Garmin | Varia™ UT800 Smart Headlight | User manual | Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight Gebruikershandleiding

Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight  Gebruikershandleiding
VARIA™ UT800
Gebruikershandleiding
© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo, ANT+ en Edge zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™,
Garmin Express™, USB ANT Stick™ en Varia™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Garmin.
®
®
®
Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
®
M/N: A03086
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................... 1
De voorsteun installeren ............................................................. 1
Installatie van de helmsteun ....................................................... 1
Overzicht van het toestel ............................................................ 2
Het toestel inschakelen ............................................................... 2
Statuslampjes fietsverlichting ..................................................... 2
Toestelinstellingen......................................................... 2
Uw fietslamp koppelen met uw Edge 820 .................................. 2
De koplampinstellingen aanpassen met uw Edge 820 ............... 3
Automatische bundelintensiteit ................................................... 3
Toestelinformatie........................................................... 4
Specificaties ................................................................................ 4
Het toestel opladen ..................................................................... 4
Tips voor het opladen van het toestel ......................................... 4
Toestelonderhoud ....................................................................... 4
Problemen oplossen...................................................... 5
Het toestel herstellen .................................................................. 5
Uitschakeling bij hoge temperatuur ............................................ 5
Batterijbesparing bij lage temperatuur ........................................ 5
Productupdates ...........................................................................5
Meer informatie ........................................................................... 5
Andere compatibele toestellen..................................... 5
Uw fietslamp koppelen met uw Edge 1000 ................................ 5
De afstandsbediening met uw Varia toestel koppelen ................ 5
De software bijwerken via uw computer ..................................... 5
Index................................................................................ 6
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Het toestel is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Het toestel
wordt mogelijk warm als er onvoldoende ventilatie beschikbaar
is tijdens het gebruik. Wees voorzichtig bij het gebruik.
De voorsteun installeren
U kunt uw Edge toestel en uw koplamp bevestigen op de
voorsteun. Garmin raadt u aan de kijkhoek voor de Edge aan te
passen voordat u de koplamp bevestigt en de lichtbundelhoek
aanpast.
1 Bevestig het Edge toestel en de koplamp op een geschikte
plaats, zodat u er bij het fietsen geen hinder van ondervindt.
2 Gebruik de inbussleutel van 2,5 mm om de schroef À te
verwijderen uit de stuurklem Á.
®
9 Plaats de schroef Ä en draai deze met de hand aan.
10 Zorg dat de inkepingen op de adapter met
3
4
5
6
Verwijder de twee schroeven aan de bovenkant van de steun
Â, draai de stuurklem en plaats de schroeven terug, als u de
richting van de steun voor een Edge toestel wilt wijzigen.
Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:
• Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur
25,4 mm is.
• Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het stuur
31,8 mm is.
Plaats de stuurklem rond het rubberen kussentje.
OPMERKING: Zorg dat de contouren op het rubberen
kussentje zijn uitgelijnd met de groeven in de stuurklem.
Plaats de schroef terug en draai deze aan met de
inbussleutel van 2,5 mm.
OPMERKING: Controleer regelmatig of de schroef goed vast
zit.
kwartslagbevestiging zijn uitgelijnd met de lipjes aan de
onderkant van de steun.
11 Duw licht omhoog en draai de adapter vervolgens linksom
totdat deze vastklikt.
12 Pas de hoek van de koplamp aan zodat deze parallel is aan
de weg en draai de schroef aan met de inbussleutel van 4
mm.
7 Installeer het Edge toestel en pas de steun aan (optioneel).
8 Sluit de adapter met kwartslagbevestiging à aan op de
koplamp.
OPMERKING: Controleer regelmatig of de schroef goed vast
zit.
Installatie van de helmsteun
1 Selecteer een geschikte en veilige plek om de koplamp te
bevestigen zonder dat dit de veiligheid en het comfort van uw
helm beïnvloedt.
Inleiding
1
2 Bevestig de steun met de twee banden.
3 Zet de banden vast door de klem naar beneden te drukken.
À
Á
Toestelknop Houd 1 seconde ingedrukt om het toestel in te
schakelen.
Houd 2 seconden ingedrukt om het toestel uit te
schakelen.
Houd ingedrukt om de koppelmodus in te schakelen
(Uw fietslamp koppelen met uw Edge 820,
pagina 2).
Selecteer de knop om de modus te wijzigen.
Statuslampje Toestelstatus weergeven (Statuslampjes fietsverlichting, pagina 2).
Het toestel inschakelen
4 Sluit de adapter À aan op de koplamp.
1 Houd de toestelknop 1 seconde ingedrukt.
De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt de
koppelmodus ingeschakeld. Het statuslampje knippert paars.
Het toestel kan worden gekoppeld met een draadloze
afstandsbediening of een Edge toestel.
2 Houd de toestelknop 2 seconden ingedrukt om het toestel uit
te schakelen.
De volgende keer dat u het toestel inschakelt, is de modus
voor hoge intensiteit ingeschakeld.
5 Plaats de schroef Á en draai deze met de hand aan.
6 Lijn de lipjes op de adapter uit met de inkepingen op de
steun.
De hendel  moet in geopende stand staan.
7 Plaats het toestel in de steun.
8 Klik de hendel vast in de gesloten stand om het toestel in de
steun te bevestigen.
De hendel moet verzonken zijn in de voet.
9 Pas de hoek van de koplamp aan en draai de schroef aan
met de inbussleutel van 4 mm.
OPMERKING: Controleer regelmatig of de schroef goed vast
zit.
Overzicht van het toestel
2
Statuslampjes fietsverlichting
Activiteit status­
lampje
Status
Constant rood
Er is een fout opgetreden bij het opladen of het
toestel wordt uitgeschakeld om oververhitting
te voorkomen.
Knippert rood
De batterij is bijna leeg.
Knippert groen
De batterij wordt opgeladen.
Constant groen
Het opladen is voltooid.
Knippert blauw
Het toestel staat in slimme modus en kan
worden bediend via een gekoppelde draadloze
afstandsbediening of een gekoppeld Edge
toestel.
Paars knipperend
Het toestel is in koppelmodus.
Afwisselend blauw en
groen
Het toestel uploadt software.
Toestelinstellingen
U kunt uw Varia toestellen op afstand bedienen en de
instellingen aanpassen met uw compatibele Edge toestel. Dit
gedeelte bevat instructies voor het Edge 820 toestel. Andere
compatibele Edge toestellen gebruiken vergelijkbare
instellingen.
Uw fietslamp koppelen met uw Edge 820
1 Breng het Edge toestel binnen bereik (1 m) van de sensor.
OPMERKING: Zorg dat u tijdens het koppelen minstens
10 m (33 ft.) verwijderd bent van andere ANT+ fietslampen.
2 Schakel het Edge toestel in.
3 Selecteer > Instellingen > Sensors > Voeg sensor toe >
Zoek alles.
4 Houd de Varia toestelknop 2 seconden ingedrukt om de
koppelmodus in te schakelen als de koplamp is
uitgeschakeld.
Het statuslampje knippert paars en de koplamp wordt
ingeschakeld. Het toestel bevindt zich gedurende 5 minuten
in de koppelmodus, of tot u op de toestelknop drukt.
5 Selecteer uw sensor.
Zodra de sensor met uw Edge toestel is gekoppeld, stopt het
statuspictogram op het verbindingsscherm met knipperen.
®
Toestelinstellingen
Het verbindingenscherm weergeven
Het verbindingenscherm geeft de status van de GPS, ANT+
sensors en draadloze verbindingen weer.
Veeg in het startscherm of een gegevensscherm omlaag
vanaf de bovenkant van het scherm.
Het verbindingenscherm wordt weergegeven. Een
knipperend pictogram betekent dat het toestel aan het
zoeken is.
De koplampinstellingen aanpassen met uw
Edge 820
Voordat u de instellingen van uw Varia toestel kunt aanpassen
met uw Edge toestel, moet u de toestellen koppelen (Uw
fietslamp koppelen met uw Edge 820, pagina 2).
1 Selecteer > Instellingen > Sensors > Lichten.
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Schakel in om het lichtnetwerk in te schakelen.
• Selecteer Netwerkopties > Lichtmodus om de
lichtintensiteitsmodus in te stellen voor alle lichten in uw
netwerk (Lichtmodusinstellingen, pagina 3).
• Selecteer Netwerkopties > Lichtbundel geactiveerd om
de koplamp automatisch in te schakelen wanneer de timer
wordt gestart of wanneer het Edge toestel wordt
ingeschakeld.
• Selecteer Netwerkopties > Testlampen om te
controleren of elk licht in uw netwerk correct is ingesteld
(Het lichtnetwerk testen, pagina 3).
• Selecteer Netwerkopties > Automatische
bundelaanpassing om de intensiteit van de lichtbundel
automatisch af te stemmen op de snelheid. Normaliter
wordt een hoge lichtintensiteit gebruikt bij hoge snelheden
en een lage lichtintensiteit bij lage snelheden.
• Selecteer een licht om de toestelgegevens weer te geven
en elk licht in uw netwerk aan te passen
(Lichtnetwerkinstellingen, pagina 3).
Lichtmodusinstellingen
Selecteer op uw Edge toestel
> Instellingen > Sensors >
Lichten > Netwerkopties > Lichtmodus.
Auto: Hiermee worden de lichtintensiteit en lichtmodus
automatisch aangepast op basis van het omgevingslicht of
de tijd van de dag. Deze modus wordt aanbevolen voor
woon-werkverkeer of fietstochten op de weg.
High Visibility: Hiermee wordt de lichtintensiteit van de
knippermodus ingesteld of de meest heldere instelling
ingeschakeld.
Pad: Hiermee worden de lichtintensiteit en lichtmodus
automatisch aangepast op basis van het omgevingslicht of
de tijd van de dag. Deze modus wordt aanbevolen voor
mountainbiken.
Individueel: Hiermee kunt u de lichtintensiteit en de
patroonmodus instellen voor elk licht in uw netwerk
(Lichtnetwerkinstellingen, pagina 3).
Lichtnetwerkinstellingen
Selecteer op uw Edge toestel
> Instellingen > Sensors >
Lichten en selecteer een gekoppeld licht.
Schakel in: Hiermee wordt het licht ingeschakeld, waarna u het
licht op afstand kunt bedienen met uw Edge toestel. U kunt
een licht uitschakelen om het los te koppelen van het
lichtnetwerk.
Lichtmodus: Hiermee wordt de modus voor lichtintensiteit en
patroon ingesteld of wordt het licht uitgeschakeld.
OPMERKING: Deze instelling is beschikbaar als u de
lichtmodusinstelling Individueel selecteert
(Lichtmodusinstellingen, pagina 3).
Software­update: Hiermee wordt gecontroleerd of er softwareupdates voor de koplamp beschikbaar zijn.
Over: Hiermee wordt informatie over het toestel, de software en
de batterij weergegeven.
Verwijder: Hiermee kunt u een gekoppeld licht uit het netwerk
verwijderen.
Het lichtnetwerk testen
1 Selecteer op uw Edge toestel
> Instellingen > Sensors >
Lichten > Netwerkopties > Testlampen.
2 Selecteer het licht dat u wilt testen.
Het licht knippert als het is verbonden.
Automatische bundelintensiteit
Als de koplamp wordt gekoppeld met een compatibel Edge toestel, kan de intensiteit van de lichtbundel automatisch worden
aangepast op basis van de huidige lichtomstandigheden, zonsopkomst- en zonsondergangsgegevens en de snelheid.
Hoe sneller u fietst, hoe helderder uw lichtbundel. Als u langzamer fietst, wordt de lichtintensiteit verminderd om de
batterijlevensduur te maximaliseren.
Toestelinstellingen
3
Toestelinformatie
Specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij
Tot 1 jaar in stand-bymodus
Zie Modi voor lichtintensiteit koplamp en
levensduur van de batterij, pagina 4
Bedrijfstemperatuurbereik Van -15° tot 50°C (van 5° tot 122°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)
Radiofrequentie/-protocol 2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
Lichtstroom LED-lampje
100 tot 800 lm
2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
op het toestel.
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Modi voor lichtintensiteit koplamp en levensduur van
de batterij
Intensiteitsmodus
Lichtstroom LED­
lampje
Levensduur van
batterij
Hoog
800 lm
Maximaal 1,5 uur
Gemiddeld
400 lm
Maximaal 3 uur
Laag
200 lm
Maximaal 6 uur
Knipperend nacht
100 tot 300 lm
Maximaal 6 uur
Knipperend dag
700 lm
Maximaal 25 uur
Het toestel opladen
WAARSCHUWING
Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
LET OP
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.
OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
goedgekeurde temperatuurbereik (Specificaties, pagina 4).
1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USBnetadapter of in de USB-poort van een computer.
4 Laad het toestel volledig op.
Het statuslampje knippert groen tijdens het opladen. Het
statuslampje brandt constant groen als het opladen is voltooid.
Tips voor het opladen van het toestel
• Sluit de oplader stevig aan op het toestel.
U kunt het toestel opladen door de USB-kabel via een
Garmin goedgekeurde netadapter aan te sluiten op een
standaardstopcontact of een USB-poort op uw computer. Het
opladen van een geheel lege batterij duurt circa 6 uur bij
opladen via een computer en circa 4 uur bij opladen via een
netadapter.
• Verwijder de oplader van het toestel als het statuslampje
groen brandt.
• Bekijk de resterende levensduur van de batterij
op het
verbindingsscherm van uw Edge toestel (Het
verbindingenscherm weergeven, pagina 3).
Toestelonderhoud
LET OP
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
beschadiging van de poort te voorkomen.
Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
4
Toestelinformatie
Problemen oplossen
Het toestel herstellen
U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.
Houd de toestelknop 8 seconden ingedrukt tot alle LEDlampjes zijn uitgeschakeld.
Als u alle instellingen herstelt, worden de
koppelingsverbindingen van het toestel verwijderd.
Uitschakeling bij hoge temperatuur
Om oververhitting te voorkomen kan het Varia toestel worden
uitgeschakeld als het bij hoge intensiteit wordt gebruikt in een
warme omgeving waar geen luchtstroom is. Het statuslampje
brandt rood tot het toestel is afgekoeld. U dient het toestel
buiten te gebruiken.
Batterijbesparing bij lage temperatuur
Om de levensduur van de batterij te verlengen, is het Varia
toestel bij zeer lage temperaturen beperkt tot het gebruik van de
modi gemiddeld, laag en knipperen.
Productupdates
Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw
computer.
Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de
volgende diensten voor Garmin toestellen:
• Software-updates
• Productregistratie
2 Houd de Varia toestelknop 2 seconden ingedrukt om de
koppelmodus in te schakelen als de koplamp is
uitgeschakeld.
Het statuslampje knippert paars.
Houd
op de Varia afstandsbediening twee knoppen
3
tegelijkertijd ingedrukt totdat het statuslampje afwisselend
groen en rood knippert, en laat de knoppen los.
De afstandsbediening zoekt naar uw Varia toestel. Als de
afstandsbediening is gekoppeld, knippert het statuslampje 12
keer groen.
Nadat de afstandsbediening is gekoppeld, wordt er verbinding
gemaakt met uw toestel als dit binnen bereik is en is
ingeschakeld in de slimme modus. Mogelijk moet u de
afstandsbediening activeren door een knop te selecteren.
De software bijwerken via uw computer
Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
over zowel een USB ANT Stick™ account als een Garmin
Connect™ account en moet u de Garmin Express toepassing
downloaden.
1 Sluit de USB ANT Stick aan op een USB-poort op de
computer.
Sluit
het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
2
Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin
Express deze naar uw toestel.
Volg
de instructies op het scherm.
3
4 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het
bijwerken.
Meer informatie
• Ga naar www.garmin.com/intosports.
• Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Andere compatibele toestellen
Uw fietslamp koppelen met uw Edge 1000
1 Breng het Edge toestel binnen bereik (1 m) van de sensor.
OPMERKING: Zorg dat u tijdens het koppelen minstens
10 m (33 ft.) verwijderd bent van andere ANT+ fietslampen.
2 Schakel het Edge toestel in.
3 Selecteer in het startscherm > Sensors > Voeg sensor
toe > Zoek alles.
4 Houd de Varia toestelknop 2 seconden ingedrukt om de
koppelmodus in te schakelen als de koplamp is
uitgeschakeld.
Het statuslampje knippert paars.
5 Selecteer uw sensor.
Zodra de sensor met uw Edge toestel is gekoppeld, stopt het
statuspictogram op de verbindingenpagina met knipperen.
De afstandsbediening met uw Varia toestel
koppelen
Wanneer u voor de eerste keer de Varia afstandsbediening met
uw Varia toestel wilt verbinden, moet u de afstandsbediening
koppelen met uw toestel.
1 Breng de afstandsbediening binnen 1 m (3 ft.) van het
toestel.
OPMERKING: Blijf tijdens het koppelen op een afstand van
ten minste 10 m (33 ft.) van andere ANT+ sensors.
Problemen oplossen
5
Index
A
accessoires 5
afstandsbediening, koppelen 5
ANT+ sensors 3
B
batterij 4, 5
opladen 4
E
Edge 2, 3, 5
F
flitser 3
G
Garmin Express, software bijwerken 5
GPS, signaal 3
H
helderheid 3, 5
herstellen, toestel 5
I
installeren 1
instellingen 3
K
knoppen 2
koppelen 2, 3, 5
afstandsbediening 5
O
opladen 4
P
problemen oplossen 4, 5
S
satellietsignalen 3
smartphone 3
software, bijwerken 5
specificaties 4
T
temperatuur 5
toestel, onderhoud 4
toestel aanpassen 2
toestel bevestigen 1
toestel schoonmaken 4
U
updates, software 5
USB 5
6
Index
support.garmin.com
April 2017
190-02159-35_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising