Garmin | eTrex® Touch 25 | User manual | Garmin eTrex® Touch 25 Brugervejledning

Garmin eTrex® Touch 25 Brugervejledning
eTrex Touch 25/35
®
Brugervejledning
Marts 2016
190-01836-36_0B
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , eTrex og TracBack er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™, tempe™, VIRB , and GSC™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac er et registreret varemærke
tilhørende Apple Computer, Inc. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. microSD™ og microSDHC
logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
NMEA er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association. NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker
tilhørende National Maritime Electronics Association.
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Isætning af AA-batterier .............................................................. 1
Batterioplysninger .................................................................. 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Brug af touchscreen ............................................................... 1
Startskærm ............................................................................ 1
Brug af tænd/sluk-knapmenuen ....................................1
Spor................................................................................. 1
Registrering af sporlog ................................................................ 1
Tilpasning af din sporlog ............................................................. 2
Navigering ved hjælp af TracBack® ........................................... 2
Sådan gemmer du det aktuelle spor ........................................... 2
Visning af sporoplysninger .......................................................... 2
Visning af Højdeplot af et spor .................................................... 2
Lagring af en position på et spor ................................................ 2
Ændring af sporfarve .................................................................. 2
Automatisk arkivering af spor ..................................................... 2
Sådan rydder du det aktuelle spor .............................................. 2
Sådan sletter du et spor .............................................................. 2
Waypoints....................................................................... 2
Oprettelse af et waypoint ............................................................ 2
Søgning efter et waypoint ........................................................... 2
Redigering af et waypoint ........................................................... 3
Sletning af et waypoint ................................................................ 3
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position ................ 3
Projicering af et waypoint ............................................................ 3
Ruter ................................................................................ 3
Oprettelse af en rute ................................................................... 3
Redigering af navnet på en rute ................................................. 3
Redigering af en rute .................................................................. 3
Visning af en rute på kortet ......................................................... 3
Sletning af en rute .......................................................................3
Visning af den aktive rute ........................................................... 3
Sådan vender du en rute om ...................................................... 3
Garmin® Oplevelser....................................................... 3
Send filer til BaseCamp .............................................................. 3
Oprettelse af en oplevelse .......................................................... 4
Sådan begynder du på en oplevelse .......................................... 4
Menuen Find................................................................... 4
Ekstra kort ................................................................................... 4
Søgning efter en position i nærheden af en anden position ....... 4
Søgning efter en adresse ........................................................... 4
Navigation....................................................................... 4
Navigation til en destination ........................................................ 4
Afbrydelse af navigation ......................................................... 4
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 4
Navigation med kortet ................................................................. 4
Navigation af en kørerute ....................................................... 4
Navigering med kompasset ........................................................ 4
Kalibrering af kompas ............................................................ 5
Kursmarkør ............................................................................ 5
Markering og start af navigation til en Mand over bordposition ....................................................................................... 5
Navigering med Sigt og gå ......................................................... 5
Højdeplot .................................................................................... 5
Navigering til et punkt på plottet ............................................ 5
Ændring af plottype ................................................................ 5
Nulstilling af højdeplot ............................................................ 5
Kalibrering af den barometriske højdemåler .......................... 5
Geocaches ...................................................................... 5
Indholdsfortegnelse
Download af geocaches ............................................................. 5
Filtrering af listen over geocaches .............................................. 5
Oprettelse og lagring af et geocachefilter .............................. 6
Redigering af et tilpasset geocachefilter ................................ 6
Navigere til en geocache ............................................................ 6
chirp™ ........................................................................................ 6
Aktivering af chirp søgning ..................................................... 6
Søgning efter en geocache med en chirp .............................. 6
Registrering af forsøg ................................................................. 6
Programmer .................................................................... 6
Afsendelse og modtagelse af data trådløst ................................ 6
Indstilling af Varsler ved alarmpunkter ........................................ 6
Beregning af størrelsen på et område ........................................ 6
Visning af kalender og almanak ................................................. 6
Indstilling af en alarm .................................................................. 6
Start af nedtællingstimer ............................................................. 7
Åbning af stopur ..........................................................................7
Siden Satellit ............................................................................... 7
Ændring af satellitvisningen ................................................... 7
Deaktivering af GPS .............................................................. 7
Simulering af en position ........................................................ 7
Betjening af VIRB® actionkamera .............................................. 7
Telefonmeddelelser .................................................................... 7
Parring af en smartphone med din enhed ............................. 7
Sådan skjules meddelelser .................................................... 7
Fitness............................................................................. 7
Løb eller cykling med din enhed ................................................. 7
Historik ........................................................................................ 7
Vis en Aktivitet ....................................................................... 7
Slette en Aktivitet ................................................................... 7
Brug af Garmin Connect ........................................................ 7
Valgfrit fitnesstilbehør ............................................................ 8
Om pulszoner ............................................................................. 8
Konditionsmål ........................................................................ 8
Indstilling af dine pulszoner .................................................... 8
Tilpasning af enheden................................................... 8
Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke ........................... 8
Låsning af berøringsskærmen .................................................... 8
Oplåsning af berøringsskærmen ............................................ 8
Indstilling af følsomhed for berøringsskærmen ........................... 8
Displayindstillinger ...................................................................... 8
Konfiguration af kortene ............................................................. 8
Generelle kortindstillinger ...................................................... 8
Avancerede kortindstillinger ................................................... 9
Brugerdefinerede datafelter og instrumentbrætter ..................... 9
Aktivering af kortets datafelter ............................................... 9
Tilpasning af datafelterne ....................................................... 9
Tilpasning af instrumentbrætter ............................................. 9
Profiler ........................................................................................ 9
Valg af en profil ...................................................................... 9
Oprettelse af en brugerdefineret profil ................................... 9
Redigering af et profilnavn ..................................................... 9
Sletning af en profil ................................................................ 9
Systemindstillinger ...................................................................... 9
GPS og GLONASS ................................................................ 9
Displayindstillinger ...................................................................... 9
Indstillinger for udseende ......................................................... 10
Indstilling af enhedstoner .......................................................... 10
Indstillinger for spor .................................................................. 10
Ruteindstillinger ........................................................................ 10
Indstillinger for retning .............................................................. 10
Indstillinger af højdemåler ......................................................... 10
Indstillinger for positionsformat ................................................. 10
Ændring af måleenhed ............................................................. 10
Tidsindstillinger ......................................................................... 10
i
Indstillinger for Geocaching ...................................................... 10
ANT+ Sensorindstillinger .......................................................... 11
Fitnessindstillinger .................................................................... 11
Indstilling af din fitnessbrugerprofil ...................................... 11
Markering af omgange efter distance .................................. 11
Marineindstillinger ..................................................................... 11
Indstilling af marinealarmer .................................................. 11
Nulstilling af data ...................................................................... 11
Gendannelse af standardværdier for specifikke
indstillinger ........................................................................... 11
Gendannelse af standardværdier for specifikke
sideindstillinger .................................................................... 11
Gendannelse af alle standardindstillinger ............................ 11
Enhedsoplysninger...................................................... 11
Specifikationer .......................................................................... 11
Support og opdateringer ........................................................... 11
Konfigurering af Garmin Express ......................................... 11
Sådan får du flere oplysninger ............................................. 11
Registrering af din enhed ..................................................... 11
Batterioplysninger ..................................................................... 12
Sådan maksimerer du batteriets levetid .............................. 12
Aktivering af batterisparetilstand .......................................... 12
Langtidsopbevaring ............................................................. 12
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 12
Rengøring af enheden ......................................................... 12
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 12
Nedsænkning i vand ............................................................ 12
Datahåndtering ......................................................................... 12
Filtyper ................................................................................. 12
Installation af et hukommelseskort ....................................... 12
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 12
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 13
Sletning af filer ..................................................................... 13
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 13
Fejlfinding ................................................................................. 13
Nulstilling af enheden ........................................................... 13
Visning af enhedsoplysninger .............................................. 13
Appendiks..................................................................... 13
tempe ........................................................................................ 13
Datafelter .................................................................................. 13
Udregning af pulszone .............................................................. 15
Indeks............................................................................ 16
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
Aktivering af enheden
Hold nede på
.
Brug af touchscreen
• Tryk på skærmen for at vælge et element.
• Gør hvert valg på touchscreenen til en enkeltstående
handling.
• Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.
• Vælg for at vende tilbage til den forrige side.
• Vælg
for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg
for at se specifikke menuelementer for den side, du
kigger på.
Startskærm
À
Á
Â
Ã
Tænd/sluk-knap
Mini-USB-port (under vejrhætten)
D-ring på batteridæksel
microSD™ kortlæser (under batteridækslet)
Isætning af AA-batterier
Den håndholdte enhed bruger to AA-batterier (medfølger ikke).
Brug af NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste resultater.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Isæt to AA-batterier, så de vender rigtigt.
Aktivitet
À
Á
Â
Find
Aktivitetsindstillinger
Brug af tænd/sluk-knapmenuen
Før du kan bruge visse funktioner, kan det være nødvendigt at
vælge tænd/sluk-knappen.
Du kan få adgang til mange funktioner, som f.eks. Spor
Manager, Waypoint Manager og geocaching fra tænd/slukknapmenuen.
Fra et hvilket som helst skærmbillede skal du vælge og
vælge en funktion.
Spor
3 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Batterioplysninger
ADVARSEL
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
BEMÆRK
Alkalinebatterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under frysepunktet.
Introduktion
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.
Registrering af sporlog
1 Vælg en aktivitet.
2 Når GPS-indikatorsøjlerne bliver grønne, skal du vælge
Start.
3 Efter din aktivitet skal du stryge op fra bunden af
skærmbilledet.
4 Vælg Stop.
Dataoversigtssiden vises.
5 Rul lodret for at se alle data (valgfrit).
TIP: Du kan vælge navnet på sporet for at ændre det.
6 Vælg en funktion:
• Hvis du vil gemme sporet, skal du vælge .
• Hvis du vil slette sporet, skal du vælge .
1
Tilpasning af din sporlog
Du kan vælge, hvordan din enhed skal vise og registrere spor.
1 Vælg Aktuelt spor > .
2 Vælg en funktion:
• Du kan ændre farven på sporlinjen på kortet ved at vælge
Skærmfarve.
• Du kan vise en linje på kortet, der angiver dit spor, ved at
vælge Vis på kort.
3 Vælg > Opsætning af spor > Optagemetode.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil registrere spor med jævne mellemrum, som
opretter en optimal repræsentation af dine spor, skal du
vælge Automatisk.
• Hvis du vil registrere spor over en angivet distance, skal
du vælge Afstand.
• Hvis du vil registrere spor over et angivet tidsrum, skal du
vælge Tid.
5 Vælg Interval.
6 Fuldfør en handling:
• Hvis du valgte Automatisk under Optagemetode, kan du
vælge en mulighed for at registrere spor mere eller mindre
ofte.
BEMÆRK: Ved brug af intervallet Oftest opnås flest
spordetaljer, mens enhedens hukommelse fyldes
hurtigere.
• Hvis du valgte Afstand eller Tid under Optagemetode,
skal du indtaste en værdi og vælge .
Navigering ved hjælp af TracBack
®
Under navigationen kan du navigere tilbage til begyndelsen af
dit spor. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til
lejren eller sporet.
1 Vælg Aktuelt spor > > TracBack.
Kortet viser din rute med en magentafarvet linje, startpunkt
og slutpunkt.
2 Naviger ved hjælp af kortet eller kompasset.
4 Vælg en position på sporet.
5 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
Der vises oplysninger om stedet.
6 Vælg > OK.
Ændring af sporfarve
Du kan ændre farven for et spor for at forbedre visningen på
kortet eller sammenligne det med et andet spor
1 Vælg Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Skærmfarve.
4 Vælg en farve.
Automatisk arkivering af spor
Du kan gemme spor efter en automatiseret tidsplan for at spare
hukommelse.
1 Vælg Opsætng. > Spor > Avanceret opsætning >
Automatisk arkivering.
2 Vælg Når fuld, Dagligt eller Ugentligt.
Sådan rydder du det aktuelle spor
1 Fra skærmbilledet med aktuelt spor skal du stryge op fra
bunden af skærmbilledet.
> Ryd.
2 Vælg Stop >
Sådan sletter du et spor
1 Vælg Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg > Slet.
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Sådan gemmer du det aktuelle spor
Oprettelse af et waypoint
1 Vælg Spor Manager > Aktuelt spor.
2 Vælg en funktion:
Du kan gemme en position som et waypoint.
1 Vælg en aktivitet.
2 Vælg .
3 Tryk på en position på kortet.
4 Vælg informationstekstfeltet.
Siden til gennemsyn vises.
5 Vælg .
Waypointet gemmes automatisk.
6 Vælg OK.
• Vælg
• Vælg
for at gemme et helt spor.
> Gem del, og vælg en del.
Visning af sporoplysninger
1 Vælg Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg .
Starten og slutningen af sporet er markeret med flag.
4 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
Der vises oplysninger om sporet.
Visning af Højdeplot af et spor
1 Vælg Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg .
Lagring af en position på et spor
1 Vælg Spor Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg .
2
Søgning efter et waypoint
1
2
3
4
Vælg Waypoint Manager.
Vælg et waypoint på listen.
Vælg evt.
for at indsnævre søgningen.
Vælg en funktion:
• Vælg Stav søgning for at søge ved brug af navnet på
waypointet.
• Vælg Vælg symbol for at søge ved brug af symbolet for
waypointet.
• Vælg Søg nær for at søge i nærheden af et nyligt fundet
sted, et andet waypoint, din aktuelle position eller et punkt
på kortet.
Waypoints
• Vælg Sorter for at få vist listen over waypoints på
baggrund af den nærmeste afstand eller i alfabetisk
rækkefølge.
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
4 Indtast den nye information, og vælg .
Sletning af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager >
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Slet > Ja.
> Slet.
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints
position
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint. Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Gns.position.
4 Flyt til waypointet.
5 Vælg Start.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
7 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Gem.
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle 4-8 eksempler på
waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter mellem
eksemplerne.
Redigering af navnet på en rute
1
2
3
4
Vælg Ruteplanlægning.
Vælg en rute.
Vælg Skift navn.
Indtast det nye navn.
Redigering af en rute
1
2
3
4
5
Vælg Ruteplanlægning.
Vælg en rute.
Vælg Rediger rute.
Vælg et punkt.
Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Gennemse.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal du
vælge Flyt op eller Flyt ned.
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.
6 Vælg for at gemme ruten.
Visning af en rute på kortet
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vis kort.
Sletning af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet rute.
Projicering af et waypoint
Visning af den aktive rute
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Projicér waypoint.
4 Indtast retningen, og vælg .
5 Vælg måleenhed.
6 Indtast en distance, og vælg .
7 Vælg Gem.
1 Vælg Aktiv rute, mens du navigerer en rute.
2 Vælg et punkt på ruten for at få yderligere oplysninger.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse af en rute
1
2
3
4
5
Vælg Ruteplanlægning > Opret rute > Vælg første punkt.
Vælg en kategori.
Vælg det første punkt på ruten.
Vælg Brug.
Vælg Vælg næste punkt for at føje yderligere punkter til
ruten.
Vælg
for at gemme ruten.
6
Ruter
Sådan vender du en rute om
Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere
ruten i modsat retning.
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vend rute.
Garmin Oplevelser
®
Du kan oprette oplevelser for at dele ture med familie, venner og
Garmin fællesskabet. Du kan gruppere relaterede emner
sammen som en oplevelse. Du kan f.eks. oprette en oplevelse
for din seneste vandretur. Oplevelsen kan indeholde sporloggen
for turen, fotos fra turen og de geocaches, du har ledt efter. Du
kan bruge BaseCamp™ til at oprette og håndtere dine
oplevelser. Du kan finde yderligere oplysninger på
adventures.garmin.com.
BEMÆRK: BaseCamp er ikke tilgængelig for alle
enhedsmodeller.
Send filer til BaseCamp
1 Åbn BaseCamp.
2 Slut enheden til din computer.
3
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet vises som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
3 Åbn drevet eller diskenheden for Garmin.
4 Vælg en funktion:
• Vælg et element fra en tilsluttet enhed, og træk det fra en
tilsluttet enhed til My Collection eller en liste.
• Fra BaseCamp skal du vælge Enhed > Modtag fra
enhed og vælge enheden.
®
®
Oprettelse af en oplevelse
Før du kan oprette en oplevelse og sende den til din enhed, skal
du downloade BaseCamp på din computer og overføre et spor
fra din enhed til din computer (Send filer til BaseCamp, side 3).
1 Åbn BaseCamp.
2 Vælg Fil > Ny > Garmin Adventure.
3 Vælg et spor, og vælg Næste.
4 Tilføj evt. elementer fra BaseCamp.
5 Udfyld de obligatoriske felter for at navngive og beskrive
oplevelsen.
6 Hvis du vil skifte omslagsfoto for oplevelsen, skal du vælge
Rediger, og vælge et andet foto.
7 Vælg Afslut.
Sådan begynder du på en oplevelse
Før du kan begynde på en oplevelse, skal du sende en
oplevelse fra BaseCamp til din enhed (Send filer til BaseCamp,
side 3).
1 Vælg Oplevelser.
2 Vælg en oplevelse.
3 Vælg Start.
Ekstra kort
Du kan bruge yderligere kort sammen med enheden, f.eks.
BirdsEye satellitbilleder, BlueChart g2 og City Navigator
detaljerede kort. Detaljerede kort kan indeholde ekstra
interessepunkter, som f.eks. restauranter eller marineservice.
Du kan få yderligere oplysninger hos http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin forhandler.
®
®
Søgning efter en position i nærheden af en
anden position
> Søg nær.
Søgning efter en adresse
Du kan bruge valgfri City Navigator kort til at søge efter
adresser.
1 Vælg Find > Adresser.
2 Indtast landet eller staten, hvis det er nødvendigt.
3 Indtast by eller postnummer.
4
Du kan navigere ruter og spor, til et waypoint, en geocache, et
foto eller enhver gemt position på enheden. Du kan bruge kortet
eller kompasset til at navigere til din destination.
Navigation til en destination
1
2
3
4
Fra et aktivitetsskærmbillede vælges .
Vælg en kategori.
Vælg en destination.
Vælg Start.
Kortet åbnes, og din rute er markeret med en magentarød
linje.
5 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 4).
Afbrydelse af navigation
1 Fra skærmbilledet med kort eller kompas skal du stryge op
fra bunden af skærmbilledet.
2 Vælg Stop.
Modtagelse af satellitsignaler
Før du kan bruge funktionerne til GPS-navigation, f.eks.
registrering af et spor, skal du modtage satellitsignaler. Enheden
skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange
satellitsignaler. Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde
satellitsignaler.
1 Hold nede.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vent, indtil GPS-indikatorsøjlerne bliver grønne.
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
Du kan bruge menuen Find til at finde en destination at navigere
til. Ikke alle kategorier i Find er tilgængelige i alle områder og på
alle kort.
>
Navigation
Navigation med kortet
Menuen Find
1 Fra et aktivitetsskærmbillede vælges
2 Vælg en funktion.
3 Vælg en position.
BEMÆRK: Ikke alle kortdata giver mulighed for søgning efter
postnummer.
4 Vælg byen.
5 Indtast husnummeret.
6 Indtast vejen.
destination, side 4).
2 Vælg Kort.
En blå trekant angiver din position på kortet. Mens du
bevæger dig, flytter den blå trekant sig og efterlader en
sporlog (sti).
3 Fuldfør én eller flere handlinger:
• Vælg , og træk i kortet for at se forskellige områder.
• Vælg og for at zoome ind og ud på kortet.
• Vælg en position på kortet (vist med en nål), og vælg
informationslinjen øverst på skærmen for at se oplysninger
om den valgte position.
Navigation af en kørerute
Før du kan navigere vejruter, skal du købe og indlæse City
Navigator kort.
1 Vælg Profilskift > Bil.
2 Vælg en destination.
3 Naviger ved brug af kortet.
Sving vises i informationslinjen øverst på kortet. Hørbare
toner signalerer svingene på ruten.
Navigering med kompasset
Når du navigerer til en destination, angiver
uanset hvilken retning du bevæger dig i.
din destination,
Menuen Find
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 4).
2 Vælg Kompas.
3 Drej, indtil peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med
at bevæge dig i den retning mod destinationen.
Kalibrering af kompas
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.
1 Vælg Kompas.
2 Stryg op fra bunden af skærmen, og vælg > Kalibrer
kompas > Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer på vand, eller
hvor der ikke er større forhindringer på din rute. Den kan også
hjælpe dig med at undgå farer på begge sider af kursen som
f.eks. grundt vand eller undervandsklipper.
Du kan aktivere kursmarkør fra kompasset ved at vælge
Opsætng. > Retning > Linjen Go To/pil > Kurs (CDI).
Kursmarkøren À angiver dit forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen. Indikatoren for afvigelse fra kursen (CDI) Á
angiver en indikation af afvigelsen (højre eller venstre) fra
kursen. Skalaen  refererer til afstanden mellem prikkerne à på
indikatoren for afvigelse fra kurs, der fortæller dig, hvor meget
du afviger fra kursen.
Markering og start af navigation til en Mand
over bord-position
Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og
automatisk starte navigation tilbage til den.
1 Vælg Mand over bord > Start.
Kortet vises med ruten til MOB-positionen.
Standardvisningen af ruten foregår med en magentafarvet
linje.
Naviger
ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
2
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 4).
Navigering med Sigt og gå
Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.
1 Vælg Sigt og gå.
2 Peg enheden mod et objekt.
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4 Naviger ved brug af kompasset.
Geocaches
Højdeplot
Højdeplottet viser som standard højden for den tilbagelagte
afstand. For at tilpasse højdeindstillingerne skal du se
Indstillinger af højdemåler, side 10. Du kan trykke ethvert sted
på plottet for at få vist detaljer om det pågældende punkt.
Navigering til et punkt på plottet
1 Vælg Højdeplot.
2 Vælg et individuelt punkt på plottet.
3 Vælg .
4 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
5 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 4).
Ændring af plottype
Du kan ændre højdeplottet til at vise tryk og højde over tid eller
distance.
1 Vælg Højdeplot.
2 Stryg op fra bunden af skærmen, og vælg > Skift
plottype.
3 Vælg en funktion.
Nulstilling af højdeplot
1 Vælg Højdeplot.
2 Stryg op fra bunden af skærmen, og vælg
Aktuelt spor > Ryd.
> Nulstil > Ryd
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Du kan kalibrere den
barometriske højdemåler manuelt, hvis du kender den korrekte
højde eller det korrekte barometriske tryk.
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.
2 Vælg Højdeplot.
3 Stryg op fra bunden af skærmen, og vælg > Kalibr.
højdemåler.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Geocaches
En geocache er som en skjult skat. Geocaching er, når du leder
efter skjulte skatte ved hjælp af GPS-koordinater, der er
offentliggjort online af dem, der skjuler geocachen.
Download af geocaches
1
2
3
4
5
Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
Gå til www.garmin.com/geocaching.
Opret evt. en konto.
Log på.
Følg vejledningen på skærmen for at finde og downloade
geocaches til din enhed.
Filtrering af listen over geocaches
Du kan filtrere listen over geocaches baseret på visse faktorer,
som f.eks. sværhedsgraden.
1 Vælg Geocaching > Hurtigt filter.
2 Vælg et eller flere emner, der skal filtreres.
3 Tilpas indstillingerne, og vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil anvende filteret på listen over geocaches, skal
du vælge Søg.
• Hvis du vil gemme filteret, skal du vælge .
5
Programmer
Oprettelse og lagring af et geocachefilter
Du kan oprette og gemme tilpassede filtre til geocaches baseret
på specifikke faktorer. Når du har angivet filteret, kan du
anvende det på listen over geocaches.
1 Vælg Opsætng. > Geocaching > Opsætning af filter >
Opret filter.
2 Vælg indstillinger for filtret.
3 Vælg .
Filteret navngives automatisk.
Redigering af et tilpasset geocachefilter
1 Vælg Opsætng. > Geocaching > Opsætning af filter.
2 Vælg et filter.
3 Vælg et element, du vil redigere.
Navigere til en geocache
1
2
3
4
Vælg Geocaching > Find en geocache.
Vælg en geocache.
Vælg Start.
Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 4).
chirp™
En chirp er et lille stykke Garmin tilbehør, der er programmeret
og placeret i en geocache. Du kan bruge din enhed til at finde
en chirp i en geocache. Du kan finde flere oplysninger om chirp i
chirp brugervejledningen på www.garmin.com.
Aktivering af chirp søgning
1 Vælg Opsætng. > Geocaching.
2 Vælg chirp™ søger > Til.
Søgning efter en geocache med en chirp
1 Vælg Geocaching > Find en geocache.
2 Vælg en geo-skattejagt.
3 Vælg Start.
4 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 4).
Når du inden for ca. 10 m (32,9 fod) fra den geocache, der
indeholder en chirp, vises oplysninger om chirp.
5 Vælg om nødvendigt Geocaching > Vis opl. for chirp™.
6 Hvis punktet er tilgængeligt, skal du vælge Start for at
navigere til næste fase af geocachen.
Registrering af forsøg
Før du kan logføre et forsøg på at finde en geocache, skal du
begynde at navigere til geocachen (Navigere til en geocache,
side 6).
Når du har forsøgt at finde en geocache, kan du registrere dine
resultater.
1 Vælg Geocaching > Log forsøg.
2 Vælg Fundet, Ikke fundet eller Skal repareres.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil starte navigationen til den næste geocache i
nærheden af dig, skal du vælge Find næste nærmeste.
• Hvis du vil afslutte registreringen, skal du vælge Udført.
• Hvis du vil indtaste en kommentar om låsning af skatten
eller selve skatten, skal du vælge Rediger kommentar,
indtaste en kommentar og vælge .
6
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel enhed.
Enheden kan sende eller modtage data, når den er parret med
en anden kompatibel enhed eller smartphone ved hjælp af
trådløs ANT+ teknologi. Du kan dele waypoints, geocaches,
ruter og spor.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
enhedsmodeller.
1 Vælg Del trådløst.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Send, og vælg en datatype.
• Vælg Modtag for at modtage data fra en anden enhed.
Den anden kompatible enhed skal forsøge at sende data.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
®
Indstilling af Varsler ved alarmpunkter
Varsler ved alarmpunkter underretter dig, når du er inden for et
angivet område for en bestemt position.
1 Vælg Varsler v alarmpkt. > Opret alarm.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en position.
4 Vælg Brug.
5 Indtast en radius, og vælg .
Når du kommer ind i et område med varsler ved alarmpunkter,
afgiver enheden en tone.
Beregning af størrelsen på et område
1 Vælg Arealberegning > Start.
2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
3 Vælg Beregn, når du er færdig.
Visning af kalender og almanak
Du kan få vist enhedsaktivitet, f.eks. hvornår et waypoint blev
gemt, og almanakoplysninger for solen og månen og jagt og
fiskeri.
1 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist enhedsaktivitet for specifikke dage,
skal du vælge Kalender.
• Hvis du vil have vist oplysninger som solopgang,
solnedgang og månenedgang, skal du vælge Sol og
måne.
• Hvis du vil have vist, hvilke tidspunkter der forventeligt vil
være mest velegnede til jagt og fiskeri, skal du vælge Jagt
og fiskeri.
2 Hvis der er nødvendigt, skal du vælge eller for at få vist
en anden måned.
3 Vælg en dag.
Indstilling af en alarm
Hvis du ikke bruger enheden i øjeblikket, kan du indstille
enheden til at tænde på et bestemt tidspunkt.
1 Vælg Alarm.
2 Vælg og for at indstille tiden.
3 Vælg Slå alarm til.
4 Vælg en funktion.
Alarmen udløses på det valgte tidspunkt. Hvis enheden er
slukket på alarmtidspunktet, tændes enheden og alarmen
udløses.
Programmer
4 Vælg Opsætng. > Bluetooth > Par den mobile enhed.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Start af nedtællingstimer
1 Vælg Alarm > > Timer.
2 Vælg og for at indstille tiden.
3 Vælg Start timer.
Sådan skjules meddelelser
Meddelelser aktiveres som standard, når du parrer din enhed
med en kompatibel smartphone. Du kan skjule meddelelser, så
de ikke vises på din enhedsskærm.
Vælg
> Bluetooth > Meddelelser > Skjul.
Åbning af stopur
Vælg Stopur.
Siden Satellit
Fitness
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.
Ændring af satellitvisningen
1 Vælg Satellit.
2 Stryg op fra bunden af skærmen, og vælg .
3 Vælg Spor op, så visningen af satellitterne er orienteret med
dit aktuelle spor mod toppen af skærmen.
4 Vælg Multifarvet for at tildele en specifik farve til satellitten
og til statuslinjen for signalstyrke for den pågældende satellit.
Deaktivering af GPS
1 Vælg Satellit.
2 Stryg op fra bunden af skærmen, og vælg
> Brug uden
Simulering af en position
1 Vælg Satellit.
2 Stryg op fra bunden af skærmen, og vælg
> Brug uden
GPS.
GPS.
3 Stryg op fra bunden af skærmen, og vælg
på kort.
4 Vælg en position.
5 Vælg Brug.
> Angiv pos.
Betjening af VIRB actionkamera
®
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
enhedsmodeller.
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din håndholdte enhed skal du vælge VIRB
fjernbetjening.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til dit VIRB kamera.
4 Vælg en funktion:
• Træk skydebjælken op for at optage video.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge .
Telefonmeddelelser
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
enhedsmodeller.
Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone
parres med enheden. Når din telefon modtager beskeder,
sender den meddelelser til din enhed.
Parring af en smartphone med din enhed
Før du kan parre din smartphone med din enhed, skal du
downloade og installere Garmin Connect™ Mobile app'en. Gå til
garmin.com/intosports/apps for at få yderligere oplysninger.
1 Placer din kompatible smartphone inden for 10 m (33 fod) fra
din enhed.
2 På din kompatible smartphone skal du aktivere Bluetooth
trådløs teknologi.
3 Åbn Garmin Connect Mobile app'en.
®
Fitness
Løb eller cykling med din enhed
Før du løber eller cykler en tur med enheden, skal du vælge en
passende profil (Valg af en profil, side 9).
Du kan tilpasse dine instrumentbræt og datafelter til dine
fitnessaktiviteter (Brugerdefinerede datafelter og
instrumentbrætter, side 9).
1 Hvis din enhed er i gang med at registrere et spor, skal du
vælge Aktuelt spor > .
Du kan gemme eller slette det aktuelle spor.
2 Vælg > Opsætng. > Aktiviteter > Avanceret opsætning
> Udgangsformat.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Aktiviteter (FIT) for at registrere din aktivitet med
fitnessoplysninger (for eksempel omgange), der er
skræddersyet til Garmin Connect.
• Vælg Spor (GPX/FIT) for at registrere din aktivitet både
som et traditionelt spor, der kan ses på et kort og bruges
til navigation, og som en aktivitet med
træningsoplysninger.
4 Vælg > Stopur > Start.
5 Løb eller cykl en tur.
6 Når du er færdig, skal du vælge Stop.
7 Vælg Nulstil > Gem.
Historik
Historik omfatter dato, tid, distance, kalorier, gennemsnitligt
tempo eller fart, stigning, nedstigning og evt. ANT+
sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Du kan overføre din
historik til Garmin Connect (Brug af Garmin Connect, side 7)
eller BaseCamp (Garmin Oplevelser, side 3) jævnligt for at
holde styr på alle dine data.
®
Vis en Aktivitet
1 Vælg Aktivitetshistorik.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg Gennemse.
Slette en Aktivitet
1 Vælg Aktivitetshistorik.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg Slet > Ja.
Brug af Garmin Connect
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
7
Valgfrit fitnesstilbehør
Indstilling af dine pulszoner
Du kan bruge det valgfri fitnesstilbehør, herunder en pulsmåler
eller en kadencesensor, sammen med enheden. Dette tilbehør
bruger ANT+ trådløs teknologi til at sende data til enheden.
Før du kan bruge fitnesstilbehøret sammen med enheden, skal
du installere tilbehøret i henhold til de instruktioner, der følger
med tilbehøret.
Før enheden kan bestemme dine pulszoner, skal du indstille din
fitnessbrugerprofil (Indstilling af din fitnessbrugerprofil,
side 11).
Du kan manuelt indstille pulszonerne efter dine konditionsmål
(Konditionsmål, side 8).
1 Vælg Opsætng. > Fitness > Pulszoner.
2 Indtast pulsmaksimum og -minimum for zone 5.
Pulsmaksimum for hver zone er baseret på pulsminimum for
den foregående zone. Hvis du f.eks. indtaster 167 som
pulsminimum for zone 5, bruger enheden 166 som
pulsmaksimum for zone 4.
3 Indtast dit pulsminimum for zoner 4-1.
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Enheden er kompatibel med pulsmåleren, GSC™ 10 hastighedog kadencesensoren og tempe™ den trådløse temperatursensor.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 meter væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Vælg Opsætng. > ANT-sensor.
3 Vælg din sensor.
4 Vælg Søg efter ny.
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.
• Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT+ tilbehøret.
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 15) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Tilpasning af enheden
Justering af baggrundsbelysningens
lysstyrke
Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer
batteriets levetid væsentligt. Du kan justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen for at maksimere batteriets levetid.
BEMÆRK: Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan være
begrænset, når batteriet er næsten brugt op.
1 Vælg .
2 Brug skydeknappen til at justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
Enheden kan føles varm, når indstillingen for
baggrundsbelysningen er høj.
Låsning af berøringsskærmen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.
Vælg > .
Oplåsning af berøringsskærmen
Vælg
> .
Indstilling af følsomhed for berøringsskærmen
Du kan justere følsomheden for berøringsskærmen, så den
passer til din aktivitet.
1 Vælg Opsætng. > Tilgængelighed > Berøringsfølsomhed.
2 Vælg en funktion.
TIP: Du kan teste berøringsskærmens indstilling med og
uden handsker baseret på din aktivitet.
Displayindstillinger
Vælg Opsætng. > Display.
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet på
enhedens skærm.
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker (Aktivering af
batterisparetilstand, side 12).
Konfiguration af kortene
Du kan aktivere eller deaktivere de kort, der er indlæst på
enheden i øjeblikket.
Vælg Opsætng. > Kort > Konfigurer kort.
Generelle kortindstillinger
Vælg Opsætng. > Kort > Generelt.
8
Tilpasning af enheden
Detalje: Angiver mængden af detaljer, der vises på kortet. Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.
Orientering: Justerer, hvordan kortet vises på siden.
Funktionen Nord op viser nord øverst på siden. Funktionen
Spor op viser din aktuelle kørselsretning mod toppen af
skærmbilledet. Funktionen Biltilstand viser bilperspektiv med
rejseretningen øverst.
Instrumentbræt: Vælger et instrumentbræt, der vises på kortet.
Hvert instrumentbræt viser forskellige oplysninger om din rute
eller din position.
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Auto Zoom: Indstiller skærmen til automatisk zoom.
Avancerede kortindstillinger
Vælg Opsætng. > Kort > Avanceret opsætning.
Kortfart: Justerer farten, hvormed kortet tegnes. Hurtig
korttegning dræner batteriet hurtigere.
Vejledningstekst: Angiver, hvornår vejledningsteksten vises på
kortet.
Vælg køretøj: Indstiller positionsikonet, der repræsenterer din
position på kortet. Standardikonet er en lille blå trekant.
Zoom niveauer: Justerer det zoomniveau, som kortelementer
vises med. Kortelementerne bliver ikke vist, når
kortzoomniveauet er højere end det valgte niveau.
Tekst størrelse: Angiver tekststørrelse for kortelementer.
Brugerdefinerede datafelter og instrumentbrætter
Datafelter viser oplysninger om din position eller andre angivne
data. Instrumentbrættet er en tilpasset gruppering af data, der
kan være nyttige til en specifik eller generel opgave, som f.eks.
geo-skattejagt.
Du kan tilpasse datafelterne og instrumentbrættet for kortet,
kompasset og tripcomputeren, højdeplot og statussiden.
Aktivering af kortets datafelter
1 Fra kortet skal du stryge op fra bunden af skærmbilledet og
vælge
> Opsæt kort > Generelt > Instrumentbræt.
2 Vælg et datafelt.
Tilpasning af datafelterne
Før du kan ændre kortdatafelterne, skal du aktivere dem
(Aktivering af kortets datafelter, side 9).
Du kan tilpasse datafelterne og instrumentbrættet for kortet,
kompasset og tripcomputeren, højdeplot og statussider.
1 Fra en side, der viser data felter, skal du vælge et datafelt.
2 Vælg en datafeltkategori og et datafelt.
Vælg f.eks. Tripdata > Fart - gennemsnit i bevægelse.
Tilpasning af instrumentbrætter
1 Vælg en side.
2 Fra kortet skal du stryge op fra bunden af skærmbilledet og
vælge
> Opsæt kort > Generelt > Instrumentbræt.
3 Vælg et instrumentbræt.
Profiler
Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed
baseret på, hvordan du bruger den. For eksempel er indstillinger
og visninger forskellige, alt efter om du bruger enheden til jagt
eller til geocaching.
Profiler forbindes med aktivitetsskærmbillederne, inklusive
startskærmbilledet.
Tilpasning af enheden
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
Valg af en profil
Når du skifter aktivitet, er dine indstillinger forskellige for hver
profil.
1 Fra startskærmbilledet skal du stryge lodret på skærmen.
2 Vælg en profil.
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur.
1 Vælg Opsætng. > Profiler > Opret ny profil > OK.
2 Tilpas dine indstillinger og datafelter.
Redigering af et profilnavn
1 Vælg Opsætng. > Profiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Rediger navn.
4 Indtast det nye navn.
Sletning af en profil
BEMÆRK: Før du kan slette den aktive profil, skal du aktivere
en anden profil. Du kan ikke slette en profil, der er aktiv.
1 Vælg Opsætng. > Profiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Slet.
Systemindstillinger
Vælg Opsætng. > System.
Satellitsystem: Indstiller satellitsystemet til GPS, Satellitsystem
(GPS og GLONASS, side 9) eller Demonst.tilstand (GPS
fra).
WAAS/EGNOS: Indstiller systemet til WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service). Hvis du vil have oplysninger om
WAAS, skal du gå til www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Tekstsprog: Indstiller sproget på enheden.
BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for
brugerindtastede data eller kortdata.
USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge
masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er
forbundet med en computer.
AA-batteritype: Indstiller enhedens batteritype.
GPS og GLONASS
Standardindstillingen for satellitsystem er Satellitsystem, som
giver øget ydeevne i krævende omgivelser og hurtigere
hurtigere modtagelse af position. Brug af GPS og GLONASS
reducerer batterilevetiden hurtigere, end hvis der udelukkende
bruges GPS.
Displayindstillinger
Vælg Opsætng. > Display.
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet på
enhedens skærm.
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker (Aktivering af
batterisparetilstand, side 12).
9
Indstillinger for udseende
Vælg Opsætng. > Udseende.
Tilstand: Indstiller en lys baggrund, en mørk baggrund eller et
automatisk skift mellem disse to baseret på solopgangs- og
solnedgangstidspunktet på din aktuelle position.
Dagfarve: Angiver farven for de valg, der foretages i dagtilstand.
Natfarve: Angiver farven for de valg, der foretages i nattilstand.
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler om
sving og alarmer.
1 Vælg Opsætng. > Toner > Toner > Til.
2 Vælg en tone for hver hørbar type.
Indstillinger for spor
Vælg Opsætng. > Spor.
Optagemetode: Indstiller en metode til registrering af spor.
Funktionen Automatisk registrerer sporene med variable
mellemrum for at oprette den optimale gengivelse af dine
spor.
Interval: Indstiller et interval for sporlogregistrering. Hyppig
registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men
det fylder også sporloggen hurtigere.
Auto Pause: Sætter registreringen automatisk på pause, når du
holder op med at bevæge dig.
Automatisk start: Begynder automatisk at optage et spor, når
enheden har modtaget satellitsignaler.
Avanceret opsætning: Gør det muligt at indstille automatisk
arkivering, indstille hvornår turdata skal registreres, vælge
formatet for registrering af sporlog og nulstille turdata.
Ruteindstillinger
Enheden beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du
laver. De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den
valgte aktivitet.
Vælg Opsætng. > Ruter.
Aktivitet: Angiver en aktivitet for ruteplanlægning. Enheden
beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du laver.
Ruteskift: Angiver, hvordan enheden skal ruteplanlægge fra ét
punkt på ruten til det næste. Denne indstilling er kun
tilgængelig for visse aktiviteter. Afstand leder dig til det næste
punkt på ruten, når du befinder dig inden for den angivne
afstand af dit aktuelle punkt.
Lås på vej: Låser den blå trekant, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Indstillinger for retning
Du kan tilpasse kompasindstillingerne.
Vælg Opsætng. > Retning.
Display: Angiver den type retningsvisning, der skal vises på
kompasset.
Nordreference: Angiver den nordreference, der bruges på
kompasset.
Linjen Go To/pil: Giver dig mulighed for at bruge den
pejlingsmarkør, der peger i retningen mod din destination,
eller bruge den kursmarkør, der viser din relation til den
kurslinje, der fører til destinationen.
Kompas: Skifter automatisk fra et elektronisk kompas til et
GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i
et bestemt tidsrum.
Kalibrer kompas: Giver dig mulighed for at kalibrere
kompasset, hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion,
10
f.eks. efter rejser over store afstande eller efter store
temperaturændringer. Se Kalibrering af kompas, side 5.
Indstillinger af højdemåler
Vælg Opsætng. > Højdemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, hver
gang enheden tændes. Enheden fortsætter den automatiske
kalibrering af højdemåleren, så længe enheden modtager
GPS-signaler.
Barometer tilstand: Variabel højde lader barometeret måle
ændringer i højden, mens du bevæger dig. Fast højde
antager, at enheden står stille i en fast højde, så
barometertrykket kun ændres pga. vejrforhold.
Trykudvikling: Indstiller, hvordan enheden registrerer trykdata.
Gem altid kan være nyttigt, når du ser efter trykfronter.
Plot type: Registrerer højdeændringer over en periode eller en
afstand, registrerer barometertrykket over en periode eller
registrerer trykændringer i omgivelserne over en periode.
Kalibr. højdemåler: Giver dig mulighed for at kalibrere den
barometriske højdemåler, hvis du kender den korrekte højde
eller det korrekte barometertryk. Se Kalibrering af den
barometriske højdemåler, side 5.
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller
kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et
kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
Vælg Opsætng. > Positionsformat.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur, tryk og lodret fart.
1 Vælg Opsætng. > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg måleenhed.
Tidsindstillinger
Vælg Opsætng. > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Indstillinger for Geocaching
Vælg Opsætng. > Geocaching.
Udseende: Gør det muligt for dig at indstille visningstype for
geocache-data og vise geocache-listen efter navne eller
koder.
chirp™ søger: Giver enheden mulighed for at søge efter en
geocache, der indeholder chirp tilbehør (Aktivering af chirp
søgning, side 6).
Programmer chirp™: Programmerer chirp tilbehøret. Se chirp
brugervejledningen på www.garmin.com.
Opsætning af filter: Giver dig mulighed for at oprette og
gemme tilpassede filtre til geocaches (Oprettelse og lagring
af et geocachefilter, side 6).
Tilpasning af enheden
Fundne geo-skatte: Gør det muligt at redigere antallet af
fundne geocaches. Antallet stiger automatisk, når du
registrerer et fund (Registrering af forsøg, side 6).
2 Vælg et element, der skal nulstilles.
Du kan finde flere oplysninger om fitnesstilbehør under Valgfrit
fitnesstilbehør, side 8.
Gendannelse af standardværdier for specifikke
indstillinger
1 Vælg Opsætng..
2 Vælg et element, der skal nulstilles.
3 Vælg > Gendan std.indst..
Fitnessindstillinger
Gendannelse af standardværdier for specifikke sideindstillinger
ANT+ Sensorindstillinger
Vælg Opsætng. > Fitness.
Auto Lap: Indstiller enheden til automatisk markering af
omgangen ved en bestemt distance.
Bruger: Indstiller brugerprofiloplysninger (Indstilling af din
fitnessbrugerprofil, side 11).
Pulszoner: Indstiller de fem pulszoner for fitnessaktiviteter.
Aktivitetstype: Indstiller fitnessaktiviteten til løb, cykling eller
andet. På den måde vises din løbeaktivitet som en
løbeaktivitet, når du overfører den til Garmin Connect.
Du kan gendanne standardværdier for kortet, kompasset,
tripcomputeren og højdeplot.
1 Åbn den side, som du vil gendanne indstillingerne for.
2 Vælg > Gendan std.indst..
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan nullstille alle idnstillinger til fabriksindstillingerne.
Vælg Opsætng. > Nulstil > Nulstil alle indst. > Ja.
Indstilling af din fitnessbrugerprofil
Enheden anvender de oplysninger, som du indtaster om dig
selv, til at beregne nøjagtige data. Du kan ændre følgende
oplysninger i brugerprofilen: køn, alder, vægt, højde og
sportsmand hele livet (Om Sportsmand hele livet, side 11).
1 Vælg Opsætng. > Fitness > Bruger.
2 Rediger indstillingerne.
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang
ved en bestemt distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en
aktivitet.
1 Vælg Opsætng. > Fitness > Auto Lap.
2 Indtast en værdi, og vælg .
®
Marineindstillinger
Vælg Opsætng. > Marine.
Marinekorttilstand: Angiver den korttype, enheden bruger ved
visning af marinedata. Nautisk viser forskellige kortfunktioner
med forskellige farver, så marine-interessepunkterne bliver
lettere at aflæse, og kortet efterligner tegnemetoden fra
papirkort. Fisker (kræver marinekort) giver en detaljeret
visning af bundkonturer og dybdeforhold og forenkler
kortvisningen til optimal brug under fiskeri.
Udseende: Angiver udseendet af marinenavigationshjælp på
kortet.
Ops. marinealarm: Indstiller alarmer til at udløses, når du
overskrider en bestemt driveafstand, mens du ligger for
anker, når du afviger kursen med en bestemt afstand, og når
du sejler ind i farvande med en bestemt dybde.
Indstilling af marinealarmer
1 Vælg Opsætng. > Marine > Ops. marinealarm.
2 Vælg en alarmtype.
3 Vælg Til.
4 Indtast en distance, og vælg .
Nulstilling af data
Du kan nulstille tripdata, slette alle waypoints, rydde det aktuelle
spor eller gendanne standardværdier.
1 Vælg Opsætng. > Nulstil.
Enhedsoplysninger
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Batteritype
2 AA-batterier, (alkaline, NiMH, litium eller
opladte NiMH)
Batterilevetid
Op til 16 timer
Driftstemperaturområde
Fra -20 °C til 70 °C (fra -4 °F til 158 °F)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs teknologi
Bluetooth Smart enhed
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Sikkerhedsafstand for
kompas
30 cm (11,8 tommer)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Support og opdateringer
Garmin Express™ (garmin.com/express) giver hurtig adgang til
disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Data uploades til Garmin Connect
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til garmin.com/express.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
11
Batterioplysninger
ADVARSEL
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
BEMÆRK
Alkalinebatterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under frysepunktet.
Sådan maksimerer du batteriets levetid
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriernes levetid.
• Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke, side 8).
• Reducer tid til baggrundslyset slukker (Displayindstillinger,
side 8).
• Brug batterisparetilstand (Aktivering af batterisparetilstand,
side 12).
• Reducer korttegningshastigheden (Konfiguration af kortene,
side 8).
Aktivering af batterisparetilstand
Du kan bruge batterisparetilstand til at forlænge batteriets
levetid.
Vælg Opsætng. > Display > Batterisparetilstand > Til.
I batterisparetilstand slukker skærmen, når
baggrundsbelysningen går i timeout. Du kan vælge for at
aktivere skærmen, og du kan dobbelttrykke på for at få vist
statussiden.
Langtidsopbevaring
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder,
skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når
batterierne tages ud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Nedsænkning i vand
BEMÆRK
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tåle nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længere tids
nedsænkning kan beskadige enheden. Efter nedsænkningen
skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den
anvendes eller oplades.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Filtyper
Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper.
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™. Gå til www.garmin.com
/trip_planning.
• GPX sporfiler.
• GPX-geocache-filer (Download af geocaches, side 5).
• JPEG-fotofiler.
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT filer til eksport til Garmin Connect.
Installation af et hukommelseskort
Du kan installere et microSD hukommelseskort til yderligere
lagring eller forudindlæste kort.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Tag batterierne ud.
3 I batterirummet skal du skubbe kortholderen À til venstre og
løfte den op.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
4
5
6
7
8
Placer hukommelseskortet Á med guldkontakterne nedad.
Luk kortholderen.
Skub kortholderen til højre for at låse den.
Udskift batterierne.
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
12
Enhedsoplysninger
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden eller hukommelseskortet.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
1 Tag batterierne ud.
2 Sæt batterierne i igen.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.
Vælg Opsætng. > Om.
Appendiks
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
Appendiks
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Datafelter
Visse datafelter kræver, at du navigerer, eller at ANT+ tilbehør
viser data.
24 timer Maksimum temperatur: Den maksimale registrerede
temperatur i de sidste 24 timer.
24 timer Minimum temperatur: Den laveste registrerede
temperatur i de sidste 24 timer.
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Aktuel omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Alarm-timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.
Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Bilsving: Retning af det næste sving på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Dato: Den aktuelle dag, måned og år.
Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ture. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance til destination: Den resterende afstand til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Dybde: Vanddybden. Din enhed skal være sluttet til en NMEA
0183 eller NMEA 2000 enhed, der er i stand til at registrere
vanddybden.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fartbegrænsning: Den rapporterede fartbegrænsning for vejen.
Ikke tilgængelig på alle kort og i alle områder. Stol altid på
vejskiltene med de faktiske fartbegrænsninger.
Fart - gennemsnit i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed
i bevægelse siden den seneste nulstilling.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Fart - samlet gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse og stoppet siden den seneste nulstilling.
Forventet ankomst ved destination: Det anslåede klokkeslæt
på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter
den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Forventet ankomst ved næste: Det anslåede klokkeslæt på
dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret
efter den lokale tid ved waypointet). Du skal være i gang med
at navigere, for at disse oplysninger vises.
Gennemsnitlig pulsprocent: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitskadence: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle aktivitet.
Gennemsnitsomgang: Den gennemsnitlige omgangstid for den
aktuelle aktivitet.
®
®
13
Gennemsnitspuls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Glidehældning til destination: Den påkrævede glidehældning
for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højde - maksimum: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde - minimum: Den laveste højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde over jorden: Højden for din aktuelle position over havets
overflade (hvis kortene indeholder tilstrækkelige oplysninger
om højde).
Ingen: Dette er et tomt datafelt.
Kadence: Antal omdrejninger eller tråd pr. minut. Din enhed
skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at disse data
vises.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle
position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og
sommertid).
Kompasretning: Den retning, du bevæger dig i, baseret på
kompasset.
Kurs: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodret distance til destination: Højdedistancen mellem din
aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodret distance til næste: Højdedistancen mellem din aktuelle
position og det næste retnings- og afstandspunkt på ruten.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart til destination: Stignings- eller
nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Markør: En pil peger i retning af det næste retnings- og
afstandspunkt eller sving. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nedstigning - gennemsnit: Nedstigningens gennemsnitlige
lodrette distance.
Nedstigning - maksimum: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut
siden den seneste nulstilling.
Nedstigning - samlet: Den samlede højdenedstigning siden
den seneste nulstilling.
Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.
14
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangskadence: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Omgangsnedstigning: Nedstigningens lodrette distance for
den aktuelle omgang.
Omgangspuls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangspulsprocent: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omgangsstigning: Stigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Opstigning - gennemsnit: Stigningens gennemsnitlige lodrette
distance siden den seneste nulstilling.
Opstigning - maksimum: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Opstigning - samlet: Den samlede højdestigning siden den
seneste nulstilling.
Pejling: Retningen fra din aktuelle position til en destination. Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Position (længde/bredde): Den aktuelle position i længde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.
Position for destination: Positionen af din endelige destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
sluttet til en kompatibel pulsmåler.
Pulsprocent maksimum: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Sidste omgang - distance: Den tilbagelagte afstand for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence: Den gennemsnitlige kadence for
den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - nedstigning: Nedstigningens lodrette
distance for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - puls: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgangshastighed: Den gennemsnitlige hastighed for
den senest gennemførte omgang.
Sidste omgangstid: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Sidste omgang - stigning: Stigningens lodrette distance for
den senest gennemførte omgang.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Sporafstand: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du f.eks. kommer 3 m (10 fod) højere op,
hver gang du bevæger dig 60 m (200 fod), er stigningen 5 %.
Stopur-timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Appendiks
Temperatur - vand: Vandtemperaturen. Enheden skal være
sluttet til en NMEA 0183-enhed, der er i stand til at registrere
vandtemperaturen.
Tidsforbrug (samlet): Den samlede registrerede tid. Hvis du
f.eks. starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i
5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Total omgang: Stopurtiden for alle de gennemførte omgange.
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.
Triptid: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og
ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
VMG (Velocity Made Good): Hastigheden, hvormed du nærmer
dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Appendiks
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
15
Indeks
A
adresser, finde 4
alarmer
alarmpunkter 6
marine 11
ur 6
almanak
jagt- og fiskeritider 6
tidspunkter for solopgang og solnedgang 6
ANT+ sensorer 11
parre 8
arealberegning 6
Auto Lap 11
B
baggrundslys 8, 12
bane, pil 5
barometer 5
BaseCamp 3, 4, 12
batteri 1, 12
installere 1
maksimere 8, 12
opbevaring 12
berøringsskærm 8
Bluetooth teknologi 7
brugerdata, slette 13
brugerprofil 11
C
chirp 6, 10
City Navigator 4
computer, tilslutte 12
cykling 7
D
data
opbevare 7
overføre 7, 12
datafelter 9, 13
dele data 6
displayindstillinger 8, 9
downloade, geocaches 5
E
elevation 2, 5
enhed
nulstille 13
registrering 11
vedligeholdelse 12
enheds-ID 13
F
fejlfinding 11, 13
filer, overføre 5, 12, 13
Find 4
fitness 7, 11
G
Garmin Connect, opbevare data 7
Garmin Express 11
opdatering af software 11
registrering af enheden 11
gendanne, indstillinger 11
geocaches 5, 6, 12
downloade 5
indstillinger 10
GLONASS 9
GPS 7, 9
H
historik 7
sende til computer 7
HomePort 12
hukommelseskort 12
højde, plot 5
højdemåler 5, 10
16
I
S
indstillinger 8–11
enhed 10
indstillinger for retning 10
instrumentbræt 9
instrumentbrætter 9
satellitsignaler 7
opfange 4
Sigt og gå 5
skærm 8
låse 8
slette
alle brugerdata 13
historik 7
smartphone 6
parre 7
software, opdatere 11
specifikationer 11
spor 1, 2, 4
arkivere 2
indstillinger 2, 10
sportsmand hele livet 11
startskærm 1
stopur 7
systemindstillinger 9
J
jagt- og fiskeritider 6
K
kalender 6
kalibrere
højdemåler 5
kompas 5
knapper på skærmen 1
kompas 5
indstillinger 10
navigering 4
kort 4, 8
datafelter 9
indstillinger 8, 9
navigering 2
opdatere 11
valgfri 4
kortindstillinger 9
L
løb 7
låse, skærm 8
M
mand over bord (MOB) 5
marine
alarmopsætning 11
indstillinger 11
meddelelser 7
menu 1
microSD kort 1, 12. Se hukommelseskort
måleenheder 10
N
navigation 4, 5
kompas 4
stoppe 4
vej 4
nedtællingstimer 7
nulstilling af enheden 11, 13
O
opbevare data 12
oplevelser 3, 4
overføre
filer 3, 5, 6, 12
spor 6
T
taster 1
tempe 13
temperatur 13
tidsindstillinger 10
tidspunkter for solopgang og solnedgang 6
tidszoner 10
tilbehør 8, 11
tilpasse enhed 8, 9
timer 7
nedtælling 7
toner 10
touchscreen 1
TracBack 2
tænd/sluk-knap 1
U
USB
frakoble 13
lagerenhedstilstand 12
overføre filer 12
stik 1
V
vandtæthed 12
varsler ved alarmpunkter 6
VIRB fjernbetjening 7
W
waypoints 2, 4
gemme 2
projicering 3
redigere 2, 3
slette 3
P
parre
ANT+ sensorer 8
smartphone 7
positioner
gemme 2
redigere 2
positionsformat 10
produktregistrering 11
profiler 9, 11
puls, zoner 8, 15
R
registrering af enheden 11
rengøre berøringsskærmen 12
rengøre enhed 12
rengøring af enheden 12
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 3
indstillinger 10
oprette 3
redigere 3
slette 3
vise på kortet 3
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising