Garmin | Varia™ UT800 Smart Headlight | User manual | Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight Brugervejledning

Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight  Brugervejledning
VARIA™ UT800
Brugervejledning
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™, USB ANT
Stick™ og Varia™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03086
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Montering af Out-Front Mount .................................................... 1
Montering af holder til hjelm ........................................................ 1
Oversigt over enheden ............................................................... 2
Aktivering af enheden ................................................................. 2
Status-LED'er på cykellygte ........................................................ 2
Enhedsindstillinger........................................................ 2
Parring af din cykellygte med din Edge 820 ............................... 2
Tilpasning af indstillinger for forlygter ved hjælp af Edge
820 .............................................................................................. 3
Automatisk lysstyrke af lysstrålen ............................................... 3
Enhedsoplysninger ........................................................ 3
Specifikationer ............................................................................ 3
Opladning af enheden ................................................................ 4
Tip til opladning af enheden ....................................................... 4
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 4
Fejlfinding....................................................................... 4
Nulstilling af enheden ................................................................. 4
Termisk sikkerhedsnedlukning ................................................... 4
Batteribesparelse ved lave temperaturer .................................... 4
Produktopdateringer ................................................................... 4
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 4
Andre kompatible enheder............................................ 4
Parring af din cykellygte med din Edge 1000 ............................. 4
Parring af fjernbetjeningen med din Varia enhed ....................... 4
Opdatering af softwaren ved hjælp af din computer ................... 5
Indeks .............................................................................. 6
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Enheden er beregnet til udendørs brug. Uden tilstrækkelig
luftstrøm ved brug kan enheden blive varm. Håndter forsigtigt.
Montering af Out-Front Mount
Du kan bruge Out-Front Mount til at montere forlygten og din
Edge enhed. Garmin anbefaler, at du justerer holderen til Edge
visningsvinklen, før du monterer og justerer forlygtens vinkel.
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden og
forlygten, så de ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug den 2,5 mm sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen
À fra monteringsbeslaget til styret Á.
®
3 Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne de to skruer på toppen
af holderen Â, dreje monteringsbeslaget og sætte skruerne i
igen for at ændre retningen af holderen til en Edge enhed.
4 Placer en gummipude omkring styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke
pude.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde
pude.
Placer
monteringsbeslaget til styret omkring gummipuden.
5
BEMÆRK: Du skal justere gummipudens kanter i forhold til
rillerne på indersiden af monteringsbeslaget til styret.
Udskift
skruen, og brug den 2,5 mm sekskantede skruenøgle
6
til at stramme skruen.
BEMÆRK: Kontroller skruens tilspænding jævnligt.
9 Indsæt skruen Ä, og stram den i hånden.
10 Juster hakkene på adapteren med kvart drejning i forhold til
fligene i bunden af holderen.
11 Tryk forsigtigt opad, og drej adapteren mod uret, indtil den
klikker på plads.
12 Juster forlygtens vinkel, så den er parallel med vejen, og brug
den 4 mm sekskantede skruenøgle til at stramme skruen.
7 Monter Edge enheden, og juster holderen (valgfrit).
8 Tilslut adapteren med kvart drejning à til forlygten.
BEMÆRK: Kontroller skruens tilspænding jævnligt.
Montering af holder til hjelm
1 Vælg en sikker placering til montering af forlygten, hvor den
ikke påvirker hjelmens sikkerhed og komfort.
2 Monter holderen ved hjælp af begge remmene.
3 Lås remmene fast ved at trykke spændet ned.
Introduktion
1
Næste gang du tænder for enheden, går den i
parringstilstand. Status-LED'en blinker lilla. Enheden kan
styres med en trådløs fjernbetjening eller en Edge enhed.
2 Hold enhedsknappen nede i 2 sekunder for at slukke for
enheden.
Næste gang du tænder for enheden, er den i høj
lysstyrketilstand.
4 Tilslut adapteren À til forlygten.
5 Indsæt skruen Á, og stram den i hånden.
6 Juster fligene på adapteren i forhold til hakkene på holderen.
Status-LED'er på cykellygte
LED-aktivitet
Status
Konstant rød
Der opstod en fejl under opladning, eller enheden
lukkede ned for at forhindre overophedning.
Blinker rødt
Batteriniveauet er lavt.
Blinker grønt
Batteriet oplades.
Konstant grøn
Opladning er fuldført.
Blinker blåt
Enheden er i smart tilstand og kan styres ved
hjælp af en parret trådløs fjernbetjening eller
Edge enhed.
Blinker lilla
Enheden er i parringstilstand.
Skiftevis blå og grøn Enheden uploader software.
Enhedsindstillinger
Du kan fjernbetjene dine Varia enheder tilpasse indstillingerne
ved hjælp af din kompatible Edge enhed. Dette afsnit indeholder
instruktioner til Edge 820 enheden. Andre kompatible Edge
enheder anvender tilsvarende indstillinger.
Parring af din cykellygte med din Edge 820
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (1 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 ft.) væk fra andre ANT+
cykellygter under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Vælg > Indstillinger > Sensorer > Tilføj sensor > Søg i
alle.
4 Hold Varia enhedsknappen nede i 2 sekunder, mens
forlygten er slukket, for at gå i parringstilstand.
Status-LED blinker lilla, og forlygten tændes. Enheden
forbliver i parringstilstand i 5 minutter, eller indtil du trykker på
enhedsknappen.
5 Vælg din sensor.
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises
statusikonet konstant på forbindelsesskærmen.
®
Håndtaget  skal være i den åbne position.
7 Sæt enheden i holderen.
8 Sæt håndtaget i den lukkede position for at låse enheden fast
i holderen.
Håndtaget skal være i niveau med pladen.
9 Juster forlygtens vinkel, og brug den 4 mm sekskantede
skruenøgle til at stramme skruen.
BEMÆRK: Kontroller skruens tilspænding jævnligt.
Oversigt over enheden
Visning af forbindelsesskærmen
Forbindelsesskærmen viser status for GPS, ANT+ sensorer og
trådløse forbindelser.
Fra start- eller dataskærmbillet skal du stryge ned fra den
øverste del skærmen.
À
Á
Enhedsknap Hold i 1 sekund for at tænde for enheden.
Hold nede i 2 sekunder for at slukke for enheden.
Hold nede for at gå i parringstilstand (Parring af din
cykellygte med din Edge 820, side 2).
Vælg for at ændre funktionstilstand.
Status-LED Vis enhedens status (Status-LED'er på cykellygte,
side 2).
Aktivering af enheden
1 Hold enhedsknappen nede i 1 sekund.
2
Forbindelsesskærmen vises. Et blinkende ikon betyder, at
enheden søger.
Enhedsindstillinger
Tilpasning af indstillinger for forlygter ved
hjælp af Edge 820
Før du kan tilpasse Varia enhedens indstillinger ved hjælp af din
Edge enhed, skal du parre enhederne (Parring af din cykellygte
med din Edge 820, side 2).
1 Vælg > Indstillinger > Sensorer > Lygter.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Aktiver for at aktivere lysnetværket.
• Vælg Netværksfunktioner > Lystilstand for at indstille
lysstyrken for alle lygter i netværket (Indstillinger for
lystilstand, side 3).
• VælgNetværksfunktioner > Lysstråle aktiveret for
automatisk at tænde for forlygten, når timeren starter, eller
når Edge enheden tændes.
• Vælg Netværksfunktioner > Test af lys for at kontrollere,
at hver enkelt lygte i netværket er konfigureret korrekt
(Test af lysnetværk, side 3).
• Vælg Netværksfunktioner > Automatisk lysjustering
for automatisk at justere forlygtens lysstyrke baseret på
hastigheden. En høj lysstyrke bruges ved høje
hastigheder, og en lav lysstyrke bruges ved lave
hastigheder.
• Vælg en lygte for at få vist enhedsoplysninger og tilpasse
hver lygte i dit netværk (Indstillinger for lysnetværk,
side 3).
Indstillinger for lystilstand
Fra din Edge enhed skal du vælge
> Indstillinger >
Sensorer > Lygter > Netværksfunktioner > Lystilstand.
Auto: Justerer automatisk lysstyrken og lystilstanden i forhold til
det omgivende lys og tidspunktet på dagen. Denne tilstand
anbefales til pendling eller køreture.
High Visibility: Indstiller lysstyrken til blinktilstand eller den
stærkest mulige indstilling.
Sti: Justerer automatisk lysstyrken og lystilstanden i forhold til
det omgivende lys eller tidspunktet på dagen. Denne tilstand
anbefales til mountainbike.
Enkelte: Giver dig mulighed for at tilpasse lysstyrke og
mønstertilstande for hver lygte i dit netværk (Indstillinger for
lysnetværk, side 3).
Indstillinger for lysnetværk
Fra din Edge enhed skal du vælge
> Indstillinger >
Sensorer > Lygter og vælge en parret lygte.
Aktiver: Aktiverer lygten og giver dig mulighed for at styre lyset
via fjernbetjening ved hjælp af din Edge enhed. Du kan
deaktivere en lygte for at fjerne den fra lysnetværket.
Lystilstand: Angiver lysstyrke og mønstertilstande eller slår
lygten fra.
BEMÆRK: Denne indstilling er tilgængelig, når
lystilstandsindstillingen Enkelte er valgt (Indstillinger for
lystilstand, side 3).
Softwareopdatering: Søger efter opdateringer til
forlygtesoftwaren.
Om: Viser oplysninger om enhed, software og batteri.
Fjern: Giver dig mulighed for at fjerne en parret lygte fra
netværket.
Test af lysnetværk
1 Fra din Edge enhed skal du vælge
> Indstillinger >
Sensorer > Lygter > Netværksfunktioner > Test af lys.
2 Vælg en lygte, du vil teste.
Lygten blinker, når den er tilsluttet.
Automatisk lysstyrke af lysstrålen
Når forlygten er parret med en kompatibel Edge enhed, kan den justeres automatisk baseret på de aktuelle lysforhold, oplysninger
om solopgang og solnedgang samt hastigheden.
Forlygten skinner klarere, når din hastighed øges. Ved lavere hastigheder reduceres lysstyrken for at maksimere batteriets levetid.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 1 år i standbytilstand
Se under Lysstyrketilstande og batterilevetid
for forlygte, side 3
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
LED lysstrøm
100 til 800 lm
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Lysstyrketilstande og batterilevetid for forlygte
Driftstemperaturområde Fra -15 til 50º C (fra 5 til 122º F)
Lysstyrketilstand
LED lysstrøm
Batterilevetid
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
Høj
800 lm
Op til 1,5 timer
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Mellem
400 lm
Op til 3 timer
Lav
200 lm
Op til 6 timer
Enhedsoplysninger
3
Lysstyrketilstand
LED lysstrøm
Batterilevetid
Natblink
100 til 300 lm
Op til 6 timer
Dagblink
700 lm
Op til 25 timer
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer,
side 3).
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med at reagere.
Hold enhedsknappen nede i 8 sekunder, indtil alle LED'er
slukker.
Nulstilling sletter parringsforbindelserne fra enheden.
Termisk sikkerhedsnedlukning
For at forhindre overophedning kan Varia enheden slukke, hvis
den betjenes ved høj intensitet i varm, stillestående luft. StatusLED'en lyser rødt, indtil enheden er kølet ned. Du bør bruge
enheden udendørs.
Batteribesparelse ved lave temperaturer
For at forlænge enhedens batterilevetid er Varia enheden
begrænset til tilstandene middel, lav og blink ved brug i meget
lave temperaturer.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Produktregistrering
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet i en strømkilde, for
eksempel en USB-vægoplader eller en USB-port på
computeren.
4 Oplad enheden helt.
Status-LED'en blinker grønt under opladning. Status-LED'en
lyser konstant grønt, når opladningen er færdig.
Tip til opladning af enheden
• Tilslut opladeren sikkert til enheden.
Du kan oplade enheden ved at tilslutte USB-kablet til en
Garmin godkendt AC-adapter i en almindelig stikkontakt eller
til en USB-port på din computer. Opladning af et fuldt afladet
batteri tager cirka 6 timer med en computer og 4 timer med
en AC-strømkilde.
• Fjern opladeren fra enheden, når status-LED’en lyser
konstant grønt.
• Vis den resterende batterilevetid
på din Edge enheds
forbindelsesskærm (Visning af forbindelsesskærmen, side 2).
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
4
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Andre kompatible enheder
Parring af din cykellygte med din Edge 1000
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (1 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 ft.) væk fra andre ANT+
cykellygter under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Vælg > Sensorer > Tilføj sensor > Søg i alle på
skærmen Hjem.
4 Hold Varia enhedsknappen nede i 2 sekunder, mens
forlygten er slukket, for at gå i parringstilstand.
Status-LED'en blinker lilla.
5 Vælg din sensor.
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises
statusikonet konstant på forbindelsessiden.
Parring af fjernbetjeningen med din Varia
enhed
Første gang du tilslutter Varia fjernbetjeningen til din enhed
Varia enhed, skal du parre fjernbetjeningen med din enhed.
1 Placer fjernbetjeningen inden for 1 m (3 fod) fra enheden.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
2 Hold Varia enhedsknappen nede i 2 sekunder, mens
forlygten er slukket, for at gå i parringstilstand.
Status-LED'en blinker lilla.
Fejlfinding
3 Hold to knapper nede samtidigt på Varia fjernbetjeningen,
indtil status-LED'en begynder at skifte mellem grøn og rød,
og slip derefter knapperne.
Fjernbetjeningen søger efter din Varia enhed. Når
fjernbetjeningen er parret, blinker status-LED'en grønt 12
gange.
Når fjernbetjeningen er parret, opretter den forbindelse til din
enhed, hver gang enheden er inden for rækkevidde og tændt i
smart tilstand. Du er muligvis nødt til at vække fjernbetjeningen
ved at trykke på en vilkårlig tast.
Opdatering af softwaren ved hjælp af din
computer
Før du kan opdatere enhedssoftwaren ved hjælp af din
computer, skal du have en USB ANT Stick™ og en Garmin
Connect™ konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Slut USB ANT Stick til en computers USB-port.
2 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
Andre kompatible enheder
5
Indeks
A
ANT+ sensorer 2
B
batteri 3, 4
oplade 4
E
Edge 2–4
enhed, vedligeholdelse 4
F
fejlfinding 4
fjernbetjening, parre 4
G
Garmin Express, opdatering af software 4
GPS, signal 2
H
hastighed 3
I
indstillinger 3
installere 1
L
lysstyrke 3, 4
M
montere enhed 1
N
nulstille, enhed 4
O
opdateringer, software 5
oplade 4
P
parre 2, 4
fjernbetjening 4
R
rengøre enhed 4
S
satellitsignaler 2
smartphone 2
software, opdatere 4, 5
specifikationer 3
T
taster 2
temperatur 4
tilbehør 4
tilpasning af enheden 2
U
USB 5
6
Indeks
support.garmin.com
April 2017
190-02159-36_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising