Garmin | Varia™ RTL510/RTL511 | User manual | Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Brugervejledning

Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Brugervejledning
VARIA™ REARVIEW RADAR RTL510/
RTL511
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Edge , fēnix , Forerunner og vívoactive er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™,
Garmin Express™ og Varia™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
M/N: A02807, A03414
Begrænsninger gælder i nogle lande. 010-01973-00 og 010-01977-00 er godkendt til brug i Frankrig og Storbritannien. 010-01974-00 og 010-01978-00 er godkendt til brug i Tyskland.
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Tip til installation af enheden ...................................................... 1
Montering af universalholderen ............................................. 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Status-LED for Varia RTL ...................................................... 1
Sådan slukkes baglygten ....................................................... 1
Oversigt over Varia RDU enheden ............................................. 2
Montering af Varia RDU enheden .......................................... 2
Sådan tændes Varia RDU enheden ...................................... 2
Sådan slukkes Varia RDU enheden og baglygten ................. 2
Varia baglygten og din Edge 1030................................ 2
Parring af baglygten med Edge 1030 ......................................... 2
Visning af radar på din Edge enhed ...................................... 3
Alarmtoner for køretøjer, der nærmer sig .............................. 3
Visning af widgets .................................................................. 3
Tilpasning af Varia enhedens indstillinger ved hjælp af Edge
1030 ....................................................................................... 3
Tilpasning af Radaralarmindstillinger med din Edge 1030 .... 3
Enhedsoplysninger........................................................ 4
Specifikationer ............................................................................ 4
Specifikationer for Varia RTL ................................................. 4
Varia RDU Specifikationer ..................................................... 4
Radarregistrering ........................................................................ 4
Baglygtens tilstande og intensitet ............................................... 4
Opladning af enheden ................................................................ 4
Tip til opladning af enheden ................................................... 4
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 4
Rengøring af enheden ........................................................... 4
Andre kompatible enheder............................................ 5
Parring af baglygten med en kompatibel Edge ........................... 5
Parring af baglygten med et kompatibelt Garmin ur ................... 5
Fejlfinding....................................................................... 5
Nulstilling af enheden ................................................................. 5
Opdatering af baglygtens software med din Edge enhed ........... 5
Baglygtens status-LED for softwareopdateringer .................. 5
Produktopdateringer ................................................................... 5
Opdatering af softwaren ved hjælp af programmet Garmin
Express .................................................................................. 5
Baglygten mister forbindelsen til Edge enheden ........................ 5
Baglygten reagerer ikke .............................................................. 5
Radarregistrering fungerer ikke indendørs ................................. 5
Status-LED'en lyser rødt under opladning .................................. 6
Baglygten mister forbindelsen til Varia RDU enheden ............... 6
Parring af baglygten med RDU enheden .................................... 6
Tætningsringe til udskiftning ....................................................... 6
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 6
Indeks .............................................................................. 7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Enheden kan øge din opmærksomhed på de omgivende forhold.
Den skal ikke fungere som erstatning for opmærksomhed og
god dømmekraft fra cyklistens side. Brug altid din egen
dømmekraft til at cykle på en sikker måde.
Sådan kommer du i gang
Du kan bruge Varia RTL (radarbaglygte) med Varia RDU
(radarvisningsenhed) eller med din kompatible Garmin enhed.
Denne liste giver en oversigt over installation og opsætning.
• Oplad enheden (Opladning af enheden, side 4).
• Monter universalholderen (Montering af universalholderen,
side 1).
• Hvis du bruger Varia RDU, skal du montere den på cyklens
frempind eller styr (Montering af Varia RDU enheden,
side 2).
BEMÆRK: Når du køber Varia RTL og RDU enhederne
sammen, er de allerede parret.
• Hvis du bruger en Edge 1030 enhed, skal du parre
enhederne (Parring af baglygten med Edge 1030, side 2).
• Hvis du bruger en anden Garmin enhed, skal du parre
enhederne (Andre kompatible enheder, side 5).
®
3 Fastgør universalholderen omhyggeligt ved hjælp af ét bånd
Á.
4 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
universalholderen Â.
5 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
klikker på plads.
Oversigt over enheden
®
Tip til installation af enheden
Varia RTL enheden omfatter en baglygte og en mikroradar, der
kan registrere køretøjer, der nærmer sig, op til 140 meter væk.
• Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
• Monter enheden så højt på sadelpinden som muligt, så lyset
ses bedst muligt, og radarregistreringen er optimal.
BEMÆRK: Monteringsfladen skal være lodret. Der er en
vinkel på 15 grader mellem lodret og en typisk sadelpind.
• Monter Varia RTL511 enheden på sadelpinden mellem 250
mm til 1200 mm over vejniveau.
• Monter enheden korrekt.
Enheden vender bagud og er vinkelret i forhold til vejen.
• Kør en testtur i dagslys i sikre omgivelser.
À
Á
Enhedsknap Tryk for at ændre lystilstand.
Hold i 1 sekund for at tænde for enheden.
Hold i 2 sekunder for at skifte til parringstilstand, når
enheden er slukket.
Hold nede i 2 sekunder for at slukke for enheden.
Status-LED Skifter farve ud fra batteriniveau, parringsstatus og
opladningsstatus.
Status-LED for Varia RTL
LED-aktivitet
Status
Blinker lilla
Enheden er i parringstilstand.
Blinker blåt
Enheden er i smart tilstand og kan styres ved
hjælp af en parret Varia RDU eller en kompatibel
Garmin enhed.
Blinker rødt
Batteriniveauet er lavt.
Blinker grønt
Enheden oplades.
Konstant grøn
Opladning er fuldført.
Konstant rød
Der opstod en fejl under opladning.
Skiftevis blå og grøn Enheden opdaterer software.
Sådan slukkes baglygten
Hold enhedsknappen nede i 2 sekunder.
Montering af universalholderen
1 Vælg en gummipude À baseret på formen af din sadelpind,
og placer gummipuden på bagsiden af universalholderen.
2 Placer universalholderen på sadelpinden.
Introduktion
1
Oversigt over Varia RDU enheden
Sådan tændes Varia RDU enheden
Hold enhedsknappen nede i 1 sekund for at tænde for
enheden.
LED'erne udfylder søjlen for at angive batteriniveauet.
LED'en blinker blåt, mens den søger efter baglygten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Enhedsknap
Tænder og slukker enheden.
Sensor for omgivende
lys
Registrerer omgivende lys og tilpasser
automatisk displayets lysstyrke.
ForbindelsesstatusLED
Lyser konstant blåt, når enheden er parret
med baglygten. Blinker blåt, når enheden
søger efter baglygten.
Varia RDU batteristatus-LED
Når du tænder for enheden, angiver LED'en i toppen af søjlen
kortvarigt batteristatus.
LED-aktivitet
Status
Blinker grønt
Enheden oplades.
Konstant grøn
Opladning er fuldført.
FRONT og REAR
enhedsstatus-LED'er
Blinker rødt, når batteriet er næsten brugt
op. Lyser konstant rødt, hvis der er en fejl
på enheden.
Blinker gult
Batteriniveauet er lavt.
Blinker rødt
Batteriniveauet er meget lavt.
Trusselsniveau-LED
Opladningsstatus-LED
(Opladning af enheden,
side 4)
Skifter farve på baggrund af det potentielle
trusselsniveau. Grøn angiver, at der ikke
er registreret noget køretøj. Gul angiver, at
et køretøj nærmer sig. Rød angiver, at et
køretøj nærmer sig med høj fart.
Indstilling af Varia RDU enhedstoner
• Tryk på enhedsknappen for at slå toner til.
• Tryk på enhedsknappen igen for at slå toner fra.
KøretøjspositionsLED'er
Flytter opad i søjlen, efterhånden som
køretøjet kommer tættere på din cykel.
Montering af Varia RDU enheden
BEMÆRK: Hvis du ikke har en Varia RDU enhed, kan du
springe denne opgave over og bruge en kompatibel Edge enhed
(Parring af baglygten med Edge 1030, side 2).
Du kan installere enheden enten på frempinden eller på styret.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen,
så den sidder godt fast.
Sådan slukkes Varia RDU enheden og baglygten
Hvis Varia RDU er parret med baglygten, kan du slukke begge
enheder på én gang.
Hold enhedsknappen på Varia RDU enheden nede i 1
sekund.
Varia baglygten og din Edge 1030
Du kan fjernstyre din baglygte og tilpasse indstillingerne ved
hjælp af din kompatible Edge enhed. Dette afsnit indeholder
instruktioner til Edge 1030 enheden. Andre kompatible Edge
enheder indeholder tilsvarende indstillinger og
betjeningsmuligheder (Andre kompatible enheder, side 5).
Parring af baglygten med Edge 1030
Første gang, du tilslutter baglygten til din Edge enhed, skal du
parre enheden og baglygten. Efter den indledende parring
forbindes enheden automatisk til baglygten, når du starter din
aktivitet, og baglygten er aktiv og inden for rækkevidde.
BEMÆRK: Baglygten er kompatibel med andre Garmin enheder
(Andre kompatible enheder, side 5).
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
> Sensorer > Tilføj sensor > Søg i alle.
3 Vælg
4 Hold Varia enhedsknappen nede i 2 sekunder, mens
forlygten er slukket, for at skifte til parringstilstand.
Status-LED blinker lilla, og baglygten tændes. Enheden
forbliver i parringstilstand i 5 minutter, eller indtil du trykker på
enhedsknappen.
5 Vælg din sensor, og vælg Tilføj.
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, er
sensorstatus Tilsluttet. Statusikonerne (radar) og
®
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Á.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
cykelholderen Â.
6 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
klikker på plads.
2
Varia baglygten og din Edge 1030
(cykellygte) vises konstant på det øverste banner på
startskærmen.
Visning af radar på din Edge enhed
Kør en tur.
Radaroplysningerne vises på det aktive dataskærmbillede.
> Sensorer > Lygter.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Vælg Aktiver for at aktivere lysnetværket.
• Vælg Netværksfunktioner > Test af lys for at kontrollere,
at hver enkelt lygte i netværket er konfigureret korrekt
(Test af lysnetværk, side 3).
• Vælg en lygte for at få vist enhedsoplysninger og tilpasse
hver lygte i dit netværk (Indstillinger for lysnetværk,
side 3).
Test af lysnetværk
1 Fra din Edge enhed skal du vælge
> Indstillinger >
Sensorer > Lygter > Netværksfunktioner > Test af lys.
2 Vælg en lygte, du vil teste.
Lygten blinker, når den er tilsluttet.
Køretøjspositions-LED'en À flytter opad i søjlen, efterhånden
som et køretøj kommer tættere på din cykel. TrusselsniveauLED'en Á skifter farve på baggrund af det potentielle
trusselsniveau. Grøn angiver, at der ikke er registreret noget
køretøj. Gul angiver, at et køretøj nærmer sig. Rød angiver,
at et køretøj nærmer sig med høj fart.
Alarmtoner for køretøjer, der nærmer sig
Edge enheden bipper, hvis hørbare toner slås til i
systemindstillinger. Din enhed har alarmtoner til flere funktioner.
Alarmtonen for køretøjer, der nærmer sig, har en unik lyd.
Enheden bipper én gang, når det første køretøj registreres. Når
truslen er væk, bipper enheden igen, når et nyt køretøj
registreres.
Visning af widgets
Enheden leveres med adskillige forudinstallerede widgets, og
flere er tilgængelige, når du parrer enheden med en smartphone
eller en anden kompatibel enhed.
1 Fra skærmen Hjem skal du stryge ned fra øverst på
skærmen.
Indstillinger for lysnetværk
Fra din Edge enhed skal du vælge
> Indstillinger >
Sensorer > Lygter og vælge en parret lygte.
Aktiver: Aktiverer lygten og giver dig mulighed for at styre lyset
via fjernbetjening ved hjælp af din Edge enhed. Du kan
deaktivere en lygte for at fjerne den fra lysnetværket.
Lystilstand: Angiver lysstyrke og mønstertilstande eller slår
lygten fra.
BEMÆRK: Denne indstilling er tilgængelig, når
lystilstandsindstillingen Enkelte er valgt (Indstillinger for
lystilstand, side 3).
Softwareopdatering: Søger efter softwareopdateringer.
Om: Viser oplysninger om enhed, software og batteri.
Fjern: Giver dig mulighed for at fjerne en parret lygte fra
netværket.
Indstillinger for lystilstand
Fra din Edge enhed skal du vælge
> Indstillinger >
Sensorer > Lygter > Netværksfunktioner > Lystilstand.
Auto: Justerer automatisk lysstyrken og lystilstanden i forhold til
det omgivende lys og tidspunktet på dagen. Denne tilstand
anbefales til pendling eller køreture.
Høj synlighed: Indstiller lysstyrken til blinktilstand eller den
stærkest mulige indstilling.
Sti: Justerer automatisk lysstyrken og lystilstanden i forhold til
det omgivende lys eller tidspunktet på dagen. Denne tilstand
anbefales til mountainbike.
Enkelte: Giver dig mulighed for at tilpasse lysstyrke og
mønstertilstande for hver lygte i dit netværk (Indstillinger for
lysnetværk, side 3).
Tilpasning af Radaralarmindstillinger med din Edge
1030
Widgetten med indstillinger vises. Et blinkende ikon betyder,
at enheden søger. Du kan vælge et hvilket som helst ikon for
at ændre indstillingerne.
2 Stryg til venstre eller højre for at se flere widgets.
Næste gang du stryger nedad for at få vist widgets, vises den
seneste widget, som du fik vist.
Før du kan tilpasse radaralarmindstillingerne med din Edge
enhed, skal du parre enhederne.
Du kan tilpasse, hvordan radaren giver lyd og kan ses på
dinEdge enhed.
> Sensorer.
1 Fra din enhed Edge skal du vælge
2 Vælg din baglygte.
3 Select Sensoroplysninger > Alarmindstillinger.
4 Vælg en funktion.
Tilpasning af Varia enhedens indstillinger ved hjælp
af Edge 1030
Før du kan tilpasse Varia enhedens indstillinger på din Edge
enhed, skal du parre enhederne.
Varia baglygten og din Edge 1030
3
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Specifikationer for Varia RTL
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
RTL510 batterilevetid
Op til 6 timer i konstant lys-tilstand
Op til 6 timer i natblinktilstand
Op til 15 timer i dagblinktilstand
Op til 5 måneder i standbytilstand
RTL511 batterilevetid
Op til 10 timer i konstant lys-tilstand
Op til 5 måneder i standbytilstand
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 50ºC (fra -4 til 122ºF)
Opladningstemperaturområde
Fra 0º til 45ºC (fra 32º til 113ºF)
Radiofrekvens/
protokol
2,4 GHz ved 4 dBm nominelt, 24 GHz ved 12
dBm nominelt
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer for
Varia RTL, side 4).
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
RTL510 LED lysstrøm 20 lm (konstant lys)
29 lm (natblinktilstand)
65 lm (dagblinktilstand)
RTL511 LED lysstrøm 7 lm (kun ved konstant lys)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Varia RDU Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 10 timer, typisk brug
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60ºC (fra -4 til 140ºF)
Opladningstemperaturområde Fra 0º til 45ºC (fra 32º til 113ºF)
Trådløse frekvenser/protokol
2,4 GHz ANT+ ved 0 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Radarregistrering
• Radaren registrerer køretøjer, der nærmer sig, op til 140 m
væk.
• Hastigheden for det køretøj, der nærmer sig, skal være fra 10
til 160 km/t (fra 6 til 99 miles/t).
BEMÆRK: Radaren registrerer ikke køretøjer, der bevæger
sig med samme hastighed som din cykel.
• Radarstrålebredden er 40 grader. Det giver radardækning
ved almindelige sving på vejen.
• Radaren kan registrere op til otte køretøjer, der nærmer sig.
Baglygtens tilstande og intensitet
Standardlystilstanden for Varia RTL510 er konstant lys. Du kan
skifte enheden til natblink- og dagblinktilstand ved at trykke på
enhedstasten. Du kan skifte enheden til standbytilstand ved at
trykke på enhedstasten. Enheden registrerer ikke køretøjer i
standbytilstand.
Varia RTL511 har kun tilstanden konstant lys. Du kan skifte
enheden til standbytilstand ved at trykke på enhedstasten.
Enheden registrerer ikke køretøjer i standbytilstand.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
5 Oplad enheden helt.
Status-LED'en blinker grønt under opladning. Status-LED'en
lyser konstant grønt, når opladningen er færdig.
6 Fjern USB-kablet, og luk vejrhætten.
Tip til opladning af enheden
• Tilslut opladeren sikkert til enheden.
Du kan oplade enheden ved at tilslutte USB-kablet til en
Garmin godkendt AC-adapter i en almindelig stikkontakt eller
til en USB-port på din computer. Opladning af et fuldt afladet
batteri tager cirka 5 timer med en computer og 3 timer med
en AC-strømkilde.
• Fjern opladeren fra enheden, når status-LED’en lyser
konstant grønt.
• Vis den resterende batterilevetid
på din Edge 1030 widget
med indstillinger (Visning af widgets, side 3).
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en klud eller andet materiale, der kan ridse den
optiske linse foran på enheden. Hvis den optiske linse ridses,
kan det medføre dårlig ydeevne for radaren.
4
Enhedsoplysninger
• Fjern mudder og snavs fra området omkring vejrhætten.
• Hold enheden under rindende vand med vejrhætten lukket.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Andre kompatible enheder
Parring af baglygten med en kompatibel
Edge
Denne procedure er for enhederne Edge 1000, 820, 520 og 130.
Hvis din enhed ikke er angivet, skal du gå til buy.garmin.com.
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
Tænd
for Edge enheden.
2
3 I menuen Sensorer skal du vælge Tilføj sensor > Søg i alle.
4 Hold Varia enhedsknappen nede i 2 sekunder, mens
forlygten er slukket, for at skifte til parringstilstand.
Status-LED blinker lilla, og baglygten tændes. Enheden
forbliver i parringstilstand i 5 minutter, eller indtil du trykker på
enhedsknappen.
5 Vælg din sensor.
Når sensoren er parret med Edge enheden, lyser statusikonerne
for radar og cykellygte konstant.
Parring af baglygten med et kompatibelt
Garmin ur
Denne procedure er for Forerunner 935 serien, fēnix 5 serien
og vívoactive 3 ure. Hvis din enhed ikke er angivet, kan du gå til
buy.garmin.com.
1 Placer uret inden for rækkevidde (3 m) af sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd Garmin uret.
3 I menuen Indstillinger skal du vælge Sensorer og tilbehør
> Tilføj ny > Søg i alle.
4 Hold Varia enhedsknappen nede i 2 sekunder, mens
forlygten er slukket, for at skifte til parringstilstand.
Status-LED blinker lilla, og baglygten tændes. Enheden
forbliver i parringstilstand i 5 minutter, eller indtil du trykker på
enhedsknappen.
5 Vælg din sensor.
Når sensoren er parret med Garmin uret, vises statusikonerne
for radar og cykellygte konstant.
®
®
®
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med at reagere.
Hold enhedsknappen nede i 8 sekunder, indtil alle LED'er
slukker.
Nulstilling sletter parringsforbindelserne fra enheden.
Opdatering af baglygtens software med din
Edge enhed
Før du kan opdatere baglygtens software, skal du parre
baglygten med din Edge enhed, du skal have en Garmin
Connect™ konto, og du skal parre Edge enheden med en
kompatibel smartphone.
1 Placer Edge enheden inden for 3 m (10 fod) fra baglygten.
2 Synkroniser din Edge enhed med Garmin Connect Mobile
appen.
Andre kompatible enheder
Hvis ny software er tilgængelig, giver enheden dig besked
om at opdatere softwaren.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Baglygte-LED'en blinker blåt og grønt for at angive, at enheden
er opdateret. Når opdateringen er gennemført, blinker LED'en
grønt 10 gange.
Baglygtens status-LED for softwareopdateringer
LED-aktivitet
Status
Blinker blåt og grønt
Enheden uploader software.
Blinker grønt
Softwareopdateringen blev fuldført.
Blinker rødt
Softwareopdateringen mislykkedes.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Produktregistrering
Opdatering af softwaren ved hjælp af programmet
Garmin Express
Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade
programmet Garmin Express.
Du kan opdatere baglygtens software ved hjælp af programmet
Garmin Express.
1 Tilslut baglygten til din computer med USB-kablet.
Garmin Express søger automatisk efter softwareopdateringer
og sender dem til din enhed.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Frakobl enheden, og tænd den.
Baglygte-LED'en blinker blåt og grønt for at angive, at
enheden er opdateret. Når opdateringen er gennemført,
blinker LED'en grønt 10 gange.
Baglygten mister forbindelsen til Edge
enheden
ADVARSEL
Hvis baglygten ikke er forbundet til eller sender lys- eller
radardata til Edge enheden, anbefaler Garmin, at du stopper
med at køre og kontrollerer enhederne på et sikkert sted.
• Sluk begge enheder, og tænd dem igen.
• Par enhederne (Parring af baglygten med Edge 1030,
side 2).
Varia RTL enheden sender lys- og radardata til Edge
enheden. Edge enheden viser
og , når den er tilsluttet.
Baglygten reagerer ikke
Hvis status-LED'en under en tur lyser konstant rødt, er enheden
i en fejltilstand.
• Kontroller, at enheden er inden for det godkendte
driftstemperaturinterval (Specifikationer for Varia RTL,
side 4).
• Sluk enheden, og tænd den igen.
Du kan kontrollere batteriniveauet i menuen Sensorer på din
Edge enhed.
• Undgå flere kilder til radarinterferens.
Radarregistrering fungerer ikke indendørs
Varia RTL enheden er indstillet til at registrere køretøjer
udendørs. Hvis du tænder enheden indendørs, kan der blive vist
en advarsel om mætning. Når du tager enheden udendørs,
vender den tilbage til normal funktion.
5
Status-LED'en lyser rødt under opladning
• Kontroller USB-kablet og stikkene for skader.
• Sørg for, at strømkilden genererer strøm.
Det kan du undersøge på flere måder. Du kan f.eks.
undersøge, om andre enheder, som får strøm fra samme
kilde, fungerer.
• Kontroller, at enheden er inden for det godkendte
opladningstemperaturinterval (Specifikationer for Varia RTL,
side 4).
Baglygten mister forbindelsen til Varia RDU
enheden
ADVARSEL
Hvis baglygten ikke er forbundet til eller sender data til Varia
RDU enheden, anbefaler Garmin, at du stopper med at køre og
kontrollerer enhederne på et sikkert sted.
Hvis trusselsniveau-LED'en lyser konstant rødt, og REAR
LED'en er slukket, har baglygten ikke forbindelse til Varia RDU
enheden.
• Sluk begge enheder, og tænd dem igen.
Du kan kontrollere batteriniveauet, når du tænder enhederne
igen. Baglygtens LED'er tændes horisontalt for at angive
batteriniveauet.
• Par enhederne (Parring af baglygten med RDU enheden,
side 6).
Parring af baglygten med RDU enheden
Varia RDU enheden kan parres med én baglygte ad gangen.
BEMÆRK: Hvis din baglygte blev leveret med en RDU enhed,
er de allerede parret.
1 Hold Varia RDU enhedsknappen nede i 5 sekunder.
LED'en for trusselsniveau blinker lilla.
2 Tænd baglygten.
3 Flyt enhederne inden for 1 cm fra hinanden, og vent, indtil
enhederne opnår forbindelse til hinanden.
Varia RDU
LED'en lyser konstant blåt, og LED'en for
trusselsniveau lyser konstant grønt. Varia RTL status-LED'en
blinker blåt.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
6
Fejlfinding
Indeks
A
ANT+ sensorer 3
B
batteri 1, 2
oplade 4, 6
bånd 6
E
Edge 2, 3, 5
enhed, vedligeholdelse 4
F
fejlfinding 4–6
fēnix 5
Forerunner 5
G
Garmin Express 5
opdatering af software 5
GPS, signal 3
I
indendørs træning 5
indstillinger 3
installere 1, 2
L
lysstyrke 3
lystilstande 4
M
montere enhed 1, 2
N
nulstille, enhed 5
O
opdateringer, software 5
oplade 4
P
parre 2, 3, 5, 6
R
rengøre enhed 4
S
satellitsignaler 3
smartphone 3
software, opdatere 5
specifikationer 4
status-LED 1, 2
T
taster 1, 2
tilbehør 6
tilpasning af enheden 2
toner 2, 3
tænd/sluk-knap 1
tætningsringe. Se bånd
U
USB 5
V
vívoactive 5
W
Wi-Fi 3
Indeks
7
support.garmin.com
April 2018
190-02399-36_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising