Garmin | Varia Vision™ In-sight Display | Operating instructions | Garmin Varia Vision™ In-sight Display Návod k obsluze

Garmin Varia Vision™ In-sight Display Návod k obsluze
Varia Vision™
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ a Edge jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Express™,
Varia™ a Varia Vision™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02913
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 3).
1 Přiložte kontakty nabíječky ke kontaktům na zadní straně
zařízení À a zatlačte na nabíječku, dokud nezacvakne.
• Když je zapnutý režim Pouze na vyžádání/upozornění,
dvojitým klepnutím na dotykový panel zařízení probudíte
nebo přepnete do režimu spánku.
Instalace držáku na sluneční brýle
1 Vyberete velikost pásku, která je vhodná pro stranici vašich
slunečních brýlí.
POZNÁMKA: Pásek by měl být utažený, aby se zařízení
během jízdy nepohybovalo.
2 Přiložte plochou stranu držáku ke stranici slunečních brýlí.
3 Zahákněte první pásek za horní háček a obtáhněte jej kolem
stranice slunečních brýlí.
4 Druhý konec pásku zahákněte za spodní háček.
5 Připevněte druhý pásek.
Instalace zařízení na držák
2 Velkou koncovku kabelu USB připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
3 Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
4 Zařízení zcela nabijte.
5 Zmáčkněte tlačítka Á a nabíječku odpojte.
Před instalací zařízení na držák je nutné držák připevnit na
stranici slunečních brýlí.
1 Přiložte k sobě správně drážky na držáku a zařízení.
2 Mírně zatlačte a otočte zařízením, dokud se pevně nezajistí.
Přehled zařízení
À
Zapínací
tlačítko
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete
zařízení.
Á
Čidlo okolního
světla
Automaticky detekuje dostupné světlo a upravuje
jas displeje.
Â
Dotykový panel Přejetím prstem nebo klepnutím ovládejte zařízení
(Používání dotykového panelu, strana 1).
Ã
Rameno
displeje
Ohnutím upravte polohu displeje.
POZNÁMKA: Při ohnutí ramene displeje o více
než 90 stupňů může dojít k poškození zařízení.
Ä
Displej
Pootočením upravte polohu displeje.
POZNÁMKA: Při pootočení displeje o více než 15
stupňů může dojít k poškození zařízení.
Používání dotykového panelu
Pomocí dotykového panelu můžete ovládat řadu funkcí zařízení.
Dotykový panel můžete ovládat špičkou prstu nebo v rukavicích.
• Přejetím prstem po dotykovém panelu můžete procházet
datové obrazovky, možnosti a nastavení.
Můžete přejet prstem dopředu nebo dozadu.
• Přejetím prstem po dotykovém panelu můžete zavřít
oznámení.
• Přejetím prstem po dotykovém panelu můžete přijmout
oznámení a upozornění.
Úvod
3 Upravte polohu displeje před slunečními brýlemi
Tipy pro instalaci zařízení Varia Vision
• Vyberte vhodné umístění k montáži zařízení na stranici
slunečních brýlí, kde nebrání bezpečné jízdě na kole.
• Vyberte pásky, které se velikostí nejlépe hodí k vašim
slunečním brýlím.
• Instaluje zařízení správně.
• Než vyjedete, upravte polohu displeje.
• Proveďte zkušební jízdu za dne v bezpečném prostředí.
Tipy pro úpravu polohy displeje
• Před úpravou polohy displeje otevřete stranice slunečních
brýlí.
• Držák umístěte na místo, odkud displej dosáhne před sklo
slunečních brýlí.
• Ohněte rameno displeje.
• Pootočte displej.
• Posuňte držák dopředu nebo dozadu na stranici slunečních
brýlí.
1
Spárování zařízení Varia Vision se zařízením
Garmin
®
Párování je proces propojení příslušenství ANT+ , jako je
zařízení Varia Vision, s kompatibilním zařízením Garmin ANT+,
jako je Edge 1000.
• K dosažení optimálního výkonu může být potřeba, abyste
aktualizovali software Edge na nejnovější dostupnou verzi.
• Umístěte kompatibilní zařízení Garmin v dosahu 3 m od
příslušenství ANT+.
• Během párování zůstaňte ve vzdálenosti 10 m od ostatních
snímačů ANT+.
Po prvním spárování vaše kompatibilní zařízení Garmin
automaticky rozpozná příslušenství ANT+ pokaždé, když je
aktivováno.
®
®
Spárování zařízení Varia Vision se zařízením Edge
1000
Před spárováním zařízení je nutné aktualizovat software Edge.
K dosažení optimálního výkonu může být potřeba, abyste
aktualizovali software zařízení Edge na nejnovější dostupnou
verzi.
1 Umístěte zařízení Edge v dosahu (3 m) od příslušenství.
POZNÁMKA: Během párování zůstaňte ve vzdálenosti 10 m
od ostatních snímačů ANT+.
2 Zapněte zařízení Edge.
3 Na domovské obrazovce vyberte možnost > Snímače >
Přidat snímač.
4 Zapněte příslušenství Varia Vision.
5 Vyberte svůj snímač a vyberte možnost Přidat.
Když je příslušenství se zařízením Edge spárováno, na stránce
připojení bude trvale zobrazena ikona stavu.
Spárování se zařízením Edge 520
Když se k vašemu kolu blíží vozidlo, kontrolka polohy vozidla
À se pohybuje nahoru po stavové liště cíle Á. Kontrolka
úrovně hrozby  a sloupec Á mění barvu na základě
potenciální úrovně hrozby. Zelená znamená, že není zjištěno
žádné vozidlo. Oranžová znamená, že se vozidlo přibližuje.
Červená znamená, že se vozidlo pohybuje vysokou rychlostí.
Když se úroveň hrozby změní, zařízení Varia Vision
zavibruje.
Radarová detekce
• Radar detekuje přibližující se vozidla do vzdálenosti 140 m.
• Rychlost přibližujícího se vozidla musí být od 10 do 160 km/h
(od 6 do 99 mil/h).
POZNÁMKA: Radar nedetekuje vozidla jedoucí stejnou
rychlostí jako vaše kolo.
• Šířka radarového paprsku je 40 stupňů. Zajišťuje radarové
pokrytí typických silničních zatáček.
• Radar dokáže detekovat až osm přibližujících se vozidel.
Nastavení zařízení
Pomocí kompatibilního zařízení Edge můžete zařízení Varia
dálkově ovládat a přizpůsobit si nastavení. Tato část obsahuje
pokyny pro zařízení Edge 1000. Další kompatibilní zařízení
Edge používají podobná nastavení.
Nastavení displeje
Před spárováním zařízení je nutné aktualizovat software
zařízení Edge. K dosažení optimálního výkonu může být
potřeba, abyste aktualizovali software zařízení Edge na
nejnovější dostupnou verzi.
1 Umístěte zařízení Edge v dosahu (3 m) od příslušenství.
POZNÁMKA: Během párování se postavte se do vzdálenosti
10 m od ostatních snímačů ANT+.
2 Zapněte zařízení Edge.
3 Na domovské obrazovce vyberte Menu > Nastavení >
Snímače > Přidat snímač.
4 Zapněte příslušenství Varia Vision.
5 Vyberte svůj snímač a vyberte možnost Přidat.
Když je příslušenství se zařízením Edge spárováno, na stránce
připojení bude trvale zobrazena ikona stavu.
Na obrazovce snímače Edge vyberte své zařízení Varia Vision a
vyberte možnost Nastavení zobrazení.
Automatické podsvícení: Automaticky nastaví úroveň jasu
podsvícení na základě okolního světla.
Režim zobrazení: Nastaví režim displeje na režim Nechat
zapnuto, aby byl displej trvale zapnutý, nebo Pouze na
vyžádání/upozornění, aby se šetřila baterie. Režim Pouze na
vyžádání/upozornění automaticky vypne displej, když jej
nepoužíváte.
Autom. procházení: Nastaví rychlost zobrazení obrazovek
s posouvajícími se údaji, když je zapnutý časovač.
Barva pozadí: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Možnost Auto umožňuje, aby zařízení denní
nebo noční barvy nastavovalo automaticky podle denní doby.
Spárování zařízení s radarovým zařízením Varia™
1 Umístěte zařízení v dosahu (3 m) od radarového zařízení
Přizpůsobení datových obrazovek
Varia
POZNÁMKA: Během párování se postavte se do vzdálenosti
10 m od ostatních snímačů ANT+.
2 Zapněte zařízení Varia Vision.
Když je zařízení s radarem spárováno, zobrazí se stránka
připojeného zařízení.
Zobrazení údajů z radaru Varia na zařízení Varia Vision
Vyrazte na projížďku.
Když jsou zařízení Edge a radarové zařízení Varia
spárována, na aktivní obrazovce údajů se zobrazují
informace.
2
Můžete si přizpůsobit datová pole na každé datové obrazovce.
Na zařízení Edge vyberte své zařízení Varia Vision.
Vyberte možnost Datové obrazovky.
Vyberte stránku tréninku.
V případě potřeby zapněte datovou obrazovku.
Pomocí nebo zvolte Rozl. dat. pole.
Vyberte datové pole, které chcete změnit.
Vyberte kategorii.
Vyberte možnost.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nastavení zařízení
Informace o zařízení
• Aktualizace softwaru
Další informace
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Životnost baterie
Až 8 hodin
Doba nabíjení baterie
Přibližně 1,5 hodiny
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Rozsah provozních teplot
Od −20 do 60 ºC (od −4 do 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Rádiová frekvence/protokol Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+ 2,4 GHz
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Dodatek
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Odstranění problémů
Držák nelze upevnit na stranici mých
slunečních brýlí
Přestože je zařízení Varia Vision kompatibilní s většinou
slunečních brýlí, nejlépe funguje se slunečními brýlemi, které
mají široké a ploché stranice.
• Použijte správnou velikost pásků.
Zařízení je dodáváno s pásky různé velikosti.
• Upravte umístění držáku na stranici slunečních brýlí.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, informace o
předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.
1 Zapněte přístroj.
2 Když se zobrazí obrazovka nebo logo Garmin, přejeďte po
dotykovém panelu.
Zobrazí se stránka informací o zařízení.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
Informace o zařízení
3
support.garmin.com
Září 2018
190-02013-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising