Garmin | eTrex® 22x | Garmin eTrex® 22x Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin eTrex® 22x Príručka používateľa (vo formáte PDF)
ETREX 22X/32X
®
Príručka používateľa
© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , eTrex a VIRB sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných
krajinách. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ a Thumb Stick™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa
nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Apple a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. microSD a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. NMEA ,
NMEA 2000 a logo NMEA 2000 sú registrované ochranné známky asociácie National Marine Electronics Association. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
®
®
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
O zariadení ................................................................................. 1
Informácie o batérii ..................................................................... 1
Vloženie batérií AA ................................................................ 1
Maximalizácia výdrže batérie ................................................. 1
Zapnutie úsporného režimu batérie ....................................... 1
Dlhodobé uskladnenie ........................................................... 1
Zapnutie zariadenia .................................................................... 1
Vyhľadanie satelitných signálov ................................................. 1
Zapnutie podsvietenia ................................................................ 1
Otvorenie hlavnej ponuky ........................................................... 1
Zemepisné body, cesty a trasy..................................... 1
Ponuka Kam viesť? .................................................................... 1
Vyhľadanie polohy v blízkosti inej polohy .............................. 1
Zemepisné body ......................................................................... 2
Vytvorenie zemepisného bodu .............................................. 2
Premietnutie zemepisného bodu ........................................... 2
Navigácia k zemepisnému bodu ............................................ 2
Vyhľadanie polohy podľa názvu ............................................. 2
Úprava zemepisného bodu .................................................... 2
Odstránenie zemepisného bodu ............................................ 2
Priemerovanie zemepisných bodov ....................................... 2
Cesty ........................................................................................... 2
Vytvorenie trasy ..................................................................... 2
Zobrazenie trasy na mape ..................................................... 2
Navigácia po uloženej trase ................................................... 2
Zobrazenie aktívnej trasy ....................................................... 2
Zmena názvu trasy ................................................................ 2
Úprava cesty .......................................................................... 2
Odstránenie trasy ................................................................... 2
Obrátenie trasy ...................................................................... 2
Zastavenie navigácie ............................................................. 3
Prejdené trasy ............................................................................. 3
Zaznamenanie denníka trasy ................................................. 3
Zobrazenie aktuálnej trasy ..................................................... 3
Uloženie aktuálnej trasy ......................................................... 3
Navigácia po uloženej trase ................................................... 3
Vymazanie aktuálnej trasy ..................................................... 3
Odstránenie trasy ................................................................... 3
Nastavenia trás ...................................................................... 3
Zakúpenie dodatočných máp ..................................................... 3
Vyhľadanie adresy ................................................................. 3
Navigácia......................................................................... 3
Navigovanie do cieľa .................................................................. 3
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť .............................................. 3
Nastavenia kurzu ................................................................... 4
Mapa ........................................................................................... 4
Navigácia podľa mapy ........................................................... 4
Zmena orientácie mapy ......................................................... 4
Meranie vzdialeností na mape ............................................... 4
Nastavenia mapy ................................................................... 4
Kompas .......................................................................................4
Kalibrácia kompasu ................................................................ 4
Navigácia pomocou kompasu ................................................ 4
Ukazovateľ kurzu ................................................................... 4
Graf nadmorskej výšky ............................................................... 5
Kalibrácia barometrického výškomera ................................... 5
Nastavenia grafu nadmorskej výšky ...................................... 5
Trasový počítač .......................................................................... 5
Nastavenia trasového počítača ............................................. 5
Obnova predvolených nastavení stránky ................................... 5
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky.......................... 5
Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača ............................... 5
Navigácia ku geoskrýši .......................................................... 5
chirp™ .................................................................................... 6
Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov ............................... 6
Nastavenie upozornenia na priblíženie sa .................................. 6
Výpočet rozlohy oblasti ............................................................... 6
Stránka satelitu ........................................................................... 6
Nastavenia satelitu GPS ........................................................ 6
GarminDobrodružstvá ................................................................. 6
Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp ....................... 6
Vytvorenie dobrodružstva ...................................................... 6
Začatie dobrodružstva ........................................................... 6
Diaľkový ovládač VIRB® ............................................................ 6
Ďalšie nástroje na hlavnej stránke .............................................. 7
Prispôsobenie zariadenia.............................................. 7
Nastavenie jasu obrazovky ......................................................... 7
Prispôsobenie hlavnej ponuky .................................................... 7
Zmena postupnosti strán ............................................................ 7
Pridanie stránky ..................................................................... 7
Odstránenie stránky ............................................................... 7
Prispôsobenie dátových polí ....................................................... 7
Dátové polia ........................................................................... 7
Profily .......................................................................................... 8
Vytvorenie vlastného profilu ................................................... 8
Výber profilu ........................................................................... 9
Úprava názvu profilu .............................................................. 9
Odstránenie profilu ................................................................. 9
Nastavenia systému ................................................................... 9
GPS a iné satelitné systémy .................................................. 9
Nastavenia displeja ..................................................................... 9
Nastavenie zvukov zariadenia .................................................... 9
Zmena merných jednotiek .......................................................... 9
Nastavenia času ......................................................................... 9
Nastavenia formátu pozície ........................................................ 9
Nastavenia vypočítavania trasy .................................................. 9
Nastavenia výškomeru ............................................................... 9
Námorné nastavenia ................................................................. 10
Nastavenie námorných budíkov .......................................... 10
Vynulovanie údajov .................................................................. 10
Informácie o zariadení................................................. 10
Aktualizácie produktov .............................................................. 10
Nastavenie aplikácie Garmin Express ................................. 10
Registrovanie vášho zariadenia ........................................... 10
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a
ich dodržiavaní .......................................................................... 10
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 10
Čistenie zariadenia .............................................................. 10
Správa údajov ........................................................................... 10
Inštalácia pamäťovej karty ................................................... 10
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 11
Prenos súborov do zariadenia ............................................. 11
Vymazávanie súborov .......................................................... 11
Odpojenie kábla USB ........................................................... 11
Technické údaje ........................................................................ 11
Príloha........................................................................... 11
Voliteľné príslušenstvo ............................................................. 11
Párovanie vašich ANT+ snímačov ............................................ 11
Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením
Garmin ................................................................................. 11
Riešenie problémov .................................................................. 11
Reštartovanie zariadenia ..................................................... 11
Obnova všetkých predvolených nastavení .......................... 11
Stredisko podpory Garmin ........................................................ 11
Register ......................................................................... 12
Skrýše geocache ........................................................................ 5
Obsah
i
Úvod
Výber typu batérie
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenie > Systém >
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Typ batérie.
2 Vyberte možnosť Alkalické, Lítiové alebo Nabíjateľná NiMH
batéria.
O zariadení
Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérií.
• Znížte jas podsvietenia (Nastavenie jasu obrazovky,
strana 7).
• Znížte časový limit podsvietenia (Nastavenia displeja,
strana 9).
• Používajte úsporný režim batérie (Zapnutie úsporného
režimu batérie, strana 1).
• Znížte rýchlosť vykresľovania mapy (Nastavenia mapy,
strana 4).
• Vypnite systém GLONASS (GPS a iné satelitné systémy,
strana 9).
Maximalizácia výdrže batérie
Zapnutie úsporného režimu batérie
Tlačidlá priblíženia a oddialenia. Stlačením priblížite alebo oddialite.
Tlačidlo späť. Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.
Ovládač Thumb Stick™. Pohybujte ním v rôznych smeroch, ak
chcete posúvať alebo zvýrazniť položku. Ak chcete vybrať položku,
stlačte ovládač.
Tlačidlo ponuky. Stlačením otvoríte ponuku pre danú stránku.
Dvojitým stlačením sa vrátite do hlavnej ponuky.
Stlačením upravíte podsvietenie. Podržaním tlačidla zariadenie
zapnete alebo vypnete.
Port Mini-USB (pod ochranným krytom).
Kryt batérie.
Pomocou úsporného režimu batérie môžete predĺžiť životnosť
batérie.
Vyberte položky Nastavenie > Zobrazenie > Úspora batérie
> Zapnuté.
V úspornom režime batérie sa obrazovka vypne, keď uplynie
čas podsvietenia. Stlačením tlačidla zapnete obrazovku
a dvojitým ťuknutím na tlačidlo zobrazíte stavovú stránku.
Dlhodobé uskladnenie
Ak zariadenie plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, vyberte
z neho batérie. Po vybratí batérii neprídete o uchované údaje.
Zapnutie zariadenia
Podržte tlačidlo
.
Poistný krúžok krytu batérie
Upevňovacia plocha.
Informácie o batérii
VAROVANIE
Kategória teploty pre zariadenie môže presahovať rozsah
použiteľnosti niektorých batérií. Alkalické batérie môžu pri
vysokých teplotách prasknúť.
OZNÁMENIE
Alkalické batérie strácajú pri znížení teploty značné množstvo
svojej kapacity. Pri ovládaní zariadenia pri teplotách pod bodom
mrazu používajte lítiové batérie.
Vloženie batérií AA
Toto ručné zariadenie napájajú dve batérie AA (nie sú súčasťou
balenia). Lepšie výsledky dosiahnete použitím batérií NiMH
alebo lítiových batérií.
1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek
a potiahnutím nahor zložte kryt.
2 Vložte dve batérie AA so správne otočenými pólmi.
Vyhľadanie satelitných signálov
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 až 60 sekúnd.
1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
2 V prípade potreby zapnite zariadenie.
3 Počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity.
Kým zariadenie určuje vašu polohu, zobrazuje sa blikajúci .
zobrazuje silu satelitného signálu.
Zapnutie podsvietenia
Podsvietenie zapnete výberom ľubovoľného tlačidla.
Podsvietenie sa automaticky zapne pri zobrazení upozornení
a hlásení.
Otvorenie hlavnej ponuky
Hlavná ponuka umožňuje prístup k nástrojom a obrazovkám
nastavenia zemepisných bodov, aktivít, trás a ďalších položiek
(Ďalšie nástroje na hlavnej stránke, strana 7).
Na ľubovoľnej strane dvakrát stlačte tlačidlo menu.
Zemepisné body, cesty a trasy
Ponuka Kam viesť?
Ponuku Kam viesť? môžete použiť na vyhľadanie cieľa, do
ktorého chcete navigovať. Nie všetky kategórie Kam viesť? sú
dostupné vo všetkých oblastiach a na všetkých mapách.
3 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Úvod
Vyhľadanie polohy v blízkosti inej polohy
1 Vyberte položky Kam viesť? > menu > Hľadať v blízkosti.
2 Vyberte možnosť.
1
3 Vyberte polohu.
Zemepisné body
Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo
svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu
polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili.
Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov,
výška a hĺbka.
Súbor .gpx obsahujúci zemepisné body je možné vložiť
prenesením tohto súboru do priečinka GPX (Prenos súborov do
zariadenia, strana 11).
Vytvorenie zemepisného bodu
7 Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %,
vyberte položku Uložiť.
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod
zhromaždite štyri až osem vzoriek, pričom medzi odbermi
jednotlivých vzoriek počkajte aspoň 90 minút.
Cesty
Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú
do požadovaného cieľa.
Vytvorenie trasy
1 Vyberte položku Plánovač ciest > Vytvoriť cestu > Vyberte
prvý bod.
Vyberte kategóriu.
Vyberte prvý bod na trase.
Vyberte položku Použiť.
Výberom položky Vyberte ďalší bod pridáte na trasu ďalšie
body.
Výberom položky back uložíte trasu.
Vašu aktuálnu polohu môžete uložiť ako zemepisný bod.
1 Stlačte tlačidlo Označiť zemepisný bod.
2 V prípade potreby vyberte pole, v ktorom chcete vykonať
zmenu zemepisného bodu.
3 Vyberte možnosť Dokončené.
2
3
4
5
Premietnutie zemepisného bodu
6
Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru
k cieľu z označenej polohy na nové miesto.
1 Vyberte položku Správca zemepisného bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položky menu > Premietnuť zemepisný bod.
4 Zadajte smer k cieľu a vyberte položku Dokončené.
5 Vyberte mernú jednotku.
6 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku Dokončené.
7 Vyberte položku Uložiť.
Zobrazenie trasy na mape
1 Vyberte položku Plánovač ciest.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Zobraziť mapu.
Navigácia k zemepisnému bodu
1 Vyberte položky Kam viesť? > Navigačné body.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku Otvoriť.
Vyhľadanie polohy podľa názvu
1 Vyberte položky Kam viesť? > Navigačné body > menu >
Hľadať názov.
2 Zadajte názov alebo časť názvu.
3 Stlačte tlačidlo Otvoriť.
Úprava zemepisného bodu
1 Vyberte položku Správca zemepisného bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov.
4 Zadajte nové údaje a vyberte položku Otvoriť.
Odstránenie zemepisného bodu
1 Vyberte položku Správca zemepisného bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku menu > Odstrániť.
Priemerovanie zemepisných bodov
Umiestnenie zemepisného bodu môžete spresniť. Pri
priemerovaní zariadenie zaznamená niekoľko meraní toho
istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta
presnejšie umiestnenie.
1 Vyberte položku Správca zemepisného bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku menu > Priemerná poloha.
4 Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
5 Vyberte položku Začiatok.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Kam viesť? > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Otvoriť.
Zobrazenie aktívnej trasy
1 Počas navigácie po trase vyberte položku Aktívna cesta.
2 Vyberte bod na trase, o ktorom chcete zobraziť podrobnejšie
informácie.
Zmena názvu trasy
1 Vyberte položku Plánovač ciest.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte Zmeniť názov.
4 Zadajte nový názov.
Úprava cesty
1 Vyberte položku Plánovač ciest.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnosť Upraviť trasu.
4 Vyberte bod.
5 Vyberte možnosť:
• Bod na mape zobrazíte stlačením tlačidla Zobraziť.
• Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, vyberte položku
Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.
• Ak chcete vložiť ďalší bod na trasu, vyberte položku
Vložiť.
Ďalší bod sa vloží pred bod, ktorý práve upravujete.
• Ak chcete odstrániť bod z trasy, vyberte položku
Odstrániť.
6 Trasu uložíte stlačením tlačidla back.
Odstránenie trasy
1 Vyberte položku Plánovač ciest.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Vymazať trasu?.
Obrátenie trasy
Začiatočný a koncový bod trasy môžete vzájomne vymeniť
a využiť ju na navigáciu v spätnom smere.
Zemepisné body, cesty a trasy
1 Vyberte položku Plánovač ciest.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Obrátiť trasu.
Zastavenie navigácie
Vyberte položky Kam viesť? > Zastaviť navigáciu.
Prejdené trasy
Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje
informácie o bodoch pozdĺž zaznamenanej cesty vrátane času,
polohy a prevýšenia jednotlivých bodov. Keď sa pohybujete
so zapnutým zariadením, prednastavene vytvára záznam trasy.
Zaznamenanie denníka trasy
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenie > Skladby >
Záznam trasy.
2 Vyberte položku Zaznamenať, nezobrazovať alebo
Zaznamenať, zobraziť na mape.
Ak vyberiete možnosť Zaznamenať, zobraziť na mape, čiara
na mape značí vašu trasu.
3 Vyberte položku Metóda nahrávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete svoje trasy zaznamenávať premenlivým
tempom, ktoré ich optimálne zachytí, vyberte položku
Automaticky.
• Ak chcete trasy zaznamenávať v rozsahu špecifikovanej
vzdialenosti, vyberte položku Vzdialenosť.
• Ak chcete zaznamenávať trasy v konkrétnom čase,
vyberte položku Čas.
5 Vyberte Interval.
6 Dokončite úkon:
• Ak ste ako Metóda nahrávania zvolili možnosť
Automaticky, vyberte možnosť, na základe ktorej sa budú
trasy zaznamenávať častejšie alebo menej často.
POZNÁMKA: použitím intervalu Najčastejšie zaznamenáte
najviac podrobností o trase, rýchlejšie však zaplníte pamäť
zariadenia.
• Ak ste ako Metóda nahrávania vybrali možnosť
Vzdialenosť alebo Čas, zadajte hodnotu.
Pri pohybe so zapnutým zariadením sa začne vytvárať denník
trasy.
Zobrazenie aktuálnej trasy
1 Vyberte položky Správca trasy > Aktuálna trasa.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete na mape zobraziť aktuálnu trasu, vyberte
položku Zobraziť mapu.
• Ak chcete zobraziť graf nadmorskej výšky aktuálnej trasy,
vyberte položku Graf nadmorskej výšky.
Uloženie aktuálnej trasy
1 Vyberte položky Správca trasy > Aktuálna trasa.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete uložiť celú trasu, vyberte položku Uložiť
skladbu.
• Vyberte položku Uložiť časť a vyberte časť trasy.
Odstránenie trasy
1 Vyberte položku Správca trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Odstrániť.
Nastavenia trás
Vyberte položky Nastavenie > Skladby.
Záznam trasy: zapnutie alebo vypnutie zaznamenávania trasy.
Metóda nahrávania: slúži na nastavenie spôsobu
zaznamenávania. Položka Automaticky zaznamenáva trasy
premenlivým tempom tak, aby vytvorila optimálny záznam
vašich trás.
Interval: slúži na nastavenie frekvencie zaznamenávania
záznamu trasy. Častejším zaznamenaním bodov vzniká
podrobnejšia trasa, no záznam trasy sa taktiež zaplní
rýchlejšie.
Vymazať aktuálnu trasu: vymaže pamäť aktuálnej trasy.
Rozšírené nastavenie > Automatické archivovanie: slúži na
nastavenie spôsobu automatického archivovania na
organizovanie trás. Trasy sa ukladajú a vymazávajú
automaticky.
Rozšírené nastavenie > Farba: slúži na zmenu farby línie trasy
na mape.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku
zariadenia.
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Vyhľadanie adresy
Adresy môžete vyhľadávať pomocou voliteľných máp City
Navigator .
1 Vyberte položky Kam viesť? > Adresy.
2 V prípade potreby vyberte krajinu alebo štát.
3 Zadajte mesto alebo PSČ.
POZNÁMKA: nie všetky údaje máp poskytujú vyhľadávanie
PSČ.
4 Vyberte mesto.
5 Zadajte číslo domu.
6 Zadajte ulicu.
®
Navigácia
Môžete sa navigovať po ceste, trase, k zemepisnému bodu,
geoskrýši alebo k akejkoľvek polohe uloženej v zariadení.
Na navigovanie do cieľa môžete využiť mapu alebo kompas.
Navigovanie do cieľa
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu.
3 V prípade potreby vyberte položky menu > Hľadať názov
a zadajte celý názov cieľa alebo jeho časť.
4 Vyberte cieľ.
5 Vyberte položku Otvoriť.
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Kam viesť? > Skladby.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte položku Otvoriť.
Cesta sa na mape zobrazí ako purpurová čiara.
6 Použite navigáciu podľa mapy (Navigácia podľa mapy,
strana 4) alebo kompasu (Navigácia pomocou kompasu,
strana 4).
Vymazanie aktuálnej trasy
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť
Vyberte položky Správca trasy > Aktuálna trasa >
Vymazať aktuálnu trasu.
Navigácia
Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný
smer a potom navigovať k danému objektu.
3
POZNÁMKA: funkcia Ukázať a ísť je k dispozícii len pre
zariadenia eTrex 32x.
1 Vyberte položku Ukázať a ísť.
2 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
3 Vyberte položky Uzamknúť smer > Nastaviť dráhu.
4 Navigujte za pomoci kompasu.
Nastavenia kurzu
Môžete prispôsobiť nastavenia kompasu.
Vyberte položky Nastavenie > Kurz.
Zobrazenie: slúži na nastavenie typu smerového kurzu, ktorý sa
zobrazuje na kompase.
Referenčný sever: slúži na nastavenie referenčného severu,
ktorý sa zobrazuje v kompase.
Ísť na líniu/ukazovateľ: nastaví správanie ukazovateľa, ktorý
sa zobrazuje na mape. Námer ukazuje smer vášho cieľa.
Ihrisko zobrazuje váš vzťah k línii kurzu, ktorá vedie do cieľa.
kompas: slúži na automatické prepnutie z elektronického
kompasu na GPS kompas, keď sa dlhší čas pohybujete
vyššou rýchlosťou.
Kalibrovať kompas: pozrite si časť Kalibrácia kompasu,
strana 4.
Mapa
predstavuje vašu polohu na mape. Počas vašej jazdy sa
pohybuje a zanecháva za sebou záznam trasy (cestu). Na mape
sa zobrazia názvy a symboly zemepisných bodov. Pri
navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí farebnou čiarou na
mape.
Navigácia podľa mapy
OZNÁMENIE
Mapy vo vašom zariadení môžu vytvoriť trasy pre chodcov alebo
cyklistov, nie však trasy pre navigáciu automobilov.
1 Spustite navigovanie do cieľa.
2 Vyberte položku Mapa.
predstavuje vašu polohu na mape. Vaša trasa je
vyznačená farebnou čiarou.
3 Dokončite jeden alebo viacero úkonov:
• Pomocou ovládača Thumb Stick môžete pohybovať
kurzorom na mape a zobraziť rôzne oblasti.
• Zobrazenie mapy môžete priblížiť a oddialiť pomocou
tlačidiel a .
Zmena orientácie mapy
1 Na mape vyberte položku menu.
2 Vyberte položky Nastavenie mapy > Orientácia.
3 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Sever hore sa zobrazí sever v hornej
časti stránky.
• Výberom položky Trasa nahor sa zobrazí váš aktuálny
smer pohybu v hornej časti stránky.
• Výberom položky Režim automobilu zobrazíte pohľad na
polohu automobilu so smerom jazdy vo vrchnej časti.
Meranie vzdialeností na mape
Môžete odmerať vzdialenosť medzi dvomi miestami.
1 Vyberte miesto na mape.
2 Vyberte položky menu > Merať vzdialenosť.
3 Špendlík presuňte na ďalšie miesto na mape.
Nastavenia mapy
Orientácia: nastavenie toho, akým spôsobom sa mapa
zobrazuje na stránke. Položka Sever hore zobrazí sever
v hornej časti stránky. Položka Trasa nahor zobrazí pohľad
zhora nadol s vaším aktuálnym smerom pohybu otočeným
k hornej časti stránky. Položka Režim automobilu zobrazí 3D
pohľad na automobil so smerom jazdy vo vrchnej časti.
Údajové polia: slúži na prispôsobenie údajových polí
a infopanelov mapy, kompasu, grafu nadmorskej výšky
a trasového počítača.
Rozšírené nastavenie máp: umožňuje otvoriť rozšírené
nastavenia mapy (Nastavenia mapy, strana 4).
Mapové údaje: zapína alebo vypína mapy, ktoré sú v zariadení
aktuálne načítané.
Rozšírené nastavenia mapy
Vyberte položky Nastavenie > Mapa > Rozšírené nastavenie
máp.
Automatické priblíženie: automaticky vybrať vhodnú úroveň
zväčšovania na optimálne použitie na mape. Keď je vybratá
možnosť Vypnuté, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
Úrovne priblíženia: slúži na nastavenie úrovne priblíženia, na
ktorej sa budú zobrazovať položky mapy. Položky mapy sa
nebudú zobrazovať, pokiaľ je úroveň priblíženia mapy vyššia,
než je nastavená úroveň.
Veľkosť textu: slúži na nastavenie veľkosti textu položiek mapy.
Detail: slúži na nastavenie množstva detailov zobrazených na
mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť
pomalšie posúvanie mapy.
Tieňovaný reliéf: zobrazí podrobný reliéf mapy (ak je
k dispozícii) alebo tieňovanie vypne.
Kompas
Pri navigovaní symbol ukazuje smer vášho cieľa bez ohľadu
na to, ktorým smerom sa pohybujete. Keď symbol smeruje na
vrchnú časť elektronického kompasu, smerujete priamo ku
svojmu cieľu. Ak symbol smeruje akýmkoľvek iným smerom,
otočte sa tak, aby smeroval na vrchnú časť kompasu.
Kalibrácia kompasu
Zariadenie disponuje 3-osovým elektronickým kompasom (len
zariadenia (eTrex 32x). Kompas by ste mali kalibrovať po
prejdení veľkej vzdialenosti, po zmene teploty alebo výmene
batérií.
1 Choďte von, ďalej od objektov vplývajúcich na magnetické
polia, ako sú napríklad autá, budovy alebo elektrické
vedenie.
V
2 kompase vyberte položku menu.
3 Vyberte položky Kalibrovať kompas > Začiatok.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Navigácia pomocou kompasu
Pri navigovaní do cieľa symbol ukazuje smer vášho cieľa bez
ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete.
1 Aktivujte navigáciu do cieľa (Navigovanie do cieľa, strana 3).
2 Vyberte položku kompas.
3 Otáčajte sa dovtedy, kým nebude ukazovať smerom
k vrchnej časti kompasu, a potom pokračujte týmto smerom
až k cieľu.
Ukazovateľ kurzu
Ukazovateľ kurzu je najvhodnejšie používať pri navigácii na
vode alebo na miestach, kde sa v ceste nenachádzajú
zásadnejšie prekážky. Taktiež vám pomôže vyhnúť sa rizikovým
miestam v okolí trasy, ako sú plytčiny či skaly pod vodou.
Vyberte položky Nastavenie > Mapa.
4
Navigácia
Ak chcete aktivovať ukazovateľ kurzu, na kompase vyberte
položky menu > Nastavenie kompasu > Ísť na líniu/
ukazovateľ > Dráha (CDI).
Zmeniť dátové polia: prispôsobenie dátových polí trasového
počítača.
Zmeniť infopanel: zmena témy a informácií zobrazených na
infopaneli.
POZNÁMKA: infopanel zaznamená vaše prispôsobené
nastavenia. Pri zmene profilu (Profily, strana 8) sa vaše
nastavenia nevymažú.
Obnova predvolených nastavení: obnovenie predvolených
výrobných nastavení trasového počítača.
Obnova predvolených nastavení stránky
Ukazovateľ kurzu
indikuje váš vzťah voči línii kurzu, ktorá
vedie do vášho cieľa. Indikátor odchýlenia sa od kurzu (CDI)
označuje odchýlenie (napravo alebo naľavo) od daného kurzu.
Mierka
znázorňuje vzdialenosť medzi bodmi
indikátora
odchýlenia sa od kurzu, na základe čoho môžete určiť, ako
ďaleko mimo kurzu sa nachádzate.
Graf nadmorskej výšky
POZNÁMKA: graf nadmorskej výšky je k dispozícii len pre
zariadenia eTrex 32x.
Graf nadmorskej výšky prednastavene zobrazuje nadmorskú
výšku v priebehu prejdenej vzdialenosti. Nastavenia grafu
nadmorskej výšky je možné prispôsobiť (Nastavenia grafu
nadmorskej výšky, strana 5). Výberom ľubovoľného bodu na
grafe môžete zobraziť podrobné informácie o danom bode.
Kalibrácia barometrického výškomera
Barometrický výškomer môžete manuálne kalibrovať, ak
poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny barometrický
tlak.
1 Prejdite na miesto, ktorého nadmorskú výšku alebo
barometrický tlak poznáte.
Vyberte
položky Graf nadmorskej výšky > menu >
2
Kalibrovať výškomer.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Nastavenia grafu nadmorskej výšky
V ponuke graf nadmorskej výšky vyberte položku menu.
Zmeniť typ grafu: slúži na nastavenie typu údajov zobrazených
na grafe nadmorskej výšky. .
Upraviť rozsahy zoomu: slúži na upravenie rozsahov
priblíženia zobrazených na stránke výškomera.
Zmeniť dátové polia: umožňuje prispôsobiť dátové polia
výškomera.
Obnoviť: slúži na vynulovanie údajov výškomera vrátane
zemepisných bodov, sledovania a trasy.
Kalibrovať výškomer: pozrite si (Kalibrácia barometrického
výškomera, strana 5).
Obnova predvolených nastavení: obnovenie predvolených
výrobných nastavení výškomera.
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú
rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky.
Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si
môžete prispôsobiť.
Nastavenia trasového počítača
Na trasovom počítači stlačte tlačidlo menu.
Obnoviť: vynulovanie všetkých hodnôt na trasovom počítači.
V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred
začiatkom trasy informácie o trase.
Veľké čísla: slúži na zmenu veľkosť čísel zobrazovaných
na stránke trasového počítača.
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky
1 Otvorte stránku, pre ktorú chcete obnoviť nastavenia.
2 Vyberte položky menu > Obnova predvolených nastavení.
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky
Skrýše geocache
Hľadanie geoskrýš je aktivita na princípe pátrania po pokladoch,
v ktorej hráči ukrývajú alebo hľadajú ukryté skrýše pomocou
stôp a súradníc GPS.
Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača
Geoskrýše môžete manuálne nahrať do svojho zariadenia
pomocou počítača (Prenos súborov do zariadenia, strana 11).
Súbory geoskrýš môžete umiestniť do súboru GPX a importovať
ich do priečinka GPX v zariadení. Vďaka prémiovému členstvu,
ktoré možno získať na stránke geocaching.com, môžete
využívať funkciu „Pocket Query“, ktorá slúži na nahrávanie
veľkej skupiny geoskrýš do vášho zariadenia ako jediného
súboru GPX.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.geocaching.com.
3 V prípade potreby si vytvorte konto.
4 Prihláste sa.
5 Postupujte podľa pokynov na stránke geocaching.com
a vyhľadajte a prevezmite skrýše geocache do svojho
zariadenia.
Navigácia ku geoskrýši
1 Vyberte položku Skrýše geocache.
2 Vyberte geoskrýšu.
3 Vyberte položku Otvoriť.
Zaznamenanie pokusu
Keď sa pokúsite nájsť geoskrýšu, svoje výsledky môžete
zaznamenať. Niektoré geoskrýše si môžete overiť na webovej
lokalite www.geocaching.com.
1 Vyberte položky Skrýše geocache > Zaznamenať pokus.
2 Vyberte položku Nájdené, Nenašlo sa, Potrebuje opravu
alebo Bez pokusu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku
Dokončené.
• Ak chcete spustiť navigáciu k najbližšej geoskrýši, vyberte
položku Nájsť ďalšie najbližšie.
• Ak chcete zadať komentár o tom, ako ste skrýšu hľadali
alebo komentár k samotnej skrýši, vyberte položku Pridať
poznámku, zadajte komentár a vyberte položku
Dokončené.
Ak ste sa prihlásili na webovú lokalitu www.geocaching.com,
záznam sa automaticky nahrá do vášho účtu na webovej lokalite
www.geocaching.com.
5
chirp™
chirp je malé príslušenstvo Garmin , ktoré je naprogramované
a ponechané v geoskrýši. Vaše zariadenie môžete použiť na
objavenie príslušenstva chirp v geoskrýši. Ďalšie informácie
o príslušenstve chirp nájdete v príručne používateľa
príslušenstva chirp na stránke www.garmin.com.
®
Zapnutie vyhľadávania chirp
1 Vyberte položky Nastavenie > Skrýše geocache.
2 Vyberte položky Vyhľadávanie chirp™ > Zapnuté.
Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov
Ak chcete bezdrôtovo zdieľať údaje, musíte sa nachádzať
v okruhu 10 stôp (3 m) od kompatibilného zariadenia.
Vaše zariadenie dokáže po spárovaní s iným kompatibilným
zariadením alebo smartfónom pomocou bezdrôtovej technológie
ANT+ odosielať a prijímať údaje. Môžete tak zdieľať zemepisné
body, geoskrýše, trasy či prejdené trasy.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely
zariadenia.
1 Vyberte položku Zdieľať bezdrôtovo.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Odoslať a vyberte typ údajov.
• Ak chcete prijať údaje z iného zariadenia, vyberte
možnosť Prijať. Iné kompatibilné zariadenie sa musí
pokúšať údaje odoslať.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
®
Nastavenie upozornenia na priblíženie sa
Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa
nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta.
1 Vyberte položky Alarmy priblíženia > Vytvoriť alarm.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte položku Použiť.
5 Zadajte okruh.
Keď vstúpite do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na
priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.
Výpočet rozlohy oblasti
1 Vyberte položku Výpočet oblasti > Začiatok.
2 Potom prejdite po obvode oblasti, ktorej rozlohu chcete
vypočítať.
3 Keď skončíte, vyberte položku Vypočítať.
Stránka satelitu
Na stránke satelitu sa zobrazuje vaša aktuálna poloha, presnosť
GPS, polohy satelitov a intenzita signálu.
Nastavenia satelitu GPS
Vyberte položku Satelit > menu.
POZNÁMKA: niektoré nastavenia sú k dispozícii, len keď je
zapnuté nastavenie Používať s vypnutým GPS.
Používať s vypnutým GPS: umožňuje vypnúť systém GPS.
Použiť satelitný systém: umožňuje zapnúť systém GPS.
Trasa nahor: indikuje, či sa satelity zobrazujú s krúžkom, na
ktorom sever smeruje navrch obrazovky, alebo tak, že
aktuálna trasa smeruje navrch obrazovky.
Jednofarebne: umožňuje vybrať, či sa stránka satelitu bude
zobrazovať viacfarebne alebo jednofarebne.
Nastaviť polohu na mape: umožňuje označiť vašu aktuálnu
polohu na mape. Na základe tejto polohy môžete vytvárať
trasy alebo vyhľadávať uložené polohy.
6
Poloha AutoLocate: vypočíta vašu polohu GPS pomocou
funkcie Garmin AutoLocate .
®
GarminDobrodružstvá
Z príslušných položiek môžete vytvoriť dobrodružstvo. Môžete
napríklad vytvoriť dobrodružstvo v rámci svojho najnovšieho
turistického výletu. Dobrodružstvo môže obsahovať denník
trasy, fotografie trasy a skrýše geocache, ktoré ste hľadali.
Pomocou aplikácie BaseCamp™ môžete vytvárať a spravovať
svoje dobrodružstvá.
POZNÁMKA: BaseCamp nie je dostupná pre všetky modely
zariadenia.
Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp
1 Otvorte zariadenie BaseCamp.
2 Zariadenie pripojte k počítaču.
Na počítačoch s operačným systémom Windows sa
zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné
zariadenie a pamäťová karta sa môže zobraziť ako druhá
vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie
a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.
POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými
jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne.
Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste
sa naučili, ako mapovať jednotku.
3 Otvorte mechaniku alebo jednotku zariadenia Garmin,
prípadne pamäťovej karty.
Vyberte
možnosť:
4
• Vyberte položku a preneste ju z pripojeného zariadenia
pod položku Moja zbierka alebo do zoznamu.
• V zariadení BaseCamp vyberte položky Zariadenie >
Prijať zo zariadenia a vyberte zariadenie.
®
®
Vytvorenie dobrodružstva
Predtým, ako budete môcť vytvoriť dobrodružstvo a odoslať ho
do svojho zariadenia, si musíte do počítača prevziať BaseCamp
a preniesť trasu zo zariadenia do počítača (Posielanie súborov
do zariadenia BaseCamp, strana 6).
1 Otvorte zariadenie BaseCamp.
2 Vyberte položky Súbor > Nov > Dobrodružstvo Garmin.
3 Vyberte trasu a zvoľte položku Ďalej.
4 V prípade potreby pridajte položky z BaseCamp.
5 Vyplnením povinných polí pomenujte a popíšte
dobrodružstvo.
6 Ak chcete zmeniť fotografiu na obálke dobrodružstva, vyberte
položku Zmeniť a vyberte inú fotografiu.
Vyberte
položku Dokončiť.
7
Začatie dobrodružstva
Skôr, než začnete dobrodružstvo, musíte si ho odoslať
z BaseCamp do vášho zariadenia (Posielanie súborov
do zariadenia BaseCamp, strana 6).
1 Vyberte Dobrodružstvá.
2 Vyberte dobrodružstvo.
3 Vyberte položku Začiatok.
Diaľkový ovládač VIRB
®
POZNÁMKA: funkcia diaľkového ovládača VIRB je k dispozícii
len pre zariadenia eTrex 32x.
Pred použitím funkcie diaľkového ovládača VIRB musíte
aktivovať nastavenie diaľkového ovládania na vašej kamere
VIRB.
Funkcia diaľkového ovládača VIRB vám umožní ovládať vašu
kameru VIRB z väčšej vzdialenosti.
1 Vyberte položku Ovládanie VIRB.
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky REC nahrávajte videá.
• Výberom položky Odfotiť nasnímate fotografiu.
Ďalšie nástroje na hlavnej stránke
Budík: slúži na nastavenie zvukového alarmu. Ak zariadenie
práve nepoužívate, môžete ho nastaviť tak, aby sa
v konkrétny čas zaplo.
Kalkulačka: zobrazí kalkulačku.
Kalendár: zobrazí kalendár.
Lov a rybolov: zobrazí predpokladané najlepšie dátumy a časy
na lov a rybolov v mieste, kde sa aktuálne nachádzate.
Stopky: umožňuje používať časovač, sledovať kolá a stopovať
kolá.
Slnko a mesiac: zobrazí čas východu a západu slnka a k tomu
fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenie jasu obrazovky
Nadmerné používanie podsvietenia obrazovky môže významne
skrátiť životnosť batérie. Ak chcete dosiahnuť maximálnu výdrž
batérie, môžete upraviť jas podsvietenia.
POZNÁMKA: ak je úroveň batéria nízka, jas podsvietenia môže
byť obmedzený.
1 Stlačte tlačidlo .
2 Úroveň podsvietenia upravte pomocou posúvača.
Ak je nastavenie jasu vysoké, zariadenie môže byť teplé.
Prispôsobenie hlavnej ponuky
Môžete posunúť, pridať alebo odstrániť položky v hlavnej
ponuke.
1 V hlavnej ponuke vyberte menu > Zmeniť poradie položiek.
2 Vyberte položku ponuky.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zmeniť umiestnenie položky v zozname,
vyberte položku Pohyb.
• Ak chcete do zoznamu pridať novú položku, vyberte
možnosť Vložiť.
• Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, vyberte
možnosť Odstrániť.
Zmena postupnosti strán
Predtým, než zmeníte poradie postupnosti strán, musíte
do postupnosti pridať stránky.
1 Vyberte položky Nastavenie > Postupnosť strán.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte položku Pohyb.
4 Posuňte stránku nahor alebo nadol v zozname.
5 Stlačte ovládač Thumb Stick.
Pridanie stránky
1 Vyberte položky Nastavenie > Postupnosť strán.
2 Vyberte položku Pridať stranu.
3 Vyberte stránku, ktorú chcete pridať.
Odstránenie stránky
1 Vyberte položky Nastavenie > Postupnosť strán.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte položku Odstrániť.
4 Stlačte ovládač Thumb Stick.
Prispôsobenie zariadenia
Prispôsobenie dátových polí
Dátové polia zobrazené na jednotlivých hlavných stránkach sa
dajú prispôsobiť.
1 Otvorte stránku, ktorej dátové polia chcete zmeniť.
2 Vyberte ikonu menu.
3 Vyberte položku Zmeniť dátové polia.
4 Vyberte nové dátové pole.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Dátové polia
V určitých dátových poliach sa zobrazujú dáta iba počas
navigácie alebo po pripojení príslušenstva ANT+.
Aktuálny okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
Barometer: kalibrovaný aktuálny tlak.
Čas do cieľa: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do
cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Cas jazdy: priebežný prehľad celkového času stráveného
pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.
Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do
príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Časovač alarmu: aktuálny čas na odpočítavači.
Časovač stopiek: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.
Čas posledného kola: čas odmeraný stopkami pre posledný
dokončený okruh.
Čas trasy – jazda: priebežný prehľad celkového času
stráveného pohybom od posledného vynulovania.
Čas trasy – státie: priebežný prehľad celkového času
stráveného v pokoji od posledného vynulovania.
Celkové kolo: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené
okruhy.
Dátum: aktuálny deň, mesiac a rok.
Denný čas: aktuálny čas dňa na základe aktuálnej polohy
a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).
Dĺžka trasy: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy.
Hĺbka: hĺbka vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku
zariadeniu NMEA 0183 alebo NMEA 2000 so schopnosťou
získavania údajov o hĺbke vody.
Ihrisko: smer z východiskového bodu do cieľového miesta.
Dráhu možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Kadencia: počet otáčok ramena kľuky alebo počet krokov
za minútu. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje,
zariadenie musí byť pripojené k príslušenstvu kadencie.
Klesanie – celkové: celkové klesanie vo vzdialenosti
nadmorskej výšky od posledného vynulovania.
Klesanie – maximálne: maximálna rýchlosť klesanie v stopách
za minútu alebo v metroch za minútu od posledného
vynulovania.
Klesanie – priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť
prekonaná klesaním od posledného vynulovania.
Kĺzavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej
vzdialenosti.
Kĺzavosť do cieľa: kĺzavosť potrebná na zostup z aktuálneho
miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú,
len keď používate navigáciu.
Kurz: smer vášho pohybu.
Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.
Max. teplota za posledných 24 h: maximálna teplota
zaznamenaná za posledných 24 hodín. Ak chcete, aby sa
zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené
k bezdrôtovému teplotnému snímaču.
®
®
7
Min. teplota za posledných 24 h: minimálna teplota
zaznamenaná za posledných 24 hodín. Ak chcete, aby sa
zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené
k bezdrôtovému teplotnému snímaču.
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad alebo pod morskou hladinou.
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad úrovňou terénu (ak mapy obsahujú dostatočné
informácie o nadmorskej výške).
Na dráhu: smer, v ktorom sa musíte presunúť, aby ste sa
dostali späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Námer: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Nasledujúci zemepisný bod: nasledujúci bod na trase. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Obmedzenie rýchlosti: nahlásené rýchlostné obmedzenie
cesty. K dispozícii iba v niektorých mapách a oblastiach.
Ohľadom aktuálnych rýchlostných obmedzení sa vždy riaďte
značkami na cestách.
Odbočka: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a
aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená
odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Odchýlka od kurzu: vzdialenosť smerom doľava alebo
doprava, o ktorú ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho bodu:
odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného
bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného
bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Odhadovaný čas v cieli: odhadovaný čas príchodu do
konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Okolitý tlak: nekalibrovaný tlak okolitého prostredia.
Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.
Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti
za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase
nevymaže.
Počítadlo vzdialenosti cesty: priebežný prehľad prejdenej
vzdialenosti od posledného vynulovania.
Poloha (vybraná): aktuálna poloha vyjadrená na základe
vybratého nastavenia formátu pozície.
Poloha (zemepis. šírka/dĺžka): aktuálna poloha vyjadrená
zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybraté
nastavenie formátu pozície.
Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej
polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/12 stôp (3,65 m).
Priemerný okruh: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.
Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.
Rýchlosť – celková priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá
počas pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.
Rýchlosť do cieľa: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na
trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Rýchlosť – jazda priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá
počas pohybu od posledného vynulovania.
Rýchlosť – max.: najvyššia rýchlosť dosiahnutá od posledného
vynulovania.
Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.
Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu
(vzdialenosť). Ak napríklad na každých 10 stôp (3 m)
8
prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 200 stôp (60 m),
sklon je 5 %.
Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).
Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru
srdcového tepu.
Stúpanie – celkové: celkové stúpanie vo vzdialenosti
nadmorskej výšky od posledného vynulovania.
Stúpanie – maximálne: maximálna rýchlosť stúpania v stopách
za minútu alebo v metroch za minútu od posledného
vynulovania.
Stúpanie – priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť
prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.
Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje
teplotný snímač. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje,
zariadenie musí byť pripojené k bezdrôtovému teplotnému
snímaču.
Teplota – voda: teplota vody. Vaše zariadenie musí byť
pripojené ku zariadeniu NMEA 0183 so schopnosťou
získavania údajov o teplote vody.
Ukazovateľ: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného
bodu alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.
Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania
v priebehu času.
Vertikálna vzdialenosť k cieľu: vertikálna vzdialenosť medzi
vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vertikálna vzdialenosť k cieľu: rýchlosť stúpania alebo
klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS
polohy.
Výška – maximálna: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od
posledného vynulovania.
Výška – minimálna: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od
posledného vynulovania.
Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného
cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vzdialenosť k nasledujúcemu bodu: zostávajúca vzdialenosť
k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vzdialenosť kola: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
Zemepisný bod v cieli: posledný bod na trase do cieľa. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Profily
Profily sú kolekcie nastavení, ktoré optimalizujú vaše zariadenie
na základe toho, akým spôsobom ho používate. Nastavenia a
zobrazenia sa napríklad líšia pri používaní zariadenia na lov a
na geoskrýše.
Keď používate profil a zmeníte nastavenia napríklad dátových
polí alebo meracích jednotiek, zmeny sa automaticky uložia ako
súčasť profilu.
Vytvorenie vlastného profilu
Môžete prispôsobiť nastavenia a údajovú polia pre určitú aktivitu
alebo trasu.
1 Vyberte položky Nastavenie > Profily > Vytvoriť profil >
OK.
2 Prispôsobte nastavenia a dátové polia.
Prispôsobenie zariadenia
Výber profilu
Pri zmene aktivít môžete prepnutím profilu zmeniť nastavenie
zariadenia.
1 Vyberte položku Zmena profilu.
2 Vyberte profil.
Úprava názvu profilu
1 Vyberte položky Nastavenie > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku Upraviť názov.
4 Zadajte nový názov.
Odstránenie profilu
POZNÁMKA: pred odstránením profilu musíte aktivovať iný
profil. Nemôžete odstrániť aktívny profil.
1 Vyberte položky Nastavenie > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku Odstrániť.
Nastavenia systému
Vyberte položky Nastavenie > Systém.
Satelitný systém: nastavuje satelitný systém (GPS a iné
satelitné systémy, strana 9).
WAAS/EGNOS: umožňuje systému používať údaje zo
spresňujúceho systému pre rozsiahlu oblasť/Európskej
geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (WAAS/
EGNOS).
Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného
v zariadení.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Typ batérie: umožňuje zmeniť typ používanej batérie AA.
Režim USB: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po pripojení
k počítaču používalo režim veľkokapacitného úložného
zariadenia alebo režim Garmin.
GPS a iné satelitné systémy
Používanie GPS spolu s iným satelitným systémom ponúkajú
vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie
polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri
používaní viacerých systémov sa však môže výdrž batérie znížiť
rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.
Zariadenie môže používať tieto satelitné systémy (GNSS).
GPS: satelitná zostava vytvorená Spojenými štátmi.
GLONASS: satelitná zostava vytvorená Ruskom.
Nastavenia displeja
Vyberte položky Nastavenie > Zobrazenie.
Čas podsvietenia: umožňuje upraviť čas do vypnutia
podsvietenia.
Úspora batérie: šetrí energiu batérie a predlžuje výdrž batérie
tým, že po uplynutí času podsvietenia vypne obrazovku.
Farby: Slúži na zmenu vzhľadu pozadia displeja a zvýraznenia
pri výbere.
Snímka obrazovky: umožňuje uložiť snímku obrazovky
zariadenia.
Nastavenie zvukov zariadenia
Môžete prispôsobiť zvuky správ, tlačidiel, upozornení na
odbočky a budíkov.
1 Vyberte položky Nastavenie > Tóny > Tóny > Zapnuté.
2 Vyberte nastavenie jednotlivých typov zvukov.
Prispôsobenie zariadenia
Zmena merných jednotiek
Môžete prispôsobiť merné jednotky vzdialenosti a rýchlosti,
nadmorskej výšky, hĺbky, teploty, tlaku a vertikálnej rýchlosti.
1 Vyberte položky Nastavenie > Jednotky.
2 Vyberte typ merania.
3 Vyberte mernú jednotku.
Nastavenia času
Vyberte položky Nastavenie > Čas.
Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby
zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom
formáte.
Časové pásmo: Umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané
zariadenie. Pomocou voľby Automaticky sa časové pásmo
nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.
Nastavenia formátu pozície
POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy
by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf,
ktorý vyžaduje iný formát pozície.
Vyberte položky Nastavenie > Formát pozície.
Formát pozície: nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazí
hodnota pozície.
Dátum mapy: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa
štruktúrovaná.
Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný
zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.
Nastavenia vypočítavania trasy
Dostupné nastavenia trás sa líšia podľa zvolenej aktivity.
Vyberte položky Nastavenie > Navigácia.
Metóda navádzania: slúži na nastavenie preferencie
na optimalizovaný výpočet trasy na základe vzdialenosti,
času, cestnej navigácie alebo navigácie mimo cesty.
Výpočet Trasy pre: nastavuje spôsob použitý na výpočet vašej
trasy.
Uzamknúť na cestu: uzamkne modrý trojuholník, ktorý
predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu. Je to
užitočné pri jazde alebo navigácii po cestách.
Prechody mimo cesty: nastavenie predvoľby prepočítavania
pri navigácii mimo aktívnej cesty.
Nastavenie obmedzení: nastavuje typy ciest, terénu a spôsobu
dopravy, aby ste sa im vyhli počas navigácie.
Nastavenia výškomeru
POZNÁMKA: výškomer je k dispozícii len pre zariadenia eTrex
32x.
Vyberte položky Nastavenie > Výškomer.
Automatická kalibrácia: automatická kalibrácia výškomera
vždy pri zapnutí zariadenia.
Režim barometra: Premenlivá nadmorská výška umožňuje
barometru merať zmeny nadmorskej výšky počas pohybu.
Pevná nadmorská výška predpokladá, že zariadenie je
nehybne umiestnené v stálej nadmorskej výške, preto sa
barometrický tlak mení iba v dôsledku zmeny počasia.
Vývoj tlaku: nastavuje spôsob zaznamenávania údajov o tlaku
v zariadení. Možnosť Vždy uložiť zaznamenáva všetky údaje
o tlaku, ktoré môžete uplatniť pri sledovaní tlakových frontov.
Typ grafu: zaznamenáva zmeny nadmorskej výšky za určitý čas
alebo vzdialenosť, zaznamenáva barometrický tlak za určitý
čas alebo zaznamenáva zmeny okolitého tlaku za určitý čas.
Kalibrovať výškomer: kalibruje výškomer.
9
Námorné nastavenia
Vyberte položky Nastavenie > Pre lodnú dopravu.
Režim námorného grafu: nastaví typ grafu, ktorý používa
zariadenie pri zobrazovaní námorných dát. Možnosť
Námorné zobrazí rôzne prvky na mape inými farbami, aby
boli body záujmu relevantné pre námorníctvo lepšie čitateľné
a aby mapa pripomínala schému nákresov na papierových
mapách. Možnosť Rybolov (vyžaduje námorné mapy)
zobrazuje podrobný pohľad s vrstevnicami dna a hĺbkovými
sondami a zjednodušuje zobrazenie mapy na optimálne
použitie pri rybárčení.
Vzhľad: nastaví vzhľad námorných navigačných pomôcok na
mape.
Nastavenie námorného alarmu: nastavuje alarm, keď
prekročíte stanovenú vzdialenosť posunu pri ukotvení, keď
vybočíte z kurzu na určenú vzdialenosť a keď vstúpite do
vody s určitou hĺbkou.
Nastavenie námorných budíkov
1 Vyberte položky Nastavenie > Pre lodnú dopravu >
Nastavenie námorného alarmu.
2 Vyberte typ budíka.
3 Vyberte možnosť Zapnuté.
4 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku Otvoriť.
Vynulovanie údajov
Môžete vynulovať údaje o trase, odstrániť všetky zemepisné
body, vymazať aktuálnu trasu alebo obnoviť predvolené
hodnoty.
1 Vyberte položky Nastavenie > Obnoviť.
2 Vyberte položku, ktorú chcete vynulovať.
Informácie o zariadení
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V smartfóne nainštalujte aplikáciu
Garmin Connect™.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
1 Vyberte položku Nastavenie.
2 Vyberte položku Informácie.
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Toto zariadenie je odolné voči vode podľa normy IEC 60529
IPX7. Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na
30 minút. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť. Po
ponorení zariadenie pred používaním alebo nabíjaním utrite
a nechajte voľne vyschnúť.
Po kontakte zariadenia s chlórovanou alebo slanou vodou
zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.
Čistenie zariadenia
OZNÁMENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení
k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia
môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
čistiaceho prostriedku.
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
Správa údajov
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows
7 a novším, a Mac OS 10.4 a novším.
Inštalácia pamäťovej karty
VAROVANIE
Na vyberanie batérií, ktoré môže vymieňať používateľ,
nepoužívajte ostré predmety.
Do príručného zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu
microSD na zvýšenie pamäte alebo pre vopred nahraté mapy.
1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek
a potiahnutím nahor zložte kryt.
2 Vyberte batériu.
3 Posuňte držiak kariet doľava a zdvihnite ho.
®
Registrovanie vášho zariadenia
Pomôžte nám poskytovať vám podporu – vyplňte registračný
formulár ešte dnes. Pôvodný doklad o kúpe alebo jeho fotokópiu
uchovávajte na bezpečnom mieste.
1 Prejdite na garmin.com/express.
2 Prihláste sa do svojho účtu Garmin.
Zobrazenie elektronického štítku s
informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní
Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky.
Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch,
ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne
označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a
licenciách.
10
4
5
6
7
Umiestnite pamäťovú kartu zlatými kontaktmi smerom nadol.
Zatvorte držiak kariet.
Posunutím držiaka kariet doprava ho uzamknite.
Vložte batériu a nasaďte kryt.
Informácie o zariadení
Pripojenie zariadenia k počítaču
Technické údaje
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
Rozsah prevádzkovej teploty –20 až 70 °C (–4 až 158 °F)
Predtým, ako budete môcť ovládať zariadenie pripojené
k počítaču, musíte doň vložiť batérie. Počítačový port USB
nemusí poskytovať dostatok energie na prevádzku zariadenia.
1 Potiahnite nahor ochranný kryt portu mini-USB.
2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu mini-USB.
3 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.
Na počítačoch s operačným systémom Windows sa
zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné
zariadenie a pamäťová karta sa môže zobraziť ako druhá
vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie
a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.
Prenos súborov do zariadenia
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
2
3
4
5
6
7
Na počítačoch s operačným systémom Windows sa
zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné
zariadenie a pamäťová karta sa môže zobraziť ako druhá
vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie
a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.
POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými
jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne.
Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste
sa naučili, ako mapovať jednotku.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Otvorte prenosné zariadenie, jednotku alebo oddiel
zariadenia alebo pamäťovej karty.
Prejdite na priečinok.
Vyberte položky Upraviť > Prilepiť.
Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia
alebo na pamäťovej karte.
Vymazávanie súborov
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
1
2
3
4
Otvorte mechaniku alebo jednotku Garmin.
V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
Vyberte súbor.
Na klávesnici stlačte kláves Vymazať.
POZNÁMKA: ak používate počítač Apple , musíte vyprázdniť
priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.
®
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako
prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie
zariadenia.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte
položky Súbor > Vysunúť.
2 Odpojte kábel od počítača.
Príloha
Bezdrôtová frekvencia/
protokol
2,4 GHz pri menovitom výkone
-1,13 dBm
Príloha
Voliteľné príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo, ako sú držiaky, mapy, kondičné doplnky
a náhradné diely sú k dispozícii na lokalite http://buy.garmin.com
alebo od vášho Garmin predajcu.
Párovanie vašich ANT+ snímačov
Pred párovaním si musíte nasadiť monitor srdcového tepu alebo
nainštalovať snímač.
Párovať znamená prepojiť bezdrôtové snímače ANT+, napríklad
pripojiť k zariadeniu monitor srdcového tepu.
1 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od
snímača.
POZNÁMKA: počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m
(30 stôp) od ďalších snímačov ANT+.
2 Vo vysúvacom paneli aplikácií vyberte položky Nastavenie >
Snímač ANT.
3 Vyberte snímač.
4 Vyberte položku Hľadať nové.
Po spárovaní snímača s vašim zariadením sa zmení stav
snímača z Vyhľadáva sa na Pripojené.
Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením
Garmin
• Overte, či je príslušenstvo ANT+ kompatibilné so zariadením
Garmin.
• Pred spárovaním príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin
sa posuňte 10 m (33 stôp) od ďalšieho príslušenstva ANT+.
• Zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp)
od príslušenstva ANT+.
• Po prvom spárovaní zariadenie Garmin automaticky
rozpozná príslušenstvo ANT+ vždy po jeho aktivácii. Tento
postup sa vykoná automaticky po zapnutí zariadenia Garmin
a ak je príslušenstvo aktivované a funguje správne, trvá iba
niekoľko sekúnd.
• Po spárovaní zariadenie Garmin prijíma dáta iba z vášho
príslušenstva a môžete sa priblížiť k ďalším príslušenstvám.
Riešenie problémov
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť
reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani
nastavenia.
1 Vyberte batérie.
2 Opätovne vložte batérie.
Obnova všetkých predvolených nastavení
Všetky nastavenia môžete obnoviť na predvolené výrobné
nastavenia.
Vyberte položky Nastavenie > Obnoviť > Vynulovať všetky
nastavenia > Áno.
Stredisko podpory Garmin
Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc
a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky,
videá a zákaznícka podpora.
11
Register
A
adresy, vyhľadávanie 3
B
BaseCamp 6
batéria 1, 10, 11
batérie 4
inštalácia 1
maximalizácia 1, 7, 9
typ 1
uskladnenie 1
budíky
hodiny 7
námorné 10
priblíženie sa 6
N
Z
nadmorská výška 5
námorné
nastavenia 10
nastavenie budíkov 10
nastavenia 3, 4, 9–11
zariadenie 9
nastavenia času 9
navigácia 3
kompas 4
zastavenie 3
zariadenie, registrácia 10
zdieľanie údajov 6
zemepisné body 1, 2
navigovanie 2
odstránenie 2
premietnutie 2
ukladanie 2
úprava 2
zvuky 9
O
obnovenie, nastavenia 11
obrazovka, nastavenia 9
P
formát pozície 9
pamäťová karta 10
párovanie
Snímače ANT+ 11
Snímače ANT+ 11
plánovač trasy. Pozrite si cesty
počítač, pripájanie 11
podsvietenie 1, 7, 9
polohy
ukladanie 2
úprava 2
používateľské údaje, vymazanie 11
preberanie, geoskrýše 5
prenos
súbory 5, 6
trasy 6
príslušenstvo 11
prispôsobenie zariadenia 7
profily 8, 9
G
R
Garmin Express 10
aktualizácia softvéru 10
geoskrýše 5
preberanie 5
GLONASS 9
GPS 6, 9
nastavenia 9
stránka satelitu 6
registrácia produktu 10
registrácia zariadenia 10
resetovanie zariadenia 10
riešenie problémov 10, 11
C
cesty 2
City Navigator 3
Č
časové pásma 9
časy lovu a rybolovu 7
časy východu a západu slnka 7
čistenie zariadenia 10
D
dátové polia 7
Diaľkový ovládač VIRB 6
dobrodružstvá 6
F
H
hlavná ponuka 1
prispôsobenie 7
CH
chirp 6
I
infopanely 5
informácie o trase, zobraziť 5
K
kalendár 7
kalibrácia, výškomer 5
kalkulačka 7
Kam viesť? 3
Karta microSD. Pozrite si pamäťová karta
kompas 3, 4
kalibrácia 4
nastavenia 4
navigovanie 4
kurzy, ukazovateľ 4
M
mapy 3
aktualizácia 10
meranie vzdialeností 4
nastavenia 4
navigovanie 4
orientácia 4
priblíženie 4
zakúpenie 3
meranie vzdialeností 4
merné jednotky 9
12
S
satelitné signály 6
vyhľadávanie 1
smartfón 6
Snímače ANT+, párovanie 11
Snímače ANT+, párovanie 11
softvér, aktualizácia 10
stopky 7
stránka satelitu 6
súbory, prenos 5, 11
T
technické údaje 11
teplota 11
tlačidlá 1
tlačidlo napájania 1
trasový počítač 5
trasy 2, 3, 6
nahrávanie 3
nastavenia 3, 9
navigovanie 2, 3
odstránenie 2
úprava 2
vytvorenie 2
zobrazenie na mape 2
U
Ukázať a ísť 3
ukladanie údajov 11
upozornenia na priblíženie sa 6
USB
konektor 1
odpojenie 11
V
vymazanie, všetkých údajov používateľa 11
výpočet rozlohy 6
výškomer 5, 9
kalibrácia 5
Register
support.garmin.com
September 2019
190-02552-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising