Garmin | Varia Vision™ In-sight Display | User manual | Garmin Varia Vision™ In-sight Display Brugervejledning

Garmin Varia Vision™ In-sight Display Brugervejledning
Varia Vision™
Brugervejledning
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Express™, Varia™ og Varia Vision™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A02913
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pcomputer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer,
side 2).
1 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og tryk på opladeren À, indtil den klikker på plads.
• Stryg på berøringspanelet for at modtage meddelelser og
advarsler.
• Mens På forespørgsel/kun alarm er aktiveret, skal du trykke
to gange på berøringspanelet for at aktivere enheden eller
sætte den i dvaletilstand.
Installation af holderen på solbrillerne
1 Vælg den størrelse bånd, der passer til solbrillestangen.
BEMÆRK: Båndet skal være stramt, så enheden ikke
bevæger sig under kørslen.
2 Placer den flade side af holderen imod solbrillestangen.
3 Fastgør det første bånd på den øverste krog, og træk det
rundt om solbrillestangen.
4 Fastgør den anden side af båndet på den nederste krog.
5 Fastgør det andet bånd.
Installation af enheden på holderen
2 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
3 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
4 Oplad enheden helt.
5 Klem på knapperne Á for at fjerne opladeren.
Før du kan installere enheden på holderen, skal du installere
holderen på solbrillestangen.
1 Juster indhakkene på holderen og enheden i forhold til
hinanden.
2 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden, indtil den klikker på
plads.
Oversigt over enheden
Tænd/sluk-knap
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Sensor for
omgivende lys
Registrerer automatisk omgivende lys og
tilpasser displayets lysstyrke.
Â
Berøringspanel
Stryg eller tryk for at interagere med enheden
(Sådan bruger du berøringspanelet, side 1).
Ã
Display-arm
Bøjes for at justere displayet.
BEMÆRK: Hvis skærmarmen bøjes mere end
90 grader, kan det beskadige enheden.
Ä
Display
Du kan dreje displayet for at justere dets
placering.
BEMÆRK: Hvis skærmen drejes mere end 15
grader, kan det beskadige enheden.
À
Á
Sådan bruger du berøringspanelet
Du kan bruge berøringspanelet til at interagere med mange
enhedsfunktioner. Du kan betjene berøringspanelet med
fingerspidserne eller med handsker på.
• Stryg på berøringspanelet for at rulle gennem
dataskærmbilleder, funktioner og indstillinger.
Du kan stryge frem eller tilbage.
• Stryg på berøringspanelet for at afvise meddelelser.
Introduktion
3 Juster displayet foran solbrillernes glas.
Tip til installation af Varia Vision enheden
• Vælg en sikker placering til montering af enheden på
solbrillestangen, så den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
• Vælg de bånd, som passer bedst til solbrillerne.
• Monter enheden korrekt.
• Juster displayet, før du kører en tur.
• Kør en testtur i dagslys i sikre omgivelser.
Tip til justering af displayet
• Fold solbrillestængerne ud, før du justerer displayet.
• Placer holderen på et sted, hvor displayet når solbrillernes
glas.
• Bøj displayarmen.
• Roter displayet.
• Flyt holderen frem og tilbage på solbrillestangen.
1
Parring af Varia Vision enheden med din
Garmin enhed
®
Parring er den proces, hvor ANT+ tilbehør, som f.eks. Varia
Vision enheden, tilknyttes en Garmin ANT+ kompatibel enhed
såsom Edge 1000.
• For at få den optimale ydelse skal du muligvis opdatere Edge
softwaren til den seneste version.
• Flyt den Garmin kompatible enhed inden for en rækkevidde
på 3 m fra ANT+ tilbehøret.
• Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
Når du har parret første gang, genkender din Garmin kompatible
enhed automatisk ANT+ tilbehøret hver gang, den aktiveres.
®
®
Parring af Varia Vision enheden med din Edge 1000
enhed
Før du kan parre enhederne, skal du opdatere Edge softwaren.
For at få den optimale ydelse skal du muligvis opdatere Edgesoftwaren til den seneste version.
1 Flyt Edge enheden inden for tilbehørets rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Vælg > Sensorer > Tilføj sensor på startskærmbilledet.
4 Tænd for Varia Vision tilbehøret.
5 Vælg din sensor, og vælg Tilføj.
Når tilbehøret er blevet parret med din Edge enhed, vises
statusikonet konstant på forbindelsessiden.
Parring med Edge 520 enheden
Før du kan parre enhederne, skal du opdatere Edge softwaren.
For at få den optimale ydelse skal du muligvis opdatere Edgesoftwaren til den seneste version.
1 Flyt Edge enheden inden for tilbehørets rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Vælg Menu > Indstillinger > Sensorer > Tilføj sensor på
startskærmbilledet.
4 Tænd for Varia Vision tilbehøret.
5 Vælg din sensor, og vælg Tilføj.
Når tilbehøret er blevet parret med din Edge enhed, vises
statusikonet konstant på forbindelsessiden.
Parring af din enhed med Varia™ radarenheden
1 Flyt enheden inden for Varia radarenhedens rækkevidde (3
m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Varia Vision enheden.
Når enheden er parret med din radar, vises den side der er
tilknyttet til enheden.
Visning af Varia radardata på din Varia Vision enhed
Kør en tur.
Når Edge enheden er parret med Varia radarenheden, vises
der oplysninger på det aktive dataskærmbillede.
Køretøjspositions-LED'en À flytter opad i målstatuslinjeLED'en Á, efterhånden som et køretøj kommer tættere på
din cykel. Trusselsniveau-LED'en  og -kolonnen Á skifter
farve på baggrund af det potentielle trusselsniveau. Grøn
angiver, at der ikke er registreret noget køretøj. Orange
angiver, at et køretøj nærmer sig. Rød angiver, at et køretøj
nærmer sig med høj fart. Varia Vision enheden vibrerer, når
trusselsniveauet ændres.
Radarregistrering
• Radaren registrerer køretøjer, der nærmer sig, op til 140 m
væk.
• Hastigheden for det køretøj, der nærmer sig, skal være fra 10
til 160 km/t (fra 6 til 99 miles/t).
BEMÆRK: Radaren registrerer ikke køretøjer, der bevæger
sig med samme hastighed som din cykel.
• Radarstrålebredden er 40 grader. Det giver radardækning
ved almindelige sving på vejen.
• Radaren kan registrere op til otte køretøjer, der nærmer sig.
Enhedsindstillinger
Du kan styre dine Varia enheder via fjernbetjening og tilpasse
indstillingerne ved hjælp af din kompatible Edge enhed. Dette
afsnit indeholder vejledningen til Edge 1000 enheden. Andre
kompatible Edge enheder anvender tilsvarende indstillinger.
Displayindstillinger
Fra Edge sensorskærmbilledet skal du vælge Varia Vision
enheden og vælge Displayindstillinger.
Automatisk lysstyrke: Justerer automatisk baggrundslyset i
forhold til det omgivende lys.
Visningstilstand: Angiver visningstilstanden til Bliver på, så
displayet er konstant tændt, eller til På forespørgsel/kun
alarm for at spare batteristrøm. Tilstanden På
forespørgsel/kun alarm slukker automatisk displayet, når det
ikke er i brug.
Auto. rullefunktion: Indstiller visningshastigheden for
rulledataskærmene, mens timeren kører.
Baggrundsfarve: Indstiller enheden til at vise dag- eller
nattefarver. Indstillingen Auto tillader, at enheden automatisk
indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på
dagen.
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan brugerdefinere datafelterne for hvert dataskærmbillede.
1 Fra din Edge enhed skal du vælge din Varia Vision enhed.
2 Vælg Skærmbilleder.
3 Vælg en træningsside.
4 Aktiver skærmbilledet, hvis det er nødvendigt.
5 Vælg eller for at vælge Datafeltlayout.
6 Vælg et datafelt for at redigere det.
7 Vælg en kategori.
8 Vælg en funktion.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
2
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 8 timer.
Batteriopladningstid
Ca. 1,5 time
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60ºC (fra -4 til 140ºF)
Enhedsindstillinger
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Fejlfinding
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
Holderen passer ikke til mine solbrillers
stænger
Selvom Varia Vision enheden er kompatibel med de fleste
solbriller, fungerer den bedst på solbriller med en bred, flad
stang.
• Brug bånd med den korrekte størrelse.
Enheden har bånd i forskellige størrelser.
• Juster placeringen af holderen på solbrillestangen.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan få vist enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og licensaftale.
1 Tænd for enheden.
2 Når Garmin skærmbilledet eller logoet vises, skal du trykke
på panelet.
Siden Om vises.
Support og opdateringer
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) giver hurtig
adgang til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
Fejlfinding
3
support.garmin.com
September 2018
190-02013-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising