Garmin | eTrex® 22x | User guide | Garmin eTrex® 22x Podręcznik użytkownika

Garmin eTrex® 22x Podręcznik użytkownika
ETREX 22X/32X
®
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , eTrex oraz VIRB są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ oraz Thumb Stick™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
Apple oraz Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C,
LLC. NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Informacje o baterii ..................................................................... 1
Instalowanie baterii typu AA ................................................... 1
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................ 1
Włączanie trybu oszczędności baterii .................................... 1
Przechowywanie przez dłuższy czas ..................................... 1
Włączanie urządzenia ................................................................. 1
Odbieranie sygnałów satelitarnych ............................................. 1
Włączanie podświetlenia ............................................................ 1
Otwieranie menu głównego ........................................................ 1
Punkty, trasy i ślady....................................................... 1
Menu Dokąd? ............................................................................. 1
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu innej pozycji ........................ 2
Punkty ......................................................................................... 2
Tworzenie punktu ................................................................... 2
Odwzorowanie punktu ........................................................... 2
Podróżowanie do punktu ....................................................... 2
Wyszukiwanie miejsca wg nazwy .......................................... 2
Edytowanie punktu ................................................................. 2
Usuwanie punktu pośredniego .............................................. 2
Uśrednianie punktu ................................................................ 2
Trasy ........................................................................................... 2
Wyznaczanie trasy ................................................................. 2
Wyświetlanie trasy na mapie ................................................. 2
Podróż zapisaną trasą ........................................................... 2
Wyświetlanie aktywnej trasy .................................................. 2
Edytowanie nazwy trasy ........................................................ 2
Edytowanie trasy .................................................................... 2
Usuwanie trasy ...................................................................... 2
Odwracanie trasy ................................................................... 3
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą ................................ 3
Ślady ........................................................................................... 3
Zapisywanie wykresów śladów .............................................. 3
Wyświetlanie bieżącego śladu ............................................... 3
Zapisywanie bieżącego śladu ................................................ 3
Podróżowanie zapisanym śladem ......................................... 3
Czyszczenie bieżącego śladu ................................................ 3
Usuwanie śladu ...................................................................... 3
Ustawienia śladu .................................................................... 3
Zakup dodatkowych map ............................................................ 3
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 3
Nawigacja........................................................................ 3
Podróżowanie do celu ................................................................ 3
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź .................................... 4
Ustawienia kierunku ............................................................... 4
Mapa ........................................................................................... 4
Nawigacja z użyciem mapy .................................................... 4
Zmiana orientacji mapy .......................................................... 4
Pomiar dystansu na mapie .................................................... 4
Ustawienia mapy .................................................................... 4
Kompas .......................................................................................4
Kalibracja kompasu ................................................................ 4
Nawigacja z użyciem kompasu .............................................. 4
Wskaźnik kursu ...................................................................... 5
Wykres wysokości ...................................................................... 5
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego .................... 5
Ustawienia wykresu wysokości .............................................. 5
Komputer podróży ...................................................................... 5
Ustawienia komputera podróży .............................................. 5
Przywracanie domyślnych ustawień stron .................................. 5
Funkcje i ustawienia menu głównego.......................... 5
Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera .......................... 5
Podróżowanie do skrzynki ..................................................... 5
chirp™ .................................................................................... 6
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych ........................ 6
Ustawianie punktu alarmowego .................................................. 6
Obliczanie powierzchni obszaru ................................................. 6
Strona satelitów .......................................................................... 6
Ustawienia satelitów GPS ...................................................... 6
Serwis Garmin Adventures ......................................................... 6
Wysyłanie plików do aplikacji BaseCamp .............................. 6
Tworzenie przygody ............................................................... 6
Rozpoczęcie przygody ........................................................... 6
Pilot VIRB® ................................................................................. 6
Dodatkowe narzędzia w menu głównym .................................... 7
Dostosowywanie urządzenia......................................... 7
Regulowanie jasności podświetlenia .......................................... 7
Dostosowywanie menu głównego .............................................. 7
Zmiana kolejności stron .............................................................. 7
Dodawanie stron .................................................................... 7
Usuwanie stron ...................................................................... 7
Dostosowywanie pól danych ...................................................... 7
Pola danych ........................................................................... 7
Profile ..........................................................................................8
Tworzenie własnego profilu ................................................... 9
Wybór profilu .......................................................................... 9
Edytowanie nazwy profilu ...................................................... 9
Usuwanie profilu .................................................................... 9
Ustawienia systemowe ............................................................... 9
System GPS i inne systemy satelitarne ................................. 9
Ustawienia wyświetlania ............................................................. 9
Ustawianie dźwięków urządzenia ............................................... 9
Zmiana jednostek miary .............................................................. 9
Ustawienia czasu ........................................................................ 9
Ustawienia formatu pozycji ......................................................... 9
Ustawienia wyznaczania trasy .................................................... 9
Ustawienia wysokościomierza .................................................... 9
Ustawienia morskie ................................................................... 10
Konfigurowanie alarmów morskich ...................................... 10
Zerowanie danych .................................................................... 10
Informacje o urządzeniu.............................................. 10
Aktualizacje produktów ............................................................. 10
Konfigurowanie Garmin Express ......................................... 10
Rejestrowanie urządzenia .................................................... 10
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami ........................................................ 10
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 10
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 10
Zarządzanie danymi ................................................................. 10
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 10
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 11
Przesyłanie plików do urządzenia ........................................ 11
Usuwanie plików .................................................................. 11
Odłączanie kabla USB ......................................................... 11
Dane techniczne ....................................................................... 11
Załącznik....................................................................... 11
Dodatkowe akcesoria ............................................................... 11
Parowanie czujników ANT+ ...................................................... 11
Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+
z urządzeniem Garmin ......................................................... 11
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 12
Ponowne uruchamianie urządzenia ..................................... 12
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień .................. 12
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ....................................... 12
Indeks............................................................................ 13
Skrzynki ...................................................................................... 5
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Ogólne informacje o urządzeniu
Określanie typu baterii
1 W menu głównym wybierz kolejno Konfiguracja > System >
Typ baterii.
2 Wybierz Alkaliczne, Litowe lub Bateria NiMH.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
Istnieje kilka sposobów na wydłużenie czasu działania baterii.
• Zmniejsz jasność podświetlenia (Regulowanie jasności
podświetlenia, strona 7).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 9).
• Korzystaj z trybu oszczędzania baterii (Włączanie trybu
oszczędności baterii, strona 1).
• Zmniejsz prędkość rysowania map (Ustawienia mapy,
strona 4).
• Wyłącz GLONASS (System GPS i inne systemy satelitarne,
strona 9).
Włączanie trybu oszczędności baterii
Kontroler Thumb Stick™. Przesuwaj kierunkowo, aby przewinąć lub
zaznaczyć element. Naciśnij, aby wybrać element.
Korzystając z trybu oszczędności baterii, można wydłużyć czas
jej działania.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlacz >
Oszczędność baterii > Wł..
W trybie oszczędności baterii ekran wygasza się po po
zakończeniu czasu podświetlenia. Można wybrać opcję , aby
włączyć ekran, lub dwukrotnie dotknąć opcji , aby wyświetlić
stronę stanu.
Przycisk menu. Naciśnij, aby otworzyć menu strony. Naciśnij
dwukrotnie, aby powrócić do menu głównego.
Przechowywanie przez dłuższy czas
Przyciski powiększenia. Naciśnij, aby powiększać i zmniejszać.
Przycisk powrotu. Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.
Naciśnij , aby dostosować poziom podświetlenia. Przytrzymaj,
aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Port mini-USB (pod osłoną zabezpieczającą).
Pokrywka komory baterii.
Spłaszczone kółko blokujące pokrywkę komory.
Grzbiet montażowy.
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
Zakres temperatur określony dla urządzenia może wykraczać
poza dopuszczalny zakres działania niektórych baterii. Baterie
alkaliczne mogą wybuchać w wysokiej temperaturze.
NOTYFIKACJA
Baterie alkaliczne tracą znaczącą ilość swojej pojemności
w miarę spadku temperatury. W przypadku korzystania
z urządzenia w temperaturze poniżej zera należy używać baterii
litowych.
Instalowanie baterii typu AA
Urządzenie przenośne działa na dwie baterie typu AA (do
nabycia osobno). W celu uzyskania optymalnej wydajności
należy używać baterii NiMH lub litowych.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Włóż dwie baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem biegunów.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy,
należy z niego wyjąć baterie. Wyjęcie baterii nie spowoduje
utraty zapisanych danych.
Włączanie urządzenia
Przytrzymaj
.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Odebranie sygnałów satelitarnych może zająć od 30 do 60
sekund.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
2 Jeśli zajdzie potrzeba, włącz urządzenie.
3 Zaczekaj, aż urządzenie wyszuka satelity.
Podczas określania pozycji przez urządzenie na ekranie
miga znak .
pokazuje moc sygnału satelitarnego.
Włączanie podświetlenia
Wybierz dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie.
Podświetlenie włącza się automatycznie po wyświetleniu się
alertu lub wiadomości.
Otwieranie menu głównego
Menu główne zapewnia dostęp do narzędzi i ekranów ustawień
punktów trasy, aktywności, tras i wielu innych elementów
(Dodatkowe narzędzia w menu głównym, strona 7).
Na dowolnej stronie wybierz menu dwukrotnie.
Punkty, trasy i ślady
Menu Dokąd?
3 Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
Wstęp
Menu Dokąd? można użyć do wyszukania celu podróży. Nie
wszystkie kategorie menu Dokąd? są dostępne na wszystkich
obszarach i mapach.
1
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu innej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > menu > Szukaj blisko.
2 Wybierz opcję.
3 Wybierz pozycję.
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję
użytkownika, a także dokąd zmierza. Można dodawać
szczegółowe dane dotyczące pozycji, takie jak nazwa,
wysokość lub głębokość.
Możesz dodać plik .gpx zawierający punkty, przesyłając go do
folderu GPX (Przesyłanie plików do urządzenia, strona 11).
Tworzenie punktu
Można zapisać aktualną pozycję jako punkt.
1 Wybierz Zaznacz punkt.
2 W razie potrzeby wybierz pole, aby wprowadzić zmiany dla
punktu.
3 Wybierz Gotowe.
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do
nowej.
1 Wybierz Menedżer punktów trasy.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno menu > Odwzoruj punkt.
4 Wpisz namiar i wybierz Gotowe.
5 Wybierz jednostkę miary.
6 Wpisz odległość i wybierz Gotowe.
7 Wybierz Zapisz.
Podróżowanie do punktu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Punkty trasy.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz Jedź.
Wyszukiwanie miejsca wg nazwy
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Punkty trasy > menu > Szukaj
wg liter.
2 Wpisz nazwę lub jej część.
3 Wybierz Jedź.
Edytowanie punktu
1 Wybierz Menedżer punktów trasy.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz element, który chcesz edytować, np. nazwę.
4 Podaj nowe informacje i wybierz Jedź.
Usuwanie punktu pośredniego
1 Wybierz Menedżer punktów trasy.
2 Wybierz punkt pośredni.
3 Wybierz kolejno menu > Usuń.
Uśrednianie punktu
Można doprecyzowywać położenie punktu. Podczas uśredniania
urządzenie dokonuje kilku odczytów tej samej lokalizacji
i wykorzystuje średnią wartość w celu uzyskania jak
najdokładniejszej pozycji.
1 Wybierz Menedżer punktów trasy.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno menu > Uśrednij pozycję.
4 Przejdź do wybranej pozycji punktu.
2
5 Wybierz Start.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
7 Gdy pasek stanu dokładności osiągnie 100%, wybierz
Zapisz.
Aby uzyskać optymalne rezultaty, zbierz od czterech do ośmiu
próbek dla wybranego punktu, czekając co najmniej 90 minut
przed zapisem kolejnych próbek.
Trasy
Trasa składa się z szeregu punktów lub pozycji i prowadzi
użytkownika do celu podróży.
Wyznaczanie trasy
1 Wybierz kolejno Planowanie trasy > Wyznacz trasę >
Wybierz 1. punkt.
Wybierz kategorię.
Wybierz pierwszy punkt trasy.
Wybierz Użyj.
Wybierz Wybierz następny punkt, aby dodać dodatkowe
punkty do trasy.
6 Wybierz back, aby zapisać trasę.
2
3
4
5
Wyświetlanie trasy na mapie
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Pokaż mapę.
Podróż zapisaną trasą
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Jedź.
Wyświetlanie aktywnej trasy
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz Aktywna trasa.
2 Wybierz punkt na trasy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Edytowanie nazwy trasy
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Zmień nazwę.
4 Podaj nową nazwę.
Edytowanie trasy
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Edytuj trasę.
4 Wybierz punkt.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić punkt na mapie, wybierz Napisz recenzję.
• Aby zmienić kolejność punktów na trasie, wybierz
Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
• Aby wstawić dodatkowy punkt na trasie, wybierz Wstaw.
Dodatkowy punkt zostanie wstawiony przed aktualnie
edytowanym punktem.
• Aby usunąć punkt z trasy, wybierz Usuń.
6 Wybierz back, aby zapisać trasę.
Usuwanie trasy
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Usuń trasę.
Punkty, trasy i ślady
Odwracanie trasy
Można zamienić punkt początkowy z punktem końcowym trasy,
aby pokonać trasę w odwrotną stronę.
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Odwróć trasę.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Wybierz kolejno Dokąd? > Przerwij nawigację.
Ślady
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera
informacje o punktach wzdłuż zarejestrowanej ścieżki, w tym
czas, pozycję i wysokość położenia każdego punktu. Domyślnie
urządzenie tworzy wykres śladu, gdy poruszasz się
z włączonym urządzeniem.
Zapisywanie wykresów śladów
1 W menu głównym wybierz kolejno Konfiguracja > Ślady >
Wykres śladu.
2 Wybierz Rejestruj, nie pokazuj lub Rejestruj, pokaż na
mapie.
Jeśli wybierzesz opcję Rejestruj, pokaż na mapie, linia na
mapie będzie wskazywać ślad.
3 Wybierz Metoda rejestracji.
4 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować ślady ze zmienną częstotliwością w celu
utworzenia optymalnego odwzorowania śladów, wybierz
Auto.
• Aby rejestrować ślady na określonym dystansie, wybierz
Dystans.
• Aby rejestrować ślady przez określony czas, wybierz
Czas.
Wybierz
Interwał rejestrowania.
5
6 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli wybrana została opcja Auto dla Metoda rejestracji,
wybierz daną opcję częstszego lub rzadszego
rejestrowania śladów.
UWAGA: Używanie opcji Najczęściej zapewnia najbardziej
szczegółowe dane śladu, ale jednocześnie powoduje
szybsze zapełnianie pamięci urządzenia.
• Jeśli wybrana została opcja Dystans lub Czas dla
ustawienia Metoda rejestracji, podaj odpowiednią
wartość.
Wykres śladu jest tworzony w trakcie przemieszczania się
z włączonym urządzeniem.
Wyświetlanie bieżącego śladu
1 Wybierz kolejno Menedżer śladów > Bieżący ślad.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić bieżący ślad na mapie, wybierz Pokaż
mapę.
• Aby wyświetlić wykres wysokości dla bieżącego śladu,
wybierz Wykres wysokości.
Zapisywanie bieżącego śladu
1 Wybierz kolejno Menedżer śladów > Bieżący ślad.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Zapisz ślad, aby zapisać cały ślad.
• Wybierz Zapisz fragment i wybierz fragment.
Podróżowanie zapisanym śladem
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ślady.
2 Wybierz zapisany ślad.
3 Wybierz Jedź.
Nawigacja
Czyszczenie bieżącego śladu
Wybierz kolejno Menedżer śladów > Bieżący ślad >
Wyczyść bieżący ślad.
Usuwanie śladu
1 Wybierz Menedżer śladów.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Usuń.
Ustawienia śladu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Ślady.
Wykres śladu: Włączanie i wyłączanie rejestrowania śladów.
Metoda rejestracji: Ustawia metodę rejestracji śladów. Auto
pozwala rejestrować ślady ze zmienną częstotliwością w celu
utworzenia optymalnego odwzorowania śladów.
Interwał rejestrowania: Ustawia częstotliwość rejestrowania
śladów. Częstsze rejestrowanie punktów pozwala uzyskać
bardziej szczegółowy ślad, powoduje jednak szybsze
zapełnianie się wykresu śladu.
Wyczyść bieżący ślad: Powoduje wyczyszczenie bieżącej
pamięci śladu.
Zaawansowana konfiguracja > Autoarchiwizacja: Ustawia
automatyczną metodę archiwizacji w celu porządkowania
śladów. Ślady są zapisywane i usuwane automatycznie.
Zaawansowana konfiguracja > Kolor: Zmiana koloru linii śladu
na mapie.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyszukiwanie adresu
Dodatkowe mapy City Navigator umożliwiają wyszukiwanie
adresów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Adresy.
2 W razie potrzeby wybierz kraj lub województwo.
3 Podaj miasto lub kod pocztowy.
UWAGA: Nie wszystkie mapy umożliwiają wyszukiwanie
kodów pocztowych.
4 Wybierz miasto.
5 Podaj numer domu.
6 Podaj ulicę.
®
Nawigacja
Możesz podróżować wyznaczoną trasą lub śladem, do punktu,
skrzynki lub dowolnej zapisanej w urządzeniu pozycji.
Skorzystaj z mapy lub kompasu, aby nawigować do celu
podróży.
Podróżowanie do celu
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz kategorię.
3 W razie konieczności, wybierz kolejno menu > Szukaj wg
liter i wpisz nazwę miejsca docelowego lub część tej nazwy.
4 Wybierz cel podróży.
5 Wybierz Jedź.
Trasa wyświetlana jest na mapie w postaci purpurowej linii.
6 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 4) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 4).
3
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt
w oddali, zablokować wskazany kierunek, a następnie
rozpocząć podróż do tego obiektu.
UWAGA: Funkcja Celuj i idź jest dostępna wyłącznie
w urządzeniach eTrex 32x.
1 Wybierz Celuj i idź.
2 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
3 Wybierz kolejno Zablokuj kierunek > Ustaw kurs.
4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu.
Ustawienia kierunku
Można dostosować ustawienia kompasu.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Kurs kompasowy.
Wyświetlacz: Określanie sposobu sygnalizowania kierunku
wyświetlanego w kompasie.
Odniesienie północne: Ustawianie w kompasie odniesienia
północnego.
Linia/wskaźnik celu: Pozwala wybrać zachowanie wskaźnika
wyświetlanego na mapie. Namiar wskazuje kierunek podróży.
Kurs wskazuje relację względem linii kursu prowadzącej do
celu podróży.
Kompas: Automatyczne przełączanie z kompasu
elektronicznego na kompas GPS w przypadku podróży
z dużą prędkością lub przez określony okres czasu.
Kalibruj kompas: Patrz Kalibracja kompasu, strona 4.
Mapa
przedstawia aktualne położenie na mapie. W miarę przebiegu
podróży ikona przemieszcza się, pozostawiając za sobą
wykres śladu (szlak). Na mapie pojawiają się nazwy i symbole
punktów. Podczas nawigacji do celu trasa jest oznaczona na
mapie kolorową linią.
Nawigacja z użyciem mapy
NOTYFIKACJA
Mapy w urządzeniu mogą tworzyć trasy piesze lub rowerowe,
korzystając z dróg i szlaków, ale nie mogą tworzyć tras dla
nawigacji samochodowej.
1 Rozpocznij podróż do celu.
2 Wybierz Mapa.
przedstawia aktualne położenie na mapie. Trasa jest
oznaczona kolorową linią.
3 Wykonaj jedną lub więcej czynności:
• Użyj kontrolera Thumb Stick, aby przesuwać kursor na
mapie i wyświetlać różne obszary mapy.
• Aby powiększać i pomniejszać mapę, wybierz i .
Zmiana orientacji mapy
1 Na mapie wybierz kolejno menu.
2 Wybierz kolejno Ustaw mapę > Orientacja.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję Północ u góry, aby góra strony była
zwrócona ku północy.
• Wybierz opcję Kierunek u góry, aby góra strony była
zwrócona w kierunku podróży.
• Opcja Tryb samochodu wyświetla widok perspektywiczny
do jazdy samochodem z kierunkiem podróży
wyświetlanym u góry.
Pomiar dystansu na mapie
Istnieje możliwość pomiaru dystansu między dwoma pozycjami.
1 Wybierz pozycję na mapie.
4
2 Wybierz kolejno menu > Pomiar dystansu.
3 Przesuń szpilkę i umieść ją w innym miejscu na mapie.
Ustawienia mapy
Wybierz kolejno Konfiguracja > Mapa.
Orientacja: Umożliwia ustawienie sposobu wyświetlania mapy
na stronie. Północ u góry wyświetla północ u góry strony.
Kierunek u góry wyświetla widok z góry z bieżącym
kierunkiem podróży na górze ekranu. Tryb samochodu
wyświetla widok 3D do jazdy samochodem z kierunkiem
podróży wyświetlanym u góry.
Pola danych: Dostosuj pola danych i pulpity mapy, kompas,
wykres wysokości oraz komputer podróży.
Zaawansowane ustawienia mapy: Otwiera zaawansowane
ustawienia mapy (Ustawienia mapy, strona 4).
O mapie: Włącza i wyłącza mapy dostępne aktualnie
w urządzeniu.
Zaawansowane ustawienia mapy
Wybierz kolejno Konfiguracja > Mapa > Zaawansowane
ustawienia mapy.
Automatyczne przybliżanie: Automatyczny wybór
odpowiedniego poziomu powiększenia dla optymalnego
korzystania z mapy. W przypadku wybrania opcji Wył.
operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać
ręcznie.
Stopnie powiększenia: Ustawianie stopnia powiększenia dla
wyświetlanych elementów mapy. Elementy mapy nie będą
się pojawiać, jeżeli stopień powiększenia mapy jest większy
od ustawionego stopnia.
Rozmiar tekstu: Wybór rozmiaru tekstu dla elementów mapy.
Szczegółowość: Ta opcja służy do określania szczegółowości
mapy. Im więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być
odświeżana.
Cieniowany relief: Wyświetlanie reliefu szczegółów na mapie
(jeśli jest dostępny) lub wyłączanie cieniowania.
Kompas
Podczas nawigowania wskaźnik wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim się poruszamy. Kiedy wskaźnik
jest skierowany w górę elektronicznego kompasu, podróż
odbywa się dokładnie w kierunku celu. Jeśli jest on
skierowany w innym kierunku, należy skręcać aż strzałka
zacznie wskazywać górę kompasu.
Kalibracja kompasu
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy kompas elektroniczny
(tylko modele eTrex 32x). Kompas należy kalibrować po
przebyciu długiego dystansu, po znaczącej zmianie temperatury
lub po wymianie baterii.
1 Wyjdź na zewnątrz, z dala od obiektów wpływających na pola
magnetyczne, np. samochodów, budynków czy linii
wysokiego napięcia.
2 Na ekranie kompasu naciśnij menu.
3 Wybierz kolejno Kalibruj kompas > Start.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Nawigacja z użyciem kompasu
Podczas podróży do celu wskaźnik wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim się poruszamy.
1 Rozpocznij nawigację do celu podróży (Podróżowanie do
celu, strona 3).
2 Wybierz Kompas.
3 Wykonuj zakręty do czasu, aż wskaźnik będzie wskazywać
górę kompasu, a następnie jedź dalej w tym kierunku.
Nawigacja
Wskaźnik kursu
Wskaźnik kursu jest wyjątkowo przydatny podczas nawigacji na
wodzie oraz w przypadku, gdy na trasie nie ma większych
przeszkód. Pozwala on także unikać zagrożeń mogących
wystąpić z obu stron kursu, takich jak płycizny czy zatopione
skały.
Aby włączyć wskaźnik kursu, na ekranie kompasu wybierz
kolejno menu > Konfiguracja kierunku > Linia/wskaźnik celu
> Kurs (CDI).
Resetuj: Zerowanie wszystkich wartości komputera podróży.
Aby zapewnić sobie dokładne informacje, stare dane należy
wyzerować przed rozpoczęciem nowej podróży.
Duże cyfry: Zmiana rozmiaru cyfr wyświetlanych na stronie
komputera podróży.
Zmień pola danych: Dostosowuje pola danych komputera
podróży.
Zmień pulpit: Zmiana motywu i informacji wyświetlanych na
pulpicie.
UWAGA: Dostosowane ustawienia są zapamiętywane
w pulpicie. Ustawienia te nie zostaną utracone po zmianie
profilu (Profile, strona 8).
Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia
fabryczne komputera podróży.
Przywracanie domyślnych ustawień stron
Wskaźnik kursu
wskazuje relację względem linii kursu
prowadzącej do celu podróży. Wskaźnik zboczenia z kursu
(CDI)
wskazuje zejście (prawe lub lewe) z kursu. Skala
odnosi się do odległości pomiędzy punktami
na wskaźniku
zboczenia z kursu, które informują o stopniu zboczenia z kursu.
Wykres wysokości
UWAGA: Wykres wysokości jest dostępny wyłącznie
w urządzeniach eTrex 32x.
Wykres wysokości domyślnie wyświetla wysokość na dystans.
Ustawienia wykresu wysokości można dostosować (Ustawienia
wykresu wysokości, strona 5). Można wybrać dowolny punkt
na wykresie, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat
tego punktu.
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego
Znając rzeczywiste ciśnienie barometryczne, można ręcznie
skalibrować wysokościomierz barometryczny.
1 Przejdź do pozycji, dla której znasz wysokość i ciśnienie
barometryczne.
2 Wybierz kolejno Wykres wysokości > menu > Kalibruj
wysokościomierz.
Wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
3
Ustawienia wykresu wysokości
Na ekranie wykresu wysokości wybierz menu.
Zmień typ wykresu: Określanie typu danych wyświetlanych na
wykresie wysokości. .
Dostosuj zakres powiększenia: Umożliwia regulację zakresów
powiększenia dostępnych na stronie wysokościomierza.
Zmień pola danych: Umożliwia dostosowanie pól danych
wysokościomierza.
Resetuj: Zeruje dane wysokościomierza wraz z punktem trasy,
śladem i danymi podróży.
Kalibruj wysokościomierz: Patrz (Kalibracja wysokościomierza
barometrycznego, strona 5).
Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia
fabryczne wysokościomierza.
Komputer podróży
Komputer podróży wyświetla bieżącą i średnią prędkość, licznik
podróży i inne przydatne statystyki. Można dostosować układ
komputera podróży, pulpit i pola danych.
Ustawienia komputera podróży
Na ekranie komputera podróży wybierz menu.
Funkcje i ustawienia menu głównego
1 Otwórz stronę, dla której chcesz przywrócić ustawienia.
2 Wybierz kolejno menu > Przywróć domyślne.
Funkcje i ustawienia menu głównego
Skrzynki
Geocaching to zabawa polegająca na poszukiwaniu ukrytych
skarbów, której uczestnicy ukrywają lub szukają ukrytych
skrzynek, korzystając ze wskazówek i współrzędnych GPS.
Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera
Można ręcznie pobrać skrzynki do urządzenia za pomocą
komputera (Przesyłanie plików do urządzenia, strona 11).
Można umieścić pliki skrzynek w pliku GPX i zaimportować je do
folderu GPX w urządzeniu. Płatne członkostwo w serwisie
geocaching.com umożliwia korzystanie z funkcji Pocket Query
pozwalającej na pobieranie dużych zestawów skrzynek do
urządzenia w jednym pliku GPX.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.geocaching.com.
3 W razie potrzeby utwórz konto.
4 Zaloguj się.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie geocaching.com,
aby wyszukać i pobrać pozycje skrzynek do urządzenia.
Podróżowanie do skrzynki
1 Wybierz Skrzynki.
2 Wybierz skrzynkę.
3 Wybierz Jedź.
Zapisywanie próby odnalezienia
Po podjęciu próby odnalezienia skrzynki można zarejestrować
jej rezultaty. Część skrzynek można zweryfikować na stronie
www.geocaching.com.
1 Wybierz kolejno Skrzynki > Zapisz próbę.
2 Wybierz Znalezione, Nie znaleziono, Wymaga naprawy lub
Nietknięty.
3 Wybierz opcję:
• Aby zakończyć zapis, wybierz Gotowe.
• Aby rozpocząć podróż do skrzynki znajdującej się najbliżej
bieżącej pozycji, wybierz Znajdź następny najbliższy.
• Aby wprowadzić komentarz dotyczący poszukiwań
skrzynki lub samej skrzynki, wybierz Dodaj komentarz,
wpisz komentarz i wybierz Gotowe.
Po zalogowaniu się do strony www.geocaching.com zapis jest
automatycznie przesyłany na Twoje konto w serwisie
www.geocaching.com.
5
chirp™
chirp to niewielkie akcesorium firmy Garmin , które można
zaprogramować i pozostawić w skrzynce. Możesz użyć swojego
urządzenia, aby znaleźć urządzenie chirp w skrzynce. Więcej
informacji na temat chirp znajduje się w Podręczniku
użytkownika urządzenia chirp dostępnym pod adresem
www.garmin.com.
®
Włączanie wyszukiwania urządzenia chirp
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Skrzynki.
2 Wybierz kolejno Wyszukiwanie chirp™ > Wł..
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie
danych
Aby bezprzewodowo przesyłać dane, należy znaleźć się
w odległości 3 m (10 stóp) od zgodnego urządzenia.
Omawiane urządzenie może wysyłać i odbierać dane po
sparowaniu z innym zgodnym urządzeniem lub smartfonem,
korzystając z technologii bezprzewodowej ANT+ . Punkty,
skrzynki, trasy i ślady można udostępniać innym użytkownikom.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia.
1 Wybierz Prześlij bezprzewodowo.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Wyślij i wybierz typ danych.
• Wybierz Odbierz, aby odebrać dane z innego urządzenia.
W zgodnym urządzeniu musi zostać przeprowadzona
próba wysłania danych.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
®
Ustawianie punktu alarmowego
Punkty alarmowe ostrzegają z ustawionym wyprzedzeniem
o zbliżaniu się do określonej pozycji.
1 Wybierz kolejnoPunkty alarmowe > Utwórz alarm.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Użyj.
5 Podaj promień.
W momencie znalezienia się w zasięgu punktu alarmowego
urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
Obliczanie powierzchni obszaru
1 Wybierz kolejno Pomiar powierzchni > Start.
2 Przejdź po całym obwodzie obszaru, którego powierzchnię
chcesz obliczyć.
3 Po zakończeniu wybierz Oblicz.
Strona satelitów
Strona satelitów informuje o aktualnej pozycji, dokładności GPS,
lokalizacji satelitów i mocy sygnału.
Ustawienia satelitów GPS
Wybierz kolejno Satelita > menu.
UWAGA: Niektóre ustawienia są dostępne jedynie po wybraniu
opcji Użyj trybu demonstracyjnego.
Użyj trybu demonstracyjnego: Umożliwia wyłączenie modułu
GPS.
Użyj systemu satelitarnego: Umożliwia włączenie modułu
GPS.
Kierunek u góry: Określanie sposobu wyświetlania talerzy
satelitów w relacji do tego, co wskazuje górna część ekranu:
północ lub kierunek poruszania się.
Jeden kolor: Wybór sposobu wyświetlania strony satelitów:
jeden lub wiele kolorów.
6
Ustaw pozycję na mapie: Oznaczanie aktualnej pozycji na
mapie. Zaznaczonej pozycji można używać do wyznaczania
tras lub wyszukiwania zapisanych pozycji.
Pozycja AutoLocate: Obliczanie pozycji GPS z użyciem funkcji
Garmin AutoLocate .
®
Serwis Garmin Adventures
Powiązane elementy można pogrupować jako przygodę. Można
na przykład utworzyć przygodę dla ostatniej pieszej wycieczki.
Przygoda może zawierać wykres śladu podróży, zdjęcia
z podróży oraz znalezione skrzynki. Można także tworzyć
i zarządzać przygodami za pomocą programu BaseCamp™.
UWAGA: Aplikacja BaseCamp nie jest dostępna dla wszystkich
modeli urządzenia.
Wysyłanie plików do aplikacji BaseCamp
1 Otwórz aplikację BaseCamp.
2 Podłącz urządzenie do komputera.
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
Otwórz
dysk lub wolumin Garmin lub kartę pamięci.
3
4 Wybierz opcję:
• Wybierz element z podłączonego urządzenia i przeciągnij
go do folderu Mój zbiór lub na listę.
• W aplikacji BaseCamp wybierz kolejno Urządzenie >
Odbierz z urządzenia i wybierz urządzenie.
®
®
Tworzenie przygody
Aby utworzyć przygodę i wysłać ją do urządzenia, należy
najpierw pobrać program BaseCamp do komputera i przesłać
ślad z urządzenia do komputera (Wysyłanie plików do aplikacji
BaseCamp, strona 6).
1 Otwórz program BaseCamp.
2 Wybierz kolejno Plik > Nowy > Garmin Adventure.
3 Wybierz ślad, a następnie wybierz Dalej.
4 W razie potrzeby dodaj elementy z programu BaseCamp.
5 Wypełnij wymagane pola, aby nazwać i opisać przygodę.
6 Jeśli chcesz zmienić zdjęcie główne przygody, wybierz
Zmień, a następnie wybierz inne zdjęcie.
7 Wybierz Zakończ.
Rozpoczęcie przygody
Aby rozpocząć przygodę, musisz najpierw przesłać ją
z programu BaseCamp do swojego urządzenia (Wysyłanie
plików do aplikacji BaseCamp, strona 6).
1 Wybierz Przygody.
2 Wybierz przygodę.
3 Wybierz Start.
Pilot VIRB
®
UWAGA: Funkcja Pilot VIRB jest dostępna wyłącznie
w urządzeniach eTrex 32x.
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pilota VIRB należy go
włączyć w kamerze VIRB.
Funkcja pilota VIRB umożliwia kontrolowanie kamery VIRB
z odległości.
1 Wybierz Pilot VIRB.
Funkcje i ustawienia menu głównego
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Nagrywanie, aby nagrać film.
• Wybierz Zrób zdjęcie, aby zrobić zdjęcie.
Dodatkowe narzędzia w menu głównym
Budzik: Ustawianie alarmu dźwiękowego. Jeśli urządzenie nie
jest w danym momencie używane, można określić godzinę
jego włączenia.
Kalkulator: Wyświetlanie kalkulatora.
Kalendarz: Wyświetlanie kalendarza.
Polowania i połowy: Wyświetla szacunkowe daty i godziny
optymalne do organizowania polowań i połowów w aktualnym
miejscu pobytu.
Stoper: Możliwość używania stopera, pomiaru czasu okrążenia
i rejestrowania międzyczasów.
Słońce i księżyc: Wyświetla godziny wschodu i zachodu słońca
oraz fazy księżyca na podstawie pozycji GPS.
Dostosowywanie urządzenia
Regulowanie jasności podświetlenia
Zbyt intensywne podświetlenie ekranu może znacząco skrócić
czas działania baterii. W celu wydłużenia czasu działania baterii
można wyregulować jasność podświetlania.
UWAGA: Jasność podświetlenia może być ograniczona, jeśli
poziom naładowania baterii jest niski.
1 Wybierz .
2 Za pomocą suwaka dostosuj poziom podświetlenia.
Urządzenie może się nieco nagrzewać w przypadku ustawienia
wysokiego poziomu podświetlenia.
Dostosowywanie menu głównego
W menu głównym można przesuwać, dodawać i usuwać
pozycje.
1 W menu głównym wybierz kolejno menu > Zmień kolejność
elementów.
2 Wybierz opcję z menu.
3 Wybierz opcję:
• WybierzPrzenieś, aby zmienić położenie elementu na
liście.
• WybierzWstaw, aby dodać nowy element do listy.
• Wybierz Usuń, aby usunąć element z listy.
Zmiana kolejności stron
Aby móc zmienić kolejność sekwencji stron, należy najpierw
dodać strony do sekwencji.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Sekwencja stron.
2 Wybierz stronę.
3 Wybierz Przenieś.
4 Przenieś stronę w górę lub w dół listy.
5 Naciśnij kontroler Thumb Stick.
Dodawanie stron
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Sekwencja stron.
2 Wybierz Dodaj stronę.
3 Wybierz stronę, którą chcesz dodać.
Usuwanie stron
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Sekwencja stron.
2 Wybierz stronę.
3 Wybierz Usuń.
Dostosowywanie urządzenia
4 Naciśnij kontroler Thumb Stick.
Dostosowywanie pól danych
Pola danych wyświetlane na poszczególnych stronach głównych
można dostosować do własnych potrzeb.
1 Otwórz stronę, której pola chcesz zmienić.
2 Wybierz menu.
3 Wybierz Zmień pola danych.
4 Wybierz nowe pole danych.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pola danych
Niektóre pola danych wymagają do wyświetlenia danych trybu
nawigacji lub urządzenia ANT+.
Aktualny czas: Aktualna godzina z uwzględnieniem aktualnej
pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa
czasowa i czas letni).
Barometr: Skalibrowane bieżące ciśnienie.
Bieżące okrążenie: Czas stopera w ramach bieżącego
okrążenia.
Całkowite okrążenie: Czas stopera w ramach wszystkich
ukończonych okrążeń.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Ciśnienie otoczenia: Nieskalibrowane ciśnienie panujące
w danym środowisku.
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Czas ostatniego okrążenia: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Czas podróży: Bieżąca suma czasu spędzonego w ruchu i w
bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży - postój: Bieżąca suma czasu spędzonego
w bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży - ruch: Bieżąca suma czasu spędzonego
w ruchu od ostatniego zerowania danych.
Data: Bieżący dzień, miesiąc i rok.
Do kursu: Kierunek, w jakim należy się poruszać, aby wrócić na
trasę. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością
do +/- 3,65 m (12 stóp).
Doskonałość: Stosunek dystansu przebytego w poziomie do
zmiany dystansu w pionie.
Doskonałość do celu: Doskonałość wymagana do zejścia
z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do następnego: Dystans, jaki pozostał do następnego
punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Dystans okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dystans pionowy do celu: Dystans wysokości pomiędzy
bieżącą pozycją i celem podróży. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans śladu: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu.
7
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Głębokość: Głębokość wody. Urządzenie musi zostać
podłączone do urządzenia NMEA 0183 lub NMEA 2000
z możliwością pomiaru głębokości wody.
Kierunek: Kierunek przemieszczania się.
Kierunek kompasu: Kierunek ruchu określony na podstawie
danych kompasu.
Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może
zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
Licznik podróży: Bieżąca suma dystansu pokonanego od
ostatniego zerowania danych.
Limit prędkości: Zgłoszony limit prędkości dla danej drogi.
Dane nie są dostępne na wszystkich mapach i obszarach.
Należy zawsze stosować się do limitów prędkości
określanych przez znaki drogowe.
Maksymalna prędkość: Największa osiągnięta prędkość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalna temperatura z 24 godzin: Maksymalna
temperatura odnotowana w ciągu ostatnich 24 godzin. Aby
dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać
podłączone do zdalnego czujnika temperatury.
Maksymalna wysokość: Największa osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalny spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości
spadku w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Maksymalny wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości
wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Minimalna temperatura z 24 godzin: Minimalna temperatura
odnotowana w ciągu ostatnich 24 godzin. Aby dane te były
wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
zdalnego czujnika temperatury.
Minimalna wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.
Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Pozycja (długość/szerokość): Długość i szerokość
geograficzna bieżącego położenia, wyświetlana bez względu
na wybrane ustawienie formatu pozycji.
Pozycja (wybrana): Bieżąca pozycja wyświetlona
z uwzględnieniem wybranego ustawienia formatu pozycji.
Pozycja celu: Pozycja celu podróży. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
®
8
®
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość pionowa do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu
lub spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Prędkość - średnia podróży: Średnia prędkość podczas ruchu
i postoju mierzona od ostatniego zerowania danych.
Prędkość - średnia ruchu: Średnia prędkość podczas ruchu
mierzona od ostatniego zerowania danych.
Prędkość VMG: Prędkość zbliżania się do celu podróży wzdłuż
wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Punkt - cel: Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Punkt - następny: Następny punkt na trasie. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Rytm: Liczba obrotów ramienia korby lub kroków na minutę.
Aby dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać
podłączone do akcesorium do pomiaru rytmu.
Średni czas okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach
bieżącej aktywności.
Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Stoper: Bieżący czas stopera.
Stoper: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury. Aby
dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać
podłączone do zdalnego czujnika temperatury.
Temperatura - woda: Temperatura wody. Urządzenie musi
zostać podłączone do urządzenia NMEA 0183 z możliwością
pomiaru temperatury wody.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wskaźnik: Strzałka wskazuje następny punkt lub zwrot. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Wysokość nad ziemią: Wysokość aktualnej pozycji względem
poziomu terenu (pod warunkiem, że mapy zawierają
odpowiednią ilość informacji o wysokości).
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zejście z kursu: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką
podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Zwrot: Różnica kątowa (w stopniach) między namiarem do celu
podróży a bieżącym kursem. L oznacza skręt w lewo. R
oznacza skręt w prawo. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Profile
Profile są zbiorami ustawień, które wpływają na optymalizację
urządzenia w oparciu o sposób jego użytkowania. Na przykład,
ustawienia i widoki różnią się, gdy urządzenie jest używane do
polowania i do geocachingu.
Podczas korzystania z profilu, po zmianie takich ustawień, jak
pola danych czy jednostki miary, zmiany są automatycznie
zapisywane jako część profilu.
Dostosowywanie urządzenia
Tworzenie własnego profilu
Ustawianie dźwięków urządzenia
Ustawienia i pola danych można dostosować do określonej
formy aktywności lub podróży.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Profile > Utwórz profil >
OK.
Dostosowywanie
ustawień i pól danych.
2
Można dostosować dźwięki komunikatów, klawiszy, ostrzeżeń
o zwrotach i alarmów.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Dźwięki > Dźwięki > Wł..
2 Wybierz dźwięki dla poszczególnych elementów.
Wybór profilu
Zmiana jednostek miary
Gdy zmieniasz aktywności, możesz zmienić konfigurację
urządzenia poprzez zmianę profilu.
1 Wybierz Zmiana profilu.
2 Wybierz profil.
Edytowanie nazwy profilu
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Profile.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Edytuj nazwę.
4 Wpisz nową nazwę.
Usuwanie profilu
UWAGA: Przed usunięciem aktywnego profilu należy
aktywować inny profil. Nie można usunąć aktywnego profilu.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Profile.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Usuń.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Konfiguracja > System.
System satelitarny: Umożliwia skonfigurowanie systemu
satelitarnego (System GPS i inne systemy satelitarne,
strona 9).
WAAS/EGNOS: Umożliwia wykorzystanie w systemie standardu
Wide Area Augmentation System lub European
Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS).
Język: Pozwala ustawić język komunikatów tekstowych
wyświetlanych w urządzeniu.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Typ baterii: Pozwala zmienić typ używanych baterii AA.
Tryb USB: Przełącza urządzenie w tryb pamięci masowej lub
w tryb Garmin w przypadku podłączenia do komputera.
System GPS i inne systemy satelitarne
Korzystanie z GPS wraz z innym systemem satelitarnym
pozwala zwiększyć wydajność w wymagających warunkach
i szybciej uzyskiwać dane dotyczące pozycji w porównaniu do
korzystania z samego GPS. Jednak używanie wielu systemów
może skrócić czas działania baterii w porównaniu do korzystania
z samego GPS.
Twoje urządzenie może korzystać z poniższych globalnych
systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).
GPS: Konstelacja satelitów zbudowana przez Stany
Zjednoczone.
GLONASS: Konstelacja satelitów zbudowana przez Rosję.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlacz.
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Oszczędność baterii: Poprzez wyłączanie ekranu po
zakończeniu czasu podświetlenia pozwala zaoszczędzić
energię baterii i wydłużyć jej czas pracy.
Kolory: Zmienia tło ekranu i sposób podświetlania zaznaczeń.
Zrzut ekranowy: Umożliwia zapis obrazu z ekranu urządzenia.
Dostosowywanie urządzenia
Użytkownik może dostosować jednostki miary dystansu
i prędkości, wysokości, głębokości, temperatury, ciśnienia oraz
prędkości pionowej.
1 Wybierz Konfiguracja > Jednostki.
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary.
Ustawienia czasu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Czas.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Strefa czasowa: Ustawianie strefy czasowej dla urządzenia.
Automatycznie ustawia automatycznie strefę czasową na
podstawie pozycji GPS.
Ustawienia formatu pozycji
UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji, ani systemu
współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa
wymagająca użycia innego formatu pozycji.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Format pozycji.
Format pozycji: Ustawianie formatu, w jakim będzie
wyświetlany odczyt pozycji.
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa.
Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych
używanych przez urządzenie. Domyślnym układem
współrzędnych jest układ WGS 84.
Ustawienia wyznaczania trasy
Dostępne ustawienia wyznaczania tras mogą różnić się
w zależności od wybranej aktywności.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyznaczanie trasy.
Wskazówki nawigacyjne: Ustawia preferencje w zakresie
optymalizacji obliczania trasy w oparciu o dystans, czas,
drogi i bezdroża.
Oblicz trasy dla: Ustawia metodę używaną do obliczania trasy.
Przypięty do trasy: Przenosi niebieski trójkąt, który wskazuje
pozycję użytkownika na mapie, na najbliższą drogę. Funkcja
ta jest najbardziej przydatna podczas jazdy lub nawigowania
po drogach.
Zejścia z drogi: Pozwala ustawić preferencje dotyczące
przeliczania tras w przypadku podróżowania poza aktywną
trasą.
Konfiguracja unikania: Umożliwia ustawienie typu dróg, terenu
i metod transportu, których należy unikać podczas nawigacji.
Ustawienia wysokościomierza
UWAGA: Wysokościomierz jest dostępny wyłącznie
w urządzeniach eTrex 32x.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wysokościomierz.
Automatyczna kalibracja: Automatyczne kalibrowanie
wysokościomierza po każdym włączeniu urządzenia.
Tryb barometryczny: Zmienna wysokość powoduje, że
barometr mierzy zmiany w wysokości podczas
przemieszczania się użytkownika. Stała wysokość zakłada,
że urządzenie znajduje się na określonej wysokości, dlatego
9
też ciśnienie atmosferyczne zmieniać będzie się wyłącznie ze
względu na zmianę warunków pogodowych.
Trendy ciśnienia: Umożliwia określenie sposobu zapisu danych
dotyczących ciśnienia. Zawsze zapisuj pozwala rejestrować
wszystkie informacje o ciśnieniu, co przydaje się
w przypadku obserwowania frontów atmosferycznych.
Typ wykresu: Zapisywanie zmian wysokości względem czasu
i dystansu, zapisywanie ciśnienia atmosferycznego
w określonym okresie lub zapisywanie ciśnienia otoczenia
w określonym okresie.
Kalibruj wysokościomierz: Kalibruje wysokościomierz.
Ustawienia morskie
Wybierz kolejno Konfiguracja > Morski.
Tryb mapy morskiej: Ustawianie typu mapy używanej przez
urządzenie podczas wyświetlania danych morskich. Morskie
wyświetla poszczególne funkcje mapy w różnych kolorach
w celu zwiększenia widoczności morskich punktów
szczególnych, a mapa odwzorowuje schemat stosowany
w mapach papierowych. Wędkarstwo (wymaga map
morskich) wyświetla szczegółowy widok izobat i sondowań
głębin oraz upraszcza i optymalizuje wyświetlanie mapy
podczas wędkowania.
Wygląd: Ustawianie wyglądu morskich urządzeń nawigacyjnych
na mapie.
Ustawienia alarmu morskiego: Ustawianie alarmu
kotwicznego, alarmu zejścia z kursu, alarmu wody głębokiej
i alarmu wody płytkiej.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę garmin.com/express.
2 Zaloguj się do konta Garmin.
Wyświetlanie informacji dotyczących
zgodności i przepisów związanych z eetykietami
Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie.
Etykieta elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie
jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne
oznaczenia zgodności, a także odpowiednie informacje na temat
produktu i licencji.
1 Wybierz Konfiguracja.
2 Wybierz O systemie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
alarmu morskiego.
Wybierz
typ alarmu.
2
3 Wybierz Wł..
4 Podaj odległość i wybierz Jedź.
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7. Może pozostać zanurzone w wodzie na głębokości
1 m przez 30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urządzenia
należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie lub ładowanie.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną należy dokładnie
umyć urządzenie pod bieżącą wodą.
Zerowanie danych
Czyszczenie urządzenia
Użytkownik może wyzerować dane podróży, usunąć wszystkie
punkty, wyczyścić bieżący ślad lub przywrócić wartości
domyślne.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Resetuj.
2 Wybierz element, który chcesz wyzerować.
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
Konfigurowanie alarmów morskich
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Morski > Ustawienia
Informacje o urządzeniu
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Zainstaluj aplikację Garmin
Connect™ w smartfonie.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje map
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: To urządzenie jest zgodne z systemami operacyjnymi
Windows 7 i nowszymi oraz Mac OS 10.4 i nowszymi.
Wkładanie karty pamięci
OSTRZEŻENIE
Baterii nie wolno wyciągać przy użyciu ostro zakończonego
przedmiotu.
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub skorzystać
z fabrycznie załadowanych map, zainstaluj w urządzeniu
ręcznym kartę pamięci microSD .
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
10
Informacje o urządzeniu
2 Wyjmij baterię.
3 Przesuń uchwyt karty w lewo i unieś go.
2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3 Wybierz plik.
4 Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
UWAGA: Jeśli korzystasz z komputera firmy Apple , opróżnij
folder Kosz, aby całkowicie usunąć pliki.
®
Odłączanie kabla USB
4 Umieść kartę pamięci w urządzeniu w taki sposób, aby złote
styki były skierowane w dół.
5 Zamknij uchwyt karty.
6 Przesuń uchwyt karty w prawo, aby go zablokować.
7 Załóż baterię i pokrywkę.
Podłączanie urządzenia do komputera
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Aby można było korzystać z urządzenia podłączonego do
komputera, należy włożyć do niego baterie. Port USB
komputera może nie zapewnić wystarczającej mocy do obsługi
urządzenia.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu miniUSB.
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
Przesyłanie plików do urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2
3
4
5
6
7
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin
urządzenia lub karty pamięci.
Przejdź do folderu.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1 Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
Załącznik
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie,
a następnie wybierz kolejno Plik > Odłącz.
2 Odłącz kabel od komputera.
Dane techniczne
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
Częstotliwość/protokół bezprze- 2,4 GHz przy -1,13 dBm (nominalna)
wodowy
Załącznik
Dodatkowe akcesoria
Dodatkowe akcesoria, takie jak uchwyty, mapy, akcesoria
fitness i części zamienne, można kupić na stronie
http://buy.garmin.com lub u dealerów Garmin.
Parowanie czujników ANT+
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna lub zamontować czujnik rowerowy.
Parowanie polega na nawiązaniu bezprzewodowego połączenia
między czujnikami ANT+, np. między czujnikiem tętna a tym
urządzeniem.
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (30 stóp) od innych czujników ANT+.
2 Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja >
Czujnik ANT.
3 Wybierz czujnik.
4 Wybierz Szukaj nowego.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika
zmieni się z Wyszukiwanie na Połączony.
Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+
z urządzeniem Garmin
• Sprawdź, czy akcesorium ANT+ jest zgodne z urządzeniem
Garmin.
• Przed sparowaniem akcesorium ANT+ z urządzeniem
Garmin przejdź w miejsce oddalone o co najmniej 10 m (33
stopy) od innych akcesoriów ANT+.
• Zbliż urządzenie Garmin na odległość nie większą niż 3 m
(10 stóp) od akcesorium ANT+.
• Po przeprowadzeniu pierwszego parowania urządzenie
Garmin będzie automatycznie rozpoznawać sparowane
akcesorium ANT+ po każdym jego włączeniu. Ten proces
odbywa się automatycznie po włączeniu urządzenia Garmin
11
i zajmuje tylko kilka sekund, jeśli sparowane akcesoria są
włączone i działają prawidłowo.
• Po sparowaniu urządzenie Garmin odbiera tylko dane ze
sparowanego akcesorium, a to oznacza, że można
przebywać w pobliżu innych akcesoriów.
Rozwiązywanie problemów
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
ponowne uruchomienie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych
danych ani ustawień.
1 Wyjmij baterie.
2 Włóż baterie z powrotem.
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień
Wszystkie ustawienia można przywrócić do domyślnych
wartości fabrycznych.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Resetuj > Resetuj
wszystkie ustawienia > Tak.
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
12
Załącznik
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 3
akcesoria 11
alarmowe, punkty 6
alarmy
morskie 10
punkt alarmowy 6
zegar 7
zakup 3
menu główne 1
dostosowywanie 7
morskie
ustawienia 10
ustawienia alarmów 10
N
nawigacja 3, 4
kompas 4
przerywanie 3
B
O
BaseCamp 6
bateria 1, 10, 11
czas działania 4
instalacja 1
maksymalizowanie 1, 9
pamięć 1
typ 1
wydłużanie 1, 7
oprogramowanie, aktualizowanie 10
C
Celuj i idź 4
chirp 6
City Navigator 3
czujniki ANT+, parowanie urządzenia 11
czujniki ANT+, parowanie 11
czyszczenie urządzenia 10
D
dane, przesyłanie 11
dane techniczne 11
dane użytkownika, usuwanie 11
Dokąd? 3
dostosowywanie urządzenia 7
dźwięki 9
E
ekran, ustawienia 9
F
format pozycji 9
G
Garmin Express 10
aktualizowanie oprogramowania 10
GLONASS 9
godziny wschodu i zachodu słońca 7
GPS 6, 9
strona satelitów 6
ustawienia 9
I
informacje o podróży, wyświetlanie 5
J
jednostki miary 9
K
kalendarz 7
kalibrowanie, wysokościomierz 5
kalkulator 7
Karta microSD. Patrz karta pamięci
karta pamięci 10
klawisz zasilania 1
kompas 4, 5
kalibrowanie 4
nawigacja 4
ustawienia 4
komputer, łączenie 11
komputer podróży 5
kursy, wskaźnik 5
M
mapy 3
aktualizowanie 10
nawigacja 4
orientacja 4
pomiar dystansu 4
powiększenie 4
ustawienia 4
Indeks
P
parowanie, czujniki ANT+ 11
parowanie urządzenia, czujniki ANT+ 11
Pilot VIRB 6
planowanie podróży. Patrz trasy
pliki, przesyłanie 11
pobieranie, skrzynki 5
podświetlenie 1, 7, 9
pola danych 7
pomiar dystansu 4
pomiar powierzchni 6
pory polowań i połowów 7
pozycje
edytowanie 2
zapisywanie 2
profile 8, 9
przesyłanie
pliki 6
ślady 6
Wyjmij złącze micro-USB z urządzenia. 5,
6
przyciski 1
przygody 6
przywracanie, ustawienia 12
pulpity 5
punkty 2
edytowanie 2
nawigacja 2
odwzorowanie 2
usuwanie 2
zapisywanie 2
punkty trasy 2
U
udostępnianie danych 6
urządzenie, rejestracja 10
USB
odłączanie 11
złącze 1
ustawienia 3, 4, 9, 10, 12
urządzenie 9
ustawienia czasu 9
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 11
W
Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia., przesyłanie 5
wysokościomierz 5, 9
kalibrowanie 5
wysokość 5
Z
zapisywanie danych 11
R
rejestracja produktu 10
rejestrowanie urządzenia 10
resetowanie urządzenia 10
rozwiązywanie problemów 10, 12
S
skrzynki 5
pobieranie 5
smartfon 6
stoper 7
strefy czasowe 9
strona satelitów 6
sygnały satelitarne 6
odbieranie 1
Ś
ścieżki 3
ślady 3, 6
nawigacja 3
rejestrowanie 3
ustawienia 3
T
temperatura 11
trasy 2, 3
edytowanie 2
nawigacja 2
tworzenie 2
ustawienia 9
usuwanie 2
wyświetlanie na mapie 2
13
support.garmin.com
Wrzesień 2019
190-02552-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising