Garmin | Varia™ Smart Bike Lights | User guide | Garmin Varia™ Smart Bike Lights Podręcznik użytkownika

Garmin Varia™ Smart Bike Lights Podręcznik użytkownika
Światła rowerowe Varia™
Podręcznik użytkownika
Sierpień 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01906-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ oraz Edge są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Garmin Connect™, Garmin Express™ oraz Varia™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Nr modelu: A02666, A02669
Spis treści
Wstęp............................................................................... 1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................................. 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 1
Instalowanie zewnętrznego uchwytu montażowego ................... 1
Instalowanie uchwytu na sztycę podsiodłową ............................ 1
Instalowanie uchwytu przekładanego ......................................... 2
Ogólne informacje o urządzeniu Varia HL .................................. 2
Ogólne informacje o urządzeniu Varia TL .................................. 2
Diody LED stanu świateł rowerowych ......................................... 3
Korzystanie z przycisku urządzenia ............................................ 3
Ustawienia urządzenia................................................... 3
Parowanie świateł rowerowych Varia z Edge 1000 ................... 3
Włączanie i wyłączanie urządzeń Varia za pomocą urządzenia
Edge 1000 .................................................................................. 3
Dostosowywanie ustawień urządzenia Varia do urządzenia
Edge 1000 .................................................................................. 3
Ustawienia konfiguracyjne ..................................................... 3
Dostosowywanie kąta wiązki podczas jazdy .......................... 3
Ustawienia migaczy ............................................................... 4
Ustawienia połączonych świateł ............................................ 4
Testowanie połączenia świateł .............................................. 4
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania.................4
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 4
Dioda LED stanu ......................................................................... 4
Parowanie pilota z urządzeniem Varia ....................................... 5
Korzystanie z uchwytów ............................................................. 5
Wymienianie baterii .................................................................... 5
Informacje o urządzeniu ................................................ 5
Dane techniczne ......................................................................... 5
Dane techniczne światła przedniego ..................................... 5
Dane techniczne światła tylnego ........................................... 6
Dane techniczne pilota ........................................................... 6
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 6
Czyszczenie urządzenia ........................................................ 6
Rozwiązywanie problemów........................................... 6
Resetowanie urządzenia ............................................................ 6
Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa ................................ 6
Zamienne okrągłe uszczelki ....................................................... 6
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 6
Aktualizowanie oprogramowania ................................................ 6
Aby uzyskać więcej informacji .................................................... 7
Załącznik......................................................................... 7
Umowa licencyjna na oprogramowanie ...................................... 7
Indeks.............................................................................. 8
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Instalowanie zewnętrznego uchwytu
montażowego
Do zainstalowania urządzenia Edge i światła przedniego można
użyć uchwytu zewnętrznego.
1 Do zamontowania urządzenia Edge i światła przedniego
wybierz taką pozycję, która nie będzie przeszkadzała
w bezpiecznej jeździe rowerem.
2 Użyj klucza imbusowego, aby wykręcić śrubę À ze złącza na
kierownicy Á.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Można używać samego urządzenia Varia HL (światło przednie)
lub Varia TL (światło tylne) w połączeniu z opcjonalnym
bezprzewodowym pilotem lub zgodnym urządzeniem Edge . Na
tej liście znajdują się opisy czynności wykonywanych podczas
instalacji i konfiguracji urządzenia.
• Naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 1).
• Zainstaluj światło przednie, korzystając z zewnętrznego
uchwytu montażowego (Instalowanie zewnętrznego uchwytu
montażowego, strona 1).
• Zainstaluj światło tylne, korzystając z jednego z dołączonych
uchwytów:
◦ Zainstaluj uchwyt na sztycę podsiodłową (Instalowanie
uchwytu na sztycę podsiodłową, strona 1).
◦ Zainstaluj uchwyt przekładany (Instalowanie uchwytu
przekładanego, strona 2).
PORADA: Jeśli korzystasz z dwóch świateł tylnych jako
migaczy, możesz zainstalować dwa uchwyty przekładane
na podpory siodłowe roweru.
• Jeśli korzystasz z bezprzewodowego pilota, zainstaluj go na
mostku kierownicy lub na samej kierownicy roweru
(Korzystanie z uchwytów, strona 5).
• Jeśli korzystasz z bezprzewodowego pilota, sparuj
urządzenia (Parowanie pilota z urządzeniem Varia,
strona 5).
• Jeśli korzystasz ze zgodnego urządzenia Edge, sparuj
urządzenia (Parowanie świateł rowerowych Varia z Edge
1000, strona 3).
• Jeśli korzystasz ze zgodnego urządzenia Edge, skonfiguruj
ustawienia światła rowerowego (Dostosowywanie ustawień
urządzenia Varia do urządzenia Edge 1000, strona 3).
®
Ładowanie urządzenia
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne, strona 5).
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB
w urządzeniu.
3 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do zasilacza sieciowego
lub do portu USB komputera.
4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
5 Całkowicie naładuj urządzenie.
Podczas ładowania wskaźnik LED miga szybko na zielono. Po
naładowaniu wskaźnik LED świeci się na zielono.
Wstęp
3 Aby zmienić orientację uchwytu montażowego urządzenia
Edge, wykręć dwie śruby w górnej części uchwytu Â, obróć
złącze i ponownie wkręć wkręty.
4 Załóż gumową podkładkę na kierownicę:
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 25,4 mm, użyj grubszej
podkładki.
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 31,8 mm, użyj cieńszej
podkładki.
5 Nałóż złącze kierownicy na gumową podkładkę.
UWAGA: Wyrównaj krawędzie gumowej podkładki względem
rowków po wewnętrznej stronie złącza kierownicy.
6 Ustaw uchwyt na kierownicy, tak aby światło przednie było
zamontowane poziomo i równolegle do drogi.
7 Wymień i dokręć śrubę.
UWAGA: Firma Garmin zaleca stosowanie momentu
obrotowego o wartości 0,8 Nm (7 lbf-cal). Od czasu do czasu
sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
8 Dopasuj wypustki na dolnej części uchwytu do rowków na
górnej części światła przedniego.
9 Delikatnie dociśnij i obróć światło przednie w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się we
właściwym miejscu.
10 W przypadku instalowania urządzenia Edge dopasuj
wypustki na tylnej części urządzenia Edge do rowków na
górnej części uchwytu.
11 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie Edge w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono
na swoim miejscu.
®
Instalowanie uchwytu na sztycę
podsiodłową
1 Do zamontowania światła tylnego wybierz taką pozycję, która
nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
1
UWAGA: Zamontuj urządzenie na sztycy podsiodłowej
możliwie najwyżej, aby zyskać optymalną widoczność
światła. Sprawdź, czy za urządzeniem jest wolna przestrzeń
(nic go nie zasłania).
2 Użyj klucza imbusowego, aby wykręcić śrubę À ze złącza
sztycy Á.
3 Umieść uchwyt na sztycy podsiodłowej lub w innym miejscu.
4 Przymocuj uchwyt za pomocą dwóch opasek Á.
3 W razie potrzeby załóż gumową podkładkę na sztycę:
• Jeśli średnica sztycy wynosi 27–28,6 mm, użyj grubszej
podkładki.
• Jeśli średnica sztycy wynosi 30,4–31 mm, użyj cieńszej
podkładki.
• Jeśli średnica sztycy wynosi 31–31,8 mm, nie używaj
gumowej podkładki.
4 Nałóż złącze na gumową podkładkę.
UWAGA: Wyrównaj krawędzie gumowej podkładki względem
rowków po wewnętrznej stronie złącza sztycy.
5 Wymień i dokręć śrubę.
UWAGA: Firma Garmin zaleca stosowanie momentu
obrotowego o wartości 0,8 Nm (7 lbf-cal). Od czasu do czasu
sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
6 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie sztycy Â.
UWAGA: Jeśli korzystasz z tylko jednej opaski, możesz użyć
haczyków w środkowej części uchwytu Â.
5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie Ã.
6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
Ogólne informacje o urządzeniu Varia HL
À
Przycisk
urządzenia
Wybierz przycisk, aby przełączać intensywność
światła i tryby wzorów oraz aby sparować światło
przednie.
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
Á
Dioda LED stanu Wyświetla stan urządzenia (Diody LED stanu
świateł rowerowych, strona 3).
Ogólne informacje o urządzeniu Varia TL
7 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
Instalowanie uchwytu przekładanego
1 Do zamontowania światła tylnego wybierz taką pozycję, która
nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
UWAGA: Urządzenie możesz zamontować na sztycy
podsiodłowej, kasku, plecaku lub w innym miejscu.Firma
Garmin rekomenduje, aby włączyć wskaźnik zwalniania
wyłącznie w przypadku pionowego montażu urządzenia na
sztycy podsiodłowej.
2 W razie potrzeby dobierz gumową podkładkę À odpowiednio
do kształtu sztycy.
À
Á
2
Przycisk urządzenia
Wybierz przycisk, aby przełączać intensywność światła i tryby wzorów oraz aby
sparować światło tylne.
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
Dioda LED stanu
(widoczna nad
przyciskiem
urządzenia)
Wyświetla stan urządzenia (Diody LED stanu
świateł rowerowych, strona 3).
Wstęp
Diody LED stanu świateł rowerowych
Włączanie i wyłączanie urządzeń Varia za
pomocą urządzenia Edge 1000
Zachowanie diody LED
Stan działania
Świeci na czerwono
w sposób ciągły
Podczas ładowania wystąpił błąd.
Urządzenie zostało wyłączone, aby
zapobiec przegrzaniu.
Miga na niebiesko i zielono
Urządzenie przesyła ustawienia
z aplikacji Garmin Express™.
Miga na niebiesko
i czerwono
Podczas przesyłania ustawień z aplikacji
Garmin Expresswystąpił błąd.
Miga na zielono
Trwa ładowanie akumulatora.
Świeci na zielono
Ładowanie zakończone.
Miga na czerwono
Słaba bateria.
Miga na niebiesko
Urządzenie działa w trybie oszczędnym
i można nim sterować za pomocą
sparowanego bezprzewodowego pilota.
Dostosowywanie ustawień urządzenia Varia
do urządzenia Edge 1000
Korzystanie z przycisku urządzenia
1 Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 1 sekundę, aby
włączyć urządzenie.
Przy pierwszym włączeniu urządzenia przełączy się ono
w tryb oszczędny. Dioda LED stanu zacznie migać na
niebiesko. Urządzeniem można sterować za pomocą
sparowanego pilota bezprzewodowego lub urządzenia Edge.
2 Wybierz przycisk urządzenia, aby przełączać intensywność
światła i tryby wzorów światła rowerowego.
Dostępne tryby światła tylnego: oszczędne, bardzo jasne,
średnio jasne, mało jasne i migające. Dostępne tryby światła
przedniego: oszczędne, super jasne, bardzo jasne, średnio
jasne, mało jasne i migające.
UWAGA: Tryby średnio jasne i migające dla światła tylnego,
dostępne są wyłącznie w urządzeniu Varia TL 300. Tryby
super jasne i migające dla światła przedniego, dostępne są
wyłącznie w urządzeniu Varia HL 500.
Przytrzymaj
przycisk urządzenia przez 2 sekundy, aby
3
wyłączyć urządzenie.
Przy następnym włączeniu urządzenia, przełączy się ono
w ostatnio używany tryb.
Ustawienia urządzenia
Aby móc dostosować ustawienia urządzenia Varia do
urządzenia Edge, należy najpierw sparować oba urządzenia
(Parowanie świateł rowerowych Varia z Edge 1000, strona 3).
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno > Czujniki > Varia.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Włącz, aby połączyć światła.
• Wybierz Konfiguracja, aby ustawić intensywność dla
wszystkich połączonych świateł (Ustawienia
konfiguracyjne, strona 3).
• Wybierz Kąt wiązki, aby automatycznie dostosować kąt
wiązki światła przedniego w oparciu o prędkość. Większe
kąty wiązki wykorzystywane są przy dużych prędkościach,
natomiast mniejsze — przy niskich prędkościach.
UWAGA: To ustawienie jest dostępne, gdy światło
przednie jest sparowane z urządzeniem.
• Wybierz Konfiguracja migaczy, aby skonfigurować
migacze podczas korzystania z dwóch świateł tylnych
(Ustawienia migaczy, strona 4).
UWAGA: To ustawienie jest dostępne, gdy dwa światła
tylne są sparowane z urządzeniem.
• Wybierz Połączone światła, aby wyświetlić informacje
o urządzeniu i skonfigurować każde z połączonych świateł
(Ustawienia połączonych świateł, strona 4).
• Wybierz Test świateł, aby upewnić się, że każde
z połączonych świateł jest prawidłowo skonfigurowane
(Testowanie połączenia świateł, strona 4).
Ustawienia konfiguracyjne
Urządzeniami Varia można sterować zdalnie, a ustawienia
konfigurować za pomocą zgodnego urządzenia Edge. Instrukcje
zawarte w tej części dotyczą urządzenia Edge 1000. Pozostałe
zgodne urządzenia Edge korzystają z podobnych ustawień.
Parowanie świateł rowerowych Varia z Edge
1000
Przed przystąpieniem do parowania urządzeń należy
zaktualizować oprogramowanie urządzenia Edge.
1 Umieść urządzenie Edge w zasięgu czujnika (w odległości
nie większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych świateł rowerowych ANT+ .
2 Włącz urządzenie Edge.
3 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Czujniki > Dodaj
czujnik > Varia.
4 Włącz urządzenie Varia.
5 Wybierz przycisk urządzenia Varia, aby uruchomić tryb
oszczędny.
Wskaźnik LED stanu zacznie migać na niebiesko.
6 Wybierz czujnik.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem Edge na stronie
połączeń pojawi się ikona stanu.
®
Ustawienia urządzenia
Aby móc włączać i wyłączać urządzenia Varia za pomocą
urządzenia Edge, należy najpierw sparować urządzenia
(Parowanie świateł rowerowych Varia z Edge 1000, strona 3).
• Aby włączyć wszystkie sparowane światła, włącz urządzenie
Edge.
• Aby wyłączyć wszystkie sparowane światła, wyłącz
urządzenie Edge.
W urządzeniu Edge wybierz kolejno > Czujniki > Varia >
Konfiguracja.
Auto: Automatyczne dostosowanie intensywności światła
w zależności od oświetlenia otoczenia lub pory dnia.
Dzień: Umożliwia ustawienie intensywności światła w dzień.
Noc: Umożliwia ustawienie intensywności światła w nocy.
Oszczędzanie energii: Automatycznie dostosowuje
intensywność światła w zależności od stopnia naładowania
baterii światła rowerowego. Gdy baterii słaba, intensywność
światła zostaje zmniejszona, aby wydłużyć czas jej działania.
Oddzielnie: Umożliwia skonfigurowanie intensywności światła
i trybu wzoru dla każdego połączonego światła (Ustawienia
połączonych świateł, strona 4).
Dostosowywanie kąta wiązki podczas jazdy
Aby można było dostosowywać kąt wiązki podczas jazdy, należy
najpierw wyłączyć ustawienie automatycznego dostosowania
kąta wiązki (Dostosowywanie ustawień urządzenia Varia do
urządzenia Edge 1000, strona 3).
1 Idź pojeździć.
2 Przesuń palcem po ekranie, aby wyświetlić ekran danych
świateł rowerowych.
3 Wybierz lub , aby dostosować kąt wiązki światła
przedniego.
3
Ustawienia migaczy
W urządzeniu Edge wybierz kolejno > Czujniki > Varia >
Konfiguracja migaczy.
Włącz: Umożliwia sparowanemu urządzeniu Edge przypisanie
funkcji migaczy i sterowanie nimi.
Automatyczne wyłączanie: Automatycznie wyłącza migacz po
wykonaniu skrętu o 90°.
UWAGA: Sparowane urządzenie Edge musi mieć włączony
system GPS, aby korzystać z ustawienia Automatyczne
wyłączanie.
Prawo: Przypisywanie funkcji prawego migacza.
Lewo: Przypisywanie funkcji lewego migacza.
Przypisywanie funkcji migaczy
Podczas korzystania z dwóch świateł tylnych, należy określić,
które z nich to lewy migacz, a które — prawy.
1 Sparuj obydwa światła tylne z urządzeniem Edge (Parowanie
świateł rowerowych Varia z Edge 1000, strona 3).
2 W urządzeniu Edge wybierz kolejno > Czujniki > Varia >
Konfiguracja migaczy.
3 Wybierz Prawo i wybierz światło tylne, które będzie działało
jako prawy migacz.
Gdy obydwa światła tylne są sparowane, urządzenie Edge
automatycznie przypisuje drugiemu światłu tylnemu funkcję
migacza lewego.
W
razie potrzeby wybierz Lewo i wybierz drugie światło tylne,
4
które będzie działało jako lewy migacz.
Sygnalizowanie skrętu za pomocą urządzenia Edge 1000
OSTRZEŻENIE
Urządzenie Varia nie stanowi zamiennika innych środków
bezpieczeństwa i nie zwalnia z obowiązku sygnalizowania
zamiaru skrętu za pomocą dłoni, stosowania się do znaków
drogowych, dostosowywania się do warunków panujących na
drodze oraz własnej oceny sytuacji.
Aby móc sygnalizować skręt za pomocą urządzenia Edge,
należy najpierw zainstalować dwa światła tylne (Instalowanie
uchwytu przekładanego, strona 2) i przypisać im funkcje
migaczy (Przypisywanie funkcji migaczy, strona 4).
1 Idź pojeździć.
2 Dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę stopera.
Włączane ruchem: Umożliwia automatyczne włączenie światła,
gdy urządzenie Edge znajduje się w ruchu.
Automatyczne zwalnianie: Umożliwia automatyczne
dostosowanie intensywności i wzoru tylnego światła przy
nagłym zwalnianiu.
UWAGA: To ustawienie jest dostępne, gdy światło tylne jest
sparowane z urządzeniem.
UWAGA: Tryby średnio jasne i migające dla światła tylnego
są dostępne wyłącznie w urządzeniu Varia TL 300.
Tryb oświetlenia: Umożliwia ustawienie intensywności światła
i trybu wzoru lub wyłączenie światła.
UWAGA: To ustawienie jest dostępne, gdy wybrane jest
ustawienie konfiguracyjne Oddzielnie (Ustawienia
konfiguracyjne, strona 3).
O systemie: Wyświetla informacje o urządzeniu,
oprogramowaniu i baterii.
Usuń: Umożliwia usunięcie połączenia ze sparowanym
światłem.
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
W urządzeniu Edge wybierz kolejno > Czujniki > Varia >
Połączone światła.
Wyświetlony zostaje poziom naładowania baterii dla
wszystkich sparowanych świateł.
Testowanie połączenia świateł
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno
Test świateł.
2 Wybierz światło do przetestowania.
Światło miga, jeśli jest połączone.
Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania
Ogólne informacje o urządzeniu
À
Á
Â
3 Wybierz lewy lub prawy migacz.
UWAGA: Możesz ponownie wybrać ten sam migacz, aby
anulować swój wybór.
Ustawienia połączonych świateł
W urządzeniu Edge wybierz kolejno > Czujniki > Varia >
Połączone światła i wybierz sparowane światło.
Włącz: Umożliwia włączenie światła i zdalne sterowanie nim za
pomocą urządzenia Edge. Światło można wyłączyć, aby nie
było połączone.
4
> Czujniki > Varia >
Ã
Przycisk światła tylnego. Wybierz, aby zasygnalizować skręt w lewo
przy użyciu dwóch świateł tylnych.
Przytrzymaj przycisk, aby przełączać intensywność światła i tryby
wzorów.
Przycisk światła przedniego. Wybierz, aby przełączyć się między
światłami mijania a światłami drogowymi.
Przytrzymaj przycisk, aby przełączać intensywność światła i tryby
wzorów.
Przycisk światła tylnego i przycisk zasilania. Wybierz, aby zasygnalizować skręt w prawo przy użyciu dwóch świateł tylnych.
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć wszystkie światła.
Dioda LED stanu.
Dioda LED stanu
Zachowanie diody LED
Stan działania
Miga na zielono
Wyszukiwanie sparowanego urządzenia.
Miga na czerwono i zielono
Próba sparowania z urządzeniem.
Wskaźnik kierunkowskazu jest włączony.
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
Zachowanie diody LED
Stan działania
Szybko miga 12 razy na
zielono
Pomyślnie sparowano z urządzeniem.
Świeci na czerwono
w sposób ciągły
Parowanie zakończone niepowodzeniem
lub utracono łączność.
Szybko miga 12 razy na
czerwono
Sparowane urządzenie weszło w tryb
oszczędzania energii. Intensywność
światła dostosowywana jest domyślnie,
aby zaoszczędzić energię baterii.
Miga na czerwono
Co najmniej jedno sparowane
urządzenie ma słabą baterię.
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
Do wymiany baterii potrzebny jest mały śrubokręt krzyżakowy,
mały śrubokręt płaski i litowa bateria pastylkowa CR2032.
1 Za pomocą śrubokręta krzyżakowego wykręć trzy śruby
z tylnej pokrywy À.
Parowanie pilota z urządzeniem Varia
Podczas pierwszego łączenia pilota Varia z urządzeniem Varia
należy sparować oba urządzenia.
1 Umieść pilota w zasięgu urządzenia, czyli w odległości nie
większej niż 1 m (3 stopy).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników ANT+.
2 W urządzeniu Varia przytrzymaj przycisk urządzenia przez
1 sekundę, aby je włączyć.
3 Wybierz przycisk urządzenia Varia, aby uruchomić tryb
oszczędny.
Dioda LED stanu zacznie migać na niebiesko.
4 Na pilocie Varia przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski, aż
wskaźnik LED zacznie migać na zielono i czerwono,
a następnie zwolnij przyciski.
Pilot zacznie wyszukiwać urządzenie Varia. Po pomyślnym
sparowaniu pilota wskaźnik LED zamiga 12 razy na zielono.
Po sparowaniu pilot będzie łączył się z urządzeniem za każdym
razem, gdy urządzenie będzie się znajdowało w zasięgu
i będzie włączone.
2 Zdejmij tylną pokrywę z pilota.
3 Owiń czubek małego śrubokrętu płaskiego taśmą.
Taśma uchroni baterię, komorę baterii i styki przed
uszkodzeniem.
4 Ostrożnie podważ baterię z tylnej pokrywy.
5 Włóż nową baterię w tylnej pokrywie w taki sposób, aby
biegun dodatni był skierowany w dół.
6 Upewnij się, że uszczelka Á jest dokładnie osadzona
w rowku.
Korzystanie z uchwytów
Do pilota dostępnych jest kilka uchwytów. Są one dołączane do
zestawu wraz z urządzeniem lub dostępne jako opcjonalne
akcesoria. Uchwyty umożliwiają przymocowanie pilota do ciała,
samochodu lub innych przedmiotów.
• Ustaw dwie wypustki À w jednej linii z bokiem uchwytu,
a następnie dociśnij pilota do uchwytu, aż się zatrzaśnie.
7 Załóż z powrotem tylną pokrywę, dopasowując wypustkę Â
do otworu w płytce drukowanej Ã.
8 Załóż z powrotem i dokręć śruby.
• Delikatnie naciśnij przycisk zwalniający Á i wyjmij pilota
z uchwytu.
Wymienianie baterii
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Nie wkładać baterii do ust. W razie połknięcia należy zasięgnąć
porady u lekarza lub w lokalnym centrum zatruć.
Wymienne baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran.
Konieczny może być specjalny sposób postępowania. Patrz
strona www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
UWAGA: Nie dokręcaj zbyt mocno.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Dane techniczne światła przedniego
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 2,5 godzin w trybie bardzo jasnym
Do 5 godzin w trybie migania
Tryb migania dostępny jest wyłącznie
w urządzeniu Varia HL 500
Zakres temperatury roboczej
Od -15°C do 50°C (od 5°F do 122°F)
Zakres temperatury ładowania Od 0ºC do 40ºC (od 32ºF do 104ºF)
Częstotliwość radiowa/protokół Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz
Klasa wodoszczelności
Informacje o urządzeniu
IEC 60529 IPX7*
5
Varia HL 500 LED strumień
świetlny i maksymalne
natężenie
600 lm
95 lx
Varia HL 501 LED strumień
świetlny i maksymalne
natężenie
300 lm
65 lx
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Tryb intensyw­
ności
Varia HL 500 –
natężenie i strumień
świetlny
Varia HL 501 –
natężenie i strumień
świetlny
Super jasne
600 lm
95 lx
Nie dotyczy
UWAGA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
Bardzo jasne
400 lm
70 lx
300 lm
65 lx
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
Średnio jasne
250 lm
50 lx
200 lm
50 lx
2 Wytrzyj do sucha.
Mało jasne
150 lm
30 lx
150 lm
35 lx
Miganie
600 lm
95 lx
Nie dotyczy
Tryby intensywności światła przedniego
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Dane techniczne światła tylnego
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 4 godzin w trybie bardzo jasnym
Do 14 godzin w trybie migania
Tryb migania dostępny jest wyłącznie
w urządzeniu Varia TL 300
Zakres temperatury
roboczej
Od -15°C do 50°C (od 5°F do 122°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 40ºC (od 32ºF do 104ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Varia TL 300, 301 LED –
strumień świetlny
22 lm (standardowo w trybie bardzo
jasnym)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Tryby intensywności światła tylnego
Tryb intensywności Varia TL 300 –
strumień świetlny
Varia TL 301 –
strumień świetlny
Bardzo jasne
22 lm
22 lm
Średnio jasne
14 lm
Nie dotyczy
Mało jasne
7 lm
14 lm
Miganie
28 lm
Nie dotyczy
Hamowanie
35 lm
35 lm
Dane techniczne pilota
Typ baterii
CR2032, 3 V, wymieniana przez
użytkownika
Czas działania baterii
Do 1,5 roku (1 godz. dziennie)
Zakres temperatury roboczej Od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz
Klasa wodoszczelności
5 atm*
6
roztworem czyszczącym.
Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 8 sekund.
Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa
Aby zapobiec przegrzaniu, urządzenie Varia może się wyłączyć
podczas intensywnej pracy w wysokich temperaturach, przy
gorącym i zastałym powietrzu. Podczas chłodzenia się
urządzenia dioda LED stanu świeci się na czerwono.
Z urządzenia należy korzystać na wolnym powietrzu.
Zamienne okrągłe uszczelki
Zamienne opaski (okrągłe uszczelki) do standardowego
uchwytu są dostępne w dwóch rozmiarach:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 cala (33 × 38 × 22 mm) AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 cala (43 × 48 × 22 mm) AS568-131
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z opasek zamiennych
wykonanych z gumy EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer). Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z dealerem firmy Garmin.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
Aktualizowanie oprogramowania
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy posiadać konto Garmin Connect™ oraz pobrać aplikację
Garmin Express.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Nie odłączaj urządzenia od komputera do czasu zakończenia
procesu aktualizacji.
Rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Załącznik
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Załącznik
7
Indeks
A
akcesoria 7
aktualizacje, oprogramowanie 6
B
bateria
czas działania 4
ładowanie 1
wymiana 5
C
czyszczenie urządzenia 6
D
dane techniczne 6
dostosowywanie urządzenia 3
E
Edge 3, 4
G
Garmin Express
aktualizowanie oprogramowania 6
rejestrowanie urządzenia 6
I
instalacja 1, 2
M
mapy, aktualizowanie 6
montowanie urządzenia 1, 2, 5
O
okrągłe uszczelki. Patrz opaski
opaski 6
oprogramowanie, aktualizowanie 6
P
parowanie 3
pilot 5
pilot 4
parowanie 5
przyciski 3, 4
R
rejestracja produktu 6
rejestrowanie urządzenia 6
resetowanie, urządzenie 6
rozwiązywanie problemów 6, 7
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 7
urządzenia bezprzewodowe 4
urządzenie, dbanie 6
USB 6
ustawienia 3, 4
W
wymiana baterii 5
8
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising