Garmin | Varia™ UT800 Smart Headlight | User guide | Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight Användarhandbok

Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight  Användarhandbok
VARIA™ UT800
Användarhandbok
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ och Edge är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™,
USB ANT Stick™ och Varia™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Modellnr: A03086
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Installera frontfästet .................................................................... 1
Installera hjälmfästet ................................................................... 1
Översikt över enheten ................................................................. 2
Slå på enheten ............................................................................2
Statuslysdioder för cykellampan ................................................. 2
Enhetsinställningar........................................................ 2
Para ihop cykellampan med din Edge 820 ................................. 2
Anpassa strålkastarinställningarna med din Edge 820 ............... 3
Automatisk strålstyrka ................................................................. 3
Enhetsinformation.......................................................... 3
Specifikationer ............................................................................ 3
Ladda enheten ............................................................................ 4
Tips för hur du laddar enheten ................................................... 4
Skötsel av enheten ..................................................................... 4
Felsökning...................................................................... 4
Återställa enheten ....................................................................... 4
Värmesäkerhetsstopp ................................................................. 4
Batteribesparing med låg temperatur ......................................... 4
Produktuppdateringar ................................................................. 4
Mer information ........................................................................... 4
Andra kompatibla enheter............................................. 4
Para ihop cykellampan med din Edge 1000 ............................... 4
Para ihop fjärrkontrollen med din Varia enhet ............................ 4
Uppdatera programvaran med hjälp av datorn ........................... 5
Index................................................................................ 6
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Enheten är avsedd för användning utomhus. Utan korrekt
luftflöde under användning kan enheten bli varm. Hanteras
varsamt.
Installera frontfästet
Du kan använda frontfästet för att montera strålkastaren och
Edge enheten. Garmin rekommenderar att du justerar fästet för
Edge betraktningsvinkeln innan du installerar och justerar
strålkastarvinkeln.
1 Välj en säker monteringsplats för Edge enheten och
strålkastaren, där de inte sitter i vägen när du cyklar.
2 Skruva med hjälp av en 2,5 mm sexkantsnyckel bort skruven
À från anslutningsfästet för styret Á.
®
9 Sätt i skruven Ä och dra åt för hand.
10 Passa in spåren på kvartsvarvsfästet med flikarna på
undersidan av fästet.
3
4
5
6
Om det behövs tar du bort de båda skruvarna på fästets
ovansida Â, vrider anslutningsfästet och sätter tillbaka
skruvarna för att ändra fästets riktning för att passa en Edge
enhet.
Placera en gummikudde runt styret:
• Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare
kudden.
• Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare
kudden.
Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
Obs! Du bör passa in gummikuddens ytterkant med spåren
på insidan av anslutningsfästet för styret.
Sätt tillbaka skruven och använd en 2,5 mm sexkantsnyckel
för att dra åt skruven.
Obs! Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är
åtdragen.
11 Tryck lätt uppåt och vrid fästet motsols så att det låses på
plats.
12 Justera strålkastarvinkeln så att den är parallell med vägen
och använd en 4 mm sexkantsnyckel för att dra åt skruven.
Obs! Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är
åtdragen.
7 Montera Edge enheten och justera fästet (tillval).
8 Anslut kvartsvarvsfästet à till strålkastaren.
Installera hjälmfästet
1 Välj en säker monteringsplats för strålkastaren, där den inte
sitter i vägen.
Montera
fästet med hjälp av de båda remmarna.
2
3 Lås remmarna genom att trycka ner spännet.
Introduktion
1
Första gången du slår på enheten går den in i
ihopparningsläge. Statuslysdioden blinkar lila. Enheten kan
paras ihop med en trådlös fjärrkontroll eller via Edge
enheten.
2 Håll ned enhetsknappen i 2 sekunder för att stänga av
enheten.
Nästa gång du slår på enheten är den i högintensitetsläge.
4 Anslut adaptern À till strålkastaren.
5 Sätt i skruven Á och dra åt för hand.
6 Rikta in flikarna på adaptern mot skårorna på fästet.
Statuslysdioder för cykellampan
Lysdiodsaktivitet
Status
Fast rött sken
Ett fel inträffade vid laddning eller enheten
stängs av för att förhindra överhettning.
Blinkande röd
Batterinivån är låg.
Blinkande grön
Batteriet laddar.
Fast grönt sken
Laddningen är klar.
Blinkande blå
Enheten är i smart läge och kan styras med en
ihopparad trådlös fjärrkontroll eller Edge enhet.
Blinkande lila
Enheten är i ihopparningsläge.
Växlande blå och grön Enheten överför programvaran.
Enhetsinställningar
Du kan fjärrstyra Varia enheterna och anpassa inställningarna
med din kompatibla Edge enhet. Det här avsnittet innehåller
instruktioner för Edge 820 enheten. Andra kompatibla Edge
enheter använder liknande inställningar.
Para ihop cykellampan med din Edge 820
1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (1 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
ANT+ cykellampor vid ihopparningen.
2 Starta Edge enheten.
3 Välj > Inställningar > Sensorer > Lägg till sensor > Sök
efter alla.
4 När strålkastaren är avstängd, håll in Varia enhetsknappen i
2 sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
Statuslampan blinkar lila och strålkastarna tänds. Enheten är
i ihopparningsläge i 5 minuter eller tills du trycker på
enhetsknappen.
5 Välj sensor.
När sensorn är ihopparad med Edge enheten visas statusikonen
hela tiden på anslutningssidan.
®
Spaken  måste vara i öppet läge.
7 Sätt in enheten i fästet.
8 Sätt fast spaken i stängt läge för att låsa enheten i fästet.
Spaken måste ligga jämnt längs bottenplattan.
9 Justera strålkastarvinkeln och använd en 4 mm
sexkantsnyckel för att dra åt skruven.
Obs! Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är
åtdragen.
Översikt över enheten
À
Á
Anslutningssidan visar statusen för GPS, ANT+ sensorer och
trådlös anslutning.
På hemskärmen eller datasidan, drar du nedåt från den övre
delen av skärmen.
Enhetsknapp Håll intryckt i 1 sekund för att slå på enheten.
Håll intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten.
Håll intryckt för att växla till ihopparningsläge (Para
ihop cykellampan med din Edge 820, sidan 2).
Välj om du vill byta driftläge.
Statuslysdiod Visa enhetsstatus (Statuslysdioder för cykellampan,
sidan 2).
Slå på enheten
1 Håll enhetsknappen nedtryckt i 1 sekund.
2
Visa anslutningssidan
Anslutningssidan visas. En ikon som blinkar innebär att
enheten söker.
Enhetsinställningar
Anpassa strålkastarinställningarna med din
Edge 820
Innan du kan anpassa Varia enhetens inställningar med din
Edge enhet måste du para ihop enheterna (Para ihop
cykellampan med din Edge 820, sidan 2).
1 Välj > Inställningar > Sensorer > Lampor.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Aktivera för att aktivera lampnätverket.
• Välj Nätverksalternativ > Ljusläge för att ställa in läget
för ljusstyrka för alla lampor i ditt nätverk (Inställningar för
ljusläge, sidan 3).
• Välj Nätverksalternativ > Ljusstråle aktiverad för att
aktivera strålkastaren automatiskt när timern startas eller
när Edge enheten slås på.
• Välj Nätverksalternativ > Kontrollera lampor för att
kontrollera att alla lampor i nätverket har ställts in på rätt
sätt (Kontrollera lampnätverket, sidan 3).
• Välj Nätverksalternativ > Justering av automatisk
ljusstråle för att automatiskt justera strålkastarens styrka
beroende på hastigheten. En hög styrka används vid höga
hastigheter och en låg styrka används vid låga
hastigheter.
• Välj en lampa för att visa enhetsinformation och anpassa
alla lampor i nätverket (Inställningar för lampnätverket,
sidan 3).
Inställningar för ljusläge
På Edge enheten väljer du
> Inställningar > Sensorer >
Lampor > Nätverksalternativ > Ljusläge.
Auto: Justerar ljusstyrkan och ljusläget automatiskt utifrån det
omgivande ljuset eller tiden på dagen. Detta läge
rekommenderas för pendling eller landsvägsturer.
High Visibility: Ställer in ljusstyrkan till blixtläge eller den
ljusaste inställningen som finns tillgänglig.
Spår: Justerar ljusstyrkan och ljusläget automatiskt utifrån det
omgivande ljuset eller tiden på dagen. Detta läge
rekommenderas för terrängcykling.
Egen: Gör att du kan anpassa ljusstyrka och mönster för varje
lampa i nätverket (Inställningar för lampnätverket,
sidan 3).
Inställningar för lampnätverket
På Edge enheten väljer du
> Inställningar > Sensorer >
Lampor och väljer en ihopparad lampa.
Aktivera: Lampan tänds och du kan fjärrstyra den med Edge
enheten. Du kan avaktivera en lampa för att koppla bort den
från lampnätverket.
Ljusläge: Anger ljusstyrka och mönster eller avaktiverar
lampan.
Obs! Den här inställningen är tillgänglig när du väljer
inställningen Egen ljusläge (Inställningar för ljusläge,
sidan 3).
Programuppdatering: Söker efter programuppdateringar till
strålkastaren.
Om: Visar enhets-, programvaru- och batteriinformation.
Ta bort: Gör att du kan ta bort en ihopparad lampa från
nätverket.
Kontrollera lampnätverket
1 På Edge enheten väljer du > Inställningar > Sensorer >
Lampor > Nätverksalternativ > Kontrollera lampor.
2 Välj en lampa som ska kontrolleras.
Lampan blinkar när den är ansluten.
Automatisk strålstyrka
När den är ihopparad med en kompatibel Edge-enhet kan strålkastaren justeras automatiskt baserat på aktuella ljusförhållanden,
information om soluppgång och solnedgång samt hastighet.
När hastigheten ökar, lyser strålkastaren starkare. Vid lägre hastigheter minskas ljusstyrkan för att maximera batteriets livslängd.
Enhetsinformation
Specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 1 år i viloläge
Se Lägen för strålkastarens ljusstyrka och
batteriets livslängd, sidan 3
Drifttemperaturområde
Från -15 till 50 °C (från 5 till 122 °F)
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Lysdiodens ljusflöde
100 till 800 lm
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Lägen för strålkastarens ljusstyrka och batteriets
livslängd
Laddningstemperaturom- Från 0º till 45º C (från 32º till 113º F)
råde
Läge för ljusstyrka
Lysdiodens ljusflöde Batterilivslängd
Hög
800 lm
Upp till 1,5 tim.
Radiofrekvens/protokoll
Medel
400 lm
Upp till 3 tim.
Enhetsinformation
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
3
Läge för ljusstyrka
Lysdiodens ljusflöde Batterilivslängd
Låg
200 lm
Upp till 6 tim.
Blinkande, natt
100 till 300 lm
Upp till 6 tim.
Blinkande, dag
700 lm
Upp till 25 tim.
Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Obs! Det går inte att ladda enheten när den är utanför godkänt
temperaturintervall (Specifikationer, sidan 3).
1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Felsökning
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll ned enhetsknappen i 8 sekunder tills alla lysdioder
släcks.
Återställning tar bort de parade anslutningarna från enheten.
Värmesäkerhetsstopp
För att förhindra överhettning Varia kan enheten stängas av när
den används med hög intensitet i varm, stillastående luft.
Statuslysdioden är röd tills enheten svalnar. Du bör använda
enheten utomhus.
Batteribesparing med låg temperatur
För att förlänga batterilivslängden är Varia enheten begränsad
till medel-, låga och blixtlägen vid användning i mycket kalla
temperaturer.
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express™.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Produktregistrering
Mer information
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den större änden av USB-kabeln till en strömkälla,
som en USB-väggadapter eller till en USB-port på datorn.
4 Ladda enheten helt.
Statuslysdioden blinkar grönt vid laddning. Statuslysdioden lyser
med ett fast grönt ljus när enheten är färdigladdad.
Tips för hur du laddar enheten
• Anslut laddaren säkert till enheten.
Du kan ladda enheten genom att ansluta USB-kabeln till en
Garmin godkänd nätadapter med ett vanligt vägguttag eller
en USB-port på datorn. Det tar ungefär 6 timmar att ladda ett
urladdat batteri med en dator och 4 timmar med en
nätadapter.
• Ta bort laddaren från enheten när statuslampan lyser med
fast grönt sken.
• Visa återstående batterilivslängd
på Edge
enhetsanslutningsskärmen (Visa anslutningssidan, sidan 2).
Skötsel av enheten
OBS!
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USBporten.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
4
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Andra kompatibla enheter
Para ihop cykellampan med din Edge 1000
1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (1 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
ANT+ cykellampor vid ihopparningen.
2 Starta Edge enheten.
3 På hemskärmen väljer du > Sensorer > Lägg till sensor
> Sök efter alla.
4 När strålkastaren är avstängd, håll in Varia enhetsknappen i
2 sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
Statuslysdioden blinkar lila.
5 Välj sensor.
När sensorn är ihopparad med Edge enheten visas statusikonen
hela tiden på anslutningssidan.
Para ihop fjärrkontrollen med din Varia enhet
Första gången du ansluter Varia fjärrkontrollen till din Varia
enhet måste du para ihop fjärrkontrollen med enheten.
1 Flytta fjärrkontrollen inom 1 m (3 fot) från enheten.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
ANT+ sensorer under ihopparningen.
2 När strålkastaren är avstängd, håll in Varia enhetsknappen i
2 sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
Statuslysdioden blinkar lila.
Felsökning
3 Håll in två knappar samtidigt på Varia fjärrkontrollen tills
statuslysdioden börjar blinka omväxlande grönt och rött.
Släpp knapparna.
Fjärrkontrollen söker efter din Varia enhet. När fjärrkontrollen
har parats ihop blinkar statuslysdioden grönt 12 gånger.
När fjärrkontrollen har parats ihop ansluts den till enheten om
enheten är inom räckvidd och påslagen i smart läge. Du kan
behöva aktivera fjärrkontrollen genom att trycka på valfri knapp.
Uppdatera programvaran med hjälp av
datorn
Innan du kan uppdatera enhetens programvara via datorn måste
du ha ett USB ANT Stick™ och ett Garmin Connect™ konto och
du måste hämta Garmin Express appen.
1 Koppla in USB ANT Stick i datorns USB-port.
2 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin
Express den till din enhet.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Koppla inte bort enheten från datorn under
uppdateringsprocessen.
Andra kompatibla enheter
5
Index
A
anpassa enheten 2
ANT+ sensorer 2
B
batteri 3, 4
ladda 4
E
Edge 2–4
enhet, skötsel 4
F
felsökning 4
fjärrkontroll, para ihop 4
G
Garmin Express, uppdatera programvaran 4
GPS, signal 2
H
hastighet 3
I
installera 1
inställningar 3
K
knappar 2
L
ladda 4
ljusstyrka 3, 4
M
montera enheten 1
P
para ihop 2, 4
fjärrkontroll 4
programvara, uppdatera 4, 5
R
rengöra enheten 4
S
satellitsignaler 2
smartphone 2
specifikationer 3
T
temperatur 4
tillbehör 4
U
uppdateringar, programvara 5
USB 5
Å
återställa, enhet 4
6
Index
support.garmin.com
April 2017
190-02159-39_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising