ali ko hitrost pade pod
določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če vožnja vključuje
semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se ustaviti.
®
10
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause.
3 Izberite možnost:
• Izberite Med postankom za samodejni premor časovnika,
ko se nehate premikati.
• Izberite Hitrost po meri za samodejni premor časovnika,
ko hitrost pade pod določeno vrednost.
4 Če je treba, prilagodite izbirna polja s podatki o času
(Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 9).
Uporaba samodejnega mirovanja
S funkcijo Samodejno mirovanje lahko omogočite, da naprava
samodejno vstopi v način mirovanja po 5 minutah nedejavnosti.
V načinu mirovanja je zaslon izklopljen, povezava s senzorji
ANT+, tehnologijo Bluetooth in GPS-om pa je prekinjena.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo Samodejno pomikanje lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje
časovnik.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje.
3 Izberite hitrost prikaza.
Samodejni vklop časovnika
Ta funkcija samodejno zazna, kdaj je naprava pridobila
satelitske signale in se premika. Vklopi časovnik ali vas opomni,
da ga vklopite, tako da lahko beležite podatke o vožnji.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Način sprož. časovnika.
3 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti časovnik, izberite Ročno in nato .
• Če želite, da se prikaže vizualni opomnik, ko dosežete
hitrost začetnega obvestila, izberite Ob pozivu.
• Če želite, da se časovnik samodejno vklopi, ko dosežete
hitrost začetnega obvestila, izberite Samodejno.
Nastavitve Bluetooth
Izberite
> Nastavitve > Bluetooth.
Omogoči: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je
omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete enostavno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave prek brezžične tehnologije
Bluetooth.
Združi pametni telefon: poveže napravo s pametnim
telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth. Ta
nastavitev omogoča uporabo povezanih storitev Bluetooth,
vključno s storitvijo LiveTrack in nalaganjem dejavnosti v
storitev Garmin Connect.
Opoz.o klicih in besed.spor.: s to nastavitvijo lahko omogočite
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Zgrešeni klici in besedilna sporočila: prikaže zgrešena
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Nastavitve sistema
Izberite
> Nastavitve > Sistem.
• Nastavitve zaslona (Nastavitve zaslona, stran 11)
• Nastavitve beleženja podatkov (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 11)
Prilagajanje naprave
• Nastavitve enot (Spreminjanje merskih enot, stran 11)
• Nastavitve zvokov (Vklop in izklop zvokov naprave,
stran 11)
• Nastavitve jezika (Spreminjanje jezika naprave, stran 11)
Spreminjanje nastavitve satelitov
Za boljšo učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejše določanje
položaja GPS lahko omogočite nastavitev GPS+GLONASS. Pri
nastavitvi GPS+GLONASS se baterija prazni hitreje, kot če
uporabljate le GPS.
> Nastavitve > Sistem > Način GPS-a.
1 Izberite
2 Izberite možnost.
Spreminjanje barve za poudarjanje
V napravi lahko spremenite barvo za poudarjanje.
> Nastavitve > Sistem > Barva.
1 Izberite
2 Izberite barvo za poudarjanje.
Nastavitve zaslona
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Zaslon.
Svetlost: zmanjša svetlost osvetlitve.
Čas. omejit. osvetlitve: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev
ozadja.
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi dnevne ali nočne
barve glede na čas dneva.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Nastavitev beleženja podatkov
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Snemanje podatkov.
Interval beleženja: nadzira, kako naprava beleži podatke o
dejavnosti. Možnost Pametno beleži ključne točke, na katerih
spremenite smer, hitrost ali srčni utrip. Možnost 1 s zabeleži
točke vsako sekundo. Ustvari zelo podroben zapis dejavnosti
in poveča shranjeno datoteko dejavnosti.
Povprečenje kadence: nadzira, ali naprava vključuje ničelne
vrednosti za podatke o kadenci, ki se pojavijo, kadar ne
poganjate pedalov. Privzeta nastavitev izključuje ničelne
vrednosti, ki se pojavijo, kadar ne kolesarite.
Spreminjanje merskih enot
Prilagajate lahko merske enote za razdaljo in hitrost, nadmorsko
višino, temperaturo, težo, obliko zapisa položaja in obliko zapisa
časa.
> Nastavitve > Sistem > Enote.
1 Izberite
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto, ki jo želite nastaviti.
Vklop in izklop zvokov naprave
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Zvoki.
Spreminjanje jezika naprave
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Jezik.
Spreminjanje nastavitev konfiguracije
Spremenite lahko vse nastavitve, ki ste jih konfigurirali v začetni
nastavitvi.
> Nastavitve > Sistem > Ponastavitev naprave
1 Izberite
> Začetna nastavitev.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Časovni pasovi
Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali
opravite sinhronizacijo s pametnim telefonom, naprava
samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas.
Informacije o napravi
Informacije o napravi
Specifikacije naprave Edge
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Avtonomija baterije
12 ur, običajna uporaba
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije
ANT+
Brezžična tehnologija Bluetooth Smart
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
Držite 10 sekund.
Naprava se ponastavi in vklopi.
Čiščenje uporabnikovih podatkov
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
OPOMBA: s tem se izbrišejo vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, ne pa zgodovine.
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Ponastavitev naprave
> Ponastavitev na tovarniške vrednosti > .
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Vklopite Način varčevanja z baterijo (Vklop načina
varčevanja z baterijo, stran 12).
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (Uporaba osvetlitve
zaslona, stran 2) ali skrajšajte časovno omejitev osvetlitve
(Nastavitve zaslona, stran 11).
• Izberite interval beleženja Pametno (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 11).
• Vklopite funkcijo Samodejno mirovanje (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 10).
• Izklopite brezžično funkcijo Bluetooth (Nastavitve Bluetooth,
stran 10).
11
• Izberite nastavitev GPS (Spreminjanje nastavitve satelitov,
stran 11).
Vklop načina varčevanja z baterijo
Način varčevanja z baterijo samodejno prilagodi nastavitve tako,
da se podaljša napajanje z baterijo za daljše vožnje. Med
dejavnostjo se zaslon izklopi. Če ga želite vklopiti, lahko
omogočite samodejna opozorila in ga tapnete. V načinu
varčevanja z baterijo se točke sledi GPS in podatki senzorjev
beležijo manj pogosto. Hitrost, razdalja in podatki o sledi so
manj natančni.
OPOMBA: v načinu varčevanja z baterijo se zgodovina beleži,
ko deluje časovnik.
> Nastavitve > Način varčevanja z baterijo >
1 Izberite
Omogoči.
2 Izberite opozorila, pri katerih se med dejavnostjo vklopi
zaslon.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov
GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express™.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Nastavljanje višine
Če imate točne podatke o višini svoje trenutne lokacije, lahko
ročno umerite višinomer na napravi.
> Nastavitev višine.
1 Izberite Kam? >
2 Vnesite višino in izberite .
Meritve temperature
Naprava lahko prikaže meritve temperature višje od dejanske
temperature zraka, če jo namestite na neposredno sončno
svetlobo, držite v rokah ali jo polnite z zunanjo baterijo. Naprava
prav tako potrebuje nekaj časa, da se prilagodi večjim
temperaturnim spremembam.
Nadomestni obročki
Na voljo so nadomestni paščki (obročki) za nosilce.
OPOMBA: uporabljajte samo nadomestne pasove iz etilenpropilen-dien monomera (EPDM). Obiščite
http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Garmin.
Ogled informacij o napravi
> Nastavitve > Sistem > O napravi.
1 Izberite
2 Izberite možnost.
• Izberite Informacije o predpisih, če si želite ogledati
informacije o predpisih in številko modela.
• Izberite Informacije o avtorskih pravicah, če si želite
ogledati informacije o programski opremi, ID enote in
licenčno pogodbo.
12
Posodabljanje programske opreme
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.
Podpora in posodobitve
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Posodobitve zemljevidov, kart ali prog
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema ANT+.
Čas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Čas – krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Čas – povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Čas – pretečeni: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa.
Čas – zadnji krog: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.
Graf. src. utr.: črtni grafikon, ki prikazuje trenutno območje
srčnega utripa (od 1 do 5).
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost – krog: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost – največja: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Hitrost – povprečna: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Hitrost – zadnji krog: povprečna hitrost za zadnji prepotovani
krog.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca – krog: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Dodatek
Kadenca – povprečna: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Lokacija na cilju: zadnja točka na načrtovani poti ali progi.
Lokacija na naslednjem: naslednja točka na načrtovani poti ali
progi.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Način osvetlitve: način konfiguracije omrežja luči.
Nagib: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja).
Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/- 3,65 m (12 čevljev).
Navp. hit. – 30 s pov.: 30-sekundno premično povprečje
navpične hitrosti.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Obm. srč. utr.: trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1
do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in
najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Povezane luči: število povezanih luči.
Predv. čas do nasl.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo
točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preostala razdalja: preostala razdalja, če ste si zadali cilj glede
razdalje med vožnjo.
Preostali čas: preostali čas, če ste si zadali časovni cilj med
vožnjo.
Razd. do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. - zadnji krog: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani
krog.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja do točke proge: preostala razdalja do naslednje točke
na progi.
Razdalja – krog: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip – krog: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip – povprečni: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Srčni utrip – zadnji krog: povprečni srčni utrip za zadnji
prepotovani krog.
Stanje baterije: preostala napolnjenost baterije kolesarske luči.
Stanje kota snopa: način snopa žarometa.
SU – % najv.: odstotek najvišjega srčnega utripa.
Dodatek
SU – % najv. kroga: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutni krog.
SU – % RSU: odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip
minus srčni utrip med počivanjem).
SU – % RSU kroga: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni krog.
SU – povpr. % najv.: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutno dejavnost.
SU – povpr. % RSU: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutno dejavnost.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Ura: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa
(oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Velikost in premer kolesa
Velikost kolesa je navedena na obeh straneh kolesa. To ni
izčrpen seznam. Uporabite lahko tudi enega od kalkulatorjev, ki
so na voljo v spletu.
Velikost kolesa
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1 3/8
1615
22 × 1 3/8
1770
22 × 1 1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cevasto
1785
24 × 1 1/8
1795
24 × 1 1/4
1905
24 × 1,75
1890
13
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
Velikost kolesa
L (mm)
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
Izpostavljenost radijskim frekvencam
26 × 1,25
1953
26 × 1 1/8
1970
26 × 1 3/8
2068
26 × 1 1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
Ta naprava je mobilni oddajnik in sprejemnik, ki z anteno pošilja
in sprejema nizke ravni radiofrekvenčne energije za glasovne in
podatkovne komunikacije. Ko naprava deluje v načinu z največjo
izhodno močjo in se uporablja z odobreno dodatno opremo
Garmin, oddaja radiofrekvenčno energijo, ki je nižja od
objavljenih mejnih vrednosti. Zaradi izpolnjevanja zahtev
komisije FCC za izpostavljenost radijskim frekvencam napravo
uporabljajte le, če je v združljivem nosilcu ali če je nameščena v
skladu z navodili za namestitev. Ne uporabljajte je v drugačnih
konfiguracijah.
Naprava ne sme biti na istem mestu kot drug oddajnik ali antena
ali delovati v povezavi z drugim oddajnikom ali anteno.
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1 1/8
2155
27 × 1 1/4
2161
27 × 1 3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38 A
2125
650 × 38 B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C cevasto
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
14
Dodatek
Kazalo
A
Auto Lap 10
Auto Pause 10
B
baterija
podaljševanje 11, 12
polnjenje 1
vrsta 1
besedilo začetnega sporočila 10
brisanje, vsi uporabniški podatki 9, 11
C
Connect IQ 9
Č
čas, opozorila 10
časovni pasovi 11
časovnik 2, 7
čiščenje naprave 11
D
datoteke, prenašanje 9
destinacije, iskanje 3
dodatna oprema 7, 12
G
Garmin Connect 4, 5, 8, 9
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express
posodabljanje programske opreme 12
registracija naprave 12
GLONASS 11
GPS 11
signal 2, 3, 12
GroupTrack 6
O
Z
območja, čas 11
obročki. Za več informacij si oglejte paščki
odpravljanje težav 11, 12
opozorila 9, 10
osebni rekordi 8
brisanje 8
osvetlitev zaslona 2, 11
začetna nastavitev 11
zaklepanje, zaslon 2
zaslon 11
zaklepanje 2
zaslon na dotik 2
zaznavanje dogodkov 6, 7
združevanje 2, 5
senzorji ANT+ 7
zemljevidi 3, 4
iskanje lokacij 3
nastavitve 5
orientacija 5
posodabljanje 12
zgodovina 2, 7, 8
brisanje 8
pošiljanje v računalnik 8
zvoki 11
P
pametni telefon 2, 5, 9, 10
programi 6
paščki 12
podatki
beleženje 11
prenašanje 8
shranjevanje 8
zasloni 9
podatkovna polja 9, 12
ponovni zagon naprave 11
posodobitve, programska oprema 12
prenašanje, datoteke 6
prilagajanje naprave 9
pripomočki 9
profil uporabnika 9
profili, uporabnik 9
proge 3–5
brisanje 5
nalaganje 4
urejanje 4
ustvarjanje 4
programi 5, 9
programska oprema
licenca 12
posodabljanje 12
različica 12
R
ID naprave 12
ikone 2
računalnik, vzpostavljanje povezave 8
razdalja, opozorila 10
registracija izdelka 12
registracija naprave 12
J
S
I
jezik 11
K
kadenca, opozorila 9
kalorija, opozorila 10
koordinate 3
krogi 2
L
licenčna pogodba za programsko opremo 14
LiveTrack 6
lokacije 3
brisanje 3
iskanje z zemljevidom 3
urejanje 3
M
merske enote 11
N
na začetek 3
načrtovane poti
nastavitve 5
ustvarjanje 4
namestitev naprave 1
nameščanje 1
naprava
nega 11
ponovni zagon 11
naslovi, iskanje 3
nastavitve 9–11
naprava 11
nastavitve sistema 10
nastavitve zaslona 11
navigacija 3
na začetek 3
ustavljanje 3
Kazalo
samodejno mirovanje 10
samodejno pomikanje 10
satelitski signali 2, 3, 12
senzorji ANT+ 2, 7
združevanje 7
shranjevanje dejavnosti 2
shranjevanje podatkov 8
specifikacije 11
srčni utrip
območja 7, 8, 13
opozorila 9
stiki v sili 6, 7
Š
športnik celo življenje 9
T
tehnologija Bluetooth 5, 6, 10
temperatura 12
tipke 2
tipke na zaslonu 2
točke poti, projekcija 3
U
uporabniški podatki, brisanje 9
urjenje
strani 2
zasloni 9
USB 12
prekinitev povezave 9
V
varčevanje z energijo 10
velikosti koles 13
videzi ure 9
višina 12
višinomer, umerjanje 12
15
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising