Garmin | Varia™ RTL510/RTL511 | User manual | Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Brukerveiledning

Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Brukerveiledning
VARIA™ REARVIEW RADAR RTL510/
RTL511
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Edge , fēnix , Forerunner og vívoactive er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™,
Garmin Express™ og Varia™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Modellnummer: A02807, A03414
Landbegrensninger gjelder. 010-01973-00 og 010-01977-00 er godkjent for bruk i Frankrike og Storbritannia. 010-01974-00 og 010-01978-00 er godkjent for bruk i Tyskland.
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Komme i gang ............................................................................. 1
Tips til montering av enheten ...................................................... 1
Installere universalbraketten .................................................. 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Statuslampe for Varia RTL ..................................................... 1
Slå av baklykten ..................................................................... 1
Varia RDU Oversikt over enheten .............................................. 2
Montere Varia RDU enheten .................................................. 2
Slå på Varia RDU enheten ..................................................... 2
Slå av Varia RDU enheten og baklykten ............................... 2
Varia baklykten og Edge 1030....................................... 2
Parkoble baklykten med Edge 1030 ........................................... 2
Vise radar på Edge enheten .................................................. 3
Varseltone for kjøretøy som nærmer seg .............................. 3
Vise widgeter ......................................................................... 3
Tilpasse enhetsinnstillingene for Varia med Edge 1030 ........ 3
Tilpasse innstillingene for radarvarsler med Edge 1030 ........ 3
Informasjon om enheten................................................ 3
Spesifikasjoner ........................................................................... 3
Varia RTL-spesifikasjoner ...................................................... 3
Varia RDU spesifikasjoner ..................................................... 4
Radarregistrering ........................................................................ 4
Moduser og intensitet for baklykten ............................................ 4
Lade enheten .............................................................................. 4
Tips til lading av enheten ....................................................... 4
Ta vare på enheten .....................................................................4
Rengjøre enheten .................................................................. 4
Andre kompatible enheter............................................. 4
Parkoble baklykten med en kompatibel Edge ............................ 4
Parkoble baklykten med en kompatibel Garmin klokke .............. 5
Feilsøking........................................................................ 5
Nullstille enheten ........................................................................ 5
Oppdatere programvaren for baklykten med Edge enheten ...... 5
LED-lampen for programvareoppdateringer på baklykten ..... 5
Produktoppdateringer ................................................................. 5
Oppdatere programvaren ved hjelp av programmet Garmin
Express .................................................................................. 5
Baklykten kobles fra Edge enheten ............................................ 5
Baklykten svarer ikke .................................................................. 5
Radardeteksjon fungerer ikke innendørs .................................... 5
LED-statuslampen blinker rødt under lading .............................. 5
Baklykten kobles fra Varia RDU enheten ................................... 6
Parkoble baklykten med RDU enheten ...................................... 6
Utbyttbare tetningsringer ............................................................ 6
Få mer informasjon ..................................................................... 6
Indeks .............................................................................. 7
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Enheten kan forbedre situasjonsforståelsen. Den kan ikke
erstatte oppmerksomhet og god vurderingsevne hos syklisten.
Bruk alltid sunn fornuft, og opptre trygt i trafikken.
Komme i gang
Du kan bruke Varia RTL (radarbaklykt) med Varia RDU
(radarskjermenheten) eller en kompatibel Garmin enhet. Denne
listen gir en oversikt over oppgavene som skal gjøres under
montering og oppsett.
• Lade enheten (Lade enheten, side 4).
• Monter universalbraketten (Installere universalbraketten,
side 1).
• Hvis du bruker Varia RDU, skal den monteres på
sykkelrammen eller sykkelstyret (Montere Varia RDU
enheten, side 2).
MERK: Når du kjøper enhetene Varia RTL og RDU sammen,
er de allerede parkoblet.
• Hvis du bruker en Edge 1030-enhet, må du parkoble
enhetene (Parkoble baklykten med Edge 1030, side 2).
• Hvis du bruker en annen Garmin enhet, må du parkoble
enhetene (Andre kompatible enheter, side 4).
®
3 Fest universalbraketten godt med ett bånd Á.
4 Plasser tappene på baksiden av enheten på linjene med
hakkene på universalbraketten Â.
5 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Oversikt over enheten
®
Tips til montering av enheten
Varia RTL enheten har en baklykt samt en mikroradar som kan
registrere kjøretøy som nærmer seg opptil 140 meter unna.
• Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
• Monter enheten så høyt opp på setestangen som mulig for at
lykten skal være så synlig som mulig.
MERK: Monteringsoverflaten skal være loddrett. Det er en 15
graders vinkel mellom en loddrett og en vanlig setepinne.
• Monter Varia RTL511-enheten på setepinnen mellom 250
mm og 1200 mm over veien.
• Monter enheten på riktig måte.
Enheten vender bakover og er vinkelrett med veien.
• Ta en prøvetur om dagen i et trygt miljø.
À
Enhetstast
Trykk på den for å endre lysmoduser.
Hold inne i 1 sekund for å slå på enheten.
Hold inne i 2 sekunder for å starte parkoblingsmodusen når enheten er slått av.
Hold inne i 2 sekunder for å slå av enheten.
Á
LEDstatuslampe
Endrer farge etter batteristatus, parkoblingsstatus
og ladestatus.
Statuslampe for Varia RTL
LED-aktivitet
Status
Blinker lilla
Enheten er i parkoblingsmodus.
Blinker blått
Enheten er i smartmodus og kan kontrolleres av en parkoblet Varia RDU eller
kompatibel Garmin enhet.
Blinker rødt
Lavt batterinivå.
Blinker grønt
Enheten lades.
Lyser kontinuerlig grønt
Ladingen er fullført.
Kontinuerlig rød
Det oppstod en feil under lading.
Veksler mellom blått og
grønt
Enheten oppdaterer programvare.
Slå av baklykten
Hold nede enhetstasten i 2 sekunder.
Installere universalbraketten
1 Velg en gummipute À basert på formen på setestangen, og
plasser gummiputen på baksiden av universalbraketten.
2 Plasser universalbraketten på setestangen.
Innledning
1
Varia RDU Oversikt over enheten
Slå på Varia RDU enheten
Hold enhetstasten nede i 1 sekund for å slå på enheten.
LED-lampene fyller kolonnen for å vise batterinivået.
LED-lampen
blinker blått mens den leter etter baklykten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Enhetstast
Slår enheten av og på.
Varia RDU LED-lampe for batteristatus
Når du slår på enheten, viser LED-lampen øverst i kolonnen
batteristatusen i et kort øyeblikk.
Sensor for omgivelseslys Registrerer lysforholdene, og justerer
automatisk lysstyrken på skjermen.
LED-aktivitet
Status
LED-lampe for tilkoblingsstatus
Blinker grønt
Enheten lades.
Lyser kontinuerlig grønt
Ladingen er fullført.
Blinker gult
Lavt batterinivå.
Blinker rødt
Svært lavt batterinivå.
Lyser kontinuerlig blått når enheten er
parkoblet med baklykten. Blinker blått
når enheten leter etter baklykten.
FRONT og REAR LEDlamper for enhetsstatus
Blinker rødt når batteriet er svakt. Lyser
kontinuerlig rødt når det er en feil på
enheten.
LED-lampe for
trusselnivå
LED-lampe for ladestatus
(Lade enheten, side 4)
Skifter farge etter trusselnivået. Grønt
indikerer at ingen kjøretøy nærmer seg.
Gult indikerer at et kjøretøy nærmer seg.
Rødt indikerer at et kjøretøy nærmer seg
i høy hastighet.
LED-lampe for kjøretøyposisjon
Beveger seg oppover i kolonnen når
kjøretøyet nærmer seg sykkelen.
Angi Varia RDU enhetstoner
• Trykk på enhetstasten for å slå på toner.
• Trykk på enhetstasten på nytt for å slå av toner.
Slå av Varia RDU enheten og baklykten
Hvis Varia RDU er parkoblet med baklykten, kan du slå av
begge enhetene samtidig.
Hold enhetstasten på Varia RDU enheten nede i 1 sekund.
Montere Varia RDU enheten
MERK: Hvis du ikke har en Varia RDU enhet, kan du hoppe
over denne oppgaven og bruke en kompatibel Edge enhet
(Parkoble baklykten med Edge 1030, side 2).
Du kan montere enheten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.
Varia baklykten og Edge 1030
Du kan kontrollere baklykten og tilpasse innstillingene eksternt
ved hjelp av den kompatible Edge enheten. Denne delen
inneholder instruksjoner for Edge 1030-enheten. Andre
kompatible Edge enheter har tilsvarende innstillinger og
kontroller (Andre kompatible enheter, side 4).
Parkoble baklykten med Edge 1030
Første gang du kobler baklykten til Edge enheten, må du
parkoble enheten og baklykten. Når du først har parkoblet dem,
kobles enheten automatisk til baklykten når du starter aktiviteten
og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.
MERK: Baklykten er kompatibel med andre Garmin enheter
(Andre kompatible enheter, side 4).
1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Slå på Edge enheten.
> Sensorer > Legg til sensor > Søk på alle.
3 Velg
4 Når Varia enheten er slått av, holder du enhetstasten inne i 2
sekunder for å starte parkoblingsmodusen.
Statuslampen blinker lilla, og baklykten slås på. Enheten
forblir i parkoblingsmodus i 5 minutter eller til du trykker på
enhetstasten.
5 Velg sensor, og velg Legg til.
Når sensoren er paret med Edge enheten, vises sensorens
status som Tilkoblet. Statusikonene (radar) og
(sykkellykter) lyser kontinuerlig på toppbanneret på
startskjermbildet.
®
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
2
Varia baklykten og Edge 1030
Vise radar på Edge enheten
Ta deg en tur.
Radarinformasjonen vises på den aktive dataskjermen.
• Velg Nettverksalternativer > Test lys for å kontrollere at
hver av lyktene i nettverket ditt er konfigurert på riktig
måte (Teste lyktnettverket, side 3).
• Velg en lykt for å se enhetsinformasjon og tilpasse hver av
lyktene i nettverket ditt (Lyktnettverksinnstillinger,
side 3).
Teste lyktnettverket
1 Velg følgende på Edge enheten:
> Innstillinger >
Sensorer > Lys > Nettverksalternativer > Test lys.
2 Velg en lykt du vil teste.
Lyset blinker når den er tilkoblet.
LED-lampen for kjøretøyets posisjon À beveger seg oppover
i kolonnen når et kjøretøy nærmer seg sykkelen. LED-lampen
som indikerer trusselnivået Á skifter farge når trusselnivået
endres. Grønt indikerer at ingen kjøretøy nærmer seg. Gult
indikerer at et kjøretøy nærmer seg. Rødt indikerer at et
kjøretøy nærmer seg i høy hastighet.
Varseltone for kjøretøy som nærmer seg
Edge enheten piper hvis du har slått på toner i innstillingene.
Enheten har ulike varseltoner for ulike situasjoner. Varseltonen
for kjøretøy som nærmer seg har en unik lyd. Enheten piper én
gang når det første kjøretøyet registreres. Når trusselen er over,
piper enheten på nytt når et nytt kjøretøy registreres.
Vise widgeter
Enheten leveres med flere forhåndsinstallerte widgeter. Når du
parkobler enheten med en smarttelefon eller annen kompatibel
enhet, kan du få tilgang til flere widgeter.
1 Gå til startskjermbildet, og sveip ned fra øverst på skjermen.
Lyktnettverksinnstillinger
Velg følgende på Edge enheten:
> Innstillinger > Sensorer
> Lys, og velg en parkoblet lykt.
Aktiver: Slår på lyset og lar deg kontrollere lykten eksternt med
Edge enheten. Du kan deaktivere en lykt for å koble den fra
lyktnettverket.
Lysmodus: Angir lysintensiteten og mønstermodusen, eller slår
av lykten.
MERK: Denne innstillingen er tilgjengelig når du velger
lysmodusinnstillingen Individuell (Innstillinger for lysmodus,
side 3).
Programvareoppdatering: Søker etter
programvareoppdateringer.
Om: Viser informasjon om enheten, programvare og batteriet.
Fjern: Brukes til å slette en parkoblet lykt fra nettverket.
Innstillinger for lysmodus
Velg følgende på Edge enheten:
> Innstillinger > Sensorer
> Lys > Nettverksalternativer > Lysmodus.
Automatisk: Justerer lysstyrken og endrer lysmodusen
automatisk basert på lyset i omgivelsene og tidspunkt på
dagen. Denne modusen anbefales når du sykler til jobb eller
på landeveien.
God synlighet: Setter lysstyrken til blinkende modus eller den
mest lyssterke innstillingen.
Sti: Justerer lysstyrken og endrer lysmodusen automatisk basert
på lyset i omgivelsene og tidspunkt på dagen. Denne
modusen anbefales ved terrengsykling.
Individuell: Lar deg tilpasse lysintensitet og mønstermodus for
hver av lyktene i nettverket ditt (Lyktnettverksinnstillinger,
side 3).
Tilpasse innstillingene for radarvarsler med Edge
1030
Innstillingswidgeten vises. Et blinkende ikon betyr at enheten
søker. Du kan velge et ikon for å endre innstillingene.
2 Sveip til venstre eller høyre for å vise flere widgeter.
Neste gang du sveiper nedover for å vise widgetene, vises den
siste widgeten du brukte.
Tilpasse enhetsinnstillingene for Varia med Edge
1030
Før du kan tilpasse enhetsinnstillingene for Varia ved hjelp av
Edge enheten, må du parkoble enhetene.
> Sensorer > Lys.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Velg Aktiver for å aktivere lyktnettverket.
Informasjon om enheten
Før du kan tilpasse innstillingene for radarvarsler ved hjelp av
Edge enheten, må du parkoble enhetene.
Du kan tilpasse lyden og visningen for radarvarslene på Edge
enheten.
> Sensorer.
1 Velg følgende på Edge enheten:
2 Velg baklykten.
3 Velg Sensordetaljer > Varselinnstillinger.
4 Velg et alternativ.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Varia RTL-spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid for RTL510
Opptil 6 timer i kontinuerlig lysende modus
Opptil 6 timer i nattblinkingsmodus
Opptil 15 timer i dagblinkingsmodus
Opptil 5 måneder i standbymodus
3
Batteritid for RTL511
Opptil 10 timer i kontinuerlig lysende modus
Opptil 5 måneder i standbymodus
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 50 ºC (fra -4 til 122 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz ved 4 dBm nominell; 24 GHz ved 12
dBm nominell
Vanntetthetsvurdering IEC 60529 IPX7*
LED-lysstrøm for
RTL510
20 lm (kontinuerlig lysende modus)
29 lm (nattblinkingsmodus)
65 lm (dagblinkingsmodus)
LED-lysstrøm for
RTL511
7 lm (kun kontinuerlig lysende modus)
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Varia RDU spesifikasjoner
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
5 Lad enheten helt opp.
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 10 timer ved vanlig bruk
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 60 ºC (fra –4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ ved 0 dBm nominell
Tips til lading av enheten
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
• Koble laderen skikkelig til enheten.
Du kan lade enheten ved hjelp av USB-kabelen på to måter.
Enten ved å bruke en strømadapter som er godkjent av
Garmin i en vanlig stikkontakt, eller ved å koble USB-kabelen
til USB-porten på en datamaskin. Et helt utladet batteri lades
opp på 5 timer ved hjelp av en datamaskin eller på 3 timer
ved hjelp av en vekselstrømkilde.
• Koble laderen fra enheten når statuslampen lyser grønt
kontinuerlig.
• Du kan se den gjenværende batteritiden
på Edge
innstillingskontrollprogrammet til 1030 (Vise widgeter, side 3).
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Radarregistrering
• Radaren registrerer kjøretøy på en avstand på opptil
140 meter.
• Hastigheten til kjøretøyet som nærmer seg må være på
mellom 10 og 160 km/t.
MERK: Radaren registrerer ikke kjøretøy som beveger seg i
samme hastighet som sykkelen.
• Radarstrålens bredde er 40 grader. Dette gir radardekning
ved vanlige svinger i veibanen.
• Radaren kan registrere opptil åtte kjøretøy som nærmer seg.
Moduser og intensitet for baklykten
Standard Varia RTL510-lysmodus lyser kontinuerlig. Du kan
bytte til nattblinking og dagblinking på enheten ved å trykke på
enhetstasten. Du kan bytte til standbymodus på enheten ved å
trykke på enhetstasten. Enheten oppdager ikke kjøretøy i
standbymodus.
Varia RTL511 har bare kontinuerlig lysende modus. Du kan
bytte til standbymodus på enheten ved å trykke på enhetstasten.
Enheten oppdager ikke kjøretøy i standbymodus.
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Varia RTL-spesifikasjoner, side 3).
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
4
LED-statuslampen blinker grønt under lading. LEDstatuslampen lyser grønt når ladingen er fullført.
6 Fjern USB-kabelen, og sett på plass gummihetten.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Du må ikke bruke en klut eller et materiale som kan lage riper i
den optiske linsen på forsiden av enheten. Hvis den optiske
linsen får riper, kan det føre til dårlig radarfunksjon.
• Fjern gjørme og skitt fra området rundt gummihetten.
• Hold enheten under rennende vann mens gummihetten er
lukket.
La enheten tørke når den er rengjort.
Andre kompatible enheter
Parkoble baklykten med en kompatibel Edge
Denne oppgaven er for Edge 1000, 820, 520 og 130-enhetene.
Hvis enheten din ikke står på listen, går du til buy.garmin.com.
1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
Andre kompatible enheter
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Slå på Edge enheten.
3 I menyen Sensorer velger du Legg til sensor > Søk på alle.
4 Når Varia enheten er slått av, holder du enhetstasten inne i 2
sekunder for å starte parkoblingsmodusen.
Statuslampen blinker lilla, og baklykten slås på. Enheten
forblir i parkoblingsmodus i 5 minutter eller til du trykker på
enhetstasten.
5 Velg sensoren.
Når sensoren parkobles med Edge enheten, vises kontinuerlige
statusikoner for radar og sykkellykter.
Parkoble baklykten med en kompatibel
Garmin klokke
Denne oppgaven er for Forerunner 935, fēnix 5-serien og
vívoactive 3-klokkene. Hvis enheten din ikke står på listen, går
du til buy.garmin.com.
1 Sørg for at klokken er innenfor sensorens rekkevidde (3 m).
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Slå på Garmin klokken.
3 I menyen Innstillinger velger du Sensorer og tilbehør >
Legg til ny > Søk på alle.
4 Når Varia enheten er slått av, holder du enhetstasten inne i 2
sekunder for å starte parkoblingsmodusen.
Statuslampen blinker lilla, og baklykten slås på. Enheten
forblir i parkoblingsmodus i 5 minutter eller til du trykker på
enhetstasten.
5 Velg sensoren.
Når sensoren parkobles med Garmin klokken, vises
kontinuerlige statusikoner for radar og sykkellykter.
®
®
®
Feilsøking
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å svare.
Hold enhetstasten inne i 8 sekunder til alle LED-lampene er
slått av.
Når du nullstiller enheten, fjernes alle parkoblingene.
Oppdatere programvaren for baklykten med
Edge enheten
Før du kan oppdatere programvaren for baklykten, må du
parkoble baklykten med Edge enheten, du må ha en Garmin
Connect™ konto, og du må parkoble Edge enheten med en
kompatibel smarttelefon.
1 Sørg for at Edge enheten er maksimalt 3 m (10 fot) unna
baklykten.
2 Synkroniser Edge enheten ved hjelp av Garmin Connect
mobilappen.
Når det finnes ny tilgjengelig programvare, gir enheten deg
beskjed om å oppdatere programvaren.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
LED-lampen på baklykten blinker blått og grønt for å angi at
enheten oppdateres. LED-lampen blinker grønt ti ganger når
oppdateringen er fullført.
LED-lampen for programvareoppdateringer på
baklykten
LED-aktivitet
Status
Blinker blått og grønt Enheten laster opp programvare.
Blinker grønt
Programvareoppdateringen er fullført og
vellykket.
Blinker rødt
Programvareoppdateringen mislyktes.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Produktregistrering
Oppdatere programvaren ved hjelp av programmet
Garmin Express
Du må laste ned programmet Garmin Express før du kan
oppdatere enhetsprogramvaren.
Du kan oppdatere programvaren for baklykten ved hjelp av
programmet Garmin Express.
1 Koble baklykten til datamaskinen med USB-kabelen.
Garmin Express søker automatisk etter
programvareoppdateringer, og sender dem til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Koble fra enheten, og slå den på.
LED-lampen på baklykten blinker blått og grønt for å angi at
enheten oppdateres. LED-lampen blinker grønt ti ganger når
oppdateringen er fullført.
Baklykten kobles fra Edge enheten
ADVARSEL
Hvis baklykten ikke er tilkoblet eller ikke sender lys og radardata
til Edge enheten, anbefaler Garmin at du går av sykkelen og
kontrollerer enhetene på et trygt sted.
• Slå av begge enhetene, og slå dem deretter på igjen.
• Parkoble enhetene (Parkoble baklykten med Edge 1030,
side 2).
Varia RTL enheten sender lys og radardata til Edge enheten.
Edge enheten viser
og når den er tilkoblet.
Baklykten svarer ikke
Hvis LED-lampen for status for baklykten lyser rødt under en
sykkeltur, er det en feil på enheten.
• Kontroller at enheten er innenfor området for godkjent
driftstemperatur (Varia RTL-spesifikasjoner, side 3).
• Slå enheten av og på igjen.
Du kan kontrollere batterinivået i menyen Sensorer på Edge
enheten.
• Unngå flere kilder til radarforstyrrelser.
Radardeteksjon fungerer ikke innendørs
Varia RTL enheten er innstilt til å oppdage kjøretøy utendørs.
Hvis du slår på enheten innendørs, kan et fargemetningsvarsel
forekomme. Enheten fungerer normalt igjen når du tar den med
utendørs.
LED-statuslampen blinker rødt under lading
• Undersøk USB-kabelen, kontaktene og portene etter skader.
• Kontroller at strømkilden genererer strøm.
Feilsøking
5
Det er flere måter du kan sjekke dette på. Du kan for
eksempel se om andre enheter fungerer med samme
strømkilde.
• Kontroller at enheten er innenfor det godkjente
temperaturområdet for lading (Varia RTL-spesifikasjoner,
side 3).
Baklykten kobles fra Varia RDU enheten
ADVARSEL
Hvis baklykten ikke er tilkoblet eller ikke sender data til Varia
RDU enheten, anbefaler Garmin at du går av sykkelen og
sjekker enhetene på et trygt sted.
Hvis LED-lampen som indikerer trusselnivået lyser rødt, og den
REAR LED-lampen er av, er baklykten ikke koblet til Varia RDU
enheten.
• Slå av begge enhetene, og slå dem deretter på igjen.
Du kan sjekke batterinivået når du slår enhetene på igjen.
LED-lampene fylles horisontalt for å vise batterinivået.
• Parkoble enhetene (Parkoble baklykten med RDU enheten,
side 6).
Parkoble baklykten med RDU enheten
Varia RDU enheten kan parkobles med én baklykt av gangen.
MERK: Hvis baklykten ble levert med en RDU-enhet, er de
allerede parkoblet.
1 Hold enhetstasten på Varia RDU inne i 5 sekunder.
LED-lampen for trusselnivå blinker lilla.
2 Slå på baklykten.
3 Hold enhetene nærmere enn 1 cm fra hverandre, og vent
mens enhetene kobles sammen.
LED-lampen for Varia RDU
lyser kontinuerlig blått, og
LED-lampen for trusselnivå lyser kontinuerlig grønt.
Statuslampen for Varia RTL blinker blått.
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Få mer informasjon
• Gå til www.support.garmin.com for å finne flere
brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
6
Feilsøking
Indeks
A
ANT+ sensorer 3
av/på-knapp 1
B
batteri 1, 2
lade 4, 5
E
Edge 2–4
enhet, vedlikehold 4
F
feilsøking 4–6
fēnix 5
Forerunner 5
G
Garmin Express 5
oppdatere programvare 5
GPS, signal 3
I
innendørstrening 5
innstillinger 3
L
lade 4
LED-statuslampe 1, 2
lysmoduser 4
lysstyrke 3
M
montere 1, 2
montere enheten 1, 2
N
nullstille, enhet 5
O
oppdateringer, programvare 5
P
parkobling 2–6
programvare, oppdatere 5
R
remmer 6
rengjøre enheten 4
S
satellittsignaler 3
smarttelefon 3
spesifikasjoner 3, 4
T
taster 1, 2
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tilbehør 6
tilpasse enheten 2
toner 2, 3
U
USB 5
V
vívoactive 5
W
Wi-Fi 3
Indeks
7
support.garmin.com
April 2018
190-02399-38_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising