Garmin | Varia™ UT800 Smart Headlight | User manual | Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight Brukerveiledning

Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight  Brukerveiledning
VARIA™ UT800
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ og Edge er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™, USB ANT Stick™
og Varia™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: A03086
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Installere frontbraketten .............................................................. 1
Montere hjelmbraketten .............................................................. 1
Oversikt over enheten ................................................................. 2
Slå på enheten ............................................................................2
LED-statuslamper på sykkellykten .............................................. 2
Enhetsinnstillinger......................................................... 2
Parkoble sykkellykten med Edge 820 ......................................... 2
Tilpasse innstillingene for frontlykten ved hjelp av Edge 820 ..... 3
Automatisk lysstyrke ................................................................... 3
Informasjon om enheten................................................ 3
Spesifikasjoner ........................................................................... 3
Lade enheten .............................................................................. 4
Tips til lading av enheten ............................................................ 4
Ta vare på enheten .....................................................................4
Feilsøking........................................................................ 4
Nullstille enheten ........................................................................ 4
Termisk sikkerhetsavslåing ......................................................... 4
Batterisparing ved lave temperaturer ......................................... 4
Produktoppdateringer ................................................................. 4
Få mer informasjon ..................................................................... 4
Andre kompatible enheter............................................. 4
Parkoble sykkellykten med Edge 1000 ....................................... 4
Parkoble fjernkontrollen med Varia enheten .............................. 4
Oppdatere programvaren ved hjelp av en datamaskin ............... 5
Indeks .............................................................................. 6
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Enheten er beregnet på utendørsbruk. Enheten kan bli varm
hvis den brukes i omgivelser med dårlig luftgjennomstrømming.
Ta forholdsregler.
Installere frontbraketten
Du kan bruke frontbraketten til å montere frontlykten og Edge
enheten din. Garmin anbefaler at du justerer braketten for å ta
hensyn til synvinkelen for Edge før du monterer og justerer
vinkelen på frontlykten.
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten og frontlykten
på der de ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Bruk en 2,5 mm unbrakonøkkel til å fjerne skruen À fra
styrekoblingen Á.
®
9 Sett inn skruen Ä og stram til for hånd.
10 Still hakkene i adapteren for kvart omdreining på linje med
flikene på undersiden av braketten.
3
4
5
6
Fjern eventuelt de to skruene øverst på braketten Â, vri
tilkoblingen og bytt ut skruene for å endre retningen på
braketten for en Edge enhet.
Plasser en gummipute rundt styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten.
Plasser styretilkoblingen rundt gummiputen.
MERK: Du bør justere konturene på gummiputen med
sporene på innsiden av styretilkoblingen.
Sett skruen tilbake, og fest den igjen med en 2,5 mm
unbrakonøkkel.
MERK: Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
11 Trykk forsiktig oppover, og vri adapteren mot klokken til den
låses på plass.
12 Justerer vinkelen på frontlykten slik at den er parallell med
veien, og fest skruen ved hjelp av en 4 mm unbrakonøkkel.
7 Sett Edge enheten på plass, og juster eventuelt braketten.
8 Koble adapteren for kvart omdreining à til frontlykten.
MERK: Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
Montere hjelmbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere frontlykten, der den ikke
påvirker sikkerheten og komforten til hjelmen din.
2 Fest braketten ved hjelp av begge stroppene.
3 Trykk ned spennen for å sikre stroppene.
Innledning
1
Første gang du slår på enheten, åpnes den i
parkoblingsmodus. Statuslampen blinker lilla. Enheten kan
parkobles med en trådløs fjernkontroll eller en Edge enhet.
2 Hold enhetstasten nede i 2 sekunder for å slå av enheten.
Neste gang du slår på enheten, åpnes den i modus for høy
lysstyrke.
LED-statuslamper på sykkellykten
4 Koble adapteren À til frontlykten.
5 Sett inn skruen Á og stram til for hånd.
6 Still flikene på adapteren på linje med hakkene på braketten.
LED-aktivitet
Status
Kontinuerlig rød
Det oppsto en feil under lading, eller enheten
har slått seg av for å forhindre overoppheting.
Blinker rødt
Lavt batterinivå.
Blinker grønt
Batteriet lades.
Lyser kontinuerlig
grønt
Ladingen er fullført.
Blinker blått
Enheten er i smartmodus og kan kontrolleres
av en parkoblet trådløs fjernkontroll eller Edge
enhet.
Blinker lilla
Enheten er i parkoblingsmodus.
Veksler mellom blått og Enheten laster opp programvare.
grønt
Enhetsinnstillinger
Du kan kontrollere Varia enhetene og tilpasse innstillingene på
dem eksternt ved hjelp av den kompatible Edge enheten din.
Denne delen inneholder instruksjoner for Edge 820-enheten.
Andre kompatible Edge enheter bruker lignende innstillinger.
Parkoble sykkellykten med Edge 820
1 Sørg for at Edge enheten er innenfor rekkevidden til
sensoren (1 m).
MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sykkellykter når
du skal parkoble enhetene.
2 Slå på Edge enheten.
3 Velg > Settings > Sensors > Add Sensor > Search All.
4 Sørg for at frontlykten er slått av. Hold Varia enhetstasten
inne i 2 sekunder for å starte parkoblingsmodusen.
Statuslampen blinker lilla, og frontlykten slås på. Enheten
forblir i parkoblingsmodus i 5 minutter eller til du trykker på
enhetstasten.
5 Velg sensoren.
Når sensoren er parkoblet med Edge enheten, vises et
statusikon kontinuerlig på tilkoblingsskjermbildet.
®
Spaken  må være i åpen stilling.
7 Sett enheten på plass i braketten.
8 Plasser spaken i lukket stilling for å låse enheten på plass i
braketten.
Spaken skal være i flukt med sokkelen.
9 Juster vinkelen på frontlykten, og fest skruen ved hjelp av en
4 mm unbrakonøkkel.
MERK: Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
Oversikt over enheten
Viser skjermbildet for tilkoblinger
Skjermbildet for tilkoblinger viser status for GPS, ANT+ sensorer
og trådløse tilkoblinger.
Gå til skjermbildet Hjem eller Data, og sveip ned fra øverst på
skjermen.
À
Enhetstast
Hold inne i 1 sekund for å slå på enheten.
Hold inne i 2 sekunder for å slå av enheten.
Hold inne for å starte parkoblingsmodus (Parkoble
sykkellykten med Edge 820, side 2).
Velg for å endre driftsmodi.
Á
LEDstatuslampe
Indikerer enhetsstatusen (LED-statuslamper på
sykkellykten, side 2).
Slå på enheten
1 Hold nede enhetstasten i 1 sekund.
2
Skjermbildet for tilkoblinger vises. Et blinkende ikon betyr at
enheten søker.
Enhetsinnstillinger
Tilpasse innstillingene for frontlykten ved
hjelp av Edge 820
Før du kan tilpasse innstillingene for Varia enheten ved hjelp av
Edge enheten din, må du parkoble enhetene (Parkoble
sykkellykten med Edge 820, side 2).
1 Velg > Settings > Sensors > Lights.
2 Velg et alternativ:
• Velg Enable for å aktivere lyktnettverket.
• Velg Network Options > Light Mode for å angi
lysstyrkemodusen for alle lyktene i nettverket (Innstillinger
for lysmodus, side 3).
• Velg Network Options > Light Beam Activated for at
frontlykten skal slås på automatisk når tidtakeren starter
eller Edge enheten slås på.
• Velg Network Options > Test Lights for å kontrollere at
hver av lyktene i nettverket ditt er konfigurert på riktig
måte (Teste lyktnettverket, side 3).
• Velg Network Options > Auto Beam Adjustment for at
lysstyrken til frontlykten skal justeres automatisk, basert
på hastigheten. Lykten lyser sterkere når du sykler i
høyere hastigheter, og den lyser svakere når du sykler i
lavere hastigheter.
• Velg en lykt for å se enhetsinformasjon og tilpasse hver av
lyktene i nettverket ditt (Lyktnettverksinnstillinger,
side 3).
Innstillinger for lysmodus
Velg følgende på Edge enheten:
> Settings > Sensors >
Lights > Network Options > Light Mode.
Auto: Justerer lysstyrken og endrer lysmodusen automatisk
basert på lyset i omgivelsene og tidspunkt på dagen. Denne
modusen anbefales når du sykler til jobb eller på landeveien.
High Visibility: Setter lysstyrken til blinkende modus eller den
mest lyssterke innstillingen.
Trail: Justerer lysstyrken og endrer lysmodusen automatisk
basert på lyset i omgivelsene og tidspunkt på dagen. Denne
modusen anbefales ved terrengsykling.
Individual: Lar deg tilpasse lysintensitet og mønstermodus for
hver av lyktene i nettverket ditt (Lyktnettverksinnstillinger,
side 3).
Lyktnettverksinnstillinger
Velg følgende på Edge enheten:
> Settings > Sensors >
Lights, og velg en parkoblet lykt.
Enable: Slår på lyset og lar deg kontrollere lykten eksternt med
Edge enheten. Du kan deaktivere en lykt for å koble den fra
lyktnettverket.
Light Mode: Angir lysintensiteten og mønstermodusen, eller slår
av lykten.
MERK: Denne innstillingen er tilgjengelig når du velger
lysmodusinnstillingen Individual (Innstillinger for lysmodus,
side 3).
Software Update: Ser etter programvareoppdateringer for
frontlykten.
About: Viser informasjon om enheten, programvare og batteriet.
Remove: Brukes til å slette en parkoblet lykt fra nettverket.
Teste lyktnettverket
1 Velg følgende på Edge enheten:
> Settings > Sensors >
Lights > Network Options > Test Lights.
2 Velg en lykt du vil teste.
Lyset blinker når den er tilkoblet.
Automatisk lysstyrke
Når frontlykten er parkoblet med en kompatibel Edge-enhet, kan lysstyrken justeres automatisk basert på lyset i omgivelsene,
informasjon om soloppgang og solnedgang samt hastigheten din.
Frontlykten lyser sterkere etter hvert som hastigheten din øker. Når du sykler saktere, reduseres lysstyrken for å forlenge
batteritiden.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 1 år i standbymodus
Se Batteritid og lysstyrkemoduser for
frontlykten, side 3
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
LED-lysstrøm
100–800 lm
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Batteritid og lysstyrkemoduser for frontlykten
Driftstemperaturområde Fra -15 til 50°C (fra 5 til 122°F)
Intensitetsmodus
LED-lysstrøm
Batteritid
Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Høy
800 lm
Opptil 1,5 timer
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Middels
400 lm
Opptil 3 timer
Informasjon om enheten
3
Intensitetsmodus
LED-lysstrøm
Batteritid
Lav
200 lm
Opptil 6 timer
Nattblinking
100–300 lm
Opptil 6 timer
Dagblinking
700 lm
Opptil 25 timer
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner, side 3).
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Feilsøking
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å svare.
Hold enhetstasten inne i 8 sekunder til alle LED-lampene er
slått av.
Når du nullstiller enheten, fjernes alle parkoblingene.
Termisk sikkerhetsavslåing
Varia enheten kan slå seg av for å unngå overoppheting når den
brukes ved høy intensitet i varm, stillestående luft. LEDstatuslampen lyser rødt til enheten er avkjølt. Du bør bruke
enheten utendørs.
Batterisparing ved lave temperaturer
Varia enheten forlenger batteritiden ved at det kun er mulig å
bruke modusene middels, lav og blinkende ved svært lave
temperaturer.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Produktregistrering
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en strømkilde,
for eksempel USB-vegglader og en USB-port på en
datamaskin.
4 Lad enheten helt opp.
LED-statuslampen blinker grønt under lading. LEDstatuslampen lyser grønt når ladingen er fullført.
Tips til lading av enheten
• Koble laderen skikkelig til enheten.
Du kan lade enheten ved hjelp av USB-kabelen på to måter.
Enten ved å bruke en strømadapter som er godkjent av
Garmin i en vanlig stikkontakt, eller ved å koble USB-kabelen
til USB-porten på en datamaskin. Et helt utladet batteri lades
opp på 6 timer ved hjelp av en datamaskin eller på 4 timer
ved hjelp av en vekselstrømkilde.
• Koble laderen fra enheten når statuslampen lyser grønt
kontinuerlig.
• Du kan se den gjenværende batteritiden
på
tilkoblingsskjermbildet på Edge enheten (Viser skjermbildet
for tilkoblinger, side 2).
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
4
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Andre kompatible enheter
Parkoble sykkellykten med Edge 1000
1 Sørg for at Edge enheten er innenfor rekkevidden til
sensoren (1 m).
MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sykkellykter når
du skal parkoble enhetene.
2 Slå på Edge enheten.
3 Velg følgende på startskjermbildet: > Sensors > Add
Sensor > Search All.
4 Sørg for at frontlykten er slått av. Hold Varia enhetstasten
inne i 2 sekunder for å starte parkoblingsmodusen.
Statuslampen blinker lilla.
5 Velg sensoren.
Når sensoren er parkoblet med Edge enheten, vises et
kontinuerlig statusikon på tilkoblingssiden.
Parkoble fjernkontrollen med Varia enheten
Første gang du kobler Varia fjernkontrollen til Varia enheten, må
du parkoble fjernkontrollen med enheten.
1 Sørg for at fjernkontrollen er innenfor rekkevidden til enheten
(1 m (3 fot)).
MERK: Du må stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer
når du skal parkoble enhetene.
2 Sørg for at frontlykten er slått av. Hold Varia enhetstasten
inne i 2 sekunder for å starte parkoblingsmodusen.
Feilsøking
Statuslampen blinker lilla.
3 Hold nede to taster på Varia fjernkontrollen samtidig frem til
LED-statuslampen veksler mellom å blinke grønt og rødt, og
slipp tastene.
Fjernkontrollen søker etter Varia enheten. Når fjernkontrollen
er parkoblet, blinker LED-lampen for status grønt tolv ganger.
Når fjernkontrollen er parkoblet, kobles den til enheten når
enheten er innenfor rekkevidde og er slått på i smartmodus. Du
må kanskje vekke fjernkontrollen ved å trykke på en tast.
Oppdatere programvaren ved hjelp av en
datamaskin
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av en
datamaskin, trenger du en USB ANT Stick™ og en Garmin
Connect™ konto. Du må også laste ned Garmin Express
programmet.
1 Koble USB ANT Stick til en USB-port på datamaskinen.
2 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
Andre kompatible enheter
5
Indeks
A
ANT+ sensorer 2
B
batteri 3, 4
lade 4
E
Edge 2–4
enhet, vedlikehold 4
F
feilsøking 4
fjernkontroll, parkobling 4
G
Garmin Express, oppdatere programvare 4
GPS, signal 2
H
hastighet 3
I
innstillinger 3
L
lade 4
lysstyrke 3, 4
M
montere 1
montere enheten 1
N
nullstille, enhet 4
O
oppdateringer, programvare 5
P
parkobling 2, 4
fjernkontroll 4
programvare, oppdatere 4, 5
R
rengjøre enheten 4
S
satellittsignaler 2
smarttelefon 2
spesifikasjoner 3
T
taster 2
temperatur 4
tilbehør 4
tilpasse enheten 2
U
USB 5
6
Indeks
support.garmin.com
April 2017
190-02159-38_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising