Garmin | Varia™ Rearview Radar | User guide | Garmin Varia™ Rearview Radar Användarhandbok

Garmin Varia™ Rearview Radar Användarhandbok
Varia™ bakradar för cykel
Användarhandbok
December 2015
190-01918-39_0B
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ och Edge är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder.
Garmin Connect™, Garmin Express™ och Varia™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
Den här produkten är ANT+ certifierad. Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
M/N: A02806, A02807
Landsspecifika begränsningar kan gälla. 010-01509-01 och 010-01509-11 är godkända för användning i Frankrike och Storbritannien.
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Komma igång .............................................................................. 1
Tips om hur du installerar baklyktan ........................................... 1
Installera universalfästet ........................................................ 1
Installera fästet till sadelstolpen ............................................. 1
Slå på baklyktan ..................................................................... 1
Baklyktans lysdiod för batteristatus ........................................ 2
Stänga av baklyktan ............................................................... 2
Installera Varia RDU enheten ..................................................... 2
Varia RDU Översikt över enheten .......................................... 2
Slå på Varia RDU enheten ..................................................... 2
Stänga av Varia RDU enheten och baklyktan ....................... 2
Baklyktan Varia och din Edge 1000.............................. 2
Para ihop baklyktan med din Edge 1000 .................................... 2
Visa radar på Edge enheten .................................................. 3
Anpassa inställningar för radarvarningar med din Edge
1000 ....................................................................................... 3
Ljudvarningar för fordon som närmar sig ............................... 3
Enhetsinformation.......................................................... 3
Specifikationer för Varia RTL och RDU ...................................... 3
Radardetektering ........................................................................ 3
Baklyktans lägen och intensitet .................................................. 3
Ladda enheten ............................................................................ 3
Skötsel av enheten ..................................................................... 3
Rengöra enheten ................................................................... 3
Felsökning...................................................................... 4
Support och uppdateringar ......................................................... 4
Uppdatera programvaran med hjälp av Garmin Express
programmet ............................................................................ 4
Baklyktans statuslysdiod för programvaruuppdateringar ....... 4
Baklyktan kopplas bort från Edge enheten ................................. 4
Baklyktan kopplas bort från Varia RDU enheten ........................ 4
Baklyktan svarar inte .................................................................. 4
Statuslysdioden lyser rött vid laddning ....................................... 4
Värmesäkerhetsstopp ................................................................. 4
Para ihop baklyktan med RDU enheten ..................................... 4
Återställa enheten ....................................................................... 4
Utbytes-O-ringar ......................................................................... 5
Mer information ........................................................................... 5
Bilaga............................................................................... 5
Programlicensavtal ..................................................................... 5
Index................................................................................ 6
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Enheten kan förbättra situationsberedskapen. Den ersätter inte
cyklistens uppmärksamhet och goda omdöme. Använd alltid ditt
bästa omdöme och använd cykeln på ett säkert sätt.
Komma igång
Du kan använda Varia RTL (radarbaklykta) med Varia RDU
(radarvisningsenhet) eller med din kompatibla Edge enhet. Den
här listan ger en översikt över installations- och
konfigurationsuppgifter.
• Ladda enheten (Ladda enheten, sidan 3).
• Installera baklyktan på cykelns sadelstolpe med ett av de
medföljande fästena:
◦ Installera universalfästet (Installera universalfästet,
sidan 1).
◦ Installera fästet till sadelstolpen (Installera fästet till
sadelstolpen, sidan 1).
• Om du använder Varia RDU installerar du den på
styrstången eller styret (Installera Varia RDU enheten,
sidan 2).
Obs! När du köper Varia RTL och RDU enheterna
tillsammans är de redan ihopparade.
• Om du använder en kompatibel Edge enhet parar du ihop
enheterna (Para ihop baklyktan med din Edge 1000,
sidan 2).
®
Tips om hur du installerar baklyktan
I Varia RTL enheten ingår en baklykta och mikroradar som kan
känna av fordon som närmar sig upp till 140 meter bort.
• Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i
vägen när du cyklar.
• Välj det fäste som bäst passar på din cykel.
• Montera enheten så högt upp som möjligt på sadelstolpen för
optimal belysning och radaravkänning.
Obs! Ytan för fästet ska vara vertikal.
• Installera enheten på rätt sätt.
Enheten ska vara vänd bakåt och vara parallell med vägen.
Garmin logotypen ska vara rättvänd.
• Ta en testcykeltur under dagen i en säker miljö.
®
Installera universalfästet
1 Välj en gummikudde À utifrån formen på din sadelstolpe och
placera gummikudden på baksidan av universalfästet.
2 Placera universalfästet på sadelstolpen.
3 Sätt fast universalfästet ordentligt med hjälp av en rem Á.
4 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på
universalfästet Â.
5 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
Installera fästet till sadelstolpen
1 Skruva med hjälp av sexkantsnyckeln bort skruven À från
anslutningsfästet för sadelstolpen Á.
2 Placera en gummikudde runt sadelstolpen om det behövs:
• Om sadelstolpens diameter är från 27 till 28,6 mm
använder du den tjockare kudden.
• Om sadelstolpens diameter är från 30,4 till 31 mm
använder du den tunnare kudden.
• Om sadelstolpens diameter är från 31 till 31,8 mm
behöver du inte använda någon gummikudde.
3 Placera anslutningsfästet för sadelstolpen runt
gummikudden.
Obs! Du bör passa in gummikuddens ytterkant med spåren
på insidan av anslutningsfästet för sadelstolpen.
4 Byt ut och dra åt skruven.
Obs! Dra åt klämman på sadelstolpen tills fästet inte kan
glida på sadelstolpen, eller till det maximala vridmomentet
0,3 Nm (3 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera
att skruven är åtdragen.
5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på fästet
till sadelstolpen Â.
6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
Slå på baklyktan
Håll ned enhetsknappen À i 2 sekunder.
Introduktion
1
Varia RDU Översikt över enheten
Lysdioderna på baklyktan Á tänds horisontellt för att ange
batterinivån. Statuslysdioden  anger ytterligare information
om enheten.
Baklyktans lysdiod för batteristatus
LED-aktivitet
Status
Blinkande grön Enheten laddas.
Fast grönt sken Laddningen är klar.
Fast gult sken
Batterinivån är låg.
Fast röd
Batterinivån är mycket låg. Ett fel inträffade vid
laddning.
Stänga av baklyktan
À
Á
Â
Ã
Håll ned enhetsknappen i 2 sekunder.
Installera Varia RDU enheten
Obs! Om du inte har en Varia RDU enhet kan du hoppa över
den här uppgiften och använda en kompatibel Edge enhet (Para
ihop baklyktan med din Edge 1000, sidan 2).
Du kan installera enheten på styrstången eller styret.
1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i
vägen när du cyklar.
2 Placera gummiskivan À på cykelfästets baksida.
Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att den
hålls på plats.
Ä
Å
Enhetsknapp
Slår på eller stänger av enheten.
Sensor för omgivande
ljus
Känner av tillgängligt ljus och justerar
automatiskt ljusstyrkan på skärmen.
Lysdiod för anslutnings- Lyser med fast blått sken när enheten är
status
ihopparad med baklyktan. Blinkar blått när
enheten söker efter baklyktan.
Lysdioder för FRONT- Lyser med fast vitt sken när enhetens
och REAR-enhetsstatus batteri är laddat och enheten fungerar
som den ska. Blinkar vitt när batteriet är
svagt.
Lysdiod för risknivå
Lysdiod för laddningsnivå (Ladda enheten,
sidan 3)
Ändrar färg baserat på möjlig risknivå.
Grönt anger att inget fordon upptäckts.
Gult anger att ett fordon närmar sig. Rött
anger att ett fordon närmar sig med hög
hastighet.
Lysdioder för bilens
position
Flyttar sig uppåt i stapeln när fordonet
närmare sig din cykel.
Slå på Varia RDU enheten
Håll ned enhetsknappen i 1 sekund för att slå på enheten.
Lysdioderna fyller stapeln för att ange batterinivån.
Lysdioden
blinkar blått medan den söker efter baklyktan.
Lysdiod för Varia RDU batteristatus
När du slår på enheten visar lysdioden överst i stapeln helt kort
batteriets status.
3 Placera cykelfästet på styrstången.
4 Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna Á.
5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på
cykelfästet Â.
6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
LED-aktivitet
Status
Blinkande grön
Enheten laddas.
Fast grönt sken
Laddningen är klar.
Blinkande gul
Batterinivån är låg.
Blinkande röd
Batterinivån är mycket låg.
Stänga av Varia RDU enheten och baklyktan
Om Varia RDU är ihopparad med baklyktan kan du stänga av
båda enheterna samtidigt.
Håll ned enhetsknappen på Varia RDU enheten i 1 sekund.
Baklyktan Varia och din Edge 1000
Du kan fjärrstyra baklyktan och anpassa inställningar med din
kompatibla Edge enhet. Det här avsnittet innehåller instruktioner
för Edge 1000 enheten. Andra kompatibla Edge enheter
innehåller liknande inställningar och kontroller.
Para ihop baklyktan med din Edge 1000
Innan du kan para ihop enheterna måste du uppdatera Edge
programvaran.
1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
®
2
Baklyktan Varia och din Edge 1000
2 Starta Edge enheten.
3 På hemskärmen väljer du
> Sensorer > Lägg till sensor
> Sök efter alla.
4 Slå på baklyktan.
5 Välj sensor och sedan Lägg till.
När sensorn är ihopparad med Edge enheten visas statusikonen
hela tiden på anslutningssidan.
Visa radar på Edge enheten
Ta en cykeltur.
Radarinformationen visas på den aktiva datasidan.
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Lysdiodens ljusflöde
5 lm (ingen risk har upptäckts)
13 lm (högsta risknivån)
16 lm (högsta risknivån, blixtläge)
Blixtläge finns endast på Varia RTL 500.
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Radardetektering
• Radarn känner av fordon som närmar sig upp till 140 m bort.
• Hastigheten på fordonet som närmar sig måste vara från 10
till 160 km/h (från 6 till 99 mph).
Obs! Radarn upptäcker inte fordon som färdas i samma
hastighet som du cyklar.
• Radarns konvinkel är 40 grader. Det ger radartäckning för
normala kurvor på vägen.
• Radarn kan upptäcka upp till åtta fordon som närmar sig.
Baklyktans lägen och intensitet
Lysdioden för fordonets position À flyttar sig uppåt i stapeln
när ett fordon närmare sig din cykel. Lysdioden för risknivå Á
ändrar färg baserat på möjlig risknivå. Grönt anger att inget
fordon upptäckts. Gult anger att ett fordon närmar sig. Rött
anger att ett fordon närmar sig med hög hastighet.
Anpassa inställningar för radarvarningar med din
Edge 1000
Innan du kan anpassa inställningarna för radarvarningar med
din Edge enhet måste du para ihop enheterna (Para ihop
baklyktan med din Edge 1000, sidan 2).
Du kan anpassa hur radarvarningar hörs och visas på Edge
enheten.
1 På Edge enheten väljer du > Sensorer.
2 Välj baklykta.
3 Välj Sensordetaljer > Varningsinställningar.
4 Välj ett alternativ.
Ljudvarningar för fordon som närmar sig
Edge enheten piper om ljudsignaler är påslagna i
inställningarna. Enheten har varningssignaler för flera
funktioner. Varningssignalen för fordon som närmar sig har ett
unikt ljud. Enheten piper en gång när det första fordonet
upptäcks. När risken försvunnit piper enheten igen när ett annat
fordon upptäcks.
Enhetsinformation
Specifikationer för Varia RTL och RDU
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Varia RTL batteriets
livslängd
Upp till 5 timmar i läge med konstant ljus
Upp till 8 timmar i blixtläge
Varia RDU batteriets
livslängd
Upp till 10 timmar vid normal användning
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 ºC (från -4 till 140 ºF)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 ºC (från 32 till 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Standardljusläget för Varia RTL 500 är blixtläge. De fyra
mellersta lysdioderna blinkar hela tiden. När ett fordon upptäcks
tänds fler lysdioder efter hand och blinkningen ökar i frekvens
när fordonet närmare sig din cykel. Du kan växla till läge med
fast sken genom att trycka på enhetsknappen.
Varia RTL 501 har endast läge med fast sken. De två mellersta
lysdioderna lyser med fast sken hela tiden. När ett fordon
upptäcks tänds fler lysdioder efter hand som fordonet närmar sig
din cykel.
Ladda enheten
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.
Obs! Det går inte att ladda enheten när du befinner dig utanför
temperaturintervallet (Specifikationer för Varia RTL och RDU,
sidan 3).
1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller
till en USB-port på datorn.
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
5 Ladda enheten helt.
Statuslysdioden blinkar grönt vid laddning. Statuslysdioden lyser
med ett fast grönt ljus när enheten är färdigladdad.
Skötsel av enheten
OBS!
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USBporten.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
Enhetsinformation
3
2 Torka enheten torr.
Felsökning
Support och uppdateringar
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) ger enkel åtkomst
till de här tjänsterna för Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
Uppdatera programvaran med hjälp av Garmin
Express programmet
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta
Garmin Express programmet.
Du kan uppdatera programvaran för baklyktan med hjälp av
Garmin Express programmet. Om du har Varia RDU enheten
(tillval) ihopparad med baklyktan skickas
programvaruuppdateringar trådlöst från baklyktan.
1 Anslut baklyktan till datorn med USB-kabeln.
Garmin Express söker automatiskt efter
programvaruuppdateringar och skickar dem till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla från enheten och starta den.
De röda lysdioderna tänds efter hand för att ange att enheten
uppdateras.
4 När du ska uppdatera den ihopparade Varia RDU enheten
placerar du den nära (3 m) och slår på den.
Statuslysdioden på båda enheterna lyser lila för att ange att
enheterna uppdateras. Uppdateringen kan ta några minuter.
När uppdateringen är klar lyser baklyktans statuslysdiod
grönt och båda enheterna stängs av.
Obs! Om du vill avbryta Varia RDU
programvaruuppdateringen håller du ned enhetsknappen på
baklyktan i 2 sekunder. Du måste para ihop enheterna igen
för att få en programvaruuppdatering.
Baklyktans statuslysdiod för programvaruuppdateringar
LED-aktivitet
Status
Fast grönt sken Programvaruuppdateringen är klar.
Fast röd
Programvaruuppdateringen misslyckades.
Blinkande lila
Enheten söker efter den ihopparade Varia RDU
enheten.
Fast lila sken
Enheten överför en programvaruuppdatering från
Garmin Express. Om Varia RDU enheten är ihopparad
skickar även baklyktan en programvaruuppdatering till
båda enheterna.
Baklyktan kopplas bort från Edge enheten
VARNING
Om baklyktan inte är ansluten eller skickar data till Edge
enheten rekommenderar Garmin att du slutar cykla och
kontrollerar enheterna på en säker plats.
Radar frånkopplad visas på Edge när den inte är ansluten till
baklyktan.
• Stäng av båda enheterna och slå sedan på dem igen.
Du kan kontrollera batterinivån när du slår på enheterna igen.
Lysdioderna på baklyktan tänds horisontellt för att ange
batterinivån.
• Para ihop enheterna (Para ihop baklyktan med din Edge
1000, sidan 2).
4
Baklyktan kopplas bort från Varia RDU
enheten
VARNING
Om baklyktan inte är ansluten eller skickar data till Varia RDU
enheten rekommenderar Garmin att du slutar cykla och
kontrollerar enheterna på en säker plats.
Om lysdioden för risknivå lyser med fast rött sken och lysdioden
för REAR är släckt är baklyktan inte ansluten till Varia RDU
enheten.
• Stäng av båda enheterna och slå sedan på dem igen.
Du kan kontrollera batterinivån när du slår på enheterna igen.
Lysdioderna på baklyktan tänds horisontellt för att ange
batterinivån.
• Para ihop enheterna (Para ihop baklyktan med RDU
enheten, sidan 4).
Baklyktan svarar inte
Om baklyktans statuslysdiod under en cykeltur blinkar rött eller
lyser med fast rött sken har ett fel uppstått i enheten.
• Kontrollera att enheten befinner sig inom det godkända
drifttemperaturområdet (Specifikationer för Varia RTL och
RDU, sidan 3).
• Stäng av enheten och slå på den igen.
Du kan kontrollera batterinivån när du slår på enheten igen.
Lysdioderna på baklyktan tänds horisontellt för att ange
batterinivån.
• Undvik att ha flera källor till radarstörningar.
Statuslysdioden lyser rött vid laddning
• Kontrollera USB-kabeln, anslutningar och portar efter skador.
• Kontrollera att strömkällan genererar ström.
Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till
exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan
fungerar.
• Kontrollera att enheten befinner sig inom det godkända
laddningstemperaturområdet (Specifikationer för Varia RTL
och RDU, sidan 3).
Värmesäkerhetsstopp
För att förhindra överhettning Varia kan enheten stängas av när
den används med hög intensitet i varm, stillastående luft.
Statuslysdioden är röd tills enheten svalnar. Du bör använda
enheten utomhus.
Para ihop baklyktan med RDU enheten
Varia RDU enheten kan paras ihop med en baklykta i taget.
Obs! Om baklyktan levererades med en RDU enhet är de redan
ihopparade.
1 Håll ned Varia RDU enhetsknappen i 5 sekunder.
Lysdioden
lyser med fast blått sken.
2 Slå på baklyktan.
3 Placera enheterna högst 1 cm från varandra och vänta
medan enheterna ansluts.
När enheterna är anslutna rör sig lysdioderna på baklyktan
från sida till sida. Varia RDU
och REAR lysdioderna lyser
med fast sken.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll ned enhetsknappen i 8 sekunder tills alla lysdioder
släcks.
Felsökning
Utbytes-O-ringar
Utbytesband (O-ringar) finns tillgängliga för fästena.
Obs! Använd endast utbytesband av EPDM (Ethylene
Propylene Diene Monomer). Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta en Garmin återförsäljare.
Mer information
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.
Bilaga
5
Index
A
anpassa enheten 2
B
band 5
batteri 1, 2
ladda 3, 4
E
Edge 2, 3
enhet, skötsel 3
F
felsökning 4, 5
G
Garmin Express 4
registrera enheten 4
uppdatera programvaran 4
I
installera 1, 2
inställningar 3
K
kartor, uppdatera 4
L
ljud 3
M
montera enheten 1, 2
O
O-ringar. Se band
P
para ihop 2, 4
produktregistrering 4
programlicensavtal 5
programvara, uppdatera 4
R
registrera enheten 4
rengöra enheten 3
S
specifikationer 3
T
tillbehör 5
U
uppdateringar, programvara 4
USB 4
Å
återställa, enhet 4
6
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising