Garmin | Varia™ RTL510/RTL511 | User guide | Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Användarhandbok

Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Användarhandbok
VARIA™ REARVIEW RADAR RTL510/
RTL511
Användarhandbok
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Edge , fēnix , Forerunner och vívoactive är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin
Connect™, Garmin Express™ och Varia™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
®
®
M/N: A02807, A03414
Landspecifika begränsningar gäller. 010-01973-00 och 010-01977-00 är godkända för användning i Frankrike och Storbritannien. 010-01974-00 och 010-01978-00 är godkända för användning i
Tyskland.
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Komma igång .............................................................................. 1
Tips om hur du installerar enheten ............................................. 1
Installera universalfästet ........................................................ 1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Varia RTL statuslysdiod ......................................................... 1
Stänga av baklyktan ............................................................... 1
Översikt över Varia RDU enheten .............................................. 2
Installera Varia RDU enheten ................................................ 2
Slå på Varia RDU enheten ..................................................... 2
Stänga av Varia RDU enheten och baklyktan ....................... 2
Baklyktan Varia och din Edge 1030 .............................. 2
Para ihop baklyktan med din Edge 1030 .................................... 2
Visa radar på Edge enheten .................................................. 2
Ljudvarningar för fordon som närmar sig ............................... 3
Visa widgets ........................................................................... 3
Anpassa Varia enhetsinställningarna med din Edge 1030 .... 3
Anpassa inställningar för radarvarningar med din Edge
1030 ....................................................................................... 3
Enhetsinformation.......................................................... 3
Specifikationer ............................................................................ 3
Varia RTL specifikationer ....................................................... 3
Varia RDU specifikationer ...................................................... 4
Radardetektering ........................................................................ 4
Baklyktans lägen och intensitet .................................................. 4
Ladda enheten ............................................................................ 4
Tips för hur du laddar enheten ............................................... 4
Skötsel av enheten ..................................................................... 4
Rengöra enheten ................................................................... 4
Andra kompatibla enheter............................................. 4
Para ihop baklyktan med en kompatibel Edge ........................... 4
Para ihop baklyktan med en kompatibel Garmin klocka ............. 5
Felsökning...................................................................... 5
Återställa enheten ....................................................................... 5
Uppdatera baklyktans programvara med Edge enheten ............ 5
Baklyktans statuslysdiod för programvaruuppdateringar ....... 5
Produktuppdateringar ................................................................. 5
Uppdatera programvaran med hjälp av Garmin Express
programmet ............................................................................ 5
Baklyktan kopplas bort från Edge enheten ................................. 5
Baklyktan svarar inte .................................................................. 5
Radardetektering fungerar inte inomhus .................................... 5
Statuslysdioden lyser rött vid laddning ....................................... 5
Baklyktan kopplas bort från Varia RDU enheten ........................ 6
Para ihop baklyktan med RDU enheten ..................................... 6
Utbytes-O-ringar ......................................................................... 6
Mer information ........................................................................... 6
Index ................................................................................ 7
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Enheten kan förbättra situationsberedskapen. Den ersätter inte
cyklistens uppmärksamhet och goda omdöme. Använd alltid ditt
bästa omdöme och använd cykeln på ett säkert sätt.
Komma igång
Du kan använda Varia RTL (radarbaklykta) med Varia RDU
(radarvisningsenhet) eller med din kompatibla Garmin enhet.
Den här listan ger en översikt över installations- och
konfigurationsuppgifter.
• Ladda enheten (Ladda enheten, sidan 4).
• Installera universalfästet (Installera universalfästet,
sidan 1).
• Om du använder Varia RDU installerar du den på
styrstången eller styret (Installera Varia RDU enheten,
sidan 2).
Obs! När du köper Varia RTL och RDU enheterna
tillsammans är de redan ihopparade.
• Om du använder en kompatibel Edge 1030 enhet parar du
ihop enheterna (Para ihop baklyktan med din Edge 1030,
sidan 2).
• Om du använder en annan Garmin enhet parar du ihop
enheterna (Andra kompatibla enheter, sidan 4).
®
3 Sätt fast universalfästet ordentligt med hjälp av en rem Á.
4 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på
universalfästet Â.
5 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
Översikt över enheten
®
Tips om hur du installerar enheten
I Varia RTL enheten ingår en baklykta och mikroradar som kan
känna av fordon som närmar sig upp till 140 meter bort.
• Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i
vägen när du cyklar.
• Montera enheten så högt upp som möjligt på sadelstolpen för
optimal belysning och radaravkänning.
Obs! Ytan för fästet ska vara vertikal. Det är en 15-gradig
vinkel mellan en vertikal och en typisk sadelstolpe.
• Montera Varia RTL511-enheten på sadelstolpen, 250 till
1 200 mm över vägen.
• Installera enheten på rätt sätt.
Enheten ska vara vänd bakåt och vara vinkelrät med vägen.
• Ta en testcykeltur på dagtid i en säker miljö.
À
Á
Enhetsknapp Tryck på när du vill ändra lampläge.
Håll intryckt i 1 sekund för att slå på enheten.
Håll intryckt i 2 sekunder för att aktivera ihopparningsläge när enheten är avstängd.
Håll intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten.
Statuslysdiod Ändrar färg beroende på batterinivå, ihopparningsstatus och laddningsstatus.
Varia RTL statuslysdiod
Lysdiodsaktivitet
Status
Blinkande lila
Enheten är i ihopparningsläge.
Blinkande blå
Enheten är i smart läge och kan styras med en
ihopparad Varia RDU eller Garmin enhet.
Blinkande röd
Batterinivån är låg.
Blinkande grön
Enheten laddas.
Fast grönt sken
Laddningen är klar.
Fast rött sken
Ett fel inträffade vid laddning.
Växlande blå och grön Enheten uppdaterar programvaran.
Stänga av baklyktan
Håll ned enhetsknappen i 2 sekunder.
Installera universalfästet
1 Välj en gummikudde À utifrån formen på din sadelstolpe och
placera gummikudden på baksidan av universalfästet.
2 Placera universalfästet på sadelstolpen.
Introduktion
1
Översikt över Varia RDU enheten
Slå på Varia RDU enheten
Håll ned enhetsknappen i 1 sekund för att slå på enheten.
Lysdioderna fyller stapeln för att ange batterinivån.
Lysdioden
blinkar blått medan den söker efter baklyktan.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Enhetsknapp
Slår på eller stänger av enheten.
Sensor för omgivande
ljus
Känner av tillgängligt ljus och justerar
automatiskt ljusstyrkan på skärmen.
Lysdiod för anslutnings- Lyser med fast blått sken när enheten är
status
ihopparad med baklyktan. Blinkar blått när
enheten söker efter baklyktan.
Lysdioder för FRONTBlinkar rött när batteriet är svagt. Lyser
och REAR-enhetsstatus med fast rött sken när det är fel på
enheten.
Lysdiod för risknivå
Lysdiod för laddningsnivå (Ladda enheten,
sidan 4)
Ändrar färg baserat på möjlig risknivå.
Grönt anger att inget fordon upptäckts.
Gult anger att ett fordon närmar sig. Rött
anger att ett fordon närmar sig med hög
hastighet.
Lysdioder för bilens
position
Flyttar sig uppåt i stapeln när fordonet
närmare sig din cykel.
Installera Varia RDU enheten
Obs! Om du inte har en Varia RDU enhet kan du hoppa över
den här uppgiften och använda en kompatibel Edge enhet (Para
ihop baklyktan med din Edge 1030, sidan 2).
Du kan installera enheten på styrstången eller styret.
1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i
vägen när du cyklar.
2 Placera gummiskivan À på cykelfästets baksida.
Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att den
hålls på plats.
Lysdiod för Varia RDU batteristatus
När du slår på enheten visar lysdioden överst i stapeln helt kort
batteriets status.
LED-aktivitet
Status
Blinkande grön
Enheten laddas.
Fast grönt sken
Laddningen är klar.
Blinkande gul
Batterinivån är låg.
Blinkande röd
Batterinivån är mycket låg.
Ställa in Varia RDU enhetsljud
• Tryck på enhetsknappen för att slå på ljud.
• Tryck på enhetsknappen igen för att stänga av ljud.
Stänga av Varia RDU enheten och baklyktan
Om Varia RDU är ihopparad med baklyktan kan du stänga av
båda enheterna samtidigt.
Håll ned enhetsknappen på Varia RDU enheten i 1 sekund.
Baklyktan Varia och din Edge 1030
Du kan fjärrstyra baklyktan och anpassa inställningar med din
kompatibla Edge enhet. Det här avsnittet innehåller instruktioner
för Edge 1030-enheten. För andra kompatibla Edge enheter
finns liknande inställningar och kontroller (Andra kompatibla
enheter, sidan 4).
Para ihop baklyktan med din Edge 1030
Första gången du ansluter en baklykta till Edge enheten måste
du para ihop enheten och baklyktan. Efter den första
ihopparningen ansluts enheten automatiskt till baklyktan när du
startar din aktivitet och baklyktan är aktiv och inom räckhåll.
Obs! Baklyktan är kompatibel med andra Garmin enheter
(Andra kompatibla enheter, sidan 4).
1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
2 Starta Edge enheten.
> Sensorer > Lägg till sensor > Sök efter alla.
3 Välj
4 När Varia enheten är avstängd, håll in enhetsknappen i 2
sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
Statuslampan blinkar lila och baklyktan tänds. Enheten är i
ihopparningsläge i 5 minuter eller tills du trycker på
enhetsknappen.
5 Välj sensor och sedan Lägg till.
När sensorn har parats ihop med din Edge enhet blir
sensorstatusen Ansluten. Statusikonerna för (radar) och
(cykellampa) visas ifyllda i inforutan högst upp på hemskärmen.
®
3 Placera cykelfästet på styrstången.
4 Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna Á.
5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på
cykelfästet Â.
6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
Visa radar på Edge enheten
Ta en cykeltur.
2
Baklyktan Varia och din Edge 1030
Radarinformationen visas på den aktiva datasidan.
• Välj en lampa för att visa enhetsinformation och anpassa
alla lampor i nätverket (Inställningar för lampnätverket,
sidan 3).
Kontrollera lampnätverket
1 På Edge enheten väljer du
> Inställningar > Sensorer >
Lampor > Nätverksalternativ > Kontrollera lampor.
2 Välj en lampa som ska kontrolleras.
Lampan blinkar när den är ansluten.
Lysdioden för fordonets position À flyttar sig uppåt i stapeln
när ett fordon närmare sig din cykel. Lysdioden för risknivå Á
ändrar färg baserat på möjlig risknivå. Grönt anger att inget
fordon upptäckts. Gult anger att ett fordon närmar sig. Rött
anger att ett fordon närmar sig med hög hastighet.
Ljudvarningar för fordon som närmar sig
Edge enheten piper om ljudsignaler är påslagna i
inställningarna. Enheten har varningssignaler för flera
funktioner. Varningssignalen för fordon som närmar sig har ett
unikt ljud. Enheten piper en gång när det första fordonet
upptäcks. När risken försvunnit piper enheten igen när ett annat
fordon upptäcks.
Visa widgets
Enheten levereras med flera förinstallerade widgets och fler
finns tillgängliga när du parar ihop enheten med en smartphone
eller någon annan kompatibel enhet.
1 På hemskärmen drar du nedåt från den övre delen av
skärmen.
Inställningar för lampnätverket
På Edge enheten väljer du
> Inställningar > Sensorer >
Lampor och väljer en ihopparad lampa.
Aktivera: Lampan tänds och du kan fjärrstyra den med Edge
enheten. Du kan avaktivera en lampa för att koppla bort den
från lampnätverket.
Ljusläge: Anger ljusstyrka och mönster eller avaktiverar
lampan.
Obs! Den här inställningen är tillgänglig när du väljer
inställningen Egen ljusläge (Inställningar för ljusläge,
sidan 3).
Programuppdatering: Sök efter programuppdateringar.
Om: Visar enhets-, programvaru- och batteriinformation.
Ta bort: Gör att du kan ta bort en ihopparad lampa från
nätverket.
Inställningar för ljusläge
På Edge enheten väljer du
> Inställningar > Sensorer >
Lampor > Nätverksalternativ > Ljusläge.
Auto: Justerar ljusstyrkan och ljusläget automatiskt utifrån det
omgivande ljuset eller tiden på dagen. Detta läge
rekommenderas för pendling eller landsvägsturer.
Hög synlighet: Ställer in ljusstyrkan till blixtläge eller den
ljusaste inställningen som finns tillgänglig.
Spår: Justerar ljusstyrkan och ljusläget automatiskt utifrån det
omgivande ljuset eller tiden på dagen. Detta läge
rekommenderas för terrängcykling.
Egen: Gör att du kan anpassa ljusstyrka och mönster för varje
lampa i nätverket (Inställningar för lampnätverket, sidan 3).
Anpassa inställningar för radarvarningar med din
Edge 1030
Inställningswidgeten visas. En ikon som blinkar innebär att
enheten söker. Du kan trycka på valfri ikon för att ändra
inställningarna.
2 Svep åt vänster eller höger om du vill visa fler widgets.
Nästa gång du sveper nedåt för att visa widgets visas den
senaste widgeten du visade.
Anpassa Varia enhetsinställningarna med din Edge
1030
Du måste para ihop enheterna innan du kan anpassa Varia
enhetsinställningarna med din Edge enhet.
> Sensorer > Lampor.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj Aktivera för att aktivera lampnätverket.
• Välj Nätverksalternativ > Kontrollera lampor för att
verifiera att alla lampor i nätverket har ställts in på rätt sätt
(Kontrollera lampnätverket, sidan 3).
Enhetsinformation
Du måste para ihop enheterna innan du kan anpassa
inställningar för radarvarningar med Edge enheten.
Du kan anpassa hur radarvarningar hörs och visas på Edge
enheten.
> Sensorer.
1 På Edge enheten väljer du
Välj
baklykta.
2
3 Välj Sensordetaljer > Varningsinställningar.
4 Välj ett alternativ.
Enhetsinformation
Specifikationer
Varia RTL specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
RTL510 batteritid
Upp till 6 timmar i läge med fast sken
Upp till 6 timmar i läge med blinkande sken, natt
Upp till 15 timmar i läge med blinkande sken,
dag
Upp till 5 månader i viloläge
RTL511 batteritid
Upp till 10 timmar i läge med fast sken
Upp till 5 månader i viloläge
Drifttemperaturområde
Från -20 till 50 ºC (från -4 till 122 ºF)
3
Laddningstemperaturområde
Från 0º till 45º C (från 32º till 113º F)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz vid 4 dBm nominell; 24 GHz vid
12 dBm nominell
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
RTL510 lysdiodens
ljusflöde
20 lm (läge med fast sken)
29 lm (läge med blinkande sken, natt)
65 lm (läge med blinkande sken, dag)
RTL511 lysdiodens
ljusflöde
7 lm (endast läge med fast sken)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Varia RDU specifikationer
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 10 timmar vid normal användning
3 Anslut den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0º till 45º C (från 32º till 113º F)
Trådlösa frekvenser/
protokoll
2,4 GHz ANT+ vid 0 dBm nominell
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Radardetektering
• Radarn känner av fordon som närmar sig upp till 140 m bort.
• Hastigheten på fordonet som närmar sig måste vara från 10
till 160 km/h (från 6 till 99 mph).
Obs! Radarn upptäcker inte fordon som färdas i samma
hastighet som du cyklar.
• Radarns konvinkel är 40 grader. Det ger radartäckning för
normala kurvor på vägen.
• Radarn kan upptäcka upp till åtta fordon som närmar sig.
Baklyktans lägen och intensitet
Standardlampläget för Varia RTL510 är med fast sken. Du kan
växla till lägen med blinkande sken natt och blinkande sken dag
genom att trycka på enhetsknappen. Du kan växla till viloläge
genom att trycka på enhetsknappen. I viloläge upptäcker inte
enheten fordon.
Varia RTL511 har endast läge med fast sken. Du kan växla till
viloläge genom att trycka på enhetsknappen. I viloläge
upptäcker inte enheten fordon.
Ladda enheten
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.
Obs! Det går inte att ladda enheten om du befinner dig utanför
temperaturintervallet (Varia RTL specifikationer, sidan 3).
1 Lyft upp väderskyddet À från USB-porten Á.
på enheten.
till en USB-port på datorn.
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
5 Ladda enheten helt.
Statuslysdioden blinkar grönt vid laddning. Statuslysdioden
lyser med ett fast grönt ljus när enheten är färdigladdad.
6 Ta bort USB-kabeln och stäng väderskyddet.
Tips för hur du laddar enheten
• Anslut laddaren säkert till enheten.
Du kan ladda enheten genom att ansluta USB-kabeln till en
Garmin godkänd nätadapter med ett vanligt vägguttag eller
en USB-port på datorn. Det tar ungefär 5 timmar att ladda ett
urladdat batteri med en dator och 3 timmar med en
nätadapter.
• Ta bort laddaren från enheten när statuslampan lyser med
fast grönt sken.
• Visa återstående batteritid
på din Edge 1030
inställningswidget (Visa widgets, sidan 3).
Skötsel av enheten
OBS!
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USBporten.
Rengöra enheten
OBS!
Använd inte en trasa eller material som kan repa den optiska
linsen på enhetens framsida. En repad optisk lins kan vara
orsaken till dålig radarprestanda.
• Ta bort lera och smuts från området kring väderskyddslocket.
• Håll enheten under rinnande vatten med väderskyddslocket
stängt.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Andra kompatibla enheter
Para ihop baklyktan med en kompatibel
Edge
Den här uppgiften är för enheterna Edge 1000, 820, 520 och
130. Om enheten inte visas i listan, gå till buy.garmin.com.
1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
4
Andra kompatibla enheter
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
2 Starta Edge enheten.
3 Från menyn Sensorer, väljer du Lägg till sensor > Sök
efter alla.
4 När Varia enheten är avstängd, håll in enhetsknappen i 2
sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
Statuslampan blinkar lila och baklyktan tänds. Enheten är i
ihopparningsläge i 5 minuter eller tills du trycker på
enhetsknappen.
5 Välj sensor.
När sensorn har parats ihop med din Edge enhet visas
satusikonerna för radarn och cykellampan ifyllda.
Para ihop baklyktan med en kompatibel
Garmin klocka
Den här uppgiften är för klockor i serierna Forerunner 935 och
fēnix 5 samt vívoactive 3-klockor. Om enheten inte visas i
listan, gå till buy.garmin.com.
1 Flytta klockan inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
2 Slå på Garmin klockan.
3 Från menyn Inställningar väljer du Sensorer och tillbehör
> Lägg till ny > Söka alla.
4 När Varia enheten är avstängd, håll in enhetsknappen i 2
sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
Statuslampan blinkar lila och baklyktan tänds. Enheten är i
ihopparningsläge i 5 minuter eller tills du trycker på
enhetsknappen.
5 Välj sensor.
När sensorn har parats ihop med din Garmin klocka visas
satusikonerna för radarn och cykellampan ifyllda.
®
®
®
Felsökning
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll ned enhetsknappen i 8 sekunder tills alla lysdioder
släcks.
Återställning tar bort de parade anslutningarna från enheten.
Uppdatera baklyktans programvara med
Edge enheten
Du måste para ihop baklyktan med Edge enheten, du behöver
ha ett Garmin Connect™ konto och du måste para ihop Edge
enheten med en kompatibel smartphone innan du kan
uppdatera programvaran för baklyktan.
1 Flytta Edge enheten inom 3 m (10 fot) från baklyktan.
2 Synkronisera Edge enheten med appen Garmin Connect
Mobile.
När ny programvara är tillgänglig meddelar enheten dig om
att du ska uppdatera programvaran.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Baklyktans lysdiod blinkar blått och grönt för att indikera att
enheten uppdateras. När uppdateringen är klar blinkar lysdioden
grönt tio gånger.
Felsökning
Baklyktans statuslysdiod för programvaruuppdateringar
Lysdiodsaktivitet
Status
Blinkande blå och grön
Enheten överför programvaran.
Blinkande grön
Programvaruuppdateringen är klar.
Blinkande röd
Programvaruuppdateringen misslyckades.
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express™.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Produktregistrering
Uppdatera programvaran med hjälp av Garmin
Express programmet
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta
Garmin Express programmet.
Du kan uppdatera programvaran för baklyktan med hjälp av
Garmin Express programmet.
1 Anslut baklyktan till datorn med USB-kabeln.
Garmin Express söker automatiskt efter
programvaruuppdateringar och skickar dem till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla från enheten och starta den.
Baklyktans lysdiod blinkar blått och grönt för att indikera att
enheten uppdateras. När uppdateringen är klar blinkar
lysdioden grönt tio gånger.
Baklyktan kopplas bort från Edge enheten
VARNING
Om baklyktan inte är ansluten eller skickar ljus- och radardata till
Edge enheten rekommenderar Garmin att du slutar cykla och
kontrollerar enheterna på en säker plats.
• Stäng av båda enheterna och slå sedan på dem igen.
• Para ihop enheterna (Para ihop baklyktan med din Edge
1030, sidan 2).
Varia RTL enheten skickar ljus- och radardata till Edge
enheten. Edge enheten visar
och när den är ansluten.
Baklyktan svarar inte
Om baklyktans statuslysdiod under en cykeltur lyser med fast
rött sken har ett fel uppstått i enheten.
• Kontrollera att enheten befinner sig inom det godkända
drifttemperaturområdet (Varia RTL specifikationer, sidan 3).
• Stäng av enheten och slå på den igen.
Du kan kontrollera batterinivån i menyn Sensorer i Edge
enheten.
• Undvik att ha flera källor till radarstörningar.
Radardetektering fungerar inte inomhus
Varia RTL enheten är inställd på att upptäcka fordon utomhus.
Om du slår på enheten inomhus kan ett mättnadslarm utlösas.
När du tar med enheten utomhus återgår den till normal drift.
Statuslysdioden lyser rött vid laddning
• Kontrollera USB-kabeln, anslutningar och portar efter skador.
• Kontrollera att strömkällan genererar ström.
Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till
exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan
fungerar.
5
• Kontrollera att enheten befinner sig inom det godkända
laddningstemperaturområdet (Varia RTL specifikationer,
sidan 3).
Baklyktan kopplas bort från Varia RDU
enheten
VARNING
Om baklyktan inte är ansluten eller skickar data till Varia RDU
enheten rekommenderar Garmin att du slutar cykla och
kontrollerar enheterna på en säker plats.
Om lysdioden för risknivå lyser med fast rött sken och lysdioden
för REAR är släckt är baklyktan inte ansluten till Varia RDU
enheten.
• Stäng av båda enheterna och slå sedan på dem igen.
Du kan kontrollera batterinivån när du slår på enheterna igen.
Lysdioderna på baklyktan tänds horisontellt för att ange
batterinivån.
• Para ihop enheterna (Para ihop baklyktan med RDU
enheten, sidan 6).
Para ihop baklyktan med RDU enheten
Varia RDU enheten kan paras ihop med en baklykta i taget.
Obs! Om baklyktan levererades med en RDU enhet är de redan
ihopparade.
1 Håll ned Varia RDU enhetsknappen i 5 sekunder.
Lysdioden för risknivå blinkar lila.
2 Slå på baklyktan.
3 Placera enheterna högst 1 cm från varandra och vänta
medan enheterna ansluts.
Varia RDU
lysdioden lyser med fast blått sken och
lysdioden för risknivå lyser med fast grönt sken. Varia RTL
statuslysdioden blinkar blått.
Utbytes-O-ringar
Utbytesband (O-ringar) finns tillgängliga för fästena.
Obs! Använd endast utbytesband av EPDM (Ethylene
Propylene Diene Monomer). Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta en Garmin återförsäljare.
Mer information
• Gå till www.support.garmin.com för ytterligare handböcker,
artiklar och programvaruuppdateringar.
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
6
Felsökning
Index
A
anpassa enheten 2
ANT+ sensorer 3
B
band 6
batteri 1, 2
ladda 4, 5
E
Edge 2–4
enhet, skötsel 4
F
felsökning 4–6
fēnix 5
Forerunner 5
G
Garmin Express 5
uppdatera programvaran 5
GPS, signal 3
I
inomhusträning 5
installera 1, 2
inställningar 3
K
knappar 1, 2
L
ladda 4
lamplägen 4
ljud 2, 3
ljusstyrka 3
M
montera enheten 1, 2
O
O-ringar. Se band
P
para ihop 2–6
programvara, uppdatera 5
R
rengöra enheten 4
S
satellitsignaler 3
smartphone 3
specifikationer 3, 4
statuslysdiod 1, 2
strömknapp 1
T
tillbehör 6
U
uppdateringar, programvara 5
USB 5
V
vívoactive 5
W
Wi-Fi 3
Å
återställa, enhet 5
Index
7
support.garmin.com
April 2018
190-02399-39_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising