Garmin | Varia™ RTL510/RTL511 | User guide | Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Podręcznik użytkownika

Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Podręcznik użytkownika
VARIA™ REARVIEW RADAR RTL510/
RTL511
Podręcznik użytkownika
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Edge , fēnix , Forerunner oraz vívoactive są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Garmin Connect™, Garmin Express™ oraz Varia™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
®
®
®
®
®
®
Nr modelu: A02807, A03414
W zależności od kraju obowiązują ograniczenia. 010-01973-00 i 010-01977-00 zostały zatwierdzone do użytku we Francji i Zjednoczonym Królestwie. 010-01974-00 i 010-01978-00 zostały
zatwierdzone do użytku w Niemczech.
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Rozpoczęcie pracy ..................................................................... 1
Wskazówki dotyczące instalowania urządzenia ......................... 1
Mocowanie uchwytu uniwersalnego ...................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Dioda LED stanu urządzenia Varia RTL . .............................. 2
Wyłączanie światła tylnego .................................................... 2
Ogólne informacje o urządzeniu Varia RDU ............................... 2
Instalowanie urządzenia Varia RDU ...................................... 2
Włączanie urządzenia Varia RDU .......................................... 2
Wyłączanie urządzenia Varia RDU i światła tylnego ............. 2
Światło tylne Varia i urządzenie Edge 1030................. 2
Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1030 ............... 3
Wyświetlanie wskazań radaru na urządzeniu Edge .............. 3
Ostrzeżenia dźwiękowe dotyczące zbliżających się
pojazdów ................................................................................ 3
Wyświetlanie widżetów .......................................................... 3
Dostosowywanie ustawień urządzenia Variado urządzenia
Edge 1030 ..............................................................................3
Dostosowywanie ustawień alertów radaru za pomocą
urządzenia Edge 1030 ........................................................... 4
Informacje o urządzeniu................................................ 4
Dane techniczne ......................................................................... 4
Varia RTL — dane techniczne ............................................... 4
Varia RDU — dane techniczne .............................................. 4
Działanie radaru .......................................................................... 4
Intensywność i tryb pracy światła tylnego ................................... 4
Ładowanie urządzenia ................................................................ 4
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia ........................ 5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 5
Czyszczenie urządzenia ........................................................ 5
Inne zgodne urządzenia................................................. 5
Parowanie światła tylnego ze zgodnym urządzeniem Edge ....... 5
Parowanie światła tylnego ze zgodnym zegarkiem Garmin ....... 5
Rozwiązywanie problemów........................................... 5
Resetowanie urządzenia ............................................................ 5
Aktualizacja oprogramowania światła tylnego za pomocą
urządzenia Edge ......................................................................... 5
Diody LED stanu światła tylnego podczas aktualizacji
oprogramowania .................................................................... 5
Aktualizacje produktów ............................................................... 5
Aktualizowanie oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin
Express .................................................................................. 6
Światło tylne rozłącza się z urządzeniem Edge .......................... 6
Światło tylne nie odpowiada ....................................................... 6
Radar nie działa w pomieszczeniach. ........................................ 6
Podczas ładowania dioda LED stanu zmienia kolor na
czerwony. .................................................................................... 6
Światło tylne rozłącza się z urządzeniem Varia RDU ................. 6
Parowanie światła tylnego z urządzeniem RDU ......................... 6
Zamienne okrągłe uszczelki ....................................................... 6
Źródła dodatkowych informacji ................................................... 6
Indeks.............................................................................. 7
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Urządzenie może zwiększyć świadomość sytuacyjną. Nie
zwalnia to jednak rowerzysty z obowiązku zachowania pełnej
koncentracji i rozwagi. Należy zawsze samemu oceniać sytuację
i bezpiecznie kierować rowerem.
Rozpoczęcie pracy
Urządzenia Varia RTL (światła tylnego z radarem) można
używać razem z urządzeniem Varia RDU (wyświetlacz radaru)
lub zgodnym urządzeniem Garmin . Na tej liście znajdują się
opisy czynności wykonywanych podczas instalacji i konfiguracji
urządzenia.
• Naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 4).
• Zainstaluj uchwyt uniwersalny (Mocowanie uchwytu
uniwersalnego, strona 1).
• Jeśli korzystasz z urządzenia Varia RDU, zainstaluj je na
wsporniku kierownicy lub na samej kierownicy roweru
(Instalowanie urządzenia Varia RDU, strona 2).
UWAGA: Jeśli urządzenia Varia RTL i RDU zostały
zakupione w jednym zestawie, są one już sparowane.
• Jeśli korzystasz z urządzenia Edge 1030, sparuj urządzenia
(Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1030,
strona 3).
• Jeśli korzystasz z innego urządzenia Garmin, sparuj oba
urządzenia (Inne zgodne urządzenia, strona 5).
®
Mocowanie uchwytu uniwersalnego
1 Dobierz gumową podkładkę À odpowiednio do kształtu
sztycy podsiodłowej i umieść gumową podkładkę z tyłu
uchwytu uniwersalnego.
2 Umieść uchwyt uniwersalny na sztycy.
®
Wskazówki dotyczące instalowania
urządzenia
Urządzenie Varia RTL składa się ze światła tylnego
i mikroradaru, który może wykryć zbliżające się pojazdy
z maksymalnej odległości 140 metrów.
• Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie
będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
• Zamontuj urządzenie na sztycy podsiodłowej możliwie
najwyżej, aby uzyskać optymalną widoczność światła
i optymalne działanie radaru.
UWAGA: Powierzchnia uchwytu powinna być ustawiona
pionowo. Między pionową a typową sztycą podsiodłową jest
kąt 15 stopni.
• Zamontuj urządzenie Varia RTL511 na sztycy podsiodłowej
na wysokości od 250 mm do 1200 mm ponad ziemią.
• Prawidłowo zainstaluj urządzenie.
Urządzenie jest skierowane do tyłu i jest zamontowane
prostopadle do drogi.
• Wybierz się na jazdę próbną w ciągu dnia w jakimś
bezpiecznym miejscu.
Wstęp
3 Przymocuj uchwyt uniwersalny za pomocą jednej opaski Á.
4 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie uniwersalnym Â.
5 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
Ogólne informacje o urządzeniu
À
Przycisk
urządzenia
Naciśnij, aby zmienić tryb oświetlenia.
Przytrzymaj przez 1 sekundę, aby włączyć
urządzenie.
Po wyłączeniu urządzenia przytrzymaj przez 2
sekundy, aby przejść w tryb parowania.
Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć
urządzenie.
Á
Dioda LED
stanu
Zmienia kolor w zależności od poziomu
naładowania baterii, stanu parowania oraz stanu
ładowania.
1
Dioda LED stanu urządzenia Varia RTL .
Zachowanie diody LED
Stan działania
Miga na fioletowo
Urządzenie działa w trybie parowania.
Miga na niebiesko
Urządzenie działa w trybie oszczędnym
i można nim sterować za pomocą
sparowanego urządzenia Varia RDU lub
zgodnego urządzenia Garmin.
Miga na czerwono
Słaba bateria.
Miga na zielono
Trwa ładowanie urządzenia.
Świeci na zielono
Ładowanie zakończone.
Świeci na czerwono
Podczas ładowania wystąpił błąd.
Miga na niebiesko i zielono Urządzenie aktualizuje oprogramowanie.
Wyłączanie światła tylnego
Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 2 sekundy.
Ogólne informacje o urządzeniu Varia RDU
3 Przymocuj uchwyt rowerowy do wspornika kierownicy.
4 Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą dwóch opasek Á.
5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie rowerowym Â.
6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
Włączanie urządzenia Varia RDU
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Przycisk urządzenia
Włącza i wyłącza urządzenie
Czujnik światła
otoczenia
Wykrywa światło otoczenia i automa­
tycznie dostosowuje jasność wyświetlacza.
Dioda LED stanu
połączenia
Świeci na niebiesko, gdy urządzenie jest
sparowane ze światłem tylnym. Miga na
niebiesko, gdy urządzenie wyszukuje
światło tylne.
Diody LED stanu
urządzenia: FRONT
i REAR
Miga na czerwono, gdy bateria jest
rozładowana. Świeci na czerwono
w przypadku wystąpienia błędu
urządzenia.
Dioda LED stopnia
zagrożenia
Dioda LED ładowania
(Ładowanie
urządzenia,
strona 4).
Zmienia kolor w zależności od potencjal­
nego stopnia zagrożenia. Kolor zielony
oznacza brak pojazdów w pobliżu. Kolor
bursztynowy oznacza zbliżający się
pojazd. Kolor czerwony oznacza pojazd
zbliżający się z dużą prędkością.
Diody LED pozycji
pojazdu
Przesuwa się w górę paska, gdy pojazd
zbliża się do roweru.
Instalowanie urządzenia Varia RDU
UWAGA: Jeśli nie masz urządzenia Varia RDU, możesz
pominąć tę czynność i użyć zgodnego urządzenia Edge
(Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1030,
strona 3).
Urządzenie można przymocować do wspornika kierownicy lub
samej kierownicy roweru.
1 Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie
będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
2 Umieść gumowy dysk À z tyłu uchwytu rowerowego.
Gumowe wypustki pasują do tylnej części uchwytu
rowerowego, utrzymując go we właściwym miejscu.
2
Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 1 sekundę, aby
włączyć urządzenie.
Diody LED wypełnią kolumnę, wskazując poziom
naładowania baterii.
Dioda LED
miga na niebiesko podczas wyszukiwania
światła tylnego.
Dioda LED stanu baterii Varia RDU
Po włączeniu urządzenia dioda LED na górze kolumny na krótko
wskazuje stan baterii.
Zachowanie diody LED
Stan działania
Miga na zielono
Trwa ładowanie urządzenia.
Świeci na zielono
Ładowanie zakończone.
Miga na żółto
Słaba bateria.
Miga na czerwono
Bardzo słaba bateria.
Ustawianie dźwięków urządzenia Varia RDU
• Naciśnij przycisk urządzenia, aby je włączyć.
• Naciśnij ponownie przycisk urządzenia, aby wyłączyć
dźwięki.
Wyłączanie urządzenia Varia RDU i światła tylnego
Jeśli urządzenie Varia RDU jest sparowane ze światłem tylnym,
możesz jednocześnie wyłączyć oba urządzenia.
Przytrzymaj przycisk urządzenia na urządzeniu Varia RDU
przez 1 sekundę.
Światło tylne Varia i urządzenie Edge
1030
Światłem tylnym można sterować zdalnie, a ustawienia
konfigurować za pomocą zgodnego urządzenia Edge. Instrukcje
zawarte w tej części dotyczą urządzenia Edge 1030. Inne
zgodne urządzenia Edge korzystają z podobnych ustawień
i elementów sterujących (Inne zgodne urządzenia, strona 5).
Światło tylne Varia i urządzenie Edge 1030
Parowanie światła tylnego z urządzeniem
Edge 1030
Podczas pierwszego łączenia światła tylnego z urządzeniem
Edge należy przeprowadzić parowanie. Po wstępnym
sparowaniu urządzenie będzie automatycznie łączyć się ze
światłem tylnym po rozpoczęciu aktywności, jeśli światło tylne
będzie aktywne i będzie znajdować się w jego zasięgu.
UWAGA: Światło tylne jest zgodne z innymi urządzeniami
Garmin (Inne zgodne urządzenia, strona 5).
1 Umieść urządzenie Edge w zasięgu czujnika (w odległości
nie większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+ .
2 Włącz urządzenie Edge.
> Czujniki > Dodaj czujnik > Szukaj
3 Wybierz kolejno
wszystko.
4 Kiedy urządzenie Varia jest wyłączone, przytrzymaj przycisk
urządzenia przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
Dioda LED stanu zacznie migać na fioletowo i włączy się
światło tylne. Urządzenie pozostaje w trybie parowania przez
5 minut lub do momentu naciśnięcia przycisku urządzenia.
5 Wybierz czujnik, a następnie Dodaj.
Po przeprowadzeniu parowania czujnika z urządzeniem Edge
status czujnika zmieni się na Połączono. Ikony stanu (radar)
i
(światło rowerowe) są wyświetlane w sposób ciągły na
górnym banerze ekranu głównego.
1 Na ekranie głównym przesuń palcem z góry do dołu.
®
Wyświetlanie wskazań radaru na urządzeniu Edge
Idź pojeździć.
Informacje radarowe wyświetlane są na aktywnym ekranie
danych.
Zostanie wyświetlony widżet ustawień. Migająca ikona
oznacza, że urządzenie przeprowadza wyszukiwanie. W celu
zmiany ustawień możesz wybrać dowolną ikonę.
2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej
widżetów.
Następnym razem, kiedy przesuniesz palcem w dół, aby
wyświetlić widżety, pojawi się ostatni oglądany widżet.
Dostosowywanie ustawień urządzenia Variado
urządzenia Edge 1030
Aby móc dostosować ustawienia urządzenia Varia do
urządzenia Edge, należy je najpierw sparować.
> Czujniki > Światła.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Włącz , aby połączyć światła.
• Wybierz kolejno Opcje sieci > Test świateł , aby
sprawdzić, czy każde z połączonych świateł jest
prawidłowo skonfigurowane (Testowanie połączenia
świateł, strona 3).
• Wybierz światło, aby wyświetlić informacje o urządzeniu
i skonfigurować każde z połączonych świateł (Ustawienia
połączonych świateł, strona 3).
Testowanie połączenia świateł
> Ustawienia >
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno
Czujniki > Światła > Opcje sieci > Test świateł.
2 Wybierz światło do przetestowania.
Światło miga, jeśli jest połączone.
Dioda LED pozycji pojazdu À przesuwa się w górę paska,
w miarę jak pojazd zbliża się do roweru. Dioda LED stopnia
zagrożenia Á zmienia kolor w zależności od potencjalnego
stopnia zagrożenia. Kolor zielony oznacza brak pojazdów
w pobliżu. Kolor bursztynowy oznacza zbliżający się pojazd.
Kolor czerwony oznacza pojazd zbliżający się z dużą
prędkością.
Ostrzeżenia dźwiękowe dotyczące zbliżających się
pojazdów
Jeśli w ustawieniach włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie
Edge wyemituje sygnał dźwiękowy. Urządzenie emituje
ostrzeżenia dźwiękowe dotyczące kilku funkcji. Ostrzeżenie
dotyczące zbliżających się pojazdów ma charakterystyczny
dźwięk. Urządzenie emituje jeden dźwięk, gdy zostanie wykryty
pierwszy pojazd. Gdy zagrożenie minie, urządzenie ponownie
wyemituje dźwięk w przypadku wykrycia kolejnego pojazdu.
Wyświetlanie widżetów
Urządzenie jest wyposażone w kilka fabrycznie załadowanych
widżetów, a więcej jest dostępnych po sparowaniu urządzenia
ze smartfonem lub innym zgodnym urządzeniem.
Światło tylne Varia i urządzenie Edge 1030
Ustawienia połączonych świateł
W urządzeniu Edge wybierz kolejno
> Ustawienia > Czujniki
> Światła i wybierz sparowane światło.
Włącz: Umożliwia włączenie światła i zdalne sterowanie nim za
pomocą urządzenia Edge. Światło można wyłączyć, aby nie
było połączone.
Tryb oświetl.: Umożliwia ustawienie intensywności światła
i trybu wzoru lub wyłączenie światła.
UWAGA: To ustawienie jest dostępne, gdy wybrane jest
ustawienie trybu oświetlania Oddzielnie (Ustawienia trybu
oświetlenia, strona 3).
Aktualizacja oprogramow.: Sprawdza, czy dostępna jest
aktualizacja oprogramowania.
O systemie: Wyświetla informacje o urządzeniu,
oprogramowaniu i baterii.
Usuń: Umożliwia usunięcie połączenia ze sparowanym
światłem.
Ustawienia trybu oświetlenia
W urządzeniu Edge wybierz kolejno
> Ustawienia > Czujniki
> Światła > Opcje sieci > Tryb oświetl..
3
Auto: Automatycznie dostosowuje intensywność światła i tryb
oświetlenia w zależności od światła otoczenia i pory dnia.
Ten tryb jest zalecany podczas jazdy miejskiej lub szosowej.
Wysoka widoczność: Ustawia intensywność świecenia na tryb
migania lub najjaśniejsze dostępne ustawienie.
Szlak: Automatycznie dostosowuje intensywność światła i tryb
oświetlenia w zależności od światła otoczenia i pory dnia.
Ten tryb jest zalecany do jazdy górskiej.
Oddzielnie: Umożliwia skonfigurowanie intensywności światła
i trybu wzoru dla każdego połączonego światła (Ustawienia
połączonych świateł, strona 3).
Dostosowywanie ustawień alertów radaru za pomocą
urządzenia Edge 1030
Aby móc dostosować ustawienia alertów radaru do urządzenia
Edge, należy najpierw sparować oba urządzenia.
Możesz dostosować sposób sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej
alertów radaru w urządzeniu Edge.
> Czujniki.
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno
2 Wybierz światło tylne.
3 Wybierz kolejno Dane czujnika > Ustawienia alertu.
4 Wybierz opcję.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Varia RTL — dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo­jonowa
RTL510 — czas działania Do 6 godzin w trybie oświetlenia ciągłego
baterii
Do 6 godzin w trybie migania nocnego
Do 15 godzin w trybie migania dziennego
Do 5 miesięcy w trybie czuwania
RTL511 — czas działania Do 10 godzin w trybie oświetlenia ciągłego
baterii
Do 5 miesięcy w trybie czuwania
Zakres temperatury
roboczej
Od ­20º do 50ºC (od ­4º do 122ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
2,4 GHz przy 4 dBm (nominalna), 24 GHz
przy 12 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
RTL510 — strumień
świetlny diody LED
20 lm (w trybie oświetlenia ciągłego)
29 lm (w trybie migania nocnego)
65 lm (w trybie migania dziennego)
RTL511 — strumień
świetlny diody LED
7 lm (tylko w trybie oświetlenia ciągłego)
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Działanie radaru
• Radar wykrywa zbliżające się pojazdy znajdujące się
w odległości maksymalnie 140 m.
• Prędkość zbliżającego się pojazdu musi mieścić się
w zakresie 10–160 km/h (6–99 mil/h).
UWAGA: Radar nie wykrywa pojazdów poruszających się
z taką samą prędkością, z jaką porusza się rower.
• Szerokość wiązki radaru wynosi 40°. Zapewnia to zasięg
radaru na typowych zakrętach na drodze.
• Radar może wykryć maksymalnie osiem zbliżających się
pojazdów.
Intensywność i tryb pracy światła tylnego
Domyślnym trybem oświetlenia urządzenia Varia RTL510 jest
oświetlenie ciągłe. Można przełączyć urządzenie na tryb
nocnego i dziennego migania przez naciśnięcie przycisku
urządzenia. Można przełączyć urządzenie na tryb gotowości
przez naciśnięcie przycisku urządzenia. Urządzenie nie
wykrywa pojazdów w trybie gotowości.
Urządzenie Varia RTL511 oferuje wyłącznie tryb oświetlenia
ciągłego. Można przełączyć urządzenie na tryb gotowości przez
naciśnięcie przycisku urządzenia. Urządzenie nie wykrywa
pojazdów w trybie gotowości.
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo­jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Varia RTL —
dane techniczne, strona 4).
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z portu USB
Á.
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Varia RDU — dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo­jonowa
Czas działania baterii
Do 10 godzin, standardowe użytkowanie
Zakres temperatury roboczej Od ­20ºC do 60ºC (od ­4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość/protokół
bezprzewodowy
ANT+: 2,4 GHz przy 0 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
4
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu USB
w urządzeniu.
3 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do zasilacza sieciowego
lub do portu USB komputera.
4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
5 Całkowicie naładuj urządzenie.
Podczas ładowania dioda LED stanu miga szybko na zielono.
Po naładowaniu dioda LED stanu świeci się na zielono.
6 Odłącz przewód USB i zamknij osłonę zabezpieczającą.
Informacje o urządzeniu
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia
• Podłącz ładowarkę do urządzenia.
Aby naładować urządzenie, przewód USB należy podłączyć
do zasilacza sieciowego zatwierdzonego przez firmę Garmin
i standardowego gniazdka elektrycznego lub portu USB
w komputerze. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii za
pomocą komputera trwa około 5 godzin, a za pomocą
ładowarki sieciowej — około 3 godzin.
• Gdy dioda LED stanu zacznie świecić na zielono, odłącz
ładowarkę od urządzenia.
• Sprawdź informacje o stanie naładowania
w widżecie
ustawień urządzenia Edge 1030 (Wyświetlanie widżetów,
strona 3).
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie należy używać ściereczek ani żadnych materiałów, które
mogą porysować powierzchnię soczewki optycznej znajdującej
się z przodu urządzenia. Zadrapanie soczewki optycznej może
obniżyć wydajność radaru.
• Usuń błoto i zanieczyszczenia z obszaru osłony
zabezpieczającej.
• Po zamknięciu osłony zabezpieczającej przytrzymaj
urządzenie pod bieżącą wodą.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Inne zgodne urządzenia
Parowanie światła tylnego ze zgodnym
urządzeniem Edge
Czynność ta dotyczy urządzeń Edge 1000, 820, 520 i 130. Jeśli
Twojego urządzenia nie ma na powyższej liście, przejdź do
strony buy.garmin.com.
1 Umieść urządzenie Edge w zasięgu czujnika (w odległości
nie większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+.
2 Włącz urządzenie Edge.
3 Z menu Czujniki wybierz kolejno Dodaj czujnik > Szukaj
wszystko.
4 Kiedy urządzenie Varia jest wyłączone, przytrzymaj przycisk
urządzenia przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
Dioda LED stanu zacznie migać na fioletowo i włączy się
światło tylne. Urządzenie pozostaje w trybie parowania przez
5 minut lub do momentu naciśnięcia przycisku urządzenia.
5 Wybierz czujnik.
Po przeprowadzeniu parowania czujnika z urządzeniem Edge
ikony stanu radaru i światła rowerowego będą wyświetlane
w sposób ciągły.
Inne zgodne urządzenia
Parowanie światła tylnego ze zgodnym
zegarkiem Garmin
Czynność dotyczy urządzeń Forerunner 935, fēnix serii 5 oraz
zegarków vívoactive 3. Jeśli Twojego urządzenia nie ma na
powyższej liście, przejdź do strony buy.garmin.com.
1 Umieść zegarek w zasięgu czujnika (w odległości nie
większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+.
2 Włącz zegarek Garmin.
3 W menu Ustawienia wybierz kolejno Czujniki i akcesoria >
Dodaj nowy > Szukaj wszystko.
4 Kiedy urządzenie Varia jest wyłączone, przytrzymaj przycisk
urządzenia przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania.
Dioda LED stanu zacznie migać na fioletowo i włączy się
światło tylne. Urządzenie pozostaje w trybie parowania przez
5 minut lub do momentu naciśnięcia przycisku urządzenia.
5 Wybierz czujnik.
Po przeprowadzeniu parowania czujnika z zegarkiem Garmin
ikony stanu radaru i światła rowerowego będą wyświetlane
w sposób ciągły.
®
®
®
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 8 sekund, aż
wszystkie diody LED zgasną.
Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie z niego
sparowanych połączeń.
Aktualizacja oprogramowania światła
tylnego za pomocą urządzenia Edge
Aby zaktualizować oprogramowanie światła tylnego, należy je
najpierw sparować z urządzeniem Edge, założyć konto Garmin
Connect™ i sparować urządzenie Edge ze zgodnym
smartfonem.
1 Umieść urządzenie Edge w zasięgu światła tylnego, czyli
w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
2 Zsynchronizuj urządzenie Edge z aplikacją Garmin Connect
Mobile.
Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie, urządzenie
przypomina o konieczności zaktualizowania
oprogramowania.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Dioda LED światła tylnego miga na niebiesko i zielono, aby
poinformować, że urządzenie jest aktualizowane. Po
zakończeniu parowania dioda LED zamiga dziesięć razy na
zielono.
Diody LED stanu światła tylnego podczas aktualizacji
oprogramowania
Zachowanie diody LED
Stan działania
Miga na niebiesko i zielono Urządzenie przesyła oprogramowanie.
Miga na zielono
Aktualizacja oprogramowania zakończyła
się pomyślnie.
Miga na czerwono
Aktualizacja oprogramowania nie powiodła
się.
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
5
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Rejestracja produktu
Aktualizowanie oprogramowania za pomocą aplikacji
Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy pobrać aplikację Garmin Express.
Aktualizację oprogramowania światła tylnego można
przeprowadzić za pomocą aplikacji Garmin Express.
1 Podłącz światło tylne do komputera za pomocą przewodu
USB.
Oprogramowanie Garmin Express automatycznie wyszukuje
aktualizacje oprogramowania i przesyła je do urządzenia.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Odłącz i włącz urządzenie.
Dioda LED światła tylnego miga na niebiesko i zielono, aby
poinformować, że urządzenie jest aktualizowane. Po
zakończeniu parowania dioda LED zamiga dziesięć razy na
zielono.
Światło tylne rozłącza się z urządzeniem
Edge
OSTRZEŻENIE
Jeśli światło tylne nie jest połączone lub przesyła dane światła
i radaru do urządzenia Edge, firma Garmin zaleca przerwanie
jazdy rowerem i sprawdzenie urządzeń w bezpiecznym miejscu.
• Wyłącz i włącz oba urządzenia.
• Sparuj urządzenia (Parowanie światła tylnego z urządzeniem
Edge 1030, strona 3).
Urządzenie Varia RTL przesyła dane światła i radaru do
urządzenia Edge. Na ekranie urządzenia Edge wyświetlane
są po jego połączeniu ikony
i .
Światło tylne nie odpowiada
Jeśli podczas jazdy dioda LED stanu światła tylnego świeci
w sposób ciągły na czerwono, w urządzeniu wystąpił błąd.
• Upewnij się, że urządzenie jest używane w dopuszczalnym
zakresie temperatury roboczej (Varia RTL — dane
techniczne, strona 4).
• Wyłącz i włącz urządzenie.
Poziom naładowania baterii można sprawdzić w menu
Czujniki urządzenia Edge.
• Unikaj potencjalnych źródeł zakłóceń pracy radaru.
Radar nie działa w pomieszczeniach.
Urządzenie Varia RTL jest dostrojone, tak aby wykrywać
pojazdy na zewnątrz. W przypadku włączenia urządzenia
w pomieszczeniu może wyświetlić się alert nasycenia. Po
wyniesieniu na zewnątrz urządzenie powróci do normalnej
pracy.
• Upewnij się, że urządzenie jest w dopuszczalnym zakresie
temperatury ładowania (Varia RTL — dane techniczne,
strona 4).
Światło tylne rozłącza się z urządzeniem
Varia RDU
OSTRZEŻENIE
Jeśli światło tylne nie jest połączone lub przesyła dane do
urządzenia Varia RDU, firma Garmin zaleca przerwanie jazdy
rowerem i sprawdzenie urządzeń w bezpiecznym miejscu.
Jeśli wskaźnik stopnia zagrożenia świeci na czerwono w sposób
ciągły, a dioda LED REAR jest wyłączona, światło tylne nie jest
podłączone do urządzenia Varia RDU.
• Wyłącz i włącz oba urządzenia.
Poziom naładowania baterii można sprawdzić po ponownym
włączeniu urządzeń. Diody LED światła tylnego wypełniają
kolumnę w poziomie, wskazując poziom naładowania baterii.
• Sparuj urządzenia (Parowanie światła tylnego z urządzeniem
RDU, strona 6).
Parowanie światła tylnego z urządzeniem
RDU
W danym momencie urządzenie Varia RDU może być
sparowane tylko z jednym światłem tylnym.
UWAGA: Jeśli światło tylne znajdowało się w zestawie
z urządzeniem RDU, są one już sparowane.
1 Przytrzymaj przycisk urządzenia Varia RDU przez 5 sekund.
Dioda LED zagrożenia zacznie migać na fioletowo.
2 Włącz światło tylne.
3 Umieść urządzenia w odległości nie większej niż 1 cm od
siebie i poczekaj, aż nawiążą ze sobą połączenie.
Dioda LED urządzenia Varia RDU
zacznie świecić na
niebiesko, a dioda LED zagrożenia zacznie świecić na
zielono. Wskaźnik LED stanu urządzenia Varia RTL zacznie
migać na niebiesko.
Zamienne okrągłe uszczelki
Dostępne są zamienne opaski do uchwytów (okrągłe uszczelki).
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z opasek zamiennych
wykonanych z gumy EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer). Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z dealerem firmy Garmin.
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową www.support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Podczas ładowania dioda LED stanu zmienia
kolor na czerwony.
• Sprawdź, czy przewód USB, złącza i porty nie są
uszkodzone.
• Upewnij się, że źródło zasilania wytwarza prąd.
Można to sprawdzić na kilka sposobów. Można na przykład
sprawdzić, czy działają inne urządzenia podłączone do tego
źródła zasilania.
6
Rozwiązywanie problemów
Indeks
A
akcesoria 6
aktualizacje, oprogramowanie 5, 6
ANT+czujniki 3
B
bateria 2
ładowanie 4–6
C
czyszczenie urządzenia 5
D
dane techniczne 4
dioda LED stanu 1, 2
dostosowywanie urządzenia 2
dźwięki 2, 3
E
Edge 2–5
F
fēnix 5
Forerunner 5
G
Garmin Express 6
aktualizowanie oprogramowania 5
GPS, sygnał 3
I
instalacja 1, 2
J
jasność 3
Ł
ładowanie 5
M
montowanie urządzenia 1, 2
O
okrągłe uszczelki. Patrz opaski
opaski 6
oprogramowanie, aktualizowanie 5, 6
P
parowanie 6
parowanie urządzenia 3, 5, 6
przycisk zasilania 1
przyciski 1, 2
R
resetowanie, urządzenie 5
rozwiązywanie problemów 5, 6
S
smartfon 3
sygnały satelitarne 3
T
trening w pomieszczeniu 6
tryby oświetlenia 4
U
urządzenie, dbanie 5
USB 6
ustawienia 3, 4
V
vívoactive 5
W
Wi­Fi 3
Indeks
7
support.garmin.com
Kwiecień 2018
190-02399-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising