Garmin | Varia™ Rearview Radar | User guide | Garmin Varia™ Rearview Radar Podręcznik użytkownika

Garmin Varia™ Rearview Radar Podręcznik użytkownika
Rowerowy radar wsteczny Varia™
Podręcznik użytkownika
Grudzień 2015
190-01918-40_0B
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ oraz Edge są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Garmin Connect™, Garmin Express™ oraz Varia™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+. Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
M/N: A02806, A02807
W zależności od kraju obowiązywać mogą ograniczenia. 010-01509-01 i 010-01509-11 zostały zatwierdzone do użytku we Francji i Zjednoczonym Królestwie.
Spis treści
Wstęp............................................................................... 1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................................. 1
Wskazówki dotyczące instalowania światła tylnego ................... 1
Mocowanie uchwytu uniwersalnego ...................................... 1
Instalowanie uchwytu na sztycę podsiodłową ....................... 1
Włączanie światła tylnego ...................................................... 2
Dioda LED stanu baterii światła tylnego ................................ 2
Wyłączanie światła tylnego .................................................... 2
Instalowanie urządzenia Varia RDU ........................................... 2
Ogólne informacje o urządzeniu Varia RDU .......................... 2
Włączanie urządzenia Varia RDU .......................................... 2
Wyłączanie urządzenia Varia RDU i światła tylnego ............. 2
Światło tylne Varia i urządzenie Edge 1000................. 3
Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1000 ............... 3
Wyświetlanie wskazań radaru na urządzeniu Edge .............. 3
Dostosowywanie ustawień alertów radaru za pomocą
urządzenia Edge 1000 ........................................................... 3
Ostrzeżenia dźwiękowe dotyczące zbliżających się
pojazdów ................................................................................ 3
Informacje o urządzeniu ................................................ 3
Dane techniczne urządzeń Varia RTL i RDU ............................ 3
Działanie radaru .......................................................................... 3
Intensywność i tryb pracy światła tylnego ................................... 3
Ładowanie urządzenia ................................................................ 4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 4
Czyszczenie urządzenia ........................................................ 4
Rozwiązywanie problemów........................................... 4
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 4
Aktualizowanie oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin
Express .................................................................................. 4
Diody LED stanu światła tylnego podczas aktualizacji
oprogramowania .................................................................... 4
Światło tylne rozłącza się z urządzeniem Edge .......................... 4
Światło tylne rozłącza się z urządzeniem Varia RDU ................. 4
Światło tylne nie odpowiada ....................................................... 5
Podczas ładowania dioda LED stanu zmienia kolor na
czerwony. .................................................................................... 5
Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa ................................ 5
Parowanie światła tylnego z urządzeniem RDU ......................... 5
Resetowanie urządzenia ............................................................ 5
Zamienne okrągłe uszczelki ....................................................... 5
Aby uzyskać więcej informacji .................................................... 5
Załącznik......................................................................... 5
Umowa licencyjna na oprogramowanie ...................................... 5
Indeks.............................................................................. 6
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Urządzenie może zwiększyć świadomość sytuacyjną. Nie
zwalnia to jednak rowerzysty z obowiązku zachowania pełnej
koncentracji i rozwagi. Należy zawsze samemu oceniać sytuację
i bezpiecznie kierować rowerem.
Mocowanie uchwytu uniwersalnego
1 Dobierz gumową podkładkę À odpowiednio do kształtu
sztycy podsiodłowej i umieść gumową podkładkę z tyłu
uchwytu uniwersalnego.
2 Umieść uchwyt uniwersalny na sztycy.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Urządzenia Varia RTL (światła tylnego z radarem) można
używać razem z urządzeniem Varia RDU (wyświetlacz radaru)
lub ze zgodnym urządzeniem Edge . Na tej liście znajdują się
opisy czynności wykonywanych podczas instalacji i konfiguracji
urządzenia.
• Naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 4).
• Zainstaluj światło tylne na sztycy podsiodłowej, korzystając
z jednego z dołączonych uchwytów:
◦ Zainstaluj uchwyt uniwersalny (Mocowanie uchwytu
uniwersalnego, strona 1).
◦ Zainstaluj uchwyt na sztycę podsiodłową (Instalowanie
uchwytu na sztycę podsiodłową, strona 1).
• Jeśli korzystasz z urządzenia Varia RDU, zainstaluj je na
wsporniku kierownicy lub na samej kierownicy roweru
(Instalowanie urządzenia Varia RDU, strona 2).
UWAGA: Jeśli urządzenia Varia RTL i RDU zostały
zakupione w jednym zestawie, są one już sparowane.
• Jeśli korzystasz ze zgodnego urządzenia Edge, sparuj
urządzenia (Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge
1000, strona 3).
®
Wskazówki dotyczące instalowania światła
tylnego
Urządzenie Varia RTL składa się ze światła tylnego
i mikroradaru, który może wykryć zbliżające się pojazdy
maksymalnie z odległości 140 metrów.
• Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie
będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
• Wybierz uchwyt, który najlepiej pasuje do roweru.
• Zamontuj urządzenie na sztycy podsiodłowej możliwie
najwyżej, aby uzyskać optymalną widoczność światła
i optymalne działanie radaru.
UWAGA: Powierzchnia uchwytu powinna być ustawiona
pionowo.
• Prawidłowo zainstaluj urządzenie.
Urządzenie jest skierowane do tyłu i jest zamontowane
równolegle do drogi. Logo firmy Garmin powinno być
zwrócone prawą stroną do góry.
• Wybierz się na jazdę próbną w ciągu dnia w jakimś
bezpiecznym miejscu.
®
3 Przymocuj uchwyt uniwersalny za pomocą jednej opaski Á.
4 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie uniwersalnym Â.
5 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
Instalowanie uchwytu na sztycę podsiodłową
1 Użyj klucza imbusowego, aby wykręcić śrubę À ze złącza
sztycy Á.
2 W razie potrzeby załóż gumową podkładkę na sztycę:
• Jeśli średnica sztycy wynosi 27–28,6 mm, użyj grubszej
podkładki.
• Jeśli średnica sztycy wynosi 30,4–31 mm, użyj cieńszej
podkładki.
• Jeśli średnica sztycy wynosi 31–31,8 mm, nie używaj
gumowej podkładki.
3 Nałóż złącze na gumową podkładkę.
UWAGA: Wyrównaj krawędzie gumowej podkładki względem
rowków po wewnętrznej stronie złącza sztycy.
4 Wymień i dokręć śrubę.
UWAGA: Dokręć zacisk na sztycy, aż uchwyt stanie się
nieruchomy, lub używając momentu obrotowego o wartości
0,3 Nm (3 Ibf-cal). Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba
jest odpowiednio dokręcona.
5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie sztycy Â.
6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
Wstęp
1
Włączanie światła tylnego
Przytrzymaj przycisk urządzenia À przez 2 sekundy.
Ogólne informacje o urządzeniu Varia RDU
Diody LED światła tylnego Á wypełniają kolumnę
w poziomie, wskazując poziom naładowania baterii. Dioda
LED stanu  wskazuje dodatkowe informacje o urządzeniu.
Dioda LED stanu baterii światła tylnego
Zachowanie diody LED Stan działania
Miga na zielono
Trwa ładowanie urządzenia.
Świeci na zielono
Ładowanie zakończone.
Świeci na żółto
Słaba bateria.
Świeci na czerwono
Bardzo słaba bateria. Podczas ładowania
wystąpił błąd.
Wyłączanie światła tylnego
Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 2 sekundy.
Instalowanie urządzenia Varia RDU
UWAGA: Jeśli nie masz urządzenia Varia RDU, możesz
pominąć tę czynność i użyć zgodnego urządzenia Edge
(Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1000,
strona 3).
Urządzenie można przymocować do wspornika kierownicy lub
samej kierownicy roweru.
1 Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie
będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
2 Umieść gumowy dysk À z tyłu uchwytu rowerowego.
Gumowe wypustki pasują do tylnej części uchwytu
rowerowego, utrzymując go we właściwym miejscu.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Przycisk urządzenia
Włącza i wyłącza urządzenie
Czujnik światła
otoczenia
Wykrywa światło otoczenia i automatycznie dostosowuje jasność wyświetlacza.
Dioda LED stanu
połączenia
Świeci na niebiesko, gdy urządzenie jest
sparowane ze światłem tylnym. Miga na
niebiesko, gdy urządzenie wyszukuje
światło tylne.
Diody LED stanu
urządzenia: FRONT i
REAR
Świeci na biało, gdy bateria urządzenia
jest naładowana i urządzenie działa
normalnie. Miga na biało, gdy bateria jest
rozładowana.
Dioda LED stopnia
zagrożenia
Dioda LED ładowania
(Ładowanie
urządzenia,
strona 4).
Zmienia kolor w zależności od potencjalnego stopnia zagrożenia. Kolor zielony
oznacza brak pojazdów w pobliżu. Kolor
bursztynowy oznacza zbliżający się
pojazd. Kolor czerwony oznacza pojazd
zbliżający się z dużą prędkością.
Diody LED pozycji
pojazdu
Przesuwa się w górę paska, gdy pojazd
zbliża się do roweru.
Włączanie urządzenia Varia RDU
3 Przymocuj uchwyt rowerowy do wspornika kierownicy.
4 Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą dwóch opasek Á.
5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie rowerowym Â.
Delikatnie
dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
6
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 1 sekundę, aby
włączyć urządzenie.
Diody LED wypełnią kolumnę, wskazując poziom
naładowania baterii.
Dioda LED
miga na niebiesko podczas wyszukiwania
światła tylnego.
Dioda LED stanu baterii Varia RDU
Po włączeniu urządzenia dioda LED na górze kolumny na krótko
wskazuje stan baterii.
Zachowanie diody LED
Stan działania
Miga na zielono
Trwa ładowanie urządzenia.
Świeci na zielono
Ładowanie zakończone.
Miga na żółto
Słaba bateria.
Miga na czerwono
Bardzo słaba bateria.
Wyłączanie urządzenia Varia RDU i światła tylnego
Jeśli urządzenie Varia RDU jest sparowane ze światłem tylnym,
możesz jednocześnie wyłączyć oba urządzenia.
2
Wstęp
Przytrzymaj przycisk urządzenia na urządzeniu Varia RDU
przez 1 sekundę.
Światło tylne Varia i urządzenie Edge
1000
Światłem tylnym można sterować zdalnie, a ustawienia
konfigurować za pomocą zgodnego urządzenia Edge. Instrukcje
zawarte w tej części dotyczą urządzenia Edge 1000. Inne
zgodne urządzenia Edge korzystają z podobnych ustawień
i elementów sterujących.
Parowanie światła tylnego z urządzeniem
Edge 1000
Przed przystąpieniem do parowania urządzeń należy
zaktualizować oprogramowanie urządzenia Edge.
1 Umieść urządzenie Edge w zasięgu czujnika (w odległości
nie większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+ .
2 Włącz urządzenie Edge.
3 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Czujniki > Dodaj
czujnik > Szukaj wszystko.
4 Włącz światło tylne.
5 Wybierz czujnik, a następnie Dodaj.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem Edge na stronie
połączeń pojawi się ikona stanu.
®
Ostrzeżenia dźwiękowe dotyczące zbliżających się
pojazdów
Jeśli w ustawieniach włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie
Edge wyemituje sygnał dźwiękowy. Urządzenie emituje
ostrzeżenia dźwiękowe dotyczące kilku funkcji. Ostrzeżenie
dotyczące zbliżających się pojazdów ma charakterystyczny
dźwięk. Urządzenie emituje jeden dźwięk, gdy zostanie wykryty
pierwszy pojazd. Gdy zagrożenie minie, urządzenie ponownie
wyemituje dźwięk w przypadku wykrycia kolejnego pojazdu.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne urządzeń Varia RTL i RDU
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
urządzenia Varia RTL
Do 5 godzin w trybie oświetlenia ciągłego
Do 8 godzin w trybie migania
Czas działania baterii
urządzenia Varia RDU
Do 10 godzin, standardowe użytkowanie
Zakres temperatury
roboczej
Od -20ºC do 60ºC (od -4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Strumień świetlny diody
LED
5 lm (brak zagrożenia)
13 lm (maksymalny stopień zagrożenia)
16 lm (maksymalny stopień zagrożenia,
tryb migania)
Tryb migania dostępny jest wyłącznie
w urządzeniu Varia RTL 500.
Wyświetlanie wskazań radaru na urządzeniu Edge
Idź pojeździć.
Informacje radarowe wyświetlane są na aktywnym ekranie
danych.
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Działanie radaru
Dioda LED pozycji pojazdu À przesuwa się w górę paska,
w miarę jak pojazd zbliża się do roweru. Dioda LED stopnia
zagrożenia Á zmienia kolor w zależności od potencjalnego
stopnia zagrożenia. Kolor zielony oznacza brak pojazdów
w pobliżu. Kolor bursztynowy oznacza zbliżający się pojazd.
Kolor czerwony oznacza pojazd zbliżający się z dużą
prędkością.
Dostosowywanie ustawień alertów radaru za pomocą
urządzenia Edge 1000
Aby móc dostosować ustawienia alertów radaru za pomocą
urządzenia Edge, należy najpierw sparować te urządzenia
(Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1000, strona 3).
Możesz dostosować sposób sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej
alertów radaru w urządzeniu Edge.
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno > Czujniki.
2 Wybierz światło tylne.
3 Wybierz kolejno Dane czujnika > Ustawienia alertu.
4 Wybierz opcję.
Światło tylne Varia i urządzenie Edge 1000
• Radar wykrywa zbliżające się pojazdy znajdujące się
w odległości maksymalnie 140 m.
• Prędkość zbliżającego się pojazdu musi mieścić się
w zakresie 10–160 km/h (6–99 mil/h).
UWAGA: Radar nie wykrywa pojazdów poruszających się
z taką samą prędkością, z jaką porusza się rower.
• Szerokość wiązki radaru wynosi 40°. Zapewnia to zasięg
radaru na typowych zakrętach na drodze.
• Radar może wykryć maksymalnie osiem zbliżających się
pojazdów.
Intensywność i tryb pracy światła tylnego
Domyślnym trybem oświetlenia urządzenia Varia RTL 500 jest
tryb migania. Cztery środkowe diody LED migają przez cały
czas. Po wykryciu pojazdu kolejne diody LED stopniowo się
zapalają i w miarę zbliżania się pojazdu do roweru zwiększają
częstotliwość migania. Można przełączyć urządzenie na tryb
oświetlenia ciągłego przez naciśnięcie przycisku urządzenia.
Urządzenie Varia RTL 501 oferuje wyłącznie tryb oświetlenia
ciągłego. Dwie środkowe diody LED święcą światłem ciągłym
przez cały czas. Po wykryciu pojazdu kolejne diody LED
stopniowo się zapalają w miarę zbliżania się pojazdu do roweru.
3
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne urządzeń Varia RTL i RDU, strona 3).
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB
w urządzeniu.
3 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do zasilacza sieciowego
lub do portu USB komputera.
Podłącz
zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
4
elektrycznego.
5 Całkowicie naładuj urządzenie.
Podczas ładowania wskaźnik LED miga szybko na zielono. Po
naładowaniu wskaźnik LED świeci się na zielono.
3 Odłącz i włącz urządzenie.
Czerwone diody LED stopniowo zapalają się i informują
o aktualizowaniu urządzenia.
4 W przypadku aktualizacji sparowanego urządzenia Varia
RDU ustaw je w zasięgu (3 m) i włącz.
Diody LED stanu w obu urządzeniach zmienia kolor na
fioletowy, aby poinformować, że urządzenia są
aktualizowane. Aktualizacja może potrwać kilka minut. Po
zakończeniu aktualizacji dioda LED stanu światła tylnego
zmieni kolor na zielony i oba urządzenia się wyłączą.
UWAGA: Jeśli chcesz anulować aktualizację
oprogramowania Varia RDU, przytrzymaj przycisk urządzenia
na świetle tylnym przez 2 sekundy. Należy ponownie
sparować urządzenia, aby odebrać aktualizację
oprogramowania.
Diody LED stanu światła tylnego podczas aktualizacji
oprogramowania
Zachowanie diody LED Stan działania
Świeci na zielono
Aktualizacja oprogramowania zakończyła się
pomyślnie.
Świeci na czerwono
w sposób ciągły
Aktualizacja oprogramowania nie powiodła
się.
Miga na fioletowo
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
Urządzenie wyszukuje sparowane
urządzenie Varia RDU.
Świeci na fioletowo
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
Urządzenie przesyła aktualizację oprogramowania z aplikacji Garmin Express. Jeśli
urządzenie Varia RDU jest sparowane,
światło tylne przesyła również aktualizację
oprogramowania do obu urządzeń.
Światło tylne rozłącza się z urządzeniem
Edge
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Rozwiązywanie problemów
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
Aktualizowanie oprogramowania za pomocą aplikacji
Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy pobrać aplikację Garmin Express.
Aktualizację oprogramowania światła tylnego można
przeprowadzić za pomocą aplikacji Garmin Express. Jeśli masz
opcjonalne urządzenie Varia RDU, które jest sparowane ze
światłem tylnym, aktualizacje oprogramowania są przesyłane
bezprzewodowo ze światła tylnego.
1 Podłącz światło tylne do komputera za pomocą przewodu
USB.
Oprogramowanie Garmin Express automatycznie wyszukuje
aktualizacje oprogramowania i przesyła je do urządzenia.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4
OSTRZEŻENIE
Jeśli światło tylne nie jest połączone lub przesyła dane do
urządzenia Edge, firma Garmin zaleca przerwanie jazdy
rowerem i sprawdzenie urządzeń w bezpiecznym miejscu.
Urządzenie Edge wyświetla komunikat Radar rozłączony, gdy
nie jest podłączone do światła tylnego.
• Wyłącz i włącz oba urządzenia.
Poziom naładowania baterii można sprawdzić po ponownym
włączeniu urządzeń. Diody LED światła tylnego wypełniają
kolumnę w poziomie, wskazując poziom naładowania baterii.
• Sparuj urządzenia (Parowanie światła tylnego z urządzeniem
Edge 1000, strona 3).
Światło tylne rozłącza się z urządzeniem
Varia RDU
OSTRZEŻENIE
Jeśli światło tylne nie jest połączone lub przesyła dane do
urządzenia Varia RDU, firma Garmin zaleca przerwanie jazdy
rowerem i sprawdzenie urządzeń w bezpiecznym miejscu.
Jeśli wskaźnik stopnia zagrożenia świeci na czerwono w sposób
ciągły, a dioda LED REAR jest wyłączona, światło tylne nie jest
podłączone do urządzenia Varia RDU.
• Wyłącz i włącz oba urządzenia.
Poziom naładowania baterii można sprawdzić po ponownym
włączeniu urządzeń. Diody LED światła tylnego wypełniają
kolumnę w poziomie, wskazując poziom naładowania baterii.
• Sparuj urządzenia (Parowanie światła tylnego z urządzeniem
RDU, strona 5).
Rozwiązywanie problemów
Światło tylne nie odpowiada
Jeśli podczas jazdy dioda LED stanu światła tylnego miga lub
świeci w sposób ciągły na czerwono, w urządzeniu wystąpił
błąd.
• Upewnij się, że urządzenie jest używane w dopuszczalnym
zakresie temperatury roboczej (Dane techniczne urządzeń
Varia RTL i RDU, strona 3).
• Wyłącz i włącz urządzenie.
Poziom naładowania baterii można sprawdzić po ponownym
włączeniu urządzenia. Diody LED światła tylnego wypełniają
kolumnę w poziomie, wskazując poziom naładowania baterii.
• Unikaj potencjalnych źródeł zakłóceń pracy radaru.
Podczas ładowania dioda LED stanu zmienia
kolor na czerwony.
• Sprawdź, czy przewód USB, złącza i porty nie są
uszkodzone.
• Upewnij się, że źródło zasilania wytwarza prąd.
Można to sprawdzić na kilka sposobów. Można na przykład
sprawdzić, czy działają inne urządzenia podłączone do tego
źródła zasilania.
• Upewnij się, że urządzenie jest w dopuszczalnym zakresie
temperatury ładowania (Dane techniczne urządzeń Varia
RTL i RDU, strona 3).
Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa
Aby zapobiec przegrzaniu, urządzenie Varia może się wyłączyć
podczas intensywnej pracy w wysokich temperaturach, przy
gorącym i zastałym powietrzu. Podczas chłodzenia się
urządzenia dioda LED stanu świeci się na czerwono.
Z urządzenia należy korzystać na wolnym powietrzu.
Parowanie światła tylnego z urządzeniem
RDU
W danym momencie urządzenie Varia RDU może być
sparowane tylko z jednym światłem tylnym.
UWAGA: Jeśli światło tylne znajdowało się w zestawie
z urządzeniem RDU, są one już sparowane.
1 Przytrzymaj przycisk urządzenia Varia RDU przez 5 sekund.
Dioda LED
zacznie świecić na niebiesko.
2 Włącz światło tylne.
3 Umieść urządzenia w odległości nie większej niż 1 cm od
siebie i poczekaj, aż nawiążą ze sobą połączenie.
Gdy urządzenia nawiążą połączenie, diody LED światła
tylnego zaczną zapalać się i gasnąc od jednej strony do
drugiej. Diody LED urządzenia Varia RDU
i REAR świecą
w sposób ciągły.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Załącznik
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 8 sekund, aż
wszystkie diody LED zgasną.
Zamienne okrągłe uszczelki
Dostępne są zamienne opaski do uchwytów (okrągłe uszczelki).
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z opasek zamiennych
wykonanych z gumy EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer). Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z dealerem firmy Garmin.
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
Załącznik
5
Indeks
A
akcesoria 5
aktualizacje, oprogramowanie 4
B
bateria 2
ładowanie 4, 5
C
czyszczenie urządzenia 4
D
dane techniczne 3
dostosowywanie urządzenia 3
dźwięki 3
E
Edge 3
G
Garmin Express 4
aktualizowanie oprogramowania 4
rejestrowanie urządzenia 4
I
instalacja 1, 2
M
mapy, aktualizowanie 4
montowanie urządzenia 1, 2
O
okrągłe uszczelki. Patrz opaski
opaski 5
oprogramowanie, aktualizowanie 4
P
parowanie 3–5
R
rejestracja produktu 4
rejestrowanie urządzenia 4
resetowanie, urządzenie 5
rozwiązywanie problemów 4, 5
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 5
urządzenie, dbanie 4
USB 4
ustawienia 3
6
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising