Garmin | Varia™ RTL510/RTL511 | User manual | Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Gebruikershandleiding

Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Gebruikershandleiding
VARIA™ REARVIEW RADAR RTL510/
RTL511
Gebruikershandleiding
© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Edge , fēnix , Forerunner en vívoactive zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, en Varia™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
®
®
®
®
M/N: A02807, A03414
Per land zijn verschillende beperkingen van toepassing. 010-01973-00 en 010-01977-00 zijn goedgekeurd voor gebruik in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 010-01974-00 en 010-01978-00
zijn goedgekeurd voor gebruik in Duitsland.
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................... 1
Aan de slag ................................................................................. 1
Tips voor het installeren van het toestel ..................................... 1
De universele houder plaatsen .............................................. 1
Overzicht van het toestel ............................................................ 1
Varia RTL statuslampje .......................................................... 1
Het achterlicht uitschakelen ................................................... 1
Varia RDU toesteloverzicht ......................................................... 2
Het Varia RDU toestel installeren .......................................... 2
Het Varia RDU toestel inschakelen ........................................ 2
Het Varia RDU toestel en achterlicht uitschakelen ................ 2
Het Varia achterlicht en uw Edge 1030 ......................... 2
Het achterlicht koppelen met uw Edge 1030 .............................. 2
Weergave van radarinformatie op uw Edge toestel ............... 3
Geluidssignalen die waarschuwen voor naderende
voertuigen .............................................................................. 3
Widgets weergeven ............................................................... 3
De instellingen van uw Varia toestel aanpassen via uw Edge
1030 ....................................................................................... 3
De radarmeldingsinstellingen wijzigen met uw Edge 1030 .... 3
Toestelinformatie........................................................... 4
Specificaties ................................................................................ 4
Varia RTL specificaties .......................................................... 4
Varia RDU specificaties ......................................................... 4
Radardetectie ............................................................................. 4
Achterlichtmodi en intensiteit ...................................................... 4
Het toestel opladen ..................................................................... 4
Tips voor het opladen van het toestel .................................... 4
Toestelonderhoud ....................................................................... 4
Het toestel schoonmaken ...................................................... 5
Andere compatibele toestellen..................................... 5
Het achterlicht koppelen met een compatibele Edge ................. 5
Het achterlicht koppelen met een compatibel Garmin
horloge ........................................................................................ 5
Problemen oplossen...................................................... 5
Het toestel herstellen .................................................................. 5
De software voor het achterlicht met uw Edge toestel
bijwerken ..................................................................................... 5
Statuslampje achterlicht voor software-updates .................... 5
Productupdates ...........................................................................5
De software bijwerken met de Garmin Express app .............. 5
De verbinding tussen het achterlicht en het Edge toestel is
verbroken .................................................................................... 5
Het achterlicht reageert niet ........................................................ 6
Radardetectie werkt niet binnenshuis ......................................... 6
Het statuslampje brandt rood tijdens het opladen ...................... 6
De verbinding tussen het achterlicht en het Varia RDU toestel is
verbroken .................................................................................... 6
Het achterlicht koppelen met uw RDU toestel ............................ 6
Vervangende O-ringen ............................................................... 6
Meer informatie ........................................................................... 6
Index................................................................................ 7
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Het toestel kan veilig fietsen bevorderen. Het toestel is geen
vervanging voor veilig fietsen. Houd altijd rekening met
mogelijke gevaren. Let tijdens het fietsen altijd goed op.
De universele houder plaatsen
1 Kies een bij de zadelpen passend rubberen kussentje À en
bevestig dit op de achterkant van de universele steun.
2 Bevestig de universele steun op de zadelpen.
Aan de slag
U kunt de Varia RTL (radarachterlicht) gebruiken met de Varia
RDU (radarscherm) of met uw compatibele Garmin toestel.
Deze lijst geeft een overzicht van de installatie- en
instellingstaken.
• Laad het toestel op (Het toestel opladen, pagina 4).
• Installeer de universele steun (De universele houder
plaatsen, pagina 1).
• Als u de Varia RDU gebruikt, kunt u deze installeren op de
stuurpen of het stuur van uw fiets (Het Varia RDU toestel
installeren, pagina 2).
OPMERKING: Als u deVaria RTL en RDU toestellen tegelijk
aanschaft, zijn deze al gekoppeld.
• Als u een Edge 1030 toestel gebruikt, dient u de toestellen te
koppelen (Het achterlicht koppelen met uw Edge 1030,
pagina 2).
• Als u een ander Garmin toestel gebruikt, dient u de toestellen
te koppelen (Andere compatibele toestellen, pagina 5).
®
®
3 Bevestig de universele steun stevig met één van de banden
Á.
4 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
de inkepingen in de universele steun Â.
5 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
het vastklikt.
Overzicht van het toestel
Tips voor het installeren van het toestel
Het Varia RTL toestel wordt geleverd met een achterlicht en een
micro-radar die naderende voertuigen tot op een afstand van
140 meter kan detecteren.
• Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
brengt.
• Bevestig de steun zo hoog mogelijk op de zadelpen, zodat
het achterlicht goed zichtbaar is en de radardetectie optimaal
functioneert.
OPMERKING: De steun moet verticaal zijn geplaatst. De
hoek tussen verticaal en een normale zadelpen bedraagt 15
graden.
• Bevestig het Varia RTL511 toestel op de zadelpen 250 tot
1200 mm boven de weg.
• Installeer het toestel op de juiste wijze.
Het toestel is naar achteren gericht en loodrecht op de weg.
• Maak overdag een testrit in een veilige omgeving.
À
Á
Toestelknop Indrukken om de lichtmodus te wijzigen.
Houd 1 seconde ingedrukt om het toestel in te
schakelen.
Houd 2 seconden ingedrukt om de koppelmodus te
openen als het toestel is uitgeschakeld.
Houd 2 seconden ingedrukt om het toestel uit te
schakelen.
Statuslampje De kleur verandert op basis van het batterijniveau, de
koppelings- en oplaadstatus.
Varia RTL statuslampje
Activiteit statuslampje Status
Paars knipperend
Het toestel is in koppelmodus.
Knippert blauw
Het toestel staat in slimme modus en kan
worden bediend via een gekoppelde Varia
RDU of compatibel Garmin toestel.
Knippert rood
De batterij is bijna leeg.
Knippert groen
Het toestel wordt opgeladen.
Constant groen
Het opladen is voltooid.
Constant rood
Er is een fout opgetreden tijdens het opladen.
Afwisselend blauw en
groen
Het toestel werkt software bij.
Het achterlicht uitschakelen
Houd de toestelknop 2 seconden ingedrukt.
Inleiding
1
Varia RDU toesteloverzicht
Het Varia RDU toestel inschakelen
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Toestelknop
Schakelt het toestel in en uit.
Houd de toestelknop 1 seconde ingedrukt om het toestel in te
schakelen.
Het aantal lampjes in de kolom geeft het oplaadniveau van
de batterij aan.
Het
lampje knippert blauw terwijl het achterlicht wordt
gezocht.
Omgevingslichtsensor Detecteert beschikbaar licht en past de
helderheid van het scherm automatisch
aan.
Varia RDU batterijstatuslampje
Wanneer u het toestel inschakelt, geeft het lampje bovenin de
kolom kort de status van de batterij aan.
Verbindingsstatuslampje
Activiteit statuslampje
Status
Groen knipperend
Het toestel wordt opgeladen.
Constant groen
Het opladen is voltooid.
Geel knipperend
De batterij is bijna leeg.
Rood knipperend
De batterij is bijna leeg.
Toestelstatuslampje
FRONT en REAR
Brandt constant blauw als het toestel is
gekoppeld met het achterlicht. Knippert
blauw als het toestel het achterlicht zoekt.
Knippert rood als de batterij bijna leeg is.
Brandt continu rood als er een probleem
met het toestel is.
Gevaarniveau-lampje
Oplaadstatuslampje
(Het toestel opladen,
pagina 4)
Verandert van kleur naarmate het potentiële
gevaar toe- of afneemt. Groen geeft aan dat
geen voertuig wordt gedetecteerd. Oranje
geeft aan dat een voertuig nadert. Rood
geeft aan dat een voertuig op hoge snelheid
nadert.
Voertuigpositielampjes
Stijgt in de kolom naarmate een voertuig uw
fiets dichter nadert.
Het Varia RDU toestel installeren
OPMERKING: Als u geen Varia RDU toestel hebt, kunt u deze
taak overslaan en een compatibel Edge toestel gebruiken (Het
achterlicht koppelen met uw Edge 1030, pagina 2).
U kunt het toestel installeren op de stuurpen of het stuur.
1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
brengt.
2 Plaats de rubberen schijf À op de achterzijde van de
fietssteun.
De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.
De Varia RDU toestelgeluiden instellen
• Druk op de toestelknop om geluiden in te schakelen.
• Druk nogmaals op de toestelknop om geluiden uit te
schakelen.
Het Varia RDU toestel en achterlicht uitschakelen
Als het Varia RDU toestel is gekoppeld met het achterlicht, kunt
u beide toestellen tegelijk uitschakelen.
Houd de toestelknop op het Varia RDU toestel 1 seconde
ingedrukt.
Het Varia achterlicht en uw Edge 1030
U kunt uw achterlicht op afstand bedienen en de instellingen
aanpassen met uw compatibele Edge toestel. Dit gedeelte bevat
instructies voor het Edge 1030 toestel. Andere compatibele
Edge toestellen bevatten soortgelijke instellingen en
bedieningsfuncties (Andere compatibele toestellen, pagina 5).
Het achterlicht koppelen met uw Edge 1030
Wanneer u het achterlicht voor de eerste keer met uw Edge
toestel verbindt, moet u het toestel en het achterlicht koppelen.
Hierna maakt het toestel automatisch verbinding met het
achterlicht wanneer u uw activiteit start en het achterlicht actief
en binnen bereik is.
OPMERKING: Het achterlicht is compatibel met andere Garmin
toestellen (Andere compatibele toestellen, pagina 5).
1 Breng het Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m bij andere
ANT+ sensoren vandaan bent tijdens het koppelen.
2 Schakel het Edge toestel in.
> Sensors > Voeg sensor toe > Zoek alles.
3 Selecteer
4 Houd de toestelknop 2 seconden ingedrukt om de
koppelmodus in te schakelen als het Varia toestel is
uitgeschakeld.
Het statuslampje knippert paars en het achterlicht wordt
ingeschakeld. Het toestel bevindt zich gedurende 5 minuten
in de koppelmodus, of tot u op de toestelknop drukt.
®
3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden Á.
5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
de inkepingen op de fietssteun Â.
6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
het vastklikt.
2
Het Varia achterlicht en uw Edge 1030
5 Selecteer uw sensor en vervolgens Voeg toe.
Wanneer de sensor is gekoppeld met uw Edge toestel, is de
sensorstatus Verbonden. De (radar) en
(fietsverlichting)
statuspictogrammen branden continu boven aan het
startscherm.
Weergave van radarinformatie op uw Edge toestel
Maak een rit.
De radarinformatie wordt weergegeven op het actieve
gegevensscherm.
Als u de volgende keer naar beneden veegt op de widgets te
bekijken, wordt de laatst bekeken widget weergegeven.
De instellingen van uw Varia toestel aanpassen via
uw Edge 1030
Voordat u de Varia toestelinstellingen met uw Edge toestel kunt
aanpassen, dient u de toestellen te koppelen.
> Sensors > Lichten.
1 Selecteer
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Schakel in om het lichtnetwerk in te schakelen.
• Selecteer Netwerkopties > Testlampen om te
controleren of elk licht in uw netwerk correct is ingesteld
(Het lichtnetwerk testen, pagina 3).
• Selecteer een licht om de toestelgegevens weer te geven
en elk licht in uw netwerk aan te passen
(Lichtnetwerkinstellingen, pagina 3).
Het lichtnetwerk testen
1 Selecteer op uw Edge toestel
> Instellingen > Sensors >
Lichten > Netwerkopties > Testlampen.
2 Selecteer het licht dat u wilt testen.
Het licht knippert als het is verbonden.
Het voertuigpositie-lampje À stijgt in de kolom naarmate een
voertuig uw fiets dichter nadert. Het gevaarniveau-lampje Á
verandert van kleur naarmate het potentiële gevaar toe- of
afneemt. Groen geeft aan dat geen voertuig wordt
gedetecteerd. Oranje geeft aan dat een voertuig nadert.
Rood geeft aan dat een voertuig op hoge snelheid nadert.
Geluidssignalen die waarschuwen voor naderende
voertuigen
Het Edge toestel geeft pieptonen als geluidssignalen zijn
ingeschakeld in de systeeminstellingen. Uw toestel is voorzien
van geluidssignalen voor verschillende waarschuwingsfuncties.
Een uniek geluid waarschuwt voor naderende voertuigen. Het
toestel piept één keer als het eerste voertuig wordt
gedetecteerd. Nadat het gevaar is afgewend, piept het toestel
opnieuw als een volgend voertuig wordt gedetecteerd.
Widgets weergeven
Uw toestel wordt geleverd met diverse vooraf geïnstalleerde
widgets, en als u uw toestel koppelt met een smartphone of
ander compatibel toestel, zijn er nog meer widgets beschikbaar.
1 Veeg in het startscherm omlaag vanaf de bovenkant van het
scherm.
Lichtnetwerkinstellingen
Selecteer op uw Edge toestel
> Instellingen > Sensors >
Lichten en selecteer een gekoppeld licht.
Schakel in: Hiermee wordt het licht ingeschakeld, waarna u het
licht op afstand kunt bedienen met uw Edge toestel. U kunt
een licht uitschakelen om het los te koppelen van het
lichtnetwerk.
Lichtmodus: Hiermee wordt de modus voor lichtintensiteit en
patroon ingesteld of wordt het licht uitgeschakeld.
OPMERKING: Deze instelling is beschikbaar als u de
lichtmodusinstelling Individueel selecteert
(Lichtmodusinstellingen, pagina 3).
Software-update: Hiermee wordt op software-updates
gecontroleerd.
Over: Hiermee wordt informatie over het toestel, de software en
de batterij weergegeven.
Verwijder: Hiermee kunt u een gekoppeld licht uit het netwerk
verwijderen.
Lichtmodusinstellingen
Selecteer op uw Edge toestel
> Instellingen > Sensors >
Lichten > Netwerkopties > Lichtmodus.
Auto: Hiermee worden de lichtintensiteit en lichtmodus
automatisch aangepast op basis van het omgevingslicht of
de tijd van de dag. Deze modus wordt aanbevolen voor
woon-werkverkeer of fietstochten op de weg.
Goede zichtbaarheid: Hiermee wordt de lichtintensiteit van de
knippermodus ingesteld of de meest heldere instelling
ingeschakeld.
Pad: Hiermee worden de lichtintensiteit en lichtmodus
automatisch aangepast op basis van het omgevingslicht of
de tijd van de dag. Deze modus wordt aanbevolen voor
mountainbiken.
Individueel: Hiermee kunt u de lichtintensiteit en de
patroonmodus instellen voor elk licht in uw netwerk
(Lichtnetwerkinstellingen, pagina 3).
De radarmeldingsinstellingen wijzigen met uw Edge
1030
De instellingenwidget wordt weergegeven. Een knipperend
pictogram betekent dat het toestel aan het zoeken is. U kunt
elk pictogram selecteren om de instellingen te wijzigen.
2 Veeg naar links of rechts om meer widgets te bekijken.
Het Varia achterlicht en uw Edge 1030
Voordat u de radarmeldingsinstellingen met uw Edge toestel
kunt aanpassen, dient u de toestellen te koppelen.
U kunt het geluid en de weergave van radarmeldingen op uw
Edge toestel aanpassen.
> Sensors.
1 Selecteer op uw Edge toestel
3
2 Selecteer uw achterlicht.
3 Selecteer Sensordetails > Waarschuwingsinstellingen.
4 Selecteer een optie.
Toestelinformatie
Specificaties
Varia RTL specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Gebruiksduur van
RTL510 batterij
Tot 6 uur in de continu-modus
Tot 6 uur in de nachtknippermodus
Tot 15 uur in de dagknippermodus
Tot 5 maanden in de stand-bymodus
Gebruiksduur van
RTL511 batterij
Tot 10 uur in de continu-modus
Tot 5 maanden in de stand-bymodus
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20º tot 50ºC (van -4º tot 122ºF)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)
te drukken. Het toestel detecteert geen voertuigen in de standbymodus.
Het toestel opladen
LET OP
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.
Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
stopcontact of een USB-poort op uw computer.
OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
goedgekeurde temperatuurbereik (Varia RTL specificaties,
pagina 4).
1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.
Radiofrequentie/-protocol 2,4 GHz @ 4 dBm nominaal; 24 GHz @
12 dBm nominaal
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
Lichtstroom RTL510
LED-lampje
20 lm (continu-modus)
29 lm (nachtknippermodus)
65 lm (dagknippermodus)
Lichtstroom RTL511
LED-lampje
7 lm (alleen continu-modus)
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
Varia RDU specificaties
3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithiumionbatterij
Levensduur van batterij
Tot 10 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20 tot 60 ºC (van -4 tot 140 ºF)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)
Draadloze frequentie/
draadloos protocol
2,4 GHz ANT+ bij 0 dBm nominaal
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Radardetectie
• De radar detecteert voertuigen op een afstand tot 140 meter.
• De snelheid van het naderende voertuig moet liggen tussen
10 en 160 km per uur (tussen 6 en 99 mph).
OPMERKING: De radar detecteert geen voertuigen die
dezelfde snelheid hebben als uw fiets.
• De radarstraal is 40 graden breed. Daarmee dekt de radar de
meeste bochten in de weg.
• De radar kan maximaal acht naderende voertuigen
detecteren.
Achterlichtmodi en intensiteit
De Varia RTL510 brandt standaard continu. U kunt het toestel in
de nachtknipper- en dagknippermodi schakelen door op de
toestelknop te drukken. U kunt het toestel in de stand-bymodus
schakelen door op de toestelknop te drukken. Het toestel
detecteert geen voertuigen in de stand-bymodus.
De Varia RTL511 biedt alleen de continu-modus. U kunt het
toestel in de stand-bymodus schakelen door op de toestelknop
4
op het toestel.
of een USB-poort van een computer.
4 Sluit de netadapter aan op een standaard stopcontact.
5 Laad het toestel volledig op.
Het statuslampje knippert groen tijdens het opladen. Het
statuslampje brandt constant groen als het opladen is
voltooid.
Verwijder
de USB-kabel en sluit de beschermkap.
6
Tips voor het opladen van het toestel
• Sluit de oplader stevig aan op het toestel.
U kunt het toestel opladen door de USB-kabel via een
Garmin goedgekeurde netadapter aan te sluiten op een
standaardstopcontact of een USB-poort op uw computer. Het
opladen van een geheel lege batterij duurt circa 5 uur bij
opladen via een computer en circa 3 uur bij opladen via een
netadapter.
• Verwijder de oplader van het toestel als het statuslampje
groen brandt.
• Bekijk de resterende levensduur van de batterij
op uw
Edge 1030 instellingenwidget (Widgets weergeven,
pagina 3).
Toestelonderhoud
LET OP
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
beschadiging van de poort te voorkomen.
Toestelinformatie
Het toestel schoonmaken
LET OP
Gebruik geen doek of ander materiaal dat krassen op de
optische lens aan de voorzijde van het toestel kan veroorzaken.
Als er zich krassen op de optische lens bevinden, kan dit de
performance van de radar nadelig beïnvloeden.
• Verwijder modder en vuil van de beschermkap.
• Houd het toestel onder stromend water met de beschermkap
gesloten.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
Andere compatibele toestellen
Het achterlicht koppelen met een
compatibele Edge
Deze taak is bedoeld voor de Edge 1000, 820, 520 en 130
toestellen. Als uw toestel zich niet in de lijst bevindt, gaat u naar
buy.garmin.com.
1 Breng het Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m bij andere
ANT+ sensoren vandaan bent tijdens het koppelen.
2 Schakel het Edge toestel in.
3 Selecteer in het menu Sensors, Voeg sensor toe > Zoek
alles.
4 Houd de toestelknop 2 seconden ingedrukt om de
koppelmodus in te schakelen als het Varia toestel is
uitgeschakeld.
Het statuslampje knippert paars en het achterlicht wordt
ingeschakeld. Het toestel bevindt zich gedurende 5 minuten
in de koppelmodus, of tot u op de toestelknop drukt.
5 Selecteer uw sensor.
Als de sensor met uw Edge toestel is gekoppeld, branden de
statuspictogrammen van de radar en de fietsverlichting continu.
Het achterlicht koppelen met een compatibel
Garmin horloge
Deze taak is bedoeld voor de Forerunner 935, fēnix 5 series en
vívoactive 3 horloges. Als uw toestel zich niet in de lijst bevindt,
gaat u naar buy.garmin.com.
1 Breng het horloge binnen bereik (3 m) van de sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m bij andere
ANT+ sensoren vandaan bent tijdens het koppelen.
2 Schakel het Garmin horloge in.
3 Selecteer in het menu Instellingen, Sensors en
accessoires > Voeg nieuw toe > Zoek alles.
4 Houd de toestelknop 2 seconden ingedrukt om de
koppelmodus in te schakelen als het Varia toestel is
uitgeschakeld.
Het statuslampje knippert paars en het achterlicht wordt
ingeschakeld. Het toestel bevindt zich gedurende 5 minuten
in de koppelmodus, of tot u op de toestelknop drukt.
5 Selecteer uw sensor.
Als de sensor met uw Garmin horloge is gekoppeld, branden de
statuspictogrammen van de radar en de fietsverlichting continu.
®
®
®
Problemen oplossen
Het toestel herstellen
U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.
Andere compatibele toestellen
Houd de toestelknop 8 seconden ingedrukt tot alle LEDlampjes zijn uitgeschakeld.
Als u alle instellingen herstelt, worden de
koppelingsverbindingen van het toestel verwijderd.
De software voor het achterlicht met uw
Edge toestel bijwerken
Voordat u de software voor het achterlicht kunt bijwerken, dient
u het achterlicht met uw Edge toestel te koppelen, moet u over
een Garmin Connect™ account beschikken en dient u het Edge
toestel met een compatibele smartphone te koppelen.
1 Breng het Edge toestel binnen 3 m (10 ft.) van het achterlicht.
2 Synchroniseer uw Edge toestel met de Garmin Connect
Mobile app.
Als er nieuwe software beschikbaar is, geeft uw toestel een
melding weer dat u de software kunt bijwerken.
3 Volg de instructies op het scherm.
Het lampje van het achterlicht gaat blauw en groen knipperen
om aan te geven dat het toestel wordt bijgewerkt. Als de update
is voltooid, knippert het lampje tien keer groen.
Statuslampje achterlicht voor software-updates
Activiteit statuslampje
Status
Knippert blauw en groen
Het toestel uploadt software.
Knippert groen
De software-update is voltooid.
Knippert rood
De software-update is mislukt.
Productupdates
Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw
computer.
Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de
volgende diensten voor Garmin toestellen:
• Software-updates
• Productregistratie
De software bijwerken met de Garmin Express app
Voordat u uw toestelsoftware kunt bijwerken, moet u de Garmin
Express toepassing downloaden.
Met de Garmin Express toepassing kunt u de
achterlichtsoftware bijwerken.
1 Sluit het achterlicht met een USB-kabel aan op uw computer.
Garmin Express zoekt automatisch naar software-updates en
verzendt deze naar uw toestel.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Koppel het toestel los en schakel het in.
Het lampje van het achterlicht gaat blauw en groen knipperen
om aan te geven dat het toestel wordt bijgewerkt. Als de
update is voltooid, knippert het lampje tien keer groen.
De verbinding tussen het achterlicht en het
Edge toestel is verbroken
WAARSCHUWING
Als het achterlicht niet is verbonden of geen licht- en
radargegevens verzendt naar het Edge toestel, adviseert
Garmin om te stoppen met fietsen en de toestellen op een
veilige locatie te controleren.
• Schakel beide toestellen uit en weer in.
• Koppel de toestellen (Het achterlicht koppelen met uw Edge
1030, pagina 2).
Het Varia RTL toestel verzendt licht- en radargegevens naar
het Edge toestel. Het Edge toestel geeft
en weer als
het is verbonden.
5
Het achterlicht reageert niet
Vervangende O-ringen
Als het statuslampje voor het achterlicht tijdens het fietsen
continu rood brandt, is er iets mis met het toestel.
• Controleer of de bedrijfstemperatuur van het toestel binnen
het goedgekeurde bereik valt (Varia RTL specificaties,
pagina 4).
• Schakel het toestel uit en weer in.
U kunt het batterijniveau controleren in het menu Sensors of
op uw Edge toestel.
• Vermijd meerdere bronnen van radarinterferentie.
Voor de steunen zijn vervangende banden (O-ringen)
verkrijgbaar.
OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
(Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
dealer.
Radardetectie werkt niet binnenshuis
Het Varia RTL toestel is afgesteld om voertuigen buiten te
detecteren. Als u het toestel binnenshuis inschakelt, kan er een
verzadigingsmelding klinken. Als u het toestel mee naar buiten
neemt, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.
Meer informatie
• Ga naar www.support.garmin.com voor meer handleidingen,
artikelen en software-updates.
• Ga naar www.garmin.com/intosports.
• Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Het statuslampje brandt rood tijdens het
opladen
• Controleer of de USB-kabel, connectors en poorten
beschadigd zijn.
• Controleer of de voedingsbron stroom geeft.
U kunt dit op verschillende manieren controleren. U kunt
bijvoorbeeld controleren of andere toestellen op dezelfde
voedingsbron wel goed functioneren.
• Controleer of de oplaadtemperatuur voor het toestel binnen
het goedgekeurde bereik valt (Varia RTL specificaties,
pagina 4).
De verbinding tussen het achterlicht en het
Varia RDU toestel is verbroken
WAARSCHUWING
Als het achterlicht niet is verbonden of geen gegevens verzendt
naar het Varia RDU toestel, adviseert Garmin om te stoppen
met fietsen en de toestellen op een veilige locatie te controleren.
Als het gevaarniveau-lapje constant rood brandt en het lampje
REAR niet brandt, is het achterlicht niet verbonden met het
Varia RDU toestel.
• Schakel beide toestellen uit en weer in.
Als het toestel weer is ingeschakeld, kunt u het oplaadniveau
van de batterij controleren. De LED-lampjes voor het
achterlicht in de horizontale kolom geven het oplaadniveau
van de batterij aan.
• Koppel de toestellen (Het achterlicht koppelen met uw RDU
toestel, pagina 6).
Het achterlicht koppelen met uw RDU toestel
Het Varia RDU toestel kan met één achterlicht tegelijk worden
gekoppeld.
OPMERKING: Als uw achterlicht bij een RDU toestel is
meegeleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.
1 Houd de Varia RDU toestelknop 5 seconden ingedrukt.
Het gevaarniveau-lampje knippert paars.
2 Schakel het achterlicht in.
3 Breng de toestellen op 1 cm afstand van elkaar en wacht tot
de toestellen zijn verbonden.
Het Varia RDU
LED-lampje brandt continu blauw en het
gevaarniveau-lampje brandt continu groen. Het Varia RTL
statuslampje knippert blauw.
6
Problemen oplossen
Index
A
aan-uitknop 1
accessoires 6
ANT+ sensors 3
B
banden 6
batterij 1, 2
opladen 4, 6
E
Edge 2, 3, 5
F
fēnix 5
Forerunner 5
G
Garmin Express 5
software bijwerken 5
GPS, signaal 3
H
helderheid 3
herstellen, toestel 5
I
indoortraining 6
installeren 1, 2
instellingen 3
K
knoppen 1, 2
koppelen 2, 3, 5, 6
L
lichtmodi 4
O
O-ringen. Zie banden
opladen 4
P
problemen oplossen 4–6
S
satellietsignalen 3
smartphone 3
software, bijwerken 5
specificaties 4
statuslampje 1, 2
T
toestel, onderhoud 4
toestel aanpassen 2
toestel bevestigen 1, 2
toestel schoonmaken 5
tonen 2, 3
U
updates, software 5
USB 5
V
vívoactive 5
W
Wi-Fi 3
Index
7
support.garmin.com
April 2018
190-02399-35_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising