Garmin Vector™ 3 User manual

Garmin Vector™ 3 User manual
VECTOR 3 OCH VECTOR 3S
™
Användarhandbok
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Edge , fēnix och Forerunner är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™ och
Vector™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer,
Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) och Normalized Power™ (NP) är varumärken som tillhör Peaksware, LLC. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
FCC-ID:t anges i batterifacket. FCC-ID: IPH-03220
Modellnummer: A03220
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Tack! ........................................................................................... 1
Komma igång .............................................................................. 1
Verktyg som behövs ................................................................... 1
Montera Vector komponenterna ................................................. 1
Installera skoklossar ................................................................... 1
Om Vector 3S systemet .............................................................. 2
Para ihop Vector med din Edge 1030 ......................................... 2
Din första cykeltur ....................................................................... 2
Träning............................................................................ 2
Pedalbaserad kraft ...................................................................... 2
Cyklingsdynamik ......................................................................... 2
Vector data...................................................................... 3
Para ihop Vector med Garmin Connect Mobile appen ............... 3
Skicka din tur till Garmin Connect ............................................... 3
Anpassa inställningarna i Garmin Connect Mobile appen .......... 3
Enhetsinformation.......................................................... 4
Skötsel av Vector enheten .......................................................... 4
Underhållstips ............................................................................. 4
Vector – specifikationer .............................................................. 4
Batteriinformation ........................................................................ 4
Översyn av Vector pedalerna ..................................................... 4
Förvara Vector ............................................................................ 6
Andra kompatibla enheter............................................. 6
Edge 1000 – instruktioner ........................................................... 6
Edge 520 och Edge 820 – instruktioner ..................................... 6
Forerunner® 935 och fēnix® 5 serien – instruktioner ................. 6
Bilaga............................................................................... 6
Registrera ditt Vector system ...................................................... 6
Uppgradera din Vector 3S till ett system med
dubbelavkänning ........................................................................ 6
Effektdatafält ............................................................................... 7
Felsökning .................................................................................. 8
Index................................................................................ 9
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
Läs igenom alla instruktionerna noggrant innan du installerar
och använder Vector systemet. Felaktig användning kan leda till
allvarliga skador.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
3 Sätt i spindeln i vevarmen.
4 Dra åt spindeln för hand.
5 Använd pedalnyckeln till att dra åt spindeln.
Obs! Mer information finns på www.garmin.com/manuals
/vector3 eller www.support.garmin.com.
Tack!
Tack för att du har köpt Vector 3 eller Vector 3S. Den här
handboken täcker båda Vector systemen.
Vector har utformats för cyklister, av cyklister, för att ge
användaren möjlighet att äga ett precisionssystem för
kraftmätning till cykeln.
Vector är enkelt, exakt och lätt att använda.
Nu är det dags att ladda under fötterna och ge dig ut och cykla.
Obs! Garmin rekommenderar ett vridmoment på 34 Nm
(25 fotpund).
6 Upprepa steg 2 till 5 för att montera höger pedal.
Obs! Höger pedalenhet är vänstergängad.
7 Flytta cykelkedjan till den största kedjeringen och det minsta
kassettdrevet.
8 Rotera vevarmen för att kontrollera om det finns något spel.
®
Komma igång
1 Installera Vector komponenterna (Montera Vector
komponenterna, sidan 1).
2 Installera skoklossarna (Installera skoklossar, sidan 1).
3 Para ihop Vector systemet med din Edge enhet (Para ihop
®
Vector med din Edge 1030, sidan 2).
4 Ta en cykeltur (Din första cykeltur, sidan 2).
5 Visa din historik (Vector data, sidan 3).
6 Skicka din historik till datorn (Skicka din tur till Garmin
Connect, sidan 3).
Verktyg som behövs
•
•
•
•
15 mm-pedalnyckel
Cykelfett
3 mm-sexkantsnyckel
4 mm-sexkantsnyckel
Montera Vector komponenterna
Monteringsstegen för Vector 3 och Vector 3S systemen är
likartade. Procedurer som är specifika för Vector 3S systemet
har en anmärkning.
Obs! Garmin rekommenderar 2 mm eller mer mellan pedalen
och kedjan. Om pedalen skaver mot kedjan kan du lägga en
bricka (medföljer) mellan spindeln och vevarmen för att öka
spelet. För att bibehålla samma q-faktor kan du även placera
en bricka vid vänster pedalspindel. Använd inte mer än en
bricka på varje pedal.
Pedalens statuslysdiod
När lysdioden blinkar tyder det på ett systemproblem som kräver
din uppmärksamhet. Felkoderna raderas när problemet är löst
och du har synkat ditt Vector system med Garmin Connect™
Mobile appen eller Edge enheten. Lysdioden sitter på insidan av
spindeln À.
Förberedelser för montering
1 Ta bort de befintliga pedalerna.
2 Rengör gängorna och ta bort gammalt fett.
Montera pedalerna
Den här proceduren gäller för Vector 3 systemet. Monteringen
av Vector 3S systemet är densamma, men
kraftsensorkomponenterna finns endast i vänster pedal. Mer
information finns i Om Vector 3S systemet, sidan 2.
1 Montera höger pedal först.
2 Lägg ett tunt lager fett på pedalspindelgängorna.
Lysdiodsaktivitet
Status
1 röd blinkning
Vector systemet är aktivt och fungerar
som det ska.
3 gröna blinkningar var 10:e
sekund
Pedalen söker efter den andra
pedalen.
Blinkar omväxlande rött och
grönt
En programvara uppdateras.
20 gröna blinkningar
Programvaruuppdateringen lyckades.
20 röda blinkningar
Programvaruuppdateringen misslyckades.
1 röd blinkning var 10:e sekund Låg batterinivå i pedalerna.
Installera skoklossar
Obs! Vänster och höger kloss är likadana.
Introduktion
1
1 Lägg ett tunt lager fett på klossens bultgängor.
2 Justera klossen À, brickorna Á och bultarna Â.
Den här proceduren innehåller instruktioner till Edge 1030
enheten. Läs Andra kompatibla enheter, sidan 6 eller gå till
www.garmin.com/manuals/vector3 om du har en annan
kompatibel enhet.
Ange tramplängden
3 Använd en 4 mm-sexkantsnyckel för att montera bultarna på
skons sula utan att dra åt dem.
Tramplängden är ofta tryckt på vevarmen. Den här proceduren
innehåller instruktioner till Edge 1030. Se Andra kompatibla
enheter, sidan 6 eller läs i användarhandboken om du har en
annan kompatibel enhet.
1 Rotera pedalerna några gånger för att aktivera Vector.
> Sensorer.
2 Välj
3 Välj sensor.
4 Välj Sensordetaljer > Tramplängd.
5 Ange tramplängden och välj .
Anpassa datafälten
4 Justera klossen efter skon i önskat läge.
Den här proceduren innehåller instruktioner till Edge 820, 1000,
och 1030 enheterna. Läs i användarhandboken om du har en
annan kompatibel enhet.
1 Håll ett datafält intryckt för att ändra i det.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett datafält.
Detta kan justeras efter provkörning.
5 Dra åt klossen ordentligt på skon.
Obs! Garmin rekommenderar ett vridmoment på 5 till 8 Nm
(4 till 6 fotpund).
Justera spänningen
OBS!
Dra inte åt spänningsskruven på undersidan av pedalen alltför
hårt. Justera spänningen lika för båda pedalerna.
Träning
Pedalbaserad kraft
Använd en 3 mm sexkantsnyckel för att justera spänningen
på varje pedal.
Det finns ett fönster på baksidan av pedalbindningen som
visar det tillåtna området.
Om Vector 3S systemet
Vector 3S med enkelavkänning mäter krafterna på vänster pedal
för att kunna beräkna ett ungefärligt värde för den totala kraften.
Mer information om att uppgradera hittar du under Uppgradera
din Vector 3S till ett system med dubbelavkänning, sidan 6.
Obs! Vector 3S systemet stöder inte cyklingsdynamik.
Para ihop Vector med din Edge 1030
Innan du kan visa Vector data på Edge enheten måste du para
ihop enheterna.
Att para ihop enheter innebär att koppla ihop de trådlösa ANT+
sensorerna. Den här proceduren innehåller instruktioner till
Edge 1030. Läs Andra kompatibla enheter, sidan 6 eller gå till
www.garmin.com/manuals/vector3 om du har en annan
kompatibel enhet.
1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
2 Starta Edge enheten.
> Sensorer > Lägg till sensor > Kraft.
3 Välj
4 Rotera vevarmen.
5 Välj sensor.
6 Välj Lägg till.
När sensorn har parats ihop med din enhet lyser med fast
sken. Du kan anpassa ett datafält så att det visar kraftdata
(Anpassa datafälten, sidan 2).
®
Vector mäter pedalbaserad kraft.
Vector mäter den kraft som utövas några hundra gånger varje
sekund. Vector mäter även din kadens eller roterande trampfart.
Genom att mäta kraften, kraftens riktning, vevarmens rotation
och tiden kan Vector avgöra effekten (watt). Eftersom Vector
oberoende mäter vänster och höger bens kraft registrerar den
vänster-höger effektbalans.
Obs! Vector S systemet tillhandahåller inte vänster-höger
effektbalans.
Cyklingsdynamik
Cyklingsdynamikvärden mäter hur du tillämpar kraft genom hela
pedalrörelsen och var du tillämpar kraft på pedalen så att du
förstår ditt specifika sätt att cykla. När du förstår hur och var du
genererar kraft kan du träna mer effektivt och utvärdera
justeringen av din cykel.
Obs! Du måste ha ett Vector system ned dubbelavkänning för
att kunna använda cyklingsdynamikvärden.
Mer information finns på www.garmin.com/cyclingdynamics.
Använda cyklingsdynamik
Innan du kan använda cyklingsdynamik måste du para ihop
Vector kraftmätaren med din enhet (Para ihop Vector med din
Edge 1030, sidan 2).
Obs! Vid registrering av cyklingsdynamik används ytterligare
enhetsminne.
1 Ta en cykeltur.
2 Bläddra till cyklingsdynamikskärmen om du vill visa
kraftfasdata À, total kraft Á och förhållande till pedalcentrum
Â.
Din första cykeltur
Innan du cyklar med Vector för första gången måste du ange
tramplängd. Vector systemet kalibreras automatiskt efter varje
tur. Du måste även ange tramplängden när du flyttar Vector till
en annan cykel.
2
Träning
• Använd USB-kabeln som medföljde Edge 1030 till att skicka
turdata till ditt Garmin Connect konto på datorn.
Garmin Connect
3 Om det behövs håller du ett datafält à intryckt för att ändra
det (Anpassa datafälten, sidan 2).
Obs! De två datafälten längst ned på skärmen kan anpassas.
Du kan skicka turen till Garmin Connect Mobile appen om du vill
visa ytterligare cyklingsdynamikdata (Skicka din tur till Garmin
Connect, sidan 3).
Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin
Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna följa,
analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in
händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader,
cykelturer, simturer, vandringar, triathlon och mycket mer.
Du kan skapa ditt kostnadsfria Garmin Connect konto genom att
para ihop enheten och telefonen med Garmin Connect
mobilappen, eller genom att besöka garminconnect.com.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet med enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, höjd, puls, kalorier som
förbränts, kadens, översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.
Obs! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.
Kraftfasdata
Kraftfas är den pedalrörelse (mellan starttrampvinkeln och
sluttrampvinkeln) där positiv kraft genereras.
Förhållande till pedalcentrum
Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du
utövar kraft.
Vector data
Dina turdata eller din historik registreras på Edge enheten eller
en annan kompatibel Garmin enhet. Det här avsnittet innehåller
instruktioner till Edge 1030.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
När enhetens minne är fullt visas ett meddelande. Enheten tar
inte automatiskt bort eller skriver över din historik. Du bör
överföra din historik till Garmin Connect kontot med jämna
mellanrum om du vill bevara alla dina turdata.
Para ihop Vector med Garmin Connect
Mobile appen
Du kan uppdatera Vector programvaran och inställningarna med
hjälp av Garmin Connect Mobile appen.
Obs! Den vänstra pedalen tar emot programvaruuppdateringen.
Vänster pedal skickar uppdateringen till höger pedal.
1 Installera och öppna Garmin Connect Mobile-appen från
appbutiken på din smartphone.
2 Rotera vevarmen.
3 Välj ett alternativ för att lägga till enheten i ditt Garmin
Connect konto:
• Om det här är den första enheten du har parat ihop med
Garmin Connect Mobile appen följer du instruktionerna på
skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin
Connect Mobile-appen väljer du Garmin-enheter > Lägg
till enhet på inställningsmenyn och följer instruktionerna
på skärmen.
Skicka din tur till Garmin Connect
Den här proceduren innehåller instruktioner till Edge 1030. Läs i
användarhandboken om du har en annan kompatibel enhet.
• Synkronisera Edge 1030 med Garmin Connect Mobile appen
på din smartphone.
Vector data
Planera din träning: Du kan välja ett träningsmål och läsa in
något av träningsprogrammen med anvisningar dag för dag.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
®
®
Anpassa inställningarna i Garmin Connect
Mobile appen
Du kan anpassa inställningarna för tramplängd, skalningsfaktor
och cyklingsdynamik i Garmin Connect Mobile appen.
• På inställningsmenyn i appen Garmin Connect Mobile väljer
du Garmin-enheter och väljer sedan din enhet.
• Verkställ ändringarna genom att synkronisera ditt Vector
system med Garmin Connect Mobile appen (Para ihop
Vector med Garmin Connect Mobile appen, sidan 3).
3
Enhetsinformation
varning om svagt batteri har du cirka 10-20 timmar
användningstid kvar.
Skötsel av Vector enheten
Byta batteri
OBS!
Se till att komponenterna hålls rena och fria från skräp.
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Sänk inte ned komponenterna i vatten eller trycktvätta dem.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Byt ut komponenter endast mot Garmin delar. Kontakta din
Garmin återförsäljare eller Garmin webbplatsen.
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
I varje pedal används två LR44- eller SR44-batterier på 1,5 V.
Obs! Garmin rekommenderar att du byter ut alla batterier
samtidigt. Blanda inte olika typer av batterier.
1 Använd en 4 mm-sexkantsnyckel till att ta bort batterilocket
À.
Underhållstips
OBS!
Vissa cykelverktyg kan repa ytan på Vector komponenter.
• Använd smörpapper eller en handduk mellan verktyget och
komponenterna.
• Rotera vevarmen för att kontrollera om det finns något spel
efter justeringar på cykeln.
• Håll Vector komponenterna rena.
• När du flyttar Vector till en annan cykel ska du rengöra
gängorna och kontaktytorna noggrant.
• Mer information och de senaste uppdateringarna finns på
www.garmin.com/manuals/vector3.
2 Ta bort batterierna.
3 Vänta 5 till 10 sekunder.
4 Sätt i de nya batterierna i batterilocket i rätt polriktning.
Vector – specifikationer
Batterityp
Utbytbart LR44 eller SR44, 1,5 V, 2 per pedal
Batteriets livslängd
Upp till 120 tim. cykeltid, med cyklingsdynamik
Drifttemperaturområde
Från -10 °C till 50 °C (från -14 °F till 122 °F)
SR44-batterier kan prestera bättre vid låga
temperaturer.
Trådlösa frekvenser/
protokoll
ANT+ 2,4 GHz vid 3 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz vid 3 dBm nominell
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
®
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
5 Sätt tillbaka batterilocket och dra åt det för hand.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
6 Använd en 4 mm insexnyckel och dra försiktigt åt
batterilocket.
Obs! Dra inte åt batterilocket för hårt. Locket sitter tillräckligt
hårt när O-ringspackningen inte syns längre.
Pedalens lysdiod blinkar rött en gång.
Batteriinformation
Vector systemet övervakar batterinivån hos båda pedalerna och
skickar statusinformation till din Edge enhet. När du får en
Översyn av Vector pedalerna
Du kan ta isär och sätta ihop pedalspindlarna för att rengöra och smörja komponenterna.
OBS!
Garmin rekommenderar att du undersöker en bromspedal i taget och är noga med att hålla reda på de små skruvarna och
tätningarna. Du måste skaffa en 4 mm insexnyckel, en PH 00-skruvmejsel, en 15 mm pedalnyckel, en 12 mm hylsnyckel med en
yttre diameter som är mindre än 17 mm (vanligtvis en hylsa på 1/4 tum) samt smörjfett för cykel. Var försiktig så att du inte skadar
någon av Vector komponenterna.
Obs! Om du har Vector 3S systemet har den högra pedalen ingen batterihållare.
1 Använd en 15 mm-pedalnyckel till att ta bort pedalerna.
Obs! Den vänstra pedalenheten har vänstergängning som fäster den vid vevarmen.
2 Använd en 4 mm-sexkantsnyckel till att ta bort batterilocket À.
4
Enhetsinformation
3 Lägg batterilocket och batterierna Á åt sidan.
4 Använd en liten stjärnskruvmejsel (PH 00) till att ta bort de två skruvarna  inuti batterihållaren Ã.
5 Ta bort batterihållaren.
6 Håll fast skruvnyckelytorna med en pedalnyckel och använd 12 mm-hylsnyckeln till att skruva loss spindelmuttern Ä.
Obs! Den högra pedalen har en svart spindelmutter och är vänstergängad. Den vänstra pedalen har en silverfärgad
spindelmutter. Vänster spindel har en linje på skruvnyckelytorna.
7 Skjut ut spindeln Å ur pedalen.
8 Ta bort den inre tätningen Æ och den yttre tätningen Ç inuti pedalen.
Obs! Båda tätningarna är konformade för att passa till den koniska spindeln.
9 Ta bort allt gammalt fett från komponenterna.
10 Sätt i den inre tätningen i pedalen.
Du ska trycka ned den så att den är jäms med lagret.
11 Skjut på den yttre tätningen på spindeln.
12 Applicera smörjfett för cykel på lagret inuti pedalen.
13 Lägg ett lager cykelfett i spindeln.
14 Sätt i spindeln i pedalen.
Om den yttre tätningen rör sig ska du trycka ned den så att den är jäms med ovansidan av spindeln.
15 Sätt tillbaka spindelmuttern.
16 Håll fast skruvnyckelytorna med en pedalnyckel och använd 12 mm-hylsnyckeln till att dra åt spindelmuttern till 10 Nm (7
fotpund).
VARNING
För att säkerställa att spindelmuttern hålls på plats måste du dra åt den till de rekommenderade specifikationerna för vridmoment.
Om muttern inte dras åt ordentligt kan pedalen ramla av under en cykeltur, vilket kan leda till skador på egendom, allvarliga
kroppsskador och dödsfall.
17 Sätt tillbaka batterihållaren och de två skruvarna.
18 Sätt tillbaka batterierna och batterilocket och dra åt det för hand.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.
Enhetsinformation
5
19 Använd en 4 mm insexnyckel och dra försiktigt åt batterilocket.
Obs! Dra inte åt batterilocket för hårt. Locket sitter tillräckligt hårt när O-ringspackningen inte syns längre.
Pedalens lysdiod blinkar rött en gång.
Montera
pedalerna (Montera pedalerna, sidan 1).
20
Förvara Vector
Om du transporterar cykeln eller inte använder Vector under en
längre period rekommenderar Garmin att du tar bort Vector och
förvarar den i produktförpackningen.
Andra kompatibla enheter
Edge 1000 – instruktioner
Para ihop Vector med Edge 1000
1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
Starta
Edge enheten.
2
3 På hemskärmen väljer du > Sensorer > Lägg till sensor
> Kraft.
4 Vrid runt vevarmen några gånger.
5 Välj sensor.
När sensorn har parats ihop med din Edge enhet visas ett
meddelande och sensorstatusen blir Ansluten. Du kan anpassa
ett datafält så att Vector data visas.
Ange tramplängden med Edge 1000
Tramplängden finns ofta tryckt på vevarmen.
1 Rotera pedalerna några gånger för att aktivera Vector.
2 På hemskärmen väljer du > Sensorer > >
Sensordetaljer > Tramplängd.
3 Ange tramplängden och välj .
Edge 520 och Edge 820 – instruktioner
Para ihop Vector med Edge 520 och Edge 820
Den här proceduren innehåller instruktioner till Edge 520 och
Edge 820. Mer information om kompatibla enheter finns på
www.garmin.com/manuals/vector3.
1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
eller Menu.
2 Välj
3 Välj Settings > Sensors > Add Sensor > Power.
4 Rotera vevarmen.
5 Välj sensor.
6 Välj Lägg till.
När sensorn har parats ihop med din enhet lyser med fast
sken. Du kan anpassa ett datafält så att kraftdata visas.
Ange tramplängden med Edge 520 och Edge 820
Tramplängden finns ofta tryckt på vevarmen.
Rotera pedalerna några gånger för att aktivera Vector.
Välj
eller Menu.
Välj Settings > Sensors > Power.
Välj sensor.
Välj Sensor Details > Crank Length.
Ange tramplängden och välj .
1
2
3
4
5
6
6
Forerunner 935 och fēnix 5 serien –
instruktioner
®
®
Para ihop Vector med Forerunner 935 och fēnix 5
serien
Den här proceduren innehåller instruktioner till klockorna i
Forerunner 935 och fēnix 5 serien. Mer information om
kompatibla klockor finns på www.garmin.com/manuals/vector3.
1 Flytta den kompatibla klockan inom räckhåll (3 m) för
sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
eller MENU intryckt.
2 Håll
3 Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Lägg till ny >
Kraft.
4 Rotera vevarmen.
5 Välj sensor.
När sensorn har parats ihop med din enhet ändrar sensorn
status från Söker till Ansluten. Sensordata visas i
upprepningen av datasidor eller i ett anpassat datafält.
Ange tramplängden med Forerunner 935 och fēnix 5
serien
Tramplängden finns ofta tryckt på vevarmen.
Rotera pedalerna några gånger för att aktivera Vector.
Håll
eller MENU intryckt.
Välj Inställningar > Sensorer och tillbehör > Kraft.
Välj sensor.
Välj Longitud de biela.
Ange tramplängden och välj .
1
2
3
4
5
6
Bilaga
Registrera ditt Vector system
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag!
• Gå till appen Garmin Connect Mobile.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Uppgradera din Vector 3S till ett system med
dubbelavkänning
Innan du monterar en ny högerpedal måste vänsterpedalen
paras ihop med och anslutas till en kompatibel Edge enhet eller
Garmin Connect Mobile appen.
1 Läs Vector installationsinstruktionerna (Montera Vector
komponenterna, sidan 1).
2 Ta bort den högra befintliga pedalen.
3 Montera den nya högerpedalen (Montera pedalerna,
sidan 1).
4 Rotera vevarmen.
5 Välj ett alternativ för att ansluta den högra pedalen till vänster
pedal:
• På din kompatibla Edge enhet väljer du
> Sensorer
väljer sensor, väljer Sensordetaljer > Para ihop höger
kraftsensor och anger sensor-ID:t som finns på pedalen.
Andra kompatibla enheter
• I Garmin Connect Mobile appens enhetsinställningar
aktiverar du Höger pedal och anger sensor-ID:t som finns
på pedalen.
Effektdatafält
Obs! Den här listan innehåller kraftdatafält för Edge 1030
enheten. Läs i enhetens användarhandbok om du har en annan
kompatibel enhet.
Obs! Datafält som visar pedaljämnhet, rundtrampseffektivitet
och balansdata stöds inte av Vector S systemet.
Balans: Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Balans - 10 sek med.: Rörligt medeltal per 10 sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - 30 sek med.: Rörligt medeltal per 30 sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - 3 sek med.: Rörligt medeltal per tre sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - Med.: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger
för den aktuella aktiviteten.
Balans - Varv: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger
för det aktuella varvet.
Cykelkadens: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara
ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
Effekt – 10 sek snittwatt/kg: Uteffektens rörliga medeltal per
10 sekunder i watt per kilogram.
Effekt – 30 sek snittwatt/kg: Uteffektens rörliga medeltal per
30 sekunder i watt per kilogram.
Effekt – 3 sek snittwatt/kg: Uteffektens rörliga medeltal per
3 sekunder i watt per kilogram.
Effekt – snittwatt/kg: Den genomsnittliga uteffekten i watt per
kilogram.
Effekt – watt/kg per varv: Den genomsnittliga uteffekten i watt
per kilogram för det aktuella varvet.
Kadensdiagram: Ett linjediagram visar dina cykelkadensvärden
för den aktuella aktiviteten.
Kadens - Medel: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Kadensstaplar: Ett stapeldiagram visar dina
cykelkadensvärden för den aktuella aktiviteten.
Kadens - Varv: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Kraft: Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel kraftmätare.
Kraft - %FTP: Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP
(functional threshold power).
Kraft - 10 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 10
sekunder.
Kraft - 30 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 30
sekunder.
Kraft - 3 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
Kraftdiagram: Ett linjediagram som visar din uteffekt för den
aktuella aktiviteten.
Kraftfas – H: Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben.
Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft
genereras.
Kraftfas – H Medel: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben
för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – H Topp: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger
ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av
körkraften genereras.
Kraftfas – H Toppmedel: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
höger ben för den aktuella aktiviteten.
Bilaga
Kraftfas – H Topp varv: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
höger ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – H Varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för
det aktuella varvet.
Kraftfas – V: Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben.
Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft
genereras.
Kraftfas – V Medel: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben
för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – V Topp: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster
ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av
körkraften genereras.
Kraftfas – V Toppmedel: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – V Topp varv: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
vänster ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – V Varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben
för det aktuella varvet.
Kraft - IF: Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - kJ: Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i
kilojoule.
Kraft - Max.: Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Med.: Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella
aktiviteten.
Kraft - NP: Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - NP Sen varv: Medel Normalized Power för det senast
slutförda varvet.
Kraft - NP-varv: Medel Normalized Power för det aktuella
varvet.
Kraft - Senaste varvet: Den genomsnittliga uteffekten för det
senast slutförda varvet.
Kraftstaplar: Ett stapeldiagram som visar din uteffekt.
Kraft - TSS: Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Varv: Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella
varvet.
Kraft - Varv max.: Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
Kraft – watt/kg: Kraftens genomsnittliga uteffekt i watt per
kilogram.
Kraftzon: Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på
FTP eller egna inställningar.
Målkraft: Målkraften under en aktivitet.
PCO: Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till
pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
PCO – medel: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för
den aktuella aktiviteten.
PCO – varv: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det
aktuella varvet.
Pedaljämnhet: En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft
på pedalerna under varje pedalrörelse.
Rundtrampseffektivitet: Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Tid i zon: Förfluten tid i varje kraftzon.
Tid sittande: Den tid du sitter ner när du trampar för den
aktuella aktiviteten.
Tid sittande – varv: Den tid du sitter ner när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid stående: Den tid du står upp när du trampar för den aktuella
aktiviteten.
Tid stående – varv: Den tid du står upp när du trampar för det
aktuella varvet.
Trainerns motstånd: Den motståndskraft som genereras av en
inomhustrainer.
7
Felsökning
Uppdatera Vector programvaran med hjälp av Edge
520, 820, 1000 eller 1030
Innan du kan uppdatera programvaran måste du para ihop Edge
enheten med ditt Vector system.
Obs! Den vänstra pedalen tar emot programvaruuppdateringen.
Vänster pedal skickar uppdateringen till höger pedal.
1 Skicka dina turdata till ditt Garmin Connect konto.
Garmin Connect söker automatiskt efter
programvaruuppdateringar och skickar dem till din Edge
enhet.
2 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
3 Vrid runt vevarmen några gånger.
Edge enheten uppmanar dig att installera väntande
programvaruuppdateringar.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Återställa Vector pedalerna
Om enheten slutar svara kan du behöva återställa den genom
att ta bort och sätta tillbaka batterilocket. Återställningen raderar
inte dina data.
1 Använd en 4 mm-sexkantsnyckel till att ta bort batterilocket
À.
2 Sätt tillbaka locket och dra åt det för hand.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
3 Använd en 4 mm insexnyckel och dra försiktigt åt
batterilocket.
Obs! Dra inte åt batterilocket för hårt. Locket sitter tillräckligt
hårt när O-ringspackningen inte syns längre.
Pedalens lysdiod blinkar rött en gång.
Utför ett statiskt rundtrampstest
OBS!
Det statiska rundtrampstestet är avsett för avancerade cyklister
och monteringsexperter. Det här testet behövs inte under
normala förhållanden för att få bra resultat med Vector systemet.
Det här testet är tillgängligt för kompatibla Edge enheter.
Garmin rekommenderar att du utför det statiska
rundtrampstestet minst tre gånger och räknar ut ett medelvärde
av rundtrampsvärdena.
1 Gå till www.support.garmin.com.
2 Ange produktens namn.
3 Ange ”rundtrampstest” för att visa vanliga frågor inom det här
ämnet.
Om det rapporterade rundtrampsvärdet efter upprepade statiska
rundtrampstester skiljer sig konsekvent från det förväntade
värdet kan du ange en skalningsfaktor för en av eller båda
pedalerna. Skalningsfaktorn lagras i pedalen och justerar
effektvärdet som beräknas på pedalen. Skalningsfaktorn skickas
till Edge enheten och lagras på Edge enheten.
8
Bilaga
Index
A
anpassa enheten 2
B
batteri 1
byta 4
livslängd 4
C
cyklingsdynamik 2
D
data
lagra 3
överföra 3
datafält 2, 7
E
Edge 2, 6
F
felsökning 8
fēnix 6
Forerunner 6
förhållande till pedalcentrum 3
förvara enheten 6
G
Garmin Connect 3
H
historik 3
skicka till datorn 3
I
installera 1
inställningar 3
K
kalibrera 2, 6
klossar 1
kraft 2
kraft (styrka), meter 2
kraftfas 3
L
lagra data 3
M
minne 3
montera 1
P
para ihop 1, 2, 6
smartphone 3
pedaler 1, 2, 4
produktregistrering 6
R
registrera enheten 6
rengöra enheten 4
S
smartphone, para ihop 3
specifikationer 4
T
träning 4
U
underhåll 4
uppgradera 6
USB, koppla bort 3
V
verktyg 1
Å
återställa enheten 8
Index
9
support.garmin.com
Juni 2018
190-02235-39_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement