Garmin | GPSMAP® 276Cx | User manual | Garmin GPSMAP® 276Cx Brukerveiledning

Garmin GPSMAP® 276Cx Brukerveiledning
GPSMAP 276Cx
®
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , GPSMAP og TracBack er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BaseCamp™ og Garmin Express™
er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Wi‑Fi er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: A03023
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Taster .......................................................................................... 1
Hovedsider ............................................................................. 1
Vise hovedmenyen ................................................................ 1
Batteriinformasjon ....................................................................... 1
Maksimere batterilevetiden .................................................... 1
Slå på sparemodus for batteri ................................................ 1
Langvarig oppbevaring .......................................................... 1
Sette inn AA-batterier ............................................................. 1
Sette inn batteripakken .......................................................... 2
Slå på enheten ............................................................................2
Justere lysstyrken for bakgrunnsbelysning og volumet .............. 2
Støtte og oppdateringer .............................................................. 2
Konfigurere Garmin Express .................................................. 2
Tilkoblede funksjoner.................................................... 2
Funksjonskrav til tilkoblet enhet .................................................. 2
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling ......................................................... 3
Koble til et trådløst nettverk ................................................... 3
Parkoble en smarttelefon med enheten ...................................... 3
Telefonvarsler ............................................................................. 3
Vise telefonvarsler ................................................................. 3
Skjule varsler ......................................................................... 3
GPS-satellittsignaler...................................................... 3
Innhente satellittsignaler ............................................................. 3
Endre satellittvisningen ............................................................... 3
Slå av GPS ................................................................................. 3
Simulere en posisjon .................................................................. 3
Aktivere GLONASS og WAAS .................................................... 3
Veipunkter, ruter og spor.............................................. 4
Veipunkter ...................................................................................4
Opprette et veipunkt ............................................................... 4
Finne et veipunkt .................................................................... 4
Projisere et veipunkt .............................................................. 4
Navigere til et veipunkt ........................................................... 4
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon .................... 4
Redigere et veipunkt .............................................................. 4
Redigere en kategori .............................................................. 4
Slette et veipunkt ................................................................... 4
Ruter ........................................................................................... 4
Opprette en rute ..................................................................... 4
Aktivere en rute ...................................................................... 4
Kopiere en rute ...................................................................... 4
Endre et rutenavn .................................................................. 4
Redigere en rute .................................................................... 4
Slette en rute .......................................................................... 5
Navigere i en lagret rute ......................................................... 5
Vise aktiv rute ........................................................................ 5
Stoppe navigasjon ................................................................. 5
Reversere en rute .................................................................. 5
Foreta en omkjøring ............................................................... 5
Planlegge en rute ................................................................... 5
Spor ............................................................................................ 5
Registrere et spor .................................................................. 5
Vise den aktive ruten ............................................................. 5
Lagre det aktive sporet .......................................................... 5
Slette det aktive sporet .......................................................... 5
Slette et spor .......................................................................... 5
Navigere i et lagret spor ......................................................... 5
Arkiverte spor ......................................................................... 5
Navigasjon...................................................................... 6
Menyen Hvor skal du? ................................................................ 6
Navigere til en destinasjon .......................................................... 6
Innholdsfortegnelse
Stoppe navigasjon ...................................................................... 6
Finne en posisjon etter navn ...................................................... 6
Finne en posisjon nær en annen posisjon .................................. 6
Navigere med kompasset ........................................................... 6
Kalibrere kompasset .............................................................. 6
Kursmarkør ............................................................................ 6
Navigere med kartet ................................................................... 6
Navigere ved hjelp av TracBack® .............................................. 6
Unngå veielementer .................................................................... 6
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over
bord) ........................................................................................... 6
Stigningsplott .............................................................................. 7
Navigere til et punkt på Stigningsplottet ................................ 7
Endre plottype ........................................................................ 7
Kalibrere den barometriske høydemåleren ............................ 7
Tripcomputer ............................................................................... 7
Nullstille tripcomputeren ......................................................... 7
Siden Skipslei ............................................................................. 7
BirdsEye-bilder ............................................................... 7
Kalendere og værdata .................................................... 7
Vise kalenderen .......................................................................... 7
Vise tidevannsinformasjon .......................................................... 7
Vise stjerneinformasjon og almanakker ...................................... 7
Vise gjeldende værforhold og værmeldinger .............................. 8
Tilpasse enheten............................................................ 8
Tilpasse datafeltene .................................................................... 8
Tilpasse sideoppsettet ................................................................ 8
Konfigurere kartene .................................................................... 8
Kartoppsett ................................................................................. 8
Generelle kartinnstillinger ...................................................... 8
Kartinnstillinger ...................................................................... 8
Maritime innstillinger .............................................................. 8
Innstillinger for maritim navigasjon ......................................... 8
Innstillinger for tripcomputeren ................................................... 8
Sideinnstillinger for skipslei ......................................................... 9
Alarminnstillinger ........................................................................ 9
Innstillinger for GPS-satellitt ....................................................... 9
Systeminnstillinger ...................................................................... 9
Innstillinger for serielt grensesnitt .......................................... 9
Skjerminnstillinger ....................................................................... 9
Rutinginnstillinger ....................................................................... 9
Sporinnstillinger .......................................................................... 9
Innstillinger for høydemåleren .................................................. 10
Lydinnstillinger .......................................................................... 10
Sensorinnstillinger for ANT+® .................................................. 10
Tidtakerinnstillinger ................................................................... 10
Tidsinnstillinger ......................................................................... 10
Endre måleenhetene ................................................................ 10
Posisjonsinnstillinger ................................................................ 10
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ......................................... 10
Informasjon om enheten.............................................. 10
Ta vare på enheten .................................................................. 10
Rengjøre enheten ................................................................ 10
Valgfritt treningstilbehør ............................................................ 10
Pare sensorer med ANT+ .................................................... 11
Tips for å pare tilbehør av typen ANT+ med enheter fra
Garmin ................................................................................. 11
Databehandling ........................................................................ 11
Filtyper ................................................................................. 11
Installere et minnekort .......................................................... 11
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 11
Overføre filer til enheten ...................................................... 11
Slette filer ............................................................................. 11
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 11
Spesifikasjoner ......................................................................... 12
i
Indeks............................................................................ 13
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enheten
Båtmodus: Fem hovedsider vises som standard i båtmodus:
kart, kompass, skipslei, aktiv rute og posisjonsdata. Du kan
slå på høydemålersiden i skjerminnstillingene
(Skjerminnstillinger, side 9).
Bilmodus: To hovedsider vises som standard i bilmodus: kart
og tripcomputer. Du kan slå på motorvei-, kompass- og
høydemålersidene i skjerminnstillingene (Skjerminnstillinger,
side 9).
Vise hovedmenyen
Trykk på MENU to ganger for å åpne hovedmenyen mens du
er på en hovedside.
Batteriinformasjon
À
Á
Â
Ã
Ä
D-ring på batteridekselet
microSD-kortspor (under batteridekselet)
MCX-port til ekstern GPS-antenne (under gummihetten)
Mini-USB-port (under gummihette)
Strømkontakt for montering av tilbehør
Taster
ADVARSEL
Temperaturområdet for enheten kan være for høyt for enkelte
batterier. Alkaliske batterier kan sprekke ved høye temperaturer.
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
LES DETTE
Alkaliske batterier får betydelig mindre kapasitet når
temperaturen synker. Bruk litiumbatterier når du bruker enheten
ved minusgrader.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Redusere lysstyrken for bakgrunnsbelysning (Justere
lysstyrken for bakgrunnsbelysning og volumet, side 2).
• Redusere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning
(Skjerminnstillinger, side 9).
• Bruke sparemodus for batteri (Slå på sparemodus for batteri,
side 1).
• Redusere hastigheten for karttegning (Kartinnstillinger,
side 8).
• Slå av GLONASS (Aktivere GLONASS og WAAS, side 3).
OUT
IN
Velg for å zoome inn og ut på kartsiden.
PAGE
Velg for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til
startsiden.
Hold inne for å bytte mellom bilmodus og båtmodus.
QUIT
Velg for å bla gjennom hovedsidene i motsatt rekkefølge, gå
tilbake til forrige verdi i dataregistreringsfeltet eller avbryte en
funksjon.
ENTER Velg for å bekrefte meldinger og velge alternativer.
MARK Hold nede for å markere et veipunkt.
MENU Velg for å åpne menyen for siden.
Trykk to ganger for å åpne hovedmenyen.
Hold inne for å slå enheten av og på.
Velg for å justere bakgrunnslyset og volumet for den eksterne
høyttaleren.
FIND
Velg for å finne en destinasjon.
NAV
MOB
Velg for å åpne navigasjonsalternativene.
I båtmodus holder du inne for å opprette MOB-posisjon (mann
over bord) og begynne å navigere til MOB-posisjonen.
I bilmodus holder du inne for å åpne siden for neste sving og
spille av talemeldingen for neste sving.
Slå på sparemodus for batteri
Du kan bruke sparemodus for batteri til å forlenge batteriets
levetid.
Velg Oppsett > Visning > Sparemodus for batteri > På.
I sparemodus for batteri slås skjermen av når bakgrunnslyset får
tidsavbrudd. Du kan velge for å slå på skjermen, og du kan
dobbelttrykke på for å vise statussiden.
Langvarig oppbevaring
Når du ikke skal bruke enheten på mange måneder, må du ta ut
batteriene. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut
batteriene.
Sette inn AA-batterier
I stedet for batteripakken (Sette inn batteripakken, side 2)
kan du bruke alkaliske batterier, NiMH-batterier eller
lithiumbatterier av typen AA. Dette er nyttig hvis du er ute i
naturen og ikke kan lade batteripakken. Det beste resultatet får
du ved å bruke NiMH-batterier eller lithiumbatterier.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Sett inn tre AA-batterier riktig vei.
Velg for å bla, utheve alternativer og flytte markøren.
Hovedsider
Du kan velge PAGE for å bla gjennom hovedsidene, og holde
inne PAGE for å bytte mellom bilmodus og båtmodus.
Bruksmodusen avgjør hvilke sider som vises.
Innledning
1
Slå på enheten
Hold nede
.
Justere lysstyrken for bakgrunnsbelysning
og volumet
3 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Sette inn batteripakken
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Finn metallkontaktene på enden av litiumionbatteriet.
3 Sett inn batteriet i batterirommet med kontaktene først.
Du kan justere lysstyrken på bakgrunnslyset for å maksimere
batterilevetiden. Hvis du bruker en ekstern høyttaler med en
12/24-volts adapterkabel sammen med enheten, kan du justere
volumnivået for lyden ut.
1 Velg .
2 Velg og for å justere lysstyrken.
3 Velg og for å justere volumet.
4 Velg ENTER.
Støtte og oppdateringer
4 Trykk batteriet på plass.
5 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Lade batteripakken
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Ikke prøv å bruke enheten til å lade batterier som ikke er
produsert Garmin . Hvis du prøver å lade batterier som ikke er
produsert av Garmin, kan enheten bli ødelagt og garantien
ugyldiggjøres.
På Garmin Express™ (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect™
• Kart- eller løypeoppdateringer
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Tilkoblede funksjoner
®
Du må kanskje fjerne ekstra brakettilbehør før du kan koble den
rette kontakten på USB-kabelen til enheten.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner, side 12).
Du kan lade batteriet via en vanlig veggkontakt eller en USBport på datamaskinen.
1 Fjern gummihetten À fra mini-USB-porten Á.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble USB-kontakten på kabelen til en strømadapter eller en
USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt hvis det er
nødvendig.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad batteriet helt opp.
Det finnes tilkoblede funksjoner for GPSMAP 276Cx-enheten
når du kobler enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp
av Bluetooth trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du
installerer programmet Garmin Connect Mobile på den
tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/apps. Enkelte funksjoner er også tilgjengelige
når du kobler enheten til et trådløst nettverk.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på GPSMAP
276Cx-enheten.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å
registrere den.
Programvareoppdateringer: Brukes til å oppdatere
enhetsprogramvaren.
Vær: Brukes til å sjekke nåværende værforhold og
værmeldinger.
®
Funksjonskrav til tilkoblet enhet
Enkelte funksjoner krever en smarttelefon og en bestemt app på
smarttelefonen.
Funksjon
Koblet til en parkoblet Koblet til et
smarttelefon med
Wi‑Fi nettverk
mobilappen Garmin
Connect
®
Fjerne NiMH-batteripakken
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Dra batteripakken opp på den ene siden.
2
Aktivitetsopplastinger til
Garmin Connect
Ja
Ja
Programvareoppdateringer
Ja
Ja
EPO-nedlastinger
Ja
Ja
Tilkoblede funksjoner
Funksjon
Koblet til en parkoblet Koblet til et
smarttelefon med
Wi‑Fi nettverk
mobilappen Garmin
Connect
®
GPS-satellittsignaler
Når du slår på enheten, begynner den automatisk å søke etter
satellitter. GPS-siden vises mens enheten samler
satellittsignaler og innhenter en referanse, noe som bare skal ta
noen få minutter.
Sanntids geocachedata
Ja
Ja
Værradar
Ja
Ja
Værforhold og værmeldinger
Ja
Nei
Innhente satellittsignaler
Telefonvarsler
Ja*
Nei
LiveTrack
Ja
Nei
Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene
for GPS-navigasjon.
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden
det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere
faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du
sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen,
og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte
navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente
satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
*Enheten mottar telefonvarsler direkte fra en parkoblet iOS
smarttelefon, og gjennom mobilappen Garmin Connect på en
Android™ smarttelefon.
®
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling
Før du kan bruke Wi‑Fi funksjonene, må du konfigurere Wi‑Fi
tilkobling med Garmin Express programmet.
1 Gå til www.garmin.com/express, og last ned Garmin Express
programmet.
2 Velg enheten.
3 Velg Verktøy > Tillegg.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Wi‑Fi
tilkobling med Garmin Express programmet.
Koble til et trådløst nettverk
1 Gå til hovedmenyen, velg Oppsett > Wi-Fi.
2 Velg eventuelt Wi-Fi for å aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Velg Legg til nettverk.
4 Velg et trådløst nettverk fra listen.
5 Angi passordet hvis det kreves.
Enheten lagrer nettverksinformasjonen og kobler til automatisk
hvis du går tilbake til dette stedet senere.
Parkoble en smarttelefon med enheten
Endre satellittvisningen
1 Gå til hovedmenyen, og velg GPS.
2 Velg MENU.
3 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å orientere satellittvisningen med
gjeldende spor mot toppen av skjermen.
• Velg Flerfarget for å knytte en bestemt farge til hver av
satellittene og satellittens signalstyrke.
Slå av GPS
Du kan slå av GPS-en på enheten din for å slutte å spore
posisjonen din.
1 Gå til hovedmenyen, og velg GPS.
2 Velg MENU > Bruk med GPS av.
Du må parkoble GPSMAP 276Cx enheten direkte gjennom
mobilappen Garmin Connect.
1 Hold en kompatibel smarttelefon innenfor 10 m (33 fot) unna
enheten.
2 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en konto ved
hjelp av e-postadressen din og koble GPSMAP 276Cx
enheten til kontoen din.
4 Gå til hovedmenyen på enheten, og velg Oppsett >
Bluetooth > På > Par mobilenhet.
Når du har parklobet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
Du kan bruke enheten med GPS slått av for å utføre vedlikehold
på veipunkter og ruter, eller for å spare batterilevetid. Du kan
angi posisjonen manuelt for å vise den gjeldende posisjonen din
på kartet.
1 Gå til hovedmenyen, og velg GPS.
2 Velg MENU > Bruk med GPS av.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Bruk.
Telefonvarsler
Aktivere GLONASS og WAAS
Telefonvarsler krever at du parkobler GPSMAP 276Cx enheten
med en kompatibel smarttelefon. Når du mottar meldinger på
telefonen, sendes varsler til enheten.
Vise telefonvarsler
Du må pare enheten med en kompatibel smarttelefon før du kan
vise varsler.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Melding.
2 Velg et varsel.
Skjule varsler
Som standard vises varsler på enhetsskjermen når de mottas.
Du kan skjule varsler slik at de ikke vises.
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Bluetooth > Varsler
> Skjul.
GPS-satellittsignaler
Simulere en posisjon
Du kan aktivere GLONASS (Global Navigation Satellite
System), et russisk satellittsystem, for å øke antall satellitter som
er tilgjengelige for deg. Når systemet brukes under forhold med
dårlig sikt til himmelen, for eksempel i områder med høye
bygninger, kan denne konfigurasjonen brukes sammen med
GPS for å gi en mer nøyaktig posisjonsinformasjon.
Du kan aktivere WAAS (Wide Area Augmentation System) i
Nord-Amerika, som kan angi mer nøyaktig GPSposisjonsinformasjon. Når du bruker WAAS, kan enheten bruke
lengre tid på å innhente satellitter.
1 Gå til hovedmenyen, og velg MENU > GPS.
2 Velg Aktiver GLONASS eller Aktiver WAAS.
3
Veipunkter, ruter og spor
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er,
hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon
om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.
Du kan legge til en .gpx-fil som inneholder veipunkter, ved å
overføre filen til GPX-mappen (Overføre filer til enheten,
side 11).
Opprette et veipunkt
Du kan lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.
1 Hold inne MARK.
2 Endre navnet eller andre data om nødvendig.
3 Velg OK.
Finne et veipunkt
1 Velg FIND > Veipunkter.
2 Velg om nødvendig MENU for å begrense søket.
3 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg Finn nærmeste for å søke i nærheten av gjeldende
posisjon.
• Velg Finn etter navn for å søke ved hjelp av navnet på
veipunktet.
• Velg Velg kategori for å søke ved hjelp av kategorien til
veipunktet.
• Velg Velg symbol for å søke ved hjelp av symbolet til
veipunktet.
• Velg Nær annen for å søke i nærheten av et punkt på
kartet.
4 Velg et veipunkt på listen.
Projisere et veipunkt
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Punkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg MENU > Projiser veipunkt.
4 Velg om nødvendig Fra for å endre den merkede posisjonen.
5 Angi avstanden.
6 Angi retningen.
7 Velg Lagre.
8 Velg Neste.
Navigere til et veipunkt
1 Velg FIND > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Gå til.
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon
Du kan finjustere posisjonen til et veipunkt for å oppnå bedre
nøyaktighet. Når du beregner gjennomsnittet, gjør enheten flere
avlesninger av samme posisjon og bruker gjennomsnittsverdien
for å gi bedre nøyaktighet.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Punkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg MENU > Gjennomsnittsposisjon.
4 Flytt til veipunktposisjonen.
5 Velg Start.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
7 Når statuslinjen for eksempelsikkerhet når 100 %, velger du
Lagre.
4
Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for
veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.
Redigere et veipunkt
1 Velg Punkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet.
4 Angi den nye informasjonen, og velg Ferdig.
Redigere en kategori
1 Velg Punkter > MENU > Rediger kategorier.
2 Velg et alternativ:
• Velg en kategori.
• Velg Legg til.
Rediger
eventuelt navnet.
3
4 Velg eventuelt Vis på kart.
5 Velg eventuelt Bruk som standard.
Slette et veipunkt
1 Gå til hovedmenyen, og velg Punkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Slett.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til den endelige destinasjonen.
Opprette en rute
1 Gå til hovedmenyen, og velg Rute > Opprett rute.
2 Velg en tom linje.
3 Velg en kategori.
4 Velg første punkt på ruten.
5 Velg OK.
6 Gjenta dette for alle punktene på ruten.
Aktivere en rute
Du kan aktivere en rute for å begynne navigeringen.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Rute.
2 Velg en rute.
3 Velg MENU > Aktiver rute.
Ruten vises som en magentafarget linje på kartet.
Kopiere en rute
Du kan kopiere en eksisterende rute.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Rute.
2 Velg en rute.
3 Velg MENU > Kopier rute.
Ruten dupliseres og vises i listen.
Endre et rutenavn
Du kan tilpasse navnet på en rute for å skille den ut fra resten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Rute.
2 Velg en rute.
3 Velg rutenavnet.
4 Angi det nye navnet.
Redigere en rute
Du kan legge til, fjerne og omorganisere punkter i en rute.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Rute.
2 Velg en rute.
3 Velg et punkt på ruten.
4 Velg MENU.
Veipunkter, ruter og spor
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du Sett
inn veipunkt.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten, velger
du Flytt veipunkt og bruker piltastene.
• Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du Fjern
veipunkt.
Slette en rute
1 Gå til hovedmenyen, og velg Rute.
2 Velg en rute.
3 Velg MENU > Slett rute.
Navigere i en lagret rute
1 Velg NAV > Naviger rute.
2 Velg en rute.
Vise aktiv rute
1 Velg Rute > Aktive på hovedmenyen mens du navigerer
etter en rute.
2 Velg et punkt på ruten.
3 Velg Kart for å vise ruten på kartet.
Stoppe navigasjon
Velg NAV > Stopp navigasjon.
Reversere en rute
Du kan bytte om på start- og sluttpunktene til en rute hvis du vil
følge ruten i motsatt retning.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Rute.
2 Velg en rute.
3 Velg MENU > Inverter.
Foreta en omkjøring
Du kan ta en omkjøring rundt veiarbeid eller ta en annen omvei
mens du navigerer etter en rute.
1 Velg NAV > Omkjøring mens du navigerer en løype i
bilmodus.
2 Velg lengde på omkjøringen.
Enheten omberegner ruten.
Planlegge en rute
Du kan angi informasjon for å beregne data om turen.
Gå til hovedmenyen, og velg Rute.
Velg en rute.
Velg MENU > Planlegg rute.
Angi informasjonen som er nødvendig for å planlegge turen.
MERK: Hastigheter for drivstoffstrøm måles i enheter per
time. Endringer i systeminnstillingene for måleenheter
påvirker ikke drivstoffmålingen. Du bør angi hastigheter for
drivstoffstrøm basert på informasjonen for kjøretøyet (for
eksempel brukerveiledningen eller ytelsesspesifikasjonene),
og noter måleenheten (gallon eller liter).
5 Velg QUIT.
6 Bruk piltastene til å vise detaljert informasjon om turen, for
eksempel etappetid og beregnet ankomsttid, basert på
dataene du har angitt.
1
2
3
4
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen,
blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.
Veipunkter, ruter og spor
Registrere et spor
Når en enhet er på og mottar et GPS-signal, registrerer den som
standard en sporlogg automatisk. Du kan starte og sette
sporregistreringen på pause manuelt.
1 Begynn å bevege deg for å registrere et spor.
2 Gå til hovedmenyen, og velg Spor > Aktive.
3 Velg et alternativ:
• Velg Stopp for å sette sporregistreringen på pause.
• Velg Start for å starte sporregistreringen.
Vise den aktive ruten
1 Gå til hovedmenyen, og velg Spor > Aktive.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise gjeldende spor på kartet, velger du MENU
> Se på kart.
• Hvis du vil vise stigningsplott for gjeldende spor, velger du
MENU > Stigningsplott.
Lagre det aktive sporet
Gå til hovedmenyen, og velg Spor > Aktive > Lagre.
Slette det aktive sporet
Gå til hovedmenyen, og velg Spor > Aktive > Tøm.
Slette et spor
1 Gå til hovedmenyen, og velg Spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg FIT.
• Velg GPX.
• Velg Arkiv.
3 Velg et spor.
4 Velg MENU > Slett.
Navigere i et lagret spor
1 Gå til hovedmenyen, og velg Spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg FIT.
• Velg GPX.
• Velg Arkiv.
3 Velg et spor.
4 Velg MENU > Navigasjon.
5 Velg et alternativ:
• Velg Opprinnelig for å navigere det opprinnelige sporet.
• Velg Snu for å navigere sporet i revers.
Arkiverte spor
Enheten tillater at du lagrer et begrenset antall spor. Hvis du
overskrider disse begrensningene, vil det kanskje ikke være
tilstrekkelig med plass i minnet for den gjeldende
sporregistreringen. Arkivering frigjør plass for den gjeldende
sporregistreringen, og arkiverte spor blir lagret på en annen
plassering på stasjonen. Antallet arkiverte spor du kan lagre
begrenses bare av størrelsen på stasjonen. Du kan overføre
arkiverte spor fra enheten din til en datamaskin for lagring og
visning ved hjelp av Garmin BaseCamp™ programmet.
Du kan arkivere lagrede spor manuelt. Du kan i tillegg opprette
arkiverte spor fra den gjeldende sporloggen etter en fast
tidsplan, eller når sporloggen er full.
Arkivere spor automatisk
Du kan arkivere spor etter en fast tidsplan for å spare plass i
minnet.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Spor > Automatisk
arkivering.
Velg
Når det er fullt, Daglig eller Ukentlig.
2
5
MERK: Alternativene Daglig og Ukentlig krever GPX-lagring.
Arkivere spor manuelt
Du kan arkivere lagrede spor manuelt.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Spor > GPX.
2 Velg et spor.
3 Velg MENU > Arkiv.
Dette sporet flytter seg fra listen over lagrede spor til listen
over arkiverte spor.
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig når du navigerer mot destinasjonen
din i en rett linje, for eksempel når du navigerer på vann. Den
hjelper deg med å navigere tilbake til kurslinjen etter at du har
kommet ut av kurs fordi du måtte styre unna hindringer eller
farer.
Velg MENU > Vis CDI i kompasset for å aktivere kursmarkøren.
Navigasjon
Menyen Hvor skal du?
Du kan bruke menyen Hvor skal du? til å søke etter veipunkter,
byer og koordinater. Du kan laste ned og navigere til elementer,
for eksempel bilder og spor. Det vises flere kategorier hvis du
har valgfrie, kompatible detaljerte kart innlastet på enheten. Når
du åpner en kategori, inneholder listen elementer som er nær
gjeldende posisjon eller kartmarkøren (hvis den er aktiv).
À
Á
Navigere til en destinasjon
1
2
3
4
Velg FIND.
Velg en kategori.
Velg en destinasjon.
Velg Gå til.
Ruten vises som en magentafarget linje på kartet.
5 Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 6)
eller kompasset (Navigere med kompasset, side 6).
Stoppe navigasjon
Velg NAV > Stopp navigasjon.
Finne en posisjon etter navn
1 Velg FIND > Veipunkter.
2 Velg MENU > Finn etter navn.
Stedene sorteres alfabetisk etter navn.
Finne en posisjon nær en annen posisjon
1 Velg FIND > MENU > Nær annen.
2 Bruk piltastene til å flytte kartmarkøren til en ny posisjon.
3 Velg Bruk.
Navigere med kompasset
Når du navigerer til en destinasjon, peker mot destinasjonen
uansett hvilken retning du beveger deg i.
1 Begynn å navigere til en destinasjon (Navigere til en
destinasjon, side 6).
2 Velg PAGE for å åpne kompasset.
3 Snu deg til peker mot toppen av kompasset, og fortsett i
den retningen frem til destinasjonen.
Kalibrere kompasset
MERK: Du må kalibrere det elektroniske kompasset utendørs.
Ikke stå i nærheten av gjenstander som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende
kraftlinjer.
Enheten har et kompass med tre akser. Du bør kalibrere
kompasset når du har reist lange avstander, etter
temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.
1 Velg MENU på kompasset.
2 Velg Kalibrer kompass > Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
6
Â
Ã
Kurslinjemarkør. Viser retningen til den ønskede kurslinjen fra startpunktet til neste veipunkt.
Kursavviksindikator (CDI). Viser posisjonen til den ønskede
kurslinjen i forhold til posisjonen din. Hvis kursavviksindikatoren er
på linje med kurslinjemarkøren, er du på rett kurs.
Kursavviksavstand. Prikkene viser hvor langt unna du er rett kurs.
Målestokken øverst til høyre viser hvor lang avstand hver prikk
symboliserer.
Til-og-fra-indikator. Viser om du er på vei til eller fra neste veipunkt.
Navigere med kartet
1 Begynn å navigere til en destinasjon (Navigere til en
destinasjon, side 6).
2 Velg PAGE for å åpne kartet.
En blå trekant viser din posisjon på kartet. Når du forflytter
deg, flyttes den blå trekanten og etterlater en sporlogg (sti).
3 Gjør ett eller flere av følgende:
• Bruk piltastene til å vise ulike områder.
• Velg IN og OUT for å zoome inn og ut i kartet.
Navigere ved hjelp av TracBack
®
Du kan navigere tilbake til begynnelsen av sporet når du
navigerer. Dette kan være nyttig når du skal finne veien tilbake
til leiren, starten av stien eller bryggen.
1 Velg NAV > TracBack.
2 Velg punktet du vil navigere til.
3 Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 6) eller
kompasset (Navigere med kompasset, side 6).
Unngå veielementer
Du kan velge veielementer du vil unngå, for eksempel bomveier,
uasfalterte veier eller smale stier.
1 Velg Oppsett > Ruting > Opps. for unngåelse.
2 Velg de veielementene du ønsker å unngå på rutene.
Markere og starte navigasjon til en MOBposisjon (Mann over bord)
Du må angi Bruksmodus til Maritime hvis du vil bruke
funksjonen for mann over bord.
Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk
begynne å navigere til den.
1 Hold inne MOB i maritim modus.
2 Velg Ja.
Kartet åpnes og viser en rute til MOB-posisjonen.
Standardutseendet for ruten er en magentafarget linje.
3 Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 6) eller
kompasset (Navigere med kompasset, side 6).
Navigasjon
Stigningsplott
Som standard viser stigningsplottet høyden for den tilbakelagte
avstanden. Du kan velge hvilket som helst punkt på plottet hvis
du vil se detaljer om det punktet. Du kan tilpasse innstillingene
for høyde (Innstillinger for høydemåleren, side 10).
Navigere til et punkt på Stigningsplottet
1 Bruk piltastene til å velge et individuelt punkt på plottet.
2 Velg ENTER.
3 Navigere ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 6).
Endre plottype
Du kan endre stigningsplottet til å vise trykk og stigning over tid
eller avstand.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Høydemåler >
Plottype.
2 Velg en plottype.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt
dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte
barometriske trykket.
1 Plasser deg på et sted hvor du kjenner høyden over havet
eller det barometriske trykket.
2 Gå til høydemålersiden, og velg MENU > Oppsett av
høydemåler > Kalibrer høydemåler.
3 Velg et alternativ fra Kalibrere med-feltet:
• Velg Gjeldende høyde, og angi høyden.
• Velg Trykk ved havflaten, og angi trykket.
• Velg GPS-høyde.
4 Velg Kalibrer.
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig
hastighet, maksimal hastighet, tripteller og annen nyttig
statistikk. Du kan tilpasse tripcomputerens layout, dashbord og
datafelter.
Nullstille tripcomputeren
Nullstill turinformasjonen før du begynner på turen, hvis du vil ha
nøyaktig turinformasjon.
1 Velg Tripcomputer > MENU.
2 Velg et alternativ:
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille de gjeldende
tripverdiene.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille verdien
for maksimal fart.
• Velg Nullstill kilometerteller for å nullstille
kilometertellerverdien.
• Velg Nullstill alle for å nullstille alle tripcomputerverdier.
Siden Skipslei
Siden Skipslei gir deg styreveiledning mens du navigerer mot
destinasjonen. Den grafiske skipsleivisningen viser deg hvert
ruteveipunkt i sekvensen. Linjen langs midten av skipsleia
symboliserer den foretrukne sporlinjen. Du kan tilpasse
sideoppsettet og datafeltene.
BirdsEye-bilder
Du kan laste ned og vise detaljerte satellittbilder på enheten din
ved hjelp av programvaren Garmin BaseCamp og et
abonnement på BirdsEye-bilder. Gå til garmin.com/birdseye og
garmin.com/basecamp hvis du ønsker mer informasjon.
BirdsEye-bilder
Kalendere og værdata
Vise kalenderen
Du kan vise enhetsaktivitet for bestemte dager, for eksempel da
du lagret et veipunkt. Du kan også vise daglig
almanakkinformasjon for sol og måne og jakt og fiske.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Stjerneinformasjon.
2 Velg Dagsvisning, Ukevisning eller Månedsvisning.
3 Om nødvendig trykker du på pilene øverst på skjermen for å
vise ulike datoer.
4 Velg MENU.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gå tilbake til dagens dato, velger du Bruk
dagens dato.
• Hvis du vil se et kartpunkt eller et interessepunkt i
nærheten av den gjeldende posisjonen din, velger du Bytt
referansepunkt.
• Hvis du vil se stjerneinformasjon og almanakker, velger du
Vis sol og måne eller Vis jakt og fiske.
Vise tidevannsinformasjon
Du kan vise informasjon om en tidevannsstasjon, inkludert
tidevannshøyde og tidspunkt for neste høyvann og lavvann.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Stjerneinformasjon >
Tidevann > ved
2 Velg om nødvendig MENU for å begrense søket.
3 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg Nær gjeldende posisjon for å søke i nærheten av
den gjeldende posisjonen din.
• Hvis du vil søke i nærheten av posisjonen til markøren på
kartet, velger du Nær kartmarkør.
• Hvis du vil søke i nærheten av et sted, for eksempel en
by, strand eller brygge, velger du Nær annen.
• Hvis du vil søke i nærheten av en aktiv navigasjon, velger
du Nær destinasjon.
Det vises en liste over tidevannsstasjoner i nærheten av
stedet du har valgt.
Velg
en stasjon.
4
Det vises et 24-timers tidevannskart for dagens dato, og
dette kartet viser gjeldende tidevannshøyde og tidspunkter
for neste høyvann og lavvann.
5 Velg MENU.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du vil panorere tidevannskartet, velger du Flytt
markøren.
• Hvis du vil vise tidevannsinformasjon for en annen dato,
velger du På og angir en dato.
Vise stjerneinformasjon og almanakker
1 Gå til hovedmenyen, og velg Stjerneinformasjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil se informasjon om soloppgang, solnedgang,
måne opp og måne ned, velger du Sol og måne.
• Hvis du vil vise de antatte beste tidene for jakt og fiske,
velger du Jakt & fiske.
3 Velg om nødvendig Dato for å vise en annen dag.
Du kan velge MENU > Bruk dagens dato for å gå tilbake til
dagens dato.
7
Vise gjeldende værforhold og værmeldinger
Hvis du vil se værmeldinger, må du parkoble enheten din med
en smarttelefon med Garmin Connect Mobile (Parkoble en
smarttelefon med enheten, side 3).
Enheten din må være koblet til Internett for å kunne vise
værradarinformasjon. Du kan koble til en smarttelefon med
Internett-tilgang eller til et trådløst nettverk.
Du kan vise gjeldende værforhold og værmeldinger og vise
værradaren på kartet.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Vær.
2 Velg et alternativ:
• Velg Gjeldende for å se gjeldende værforhold og
værmeldinger.
• Velg Kart for å vise værradaren på kartet.
Tilpasse enheten
Tilpasse datafeltene
Før du kan tilpasse datafeltene, må du velge et sideoppsett med
datafelter (Tilpasse sideoppsettet, side 8).
Du kan tilpasse datafeltene som vises på hver hovedside.
1 Velg en side.
2 Velg MENU > Endre datafelter.
3 Velg datafeltet du vil erstatte.
4 Velg det nye datafeltet.
Tilpasse sideoppsettet
1 Velg en side.
2 Velg MENU > Konfigurer sideoppsett.
3 Velg et sideoppsett.
Konfigurere kartene
Du kan aktivere eller deaktivere kartene som er lastet inn på
enheten for øyeblikket.
Gå til kartsiden, og velg MENU > Konfigurer kart.
Kartoppsett
Gå til kartsiden, og velg MENU > Kartoppsett.
MERK: For alternativer med zoomnivå vises ikke
kartelementene når kartets zoomnivå er høyere enn det valgte
nivået.
Generelt: Angir generelle innstillinger for kartutseende, for
eksempel detaljnivået og kartorienteringen (Generelle
kartinnstillinger, side 8).
Kart: Angir innstillinger for kartskjermen, for eksempel
hastigheten for karttegning (Kartinnstillinger, side 8).
Linje: Viser styrekurslinjen på kartet og angir den til å vises
basert på distanse eller tid. Justerer hvilket zoomnivå
kartelementer vises ved.
Veipunkt: Justerer zoomnivået kartet vises i, og angir
tekststørrelsen for kartelementer.
Maritime: Angir innstillinger for kartvisning i maritim modus
(Maritime innstillinger, side 8). Justerer zoomnivået kartet
vises i, og angir tekststørrelsen for kartelementer.
Maritim navigasjon: Angir utseendet til ulike symboler på kartet
i maritim modus (Innstillinger for maritim navigasjon,
side 8).
By: Justerer zoomnivået kartet vises i, og angir tekststørrelsen
for kartelementer.
Vei: Justerer zoomnivået kartet vises i, og angir tekststørrelsen
for kartelementer.
8
Punkt: Justerer zoomnivået kartet vises i, og angir
tekststørrelsen for kartelementer.
Område: Justerer zoomnivået kartet vises i, og angir
tekststørrelsen for kartelementer.
Topografisk: Justerer zoomnivået kartet vises i, og angir
tekststørrelsen for kartelementer.
Rutenett: Justerer hvilket zoomnivå kartelementer vises ved.
Generelle kartinnstillinger
Gå til kartsiden, og velg MENU > Kartoppsett > Generelt.
Detalj: Justerer antall detaljer som vises på kartet. Det tar
lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.
Autozoom: Angir automatisk et passende zoomnivå for optimal
bruk av kartet. Når Av er valgt, må du zoome inn eller ut
manuelt.
Lås på vei: Låser den blå trekanten, som representerer din
posisjon på kartet, på nærmeste vei. Dette er mest nyttig når
du kjører eller navigerer på veier.
Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden. Alternativet
Nord opp viser nord øverst på siden. Alternativet Spor opp
viser den gjeldende reiseretningen øverst på siden. Bil viser
et bilperspektiv med reiseretningen øverst.
Kartinnstillinger
Gå til kartsiden, og velg MENU > Kartoppsett > Kart.
Skyggerelieff: Viser relieff i detalj på kartet (hvis tilgjengelig)
eller slår av skyggelegging.
Kartkonturer: Slår kartkonturer av eller på.
Veiledningstekst: Angir når veiledningsteksten skal vises på
kartet.
Karthastighet: Justerer hvor raskt kartet tegnes. Rask tegning
av kart reduserer batterilevetiden.
Maritime innstillinger
Gå til kartsiden, og velg MENU > Kartoppsett > Maritime.
Fiskekontur: Angir zoomnivået for en detaljert visning av
bunnkonturer og dybdeloddskudd og forenkler kartvisningen
for optimal bruk ved fiske.
Maritime farger: Angir enheten til å vise de ulike
kartfunksjonene i forskjellige farger, slik at de maritime
interessepunktene blir enklere å lese, og slik at kartet
gjenspeiler tegnemåten for papirkart.
Innstillinger for maritim navigasjon
Gå til kartsiden, og velg MENU > Kartoppsett > Maritim
navigasjon
Symboler: Angir kartsymbolene i maritim modus. NOAAalternativet viser kartsymbolene fra National Oceanic and
Atmospheric Administration. Internasjonal-alternativet viser
kartsymbolene fra International Association of Lighthouse
Authorities.
Fyrsektorer: Viser og konfigurerer utseendet til fyrsektorer på
kartet.
Innstillinger for tripcomputeren
Gå til tripcomputeren, og velg MENU.
Konfigurer sideoppsett: Gjør det mulig å endre sideoppsettet
(Tilpasse sideoppsettet, side 8).
Nullstill tripdata: Nullstiller de gjeldende tripverdiene. Dette
nullstiller ikke maksimumsverdiene.
Nullstill maksimal hastighet: Nullstiller verdien for maksimal
hastighet.
Nullstill kilometerteller: Nullstiller verdien for kilometertelleren.
Nullstill alle: Nullstiller alle verdiene i tripcomputeren. Nullstill
turinformasjonen før du begynner på turen, hvis du vil ha
nøyaktig turinformasjon.
Tilpasse enheten
Fabrikkinnstillinger: Nullstiller tripcomputeren til
fabrikkinnstillingene.
Sideinnstillinger for skipslei
Velg MENU for skipsleisiden.
Konfigurer sideoppsett: Gjør det mulig å endre sideoppsettet
(Tilpasse sideoppsettet, side 8).
Endre datafelter: Gjør det mulig å endre datafeltene (Tilpasse
datafeltene, side 8).
Skipsledoppsett: Angir innstillinger for utseendet til
skipsleisiden, for eksempel aktivering av linjer for den aktive
etappen og sporloggen.
Alarminnstillinger
Velg Alarmer fra hovedmenyen.
Klokke: Angir en daglig alarm.
Neste sving: Aktiverer en alarm som utløses når du er innenfor
en bestemt distanse eller tid fra en sving.
Ankomst: Aktiverer en alarm som utløses når du er innenfor en
bestemt avstand eller tid fra en destinasjon.
Ankeret driver: Stiller inn en alarm som utløses når du
overskrider en angitt avdriftsavstands under forankring.
Ute av kurs: Stiller inn en alarm som utløses når du er ute av
kurs med en angitt avstand.
Innstillinger for GPS-satellitt
Gå til hovedmenyen, og velg GPS > MENU.
MERK: Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når Bruk med
GPS av er aktivert.
Bruk med GPS av: Lar deg slå GPS-en av.
Bruk med GPS på: Lar deg slå GPS-en på.
Spor opp: Angir om satellitter vises med ringene rettet med
nord mot toppen av skjermen, eller med det gjeldende sporet
mot toppen av skjermen.
Ensfarget: Lar deg velge om satellittsiden skal vises i farger
eller i bare én farge.
Angi posisjon på kart: Lar deg markere den gjeldende
posisjonen på kartet. Du kan bruke denne posisjonen til å
opprette ruter eller søke etter lagrede posisjoner.
AutoLocate posisjon: beregner GPS-posisjon ved hjelp av
funksjonen Garmin AutoLocate .
®
Systeminnstillinger
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > System.
System-modus: Angir satellittsystemet til GPS, GPS +
GLONASS eller Demomodus (GPS av).
Bruksmodus: Angir enheten til å gå inn i Maritime eller Bil.
Tekstspråk: Angir tekstspråket på enheten.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
WAAS/EGNOS: Aktiverer systemet for bruk av WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System / European Geostationary
Navigation Overlay Service).
Slå av ekstern strøm: Angir strømmodusen når enheten ikke er
koblet til en ekstern strømkilde.
Slå på ekstern strøm: Angir strømmodusen når enheten er
koblet til en ekstern strømkilde.
Grensesnitt: Angir formatet til det serielle grensesnittet
(Innstillinger for serielt grensesnitt, side 9).
Batteritype AA: Gjør det mulig å endre typen AA-batteri du
bruker.
MERK: Denne innstillingen deaktiveres når batteripakken
settes inn.
Tilpasse enheten
Innstillinger for serielt grensesnitt
Velg Oppsett > System > Grensesnitt.
Garmin Spanner: Gjør det mulig å bruke USB-porten på
enheten med de fleste NMEA 0183-kompatible
kartprogrammer ved å opprette en virtuell serieport.
Garmin-serie: Angir at enheten skal bruke et eget format fra
Garmin for å utveksle veipunkt-, rute- og spordata med en
datamaskin.
NMEA inn/ut: Angir at enheten skal bruke standard
NMEA 0183-inndata og -utdata.
Tekst ut: Gir utdata i vanlig ASCII-tekst for posisjons- og
hastighetsinformasjon.
RTCM: Tillater enheten å ta imot DGPS-informasjon (Differential
Global Positioning System) fra en enhet som leverer RTCMdata (Radio Technical Commission for Maritime Services) i
SC-104-format.
MTP: Angir enheten til å bruke MTP (Media Transfer Protocol) i
stedet for masselagringsmodusen til å få tilgang til filsystemet
på enheten.
Skjerminnstillinger
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Visning.
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Sparemodus for batteri: Sparer batteristrøm og forlenger
batterilevetiden ved å slå av skjermen når bakgrunnslyset
slås av.
Hovedmeny: Endrer stilen på menysystemet.
Skjermlagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.
Tidsavbrudd for bakgr.: Justerer hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Justering for skumring: Gjør det mulig for enheten å justere
bakgrunnslyset for å oppnå optimal visning i skumringen.
Siden Motorvei: Indikerer om skipsleisiden vises i
hovedsidesekvensen.
Kompassiden: Indikerer om kompass-siden vises i
hovedsidesekvensen.
Intensiteten på bakgrunnsbelysningen: Justerer lysstyrken til
bakgrunnslyset på skjermen.
Siden Altimeter: Indikerer om høydemålersiden vises i
hovedsidesekvensen.
Rutinginnstillinger
De tilgjengelige rutinginnstillingene avhenger av den valgte
aktiviteten.
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Ruting.
Aktivitet: Her kan du angi en aktivitet som brukes til
transportering under ruting. Enheten beregner ruter som er
optimalisert for typen aktivitet du foretar deg.
Beregningsmetode: Angir metoden som brukes til å beregne
ruten.
Lås på vei: Låser den blå trekanten, som representerer din
posisjon på kartet, på nærmeste vei. Dette er mest nyttig når
du kjører eller navigerer på veier.
Ny bereg. når utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning
når du navigerer vekk fra en aktiv rute.
Opps. for unngåelse: Her kan du angi typer veier og terreng og
transporteringsmetoder du vil unngå mens du navigerer.
Sporinnstillinger
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Spor.
9
Registreringsmetode: Angir en metode for registrering av spor.
Intervall: Velger en registreringsfrekvens for sporlogg. Hvis du
registrerer punkter oftere, blir sporene mer detaljerte, men
sporloggen fylles raskere.
Farge: Endrer fargen på det aktive sporet på kartet.
Automatisk arkivering: Angir en automatisk arkiveringsmetode
for å organisere sporene dine. Sporene lagres og slettes
automatisk.
Utdataformat: Angir at enheten lagrer sporet som en FIT- eller
GPX-/FIT-fil (Filtyper, side 11).
• Aktiviteter (FIT) registrerer aktiviteten din med
treningsinformasjon som er skreddersydd for Garmin
Connect programmet og kan brukes til navigasjon.
• Spor (GPX/FIT) registrerer aktiviteten din både som et
vanlig spor som kan vises på kartet og brukes til
navigasjon, og som en aktivitet med treningsinformasjon.
Turregistrering: Angir et alternativ for turregistrering.
Nullstilling av data: Angir et alternativ for nullstilling.
Alternativet Spor og tur nullstiller sporet og tripdataene når du
fullfører det aktive sporet. Alternativet Etterspørsel ber deg
om å velge dataene du vil nullstille.
Innstillinger for høydemåleren
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Høydemåler.
Barometermodus: Angir barometermodus. Alternativet Variabel
høyde gjør det mulig for barometeret å måle høydeendringer
mens du er i bevegelse. Alternativet Fast høyde forutsetter at
enheten er stillestående på en fast høyde. Det barometriske
trykket skal bare endres som følge av værendringer.
Plottype: Gjør det mulig å vise høydeendringer over en
tidsperiode eller en distanse, barometrisk trykk over en
tidsperiode eller endringer i lokalt trykk over en tidsperiode.
Autokalibrering: Kalibrerer høydemåleren automatisk hver
gang en aktivitet startes. Enheten fortsetter å kalibrere
høydemåleren automatisk så lenge enheten mottar GPSsignaler og kalibreringsalternativet Kontinuerlig er slått på.
Kalibrer høydemåler: Gjør det mulig å kalibrere den
barometriske høydemåleren dersom du vet den korrekte
høyden eller det korrekte barometriske trykket (Kalibrere den
barometriske høydemåleren, side 7).
Tidsinnstillinger
Velg Oppsett > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Automatisk angir
tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
dybde, temperatur, trykk og vertikal hastighet.
1 Velg Oppsett > Enheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg en måleenhet.
Posisjonsinnstillinger
MERK: Du bør ikke endre posisjonsformatet eller
kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller
sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Posisjon.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en
posisjonsavlesning skal vises i.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter.
Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker.
Standard koordinatsystem er WGS 84.
Styrekurs: Angir retningsreferansene som brukes under
beregning av retningsinformasjon. Alternativet Automatisk
magnetisk variasjon angir det magnetisk avvik for posisjonen
automatisk. Alternativet Geografisk angir geografisk nord
som retningsreferanse. Alternativet Rutenett angir nord for
rutenett (000º) som retningsreferanse. Alternativet
Brukerangitt magnetisk variasj. gjør det mulig å angi den
magnetiske variasjonen ved posisjonen din manuelt.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan nullstille alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > System > MENU >
Alle standarder for enheten > Ja.
Informasjon om enheten
Lydinnstillinger
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Lyd.
Toner: Angir piperen til å låte for alarmer og valg.
Varseltone: Angir tonen som låter før talemeldinger.
Talemelding: Angir talemeldingen til å låte for Veiledning og
status, Bare ruteveiledning eller Ingen talemeldinger.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Høyttalervolum: Angir lydnivået for den eksterne høyttaleren
eller hodetelefonene.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Sensorinnstillinger for ANT+
Rengjøre enheten
Du finner mer informasjon om valgfritt treningstilbehør under
Valgfritt treningstilbehør, side 10.
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
®
Tidtakerinnstillinger
Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > Tidtaker.
Bruker: Gjør det mulig å angi tidtakeren til å telle nedover eller
oppover. Du kan også nullstille tidtakeren eller slå den av. Du
kan angi en tid du vil bruke når du teller oppover eller
nedover.
Maritime: Angir tidtakeren til å vises på kompass-siden i
Maritime modus.
10
Valgfritt treningstilbehør
Valgfritt treningstilbehør, blant annet pulsmåler og
pedalfrekvenssensor, kan brukes sammen med enheten. Disse
Informasjon om enheten
tilbehørene bruker trådløs ANT+ teknologi til å sende data til
enheten.
Før du kan ta treningstilbehøret i bruk, må du installere det på
enheten i henhold til instruksjonene som fulgte med tilbehøret.
Pare sensorer med ANT+
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT+ sensorer, for
eksempel en pulsmåler, og enheten.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 m (30 fot) unna andre ANT+ sensorer når du
skal parkoble enhetene.
2 Gå til hovedmenyen, og velg Oppsett > ANT-sensor.
3 Velg sensoren.
4 Velg Søk etter ny.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er paret med enheten.
Tips for å pare tilbehør av typen ANT+ med enheter
fra Garmin
• Kontroller at tilbehør av typen ANT+ er kompatibelt med
enheter fra Garmin.
• Flytt deg 10 m (32,9 fot) unna annet tilbehør av typen ANT+
før du parer tilbehør av typen ANT+ med enheten fra Garmin.
• Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til
tilbehøret av typen ANT+ 3 m (10 fot).
• Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner
enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT+
hver gang den aktiveres. Denne prosessen skjer automatisk
når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare
et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.
• Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data
fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.
4
5
6
7
8
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin i Windows og som aktiverte
volumer i Mac OS X.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Filtyper
Den håndholdte enheten støtter disse filtypene:
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™. Gå til www.garmin.com
/trip_planning.
• GPX-rute-, spor- og veipunktfiler.
• GPX-geocachefiler .
• JPEG-bildefiler.
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT-filer som kan eksporteres til Garmin Connect.
Installere et minnekort
Du kan installere et microSD minnekort for å få mer
lagringsplass eller forhåndslastede kart.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Ta ut batteriene.
3 I batterirommet skyver du kortholderen À til venstre og løfter
den opp.
®
Plasser minnekortet Á med gullkontaktene vendt nedover.
Lukk kortholderen.
Skyv kortholderen til høyre for å låse den.
Sett i batteriene igjen.
Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
2
3
4
5
6
7
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten eller minnekortet.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på
minnekortet.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
3 Velg en fil.
4 Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
Informasjon om enheten
11
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart lithiumion
Batterilevetid (basert på
bakgrunnslys med 70 %
lysstyrke og med GPS på)
Opptil 16 timer med litiumionbatteri
Opptil 8 timer med AA-batterier
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -15 til 50°C (fra 5 til 122°F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll
på 2,4 GHz
Bluetooth og Wi‑Fi aktivert enhet
Sikkerhetsavstand for
kompass
30 cm (11,8 tommer)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
12
Informasjon om enheten
Indeks
A
alarmer
ankertrekking 9
ute av kurs 9
almanakk
jakt og fiske 7
jakt- og fisketidspunkter 7
tidspunkter for soloppgang og solnedgang
7
ANT+ sensorer, parkobling 11
av/på-tast 2
B
bakgrunnslys 1, 9
barometer 7
BaseCamp 9, 11
batteri 1, 2, 12
lade 2
lagring 1
maksimere 1, 9
montere 1, 2
bil, mode 1
BirdsEye-bilder 7
Bluetooth teknologi 2, 3
brukerdata, slette 11
M
mann over bord (MOB) 6
maritimt 1
innstillinger 8
microSD minnekort 1
minnekort 11
minnekort, microSD. Du finner mer informasjon
under minnekort
MOB 6
måleenheter 10
N
W
R
filer, overføre 11
finne posisjoner 6
G
Garmin Connect 2, 3
Garmin Express 2, 3
oppdatere programvare 2
registrere enheten 2
geocacher 11
GLONASS 3
GPS 3
innstillinger 9
satellittside 9
signal 3
H
HomePort 11
hovedmeny, bruke 1
Hvor skal du? 6
høyde 7
plott 7
høydemåler 7, 10
I
innstillinger 8–10
enhet 9
J
jakt- og fisketidspunkter 7
K
kalender 7
kalibrere, høydemåler 7
kart 5, 6, 8
innstillinger 8
navigere 6
oppdatere 2
kartinnstillinger 8
kompass 6
kalibrere 6
navigere 6
L
lade 2
Indeks
V
P
E
F
unngåelser, veielementer 6
USB 9
koble fra 11
kontakt 1
masselagringsmodus 11
overføre filer 11
oppbevare data 11
overføre, filer 11
O
data, overføre 11
datafelter 8
datamaskin, koble til 11
enhet, vedlikehold 10
U
vanntetthet 12
varsler 3
veipunkter 4, 6
lagre 4
navigere 4
projisere 4
redigere 4
slette 4
vær 8
navigasjon 6, 7
kompass 6
kursmarkør 6
stoppe 5, 6
nullstille enheten 10
pare, sensorer med ANT+ 11
parkobling
ANT+ sensorer 11
smarttelefon 3
posisjoner
lagre 4
redigere 4
posisjonsformat 10
produktregistrering 2
programvare, oppdatere 2
D
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
WAAS 3, 9
Wi‑Fi, koble til 3
registrere enheten 2
rengjøre enheten 10
ruter 4, 5, 7
beregning 5
innstillinger 9
navigere 4, 5
opprette 4
redigere 4
slette 5
vise 5
S
satellittside 9
satellittsignaler 3
innhente 3
posisjoner 3
sensorer med ANT+ 10
pare 11
sideoppsett 8
skjermbilde, innstillinger 9
slette, alle brukerdata 11
smarttelefon
parkobling 3
programmer 2
spesifikasjoner 12
spor 5
arkivere 5, 6
innstillinger 9
navigere 5
systeminnstillinger 9
T
taster 1
temperatur 12
tidevann 7
tidsinnstillinger 10
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 7
tidssoner 10
tidtakerinnstillinger 10
tilbehør 10, 11
tilpasse enheten 8
TracBack 6
trening 2
tripcomputer 7
tripinformasjon, vise 7
13
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Oktober 2016
190-02006-38_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising