Garmin | eTrex® 22x | Operating instructions | Garmin eTrex® 22x Návod k obsluze

Garmin eTrex® 22x Návod k obsluze
ETREX 22X/32X
®
Návod k obsluze
© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , eTrex a VIRB jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA
a dalších zemích. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ a Thumb Stick™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. microSD a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. NMEA , NMEA
2000 a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National Marine Electronics Association. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation
v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Informace o baterii ...................................................................... 1
Instalace baterií AA ................................................................ 1
Maximalizace výdrže baterie .................................................. 1
Zapínání režimu úspory baterie ............................................. 1
Dlouhodobé skladování ......................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Vyhledání satelitních signálů ...................................................... 1
Zapnutí podsvícení ..................................................................... 1
Otevření hlavního menu ............................................................. 1
Trasové body, trasy a prošlé trasy............................... 1
Menu Kam vést? ......................................................................... 1
Hledání polohy v blízkosti jiné polohy .................................... 1
Trasové body .............................................................................. 2
Vytvoření trasového bodu ...................................................... 2
Projekce trasového bodu ....................................................... 2
Navigace k trasovému bodu .................................................. 2
Hledání polohy podle jména .................................................. 2
Úprava trasového bodu .......................................................... 2
Odstranění trasového bodu ................................................... 2
Průměrování trasového bodu ................................................. 2
Trasy ........................................................................................... 2
Vytvoření trasy ....................................................................... 2
Zobrazení trasy na mapě ....................................................... 2
Navigace podle uložené trasy ................................................ 2
Prohlížení aktivní trasy ........................................................... 2
Úprava názvu trasy ................................................................ 2
Úprava trasy ........................................................................... 2
Odstranění trasy .................................................................... 2
Obrácení trasy ....................................................................... 2
Zastavení navigace ................................................................ 3
Prošlé trasy ................................................................................. 3
Ukládání záznamů prošlé trasy .............................................. 3
Zobrazení současné trasy ...................................................... 3
Uložení aktuální prošlé trasy .................................................. 3
Navigace uloženou prošlou trasou ........................................ 3
Vymazání aktuální prošlé trasy .............................................. 3
Odstranění prošlé trasy .......................................................... 3
Nastavení prošlých tras ......................................................... 3
Nákup doplňkových map ............................................................ 3
Hledání adresy ....................................................................... 3
Navigace .......................................................................... 3
Navigace k cíli ............................................................................. 3
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi ............................... 3
Nastavení směru pohybu ....................................................... 4
Mapa ........................................................................................... 4
Navigace s mapou ................................................................. 4
Změna orientace mapy .......................................................... 4
Měření vzdálenosti na mapě .................................................. 4
Nastavení mapy ..................................................................... 4
Kompas .......................................................................................4
Kalibrace kompasu ................................................................ 4
Navigace s kompasem ........................................................... 4
Ukazatel kurzu ....................................................................... 4
Graf nadmořské výšky ................................................................ 5
Kalibrace barometrického výškoměru .................................... 5
Nastavení grafu nadmořské výšky ......................................... 5
Trasový počítač .......................................................................... 5
Nastavení trasového počítače ............................................... 5
Obnovení výchozích nastavení stránky ...................................... 5
Funkce a nastavení hlavního menu.............................. 5
Stahování pokladů pomocí počítače ...................................... 5
Navigace ke schránce s pokladem ........................................ 5
chirp™ .................................................................................... 5
Bezdrátový příjem a odesílání dat .............................................. 6
Nastavení varovného alarmu ...................................................... 6
Výpočet velikosti plochy .............................................................. 6
Stránka Družice .......................................................................... 6
Nastavení satelitů GPS .......................................................... 6
Garmin Adventures ..................................................................... 6
Odeslání souborů do aplikace BaseCamp ............................ 6
Vytvoření dobrodružství ......................................................... 6
Spuštění dobrodružství .......................................................... 6
Dálkové ovládání VIRB® ............................................................ 6
Další nástroje hlavního menu ..................................................... 6
Přizpůsobení zařízení..................................................... 7
Úprava nastavení jasu podsvícení ............................................. 7
Vlastní přizpůsobení hlavního menu .......................................... 7
Změna pořadí stránek ................................................................. 7
Přidání stránky ....................................................................... 7
Odebrání stránky ................................................................... 7
Přizpůsobení datových polí ........................................................ 7
Datová pole ............................................................................ 7
Profily .......................................................................................... 8
Vytvoření vlastního profilu ...................................................... 8
Výběr profilu ........................................................................... 8
Úprava názvu profilu .............................................................. 8
Odstranění profilu .................................................................. 8
Nastavení systému ..................................................................... 9
GPS a jiné satelitní systémy .................................................. 9
Nastavení displeje ...................................................................... 9
Nastavení tónů zařízení .............................................................. 9
Změna měrných jednotek ........................................................... 9
Nastavení času ........................................................................... 9
Nastavení formátu souřadnic ...................................................... 9
Nastavení trasování .................................................................... 9
Nastavení výškoměru ................................................................. 9
Námořní nastavení ..................................................................... 9
Nastavení námořních výstrah .............................................. 10
Vynulování dat .......................................................................... 10
Informace o zařízení..................................................... 10
Aktualizace produktů ................................................................ 10
Nastavení Garmin Express .................................................. 10
Registrace zařízení .............................................................. 10
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě ............................................................... 10
Péče o zařízení ......................................................................... 10
Čištění zařízení .................................................................... 10
Správa dat ................................................................................ 10
Instalace paměťové karty ..................................................... 10
Připojení zařízení k počítači ................................................. 10
Přenos souborů do zařízení ................................................. 11
Odstranění souborů ............................................................. 11
Odpojení kabelu USB .......................................................... 11
Technické údaje ........................................................................ 11
Dodatek ......................................................................... 11
Volitelné příslušenství ............................................................... 11
Párování snímačů ANT+ .......................................................... 11
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin ................................................................................. 11
Odstranění problémů ................................................................ 11
Restartování zařízení ........................................................... 11
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ..................... 11
Centrum podpory Garmin ......................................................... 11
Rejstřík .......................................................................... 12
Poklady ....................................................................................... 5
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
Výběr typu baterií
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Systém >
Typ baterie.
2 Vyberte možnost Alkalické, Lithium nebo Dobíjecí baterie
NiMH.
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.
• Omezit jas podsvícení (Úprava nastavení jasu podsvícení,
strana 7).
• Omezit prodlevu podsvícení (Nastavení displeje, strana 9).
• Používat režim úspory baterie (Zapínání režimu úspory
baterie, strana 1).
• Snížit rychlost vykreslování mapy (Nastavení mapy,
strana 4).
• Vypnout systém GLONASS (GPS a jiné satelitní systémy,
strana 9).
Zapínání režimu úspory baterie
Tlačítka pro změnu velikosti. Stisknutím provedete zvětšení
a zmenšení.
Tlačítko Zpět. Stisknutím se vrátíte do předchozího menu.
Ovladač Thumb Stick™. Pohybem v požadovaném směru můžete
procházet nebo zvýraznit položku. Stisknutím vyberete položku.
Tlačítko Menu. Stisknutím zobrazíte menu pro aktuální stránku.
Dvojitým stisknutím se vrátíte do hlavního menu.
Stisknutím upravíte podsvícení. Stisknutím a přidržením zapnete
nebo vypnete zařízení.
Port mini-USB (pod ochranným krytem).
Kryt přihrádky na baterie.
Zamykací kroužek krytu na baterie.
Upevňovací spona.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný
rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při
vysokých teplotách prasknout.
OZNÁMENÍ
Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své
kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod
bodem mrazu používejte lithiové baterie.
Instalace baterií AA
Napájení přenosného zařízení zajišťují dvě baterie AA (nejsou
součástí). Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií
NiMH nebo lithiových baterií.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.
Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim
úspory baterie.
Vyberte možnost Nastavení > Zobrazení > Úspora energie
baterie > Zapnuto.
Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory
baterie k vypnutí obrazovky. Výběrem možnosti můžete
obrazovku zapnout a poklepáním na možnost zobrazit stránku
Stav.
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete používat zařízení po několik měsíců, vyjměte
z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených
dat.
Zapnutí zařízení
Podržte tlačítko
.
Vyhledání satelitních signálů
Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
2 Je-li to nutné, zapněte zařízení.
3 Počkejte, až zařízení vyhledá družice.
Zatímco zařízení určuje vaši polohu, bliká na něm symbol .
zobrazuje sílu satelitního signálu.
Zapnutí podsvícení
Stisknutím libovolného tlačítka zapnete podsvícení.
Podsvícení se zapne automaticky při zobrazení alarmů a
zpráv.
Otevření hlavního menu
Hlavní menu umožňuje přístup k nástrojům a stránkám
nastavení trasových bodů, aktivit, prošlých tras apod. (Další
nástroje hlavního menu, strana 6).
Z libovolné stránky vyberte dvakrát možnost menu.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Menu Kam vést?
Menu Kam vést? lze použít k vyhledání cíle, ke kterému se
chcete nechat navigovat. Všechny kategorie menu Kam vést?
nemusí být ve všech oblastech a na všech mapách k dispozici.
3 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.
Úvod
Hledání polohy v blízkosti jiné polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > menu > menu.
2 Vyberte možnost.
1
3 Vyberte polohu.
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o
poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.
Můžete přidat soubor .gpx obsahující trasové body – tento
soubor vložte do složky GPX (Přenos souborů do zařízení,
strana 11).
Vytvoření trasového bodu
Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.
1 Vyberte možnost Uložit trasový bod.
2 V případě potřeby proveďte změny trasového bodu výběrem
pole.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost menu > Projektování trasového bodu.
4 Zadejte směr a vyberte možnost Hotovo.
5 Vyberte měrnou jednotku.
6 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hotovo.
7 Vyberte možnost Uložit.
Navigace k trasovému bodu
1 Vyberte možnost Kam vést? > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Jít.
Hledání polohy podle jména
1 Vyberte možnost Kam vést? > Trasové body > menu >
Hledání podle názvu.
2 Zadejte název nebo část názvu.
3 Vyberte možnost Jít.
Úprava trasového bodu
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost Jít.
Odstranění trasového bodu
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost menu > Odstranit.
Průměrování trasového bodu
Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší
celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení
větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost menu > Průměrování pozice.
4 Přejděte na polohu trasového bodu.
5 Vyberte možnost Start.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku
spolehlivosti možnost Uložit.
2
Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme získat čtyři až
osm vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi
jednotlivými vzorky.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras > Vytvořit trasu > Vybrat
2
3
4
5
6
první bod.
Vyberte kategorii.
Vyberte první bod trasy.
Vyberte možnost Použít.
Výběrem možnosti Vybrat příští bod přidejte k trase další
body.
Výběrem ikony back trasu uložíte.
Zobrazení trasy na mapě
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
Navigace podle uložené trasy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Jít.
Prohlížení aktivní trasy
1 Při navigaci po trase vyberte možnost Aktivní trasa.
2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další
podrobnosti.
Úprava názvu trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Změnit název.
4 Zadejte nový název.
Úprava trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Upravit trasu.
4 Vyberte bod.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost
Zobrazit.
• Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vybere možnost
Posunout nahoru nebo Posunout dolů.
• Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost
Vložit.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
• Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost
Odebrat.
6 Výběrem možnosti back trasu uložíte.
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit trasu.
Obrácení trasy
Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po
trase v obráceném směru.
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Obrátit trasu.
Zastavení navigace
Vyberte možnost Kam vést? > Ukončení navigace.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, polohy a nadmořské výšky každého bodu. Ve výchozím
nastavení je při pohybu se zapnutým zařízením vytvářen
záznam prošlé trasy.
Ukládání záznamů prošlé trasy
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy
> Záznam prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Záznam, neukazovat nebo Záznam,
ukázat na mapě.
Pokud zvolíte možnost Záznam, ukázat na mapě, bude
prošlá trasa označena na mapě jako čára.
3 Vyberte možnost Způsob záznamu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li prošlé trasy zaznamenávat proměnlivou rychlostí
a vytvořit tak optimální znázornění prošlých tras, vyberte
možnost Automaticky.
• Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanovené
vzdálenosti, vyberte možnost Vzdálenost.
• Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanoveném čase,
vyberte možnost Čas.
5 Vyberte možnost Interval.
6 Dokončete následující krok:
• Pokud jste vybrali možnost Automaticky pro Způsob
záznamu, vyberte možnost pro častější nebo méně častý
záznam prošlé trasy.
POZNÁMKA: Při použití intervalu Nejčastější se prošlá trasa
zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji k zaplnění
paměti zařízení.
• Pokud jste v nabídce Způsob záznamu vybrali možnost
Vzdálenost nebo Čas, zadejte hodnotu.
Při pohybu se zapnutým zařízením je vytvářen záznam prošlé
trasy.
Zobrazení současné trasy
1 Vyberte možnost Správce tras > Současná trasa.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazit aktuální prošlou trasu na mapě,
vyberte možnost Zobrazit mapu.
• Pokud chcete zobrazit graf nadmořské výšky pro aktuální
prošlou trasu, vyberte možnost Graf nadmořské výšky.
Uložení aktuální prošlé trasy
1 Vyberte možnost Správce tras > Současná trasa.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnostUložit prošlou trasu a uložte celou
prošlou trasu.
• Vyberte možnost Uložit část a vyberte část.
Navigace uloženou prošlou trasou
1 Vyberte možnost Kam vést? > Prošlé trasy.
2 Vyberte uloženou prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Jít.
Vymazání aktuální prošlé trasy
Vyberte možnost Správce tras > Současná trasa >
Vymazat aktuální trasu.
Navigace
Odstranění prošlé trasy
1 Vyberte možnost Správce tras.
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Nastavení prošlých tras
Vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy.
Záznam prošlé trasy: Slouží k zapnutí a vypnutí záznamu
prošlé trasy.
Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu prošlé
trasy. Automaticky slouží k zaznamenávání prošlých tras
proměnnou rychlostí, a umožňuje tak vytvořit optimální
znázornění prošlých tras.
Interval: Výběr rychlosti záznamu prošlé trasy. Častější záznam
bodů vytváří podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní
záznam prošlé trasy.
Vymazat aktuální trasu: Vymaže záznam aktuální prošlé trasy
z paměti.
Rozšířené nastavení > Automaticky archivovat: Nastaví
způsob automatické archivace sloužící k uspořádání prošlých
tras. Prošlé trasy jsou ukládány a mazány automaticky.
Rozšířené nastavení > Barva: Změna barvy linie prošlé trasy
na mapě.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
garmin.com.
2 Klikněte na kartu Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Hledání adresy
K vyhledávání adres můžete použít volitelné mapy City
Navigator .
1 Vyberte možnost Kam vést? > Adresy.
2 V případě potřeby vyberte zemi nebo stát.
3 Zadejte město nebo PSČ.
POZNÁMKA: Ne všechna mapová data umožňují
vyhledávání PSČ.
4 Vyberte město.
5 Zadejte popisné číslo.
6 Zadejte ulici.
®
Navigace
Můžete se nechat navigovat po trase, prošlé trase, k trasovému
bodu, schránce s pokladem nebo jakékoli poloze uložené
v zařízení. Pro navigaci k cíli můžete použít mapu nebo kompas.
Navigace k cíli
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii.
3 V případě potřeby vyberte možnost menu > Hledání podle
názvu a zadejte název nebo část názvu cílového místa.
4 Vyberte cíl.
5 Vyberte možnost Jít.
Trasa se na mapě zobrazuje jako fialová čára.
6 Navigujte pomocí mapy (Navigace s mapou, strana 4)
nebo kompasu (Navigace s kompasem, strana 4).
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr
a navigovat k tomuto objektu.
3
POZNÁMKA: Funkce Zadej směr a jdi je k dispozici pouze u
zařízení eTrex 32x.
1 Vyberte možnost Zadej směr a jdi.
2 Zaměřte zařízení na objekt.
3 Vyberte možnost Uzamknout směr > Nastavit kurz.
4 Navigujte pomocí kompasu.
Nastavení směru pohybu
Podle potřeby můžete přizpůsobit kompas.
Vyberte možnost Nastavení > Směr pohybu.
Zobrazení: Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na
kompasu.
Směr k severu: Nastavení směru k severu použitého na
kompasu.
Navigační linie/Ukazatel: Nastaví chování ukazatele, který se
zobrazuje na mapě. Směr k cíli ukazuje ve směru vedoucím
k vašemu cíli. Kurz ukazuje, v jaké jste pozici vzhledem k linii
kurzu vedoucí k cíli.
Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na
kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší
rychlostí.
Kalibrace kompasu: Další informace naleznete v části
Kalibrace kompasu, strana 4.
Mapa
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Ikona se během
cesty přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy (stezku). Na
mapě se také zobrazí názvy a symboly trasových bodů. Při
navigaci do cílového bodu se trasa se na mapě zobrazuje jako
barevná čára.
Navigace s mapou
OZNÁMENÍ
Mapy, které jsou součástí zařízení, mohou vytvářet trasy pro
chodce nebo cyklisty pomocí silnic a stezek, ale nikoli tras pro
navigaci automobilů.
1 Spusťte navigaci k cíli.
2 Vyberte možnost Mapa.
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Vaše trasa je
vyznačena barevnou čárou.
3 Dokončete jednu nebo více akcí:
• Pomocí ovladače Thumb Stick přesuňte kurzor na mapu
a zobrazte různé oblasti.
• Pomocí tlačítek a provedete přiblížení nebo oddálení.
Změna orientace mapy
1 Na mapě zvolte možnost menu.
2 Vyberte možnost Nastavení mapy > Orientace.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního okraje
stránky sever.
• Výběrem možnosti Trasa nahoře zobrazíte u horního
okraje stránky aktuální směr trasy.
• Výběrem možnosti Režim Automobil zobrazíte pohled
z automobilu a v horní části směr jízdy.
Měření vzdálenosti na mapě
Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma polohami.
1 Na mapě vyberte polohu.
2 Vyberte možnost menu > Měření vzdálenosti.
3 Přesuňte špendlík na jinou polohu na mapě.
Nastavení mapy
Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na
stránce. K severu zobrazuje sever v horní části stránky.
Trasa nahoře zobrazuje zobrazení shora dolů a aktuální
směre jízdy směrem k horní části stránky. Režim Automobil
zobrazuje 3D zobrazení automobilu a v horní části pokyny
pro cestu.
Datová pole: Přizpůsobí datová pole a palubní desky mapy,
kompas, graf nadmořské výšky a trasový počítač.
Rozšířené nastavení map: Umožňuje otevřít pokročilé
nastavení map (Nastavení mapy, strana 4).
Mapové informace: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Rozšířené nastavení mapy
Vyberte možnost Nastavení > Mapa > Rozšířené nastavení
map.
Automatické zvětšení a zmenšení: Automaticky vybírá
odpovídající úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě.
Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo
oddalovat ručně.
Úrovně přiblížení: Upravuje úroveň přiblížení pro zobrazování
položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je
úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.
Velikost textu: Vybere velikost textu pro položky na mapě.
Detail: Vybere množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je
dostupný) nebo vypne stínování.
Kompas
Během navigace ukazuje na cíl bez ohledu na směr pohybu.
Pokud ukazuje k horní části elektronického kompasu, jedete
přímo do cíle. Pokud ukazuje jakýmkoli jiným směrem,
otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní části
kompasu.
Kalibrace kompasu
Zařízení je vybaveno tříosým elektronickým kompasem (pouze
zařízení eTrex 32x). Kalibraci kompasu byste měli provést po
přesunu na dlouhé vzdálenosti, změnách teploty nebo výměně
baterií.
1 Vyjděte ven a nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují
magnetické pole, například automobilů, budov nebo
nadzemního elektrického vedení.
V
2 kompasu vyberte možnost menu.
3 Vyberte možnost Kalibrace kompasu > Start.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Navigace s kompasem
Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona na cíl bez ohledu
na směr pohybu.
1 Začněte navigaci k cílovému bodu (Navigace k cíli, strana 3).
2 Vyberte možnost Kompas.
3 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní
části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru
k cílovému bodu.
Ukazatel kurzu
Ukazatel kurzu je nejvhodnější použít v případě, že navigujete
na vodě, nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky.
Může vám také pomoci vyhnout se nebezpečím, jako jsou
mělčiny nebo skály pod hladinou.
Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu
možnost menu > Nastavit směr > Navigační linie/Ukazatel >
Kurz (CDI).
Vyberte možnost Nastavení > Mapa.
4
Navigace
POZNÁMKA: Přizpůsobená nastavení si palubní deska
zapamatuje. Když změníte profil, nastavení nebudou
ztracena (Profily, strana 8).
Obnovit výchozí hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení
trasového počítače.
Obnovení výchozích nastavení stránky
Ukazatel kurzu
ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu
vedoucí k cíli. Indikátor odchylky od kurzu (CDI)
vás
informuje o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Měřítko
představuje vzdálenost mezi body
na indikátoru odchylky
od kurzu, která vám říká, jak daleko od kurzu se nacházíte.
Graf nadmořské výšky
POZNÁMKA: Graf nadmořské výšky je k dispozici pouze u
zařízení eTrex 32x.
Ve výchozím nastavení zobrazí graf nadmořské výšky
nadmořskou výšku za ujetou vzdálenost. Nastavení pro
nadmořskou výšku si můžete přizpůsobit (Nastavení grafu
nadmořské výšky, strana 5). Pokud chcete zobrazit
podrobnosti o bodu, můžete vybrat libovolný bod v grafu.
Kalibrace barometrického výškoměru
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný
atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr
ručně.
1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo
atmosférický tlak znáte
2 Vyberte možnost Graf nadmořské výšky > menu >
Kalibrace výškoměru
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení grafu nadmořské výšky
V grafu nadmořské výšky vyberte možnost menu.
Změnit typ grafu: Slouží k nastavení typu dat zobrazených
v grafu nadmořské výšky. .
Upravit rozsahy měřítka: Slouží k úpravě rozsahů měřítka
zobrazených na stránce výškoměru.
Změnit datová pole: Umožňuje přizpůsobit si datová pole
výškoměru.
Vymazání: Vynuluje data výškoměru včetně údajů o trasách,
trasových bodech a prošlých trasách.
Kalibrace výškoměru: Viz (Kalibrace barometrického
výškoměru, strana 5).
Obnovit výchozí hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení
výškoměru.
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou
rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické
údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, palubní
desku a datová pole.
Nastavení trasového počítače
V trasovém počítači vyberte možnost menu.
Vymazání: Zajistí vynulování všech hodnot trasového počítače.
K získání přesných informací je potřebné před zahájením
cesty vynulovat informace o cestě.
Velká čísla: Umožňuje změnit velikost číselných hodnot
zobrazených na stránce trasového počítače.
Změnit datová pole: Přizpůsobí datová pole trasového
počítače.
Změnit palubní desku: Umožňuje změnit vzhled a informace
zobrazené na palubní desce.
Funkce a nastavení hlavního menu
1 Otevřete stránku, pro kterou budete obnovovat nastavení.
2 Vyberte možnost menu > Obnovit výchozí hodnoty.
Funkce a nastavení hlavního menu
Poklady
Geocaching je druh hledání pokladů, při kterém hráči ukryjí
poklady nebo pátrají po ukrytých pokladech za pomocí
souřadnic GPS.
Stahování pokladů pomocí počítače
Poklady můžete do zařízení nahrát ručně prostřednictvím
počítače (Přenos souborů do zařízení, strana 11). Soubory
pokladů uložte do souboru GPX a importujte je do složky GPX
v zařízení. Pokud máte portálu geocaching.com prémiové
členství, můžete využít funkci Pocket Query a nahrát do zařízení
větší počet pokladů najednou v jediném souboru GPX.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.geocaching.com.
3 V případě potřeby vytvořte účet.
4 Přihlaste se.
5 Podle pokynů na portálu geocaching.com vyhledejte
a stáhněte informace o pokladech do zařízení.
Navigace ke schránce s pokladem
1 Vyberte možnost Schránky s poklady.
2 Vyberte poklad.
3 Vyberte možnost Jít.
Zaznamenání pokusu
Po pokusu o nalezení schránky s pokladem můžete zaznamenat
výsledky. Některé poklady můžete ověřit na webové stránce
www.geocaching.com.
1 Vyberte možnost Schránky s poklady > Záznam pokusu.
2 Vyberte možnost Nalezeno, Nenalezeno, Vyžaduje opravu
nebo Žádný pokus.
3 Vyberte možnost:
• Přihlašování zastavíte výběrem možnost Hotovo.
• Chcete-li se začít nechat navigovat k pokladu, který je
vám nejblíže, vyberte možnost Najít další nejbližší.
• Chcete-li zadat komentář k hledání pokladu nebo
o pokladu samotném, vyberte možnost Přidat komentář,
zadejte komentář a vyberte možnost Hotovo.
Jste-li přihlášení na portál www.geocaching.com, nahraje se
záznam na váš účet www.geocaching.com automaticky.
chirp™
Zařízení chirp je malé příslušenství společnosti Garmin , které je
naprogramováno a ponecháno v pokladu. K nalezení zařízení
chirp v pokladu můžete použít své zařízení. Další informace
o zařízení chirpnaleznete v chirp Návodu k obsluze na webové
adrese www.garmin.com.
®
Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp
1 Vyberte možnost Nastavení > Schránky s poklady.
2 Vyberte možnost Vyhledávání zařízení chirp™ > Zapnuto.
5
Bezdrátový příjem a odesílání dat
Aby bylo možné bezdrátově sdílet data, je nutné, abyste byli
maximálně 3 metry (10 stop) od kompatibilního zařízení.
Vaše zařízení může odesílat a přijímat data, jestliže je
spárované s jiným kompatibilním zařízením nebo telefonem
smartphone prostřednictvím bezdrátové technologie ANT+ .
Podle potřeby můžete sdílet trasové body, poklady, trasy
a prošlé trasy.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
zařízení.
1 Vyberte možnost Sdílet bezdrátově.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Odeslat a vyberte typ dat.
• Výběr možnosti Přijmout vám umožní přijmout data
z jiného zařízení. Druhé kompatibilní zařízení se musí
pokoušet o odeslání dat.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
®
Nastavení varovného alarmu
Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené
vzdálenosti od konkrétní polohy.
1 Vyberte možnost Varovné alarmy > Vytvořit alarm.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Použít.
5 Zadejte poloměr.
Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný
alarm, ze zařízení zazní zvuk.
Výpočet velikosti plochy
1 Vyberte možnost Výpočet plochy > Start.
2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
3 Po dokončení vyberte možnost Vypočítat.
Stránka Družice
Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost
systému GPS, polohy družic a síla signálu.
Nastavení satelitů GPS
Vyberte možnost Družice > menu.
POZNÁMKA: Některá nastavení jsou dostupná, pouze pokud je
aktivována funkce Použít ukázkový režim.
Použít ukázkový režim: Umožňuje vypnout přijímač GPS.
Použít satelitní systém: Umožňuje zapnout přijímač GPS.
Trasa nahoře: Určuje, zda jsou satelity zobrazeny s kruhy
orientovanými podle severu směrem k hornímu okraji
obrazovky nebo orientovanými podle aktuální prošlé trasy
směrem k hornímu okraji obrazovky.
Jednobarevný: Umožňuje vybrat, zda se stránka Satelit zobrazí
ve více barvách nebo jednobarevně.
Nastavit pozici na mapě: Umožní vám označit vaši aktuální
polohu na mapě. Tuto polohu můžete použít k vytváření tras
nebo vyhledávání uložených poloh.
Vyhledání pozice funkcí AutoLocate: Vypočítá vaši polohu
GPS pomocí funkce Garmin AutoLocate .
®
POZNÁMKA: BaseCamp není k dispozici u všech modelů
zařízení.
Odeslání souborů do aplikace BaseCamp
1 Otevřít aplikaci BaseCamp.
2 Připojte zařízení k počítači.
Na počítačích Windows se zařízení zobrazí jako vyměnitelná
jednotka nebo přenosné zařízení. Paměťová karta se může
jevit jako druhá vyměnitelná jednotka. Na počítačích Mac se
zařízení a paměťová karta zobrazují jako připojené svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zařízení zobrazovat správně. Informace o mapování
jednotky naleznete v dokumentaci operačního systému.
3 Otevřete možnost Garmin nebo jednotku či svazek
paměťové karty.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte položku v připojeném zařízení a přetáhněte ji do
složky Moje sbírka nebo do seznamu.
• V aplikaci BaseCamp vyberte možnost Zařízení >
Přijmout ze zařízení a vyberte zařízení.
®
®
Vytvoření dobrodružství
Než budete moci vytvořit dobrodružství a odeslat je do svého
zařízení, musíte si do počítače stáhnout aplikaci BaseCamp a
přenést prošlou trasu ze zařízení do počítače (Odeslání souborů
do aplikace BaseCamp, strana 6).
1 Otevřít aplikaci BaseCamp.
2 Vyberte možnost Soubor > Nový > Garmin Adventure.
3 Zvolte prošlou trasu a vyberte možnost Další.
4 V případě potřeby přidejte položky z aplikace BaseCamp.
5 Vyplňte povinná pole názvu a popište dobrodružství.
6 Chcete-li změnit fotografii na obálce dobrodružství, vyberte
možnost Změnit a vyberte jinou fotografii.
7 Vyberte možnost Dokončit.
Spuštění dobrodružství
Chcete-li dobrodružství spustit, musíte je nejprve odeslat
z aplikace BaseCamp do svého zařízení (Odeslání souborů do
aplikace BaseCamp, strana 6).
1 Vyberte možnost Dobrodružství.
2 Vyberte dobrodružství.
3 Vyberte možnost Start.
Dálkové ovládání VIRB
®
POZNÁMKA: Funkce VIRB dálkového ovládání je k dispozici
pouze u zařízení eTrex 32x.
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání na vašem fotoaparátu
VIRB.
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat
fotoaparát VIRB na dálku.
1 Vyberte možnost Dálkové ovládání VIRB.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost REC, chcete-li nahrávat video.
• Vyberte možnost Pořídit fotografii, chcete-li pořídit
fotografii.
Garmin Adventures
Další nástroje hlavního menu
Související položky je možné seskupit jako dobrodružství.
Například můžete vytvořit dobrodružství z posledního pěšího
výletu. Dobrodružství může obsahovat záznam prošlé trasy,
fotografie z cesty a poklady, které jste objevili. Dobrodružství
můžete vytvořit a spravovat pomocí aplikace BaseCamp™.
Budík: Nastaví zvukový alarm. Pokud zařízení v současné době
nepoužíváte, můžete je nastavit tak, aby se zapnulo ve
stanoveném čase.
Kalkulačka: Zobrazí kalkulačku.
Kalendář: Zobrazí kalendář.
6
Funkce a nastavení hlavního menu
Lov a rybolov: Zobrazí nejlepší předpokládaná data a časy pro
lov a rybolov na vaší aktuální polohu.
Stopky: Umožňuje použít stopky, označit okruhy a změřit časy
na okruh.
Slunce a Měsíc: Zobrazí časy východu a západu slunce a fázi
měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.
Přizpůsobení zařízení
Úprava nastavení jasu podsvícení
Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně
zkrátit životnost baterií. Úpravou nastavení jasu podsvícení lze
dosáhnout maximální výdrže baterie.
POZNÁMKA: Jas podsvícení lze snížit, pokud je slabá baterie.
1 Vyberte možnost .
2 Úroveň podsvícení upravte pomocí posuvníku.
Pokud je podsvícení nastaveno na vysokou hodnotu, může být
zařízení teplé.
Vlastní přizpůsobení hlavního menu
Položky hlavního menu můžete přesouvat, přidávat nebo
odstraňovat.
1 V hlavním menu vyberte možnost menu > Změnit pořadí
položek.
2 Vyberte položku menu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Přesunout změníte polohu položky
v seznamu.
• Výběrem možnosti Vložit přidáte novou položku na
seznam.
• Výběrem možnosti Odebrat odstraníte položku ze
seznamu.
Změna pořadí stránek
Abyste mohli měnit pořadí stránek, je nutné do pořadí přidat
stránky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Pořadí stránek.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte možnost Přesunout.
4 Přesuňte stránku v seznamu nahoru nebo dolů.
5 Stiskněte ovladač Thumb Stick.
Přidání stránky
1 Vyberte možnost Nastavení > Pořadí stránek.
2 Vyberte možnost Přidat stránku.
3 Vyberte stránku, kterou chcete přidat.
Odebrání stránky
1 Vyberte možnost Nastavení > Pořadí stránek.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte možnost Odebrat.
4 Stiskněte ovladač Thumb Stick.
Přizpůsobení datových polí
Můžete přizpůsobit datová pole zobrazená na jednotlivých
hlavních stránkách.
1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
2 Vyberte možnost menu.
3 Vyberte možnost Změnit datová pole.
4 Vyberte nové datové pole.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přizpůsobení zařízení
Datová pole
Některá datová pole vyžadují vaší navigaci nebo příslušenství
ANT+, aby mohla zobrazovat data.
Aktuální kolo: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Barometr: Kalibrovaný aktuální tlak.
Bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Čas cesty: Průběžný celkový čas strávený a nestrávený
pohybem od posledního vynulování.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas do příštího: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Časovač alarmu: Aktuální čas odpočítávače času.
Časovač stopek: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas posledního kola: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové
destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas v příštím: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Celkové kolo: Čas změřený stopkami pro všechny dokončené
okruhy.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Datum: Aktuální den, měsíc a rok.
Délka kola: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka prošlé trasy: Uražená vzdálenost pro aktuální prošlou
trasu.
Denní doba: Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a
nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).
Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od
posledního vynulování.
Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od
posledního vynulování.
Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili
na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Hloubka: Hloubka vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení
NMEA 0183 nebo NMEA 2000 , které dokáže zjistit hloubku
vody.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Kola: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz
může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Maximální nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního
vynulování.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu ve stopách za
minutu nebo metrech za minutu od posledního vynulování.
®
®
7
Maximální teplota za 24 hodin: Maximální teplota
zaznamenaná za posledních 24 hodin. Zařízení musí být
připojeno k bezdrátovému snímači teploty, aby se zobrazila
tato data.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Minimální nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Minimální teplota za 24 hodin: Minimální teplota zaznamenaná
za posledních 24 hodin. Zařízení musí být připojeno
k bezdrátovému snímači teploty, aby se zobrazila tato data.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Nadmořská výška nad zemí: Nadmořská výška vaší aktuální
polohy nad úrovní terénu (pokud mapy obsahují dostatečné
informace o nadmořské výšce).
Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším
současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená
otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odchylka od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou
jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Počítač kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny
cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete
data cesty.
Počítač kilometrů cesty: Průběžná vzdálenost uražená od
posledního vynulování.
Pozice (šířka/délka): Aktuální pozice dle souřadnic délky a
šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Pozice (vybraná): Aktuální pozice používající vybrané
nastavení formátu souřadnic.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při
zastavení od posledního vynulování.
Průměrná rychlost pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od
posledního vynulování.
Průměrné kolo: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlostní limit: Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici.
Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech.
Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle
aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.
Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase
k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Například pro každé 3 metry (10 stop) je
stoupání cesty 60 metrů (200 stop), sklon je 5 %.
8
Tempo: Počet otáček klik pedálů nebo počet kroků za minutu.
Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování
kadence, aby se zobrazila tato data.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty. Zařízení musí být připojeno k bezdrátovému
snímači teploty, aby se zobrazila tato data.
Teplota vody: Teplota vody. Zařízení musí být připojeno
k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit teplotu vody.
Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo
odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Umístění cíle: Pozice cílové destinace. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vertikální rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vertikální vzdálenost do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a
cílovou destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Vzdálenost do příštího: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Profily
Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení
podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení
používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné, než
když je používáte pro geocaching.
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy jako
součást profilu.
Vytvoření vlastního profilu
Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní
aktivitu nebo cestu.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily > Vytvořit profil >
OK.
2 Přizpůsobte svá nastavení a datová pole.
Výběr profilu
Při změně aktivit můžete změnit nastavení zařízení změnou
profilu.
1 Vyberte možnost Změna profilu.
2 Vyberte profil.
Úprava názvu profilu
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Upravit název.
4 Zadejte nový název.
Odstranění profilu
POZNÁMKA: Před odstraněním aktivního profilu musíte
aktivovat jiný profil. Profil nelze odstranit, pokud je aktivní.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení systému
Nastavení formátu souřadnic
Vyberte možnost Nastavení > Systém.
Satelitní systém: Slouží k nastavení satelitního systému (GPS
a jiné satelitní systémy, strana 9).
WAAS/EGNOS: Umožní systému používat data WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service).
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Typ baterie: Umožňuje změnit typ používaných baterií AA.
Režim USB: Nastaví zařízení, aby při připojení k počítači
používalo režim velkokapacitního paměťového zařízení nebo
režim Garmin.
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
Vyberte možnost Nastavení > Formát souřadnic.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se objeví souřadnice polohy.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena.
Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením.
Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.
GPS a jiné satelitní systémy
Použití GPS v kombinaci s dalším satelitním systémem nabízí
vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání
pozice, než kdybyste použili pouze systém GPS. Současné
využívání více systémů však může snižovat výdrž baterií více,
než používání pouhého systému GPS.
Zařízení může používat následující globální satelitní navigační
systémy (GNSS):
GPS: Satelitní systém provozovaný USA.
GLONASS: Satelitní systém provozovaný Ruskem.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Zobrazení.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu
podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie
a prodlužuje její životnost.
Barvy: Slouží ke změně vzhledu pozadí displeje a zvýraznění
výběru.
Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Nastavení tónů zařízení
Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění před
odbočkou a alarmy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Tóny > Tóny > Zapnuto.
2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro
vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu, tlak
a vertikální rychlost.
1 Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku.
Nastavení času
Vyberte možnost Nastavení > Čas.
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Časová zóna: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Automatický nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení trasování
Dostupné nastavení trasování se bude lišit podle vybrané
aktivity.
Vyberte možnost Nastavení > Trasování.
Metoda vedení: Nastavuje preferenci pro optimalizaci výpočtu
trasy na základě celkové vzdálenosti, času, trasování na
silnici a mimo ni.
Vypočítat trasy pro: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.
Zamknout na silnici: Uzamkne modrý trojúhelník, který
představuje vaši pozici na mapě, na nejbližší silnici. Tato
funkce je vhodná především při jízdě nebo navigování po
silnici.
Přechody mimo trasu: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci
mimo aktivní trasu.
Nastavení zákazů: Určuje typy silnic, terénu a způsobů pohybu,
které chcete při navigování vyloučit.
Nastavení výškoměru
POZNÁMKA: Výškoměr je k dispozici pouze u zařízení eTrex
32x.
Vyberte možnost Nastavení > Výškoměr.
Automatická kalibrace: Slouží k automatické kalibraci
výškoměru při každém zapnutí zařízení.
Režim Barometr: Proměnná nadmořská výška umožňuje
barometru měřit změny nadmořské výšky při pohybu.
Konstantní nadmořská výška předpokládá, že zařízení je
stacionární s konstantní nadmořskou výškou, takže tlak
vzduchu by se měl měnit pouze při změně počasí.
Záznam vývoje tlaku: Umožňuje nastavit způsob, jakým
zařízení ukládá údaje o tlaku. Uložit vždy zaznamená
všechny údaje o tlaku, které mohou být užitečné, pokud
sledujete tlakové fronty.
Typ grafu: Zaznamenávají se změny nadmořské výšky
v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak
v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.
Kalibrace výškoměru: Slouží ke kalibraci výškoměru.
Námořní nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Námořní.
Režim Námořní mapa: Slouží k nastavení typu mapy, kterou
zařízení používá při zobrazování námořních dat. Námořní
slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách,
takže jsou námořní body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá
způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy. Rybolov
(vyžaduje námořní mapy) slouží k zobrazení podrobných
obrysů dna a naměřené hloubky a jednoduššímu zobrazení
mapy pro optimální použití při rybolovu.
Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace
na mapě.
Nastavení námořní výstrahy: Slouží k nastavení výstrahy po
překročení zadané vzdálenosti nesení proudem při
9
zakotvení, při odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost
a v případě, že se dostanete do oblasti s určitou hloubkou.
Nastavení námořních výstrah
1 Vyberte možnost Nastavení > Námořní > Nastavení
námořní výstrahy.
2 Vyberte typ výstrahy.
3 Vyberte možnost Zapnuto.
4 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Jít.
Vynulování dat
Můžete vynulovat data cesty, odstranit všechny trasové body,
vymazat aktuální prošlou trasu nebo obnovit výchozí hodnoty.
1 Vyberte možnost Nastavení > Vymazání.
2 Vyberte položku, kterou chcete vynulovat.
po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto
podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení
spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením
otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované nebo slané
vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Informace o zařízení
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Nainstalujte do smartphonu aplikaci
Garmin Connect™.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení je kompatibilní se systémy Windows
7 a novějšími a Mac OS 10.4 a novějšími.
Instalace paměťové karty
VAROVÁNÍ
K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.
Můžete instalovat paměťovou kartu microSD do přenosného
zařízení jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem
uložených map.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
2 Vyjměte baterii.
3 Držák karty posuňte doleva a zvedněte jej.
®
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory. Uschovejte originál účtenky
nebo její fotokopii na bezpečném místě.
1 Přejděte na stránku garmin.com/express.
2 Přihlaste se ke svému účtu Garmin.
Zobrazení elektronického štítku
s informacemi o předpisech a údaji o kompa­
tibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace
a údaje o produktu.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 Vyberte možnost O programu.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.
Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr
10
4 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
Zavřete
držák karet.
5
6 Posuňte držák karty směrem doprava a tím ho zajistěte.
7 Umístěte zpět baterii a kryt přihrádky na baterie.
Připojení zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Než začnete provozovat své zařízení, zatímco je máte připojené
k počítači, musíte instalovat baterie. Port USB počítače nemusí
poskytovat dostatek energie pro provoz zařízení.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.
2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu mini-USB.
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Informace o zařízení
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
2
3
4
5
6
7
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení nebo paměťovou kartu.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo
na paměťové kartě.
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple , je nutné
k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Technické údaje
Rozsah provozních teplot
Párování snímačů ANT+
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT+,
například připojení snímače srdečního tepu.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(30 stop) od ostatních snímačů ANT+.
2 V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení >
Snímač ANT.
3 Vyberte snímač.
4 Vyberte možnost Vyhledávání nových.
Pokud dojde ke spárování snímače s vaším zařízení, změní
se stav snímače zVyhledávání na Připojeno.
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším
zařízením Garmin
• Ověřte, zda je příslušenství ANT+ kompatibilní s vaším
zařízením Garmin.
• Před spárováním příslušenství ANT+ se zařízením Garmin se
přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m (33 stop) od jiného
příslušenství ANT+.
• Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop)
příslušenství ANT+.
• Po prvním spárování zařízení Garmin automaticky rozpozná
příslušenství ANT+ pokaždé, když je aktivováno. Tento
proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení Garmin a
trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství aktivováno
a pracuje správně.
• Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze
z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti
jiného příslušenství.
Odstranění problémů
Restartování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
restartovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani
nastavení.
1 Vyjměte baterie.
2 Nainstalujte baterie zpět.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí nastavení od
výrobce.
Vyberte možnost Nastavení > Vymazání > Smazat všechna
nastavení > Ano.
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete
na webové stránce support.garmin.com.
-20 až 70 °C (-4 až 158 °F)
Bezdrátová frekvence/protokol Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při
-1,13 dBm
Dodatek
Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství, jako například držáky, mapy,
příslušenství typu fitness a náhradní díly, můžete objednat na
webu na adrese http://buy.garmin.com nebo od prodejce
společnosti Garmin.
Dodatek
11
Rejstřík
A
adresy, hledání 3
alarmy
hodiny 6
námořní 10
varovné body 6
B
BaseCamp 6
baterie 1, 10, 11
instalace 1
maximalizace 1, 7, 9
skladování 1
typ 1
výdrž 4
C
City Navigator 3
Č
časové zóny 9
časy pro lov a rybolov 6
časy východu a západu Slunce 6
čištění zařízení 10
D
Dálkové ovládání VIRB 6
data, přenos 10
datová pole 7
dobrodružství 6
F
formát souřadnic 9
G
Garmin Express 10
aktualizace softwaru 10
GLONASS 9
GPS 6, 9
nastavení 9
stránka satelitů 6
H
hlavní menu 1
přizpůsobení 7
CH
chirp 5
I
informace o trase, zobrazení 5
K
kalendář 6
kalibrace, výškoměr 5
kalkulačka 6
Kam vést? 3
kompas 3, 4
kalibrace 4
nastavení 4
navigace 4
kurzy, ukazatel 4
nastavení 3, 4, 9, 11
zařízení 9
nastavení času 9
navigace 3
kompas 4
zastavení 3
O
obnovení, nastavení 11
obrazovka, nastavení 9
odstranění, všechna uživatelská data 11
odstranění problémů 10, 11
P
Zadej směr a jdi 3
zapínací tlačítko 1
zařízení, registrace 10
R
S
satelitní signály 6
příjem 1
sdílení dat 6
smartphone 6
snímače ANT+, párování 11
snímače ANT+, párování 11
software, aktualizace 10
soubory, přenos 5, 11
stahování, poklady 5
stopky 6
stránka satelitů 6
T
N
U
12
Z
registrace produktu 10
registrace zařízení 10
mapy 3
aktualizace 10
měření vzdálenosti 4
nákup 3
nastavení 4
navigace 4
orientace 4
změna velikosti 4
měrné jednotky 9
měření vzdálenosti 4
nadmořská výška 5
námořní
nastavení 9
nastavení výstrah 10
V
varovné alarmy 6
vynulování zařízení 10
výpočet plochy 6
výškoměr 5, 9
kalibrace 5
palubní desky 5
paměťová karta 10
Paměťová karta microSD. Viz paměťová karta
párování
snímače ANT+ 11
snímače ANT+ 11
plánovač cesty. Viz trasy
počítač, připojení 10
podsvícení 1, 7, 9
poklady 5
stahování 5
polohy
uložení 2
úprava 2
profily 8
prošlé trasy 3, 6
nahrávání 3
nastavení 3
navigace 3
přenos
prošlé trasy 6
soubory 5, 6
příslušenství 11
přizpůsobení zařízení 7
technické údaje 11
teplota 11
tlačítka 1
tóny 9
trasové body 1, 2
navigace 2
odstranění 2
projekce 2
uložení 2
úprava 2
trasový počítač 5
trasy 2
nastavení 9
navigace 2
odstranění 2
úprava 2
vytvoření 2
zobrazení na mapě 2
M
uživatelská data, odstranění 11
ukládání dat 10
USB
konektor 1
odpojení 11
Rejstřík
support.garmin.com
Září 2019
190-02552-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising