Garmin | Varia™ UT800 Smart Headlight | User guide | Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight Podręcznik użytkownika

Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight  Podręcznik użytkownika
VARIA™ UT800
Podręcznik użytkownika
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ oraz Edge są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™, Garmin
Express™, USB ANT Stick™ oraz Varia™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Nr modelu: A03086
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Instalowanie zewnętrznego uchwytu montażowego ................... 1
Montowanie uchwytu na kask ..................................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 2
Włączanie urządzenia ................................................................. 2
Diody LED stanu świateł rowerowych ......................................... 2
Ustawienia urządzenia................................................... 2
Parowanie światła rowerowego z urządzeniem Edge 820 ......... 2
Dostosowywanie ustawień światła przedniego do urządzenia
Edge 820 .................................................................................... 3
Automatyczny poziom intensywności wiązki .............................. 3
Informacje o urządzeniu................................................ 4
Dane techniczne ......................................................................... 4
Ładowanie urządzenia ................................................................ 4
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia ............................. 4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 4
Rozwiązywanie problemów........................................... 4
Resetowanie urządzenia ............................................................ 4
Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa ................................ 4
Oszczędzanie energii baterii w niskich temperaturach ............... 4
Aktualizacje produktów ............................................................... 4
Aby uzyskać więcej informacji .................................................... 5
Inne zgodne urządzenia................................................. 5
Parowanie światła rowerowego z urządzeniem Edge 1000 ....... 5
Parowanie pilota z urządzeniem Varia ....................................... 5
Aktualizacja oprogramowania za pomocą komputera ................ 5
Indeks.............................................................................. 6
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Bez
zapewnienia odpowiedniej wentylacji urządzenie może się
nagrzewać. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie.
Instalowanie zewnętrznego uchwytu
montażowego
Do zainstalowania urządzenia Edge i światła przedniego można
użyć zewnętrznego uchwytu montażowego. Firma Garmin
zaleca, aby najpierw ustawić kąt widzenia dla urządzenia Edge,
a dopiero potem zamocować i wyregulować światło przednie.
1 Do zamontowania urządzenia Edge i światła przedniego
wybierz taką pozycję, która nie będzie przeszkadzała
w bezpiecznej jeździe rowerem.
2 Użyj klucza imbusowego 2,5 mm, aby wykręcić śrubę À
z zacisku na kierownicę Á.
®
9 Włóż śrubę Ä i dokręć ją ręcznie.
10 Dopasuj wypustki adaptera do rowków w dolnej części
uchwytu obracanego o 90°.
11 Delikatnie dociśnij i obróć adapter w lewo, aż zatrzaśnie się
we właściwym miejscu.
3 Aby zmienić orientację uchwytu montażowego urządzenia
Edge, wykręć dwie śruby w górnej części uchwytu Â, obróć
złącze i ponownie wkręć wkręty.
4 Załóż gumową podkładkę na kierownicę:
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 25,4 mm, użyj grubszej
podkładki.
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 31,8 mm, użyj cieńszej
podkładki.
5 Nałóż zacisk na kierownicę na gumową podkładkę.
UWAGA: Wyrównaj krawędzie gumowej podkładki względem
rowków po wewnętrznej stronie zacisku na kierownicę.
6 Wymień śrubę i dokręć ją, korzystając z klucza imbusowego
2,5 mm.
UWAGA: Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest
odpowiednio dokręcona.
12 Ustaw światło przednie równolegle do drogi i dokręć śrubę,
korzystając z klucza imbusowego 4 mm.
UWAGA: Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest
odpowiednio dokręcona.
Montowanie uchwytu na kask
7 Zainstaluj urządzenie Edge i wyreguluj uchwyt (opcjonalnie).
8 Zamocuj adapter uchwytu obracanego o 90° Ã do światła
przedniego.
Wstęp
1 Do zamontowania oświetlenia wybierz taką pozycję, która
umożliwi bezpieczne i wygodne noszenie kasku.
Przymocuj
uchwyt za pomocą dwóch pasków.
2
3 Zablokuj paski, dociskając zatrzask.
1
Włączanie urządzenia
1 Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 1 sekundę.
4 Przymocuj adapter À do światła przedniego.
Przy pierwszym włączeniu urządzenia przełączy się ono
w tryb parowania. Dioda LED stanu zacznie migać na
fioletowo. Urządzenie można sparować z pilotem
bezprzewodowym lub urządzeniem Edge.
2 Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 2 sekundy, aby
wyłączyć urządzenie.
Przy kolejnym włączeniu urządzenia przełączy się ono w tryb
wysokiej intensywności.
Diody LED stanu świateł rowerowych
5 Włóż śrubę Á i dokręć ją ręcznie.
6 Dopasuj wypustki adaptera do rowków na uchwycie.
Zachowanie diody LED
Stan działania
Świeci na czerwono
Wystąpił błąd podczas ładowania lub
urządzenie zostało wyłączone, aby
zapobiec przegrzaniu.
Miga na czerwono
Słaba bateria.
Miga na zielono
Trwa ładowanie akumulatora.
Świeci na zielono
Ładowanie zakończone.
Miga na niebiesko
Urządzenie działa w trybie oszczędnym
i można nim sterować za pomocą
sparowanego bezprzewodowego pilota lub
urządzenia Edge.
Miga na fioletowo
Urządzenie działa w trybie parowania.
Miga na niebiesko i zielono Urządzenie przesyła oprogramowanie.
Ustawienia urządzenia
Urządzeniami Varia można sterować zdalnie, a ustawienia
konfigurować za pomocą zgodnego urządzenia Edge. Instrukcje
zawarte w tej części dotyczą urządzenia Edge 820. Pozostałe
zgodne urządzenia Edge korzystają z podobnych ustawień.
Dźwignia  musi być ustawiona w pozycji otwartej.
7 Włóż urządzenie do uchwytu.
8 Zatrzaśnij dźwignię w pozycji zamkniętej, aby zablokować
urządzenie w uchwycie.
Dźwignia musi być ustawiona równo z podstawą.
9 Ustaw kąt nachylenia światła przedniego i dokręć śrubę,
korzystając z klucza imbusowego 4 mm.
UWAGA: Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest
odpowiednio dokręcona.
Ogólne informacje o urządzeniu
À
Przycisk
urządzenia
Przytrzymaj przez 1 sekundę, aby włączyć
urządzenie.
Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć
urządzenie.
Przytrzymaj, aby przejść do trybu parowania
(Parowanie światła rowerowego z urządzeniem
Edge 820, strona 2).
Wybierz, aby zmienić tryby pracy.
Á
Dioda LED
stanu
Zobacz stan urządzenia (Diody LED stanu świateł
rowerowych, strona 2).
2
Parowanie światła rowerowego
z urządzeniem Edge 820
1 Umieść urządzenie Edge w zasięgu czujnika (w odległości
nie większej niż 1 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych świateł rowerowych
ANT+ .
2 Włącz urządzenie Edge.
3 Wybierz kolejno > Ustawienia > Czujniki > Dodaj
czujnik > Szukaj wszystko.
4 Kiedy światło przednie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk
urządzenia Varia przez 2 sekundy, aby przejść do trybu
parowania.
Dioda LED stanu zacznie migać na fioletowo i włączy się
światło przednie. Urządzenie pozostaje w trybie parowania
przez 5 minut lub do momentu naciśnięcia przycisku
urządzenia.
5 Wybierz czujnik.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem Edge na ekranie
połączeń pojawi się ikona stanu.
®
Wyświetlanie ekranu połączeń
Na ekranie połączeń wyświetlany jest stan połączenia GPS,
czujników ANT+ i połączenia bezprzewodowego.
Na ekranie głównym lub ekranie danych przesuń palcem
z góry do dołu.
Ustawienia urządzenia
Ustawienia trybu oświetlenia
Zostanie wyświetlony ekran połączeń. Migająca ikona
oznacza, że urządzenie przeprowadza wyszukiwanie.
Dostosowywanie ustawień światła
przedniego do urządzenia Edge 820
Aby móc dostosować ustawienia urządzenia Varia do
urządzenia Edge, należy najpierw sparować oba urządzenia
(Parowanie światła rowerowego z urządzeniem Edge 820,
strona 2).
1 Wybierz kolejno > Ustawienia > Czujniki > Światła.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Włącz , aby połączyć światła.
• Wybierz kolejno Opcje sieci > Tryb oświetlenia, aby
ustawić intensywność dla wszystkich świateł połączonych
w sieci (Ustawienia trybu oświetlenia, strona 3).
• Wybierz kolejno Opcje sieci > Wiązka światła aktywna,
aby automatycznie włączać światło przednie po
uruchomieniu stopera lub włączeniu urządzenia Edge.
• Wybierz kolejno Opcje sieci > Test świateł , aby upewnić
się, że każde z połączonych świateł jest prawidłowo
skonfigurowane (Testowanie połączenia świateł,
strona 3).
• Wybierz kolejno Opcje sieci > Automatyczna długość,
aby automatycznie dostosowywać intensywność światła
do prędkości jazdy. Wysoka intensywność wiązki jest
używana przy dużych prędkościach, natomiast niska —
przy małych prędkościach.
• Wybierz światło, aby wyświetlić informacje o urządzeniu
i skonfigurować każde z połączonych świateł (Ustawienia
połączonych świateł, strona 3).
W urządzeniu Edge wybierz kolejno
> Ustawienia > Czujniki
> Światła > Opcje sieci > Tryb oświetlenia.
Auto: Automatycznie dostosowuje intensywność światła i tryb
oświetlenia w zależności od światła otoczenia i pory dnia.
Ten tryb jest zalecany podczas jazdy miejskiej lub szosowej.
High Visibility: Ustawia intensywność świecenia na tryb
migania lub najjaśniejsze dostępne ustawienie.
Szlak: Automatycznie dostosowuje intensywność światła i tryb
oświetlenia w zależności od światła otoczenia i pory dnia.
Ten tryb jest zalecany do jazdy górskiej.
Oddzielnie: Umożliwia skonfigurowanie intensywności światła
i trybu wzoru dla każdego połączonego światła (Ustawienia
połączonych świateł, strona 3).
Ustawienia połączonych świateł
W urządzeniu Edge wybierz kolejno
> Ustawienia > Czujniki
> Światła i wybierz sparowane światło.
Włącz: Umożliwia włączenie światła i zdalne sterowanie nim za
pomocą urządzenia Edge. Światło można wyłączyć, aby nie
było połączone.
Tryb oświetlenia: Umożliwia ustawienie intensywności światła
i trybu wzoru lub wyłączenie światła.
UWAGA: To ustawienie jest dostępne, gdy wybrane jest
ustawienie trybu oświetlania Oddzielnie (Ustawienia trybu
oświetlenia, strona 3).
Aktualizacja oprogramow.: Sprawdza dostępność aktualizacji
oprogramowania światła przedniego.
O systemie: Wyświetla informacje o urządzeniu,
oprogramowaniu i baterii.
Usuń: Umożliwia usunięcie połączenia ze sparowanym
światłem.
Testowanie połączenia świateł
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno
> Ustawienia >
Czujniki > Światła > Opcje sieci > Test świateł.
2 Wybierz światło do przetestowania.
Światło miga, jeśli jest połączone.
Automatyczny poziom intensywności wiązki
Po sparowaniu ze zgodnym urządzeniem Edge światło przednie może automatycznie dostosowywać intensywność wiązki do
warunków świetlnych, informacji o wschodzie i zachodzie słońca oraz prędkości jazdy.
Wraz ze wzrostem prędkości rośnie również intensywność wiązki. Gdy prędkość jest mała, intensywność światła zmniejsza się, aby
wydłużyć czas działania baterii.
Ustawienia urządzenia
3
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do jednego roku w trybie czuwania
Patrz Tryby intensywności światła
przedniego i czas działania baterii,
strona 4
Zakres temperatury
roboczej
Od -15°C do 50°C (od 5°F do 122°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Strumień świetlny diody
LED
Od 100 do 800 lm
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Tryby intensywności światła przedniego i czas
działania baterii
Tryb intensywności
Strumień świetlny
diody LED
Czas działania baterii
Bardzo jasne
800 lm
Do 1,5 godz.
Średnio jasne
400 lm
Do 3 godz.
Mało jasne
200 lm
Do 6 godz.
Nocne miganie
Od 100 do 300 lm
Do 6 godz.
Dzienne miganie
700 lm
Do 25 godz.
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne, strona 4).
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
Podczas ładowania dioda LED stanu miga szybko na zielono.
Po naładowaniu dioda LED stanu świeci się na zielono.
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia
• Podłącz ładowarkę do urządzenia.
Aby naładować urządzenie, przewód USB należy podłączyć
do zasilacza sieciowego zatwierdzonego przez firmę Garmin
i standardowego gniazdka elektrycznego lub portu USB
w komputerze. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii za
pomocą komputera trwa około 6 godzin, a za pomocą
ładowarki sieciowej — około 4 godzin.
• Gdy dioda LED stanu zacznie świecić na zielono, odłącz
ładowarkę od urządzenia.
• Sprawdź informacje o stanie naładowania
na ekranie
połączeń urządzenia Edge (Wyświetlanie ekranu połączeń,
strona 2).
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 8 sekund, aż
wszystkie diody LED zgasną.
Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie z niego
sparowanych połączeń.
Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa
Aby zapobiec przegrzaniu, urządzenie Varia może się wyłączyć
podczas intensywnej pracy w wysokich temperaturach, przy
gorącym i zastałym powietrzu. Podczas chłodzenia się
urządzenia dioda LED stanu świeci się na czerwono.
Z urządzenia należy korzystać na wolnym powietrzu.
Oszczędzanie energii baterii w niskich
temperaturach
Aby wydłużyć czas działania baterii, w bardzo niskich
temperaturach urządzenie Varia działa tylko w trybie średniej lub
niskiej intensywności oraz w trybie migania.
Aktualizacje produktów
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu USB
w urządzeniu.
3 Podłącz większą wtyczkę przewodu USB do źródła zasilania,
np. ładowarki sieciowej USB lub portu USB komputera.
4 Całkowicie naładuj urządzenie.
4
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Rejestracja produktu
Informacje o urządzeniu
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
4 Nie odłączaj urządzenia od komputera do czasu zakończenia
procesu aktualizacji.
Inne zgodne urządzenia
Parowanie światła rowerowego
z urządzeniem Edge 1000
1 Umieść urządzenie Edge w zasięgu czujnika (w odległości
nie większej niż 1 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych świateł rowerowych
ANT+.
2 Włącz urządzenie Edge.
3 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Czujniki > Dodaj
czujnik > Szukaj wszystko.
4 Kiedy światło przednie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk
urządzenia Varia przez 2 sekundy, aby przejść do trybu
parowania.
Dioda LED stanu zacznie migać na fioletowo.
5 Wybierz czujnik.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem Edge na stronie
połączeń pojawi się ikona stanu.
Parowanie pilota z urządzeniem Varia
Sparuj pilot Varia z urządzeniem Varia, aby nawiązać pierwsze
połączenia między urządzeniami.
1 Umieść pilota w zasięgu urządzenia, czyli w odległości nie
większej niż 1 m (3 stopy).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników ANT+.
2 Kiedy światło przednie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk
urządzenia Varia przez 2 sekundy, aby przejść do trybu
parowania.
Dioda LED stanu zacznie migać na fioletowo.
3 Na pilocie Varia przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski, aż
dioda LED stanu zacznie migać na zielono i czerwono,
a następnie zwolnij przyciski.
Pilot zacznie wyszukiwać urządzenie Varia. Po pomyślnym
sparowaniu pilota dioda LED stanu zamiga 12 razy na
zielono.
Po sparowaniu pilot będzie łączył się z urządzeniem za każdym
razem, gdy urządzenie będzie się znajdowało w zasięgu
i będzie włączone w trybie oszczędnym. Możliwe, że trzeba
będzie nacisnąć dowolny klawisz, aby uruchomić pilota.
Aktualizacja oprogramowania za pomocą
komputera
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia za
pomocą komputera, należy mieć urządzenie USB ANT Stick™
i konto Garmin Connect™ oraz pobrać aplikację Garmin Express.
1 Podłącz urządzenie USB ANT Stick do portu USB
komputera.
2 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Inne zgodne urządzenia
5
Indeks
A
akcesoria 5
aktualizacje, oprogramowanie 5
ANT+czujniki 2
B
bateria 4
ładowanie 4
C
czyszczenie urządzenia 4
D
dane techniczne 4
dostosowywanie urządzenia 2
E
Edge 2, 3, 5
G
Garmin Express, aktualizowanie
oprogramowania 4
GPS, sygnał 2
I
instalacja 1
J
jasność 3, 4
Ł
ładowanie 4
M
montowanie urządzenia 1
O
oprogramowanie, aktualizowanie 4, 5
P
parowanie urządzenia 2, 5
pilot 5
pilot, parowanie urządzenia 5
prędkość 3
przyciski 2
R
resetowanie, urządzenie 4
rozwiązywanie problemów 4, 5
S
smartfon 2
sygnały satelitarne 2
T
temperatura 4
U
urządzenie, dbanie 4
USB 5
ustawienia 3
6
Indeks
support.garmin.com
Kwiecień 2017
190-02159-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising