Garmin | Varia Vision™ In-sight Display | User guide | Garmin Varia Vision™ In-sight Display Podręcznik użytkownika

Garmin Varia Vision™ In-sight Display Podręcznik użytkownika
Varia Vision™
Podręcznik użytkownika
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ oraz Edge są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Express™, Varia™
oraz Varia Vision™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Nr modelu: A02913
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne, strona 3).
1 Ustaw wypustki ładowarki w jednej linii ze stykami
znajdującymi się z tyłu urządzenia À, a następnie dociśnij
ładowarkę, aż się zatrzaśnie.
Korzystanie z panelu dotykowego
Panel dotykowy umożliwia obsługę wielu funkcji urządzenia.
Panel dotykowy można obsługiwać za pomocą palca, a także
z ubraną rękawiczką.
• Przesuń palcem po panelu dotykowym, aby przewijać ekrany
danych, opcje i ustawienia.
Można przesuwać palcem do przodu i do tyłu.
• Przesuń palcem po panelu dotykowym, aby odrzucić
powiadomienia.
• Przesuń palcem po panelu dotykowym, aby potwierdzić
powiadomienia i alerty.
• Gdy funkcja Na żądanie/Tylko alert jest włączona, dotknij
dwukrotnie panelu dotykowego, aby wybudzić urządzenie
i przełączyć je w tryb snu.
Mocowanie uchwytu na okularach przeciw­
słonecznych
1 Wybierz rozmiar opaski, który pasuje do zausznika okularów
przeciwsłonecznych.
UWAGA: Opaska powinna ciasno przylegać, aby urządzenie
nie przesuwało się w trakcie jazdy.
2 Przyłóż płaską stronę uchwytu do zausznika okularów
przeciwsłonecznych.
3 Przymocuj pierwszą opaskę do górnego zaczepu
i przeciągnij ją wokół zausznika okularów.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do zasilacza sieciowego
lub do portu USB komputera.
3 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
Całkowicie
naładuj urządzenie.
4
5 Dociśnij przyciski Á, aby odłączyć ładowarkę.
Ogólne informacje o urządzeniu
À
klawisz zasilania
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie.
Á
Czujnik światła
otoczenia
Automatycznie wykrywa światło otoczenia
i dostosowuje jasność wyświetlacza.
Â
Panel dotykowy
Przesuń po nim palcem lub dotknij go, aby
obsługiwać urządzenie (Korzystanie z panelu
dotykowego, strona 1).
Ã
Ramię wyświetlacza
Wygnij je, aby dostosować położenie wyświetlacza.
UWAGA: Wygięcie ramienia wyświetlacza
o ponad 90 stopni może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Ä
Wyświetlacz
Przekręć go, aby dostosować położenie
wyświetlacza.
UWAGA: Przekręcenie wyświetlacza o ponad
15 stopni może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Wstęp
4 Przymocuj drugą część opaski do dolnego zaczepu.
5 Przymocuj drugą opaskę.
Mocowanie urządzenia na uchwycie
Aby zainstalować urządzenie w uchwycie, najpierw należy
zamocować uchwyt na zauszniku okularów.
1 Dopasuj rowek na uchwycie do rowka na urządzeniu.
2 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie, aż znajdzie się ono na
swoim miejscu.
3 Dostosuj położenie wyświetlacza przed soczewkami
okularów przeciwsłonecznych.
1
Wskazówki dotyczące instalowania urządzenia Varia
Vision
• Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję na
zauszniku okularów przeciwsłonecznych, która nie będzie
przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
• Wybierz opaski, które najlepiej pasują do okularów
przeciwsłonecznych.
• Prawidłowo zainstaluj urządzenie.
• Przed rozpoczęciem jazdy najpierw dostosuj położenie
wyświetlacza.
• Wybierz się na jazdę próbną w ciągu dnia w jakimś
bezpiecznym miejscu.
Wskazówki dotyczące dostosowywania położenia
wyświetlacza
• Zanim zaczniesz dostosowywać położenie wyświetlacza,
rozłóż zauszniki okularów przeciwsłonecznych.
• Umieść uchwyt w miejscu, w którym wyświetlacz dosięga do
soczewek okularowych.
• Zegnij ramię wyświetlacza.
• Obróć wyświetlacz.
• Przesuń uchwyt do przodu lub do tyłu zausznika okularów
przeciwsłonecznych.
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+.
2 Włącz urządzenie Edge.
3 Na ekranie głównym wybierz kolejno Menu > Ustawienia >
Czujniki > Dodaj czujnik.
4 Włącz akcesorium Varia Vision.
5 Wybierz czujnik, a następnie Dodaj.
Po sparowaniu akcesorium z urządzeniem Edge na stronie
połączeń pojawi się ikona stanu.
Parowanie urządzenia z radarem Varia™
1 Umieść urządzenie w zasięgu radaru Varia (w odległości nie
większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+.
2 Włącz urządzenie Varia Vision.
Po sparowaniu urządzenia z radarem pojawi się strona
połączonych urządzeń.
Wyświetlanie danych radaru Varia na urządzeniu Varia
Vision
Idź pojeździć.
Po sparowaniu urządzenia Edge z radarem Varia na
aktywnym ekranie danych pojawią się informacje.
Parowanie urządzenia Varia Vision
z urządzeniem Garmin
®
Parowanie to proces nawiązywania połączenia między
akcesorium ANT+ (np. urządzeniem Varia Vision) a zgodnym
urządzeniem Garmin ANT+ (np. Edge 1000).
• W celu uzyskania optymalnej wydajności zaktualizuj
oprogramowanie urządzenia Edge do najnowszej dostępnej
wersji.
• Umieść zgodne urządzenie Garmin w zasięgu akcesorium
ANT+ (w odległości nie większej niż 3 m).
• Podczas parowania ustaw się w odległości co najmniej 10 m
od innych czujników ANT+.
Po przeprowadzeniu pierwszego parowania zgodne urządzenie
Garmin będzie automatycznie rozpoznawać akcesorium ANT+
po każdym jego włączeniu.
®
®
Parowanie urządzenia Varia Vision z urządzeniem
Edge 1000
Przed przystąpieniem do parowania urządzeń należy
zaktualizować oprogramowanie urządzenia Edge. W celu
uzyskania optymalnej wydajności zaktualizuj oprogramowanie
urządzenia Edge do najnowszej dostępnej wersji.
1 Umieść urządzenie Edge w zasięgu akcesorium (w
odległości nie większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+.
2 Włącz urządzenie Edge.
3 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Czujniki > Dodaj
czujnik.
4 Włącz akcesorium Varia Vision.
5 Wybierz czujnik, a następnie Dodaj.
Po sparowaniu akcesorium z urządzeniem Edge na stronie
połączeń pojawi się ikona stanu.
Parowanie z urządzeniem Edge 520
Przed przystąpieniem do parowania urządzeń należy
zaktualizować oprogramowanie urządzenia Edge. W celu
uzyskania optymalnej wydajności należy zaktualizować
oprogramowanie Edge do najnowszej dostępnej wersji.
1 Umieść urządzenie Edge w zasięgu akcesorium (w
odległości nie większej niż 3 m).
2
Dioda LED pozycji pojazdu À przesuwa się w górę paska
stanu Á, w miarę jak pojazd zbliża się do roweru. Dioda LED
zagrożenia  i kolumna paska Á zmieniają kolor
w zależności od potencjalnego stopnia zagrożenia. Kolor
zielony oznacza brak pojazdów w pobliżu. Kolor
pomarańczowy oznacza zbliżający się pojazd. Kolor
czerwony oznacza pojazd zbliżający się z dużą prędkością.
Urządzenie Varia Vision wibruje podczas zmiany stopnia
zagrożenia.
Działanie radaru
• Radar wykrywa zbliżające się pojazdy znajdujące się
w odległości maksymalnie 140 m.
• Prędkość zbliżającego się pojazdu musi mieścić się
w zakresie 10–160 km/h (6–99 mil/h).
UWAGA: Radar nie wykrywa pojazdów poruszających się
z taką samą prędkością, z jaką porusza się rower.
• Szerokość wiązki radaru wynosi 40°. Zapewnia to zasięg
radaru na typowych zakrętach na drodze.
• Radar może wykryć maksymalnie osiem zbliżających się
pojazdów.
Ustawienia urządzenia
Urządzeniami Varia można sterować zdalnie, a ustawienia
konfigurować za pomocą zgodnego urządzenia Edge. Instrukcje
zawarte w tej części dotyczą urządzenia Edge 1000. Pozostałe
zgodne urządzenia Edge korzystają z podobnych ustawień.
Ustawienia wyświetlania
Przejdź do ekranu czujnika Edge, wybierz urządzenie Varia
Vision, a następnie Ustawienia wyświetlania.
Automatyczna jasność: Automatycznie ustawia jasność
w oparciu o oświetlenie otoczenia.
Ustawienia urządzenia
Tryb wyświetlania: Umożliwia ustawienie trybu wyświetlania
jako Ciągle włączony, aby wyświetlacz był ciągle włączony,
lub Na żądanie/Tylko alert, aby zaoszczędzić energię baterii.
Tryb Na żądanie/Tylko alert powoduje automatyczne
wyłączenie wyświetlacza, gdy nie jest on używany.
Autoprzewijanie: Umożliwia ustawienie szybkości wyświetlania
przesuwanych ekranów danych, gdy stoper jest włączony.
Kolor tła: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Opcja Auto umożliwia urządzeniu
automatyczne ustawianie kolorów dziennych lub nocnych
w oparciu o aktualny czas.
Dostosowywanie ekranów danych
Możesz dostosować wyświetlane pola danych dla każdego
ekranu danych.
1 W urządzeniu Edge wybierz urządzenie Varia Vision.
2 Wybierz Ekrany danych.
3 Wybierz stronę treningu.
4 W razie potrzeby włącz ekran danych.
5 Wybierz lub , aby wybrać Ukł. pól danych.
6 Wybierz pole danych, które chcesz zmienić.
7 Wybierz kategorię.
8 Wybierz opcję.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 8 godz.
Czas ładowania baterii
Około 1,5 godz.
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Zakres temperatury roboczej
Od -20ºC do 60ºC (od -4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
Informacje o urządzeniu
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Rozwiązywanie problemów
Uchwyt nie pasuje do zausznika okularów
przeciwsłonecznych
Urządzenie Varia Vision pasuje do większości okularów
przeciwsłonecznych, jednak najlepiej pasuje do okularów
z szerokimi, płaskimi zausznikami.
• Należy korzystać z opasek o odpowiednim rozmiarze.
Do urządzenia dołączone są opaski w różnych rozmiarach.
• Dostosuj położenie uchwytu na zauszniku okularów.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania, informacje prawne
dotyczące urządzenia i umowę licencyjną.
1 Włącz urządzenie.
2 Gdy pojawi się ekran lub logo Garmin, przesuń palcem po
panelu dotykowym.
Zostanie wyświetlona strona z informacjami.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Załącznik
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
3
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
4
Załącznik
support.garmin.com
Wrzesień 2018
190-02013-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising